גליון 679

העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 1 | מדדד שד •דז-שפ׳?§ ||י * ד ח׳ אזזז ׳ש: משאש •?1ימס חז: י|ן ^זישז 4.1־ ח ^ ז< 8*£8י זרמד׳6 :. הא*?; ז5׳.־יד יוידגא ה<5׳*< 8א זוש׳׳ז! ?שז •מז.ש פ^׳ירו•
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 2 | __ר ק 1ףץויו__ 1. בחלון ראוה של חנות לרהיטים ברחוב הראשי של ניירובי, בירת קניה, תלוי, בין ארונות ונברשות, סמלה של מדינת ישראל. בעל חנות זו הוא נציגה הרשמי של
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 3 | מכל ה מנו צ ח: קי ם־ אי ד־ סונ א עם ביסוס יחידות האו״ם לכל אורך הגבול הצפוני של קוריאה עם מנצ׳וריד, וסיביר הולכת ומתגברת תנועת לחימה פרטיזנית בהרי קוריאה,
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 4 | הכוסת ־ נציגת ״כך זה נמשך מאז הקונגרס (הציוני) הראשון.״״ העיר נשיא המדינה באירוניה על הקומדיה שנערכה בשבועיים האחרונים בכנסת. קומדיה אמתית: כי מן הרגע הראשון
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 5 | האפשרית קואליציה אחרת? דוד הכהן (מפא״י, מימין) ממשש את הדופק של ריפטין, מפ״ם) .אין סיכוי. היהיה השעיר לעזאזל? דב יוסף גלובמן, איש מפא״י פונה לעקיבא הנאמן. אן
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 6 | במדינה מרבד־ ה ד מי ם הטייס התקרב לג׳וני, מאלף גן־החיות של תל־אביב, רזה, בעל עיני תכלת ושער מלבין והצביע על מכונית הדלק .״הוא הסתתר מתחת למכונית כאשר ברח מן
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 7 | ב מדינ ה שי רו ת מי רו אי סופר אי ח ש בון יוסף שפרינצק, יושב ראש הכנסת נמוך הקומה ורחב הפנים׳ פתח בפני מושב ריק למחצה את הישיבה בשלוש נקישות פטיש. אחר הכריז על
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 8 | זזי׳ן ^ 1-׳ יעד• זי׳י* ויקלח * מ 1111 * -זאזזזז הזזה ז ז)* 3 *4זז^ימ 1 !!הרכז י; *:לי ד ח עז רן /־׳זז סגו ר ט ־׳ ע ^״יי ה פז ל ס־ ומהי צילומים ; ימרום ים־
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 9 | ן -׳<5,!. 111.א 0 05517X54:13 1X11 100.011 10111. * ^ 1x11־ ׳ -ש 5x1:א!/ 1503.1.• 15ז״ץ 1X11 5 <4 1 01.1.א1׳>4 — 1׳•2$1 •. 011ז 6ע^! !8111ד־סזזדד 11111.
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 10 | פשעי0 הו־וף וז * דו ר בי וחדבהסטור -ח לפני כחדשיים ירד מאחת האניות שהגיעו לנ9ל חיפה יהודי בן ,35 אחד מ־ 2500 העולים שבאו באותה אניד, מפולין. האיש הזה הוא אחד
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 11 | ספורט ״רוצי לדאוו?ו גולי ם ״ חמשה שערם מצד חלוצי־ישראל הם מנה הראויה להתכניד בתקופת הצנע במדינת ישראל. שער לכל חלוץ הוא תוצאה יפה של עבודת צוות מלוכדת של
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 12 | ה ח תן. רלנבז־הוהאח דנצעיר \ 7שמואל מרלין, חבר הכנסת מטעם תנועת החירות, יפה הפנים, השער והצורה, בעל • החיוך המלבב, העתונאי בן ד,־,40 יליד רומניה שהיה מראשי
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 13 | במרחב חז רהלמלכתשבא לפני 3000 שנה (בערך) הגיעה לארץ־ ישראל מלכת־שבא לביקור נימוסין אצל המלך שלמה׳ שנודע כמומחה גדול לעניני נשים. לביקור היו פירותחיוביים, ואם
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 14 | א ח ים 11 3 1 0ת אברהמוף ונסיעזת לתירות סד ור ינסיעותבחסכון וביעילות לכל חלקי תבל ח ל ־ א בי ב. חיפה , י רו ש ״י ם, אוזוזת בית 3 ר ח׳ חיי ט 6 קוינו ע ..אוריון
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 15 | אדג׳ו רסון מי שהיד, אסא יואלסון, יליד פטרבורג, רוסיה ()1886׳ בנו של חזן, היד• אישיות בולטת ביותר על הבמה והבד האמריקאיים. ביהוד ההתפרסם אל בשיריו הכושיים. קולו
העולם הזה - גליון 679 - 2 בנובמבר 1950 - עמוד 16 | ן ות שנתקבלו ( )4537 לא היד. מועט, הרי רק חלק רבים החליפו את אשר ברש בדוד שמעונוביץ. רבי ואת אלוף־הפיקוד משה דיין באלוף־האויר אהרן רמז. לטעויו ׳ דרבב־זש׳ו בחב
חזרה לתחילת העמוד