גליון 714

העורך :

העולס
רז ־דה

אורי אבנרי

עורך משנה:
שלום

מו״ ל ל

ברשימתכם על נצחון היחפנים (העולם הזה
) 712 מסופר על מלו מד אנגלי השולט בע שר
לטינית, צרפתית. גרמנית, יוונית.
שפו ת :
ערבית. פרסית. ארמנית. סורית. עברית ואנ גלית.
האם הוא שול ט נם במצרית, עיראקית,
לבנונית וכד.

דו ש
דו ד רוביננר

חברי המערכת :
מיכאל אלמז, יחיאל בשל, ניצה נבי. נורית
לביא. רפאל סלע, איתמר עילם. יעקב צליל.

סו פ רי ־ חוץ :

רח׳ לילינבלום . 12 תל־אביב
ת.ד , 136 .טל( .ז מני) 66785

העולם

תצלומים * רוני

והמנהלה :

הזה

עורך הסגנון :

השבועון המצויר
לאינפ/רמציה

נצחון היחפנים
עורך גראפי :

דב איתן

המערכת

מכו/ב־ם

הווארד נו ר דון. מונ טי ג׳ייקובם,
אהרל דו מני ץ. סלים מנצור.

מודפס

בדפו ס

ישראל

הפצה:

דנה

פלם

דינרי.

בע״ם.

כענודעו תוצאות הבחירות בעכו דהר דוד רובינגר, צלם־המערכת, על
אופנועו לחיפה, אחרי שבילה שלושה ימים רצופים בעיר הבחירות. בדרך חש,
פתאום, שקרה משהו: מצלמה יקרה נפלה, תוך כדי נסיעה, מן הנרתיק, ונעלמה.
דוד, ששמע את כל הדעות׳ המרחפות בישוב על העולים החדשים, היה
מיואש, חזר לעכו. כשנכנס לתחנת המשטרה חיכתה לו הפתעה: המצלמה נמצאה
ע״י יעקב עזרא, בעל חנות לשטיחים בחיפה, נמסרה למשטרה. דעתו של דוד
על העולם עלתה מיד בכמה מעלות.
נסיעתו של דוד רובינגר היתה רק חלק משידוד המערכות במערכת, לקראת
הבחירות. רוב כוחות המערכת רוכזו עתה בגיזרד, זו, במאמץ להבהיר לקורא
את הנוודות השנויות במחלוקת, לעזור לו להחליט החלטה צלולה. מחלקת־החקר
מגישה, החל מגליון זה, חקירה קצרה אך ממצה של הבעיות העומדות
על הפרק (עמוד ,)7ואילו ׳ מדור אנשים יספר, בארבעה השבועות שנותרו
לבחירות, משהו על 4המועמדים החדשים הבולטים ביותר של המפלגות השונות.
כשהחליטה המערכת להתחיל. בשורה של חידונים בלשיים, היתה סקרנית
למדי לראות את התוצאות: החידה היתה, בין השאר, מעין מבחן של רמת
הקוראים. התוצאה היתד, מפתיעה ביותר. לא רק שלמעלה מ־ 8500 קוראים
טרחו לפתור את החידון הראשון, אלא שהפתרונות עצמם העידו על גישה
הרוב המוחלט של ד,פותרים גילה
ביקורתית וחוש הסתכלות כמעט מפליאים.
את העקבות הנכונים, שהובילו להרשעת הבת. בכל זאת הוטעה מספר ניכר
של פותרים ע״י פרט המסיח את הדעת: העתון המונח במטבח. אמרו פותרים
אלה: אם העתון נמצא במטבח, לא יתכן שהאב קרא בו לפני שמת ; משמע
שהאם היא הרוצחת. אולם קוראים: אלה התעלמו מאפשרות שניה: שהיה עתון
שני בדירה. לא כתוב בשום מקום כי המשפחה קראה רק עתון אחד, כפי שסבור
הסמל נסים עבודי :״ידוע כי משפחה אחת לא תקנה עתונים לכל אחד ואחד
(מבניה רוב המשפחות בישוב קוראות לפחות עתון יומי ושבועון אחד.
הבולט ביותר להרשעת הבת נתגלה ע״י רוב הקוראים: התקע של הרדיו
אינו תקוע בשקע, משמע שלא יכלה להאזין קודם לכן לרדיו, כפי שטענה.
אולם קוראים רבים גילו גם פרטים פחות בולטים: למשל, שקראה בספר
עברי, לא אנגלי, כפי שטענה (גילוי המצריך הסתכלות דקה למדי) .פרט חשוב
יותר: הבת טענה כי שמעה קול נפץ, הסתכלה החוצה, נכנסה אח״כ לחדר
האב. האם טענה שנכנסה לחדר האב מיד עם שמיעת קול־הנפץ, כבר מצאה
את הבת שם. קשה להניח שהבת יכלה להסתכל היטב החוצה, ולהגיע לחדר
האב לפני האם.
כמה קוראים גם שמו לב לפרט פסיכולוגי: אדם השומע קול־נפץ מקרוב
אינו יכול לטעות ביחס לכוון, להאמין שהקול בא מן החוץ, כשהוא בא מתוך
הדירה.
לעומת ;.את ניסו כמה קוראים להיות מפולפלים יתר על המידה: אמנון
שפירא, מרחוב עמק יזרעאל ,70 תל־אביב, כותב 4עמודים צפופים כדי להוכיח
שתריס החלון בחדר הבת היה סגור, וכי הבת לא יכלה, איפוא, להסתכל
החוצה. אמנון טעה: החלון היה אמנם סגור, אך התריס היה פתוח. כן אין
משכנעת הסברה כי העובדה ששני ספרים מונחים בארון הספרים מוכיחה כי
הבת הוציאה את הספר שבידה בחפזון, אחרי הרצח. הספרים מונחים כפי
שהם מונחים כדי למנוע את נפילתם של שאר הספרים. טועים גם משה זאב
פלץ, מרחוב בר־גיורא , 16 חיפה, וא. דבורמן, מתל־אביב, הסבורים כי אין
אדם יכול לקרוא ספר ולהאזין אותה שעד, לרדיו.
כמה קוראים שמו לב לנקודה קטנה אחרת :
האקדח מונח ביז ידי המת בצורה יפה מדי,
דבר הנותן מקום להשערה (אם כי לא להוכחה)
שהונח שם במיוחד, ולא נפל מידי מתאבד.
בסר הכל: כמעט כל הקוראים התיחסו בחיוב
רב לרעיון החידונים הבלשניים, תבעו לפרסמם
בעתון בתכיפות מקסימלית. רק קומץ קטן סבור
שהם מחנכים את הנוער חינוך רע, והחיילת
אסתר גלילית אף כותבת: כל החידון הזה בא
רק כדי לבלבל את הקוראים, האמת היא שהמערכת
עצמה הרגה את הסוחר.
מלבד החברים שעברו על הפתרונות וזכו
לכמה עשרות שעות קריאה מעניינות ביותר,
ומלבד משרד הדאר שזכה לסכום של כמעט
150ל״י דמי משלוח הפתרונות, זכה אחד
מבין הפותרים לטיסה לאילת, שהוגרלה בין
הפתרונות. הזוכה: ישראל עמרני, משכונת שפירא, תל־אביב.

הלימודים נסתיימו. הבחינות עברו (איך שהוא) .מה עושים?
בעיה שכמה רבבות תלמידים נתקלו בה. הפתרונות מגוונים: שפת־הים,
קולנוע, פעולה בתנועה, לימודים. העיקר: טיולים.
דלית, שגדלה בקיבוץ, משמנת את האופניים, מתכוננת לסייר בעמק. פעם,
כשדלית היתה קטנה, וכשאנשים טרם התרגלו לקרייזלרים ולאופנועים, היה
זה ספורט לאומי, שלא הצריך הכנות ופרוצדורות. היו מוציאים את האופניים,
רוכבים בכביש עד שהיו מתעייפים, נכנסים לקיבוץ הראשון, אוכלים, ישנים,
ממשיכים בדרך. מאז התנוון אותו מנהג יפה (אך בלתי נוח לקיבוצים עצמם).
אולם יש שממשיכים במסורת.
דרך צלחה.

ראובן טוק, קרית־חיים
האירוניה אינה במקומה: קיימת שפה
סורית (ממשפחת השפות הארמיות) ,שאי נה
זהה עם השפה הערבית.

״שער לעליה או מחנה הסגר ץ״
בהעולם הזה 709 אתם מתמרמרים על
שסוגרים את שער העליה בחומה גבוהה.
עד כה אפ שר היה לראות מן הכביש את כל
מה שנעשה בתוך אוהלי העולים. בגו את
החומה כדי שהעולים לא ירגי שו שחיים הם
לראווה. בטוחני ש אי ש מהעולים לא העלה
על דעתו שהוא חי במחנה הסגר.

ישראלד, ם ,.ירושלים
ההסבר של הקוראת ישראלה רחמני,
אך בלתי מדויק, לצערנו. החומה נבנתה
בגלל הסיבות שפורטו ברפורטג׳ה בהתאם
לדברי מנהל המחנה. הסברה שהם
חיים במחנה הסצר באה מפי העולים
עצמם, אשר סופרי העולם הזה בילו
במחיצתם שעות ארוכות.

הדת בבהירות
בהעולם הזה 117 נמצאתי למד שהדתיים
החרימו את הבחירות לקונגרס. האם הפועל
המזרחי לא השתתף בבחירות כרשימה דתית?

חיים יפה, תל־אביב
הקורא יפה צודק. עורך הרשימה הת כוון
לחרם המזרחי, כתב בטעות על זזרם
הדתיים.

הסעות פנים
ב שער העולם הזה 712 הראתם 20 הבעות
פגים של בחורה חמודה. כדי להשלים את
התמונה, הרי לכם הבעת פני שלי כשראיתי
את השער הזה :

במו ע־נ
השמן והרזה
נסענו ברכבת, ביום חמסין, סתל־אביב
לירושלים. הקרון היה גדוש
נוסעים, שעיפו מן החם והזעה.
ישבנו ארבעה על ספסל; שנים
שמנים, אחד רזה, אחת רזה...
לידנו עמד אדם, שלחייו תפוחות
ואדומות, והזעה גולשת ממנו בטי פות
גדולות. מדי פעם בפעם נאנח
אנחה כבדה, נשף
בפיו, נפנף ב־מטפחן
זו, מלמל
מלמולים בשפה
לועזית.
התעוררו בלב נו
רחמים על ה איש,
שעיניו היו
עצובות. אמרנו
לו ברגש השתתפות בסבלו :״לוא
היית קצת פחות שמן, היה גם לך
מקום לשבת.״
הלז הקשיב בהתאמצות, נענע ב־ראשו
במבוכה ואמר :״אני רק שנה
בארץ !״
הקורא משה רויטר, שם׳ מחלול ב׳
מם׳ ,164 תל־אביב, זוכה בפרס של
1ל״י (עם מקום ישיבה).

״שועלי הביליארד״
בקשר לויכוח על שועלי הביליארד (העולם
דוה ) 708 ברצוני להעיר, כבעל מו ע רוז לפינג־פוני,
ובילי ארד זה שנים רבות. ש־נ2נ 90 ממבקרי
המועדון הם אנשים שקטים ואינטלננטים.
ומשחק הביליארד אצלם הוא ב לוי ז מן או
שע שוע בלבד. בין אורחי נמצאים קציני־צבא,
חיילים בחופשה. תלמידי גימנסיות אחרי ה לימודים,
תיירים רבים. והמפורטאים הידועים
ביותר ב ארץ. ב חו״ל מקובל שבעלי הבית.
נם בחברה הנבוהה ביותר. מחזיקים שולחנות
לביליארד להנאת אורחיהם. כמובז. כ מו בכל
ספורט, גם כאן לא רב המרחק ביו חובבות
למקצוע, ולא פעם הופר המשחק מבלוי י מן
לפרנסה. מביבו ת בלתי ידועות לי מעונינים
אנשים צדי אופק להשמיץ משחק זה.

כם רוזנקרנץ, תל־אביב

״על תקליטי קולומביה״ בהעוקים נחום נרדי
עם אש תו
את עובדת

הזה 711־ מאשים סופרכם את
בבינמיה. הוא מספר על נ שו איו
השניה, בלי להזכיר אף במלה אחת
פרידתו מא ש תו הראשונה.

יע׳קב נומברג, תל־אביב
נחום נרדי נפרד לפני 7שנים מברכה
צפירה, נשא, לא מכבר, לאשה את זמרת
החישטרון אהובה צדוק.
תמהתי לקרוא כי נחום נרד׳ גילה את
שושנה דמארי. כל המכיר את שו שנ ה יוד ע
כי קבלה הדרכה רא שונה בלהקה ״ שול מי ת״,
בה הופיעה בהיותה בת . 13 ובניל זה הופיעה
ברדיו ועל במות שונו ת. רק אז ראה אותה
נרד׳ ,שהציע לה לערוך קונצרטים משותפים.
נרדי מתלונן באותה רשימה על השלאנרים
הזולים המציפים את הרחוב, והוא מזכיר כי
״כלניות״ הוא על טהרת השלאגר הפולני.
האם בטוח נרדי על איזה טהרה כותב הוא את
השלאנרים ש לו?

א. ג ,.תל־אביב
יצחק מזרם, תל־אביב

בי. ג׳.
אי. אי. ו ש אר חברי המערכת איץ׳ אי ץ׳.
האם אתם מתביישים ב ש מו של רא ש ממשל תנו,
או שמא נרם לזה חם כון בניר או אולי
אחת מן המוזות האמריקאיות מצריכה כתיבת
ש מו של ראש הממשלה דוקא בר״ת ובאו תיות
לועזיות.

אליק, תל־אביב
השם בי. ג׳י. נולד בצבא (כנראה בין
אנשי מח״ל) ,והוא שם חיבה. העולם הזה
בטוח שאין ראש הממשלה מתבייש בשם
שניתן ע״י חייליו.

״שלום -לא להתראות״
במאמרכם על הכנסת היוצאת (העולם הזה
ש מו אל מרליו, ח״כ מטעם
) 712 טעיתם :
חרות. הניע ל ארץ אחרי קום המדינה: ערי
ז׳בוטינסקי ואליהו לנקין שו חררו מצה״ל רק
עם כניסתם לכנסת. שניהם לא שרתו במטכ״ל.

מאיר מירון, תל־אביב
ח״נ שמואל מרלין אמנם הגיע לארץ
אחרי קום המדינה, אך קשה להגדירו
כמייצג את העולים החדשים, דוקא, אחרי
שעסק בעניני הארץ (במסגרת ועדת ברג־סון)
במשך שנים ארוכות. נכון שהחכ״ים
זבוטינסקי ולנקין לא שרתו בממכ״ל,
אך מאידך אין הס מייצגים את רבבות
החיילים הקרביים.

חוסר ניר
בהתחלת השבוע שעבר מצאתי מתחת לדלת
דירתנו חצי תריסר חוברות ״משה שרת —
מלחמה ב בריונו ת״ .כתוב עליהן: המחיר 30
פרוטה. אולם ה״נעלמים״ מוסרים את החוב רות
בלא ש. אולי חברי הכנסת המסכנים מסו־נלים
לעכל ספרות זו. והדרך הסלולה של
חצי תריסר החוברות היתה בעצם י שר לסל
בסוף השבוע מצאתי שו ב 6חוברות הבוקר
עוד פעם. מנין י ש תקציב. י ש דולארים וי ש
ניר להוצאות כאלה, בה בשעה שהוא חסר
לעתונים ולספרי י סוד?

צפורה בת־צבי ירושלים
העולם הזה מצטרף לשאלה.

״המאבק עד היופי״
אסתר נליקסרו כותבת והעולם הזה ) 712
כ• 80 הק״נ שלה לא הפריעו בעד הקאריירה
שלה אצל בנים. על• לצייו. כחוות דעת אי שית,
כי לא חשוב מבפר הקילוגרמים, אלא כיצד
הם מם ודרים.

מוניה

שפירא, תל־אביב

בחורה שנובהה 1.75ם ״ם נפנעתי בתור מזה שלא מצאתם כלל לנ כון לציין נם את
משקלה האידיאלי של אחת כ מוני. לדעתי אין
א פילו אם המדובר הוא רק ביו פי.
להפלות

ת. ר ,.תל־אביב
לא תמיד מגיעה האינפורמציה לגובה
האידיאלי. הקוראת ת. ר .תוכל לחשב
בנקל את המידה הנכונה לפי הטבלה.

דרגות הרב־איד!?
כפי שי דו ע לי יעקב דו רי אינו נמנה עתה
לצה״ל, ובכל זאת משתמש הוא ב תוארו ה צבאי
״רב־ אלוף״ .האם נם אני ר שאי להש תמש
בתואר צבאי למרות שהשתחררתי בערך
ב או תו ז מן כ שדורי חדל להיות רמטכ״ל?

רפאל לב, תל־אביב
הקורא לב טועה: רב־אלוף דורי לא
שוחרר מן הצבא, אלא הושאל למשרד
ראש הממשלה. הוא נמצא בחופשה ללא
תשלום.

תלם לא כתדב
בחעולם הזה 117 נאמר כי הננו ״נוטים
למפא״י ו״הפועל המזרחי״ .זוהי בדותה המו פצת
נגדנו ע ״י אליהו אלי שר ונו ש א כליו דו ד
מיטת. מתיר מטרה להחליש את האמון אלינו
מצד חונים ספרדיים בלתי מפלגתיים. אם י ש
משהו ו מי שהו שהננו נוטים לו, זהו העניו
הספרדי ו הציבור הספרדי. למטרה זו הננו
נכונים לשתח פעולה עם כל מפלנה ש תו שי ט
לנו את עזרתה. מבלי שתרצה לנבות את
המחיר היקר של הצטרפות לשורותיה. מפא״י
והציונים הכלליים נילו. כל אחת לפי דרכה,
נכונות למייע בי דינו שלא על מנת לקבל
פרם זה --ועל כד נתונה להם אהדתנו.
הפועל־המזרחי ו שאר מפלנות החזית הדתית
הן בלתי־מסומפטות ב שורו תינו בגלל יחסו
השלילי הבולט לספרדים.

