גליון 659

העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 2 | וישקה — קצי! התרבות שכבש בשעתו ״בטעות״ את אילת מקבל את פניו של יאשא חפץ (מימין). בצע מאת שליחנו המיוחד בגורדחגברג שלום. אני אנגן לכם פרלוד של באך׳ ואני מקוד
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 3 | המדינה כדרך המורה :״למה ציוה משה לא להשאיר מן ה״מך עד הבוקר?״ התלמיד: בכדי שלא יסתנן ל.״״שוק השחור״... רעיה קליין, ת״א. תשובה פראקטית המורה :״אם 150 גרם בשר
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 4 | ״מאנין״ כל הערכה על ״מאנוך הסרט יש לפתוח בדברים קצרים (או ארוכים) על נערה בת תשע עשרה הקוראת לעצמה (שמה האמתי הוא אחר) ססיל אוברי. כי את ״מאנון״ בלי ססיל ממש
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 5 | מלכתהס פו ר ט ״ דווג\ ח האתליטיקד, הקלד, חגגה בשבת האחרונה את חגה במלוא הקצב. עשרות ספורטאים מ״מכבי״ ו,״־,פועל״ התחרי ביניהם במקומות שונים בארץ. אם כי התוצאות
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 6 | מדריך התכניות דשכדע המתחיל כיום ראשון 11 ,כיוני 50ע1 ״קול •שראל״ — גלים בינוניים 407.06 מטר ;ירושלים), 522 מטר (תל־אביב) 249 מטר (חיפה). קצרים — 43.9מטר
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 7 | אפרים הירש הי״ד (נפל ביפו׳ בגיל )20 כשאני נזכר בך׳ בני אפרים, בימים אלד״ כשאנו עומדים בעצם קיבוץ גלויות׳ בהיות לנו אוירונים שלנו וספינות שלנו וכבודנו הולך ורב
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 8 | הייתי בדרכי הביתה באחד הלילות, ובכיסי מתחמם ערירי השילינג האחרון שלי, ואין אני יודע אם להפוך אותו ל״הפוך״ או להניח לו שיתבודד. אבל רעיון הבדידות היד, מהלך עלי
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 9 | •לד פרא לפני מאה ועשרים וחמש שנה נולד בברסלא ילד, שגדל להיות ילד יסד, תואר ומבריק, חי 39 שנה׳ ומת. וכל מה שהשאיר אחריו הוא אגדת קיומו, ״תפארתכם — עצם היותכם״
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 10 | אתהח 71 טונות מכתבים הגיעו מחו״ל ו־ 60 טון נשלחו 159 - פועל נוספים יבלו לעבוד שנה מלאה בימי העבודה שאבדו בתוצאה משביתות )50 -ל״י היא משכורתך החודשית הממוצעת אם
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 11 | ברסיסשבוע ר פו ת ד׳ התשב צי ם כפי שהודענו, יוגרלו מדי שבוע כשבוע 2פרסי ספרים ר פ 1זז ף, תל־אכיב אלופת הלכלוך בין פותרי התשבצים. השבוע התקימה הגרלה ראשונה כיו
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 12 | אצלנו מהקרים אחרת... מוסיקה פסנ ת רן. צ״ר ו כו כ ב קולנו ע ״ לפני חמש שנים האיר לפתע בארצנו כיכב חדש: זיגי וייסנברג׳ צעיר בן 15׳ שבא לארץ מבולגריה׳ אשר ב חיה
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 13 | מאשר, זקצוי, מרח׳ ארנון ,17 תלמידת הסמינדיון למורים בתל־א היא בת 16 !/2ובחרה בהיראה קאריירה בי היא אוהבת ילד ם. בוגרת בית ד,נ!פר העממי המרק אביה עובד בבית
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 14 | יקה• ל 9י הוראותיו מוקמת ההצגות\ הקיימים בארץ. יהירות — הפסנתר יפול במרחק של 200ק״מ אין פסנתר שוי אשא עצמו (מימין) מושיט יד כדי למנוע שואה. 7הרי מואב ...ההרים
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 15 | רחרקהדדכ דן י חוק ש ־ מורים. בניני ם וציוד אין ־ הישארו א ל פי ילדים ללא חינוך? ־ מהן סי בו תהמח סו ר ומה נפשה לחיסולו;? מאת סופרנו שלום כהן דויד שרעבי, ילד בן
העולם הזה - גליון 659 - 8 ביוני 1950 - עמוד 16 | תזמורת צבאית פרוסית מטרטרת. צעירים זקופים צועדים בקומה זקופה. ביניהם ובין ״הנוער ההיטלראי״ מבדיל רק השם — ״נוער גרמני חפשי״ והסמל הכחול־צהוב. בראש התהלוכה
חזרה לתחילת העמוד