גליון 692

העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 1 | השבועון המצויר
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 2 | הרמכ״ם לא התפטר ל ק 1ףץו ־ ]1 המבקר עתה בצינוקים התת־קרקעיים של מבצר עכו, בתאים הלחים וחסרי־החלונות, בהם נקשרו בימי הביניים אסירים אומללים בשרשרות ברזל אל
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 3 | במד העם ע 1ם עת במיטה. ד הבו ת בי רבבות אזרחי המדינה, ששכבו במיטותיהם, מדדו את חומם העולה, השתע־לו וקינחו חוטמם במטפחות רטובות. היתד, זאת אחת ממגפות השפעת
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 4 | מכל במרחב הליגה צעקה היסטרית ליד שער ארמון זעפראן זשל הליגה בקהיר, הצטופפו שוב עוברי אורח וסקרנים, לחזות במכוניות הפאר, שנכנסו ויצאו. במשך כל שעות היום. כבר
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 5 | מאת אורי אכנרי לפני שנה ומעלה, כשתוצאות הצפיפות הגוברת והולכת בבית־הסוהר החלו לבלוט לעין, עיבד משרד המשטרה תכנית מפורטת להקמת בית־סוהר מרכזי חדש, שיחסל את רוב
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 6 | אסירים׳ שנשפסו על עבירה ראשונה לתקופת מאסר ארוכה יותר, מפאת חומרת העבירה, אך אופים הטוב נותן מקום לתקוה, כי יחזרו לחיים נורמליים עם שחרורם( .על סוג זה נמנו,
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 7 | כלכלתו בבית־הסוהר (כדי למנוע את ההרגשה, שהוא חי על חשבון הזולת) ,בשליש השני הוא יכול לקנות לעצמו מצרכי־מותרות מסוימים בקנטינה של בית־הסוהר (סיגריות, עוגות,
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 8 | י>14ז0 *; -43״יייל ׳^^4י י^ ;4 •• ל*״י1ר;;#יג,ל י־־ן י^*0״ צ6ל ־^י0יז ו^י-ל י_^1מג 01 .1*1411ס ׳ 1״.-י־—י־-ייקי י4 01^3 .. 1נל יי^יו^ל: ׳ 1ל—>כ״ל 0ין ו_,י;ר ן
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 9 | ״ג\3ב כ־ ! 1 הנשים הציוניות משתתפות כקרב: שתי הלוחמות המגרות הללו נלחמות בחזית המצרית. אחת אומרת לחברתה :״אני מסתערת על הקצין השחרחר מצד זהו״ הערבים השתדלו בכל
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 10 | במדינה (המשך במדינה נזענהד 05 מיליון דולאר למען המערכה של הרצל־גראד? הכנסת, כמו כן : העבירה, בקריאה ראשונה, את התיקון לחו! המעבר, שלפיו חבר ממשלה הממונה על
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 11 | במד י נה מר. :יתכן מאד, שבקרוב יבוא אחי ארצה. כך כתב אלי, אבל בינתיים אני מתגעגע, שמעתי שהוא כוכב מצליח וכנראה עסוק מאד.״ משכם וידויו של ״כושע״ ״אמא לא רוצה
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 12 | מ וס יקה ״בושם ליפאו״ס״ -- כשלון התזמורת הישראלית •באמריקה, כמוסד רשדזנטטיבי של הארץ, מוכיח .,כי מוסד אמנותי לאומי אינו יכול להשתמט מן המציאות, שבתוכה הוא נושם
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 13 | ע ת 1נ 1ת \נדל דובבד־מספר• הגנרל רוברטסון, מפקד הנחות הבריטיים במזרח התיכון, בזכר, שהפר את חוקי האדיבות: הוא לא ביקר במדינת י!שראל. כדי לתקן את המעוות, הודיע
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 14 | ח 1ש ״ 0 מטריה, רווה ואולקוס יי ״וותיקי מלחמות העולם״ בעיר נייווארק אשר בארצות הברית שלחו לקלמנט אצלי. ראש ממשלתה ושוחר השלום של בריטניה, שי: מטרייה. ההסבר
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 15 | תיץזטר 1ן קולנוע ״המגבית המיוחדת״ לאימפרסריו ולין ולבמאי ודלף יש אומץ לב רב. מבלי להתחשב בהפסד העבר, בבקורת הקטלנית מצד המבקרים האמנו־תיים, הם ממשיכים בדרכם
העולם הזה - גליון 692 - 1 בפברואר 1951 - עמוד 16 | וביום השביעי מתררבת! רנטג בי״ס נטורי קרתא ז ^ם רואים, הטבע מסתגל לכל אדמת ס ד(ו\:י ^
חזרה לתחילת העמוד