הועד הפועל של תל״ם,
א. טולידאנו, י .קלדרון

.העולם הזה״ ,מם׳ 714

בצפיה מתוחה הופנו עי ניהם
של מזכירי כד המפל גות
לעכו. היה ברור: זוהי
החזרה הכללית.
כי כעכו, הלכו דרלפי המשה
שבועות לפני הבחירות
לכנסת• ,מני הנעלמים הגדולים
כחשפון המכריע: העו דים
החדשים והערכים.
התותחים הגדולים הופע לו,
נאמו נאומים מפוצצים,
בעברית, לפני קהל שהכין
רק מדים בודדות.
התוצאה: המיבדק הגדול
הראשון. אלה שקיוו (או
חששו) שמפא״י עלולה לה גיע,
יחד עם רשימותיה ה ערכיות,
ל 51 בבחירות
הכלליות, לא מצאו הוכחה
חותכת: מפא״י וערכייה זכו
ככמה אחוזים פחות מן הח צי.

המסקנה שד עכו ברו רה:
יש סיכויים למפא״י לה גיע
בבחירות הכלליות למח צית
הקולות, או להתקרב
למטרה זו קירבה יתרה.
גורם חשוב ככל חייטובי
התוצאות הוא מידת ההש תתפות
שד הערכים והעולים
בבחירות. בבל •טיגדל
מספר הנמנעים כין אדה, יג דל
משקלם של קולות הייטוב
הוותיק (בהם תולה האופו זיציה
את תקוותיה) .המצב
בעכו: אדישות יחסית של
קהל העודים החדשים, דרי כות
יתרה שד הקהל הערכי.
בם ״ה הצביעו/,״ 75 שד כעדי
זכות הבחירה.
חלוקת הקולות :
שתי מפלגות (הפרוגרסי ביים
ש״הצדיחו״ לרכז אחוז
אחד שד הקולות 52 -כמס פר
-ורשימה ספרדית, שהי־תה
קשורה עם הדתיים וזכ תה
כשלושה אחוזים) יצאו
קרחות לגמרי. שתי מפלגות
אחרות, הדתיים וחירות,
ריכזו שבעה אחוזים כל
אחת, הצליחו להכניס חכר
אחד למועצה.
הציונים הכלליים תפשו
מקום חמישי, בעשרה אחוזים
כלבד. מתוך 500 הקולות
שקיבלו באו כשלוש מאות
מקדפיות ערכיות טהורות.
מפ״ם שזכתה במאה קולות
יותר מיריכתה הקרובה,
מק״י ( 720ו־ ) 621 אספה את
קולותיה בעיקר מכין אנשי
ההתיישבות העובדת שמש-
קיהם יטייכים לתחום עכו
ומבין ערבייה.

מאת דוד רוכינגר
עכו, המאוכלסת ערבים ועולים חדשים,
־.לכה לקלפי. בלי שיבחינו בין בחירות
עירוניות לארציות הניחו כל המפלגות כי
התוצאות תשקפנה את המגמה בבחירות ה עתידות
להערך לכנסת השנייה.
ואכן, למרות שעכו מטופלת בעיות מקו מיות׳
לא הדגישן איש מתועמלני המפלגות
המתחרות במסע הבחירות.
לא דובר על כבישים, על מים, על הצורך
בנ״קוי העיר העתיקה, בהקמת גני ילד-ם.
המפלגות הרתיחו את האווירה בסיסמאות
שהבליטו את הקרמלין, את ושינגטון, את
ירושלים. לא הזכירו את עכו.
פתקת ״ק״ לראש ״צ״ .אלפי הפל קטים
על כותלי הבתים, רבבות הפתקאות
ברחובות העיר העתיקה לא הוסיפו הרבה
לגלי האשפה המצויים בה. אך הם הצליחו
לגוון (וללכלך) את קירותיהם הלבנים של
בתיהם החדשים של העולים.
״העיריה החדשה תצטרך להראות יכולתה
כבר מחר״ ,אמר אחד התושבים ,״בנקוי
לכלוך זה.״
אך בין הבתים בלטו תחנות הקלפי• ליד
פתחיהן ניצבו נציגי הרשימות, דחפו פת קאות
מפלגותיהן לידי הבוחרים. נציג מק״י

הצליח להטיל ״ק״ לידיו של יושב ראש
הציונים הכלליים בעיר.
ייותר קרוב לים, בעיר העתיקה, היתד,
העירנות רבה יותר. שורות ארוכות של בוח־רים
ישבו על הארץ, מחכים לתורם. שורת
נשים ושורת גברים.
ערבי צעיר, כבן עשרים, ידע להסביר
בגילוי לב מדהים, כי קיבל שתי לירות
ו״המון אוכל״ עבור חלוקת ״צ״ לבוחרים,
אך הוא אוהד הקומוניסטים ומציע, במידת
יכולתו, ללקוחותיו לשכוח על ״צ״ ולבחור

אותה שעה הגיעה מכונית, שכורת מפא״י,
והביאה בוחרים לקלפי. אנשי מפ״ם טענו
שזה לא הוגן. אנשי מק״י התלוננו: אין להם
כסף מספיק כדי לשכור מכוניות ולהתחרות
במפא״י.
אך צעיר אחר, נושא תווית ״מ״ בדש
מעילו, ניחם את הנוכחים: המובאים במ כוניות
הם נבזים עד כדי כך שהם מרמים את
מסיעיהם ומצביעים אחרת.
כאשר נתכנסו, בשעות הערב המאוחרות,
אנשי וועדת הבחירות והחלו במניין הקולות,
נשתתק שאון העיר. תושביה הכינו עצמם
ליום עמל חדש, עסקניה לב *

חירות הארציות שתיערכנה

יוליוס פרייבלד, שאינו מוציא את הסיגריה נזפיו
קומוניסט מארצו של טי ט.1
אף בלהט הבחירות, עלה מיוגוסלביה והוא קומוניסט נלהב .״ואל תחשוב שמפני שנתנו פי
שי כזן אני מתבייש להגיד את זה״ .חבר המפלגה מ־ , 1928 חי 10 שנים ברוסיה בצבא האדום.

תמורת חמש לירות, הסכר. מוזזמד נימר אבו־דאוד, יליד עכו (אינו זוכר באיזו שנה) הוא פועל שחור המצביע (בלי להסס) עבור ברית פועלי ארץ ישראל.
אולם העולה מתורכיה שעמדה לידו, לא הספיקה להסביר למי ומדוע היא מצביעה. כי בעלה התערב :״אל תגידי כלום ! מי שרנצה לדעת יתן חמש לירות ונסביר לו.

כל הדרכים — לקלפי. מפא״י ורשימתה הערבית (״ע״) דאגו ל 5ן כי איש לא ייעדר. כאשר סדרני בדית פועלי ארץ ישראל (נושאי סרטי זרוע מצויינים ב״ע*
ערבית) לא הספיקו לגייס את הבוחרים, נעזרו, כמפלגה היחידה בין תשע המתחרות, במכוניות. המשא העיקרי: נשים רעולות שהצביעו לפי הוראות בעליהן או אחיהן.

הלחי עדיי] לוהטת. חסן אשי הוא מלצר בבית ייקן זח. הוא בוחר בראש העיר ובספל קהווה. אולם לקוחו, אלמוני, המדבר גרמנית צחה (שלמדה יחד עס פירורי
רומנית והונגרית מפי העולים החדשים) נענה בזעם :״מה חשוב מי אני? אני ממילא לא מצביע. כלום הייתם מצביעים בשביל מישהו שרק אתמול נתן לכם סטירה?׳

י . 0כוותיק מק״י, בטיח ג׳ורג, אליאס, כי הקומוניסטים יזכו בשני מקומות במועצה (בטחונו היה מבוסס) .הסיבה: נזק״י היא
רבים. אולם אחמד ציירי, יליד עכו, וחבר מפ״ם מיום כיבוש העיר, מבכר להטיל ״מ״ בקלפי. ההסבר: הם יבצעו את איחזד
־ת גרייף, שעלתה מרומניה (לפני שנה וחצי) וחסום כהן, שעלה מצפון אקריקה, לעומת זאת, יודעים את שלהם: מפא״י.

׳1111•01111

88 לגת שעלי *רץ ישראל
יכלתי ספלגוזימז

88 1

כטוחזהבטוח. ערב הבחירות הדהימו חי־כי מק״י את חבריהם לכנסת
בגילוי ״שערורית עכו* :פקידים (זמניים) של משרד הפנים חילקו טפסי הזמנה
לקבלת פנקסי זהוי על גבי פתקי התעמולה של שתי רשימות מפא״י (המקורית
והגרורה) .התוצאה: שני הפקידים פוטרו• ,א־ ו״ע״ זכו, בכל זאת (לדעת
מתנגדיהם: בזכות זאת) ב־ 46 אחוזים של הקולות. הפקידים הסבירו שהשתמשו
בפתקים מתוך מחסור (זמני) בנייר משרדי, אחרים צעקו: זיוף קומוניסטי.

ה { 7יקר הו א ה קו ל. במידה שאפשך היה לגייסם, ריכזו נציגי המפלגות את כל
הבוחרים לפני הקלפיות. האשה הערבית חיכתה, בסבלנות, בתורה (המיוחד לנשים)
השפעת דברי התועמלן עד
הצביעה כשהגיעה שעתה. אשה יהודייה עמדה תחת
הסוף, נכנסה והצביעה (לפי דעתה שלה) יחד עם ישישה אחת שהובאה לקלפי ע״י נכדה.

כ 0טכו הי אכארץישראל. סיסמת אסירי המבצר בלבוש חדש: עיר
הערבים והעולים החדשים התישראלה. מצאה לה מקום גם במפה המפלגתית.

העם
הקדחת ל א קדחת
במליצות רוויות תקוד, דיברו העתו־נאים
על ״קדחת הבחירות״ .אולם אשר
ראו עיניהם החדות לא נתגלה לבני־תמותה
רגילים. מלבד כמה רמקולים מ־טרטרים
שהזמינו את הקהל להגיש ער עורים,
וכמה פלאקאטים משעממים ביו תר,
לא קדחה שום קדחת. בבתי הקפה,
באוטובוסים, במגרשי הכדורגל, בבתים
הפרטיים, לא סערו ויכוחים בין מפא״י
וצ״כ, בין מק״י וחרות• דובר, כרגיל, על
דגי פילה, על החום המעיק, על מעשיה
של הגברת פלונית עם מר אלמוני, על
הסיכויים הפתאומיים לפריצת שלום ב קוריאה.

כי. ברור שהמפלגות שומרות את
התחמושת הכבדה לסיבוב האחרון, בעוד
שבועיים, אפשר לנחש כי מלחמת הבחי רות
לכנסת השניה לא תהיה סוערת.

המעמדי השני
הדוקח הביא ברדם
סקייה ב׳ אינה סקייה א׳ .זאת יודע
כל ילד היושב במעברות כביש לוד־ת״א.
סקייה א׳ היא מעברה ״וותיקה״ ,מיושבת,
אשר תושביה הסתדרו כבר בחיים, מקב לים
יומיים שלושה של עבודה כל שבוע.
יש שם עולי טריפולי, תורכיה, אירופה,
צפון אפריקה.
סקייה ב׳ עוד לא הגיעה לאותו מעמד.
היא צעירה יותר, חשופה יותר, יבשה
יותר. אין בה לשכת עבודה, מרפאה,
משגיחים או שרותיט אחרים. כל אלה
נמצאים בסקייה א׳ ,והזקוק להם חייב
ללכת כשלושה ק״מ בדרך חולות. אבל
בסקייה ב׳ יש 1000 משפחות עיראקיות
וברז אחד.
יצחק שרבאני, בן ,22 הוא אחד מתוש בי
סקייה ב׳ .גר באוהל גדול יחד עם
אמו, דודו ועוד כמה אנשים. לפני שעלה
מעיראק היה רוקח, עתה הוא פועל
מחוסר עבודה. הוא הלך לסקייה א׳ לדבר
עם מנהל הלשכה שיתן לו עבודה .״רק
שתהיה עבודה קלה, כי הרופא (הראה
תעודה מתאימה) אסר עלי לעבוד עבודה
קשה.״
את שקרה אחרי זה, איש אינו יודע
בדיוק. שרבאני אומר שקיבל מכות, גי דופים,
דחיפות, בעיטות. האנשים שעמדו
סביב לשכת העבודה הצטרפו למהומה.
הרעש הלך וגבר עד אשר חיילים, העומ דים
בשמירה בסביבת מקום, ירו כמה
בדן רים באויר להשליט מעט סדר. כל
הזמן שכב שרבאני על האדמה, מתפתל
בכאביו.
לבסוף הועלה על מכונית, נשלח לטיפול
רפואי בתל־אביב. חבריו נשארו במעברה,
אכולי־דאגה לגורלו. פתאום הופיעו
שני אנשים שליוו את הפצוע לתל־אביב
ובשורה מרה בפיהם :״הוא מת ! ״
בסקייה ב׳ ,ובמידה מסויימת בסקייה
א׳ ,קמה מהומה. על מעשה כזה, אין
שותקים. כל אדם אשר כוח ברגליו צעד
לתל־אביב, לתבוע צדק מן השלטון ה עליון:
הסוכנות היהודית. נואמים קמו
במקום, תבעו יחס אחר מן המוסדות.
״איננו רוצים אוכל טוב או בגדים. גם
לא דירות לוקסוס. אנו יודעים מה מצב

המדינה. אך תנו לנו יחס אנושי, ראו
בנו בני אדם סובלים ואומללים. כי אם
אינכם רוצים בנו, מדוע הבאתם אותנו
לכאן? שפקידיכם יהרגו אותנו כמו
כלבים? ״
ההפגנה התפזרה, העולים חזרו לאוה ליהם,
ניחמו את המשפחה המתאבלת.
למחרת הגיעה ידיעה מדהימה: שרבאני
לא מת. הוא חי וקיים. ואמנם, אותו יום
חזר המת־החי למשפחתו. חיוור, אך נושם,
שכב על מטתו וכל המעברה עברה על
פניו, להווכח כי אמנם קם המת לתחיה.
כעבור יומיים, חזרו החיים בסקייה ב׳
למסלולם השיגרתי. אנשים עמדו בתור
לקבלת עבודה, לחם, כסף. הילדים הת רוצצו
יחפים וערומים, האמהות בישלו
במחנק האוהלים. רק דבר אחד השתנה :
לסקייה ב׳ היו עכשיו שלושה ברזים
חדשים.

המעמד השלישי
החולה כבר גוסס
״כמה כלבים אתה מייצג?״ הטיח בזעם
אברהים עבדללה מכפר סכנין לעומת
סלימן קוטרן, ממנהיגי הערבים האורתו דוכסים,
בעת כינוס נציגי הארגונים והמפלגות
הערביים, שהתקיים ערב הגשת

את רשות הדיבור, תבע, כנציג 7000
טים, את תשומת לב הכינוס.
אותה שעה החלה תגרה מחוץ לבנ1
עשרות גברים התאספו ליד מכוניתו ה>[
רקת של עורך הדין ג׳ורג׳ מועמר^
כירו לו כי טרם נשכח החשד שהוא
את בן־דודו.
הנציגים דא התעלו. כולם מ שוי

חדים, כולם מכורים ! הסביר כפרי,

לבוש קומבאז מבהיק, לחברו. מפא״י רוו 0סעס
שילמה למנהיגים, כדי שיכניסו פירוד
בשורות הערבים.

רורם מ 1ס ת ^

אך בעל אחוזות מוסלמי שיסע אותו: נאמר להם י*?*
לפני שניגשים לכל משא ומתן (על אי קבוע כלשהו.

חוד) יש להתאסף במסגד אלג׳זאר בעכו זמני.
— ולא בבית הספר הקתולי בשפרעם.

לבו׳ כאשר קי אי 4י,־

לבסוף באה גם מסקנה, שלא הוגשמה, מחלקת השיקום של ע

מפיו של נימר מנ׳אדה) אלהווארי: עלינו רוב החיילים המשוחרר£ */
להתארגן ברשימה ערבית עצמאית, בלתי תיארו לעצמם שהם בין
תלוייה, עלינו להתעלות מעל לכל הניגו דובר עליו. משלא נודע להם כ;*
דים הקטנטנים !
בנוגע למצבם, ראו בזה הוכחה ש
להוציאם ממקומם. הבית, לפי דבז /
נמכר ע״י משרד הבטחון למרכז התייר
שהוקם בקרבת מקום, ומשרד הבטחוך
בדגע האחרון: האמת
ילחץ על האנשים לעזוב את הבית. יתכן
אחר שאוירת הכנסת מלאה קריאות גם שישתמשו בכוח .״אם כן,״ מזהירים
העלבה הדדיות, רוותה תעמולת בחירות האנשים ״נשתמש גם אנו בכוח. למרות
שקישטה את כל הדיונים, נקטה הנשיאות שהחדרים כאן צרים ואין כל קשר חברתי

הכנסת

יצחק שרבאני המת־החי
רשימות המועמדים לכנסת, בשפרעם.
המטרה (שלא הושגה) :הרכבת רשימה
ערבית אחידה.
המוטרן לא היה רופא. מנהיגם
הרוחני של הערבים הנוצרים־הארתודוב־סים
בישראל, המוטרן חכים, גבה הקומה
.ושחור הזקן, פתח בידידות. אך רוב הנאספים
הביעו ״טינה כלפיו ועזאת תופיק,
מעיכלין, הזדעק לעומתו :״אחרת את
המועד, הרופא ! החולה כבר גוסס, הפי רוד
אכל כל חלקה טובה במחננו ! ״
מספר מסתננים, אנשי מק״י, שישבו
בשורות האחוריות, ניצלו את ההזדמנות,
פתחו בקריאות :״רד בוגד ! גוזל כספים
של הפליטים, צא מכאן ! ״
בינתיים הספיקו נציגי הקתולים להס תכסך
עם האורתודוכסים שהאשימום
בנסיון השתלמות על נכסי העדה.
לפתע כבש לו אדם רחב־גרם ומשופם

ה מפלגו ת מעונינות ב קולו ת הצברי ם !

שעורר הפגנה מול הסוכנות

(מימין)
תנו לנו יחס אנושי

(בהתייעצות עם ראשי הסיעות) בצעד ה הגיוני
היחיד: החליטה להפסיק, היום,
עשרים וחמשה ימים לפני הבחירות את
מושב הכנסת, לכנסו לישיבת פרידה חגי גית
אחר הבחירות, או לישיבת חירום
(באם הממשלה, נשיאות הכנסת או לפ חות
עשרים חברים ימצאו לנכון) לפני
הבחירות.
אך לפני כן הספיקו הח״כים היוצאים
לאשר את חויק החסינות המבטיח במיוחד
כי חבר כנסת לא ישא באחריות פלילית
(או אזרחית) בשל הצבעה, הבעת דעה או
פעולה אחרת בתוקף תפקידו.
ערי ז׳בוטינסקי, איש חירות שהפך
בלתי תלוי ואינו מועמד לכנסת השנייה,
חיכה לרגע האחרון, הטיח בפני הח״כים
הנבוכים והיו״ר הזועם את דעתו :״מע טים
הם בתי המחוקקים בעולם שהוקמו
בתקופה כה גדולה לעמם ועמדו על רמה
כה נמוכה כאסיפה המכוננת של מדינת
ישראל״.
חברי הכנסת שחוסנו לפני שעות מו עטות,
איבדו את חוסנם, נאלצו להסכים
(בינם לבין עצמם) עם דברי חברם נמוך
הקומה החוזר למטימטיקה ומו״לות.

תודת האומה
היו דאבא

הקהל שנהר ברחובות תל־אביב הראשיים
עם רדת ערב בחפשו בילוי נעצר
לרגע קט מול עמודי המודעות, רפרף על
מודעות צבעוניות שהזמינוהו לשמוע
נאום מנהיג דגול, הציעו לו סיגריה מפור
סמת, סרטים הוליבודיים בעלי שמות
מעוררי־סקרנות. מבטיהם התוהים נעצרו
לכמה רגעים בכרוז קטן, פשוס, חסר־קישוט.
ללא
כל הקדמה, כאילו ביטא מועקה
עמוקה, נשא הכרוז מלים חריפות, משפטים
מלאי־טינה: יחם שרירותי ...ציניות
...גיבורי אתמול ...חיילים ...נש כחים
...מבטי הקהל התעקבו לרגע,
קראו, עברו לכרוזים אחרים, לתוכניות
מועדוני הלילה, להופעות האמנותיות.
אותה שעה עמדו כמה דמויות אפורות

(משמאל)

בין דייר אחד למשנהו, לא נעזוב. זהר
כל עמלנו ואנו נגן עליו.״
וזה: שלוש שנים ושבעה חדשים אחרי
שהראשונים ביניהם נסעו במכוניות פתו חות
ושרו ״האמיני יום יבוא״.
המשק אינדקס איסלנד
אנשי המחלקה למוסדות בינלאומיים ב משרד
החוץ שבעו נחת יתירה. כאשר
הגיע אליהם דו״ח ארגון העבודה הבינ לאומי
הדן ביוקר המחייה בעולם גילו
תגלית רבה, שלא היתד, חדשה כלל לפקידי
החישוב במשרד האספקה והקיצוב לשע בר.
התגלית:
מתוך 25 ארצות, בהן עלה
יוקר החיים ב־ , 1950 בלטה ישראל, בתו ספת
הקטנה ביותר: עלייה בשני אחוזים
בלבד. שגילה נוסף בדו״ח עיון אחר
תוספת ענק כזו של איסלנד הצפונית
( 32 אחוזים) ,גילו, בצער, שתי מדינות
שעלו על ישראל: בורמה שהפחיתה את
יוקר המחייה בשמונה אחוזים, איראן —
שהפחיתה אותו בשנים עשר אחוזים.
אולם לאזרח הפשוט, שידע כי יוקר
המחייה במדינה (״האינדקס״) מבוסס על
מחירים רשמיים של מצרכים (קצובים,
על פי רוב) לא היתד, בלהטוטי החשבון
נחמה רבה, לגביו השיגה ישראל אף את
איסלנד.

ליד תו ש ל צמיג
נהגי המכוניות, העוברים בכביש חיפה
תל־אביב נועצים את עיניהם, בהגיעם
לסיבוב ליד קריית ארייה בצמיג הענק
נושא הכתובת :״חברת ג׳נרל לצמיגים
ולגומי (ישראל) בע״מ״ ונאנחים: מתי זרק
בעל מכונית יודע להעריך חשיבותם
של חלקי חילוף ובעיקר: צמיג.
כמה מאות מטרים משלם זה, על שטח
של חמשים דונמים, מוקמים קירות
הבניין הענקי, המבטיח לספק, כבר בסוף
(המשך בעמוד ) 10

״וזעולם הזה״ ,מם׳ 714

המדינה בעזלם
בעולם הצועד בעינים פקוחות לקראת מלחמת
עולם שלישית, העלולה לפרוץ בעוד 10 שנים5 ,
שנים או אף בשנה הקרובה, הופכת תלותה של מדינת
ישראל במעצמות זרות לבעיה עיקרית, אף כי רוב
המפלגות מתעלמות מנקודה זו בתעמולתן (מתוך
חשבון שהיא, רחוקה״ מדי כדי לעניין את הבוחר
הרגיל.
יתר על כן: כמעט כל המפלגות מסלפות בכוונה
ברורה את עמדתן האמיתית בנקודה זו. הסיבה :
מלחמתו הממושכת של הישוב העברי בממשלה
הבריטית הקולוניאלית השאירה אחריה רגישות רבה
דוקר, במקום זה. אף מפלגה אינה מעיזה לאמר
בגלוי שהיא דוגלת בהשתעבדות המדינה למעצמה
זרה, או אף מוכנה להשלים עם מצב כזה.
הגנ הונפט. עד לפני שנתיים בערך לא היתה
אף מעצמה מעונינת באופן חיוני באורינטציה המדינית
של ארצות המרחב. הסיבה: המחנה הערבי קיבל
את ההשקפה הבריטית שאין אפשרות וצורך להגן
על המרחב במלחמת העולם השלישית.

מה אומרות המפלגות :
תלות באמריקה
תחת סיסמא של
אי־הזדהות

תלות נלויוז
ברוסיה

תלות גלויה
באמריקה

מפא,׳ דתיים חרות
מפ״ם
פרוגרס.

השקפה בריטית זו סולקה ע״י ההשקפה האמרי קאית,
ששמה את הדגש על חשיבות הנפט של
המרחב, תבעה את הגנת המרחב בכל מחיר. התוצאה :
התערבות גוברת והולכת של האמריקאים בעניניו
הפנימיים של המרחב (כולל יחסי ישראל־ערב) ולחץ
גובר והולך על כל מדינות המרחב מצד וושינגטון.
מצבה של מדינת־ישראל כמדינה ציונית עדין ביו תר,
מכיון שמפעל קיבוץ־גלויות תלוי במידה מסוימת
בשיתוף־פעולה מצד שני המחנות היריבים בעולם.
התלותכאמ רי ק ה: כסף. בשנת 1950 נפער
חור של 89.6מליון ל״י במאזן המסחרי של המדינה,
שאי אפשר היה לסתמו באמצעים מקומיים. כל הכסף
הזה בא מארצות הגוש המערבי, ברובו המכריע
מארצות־הברית, בצורה של תרומות למגביות, שחרור
יתרות לי״ש, הלואות ויבוא ללא תשלום. עם המשכת
קיבוץ־הגלויות הולך חור זה ומתרחב.

המערב לידי הבריטים, אשר רוב הישוב עודו זוכר
להם שנאת־נעורים, ביחוד בענייני צבא.
הצטרפות למחנה הסובייטי: היתרון :
מצב נוח יותר לאוכלוסית המדינה במקרה של פלישה
סובייטית, שמפקדיה יתיחסו בעדינות רבה יותר

זרימת כל ההון הזה לכיסי המדינה תלויה ברצונה
הטוב של ארצות־הברית. ממשלת וושינגטון יכולה
להנחית מכת־מוות למפעל קיבוץ־גלויות (ולמשק היש ראלי
בכללו) ע״י סירוב לתת הלואות נוספות, ע״י
איסור להוציא כסף מן המדינה (כנהוג בישראל עצמה).
היא יכולה להנחית מכה לא פחות קטלנית ע״י
אמצעי פשוט עוד יותר: סירוב לנכות את התרומות
למגביות מחשבון מס־ההכנסה של התורמים.
התלות בברית־המועצדת: עולים. אף כי
ברית המועצות מביטה מאז היווסדה בעין רעה על
הציונות, לא אסרה עד כה איסור מוחלט את העליה
לישראל מארצות אירופה המזרחית, הכפופות למרו תה.
אם יבוא איסור כזה, תיסתם העליה מארצות־אירופה
לחלוטין, ויישאר רק מקור־העליה מארצות־ערב•

הפנים
לרוסיה: גולדה במוסקבה.

התלות ברוסיה: עדיה ממזרח אירופד

ותלות באמריקה: כסר למגבית ולאוצר.
ישנה במדינה השקפה אחרת, המקשטת אף היא
בסיסמאות של נייטראליות (אי־הזדהות) .השקפה זו
היא, במידה רבה, אחיזת־עיניים מוסכמת, לנוחיות
כל הצדדים, הבאה להלביש מצב של תלות עקרונית
בארצות־הברית בלבוש פופולרי יותר. לפיכך תלויה
סיסמה זו בהסכמת המדינאים האמריקאיים, שהיו
מוכנים, עד כה, לקבלה. הסיבה: אי רצונם לגרום
קשיים רבים מדי ביחסים בין ישראל וארצות־העליה
באירופה המזרחית, אי־רצונם לגרום קשיים לעצמם
ביחסים עם קהל־הבוחרים היהודי בארצות־הברית
עצמן.

הבוחר הישראלי חייב בהחליטו על בעיה זו, לשקול
היטב את המעלות והמגרעות, של הצטרפות לאחד
משני הגושים :
הצטרפות למחנה האמריקאי: היתרון :
דריסת רגל בחדר־הקופה של העשיר בין שני המחנות
העולמיים, חיזוק היחסים בין המדינה ויהדות אמריקה
(הקיבוץ היהודי הגדול בעולם) .המגרעת הבו לטת:
אין כל ספק שאם תפרוץ מלחמת־העולם
בשנים הקרובות תשתמש אמריקה במרחב כבסיס
י להטסת פצצות אטומיות לברית המועצות, תכריח
בזאת את ברית המועצות לפלוש למרחב ולכבוש
את כל ארצותיו. לפי כל הדעות הצבאיות אין
המערב מסוגל לעצור פלישה סובייטית כזאת לפני
תעלת סואץ. ולדעת רוב אנשי־המקצוע יוכלו הסו בייטים
להגיע בקלות יחסית לפחות עד גבולות לוב
וסודאן, אולי גם עד לחופי מארוקו וסומאלי.
גורם רגשי :

נראה כי הגנת המרחב תימסר ע״י

לדימוקרטיה־עממן ה־ישראלית מאשר למבצר־אימפריא־ליסטי־ישראלי.
יתרון נוסף: אפשרות־מה לקשור
מחדש את הקשרים בין הישוב העברי בישראל לבין
הקבוץ היהודי בברית המועצות (השני בגודלו בעולם)
ובארצות ארופה המזרחית.
המגרעות: ניתוק ודאי של הקשרים עם יהדות
אמריקה, ניתוק הספקת הכסף מכיסיה.
נייטראליות: אין כל ספק שאין באפשרותה
של מדינת ישראל לקיים — .לבדה — נייטראליות
מעשית כל שהיא במאבק העולמי.
הנתונים לנייטראליות כזאת: כלכלה לאומית שאי נה
זקוקה להון זר ; הכשרון הצבאי למנוע כל
פלישה של מעצמה עולמית, או לגרום לכובש זר
אבידות שתהפוכנה את הפלישה לבלתי־כדאית. שתי
הסגולות גם יחד, חסרות לחלוטין למדינת ישראל.
מיעוט של הוגי־דעות במדינה סבור כי אפשר
ליצור תנאים לנייטראליות כזאת במקרה שמדינת
ישראל תמצא בסיס לשיתוף פעולה מרחיק־לכת עם
ארצות ערב במסגרת של כלכלה אחידה ומערכת־הגנה
אחידה של כל ארצות המרחב ותוך הצטרפות
למחנה נייטראלי גדול יותר של ארצות אסיה הדרו מית
(פאקיסטאן, הודו, אינדונסיה) .מיעוט זה אינו
מהווה מפלגה, ואף מפלגה לא קיבלה תכנית כזאת.
לפיכך אין השקפה זו יכולה לעניין את הבוחר
ישעה שהוא שם את פתקו בקלפי.

הפנים לאמריקה: כי. ג׳י. כז־רטייננטו

המסקנה: אדם הרוצה כי מדינת ישראל תצ־טרף
לגוש הסובייטי, חייב לתת את קולו לאחת
משתי המפלגות הדורשות זאת: מק״י או מפ״ם.
אדם הרוצה כי מדינת ישראל תצטרף לגוש האמרי קאי,
יכול לבחור בין כל שאר המפלגות (מפא״י,
פרוגרסיביים, דתיים, צ״כ, חרות) אשר ההבדל היחיד
ביניהן, מבחינה זו, הוא הבדל של הדגשה וניסוח.

״ *.11111

המנהל הכין עניין. כאשר הטלפון מצלצל במועדון הלילה, מון
״לצערי, אין מקום.״ אן כאשר בקצה השני מלחים ישראליים מתוון
(כסא חמיו
הומנה מיידית :״עבורכש, כמובן, נסרר. מקום״.
האניות עגנו כניו־יורק. המלחים, שהובאו לארצות הברית ליום העצמאות ומלווה חצי
המיליארד, ירדו לחוף, חיפשו תעסוקה. שלא כמלחים אחרים ביקשו מקום בילוי משלהם. תוך
דקות מספר מצאו את שביקשו: נן ועדון ״חביבי״ ,בלב מרכז השעשועים של כרן תשעת המליונים.
אולם בברודווי׳ תפוסים, כרגיל, כל המקומות. הפתרון: צלצול טלפוני, מלווה המלצה עצמית.

מאת אהרון דומניץ
צילם: מוראי קאם
אותו שבוע רעשה ניו־יורק בישראל
וישראלים. בי. ג׳י. הגיע ל״מסע חמש
מאות המיליונים״ ,נתקבל בתרועות המו נים
; מלחים וקציני־ים ישראלים שהש ליכו
עוגן בצידה המזרחי של העיר, ירדו
מעל סיפונן של שתי אניות המלחמה,
יצאו לשוטט בערבים בין מגרדי־השחקים.
בני תמותה רגילים המשתייכים לגזע
הישראלי הרוחש למאות בחוצות הכרך־
הענק, הרגישו עצמם כדגים באוקינוס,
שעה שהשליש היהודי מתוך 9מיליוני
הניו־יורקים, חגג בצהלה את יום השנה
השלישי להולדת ״מדינתו״.
אותו לילה פרחו העסקים במרתף שב רחוב
46 מעבר לפינת ברודווי. ג׳וליאי,
המנגיר המנוסה, שהמיר את ״פרק הוטל״
בתל־אביב במועדון הלילה הישראלי ב־ניו־יורק,
רטן אוטומתית לתוך שפופרת
הטלפון :״כאן חביבי, כל השולחנות
תפוסים״.
בצידו השני של הרחוב החלו התיאט ראות
להתרוקן. רודפי אוטוגרפים נשארו
ליד פתחי הבמה לצוד את חתימותיהם
של חוזה פרר וגלוריה סוונסון או של
רוברט אלדה וויויאן בליין המופיעים ב שתי
הסנסציות התיארליות המוצגות ב רחוב
; 46 זוגות מפזמים את הנעימות
הפופולריות ששמעו זה עתה מפי ויויאן
בליין ב״גיים אנד דולס״ (״בחורים ו״בו־בות״״)
,תפסו את השולחנות המוזמנים
והתכוננו לשמוע שירי ישראל מפי שו שנה
דמארי.
ג׳ורג׳ לא שוכנע. באחד משני חדרי
ההלבשה שמעה מרים ירון שיעור באיפור
מפי המנג׳ר שלה .״מים ישראל״ היתה
עייפה. עליה להפיץ אגרות חוב של
ממשלת ישראל ביום ולייצג את המין
היפה של מדינת ישראל בלילה.
אחד האורחים באולם, ג׳ורג׳ דיויס,
ניהל ויכוח ״על עניני טעם״ עם ארוין,
הותיק שבין שנים־עשר מלצרי ״חביבי״.
ג׳ורג׳ חושב שהוא יודע הכל על הארץ.
הוא ב״קר בה לפני שנה ועתה הוא
יושב ב״חביבי״ עם אשתו ומתבונן ב־פרסקות
הצבעוניות המכסות את קירות
המועחין. הוא רוצה לדעת מדוע כוסו
קירותיו של מועדון לילה ישראלי בציו רים
בסגנון ספרדי דוקא ,״או השד יודע

כניין האומה וכניין הקיכה מלבד תבנית בנייני האומה הירח[
המזכירים את ספרד ודרום אמריקה נהנים אנשי ניו־יורק המתישרא|
קבאב, שישליק, פלאפל, קהווה. אולם התפריט המזכיר את סעודות יפו

:ה תשובה :
!ת לתשובה
לשולחן)

בספטמבר ,1950 מסביר שצייר אמריקאי
נודע צייר את מה שהוא חשב לציורים
ישראליים. ג׳ורג׳ אומר שאין זה אלא
״חוסר טעם שמן הקיר המרכזי קורצת
אל הקהל דמות אשר בקלות יכולה לה־חשב
ל״סנטה מריה״ .״כן״ ,אומר ארוץ,
״אך יש לנו לפחות די טעם טוב כדי
להביא לכאן זמר ישראלי ויפהפיות מן
הארץ. ג׳ורג לא שוכנע. לדעתו צריך
היה קודם כל להביא את יצחק פרנקל
מצפת וליצור רקע ואוירה מתאימים לשיר
וליופי הישראלי. רק אז היה ״חביבי״
מספק את התשוקה האמריקאית ל״משהו
שונה״.
בינתיים החלה התזמורת לנגן ״מנגו
בין ערביים״ .כתריסר מלחים מן הצי
הישראלי הצטופפו ליד הבר ושמשו נושא
לשיחה גאה .״הם חסונים ונחמדים״ ,אמ רה
אשה אחת לבעלה, נגשה אל אחד
הקצינים לבקש אוטוגרף.
עשרים כבשים תמימות נשחטות מדי
שבוע כדי לספק את תאותם של אורחי
״חביבי״ לקבב וששליק. ארצישראלים
לשעבר מעידים שהקבב המוכן ע״י הטבח
הטורקי פרג׳ ,אינו נופל מזה שהיו רגי לים
לו במסעדות יפו. מלבד קבב וששליק
מכיל התפריט גם גפילטה פיש, בלינצס
ואף יינות ראשון׳לציון, הנמכרים בחנו יות
היין בניו־יורק בפופולריות שאינה
נופלת מזו של היין הצרפתי הנודע. גם
במדורי החברה של עתוני ניו־יורק שחים
בפלפל וחומוס של ״חביבי״ באותו תא־ביו
מעודן כאילו דברו בקויר ובסרטני
הריביירה.

״ אני מצפת״.ואני
אין

דבר.

העיקר :

מירושלים. על כסא נוסף או לאורך הקירות :
שירת שושנה דמארי והופעת מרים ירון.

המלכות ח ים םו מלחים
וציורי קיר
יים (״הבטח השתתפותך בקונצרטים !״)
לערב אחד גם ממאכלי ״חביבי* הבלתי ״צנועים* :
9ני , 1948 איננו ישראלי טיפוסי: בכ״ז חסר הפילה.

שידעו מה לעשות: שתו לחייהן (וחזרו לאניות)

כשהכריז הקונפרסיה על הופעתה של
מרים ירון ,״מיס ישראל״ ,שעלתה על
במת התזמורת, זוהרת ויפה כתמיד (״כאן
אוכלים רק בשר ושותים מיץ עגבניות״,
אומרת מרים) פלחו ״שריקות זאבים״ את
״יום יבוא״
חלל האולם. מרים שרה
ושיר רועים, ואם לא עמד קולה בתחרות
עם יופיה, הרי לא היתה חשיבות רבה
לדבר כי מיד לאחריה קיבל הקהל מנת
זמר ישראלי מהטובה שבנציגותיו —
שושנה דמארי• כשעמדה שושנה בשמלה
תימנית רקומה ושרה את ״מרבד הקס מים״
ו״אני מצפת״ ,התעוררה ססקנותם
של חלק מאורחי ״חביבי״ באשר לכתר
היופי. יצרן תכניות טלביזיה ששאג אחר
כל אחד שמיריה ״בראבו״ ,״נהדר״ ,אמר-
שהוא מסכים לדעתו של ״הניריורק•;
פוסט״ שפרסם את תמונתה של שושנה.
לאורך השער וכתב תחתיה :״כוכב ויפה-
פיה אקסוטית מישראל״ .הופעות רדיד
וטלביזיה רצופות והפרסומת בעתונזוב
הפכו את שושנה דאמרי לזמרת פופולא רית
שהכל דורשים בה. ב״לינדיס* .ה־
״כסית״ של ניו־יורק, שולחים אנשי עולם
השעשועים, איש את רעהו, ל״חביבי״
לשמוע את שושנה דמארי ,״א ריל סטר״
(כוכב אמיתי).
כשנסתיימה התכנית ב״אני מצפת״
והקהל דרש את ״בת שבע״ בתוקפנות,
כאילו היתד, בת־שבע אחת מן הרומנסות
של בינג קרוסבי, נעתרה שושנה. מוקפת
פרחי הצי הישראלי, הרגישה עצמה כמו
על במת ״לי לה לו״ בתל־אביב. כשהחלה
התזמורת לנגן רומבות, סמבות וממבות
״ארצישראליות״ ,אמר אחד המלחים ,״גם
זה נקרא לרקוד, מה הם מבינים במו סיקה
יבואו נראה להם, חברה״ .התוצאה:
גברים בחליפות כהות ונשים במחשוף
ושמלות מזדנבות רקדו הורה ״למדבר״
בלב ברודווי.

(המשך מעמוד )6
השנה, את כל תצרוכת הצמיגים בארץ
(רעבת־הצמיגים).
המפעל כתיק הכחול. לפני שלוש
שנים שהה זאב גורודצקי, הסוכן הראשי
לישראל, במפעלי חברתו ,״ג׳נרל טיירם
אנד רובר קומפני״ באוהיו, ארצות ה?
ברית, לרגל עסקיו* .זו ך שיחה עם מנהל
החברה, וויליאם אדניל הצעיר, הרגיש
בתיק כחול על שולחן הכתיבה שנשא
שם ארץ שכנה לישראל. בתשובה לשאלה
הוסבר לו ש״ג׳נרל טיירס״ פותח באותה
ארץ סניף. גורודצקי הציע: החליפו
אותה ארץ בישראל.

ד 1 1

דולרי ם בהסתייגות
הענף הבא אחר הפרדסנות בהכנסת
מטבע זר אינו יהלומים ואינו ״קייזר־פרייזר״
.האו ענף חדש: חבילות המזון
הבאות במתנה לתושבי ישראל•
אולם, לאחרונה, קם רעש נגד החברות
המטפלות בהספקת החבילות. אך אלה
מביאות, להגנתן, חשבון פשוט: מדי
חודש מגיעות 70 אלף חבילות באמצעות
החברות (באמצעות הדואר — 50 אלף),
מזה גובה האוצר 90 אלף דולר מכס,
החברות מקבלות 80 אלף דולר דמי
שירות (דולר ורבע לחבילה) ,ב־ 60 אלף
דולר נוספים נקנים חמרי מזון מתוצרת
הארץ או חמרי מזון המעובדים בארץ.
ההכנסה במטבע זר: למעלה מ־ 2,5מיליון
דולר לשנה, בתוספת החבילות השוות
כ־ 15 מיליון דולר.
הממשלה איננה סותרת דברים אלה.
הם נכונים. אך דרכי התעמולה של החב רות
האמריקאיות העוסקות ברכישת
(כיסי) קרובים ומכרים למשלוח המתנות
לתושבי ישראל, מעוררות הסתייגות. אי זה
בעל הון ירצה להשקיע כספו בארץ
בה ״גוועים מרעב״ האזרחים שאינם
מקבלים חבילות?

הצרפתית כתובים כמעט כולם ״בשפה
משובשת ומטומטמת״ ,המביאה לבגידה ב רעיונות
מחבר הדברים ובחוקי הדקדוק
הצרפתי גם יחד.
מכיוון שישראל זקוקה ביותר לצרפתית
שפת הדיפלומטים ושפה ראשונה זרה ב הרבה
ארצות (איטליה, יוון, תורכיה, פרס)
החליטו השלושה לייסד אגודה לשימוש
תקין בשפה הצרפתית.
מטרות האגודה: ביקורת קפדנית שתמ נע
שימוש מרושל, בלתי נכון, בפרסומים
כתובים צרפתית, המופיעים במדינה.

עתתים

טומאת הטומאות

שנים יצא לאוניברסיטת בורדו(דרו ם צר פת);
רכש לעצמו תואר של מהנדס רדיו.
אחר שירות חובה בצבא הלטוי (כסמל
טכני, האחראי לתחנת שידור גדודית)
עלה ארצה, נכנס לעבוד בחברה למוצרי
חשמל ורדיו. עם פתיחת שדה התעופה
לוד, ב־ ,1937 הצטרף למחלקה הרדיוטכ־נית
בשדה.
בינתיים פרצה מלחמת העולם, סאם
התגייס לחיל המהנדסים, קיבל צ׳ק לרכי שת
מדי קצין. אך ביומו הראשון במחנה
סרפנד הופיעו שני פקידי בולשת, חיי בוהו
לנסוע עמהם לירושלים. בבירה
הובל למנהל מחלקת התעופה האזרחית
שהסביר לו כי עליו להשאר בלוד, לה־רתק
למקום עבודתו החיוני. סאם שוכנע,
החזיר את הצ׳ק וחזר ללוד.

בימים הראשונים, לאחר גילוי נסיון
ההצתה בכנסת זיהו רבים את הקנאים
פרימוס לגולדה. אחר החזקה מח עם
״נטורי קרתא״ — אולם, עם תחילת תרתית למחצה של תחנת השידור הפר החקירה
המשטרתית הוברר כי אין כל טית שלו, בימי המנדט, וניצולה (לקשר
קשר בין ארגון המחנה ו״נטורי קרתא, עם תל־אביב ובקשת פרימוס להובלת
של העדה החרדית.״ עד עתה לא הביעו גולדה מאירסון מלוד המוקפת) ברא נטורי
קרתא את דעתם על צעירי המחנה. שית המלחמה, גויים סאם לצבא (הפעם :
המבצעים למעשה את האידיולוגיה לה
בלי צ׳קים) נתמנה קצין קשר ראשי של
מטיפים נטורי קרתא בכרוזים, עלונים
אחד החילות,
ובאספות המחאה שלהם.
אחר שחרורו מצה״ל היה בין מייסדי
המקל נשכר כפלדה. בגליון ה אגודת
החובבים הישראליים, נתמסר ל אחרון
של בטאון נטורי קרתא, אום אני
שידורים, נסתייע בבני משפחתו: אשתו
חומה הופיע מאמר ראשי תחת הכותרת :
הדוויגה ובכורו מיכאל בן העשר, תל ״ואומר
לך בדמייך חיי״ .אותו שוטר
מיד בית הספר ביאליק, שהקדים את מו מ׳
מ צל צלבפע מון?
ציוני נאצי, אשר הכה במקלו המסומר
ריו בשנה אחת, למד את הכתב הלטיני
באותו שבוע נתקבלו׳ בתל־אביב שני על גבו הצנום של דניאל רפול בן ה־16
כדי לפענח את סימני הקיו.סי.ל (כרטיסי
מכתבים: אחד נועד למנהל מלון גת־ לא את גבו של נער זה בלבד זמם להש הקשר)
,משתלם עתה במורס. יאיר, מוג־מושכת־
מיד. הוא דימה בנפשו שבמגלבו הריהו
רימון (הכיל כרזת־תעמולה
טירסקי צעיר בן ,3מגלה כוחו בדפי תיירים)
מברלין המערבית, נשא את פע מצליף על גבם של כל מניחי התפילין
קות, כטעמו, על מפתח המורם.
מון החירות שהותקן בבירה הגרמנית ושומרי השבת. ההוא היה סובר שלא
מקסימום של מקסימום. מדי
לאחרונה בכספי רבבות תורמים אמריק בחתיכה בודדת הוא מתעלל, אלא ברי שנה
נערכות שלוש התחרויות בינלאו בואות
חתיכות אחרות מסוג זה.
איים בעלי זכרון קצר( .ראה תמונה).
ומה היו תוצאות מכות המחץ האלה מיות בהן משקתפים כמאה אלף חוב המכתב
השני הגיע לחטיבה הצעירה
של מפ״ם, פורסם בבטאונה, בשער: אשר בו ^יו במרתפי ג׳למי י המקל אשר בים מתוך שלושת רבעי מיליון מחזיקי
פניית הנוער הדמוקרטי, אוהב השלום ביד השוטר נשבר; והגב — נחשל כפלדה. התחנות בעולם :
ותובע אחוות העמים, מברלין (המזרחית) זאת ועוד: אין כח טומאה בעולם, לרבות
( ) 1התחרות ההתקשרויות — מקסי המושיט
יד אחים לצעירי ישראל, מביע טומאת הציונים העולה על כל הטומאות מום התקשרויות עם מקסימום תחנות ב את
שאט נפשו מהתעללות הפשיסטים אשר בכוחה למגר את סלע השדרה של מקסימום ארצות על כל שלושת הגלים
בעם היהודי, בימי מלחמת העולם השנייה. מניחי התפילין ושומרי השבת. אלפי מח ( 40 ,20 , 10 מטרים) העומדים לרשות
התוצאה: השוער של מלון גת רימון נות ג׳למי יקימו בארץ ישראל — ואפילו החובבים.
זרק את הכרזה (המערבית) לסל. הנוער תיהפך הארץ האומללה הזאת לרחבה
( ) 2ההתחרופ האירופית — התקשרו המפ״מי
אישר בתודה, ובברכת אחים, ולארכה למחנה ג׳למי אחד. את נר ה׳ ,יות של חובבים מחוץ לאירופה עם אי את
ההזמנה (המזרחית) .אולם מכיון שלא נר ישראל לא יכבו•
רופה.
( )3ההתחרות הצפון אמריקאית —
גב משוריין. בעל ״ואומר לך בדמייך
בוטל איסור היציאה לגרמניה, המוטבע
בכל דרכון ישראלי, נשארה זאת ברכה חיי״ סבור כי, גב זה אשר אלפי הדי־ התקשרויות של חובבים מחוץ לצפון
וויזיות המשורינות של היטלר, ימח שמו, אמריקה עם צפון אמריקה.
בלבד.

מפלגות

כרזת תעמולה מברלין
הד הפעמון...
או־ניל הצעיר חייך באדיבות, אולם
או־ניל הזקן לא שכח שאת מפעלו הע צום
בנה, מסדנה קטנה לתיקון צמיגים,
בעזרת ידידים יהודיים. כאשר הצעת
הקמת סניף בית החרושת הובאה לפניו
לא חיכך בדעתו, הסכים.
זה משהו ב שבילי: מייד נמצאו
שותפים בישראל: אהרן נתנאל, ממנהלי
החברה המרכזית הישראלית להשקעות,
הזדקף על חשבונו את מימוש המלווה
הצרפתי והרוויית השוק, במידה מסויימת,
בעצים ובברזל ; אוגוסטה לוי, השופט
האיטלקי, ושמעון אלמן, האגרונום ומומ חה
המזונות, בשם החברה הישראלית
למימון השקעות והאחים וולטמן, עולי
יוגוסלביה, צירפו 600 אלף לירות למיליון
\־ 200 אלף הדולר (כהשקעה ב״קייזר־פריזר״)
שיגויסו בארצות הברית.
להקמת המפעל הובא מומחה: הרולד
פרוביינס, אמריקאי גבה קומה (שני מט רים)
שהספיק לייסד סניפי ״ג׳נרל טיירס״
ב־ 12 ארצות והתמחה בחיים בארצות בע לות
אקלים סובטרופי• כאשר טעם את
החמסין הראשון בארץ, אמר: זה משהו
בשבילי ! אך כאשר הספיק לעמוד על
נוהג נהגי הארץ היה חמור יותר: ביזבוז
כזה של צמיגים לא ראה בשום מקום
בעולם. הצמיג הישראלי מת מהשתחקות
הנובעת מאי־זהירות, לא משימוש.
״כל הקודם, זכה החשבון של ה משקיעים
הוא פשוט: כל. שלבי ייצור
הצמיג מבוצעים בארץ, פרט לחמרי הגלם
(המובאים מחוץ לארץ) .מכיוון ששני
שלישים ממחיר התוצרת הם דמי עבודה
ועל המדינה להוציא תשעה מיליון דולר
לשנה עבור צמיגים, יחסוך המפעל לאוצו*
ששה מליון דולר לשנה.
לדעת אחרים טוען האוצר, כי המפעל
״יאכל״ שלושה מליון דולר לשנה. הסי בה:
צמיגים לשוק המקומי אינם מדק־צבים
ואין לצפות ליצואם.
אך המחלוקת הרצינית תתחיל כשמפעל
הצמיגים, המוקם על־ידי ״סולל בונה״ ליד
חדרה, יתחיל להפיק. למרות המחסור
הגדול אין צורך בשני מפעלי הצמיגים׳.
השוק לא יקלוט. אבל חישוביה של
הסתדרות העובדים, שידעה, כי מבחינה
משקית המפעל אינו כדאי, הם פשוטים :
חברות האוטובוסים (ההסתדרותיות) בל בד,
מונות אלף אוטובוסים ויותר והן
לקוחות בטוחים.
אולם ״ג׳נרל טיירס״ מתנחם בכך ש־
״כל הקודם, זכה״ .אחר שכבר נתקבלו
המכונות (בשווי של מיליון דולר) הם
מקווים להציף את הארץ צמיגים, שעה
שהמפעל ההסתדרותי עוד יעמוד בלי גג.

קצת ב סדר: הפלמ״ח
זוג כתבים יהודיים־קומוניסטיים, אריך
ואדיטה טורנר, לשעבר אנשי השומר
הצעיר, ששהו לאחרונה שלושה חדשים
בישראל, חזרו לפראג, בירת צ׳כוסלובקיה
ופרסמו את רשמיהם.
בנתחם את הציונות מבחינה מרקסיסטית
הם קובעים כי הציונות היא תנועה
בורגנית־לאומנית־ריאקציונית שעיקר מט רתה
(בעבר) לעזור לאימפריאליזם הבריטי(
,בהווה) לאימפריאליזם האמריקאי ה הולך
ומשתלט על המרחב.
מטרה נוספת: פיצול מעמד הפועלים
היהודי והסחת דעתו מן האבק המהפ כני.
המזימה
לא חוסלה. בביקורת קט לנית
זאת עומדים רק שני גופים, ואף
הם רק בחלקם: הפלמ״ח, מנהל המאבק
האנטי־אימפריאליסטי ויולדתו כביכול :
מפ״ם.
אולם אין מפ״ם מהפכנית למדי, היא
לא הבינה כי הקמת המדינה לא סיכלה
את המשך מזימות ההשתלטות של ה מערב.
דוגמה:
השבת כבודו של מאיר טוב־יאנסקי,
היתה הפגנת רצון טוב כלפי בריטניה,
למענה ריגל.
כמובן שאין קיבוץ הגלויות ועליית
ההמונים אלא המשך תכסיס ההסחה. אף
התנועה הקיבוצית היא רשת מפעלים
מנוהלים על־ידי פקידים, הנוהגים לפי
עקרונות קפיטליסטיים, מנצלים את חב ריהם
במסווה של רעיון השיתוף.
המוצא מהסבך: הצטרפות למחנה ה־קידמה
(של ברית המועצות).

ארגונים
כג־ד ה כפוד ה
שלושה אזרחים ישראליים, תושבי ירו שלים
וחניכי אוניברסיטאות צרפתיות
נועדו יום אחד, קבעו כי ישראל אינה
מצטיינת, למרות כל מאמציה, ברמה הש כלתית
גבוהה.
הסיבה: הפרסומים הישראליים בשפה

סאס, יאיר והדוויגה מונטירסקי
...על שלושת הגליס
לא יכלו להכחידו, גב זה חזקה עליו
כי גם קלגסיו המ&ורפים של בן־גוריון
לא יכלו לו.
רדיו אלוף בל צ׳ק
לפטריוטים ישראליים, שהצטערו כי
אין לישראל אליפות עולמית אף בשטח
אחד, היתר, סיבה לששון: סוף סוף
זכתה המדינה לפחות באליפות אחת. הש טח:
חובבות רדיו (העולם הזה .)711
שלמה (״סאם״) #ונטירסקי, בינוני קו מה,
הסורק את שערו לאחור ומצטיין
בהליכות נעימות, ובו״בטים גלויים (מעי ניים
ירוקות) ,החל בחינוכו לאליפות
לפני 26 שנה, בריגה, בירת לטויה. ההז דמנות:
חנוכת ׳קירות השידור הלסוי.

לפי שיטת חישוב פשוטה (שלוש נקו דות
לתחנה הנמצאת ביבשת אחרת, נקודה
אחת באותה יבשת והכפלת סכום
הנקודות במספר הארצות בהן נמצאות
התחנות) צריך האלוף לצבור משך שתי
יממות של התקשרויות רצופות מקסי מום
של נקודות.
הארץ העיקר: הבריאות
הודעה לקרפיונים המקומיים בחיפה,
כדי שלא יתקלקלו (קול ישראל).
דוד נוימן, ת״א

מבכי אש :

סמכותו של הנשיא לחתום על כל
חוק שהובער בכנסת (וזבוקך).
שרה אשד, ירושלים

מרבדיית הקסמים

האוירון האחרון הגיע הבוקר ב־ 4עם
בן ה־ 14 רכש מקלט עם גבישים ואוז־ניות,
כמקובל באותם ימים טרומאסומיים 7474 ,עולים (ידיעות אחרונות).
בנימין קחלון, ת״א
השתלם בחובבות אלחוטית. כעבור שלוש

העולם הזה״ ,מם׳ 714

ספורט

תיאטרון
ה ה בד ל הקטן

כדורגל

פרטים חסרו עדיין, אבל: איזהו חכם? מספר זה מטיל אור מיוחד על הרמה
הרואה את הנולד.
הגבוהה של הספורט האמריקאי. שהרי
״כי מעולם לא היתד, עלילה כה נוגד,
מרחץ תורכי לכולם. אך הספיקה קשה לדרוש מספורטאי ישראל, המק ה
מפגע! :סן־ אנ ט!נ־1
כזו של רומיאו ויוליד כשכתב
קבוצת הכדורגל הסקוטית דנדי לעזוב דיש לכדורגל או לאתליטיקה כמה שעות
ויליאם שיקספיר את המלים הגאות האבאחד
הימים החמים ביוני עגנה אניית את גבולות תורכיה וכבר השתוקקו חוב פנאי ביום, אחר עבודה מייגעת בבית־לה,
לא יכול היה לנחש כי כעבור 350
סוחר ישראלית באחת הפינות הנידחות בי הכדורגל באותה מדינה למשהו חדש. חרושת או במשרד, את אותם השיאים
שנה תוצג באהל עלילה נוגה הרבה יו בעולם:
ביי־קומו, עיירת חוף (בת ״נמאסו עליהם המשחקים הבינלאומיים הנדרשים מספורטאי מקצועי, בעל משתר:
פינה נידחת.
1600 תושבים) במזרח קנדה• איש מן המותחים את הצופה ומרגיזים את השח כורת אגדתית.
ההבדלים בין שני המחזות קטנים. פה
המלחים, כולל רב החובל, לא שמע את קנים״ — ספרו מנהלי מועדוני הכדורגל
30 מליון משוגעים. מי משלם
ושם מתאהב הבן הרומנטי בבת (הרו שם
המקום. לפתע נתקעו לעיירה החייה באיסטנבול. התוצאה: התורכים החליטו את המשכורות האלה באמריקה? התשומנטית
לא פחות) של המשפחה האויבת.
מנייר: כל אנשי המקום עובדים בבית -לספק לקהל החובבים שלהם מרחץ תורכי, בה: הקהל. כי הספורט באמריקה הוא
האהבה מנצחת, כמובן, את השנאה. אלא
חרושת אמריקאי לנייר, בעל המכונית כמקובל. הצופים הנלהבים ייהנו, שעה עסק ממדרגה ראשונה, המעמיד בצל עס שהמאורעות
המזעזעים של פינה נידחת
המהירות והמשוכללות ביותר בעולם.
ששחקני איסטנבול יזיעו.
קים רבים, בעלי שם עולמי.
אינם מתחוללים בוירונה, אשר באיטליה,
אולי אפשר לשחק? הפינה הניד יום
אחד נשלחו ארבעה מברקים דחו בשנה
ממוצעת מקדישה האומה האמרי אלא
בעיירה יהודית טובה באוקראינה.
חת שבקנדה שמחה לקבל אניות. היא פים (בזכות בכורה) לארבע בירות בארבע קאית לכל ענפי הספורט סכום של —
נוטע־קאפולט (יעקב כנעני) הוא קברן.
חיבבה את המלחים שידעו גם לשתות וגם ארצות: אתונה, קהיר, תל־אביב ואיסטשג־ 1.500.000ל״י, פי 30 מתקציבה הרגיל
בול. התשובות מאתונה ותל־אביב דמו של מדינת ישראל. כל אחד מבין 30 מליון אלא שהמתים נמאסו עליו. נפשו יוצאת
לשחק כדורגל.
ה״משוגעים״ לספורט באמריקה מקדיש אל טחנת־רוח, שהוא רוצה להקימה. ב זאת
הוא מעורר עליו את חמתו של
לחובבותו זו כ־ 40ל״י לשנה.
לאלה ענפי ספורט זורם הכסף 1ה חיים־הירש־מונטאגיו (אברהם נחתומי)
ספורט שעליו מוציאים אמריקאים את שיש לו טחנת־רוח משלו. המאבק על
הכסף הרב ביותר הוא, משום מה, הדייג. טחנות־הרוח הופך לקרב איתנים, כש 13
וחצי מליון אמריקאים מוציאים 400 שתי הנשים קרינה קאפולט (חנה רביב)
מליון ל״י כדי לדוג את דגיהם. חלק רב וקריסל מונטאגיו (דבורה קסטלנץ) מב מהם
נוסע מרחיק של מאות קילומטרים לות את רוב הזמן בהתיפחות ותחנונים,
ביחאדות ובזוג.
כדי להגיע למקום־דייג הנראה לו.
אולם האהבה אינה מכירה במחנות־מענינת
עוד יותר רשימת ענפי הספורט
ה״סבילים״ — הענפים בהם משלם הקהל רוח. רומיאו־נוח (דניאל בן־שלמה) ,השו כדי
לחזות במשחקם של אחרים. ההכנ פע גבריות, אבק־יקמח וניטוא מוזר, יוצא
סות הן אגדתיות: אוניברסיטאות רבות לכבוש את לבה הבתולי של יולית־צירל
בנו להן איצטדים עצומים מתוך הכני (חיה שרון) ,בת הקברן. מפגש האהבה
אינו נערך בקומה השניה, כמתכונת המ סותיהקופה
של משחקי קבוצותיהן.
מוזר ביותר שבראש הרשימה הזאת הדורה השיקספירית, אלא בקומה הרא לא
עומד כדור־הבמיס, הנחשב בעולם שונה, ליד מצבות המתים.
בה בשעה ששני הזקנים צועקים ושתי
לספורט האמריקאי בהא הידיעה, והעומד
גם היום בראש מבחינת הכבוד הציבורי הזקנות מתיפחות, מתקדמת העלילה אל
לשחקניו ומשכורותיהם. עולה על ענף סופה. גם כאן למדו צירל ונוח מנסיונם
זה בהכנסות הכדורסל ( 30 מליון ל״י המר של רומיאו ויוליד .,במקום לאבד
לשנה),
את עצמם לדעת הם נופלים זה לתוך
התרנגולת בסכנה. ענף הספורט זרועותיה של זו. כשהזקנים שוכחים את
הפופולרי ביותר בארצות הברית (כדורגל שנאתם הרשעה ומייסדים שותפות מס אמריקאי)
מעשיר במיוחד את האוניבר חרית.
צוות אניית־הסדחר הישראלית בכיי־קומו־• מורים המטורפת והבתולה.
סיטאות 33 :מליון ל״י לשנה — פי
התוצאות .1— 1 :
33 מתקציבה של האוניברסיטה העברית שווארץ, שביים את המחזה, כתב לו הק דמה
קולעת: פרץ הירשביין (המחבר
בירושלים.
כאשר ירד המלח ראובן הובר, ענק ביותר: איננו מחמיצים אף הזדמנות כדי
אולם לא מכבר החלה מאיימת סכנה שעבר מעברית ליידיש, סיים את שנווליו,
ש ועלי שמשון, שגדל במקסיקו והיה אחד
לבקר בתורכיה הגדולה. אולם ממצרים איומה על התרנגולת המטילה את ביצי־ לפני שלוש שנים, באמריקה) ״לא הת המעטים
בפלוגתו שלא נפצע בקרבות, באה תשובה מנוסחת בטון תוקפני.
הזהב החינוכיים. אחרי שהטלביזיה הח חכם, לא התחנף אל העולם הלא־יהודי,
לחוף, קידם את פניו בא־כוחה של קבו קהיר
סברה שיש להוציא את העיר לה תופסת מקום מרכזי בחיי האזרח הא־ אלא כתב בשביל אחינו בני־ישראל״ .ה צת
הכדורגל המקומית.
תל־אביב מהרשימה. ההנמקה: נציגיה לא
ראובן נודע בחטיבה לא רק בשל סיס יתאימו לאווירה המזרחית של העיר איס מתו
הניצחת :״סי יו אין סן־אנטוניו טנבול.
אלא גם בשל היותו ספורטאי נלהב,
חרם הספורטאים המצריים לא הועיל.
המצטיין בכדורגל והוקי, אף היה חבר היחסים הספורטיביים התקינים בין תור נבחרת
ההוקי הארצישראלית שניצחה גם כיה וישראל הביאו להחלטת מארגני ה את
ההודים הזריזים.
טורניר: לוותר על המצרים לטובת אהובי
המלחים הישראליים לא נזדקקו לשי־ הקהל התורכי — הישראלים.
דולים רבים כדי להרכיב, על רגל אחת,
כאשר ראו הדיפלומטים הישראליים ב קבוצת
י כדורגל. כאשר נמסים הקרחונים תורכיה את המצב החליטו לזכות ביתרון
בסביבה מופיעות גם האניות, סקנדינביות כפול: לאפשר לכ1ורגלנים להינפש על
ברובן, והכל מוכן לקראת המשחק שכל חוף הבוספרוס ולהראות למצרים שאח בני
העיירה משתתפים בו בצורה פע דות העולם המוסלמי היא אשלייה.
לה: משחק, צעקות ותרועות.
החוף, החינוך והאוצר. לא תמיד
רוב המשחקים מסתיימים בנצחונם המ זוכים ספורטאים העומדים לעזוב את
שכנע של המקומיים. אך המשחק החגיגי, הארץ ביחס חיובי ומעודד מצד המשרדים
נגד הישראליים שנערך בשעות אחר הצ הממשלתיים. בעיית חוסר מטבע זר פגעה
הרים נסתיים בתיקו — .1:1ראש הק ביכולת הקבוצות לצאת לחוץ לארץ.
בוצה של ביי־קומו תמה :״מכל הקבו אך
משרד החוץ הבין את החשיבות שב צות
היריבות ששיחקו על מגרש כדורגל
נסיעת קבוצת הכדורגל והוא מהר להמ זה
שיחקתם את המישחק המהיר ביותר.״
ליץ. משרד החינוך והתרבות לא פיגר
כדרכו, לא התאפק ראובן הובר, צעק:
אחריו. אנשי האוצר הבינו אף הם, הקציבו
״סי יו אין סן־אנטוניו
את כל שנדרש. נדמה היה שהכל מוכן
לנסיעה, אך עתה החל המקח והממכר.
ז הי רו ת: נסיעה ב או פ ק
הזמנתו של הוועד האולימפי התורכי להת לפתע
נתעוררו כולם. עד היום שקע
ספורט משתלם: כדורגל אוגיברסיטאי•
אחדות הכדורגל יצרה סיבוכים: הכל
משרד התאחדות הכדורגל לישראל בתר המשכורת
50.000 :ל׳׳י.
היה מוכן, חוץ מהשחקנים.
דמה עזה. המזכיר ופקידו עסקו בביול
כפי שנקבע חייבת המשלחת להיות
המכתבים ובתשובה לצלצולי טלפון ש מרייקאי
הפשוט, סברו רבים שאין טעם תוצאה: המחזה עלול למצוא חן בעיני
כוונו למספר אחר. העבודה היחידה: תכ בת עשרים איש• הוקצב מקום לשני
לטרוח ולנסוע למגרש המשחקים, כש אחינו בני־ישראל, שגדלו באירופה המז ניות
למשחקי הנערים־הכדורגלנים, היחי מלווים, מאמן אחד, שופט אחד. נותרו
אפשר להישאר בבית ולראות את המש רחית, שהוא מעורר בלבם זכרונות יל רק
16 מקומות לשחקני הכדורגל, שבג דים
שהמשיכו לשחק.
חק (בלווי פרשנות מצויינת) במכשיר הט דות, אינו יכול למצוא חן בלבו של כל
מה קרה למשרד ההתאחדות? מה הס ללם נערכה, הנסיעה.״ השחקנים חושבים לביזיה.
אדם אחר.
שאפשר לקצץ במספר המלווים, לשלוח
עיר את הרוחות?
כפוף להסתייגות זו, פעל מורים
האוניברסיטאות יצאו למלחמת הגנה.
פ אתם החלו כל מזכירי הכבוד וה יותר שהקנים. העסקנים סבורים אחרת.
חתמו על חוזה האוסר להעביר בטלביזיה שווארץ גדולות. הוא הוציא מן האהל
נציגים המושבעים של האגודות להופיע
המקומית משחקי כדורגל, מתיר את הה את הטפה האחרונה של רגל יהודי. שני
בישיבות שלא מן המניין (ישיבות מן
עברה רק למקומות מרוחקים, משם אין זוגות הזקנים מצוינים בתפקידם, כשרק
המניין פסקו כבר לפני שנה) .הסקרנים
לצפות ממילא לזרם של צופים משלמי טודרוס (מאיר מרגלית) ,אבי הקברן,
שניסו לגלות את הסוד נדחו בקש. עונת הסב רט הוא עסק
מעין מתווך־או״ם במלחמת הטחנות, עוטד
וויליאם, חבר קבוצת רד־סדקס של כסף.
הכדורגל בקבוצות המכבי נגמרה והליגות
לה עליהם. לאה דגנית׳ היתה מטורפת
המחוזיות על גביע שלושים שנות ההס בוסטון (ארצות־הברית) ,משתכר סכום
בשעתו נערך יום־כבוד ציבורי כדי לה משכנעת ביותר. פחות משכנעים היו ה תדרות
נמשכות כסדרן.
של כמעט 50.000ל״י לשנה — 50 אחוז ביע את הוקרת הציבור לג׳ו דימאגיו, צעירים. דרוש מאמץ של דמיון מצד הצו הפתרון
היה פשוט: מברק קצר שהגיע יותר ממשכורתו של נשיא ארצות הברית, חבר קבוצת כדור־הבסים הניו־יורקית פה כדי להאמין כי צירל היא באמת
מאיסטנבול הזעיק את העסקנים. המז פי
30 ממשכורתו של חבר כנסת במדי יאנקיס (משכורתו 3500 :ל״י לחודש) .בתולה כה תמימה, וגם רומיאו הצעיר
כירים החלו עוסקים בענייני כדורגל מ נת ישראל. משכורתו המינימלית של בין המתנות שנמסרו לו חגיגית באותו הלהיב פחות מלסלי הווארד בתפקידו
כיוון שבתורכיה הוכרז טורנייר בינעירוני. חבר קבוצת כדור־בסיס גדולה היא 5000 יום, לפני המשחק 2500 :ל״י בפרוטות, הדומה.
ל״י לשנה, פי 3ממשכורת חבר כנסת. שנאיספו בין 3000 מעריצים אישיים, מכו *
״אפגוש אותך בסן־אנסוניו !״ עיר
נית קאדילאק ומכונית דודג׳ ,סירת מנוע,
* קבוצת אוניברסיטת פרינסטון, הנד
קובויים במקסם שבדרום. ארה״ב, קרוב
* ראשון משמאל, בכריעה: ראובן גבינה, סטיפנדיה ל־ 4שנים לימודים באו בונת ״קבוצת החביתות״ ,התופסת נזקום
הובר.
לגבול מקסיקו.
ניברסיטה,

שסיני בליגה.

ארצות־הברית

,העולם הזה, מס׳ 714

ספף

החופרים ב חור ב, ת

כטי גרייבד ולהקה כ״שדרת השעשועים״
הכשרון נעוץ ברגליים

קולנוע

סרטים

סרטו של הבמאי צ׳ארלם לאמונם מת רחש
בבגדו הוליבודית ביותר, בה מס תובבת
מורין אוהרה, בתפקיד נסיכה
יפה, בבגדים רחבי מחשוף, פוצחת פיה
בשיר, מדברת שיח מזרחי כביכול, מש תתפת
בהרפתקאות בצוותא עם בחורים
חסונים כפול קריסטיאן, וינסנט פריינס,
*.יגן סאטון, ג׳ף קורי, עומדת מספר פע־גמים
על סף מיתות משונות, ניצלת תמיד
״!ברגע האחרון.
בגדד הוא סרט הוליבודי אופייני שב :אופייניים.
איש אינו מתיחם אליו ברצי נות׳
כמובן. משום כך איננו יכול לשעמם

;אף אחד.
; שלו ם •קידת•*

שלום יקירתי מתואר בפרסומת כ״סרם
עליז׳׳ .לאמיתו של דבר הוא אחד המאו רעות
המעציבים ביותר בשטח הקולנוע
בעת האחרונה. חלקה השני של המימרה
ש״הצרפתים יודעים לעשות סרטים טו בים.
אבל כאשר סרט צרפתי רע, הריהו
גרוע שבגרועים״ מצא כאן הוכחה נאמנה
ביותר.
באשר שרי (דניאל דרייה) ,נערה חמו דה,
שמקצועה הוא משיכת תיירים למ אורות
קוביוסטוסים פריזאיות, תמורת
אחוז מסוים מהפסדיהם, נופלת בפח שטו מנת
לה המשטרה, היא מוליכה שולל את
הבלש האוסר אותה, מבטיחה לו לשנות
את מקצועה למשהו הגון יותר, מקבלת
שחרור ומסכימה, תמורת סכום רציני,
להעמיד פנים שהיא ארושתו של נער
בן עשירים המנסה להחלץ מן השידוך
שמצאו לו הוריו.
את העלילה האוילית בדו שתי מכונות
כתיבה אנושיות: קומפאניז וסובאדאן,
המספקים את מרבית התסריטים המשעמ מים
והאויליים ביותר של הקולנוע ה צרפתי.
אף על פי שהם מצליחים למדי
בצרפת, אין להם סיכויים של ממש לזכות
באהדת הקהל הישראלי, לא מפני שאין
קהל זה נוהה אחרי סרטים קלוקלים,
אלא משום שהתרגל לסגנון הוליבודי.

,.שדרת השעשוע׳,,
בטי גרייבל מתחילה את שדרת השעשועים
כרקדנית במסבאה זולה ופרועה
בשיקאגו של סוף המאה הקודמת. היא
רוקדת רקוד זול ואידיוטי בתלבושת המינימאלית
ביותר שהצנזורה ההוליבודית
מרשה להיראות בה. בהמשך הסרט מנסה
ויקטור מאצ׳ור ללמד אותה לנהוג כרק דנית
הגונה, ללבוש שמלות צנועות יותר,
לשיר שירים ״מתוקים״ .לפי הסרט יש
להאמין שבגלגולה השני היתד, גרייבל
מוצלחת יותר, אבל שדרת השעשועים
משיג את ההיפך מזה: הכל נוכחים
שגרייבל היא הרקדנית הזולה המצוינת
ביותר בהוליבוד. כל נסיון להגן עליה
נידון מלכתחילה לכשלון, כשם שכל נסיון
להוציא ממנה משחק של ממש לא יעלה
יפה.
גרייבל היא כשרונית, ואף על פי שחלק
הארי של כשרונה נעוץ ברגליה, אין
להכחיש שהיא יודעת לכרכר בריקוד מלא
רמזים גלויים, ובהצלחה רבה. לשיר היא
יודעת פחות מזה, לשחק אינה יודעת כלל
ופניה אינם מכוערים. בסך הכל, יצור

נחמד למדי, אם כי לא מן המעדנים
ביותר. שדרת השעשועים כולו, מתחילתו
עד סופו הנו גרייבל. העלילה, על אודות
בעל המסבאה (פיל האריס) ושותפו (ויק־טור
מצ׳ור) ועוד פרצופים שונים, אינה
באה אלא לשמש קישוט לואי לגרייבל.
האריס ומצ׳ור רבים עליה, מרמים איש
את רעהו, מנסים להשיג את ידה. מצליח
אחד מן השנים. מי? זאת, כמובן, מיותר
להגיד.
אפשר לטעון שגרייבל אינה כוכב משו בח
עד כדי שיהיה זה מוצדק להקדיש לה
סרט שלם. בכל אופן, אם הוחלט לע שותה
מרכזו של סרט, מן הראוי היה
לתת לה עלילה יותר מקורית, יותר עליזה
ופחות שיגרתית. שדרת השעשועים הוא
מעין פסטיבאל בטי גרייבל ; אוהדיה
יקבלו אותו ללא היסום, אפילו שונאיה
יוכלו לעמוד על כמה ממעלותיה העיק ריו
ת: טמפרמנט תוסס המחפה על מג רעות
רבות, גוף מושלם ואישיות קולנו עית
ממדרגה ראשונה.

עדי ה 1הב״ההיסטוריה האמריקאית היא מעדנת
ורומנטית. היא מקור לא אכזב ליצירות

סברו שאהבתו של קופר אל הגברת ניל
ואהבתה של לורן באקאל לגארי קופר
ימשכו את הקהל אל הקופה בזרם חזק
יותר מאשר קטעי היסטוריה כלכלית.
האדונים וורנר צדקו בהשערתם. אבל
אם סברו שהסרט שהוציאו מתחת ידיהם
הוא טוב, טעו טעות מרה.
אהבה כריבוע. בחור דרומי (גארי
קופר) ,בן עניים, הנושא את עיניו אל
בתו (פאטרישיה דל) של מייג׳ור סינגל־טון,
בעל בית חרושת לסיגרים (דונאלד
קריספ) פוגש ברנש שהמציא מכונה או טומטית
לגלגול סיגריות. כיון שלשנים
אין כסף, הולך קופר אל סודה (לורן
באקאל) ,אחת הזונות המקומיות, לווה
ממנה סכום כסף, משתף אותה בעסק.
שותף רביעי הוא רוכל נודד (ג׳ק קאר־סון)
המתאהב בסודה המאוהבת בקופר
המאוהב בבתו של מייג׳ר סינגלטון. לאחר
הצלחה כספית גדולה נושא קופר, ברוב
טפשותו, את האצילה הדרומית, לאחר
שגרם להתאבדות אביה. אולם אשתו מו ליכה
אותו שולל, מביאה אותו אל סף
החורבן. עתה פגה כליל אהבתה של
סודה אליו, הוא נשאר קרח מכאן ומכאן,

מורין אוהרה ב״בגדד״
המחשוף מגיע לעיראק
אמנות. כי אמריקה היא יותר ממדינה :
זהו חלק תבל רחב ידים, רב אוכלוסיה,
נופים ואקלימים. הסרט האמריקאי שאב
מן העבר של המדינה כמה מן הנושאים
המוצלחים ביותר. הדוגמאות הבולטות
ביותר: בהולד אומה 1919 סרטו ה גדול
של גריפית על מלחמת האזרחים,
שיירת הקרונות 1925 סרטו של קרוז
על כיבוש המערב הרחוק. אך אלו הן
דוגמאות בודדות ; הגישה הרתחת בהו ליבוד
להיסטוריה האמריקאית היא יל דותית
ביותר. עלי הזהב הוא דוגמה
אופינית.
הנושא עצמו הוא מעדן עד מאד :
שדות ושוקי הטבק בדרום ארצות הברית,
המצאת מכונה לגלגול ואריזת סיגריות
שגרמה למהפכה בהרגלי העישון בעולם,
דחקה את הסיגר מן השוק. סיפורו של
טראסט סיגריות גדול שבלע את כל
המתנגדים, מלחמת הממשלה האמריקאית
בטראסטים הגדולים ונצחונה. כל אלה
משמשים רק רקע לרבוע אהבה שיגרתי
ונדוש המורכב מגארי קופר, לורן באקאל,
פאטרישיה ניל, ג׳ק קארסון.
האדונים תאמר, שהפיקו את הסרט,

עוזב את עיר הטבק כשם שהגיע אליה :
בחוסר כל.

בקצר ה
תפוס את הרוצח -לאחר פרנקד
שטיין ודראקולה הערפד, מגיע תורו של
בורים קארלוף להתראות פנים אל פנים
עם אבוט וקוסטלו. מסכן.
נהג כעל אמביציות -רד סקלטון
מוכיח שאוסף בדיחות אקראי, תהיינה
טובות כאשר תהיינה, אינו יכול להתת
סרט של ממש. סקלטון, כנהג מונית
שלומיאל, מגזים בשלומיאליותו, הופך
את הדמות לבלתי אמיתית.
קללה לברכה — ברכה לבטלה הוא
סרט התעמולה המשעמם הזה. שילוב.של
נושאים רחוקים זה מזה: כיבוש השמ מה,
הצגת בובות, פני הארץ כיום, בב ליל
חסר טעם, ריח, סדר וענין.
המסע לקייפטאון -על אדה נושאת
נפט מתנצחים קברניט ג׳והן איר לנד
ומכונאי ראשי ברודריק קרופורד על
אהבתה של ג׳ון דרו. משחקם משובח,
וגם התצלומים באניה הרעועה מאד מענ יינים,
חבל רק שגם התסריט רעוע.

הארכיאולוגיה של ארץ־ישראל 00־״
ע וויליאם אולברייט — .עם
עובד ( 2.150ל״י).
כדי לצייד משלחת ארכיאולוגית זקו קים
לכסף. לסכום נאה בדרך כלל, קובע
וויליאם פוקסוול אולברייט, אמריקאי בן
,60 שניהל משך 17 שנה את בית הספר
האמריקאי לחקר המזרח בירושלים, והמ שמש,
כעת, פרופסור ללשונות שמיות
באוניברסיטת ג׳והן הופקינס בארה״ב.
הפתרון: מימון על־ידי יחידים נדבנים,
מוסדות מעוניינים וקרנות ממשלתיות.
אחר שגויים הכסף, יוצאים אנשי המש לחת,
בוחרים במקום החפירה ולעתים
קרובות למדי (לכיש, שכם, יריחו) מצ ליחים
לגלות, מבין החורבות, הוכחות
רבוח־ערך לעובדות תנ״כיות, למאורעות
תרבותיים, כלכליים ומדיניים במרחב ה שמי,
לסגנוני חיים בכנען הקדומה, בי הודה
וישראל, בממלכת החשמונאים.
בשיטת הסבר מושכת את הלב, ד,נפ־גמת
על־ידי תרגומו המסורבל של אהרן
אמיר, מסכם אולברייט את תוצאות ה חפירות
של עשרות ארכיאולוגים בחרבות
הארץ, מסיק את מסקנותיו מרחיקות
הלכת ועל ם מך אלה מתאר חיי יום־יום
בארץ־ישראל, בימי יעקב אבינו, אליהו
הנביא, ישו מנצרת.
הפגם: מחירו של הספר. באנגליו
הודפס הספר כספר־כים, נמכר ב־125
פרוטות, אזל מהשוק. בישראל הודפס
במהדורת פאר, במחיר גדול פי שבע
עשרה ממחיר ההוצאה המקורית, המונע
את רכישתו על־יז־י שכבות העם הרחבות.

מה הווו בתבשש
אדברה וירווח לי ( 181ע אברהם
קריב — עם עובד ( 300 פרו׳;.
בספרייה העירונית ובבית אחד העם,
שני מרכזי הקריאה של הנוער הלומד
בתל־אביב, עמלו הספרנים בכינון תורים.
המצרך: חמשה מאמרים, שקובצו בס פרון
ירוק עטיפה, של אברהם קריב,
עורך הוצאת הספרים של ההסתדרות —
״עם עובד״.
הסיבה: מלבד השיעמום הכבד שלי מוד
ספרות ההשכלה מטיל באלפי תל מידי
בתי הספר העז קריב וקבע, כי ה סופרים
העבריים למיניהם, במאה ה־19
ובראשית המאה ה־ ,20 לא שיקפו את
המציאות היהודית בגולה, ובמיוחד: מז רח
אירופה — מרכז היהדות עד לטבח
הגדול.
כאיוב בשעתו לא יכול קריב להתאפק
יותר, החליט לומר את אשר בפיו, כדי
להקל מעל עצמו.
מטרתו הראשית: מנדלי מוכר ספרים,
שסילף, השפיל והבזד, את דמות היהודי
המזרח אירופי.
קריב מפריך את כל בניין השנאה העצ מית
היהודית הממלאת את כתביו של
מנדלי ומביא בכך נימוק משכנע נוסף
לשינוי יסודי בתכנית לימודי הספרות
בבתי הספר במדינה.
אך לא איש כקריב יסתפק בספרון
אחד. מתכניותיו לעתיד (המוגבלות על־ידי
מחסור הנייר) :התקפה רבתי על יו סף
ברנר, הסופר העברי שונא־הגולה, ש נרצח
ביפו במאורעות תרפ״א.

הסובל׳ בסתר
אויבי הנוער ( 127ע ד״ר מרדכי
עידמן — ניומן ( 450 פרוטות).
עגבת, זיבה, כיב רך, גרעינועת — אר בע
מחלות מין נפוצות, מדבקות, הרס ניות
שריפוין הפך קל לאחרונה — בז כות
הפניצילין הכל יכול.
בתיאורו המקיף מנתח הד״ר זיידמן את
גורמי המחלות, התהוותן, השמירה בפ ניהן.
רבים,
במיוחד בני נוער, הנפגעים במח לות,
מתביישים בתחלואתם, נמנעים מרי פוי,
סובלים בסתר, מדביקים את סביב תם,
מורישים את המחלה לילדיהם.
ניתוחו הענייני והבהיר של ד״ר זיידמן
מסתפק בקביעת עובדות בלבד, בפירוט
אמצעי מניעה מהידבקות. אין הוא תובע
צעד מונע, יסודי ומוכרח המציאות: הס ברה
מינית מתאימה.
ההסברים על דבר הזונות, החובבות
למיניהן, מתעלמים מהעובדה, כי נוער
הרוכש את השכלתו המינית מקונטרסים
קלוקלים, מחברים בורים, מחוייב להיגרר
ליחסי מין נסיוניים בהזדמנות הראשונה,
מהווה בכך טרף נוח לחידקי המחלות
ומתגיהן.

.העולם הזה״ ,מם׳ 714

!פליטים

ללן ראו ברבבות העקורים קלף חזק השונות היו
מכדי לוותר עליו בנקל. כי העובדה הפ על הגבול.
שוטה היא שמדינות ערב (מלבד הלבנון)
לעומתן, הלבנון היא המדינה הערבית
למי לך הכסף?,
מעונינות בהחזקת הפליטים.
היחידה הרוצה להתפטר משטף הפליטים
ליד השער הגדול מצטופפים כמה יהו הירדן
מעונינת בהגדלת אוכלוסיתה, שהציף אותה. הנוצרים, הרואים את עצ דים,
נזהרים לבל ייתפסו בבגדיהם בגדר שנופחה ע״י הפליטים שבאו מהאזור ה מם כלבנונים האמיתיים, מביטים בדאגה
התיל הדוקרני המתגולל בכל עבר. פקידי ישראלי. היא היחידה בין מדינות ערב בלתי־מוסוית על המספר הרב והולך
המוסדות, קרובים מודאגים, סתם סקרנים המעונינת בהשתקעות קבע של הפליטים של מוסלמים הנכנסים למדינתם הקטנה,
— הם באו לקבל את פני המעטים שה בתחום גבולותיה. הדבר אינו כרוך בהו אשר שטחה פחות ממחצית שטח יש שלטון
הרשה להם להכנס ארצה.
צאות או בדאגות כל־שהן מצד ממשלת ראל. כבר עתה קיים מאזן־כוחות עדין ;
היה זה לפני שלוש שנים, בפתח מחנה עמאן. להיפך, הפליטים מהוים מקור הכ אוכלוסיית הלבנון ( 1,5מיליון) מתחלקת
המעצר לעולים בעתלית.
נסה גדול, המביא זרם בלתי־פוסק של דו כמעט שווה בשווה בין מוסלמים ונוצרים.
לפני שבוע, נשנה אותו מחזה. הפעם, לרים ממוסדות בינלאומיים לסעד וליי אם ישתקעו בארץ מאה אלף פליטים מ היה
זה בירושלים, בירתה של מדינת שוב הפליטים. בעיר העתיקה בירושלים, ארץ ישראל, יתערער המאזן.
ישראל, ליד שער מנדלבאום. הנדחקים ברמללה, בעמאן וביריחו קמה שכבה
כיום מן הימים: לים. במשך
מעבר לגדר התיל היו ערבים.
חדשה של ״עשירי־השואה״ שרכושם הרב שלוש השנים שעברו מאז עזבו הפליטים
צעד ראשון לא הספיק. במסגרת נצבר ע״י סחר עם מוסדות הסעד.
את בתיהם הספיקו רבים מהם (בעיקר
איחוד המשפחות הערביות, שעליו הוחלט
מצרים מעונינת אף היא בנוכחות הפ בני הערים) להסתדר. רובם של אלה ש לפני
למעלה משנה ע״י ישראל ומדינות ליטים — בתנאי שיישארו בשטח הכיבוש היה להם כסף בארץ ישראל הביאוהו
ערב אשר בהן מתגוררים פליטי מלחמת של עזה. בזמן האחרון, החלה גם לשאוב עמם, בנו בתים, פתחו עסקים, נכנסו
העצמאות, הורשו כמה עשרות נשים ויל .תועלת ממשית( ,מלבד התועלת התעמו־ לחיי המקום .״להם לא בוער שום דברי׳,
דים ערביים לעבור לישראל, להצטרף לב לתית) מעשר רבבות העקורים הצפופים הכריז דובר אחד המחנות לועדת חקירה
ני משפחותיהם שלא נטשו את בתיהם וזכו,
בכך, בנתינות ישראלית.
כשגדר התיל הצרה מפרידה ביניהם מת חבקים
אב זקן ובתו, שלא ראו זה את זו
כבר כמה שנים. השוטר מפריד ביניהם,
כי טרם סודרו כל הסדרים הפורמליים
להעברת הבת לצד זה של הגדר הדוקר נית
— היא עדיין בארץ האויב.
זקנה ערביה גילתה את בתה בצד ה־האשמי
של הגדר ושתיהן מתיפחות בבכי.
השוטר מנסה להרחיק את האם משטח
ההפקר וזוכה בכינוי ״היטלר״ היוצא
מגרון חנוק. הוא עונה לה בערבית שוט פת
שרק אחיה מעבר לגדר אשמים במצב
— ומדינת ישראל רוצה בשלום.
עוד אב זקן, בא לקבל את פני בנו.
אך תקוותו מתאכזבת. בנו בגיל הגיוס
ולא יורשה לעבור את הקווים. זמן רב
חיכה לרגע בו יוכל לחבק את בנו, וה נה
נדחה שוב. הוא מנפנף בידו ומלמל :
״אללה יסלמק( ,ישמרך האל) אללה יסל־מק!״•
כאשר
הסכימה ישראל להרשות לכמה
אלפי פליטים ערביים לחזור למשפחותיהם
בארץ, ראתה בזאת כצעד ראשון להוכחת
רצונה לשלום. משמע — לחיסול אבן הנ גף
ביחסיה עם הערבים: בעית הפלי טים.
אנשי משרד החוץ ראו בהסכם זה
פשרה עם דרישת הערבים שהעמידו את
החזרת כל הפליטים כתנאי מוקדם להסדר
סופי.

מעונינות תמיד במתיחות

הקרובים ממתינים ליד מעבר מנדלבאום, ירושלים
פקידים, קרובים, סתם סקרנים

ואמנם, מסרו ערביי ישראל את רשימות
קרוביהם שהם מבקשים לצרפם אליהם
מעבר לגבול. שלטונות סוריה, מצרים,
הירדן והלבנון קיבלו את הרשימות,
חיפשו, מצאו את האנשים הרשומים בהן,
הביאום לנקודות שנקבעו למעברם למ דינת
ישראל. אולם אחרי צעד זה, לא בא
כלום. היו תקוות כי תהיה וו הקדמה
לפרק חדש ביחסים בין ישראל ושכנו תיה.
במקום זה, היה בכך שלב אחרון
של תקופת הנכונות לצאת מן הסבך,
לפני שכל צד גיבש את תביעות ותביעות-
נגדיות שהשני אינו יכול לקבלן.
הטיבה של חיל רגלים. הבעיה
היסודית, המקיפה 800.000 פליטים, לא
נפתרה ע״י החזרת כמה מאות משפחות
למקומותיהם הקודמים. מדינות ערב בב־

גדר התיל המפרידה כין מדינת ישראל וממלכת הירדן
נשנה אותה מחזה
במחנות עזה ואל־עריש. בכספי או״ם,
מבצעים המצרים תוכנית פיתוח רחבה
מאד בחצי־האי סיני, שם תיישב חלק
מהפליטים. יחד עם זאת, החליטה ממש לת
מצרים לגייס חטיבה של חיל־רגלים
מבין הפליטים הצעירים אשר יאומנו
בעיקר בלחימה בלתי־סדירה מאחורי הלו וים,
חבלה וסיורים. לא פעם הביעו קציני
צבא גבוהים את הרעיון להקים יחידה
כזאת אשר יכולה להעמיד את כל הכוח
הישראלי בדריכות מתמדת, ואילו הצבא
המצרי גופו יוכל להמשיך ולנוח בבסי־סיו
העורפיים. יחידה זו תמשיך לקבל
סעד מאו״ם — בתור פליטים.
סוריה מעונינת בפליטים בגלוי בשל
כספי הסעד. סוחרים סוריים מוכרים סחו רה
מקולקלת לסוכני או״ם ופקידים סו ריים
גוזלים את מנות הפליטים. מלבד
זאת יודעת סוריה כי כל עוד חיים הפלי טים
בתנאים קשים ואינם מרוצים, לא
תשכך האיבה לישראל. וממשלות סוריה

של הצלב האדום שביקרה במקום. ואמנב,
מצבם טוב באופן יחסי. הם לא ויתרו
על תקוותם לשוב לבתיהם, אך מוכנים
לחכות, אם יש צורך, עשרים, שלושים
שנה .״אין כל ספק שנחזור״ ,הם מבטי חים
איש את רעהו ,״כי סוף סוף נזרוק
את היהודים לים ביום מן הימים״.
אך רובם המכריע של הפליטים יושב ב־מחנות־עוני
שהוקמו בנקודות נידחות
ושוממות, ללא תעסוקה, מקבלים רק את
צרכיהם המינימליים, בתנאים אשר במק רים
רבים גובלים עם הבלתי־אנושי. והם
רוצים לחזור. סיפרו להם שכפריהם נח רבו,
אדמותיהם הוברו, רכושם הדל הוש מד.
אך בכל זאת רצו לחזור. הם רגילים
לחיים קשים, מוכנים להתחיל מחדש.
אולם כאשר סופר להם כי אחדים מא לה
שהוחזרו למשפחותיהם נשלחו למקו מות
אשר לא גרו בהם מקודם, החלו
להסס אם לחזור. לא רצו לחוור לישראל
על מנת שיטפלו בהם כבעולים חדשים.

האב שבנו לא הוחזר
״אללה עזלנזק !״
במצב זה, לא היה דרוש אלא מעט הסתה
מצד עסקני המדינות הערביות לעורר
תנועה רחבה לסירוב הפליטים לן זזור
לישראל ללא תנאים. במקום לדרוש הח זרת
הפליטים, החלו הערבים להשמיע
דרישה חדשה: פיצויים. אם ישראל תס כים
לשלם עבור כל הרכוש הערבי שנש אר
בשטחה, אפשר, אולי, לדבר על הסדר
סופי.
למי ילך כסף זה, לממשלות או לפליטים?
על זה עדיין לא מדברים.
מצרים תיקון טעות
״על גבי הניר מחזיקה מצרים את
הצבא החזק ביותר במרחב (מלבד הצבא
התורכי) .יש לה 80.000 חיילים אשר
מספרם יועלה בקרוב למאה אלף. המטה
הכללי המצרי רוצה להקים שתי דיביזיות
משוריינות המורכבות, לעת עתה, מכמה
טנקים בינוניים מסוג שרמן וטנקים אחדים
מסוג סנטוריון שנקנו לאחרונה מברי טניה•
מאז המפלה בארץ ישראל, לפני
שנתיים, נעשה נסיון רציני להעלות את
רמת האימונים אולם קשה לגייס במקום
את הסגל הפיקודי החיוני לכל אירגון
מחדש של הצבא.״
כך כתב קפטן לידל הארט, הפרשן
הצבאי האנגלי המפורסם, במאמר ארוך
ויסודי על בעיות הגנת המרחב. מאמר
זה המקדיש פרק נפרד לכוחה הצבאי
של כל ארץ במרחב תורגם לשפות רבות
והופיע בעתונים בכל רחבי העולם. גם
העתונות המצרית תרגמה והדפיסה אותו.
אולם במרוצת תהליך זה, השתנה המאמר
במקצת. כך למשל מופיע אותו פרק
הדן בצבא המצרי, לאחר טיפול מתאים
במערכת נזוסאמראת אל־גיב, שבועון ה מופיע
בקהיר:
״מצרים מחזיקה את הצבא החזק ביותר
במרחב (מלבד הצבא התורכי) .יש לה
80.000 חיילים אשר מספרם יועלה ב קרוב
למאה אלף. המטה הכללי המצרי
רוצה להקים שתי דיביזיות משוריינות
אשר גרעין ראשון להן כבר גובש.״
על הצבא הישראלי כותב לידל הארס ד
״הוא (צ.ה.ל ).הראה את יכולתו בהנחילר
תבוסה חמורה לצבאות הפלישה הערביים:
בשנת .1948 הוא עתה הכוח הרציני
ביותר באזור מבחינת כושר הלחימה של
חייליו: מפקדיו מצטיינים בהכשרה צב אית
מעולה, מרץ ותבונה — תכונות אשר
קשה למצאן מאוחדות. על ידי שיפור
מנגנון הגיוס שלהם יוכלו הישראלים
להכפיל את כוחותיהם פי שלוש או ארבע
במהרה.״
עורכי נווסאנזראת אע־גיב סברו שדעתו
של לידל הארט נטרפה ממנו וכי לא
התכוון לכתוב את אשר כתב. הם שינו
עבורו את המאמר, כתבו :
״הצבא הישראלי מונה הרבה מאד חיי לים
אשר מספרם יכול לעלות במקרה של
גיוס כללי. אולם היחסים המתוחים בין
ישראל ושכנותיה הערביות לא יאפשרו
שום שיתוף פעולה בהגנה משותפת של
המרחב. להיפך, קיימת האפשרות הר צינית
כי ישראל תצטרף לסובייטים ברגע
שצבאותיהם יפלשו למרחב...״

השבץ ע נק
צבא הגנה לישראל

הופיע

נאחל׳
ג תי ע
אלבום

ציוריו

יופי שטרן
מחירו לירה אחת בלבד
לאנשי צבא ומנויים —
הנ ח ה.

עומדים להופיע :
״צבאו הפרטי של פופסקי״,
״חטיבת גורני
״פרקי תע״ש״

מאת לויט׳ קול׳

פניאקוב
(פופסקי)

במערכה״ תולדות וקורותיה של החטיבה
ליקט וערך:
מאת א. ווינכרג, תולדותיה של תעשית הנשק
במחתרת

בנימין עציוני

״קומנדו״ מאת קול> רייץ __

ירד <156 .רשע ) 157 .ע מוד מים ) 159 .מדת
ללא ראשית ) 160 .נור ) 161 .נצח ) 162 .אליל סנולת הדום) 165 .
מהצית
) 164
בבלי.
הגבר ) 166 .רמאית ) 168 .דבר יב ש) 169 .
תנועת הנוף בלכתו ) 171 .מפקד חטיבת נבעתי.
<172 צמח בדמות מטריה הצומה באדמה ר טו בה
) 173 .לא די ) 175 .אליל המלחמה הרומי.
מור ) 179 .חסר אונים.
) 176 פסיעה) 178 .
) 181 או תו מסתירים ) 187 .ס^רמצ פון לנת ניה
) 190 .קו מ פוזי טור ארמני ) 193 .הר האלים
ליד אתונה ) 195 .ח״כ חדש ) 197 .דו ח ללא
ראשית ) 198 .נבוה ) 199 .אנד פרחים) 200 .
א ביון) 202 .

דרישת שלום
אפילו 203 .על הלחם לבדו יחיה האדם) 204 .
חיה מסורבלת ) 206 .מרגי ש ) 207. .בסולם
הקולות ) 208 .שקט ) 210 .עגלת אסקימוסים.
1212 אניה ישראלית ) 213 .רע ש ) 215 .כיס.
) 216 ההפך מזולות ) 218 .אהרון ל שופטים.
) 220 מין שקד ) 221 .אידיאולוגי ה מפלגתית
בר״פ ) 223 .ימאי ) 224 .חדל ) 226 .בן חיה.
) 227 חוף ) 233 .בי״ם דתי ) 236 .שר החוץ
הבריטי שלפני האחרון ) 239 .ש אינו י שן)240 .
שונ א ולועג ) 241 .מלת קריאה ערבית)243 .
זהב ) 244 .בוסתן ) 245 .אפם כוחו)246 .
רחמנא לצלז (י ״ ת 218 .ח׳ במים)249 .
מחצית וזיר ) 250 .כלי קבול למים)251 .
בעלי חיים ( ר ״ תו ) 253 .מכשף )254 .רהש
קטן ) 255 .על אף ) 257 .נהדר )258 .נניבת
גבול ) 260 .שקר ) 261 .מחשבה ) 262 .צעד.
) 264 הלואה ) 265 .גשם ) 267 .קפץ) 268 .
עשירית רבבה ) 270 .תפסו ) 276 .מלך ברומי
העתיקה בשנים 81— 96 לפנה״ם ) 279 .קומ פוזי
טו ר רוסי ) 282 .בירה ) 284 .ר א שי תיבות.
) 286 בתוכך ) 287 .לא שייך >ר״ת)) 288 .
קולמוס ) 289 .רו ב של שני שלישים) 291 .
תשלום לממשלה ) 292 .רא ש חוליה ( ר״ ת).
מלת הגבלה) 296 .
בן האב) 294 .
) 293
נישא ) 297 .יחידת חשמל ) 298 .חי איטי)300 .
חמוש 302 .חרו ט ) 303 .׳נשם ורוחות סוע רות
) 305 .הפוכו של מז׳ור ) 306 .מחשבה
שקולה ) 308 .אחי אבשלום ) 310 .גס) 311 .
יפה <313 .אבא של ״רו תי״ ) 314 .העלה ריח
רע <316 .זמר ) 317 .בקיע ) 323 .עשרת אלפים.
) 326י תמידי )329 .בירת הולנד ) 330 .קול
בגוף האדם.
חוזר )331 .זוהר )333 .אבר
)334
נוכח)335 .
לחות) 338 .
בן)336 .
אומה )339 .מגלה הקיטור ) 340 .מטבע צר-
פתי )341 .מחצית חובה )343 .אילן) 344 .
ש אינו עדין )345 ,.הכה )347 .תואר נמוסי.
) 348 מין ) 350 .נעלם ) 351 .נבעה.

— מאת הקוראת רבר;ה קלדזנר —
מאוזז:
)1חיל נשים <4 .אמונה ) 6 .יום טוב)9 .
לפנים )11 .סיעה ) 14 .מרגי ש ) 16 .רכם
ב שוי ץ ) 19 .נאד <21 .מנסרה)24 . הריב יחידת מרחק ;הידועה באנגליה ) 26 .נהר ב מצ־רים
130 .אח ות הבן ) 32 .מאומה ) 33 .הש־חתה
) 35 חיה קלת רגלים ) 36 .מבני מתת יהו.
38״) סוג ) 39 .עורף ) 40 .כלי קבול)42 .
שאינו־ תושב <43 .כבלים־ לרגלי האסיר)45 .
סובב ) 46 .תואר תורכי ) 48 .ענף ) 4!( .מערפת.
סד ).תורת בעלי החיים ) 51 .חוקר דברי הימים.
) 52 פקיד או״ם ) 53 .מספיד ) 55 .,מטה ללא
קצה <56 .לא טוב ) 58 .מבני נח ) 59 .נ שף.
) 60 מילת שאלה ) 61 .האוחז בחגה ) 63 .להבה
נדולה ) 66 .הסתכלות ) 68 .פעולת ההופך.
) 71 זמורה ) 73 .מר א שוני הציונות הסוציא ליסטית
) 75 .אולם קונצרטים ידוע ) 78 .מעו נות
השנה ) 79 .ים־ודי ) 81 .תבל ) 82 .נדוד
צבא ) 84 .שייך ל ) 85 ...תן ) 87 .גבעול
שבולת מעובד לתבן ) 88 .ענן <90 .מעופף.
) 91 טיט לח ) 93 .שונ א <94 .עולמי) 95 .
״אדם שהתעשר מע כבר״ ) 96 .גויה ) 97 .חבר.
) 09 לא־עבה <100 .הרם ) 102 .חברת או טו בו סים
) 103 .נהי ) 105 .מעדר ) 107 .רוה 110 .ל)
צעק ) 112 .נמירה <114 .מ שכן לבהמה) 116 .
מו שך <120 .משקה ) 122 .התאונן ) 123 .אחד
מכוכבי הלכת ) 125 .בנו של הבן ) 126 .הס פקת
מזון לנוף ) 128 .הזכות לבטול חוק׳ ) 129 ..
צבור של נקודות ) 130 .כלי קבול לשמן) 132 .
דגל ) 133 .על חשבון >ר״ת< ) 135 .בתוכו.
) 136 תאנה לא בשלה ) 138 .שו בן ) 139 .קומ פוזי
טו ר רוסי ) 140 .ארץ הנובלת עם אלב ניה
) 141 .ה״מלך״ .ההוליבודי לשעבר) 142 .
מקום דריכת ענבים ) 143 .כיון ) 145 .מילת
צער ) 146 .ל שון רבים ( ר״ ת) ) 148 .מצורו ת
בטוי שם ה׳ ) 149.מספר צדיקי העולם לפי
המסורת ) 150 .במקום זה ) 151 .פשע) 153 .
פסולת העץ לאחר הנסור ) 156 .עת) 158. .
למוד ) 161 .פרי הכרם ) 163 .בסולם הקולות.
) 165 ציר צרפת בי שראל ) 167 .ברזל מחוסם.
) 168 תכונת הצועני ) 170 .זכר שבעיזים<171 .
ש מו הפרטי של היטלר ) 173 .בעל בשר) 174 .
מרכזו של חומר ) 176 .פקודה ) 177 .אבר
רניש )179 .חייב ) 180 .מגש ) 182 .מאכל
לתרנגולות ) 183 .שם נקבר רמז ) 184 .עיר
בחוף ״פורט סעיד״ ) 185 .ענלה למשא)186 .
כפול )188 .אדמת הנגב ) 189 .קצה הבנד.
)191כ בוד מעלתו (ר״ת< ) 192 .רוח)194 .
מצבה ) 196 .מטליאה ) 199 .קיסם ) 201 .נאום.
) 203 בדד ) 205 .נשאלה ) 209 .טוב ...מ ש מן
טוב ) 211 .נ דו׳ ) 212 .אשה שקבלה נט) 214 .
רצה ) 215 .תמים ) 217 .אשת אברהם<218 .
מ אוזן ) 1 :מרתף ) 4 .מראה ) 8 .עכבר.
ששה סדרים ) 219 .ערימה ) 221 .עשה את אות
) 10 גבור ) 12 .רש ) 13 .נעלים ) 16 .לב.
( ר״ ת)) 224 . מקום ממלא
הברית) 222 .
) 17 ספר ) 19 .צמד ) 20 .שלב ) 21 .סז ) 23 .ים.
מקום גבוה ) 225 .קילוגרם ) 227 .מלת הכללה.
) 24 הארי טרומן ) 26 .יד ) 27 .מי . 29 .כתם.
) 228 ארץ כבושה ) 229 .מחבר ״ההגדה לבית
תיש ) 35 :תל ) 36 .אהלים.
) 31 פטל) 33 .
פור פיי ט״ (שם משפחה) ) 230 .הגבור הנדם
) 38 חד ) 39 .שו פר ) 41 .חלון ) 43 .יריד) 44 .
מתל־חי ) 231 .סוד ) 232 .מלת יחם<234 .
רטוב ) 235 .הסה שלי ) 237 .מחצית אזור. .פקיד.
מ כ שף ) 2 .רב ) 3 .תרן) 5 .
מ אונ ך) 1 :
) 238 מאותיות האלסא־ביתא ) 239 .זמן) 240 .
רנם ) 7 .הולל ) 8 .ערסל ) 9 .קלמנט אטלי.
ידען מופלג ) 242 .יציאת אניח לדרכה בים.
) 245 סייר ) 247 .זעם ) 250 .חית בית) 252 .
) 11 רבבה ) 14 .עץ ) 15 .יד ) 18 .רפאים.
ח״כ שהפך ל שו פ ט מחוזי ) 254 .ממפקדיו
) 20 שממית ) 22 .זרד ) 23 .יום ) 25 .מכתש.
הראשונים של אצ״ל ) 256 .הביא לידי פגישה.
תלוי ) 31 .פה ) 32 .לי) 34 .
) 28מ שכן) 30 .
) 257 חפץ־לב ) 259 .החביא ) 260 .מהתלה) 262 .
) 40 פר ) 42 .לי.
יחור ) 36 .ארי ) 37 .מחק.
כפוף ) 263 .תוך העצמות ) 265 .רקבון) 266 .
עוף טורף ) 268 .קיטור .269 .אליל מצרי.
) 271 צעצוע פורי מי ) 272 .מר א שי הרפובליקאים
בטיסה לאילת הלוך וחזור זכה א מנון זיי־בארה״ב
) 273 .קו מ פוזי טור שוי צ רי שחי באמ דנפלד
מ שכונת הפועלים בנם ציונה.
ריקה ) 274 .קלאץ׳ בלע״ז ) 275 .אילו) 277 .
בפרסי ספרים ז כו :
שר המזון האנגלי ) 279 .נשיא דרום קו עמירם
אילופי. ת.ד ,14 .ז כ רון יעקב.
ריאה ) 280 .מ שטר ) 281 .לחם ) 283 .מסמר.
מאיר פריד מן, מוהליבר , 26 תל־אביב.
) 285 ראש קנה הרנן ) 288 .סומא ) 290 .מ שמ ש
תל־אביב.
בן־יהודה , 208
ננה, רבקה להשקאה ) 293 .נהרה ) 295 .ש מו הפרטי של
רותי שטלצר, מונ טי פיורי .39 סתח־תקוה.
מחבר ״ננבים בלילה״ ) 299 .נשלם<301 .
רמת־גן.
הרצל , 51
בירנבוים. דרורה נבל ) 302 .כלי נגינה ) 304 .עודף ) 305 .הסרת
הכתוב מהנייר ) 307 .ממנהיגי המהפכה הצר פתית
) 308 .אחד ההורים ) 309 .זז ) 311 .מילת
זרוז ) 312 .אחד השבטים ) 314 .מילת נימוס.
מרים מידמכר. רה׳ רו מ שילד. ר א שון לציון.
) 315 מחצית גרגר ) 317 .רעל ) 318 .עצב את
יעקב הרמוני, רה׳ פבזנר .36 חיפה.
דמות בוזיני ב״ההגדה לבית פור סיי ט״) 319 .
ברוך בנבנשתי, ת.ד ,14 .חדרה.
בלט הכושים שביקר ב ארצנו ) 320 .אנית פאר
אמריקנית ) 321 .אלהים ) 322 .קריאת כאב.
) 324 קיים ) 325 .י שו בלי ר א שו ) 327 .תאר
הולנדי ) 328 .י שר ) 329 .מילת א שור; ) 330
מאוזן ) 1 :טירוני ת ) 6 :ח מרן; ) 9סלע;
בשל) 337 .
הרי ) 332 .ארץ הקרח )335 .לא
) 12ידיד 14דין 15 הלם;
תשוקה לאכילה ) 340 .מחל ) 342 .ש אינו מ בו ) 10ל בי א;
של די הצורך ) 344 .כבירה ) 346 .תוצרת ד בו ) 17 גי ס; ) 18 שוני ת ) 20 :צ ו ) 21 :ו ו ; <22
הור 23 נון 25 רקב ; <27 טום 29 מים ;
רים ) 347 .תואר אצולה ) 349 .מקל) 350 .
גופות מתים ) 352 .מו שב ) 253 .מילת חיוב ) 31 .נול 33 נור ) 35 :רנע ) 38 :נ שר 40
לפ ת; ) 41י ם; ) 42ע ד 44 דו רו ת; ) 46
) 354ש אינו רחב ) 355 .זע ) 356 .חזק) 357 .
נוף 49ז בן ) 50 :מו ה ר; ) 51
ש לו 47
עסה.
חינם 53 מצע 54 תודה ) 55 :גריבלדי.
מאונך:
מאונך ) 1 :סניגו ר; ) 2ר פי ם; ) 3ולד;
) 2בבקשה ) 3 .והחטה והכוסמת לא נ כו ) 4נ ע; ) 5ת לין 6חי; ) 7מא ה; ) 8נ ל סון;
כי השלם את הפסוק, שמות ט׳ פם. ל ״ ב) ) 11 .ב נין; ) 13 דיו קן; ) 14דורון 16ל ץ ;
) 4תמצית החי ) 5 .הסתלקה) 7 .זיק אש) 8 .
בון ;
) 19 תו ם ) 24 :ני ר 26
) 18שוט ;
ל אן? ) 10
הצגה של תיאטרון ״זירה״) 9 .
) 32ל שד 34 רפת ;
) 28 סו לון 30 מנילה ;
קומקום ) 12 .חי פחדן ) 13 .מדינה בארה״ב.
) 36ע מורבי 37 מענית ; )39 רוזן 43 דו ;
במצרים.
יהודי
<14 מרחם ) 15 .מקום מקדש
) 45 רבמג 46 שו ע ל; ) 48פחד; ) 50מצב;
.) 17 מילת שלילה ) 18 .מטבע סיני ) 19 .ם־י־ ) 52 יה 53 מי. אות סימן ) 22 .ליצן) 23 .
צית חליל) 20 .
הנצחון של צ׳רצ׳יל ) 24 .תוכו של ר מון) 25 .
ישן ) 27 .מקוה מים ) 28 .אחרית מדון) 29 .
החנר נ שען עליו ) 31 .בקשה לה׳ ) 33 .בראש
השור ) 34 .מעיל נשים קצר ) 36 .עמל) 37 .
קול הכלב ) 39^ .כ בוד ) 41 .מדוה ) 42 .מיתר
בגוף החי ) 44 .עף .45 .פסח ) 47 .פלא) 48 .
תעלה ) 54 .בנו של נבוכאדנצר ) 57 .עיר כל אזרח במדינה מצייר לעצמו, לפני
בארה״ב ) 60 .ש אי נו מתוק ) 61 .משמש למ אור
) 62 .תקרה ) 64 .ש אינו עבה ) 65 .שליח. הבחירות, תמונה מסויימת של התוצאות.
) 66 מילת שאלה ) 67 .גבור שויי צי ) 69 .האם בקיא אתה בהלך הרוחות ברחוב י
מוקש ) 70 .עשרים וארבע ) 71 .סובב ) 72 .האם יש י לך חוש־ניתוח מפותח? אם כן :
נהר באיטליה ) 74 .סכום ) 75 .פעולת הקולע.
) 76ש ב טו של דוד ) 79 .תקות שו א ) 80 .נסה לחשב את התוצאות הסופיות של
עתידה להיות ) 82 .לפני ז מן רב ) 83 .הנוגע הבחירות לכנסת השניה באחוזים, רשום
לנבואה ) 84 .פר ) 86 .מו סד המסייע לתנועת אותו ושלח אותו עד יום 15.7.51 למערכת
כספים ב ארץ ) 87 .חתך ) 89 .בעל בית־מרחץ.
) 90 קמח בלול במים ) 92 .בירת הגליל ) 98 .העולם הזה, ת• ד ,136 .רח׳ לילינבלום,
אזור הקוטב הדרומי ) 101 .גבורת ״מונטנה״ תל־אביב( .״תחרות הבחירות״).
>שם מל א) ) 104 .מלך ברו מי העתיקה בשנת
161— 138 לפנ״ה ) 106 .בר־מינן ) 108 .אחו.
) 109 סכנת נפ שו ת ( ר״ ת) ) 110 .הסתלק ) 111 .השם ...
קיים 112 .א ) צוק ) 113 .מודד ) 114 .שאי־נו
קשה ) 115 .גבעה ) 117 .עורף ) 118 .חמש
עשרה ) 119 .קריאת הבקר ) 121 .הפסקה ) 123 .הכתובת
עצב את דמות ״א ותל ו ״ בהבימה ) 124 .בלתי
ישר ) 126 .מצב הרוח בסביבה ) 127 .הבדלה.
) 129ס בון לחטוי ) 131 .כר ) 132 .יצק ) 134 .הגיל ...
מנביאי בית שני ) 135 .שכנה ל א שור ) 137 .ש ר
בממשלת י שראל ) 138 .שמחה ) 144 .קובץ המקצוע ...
הלכות שחברן רבי יו סף קארו ) 147 .י שו ב
בהרי ירושלים ) 150 .שמא ) 151 .חוף בלי
סוף ) 152 .מלת ברירה <154 .מפתן) 155 .

פתרון תשבץ מצויד נ [73
המזיחחלקמהסבונוודך לבי השער הרשמי סל

91 2.80

שטדי״הסכון
צ מודי-דולר
עז* גיל 100 18ל״י 280
לכל מבוגר 250ל״י 3 700 -

המביד המלהמ קי ם
כרסוםו־ מ ץ

נערה המחפשת דרו בחיים
אם את בריאה וזריזה. צעירה (גיל
! ) 25 — 17 ומשכילה ( )7 — 6מחלקות,
ושואפת למקצוע מבוטח, מספק ומועיל

פני מיד לבית־ם פר לאחיות ובקשי פרטים
בתי הספר נמצאים :
— (הדסה, שערי צדק),

(הדסה, אסותא, הירקון)

חיפה (הממשלתי, העירוני),

פתח תקוה עפולה צריפין (הממשלתי).

(בילינסוס,

(ביח־החולים המרכזי),

פרסי לפותר־ תשבץנ [74

פ תרון תשבץ [751

המדה המקסימלית המותרת ל ך.

כירושלים
תל אביב

פרסי לתשבץ מצויר 7 31

חלו שלת חרו ת הבחירות
ש ל ״העול ה1ה״

״העולם וחס״ ,נוס׳ 714

טינסקי, אף כי לא היה חבר במפלגה הר ביזיוניסטית,
ניגש.קענינים מנקודת ראות
חדשה. להפתעתם מצאו מזכירי ההס תדרות
כי נמצא עתה שותף ״קשה״
לגבי אותן התביעות שענינן היה יותר
פוליטי מאשר מקצועי.
אם לא פרצו, בכל זאת, סכסוכים חמו רים
מדי, היה זה הודות לכשרונו המ יוחד
של אבניאל, שציין אותו יותר מכל
תכונה אחרת: גמישות אינסופית, כמ עט,
במו״מ, שלא נפלה מגמישותם המפורסמת
של אנשי מפא׳׳י, תלמידי ברל
כצנלסון, מסוגם של לוי אשכול.

תלמיד כבית היוגומים

כשרון מיוחד זה גרם לכך שאנשי
מפא״י החלו מעדיפים לנהל מו״מ עם
ד,״דוקטור״ במקום עם יצרנים מתונים
יותר. כתוצאה מידידות־איבה זו הועמד
בנימין אבניאל פעמיים בראש מוסדות
לאומיים חשובים. פעם אחת כיהן כסגן
יו״ר המועצה הישובית לקליטת חיילי

לו כהכרחי מבחינה לאומית, ביחס־ הע בודה,
ייצג שמעון בז׳רנו קו שיתזף
פעולה עם ההסתדרות, שהועיל יותר
למפעלים עצמם.
הסיבה להכללת אבניאל ברשימת חי רות,
בלא שיביא עמו כנדוניה חוג צי בורי
מגובש: תקוותו של מנחם ביגין
להפוך את תנועתו מבצר אופוזיציוני
שיזדקק לקולות המעמד הבינוני, כאשר
הצ״כ ייכנסו לקואליציה.

מפאריס דנאסוד
לפני הפסקת וועידת סגני שרי החוץ
בפאריס, קיבל ארנסט דייויס, סגן
שר החוץ הבריטי, בקשה מבתו סאלי בת
השש: להביא את סגן שר החוץ הרוסי,
אנדייי גו־ומיקו, הביתה, ליום ה ראשון.
הסבה: סאלי אוהבת אותו והוא
״בכלל, נחמד מאד״.
אחר שנתקבל חוק החסינות המכווין

שפע ספרים ותכנית

שפע תארים ואשה

מבי ת יתומי לכנ ס ת

כשהופיעה רשימת המועמדים של
חרות לכנסת השניה היתר, בה רק הפתעה
אחת: במקום בטוח התנוסס שמו
של בנימין אבניאל, המומחה לעניני
עבודה ובטוח מטעם בעלי התעשייה,
שהיה ידוע עד כה כאדם בלתי־מפלגתי
אם כי נטה מאז לתנועה הרביזיוניסטית.
מילדותו נשאר בנימין יתום והנהו בב חינת
״אדם שעשה את עצמו״.
כבר לפני 36 שנה היה ברור לרבי המורה,
בבית היתומים ״דיסקיך בירו־שלים,
כי בנימין הקטן לא יהיה רב.
תחת עין הרבי עסק בקריאת שפע ספרים
בתכנית הבית. התו נכללו שלא צאה:
אחרי שיצא מבית היתומים (שהוא
שומר לו, בכל זאת, אמונים עד היום)
למורים, סיים
עבר לבית המדרש
אותו בהצטיינות, נכסף להשכלה גבוהה
יותר• במשך שנתיים עבד בממשלת המנדט,
נתן שעורים פרטיים בערבים, חסד
לו כסף. חדשים מעטים לפני פרוץ מאו רעות
1929 התגשם חלומו של בן ירו שלים,
בן ה־ : 23 הוא נסע לבריסל, החל
במסע לימודים של 12 שנה אוניברסיט איות
שעשה אותן ב־ ,6כי כמי שחושב
עצמו מוכשר, ביקר בשתי פקולטות בבת
אחת. עם גמר תקופה זו הביא עמו
הביתה: שפע של תארים (דוקטור למדעי
החינוך, מוסמך למדעי החברה, מייעץ
לאורינטציה מקצועית, בעל תעודה לפ־סיכו־טכניקר
),ואשד, חמודה שיצאה גם
היא ללמוד את העולם הגדול.
מחיר ההשכלה 6 :שנים של עבודה
קשה כדי להרוויח את מחיתו ואת שכר
הלימודים, שעורים פרטיים בלתי ספו רים,
ויתור על רוב הרצאות הפרופסו רים
(מפני שעבד באותו זמן) ובילוי
לילות ארוכים על ספרי לימוד כדי להדביר
את חבריו הסטודנטים, שלמדו תורה
בתנאים נוחים יותר.

בנימין ושרה אבניאל, כבית
בטעות :

מעצר מינהלי

מלחמת־העולם השניה, שסיימה עבודתה
בהצלחה בלתי־רגילה. בפעם השניה הו עמד
בראש המרכז של המיפקד לשרות
העם, המוסד שגייס את חיילי ההגנה
וצה״ל• התוצאה: מכתב אישי חם של
דוד בן־גוריון (״עשית את עבודתך בת בונה,
באמונה, במרץ ובכשרון״) .תוצ אה
שניה: כליאת הד״ר אבניאל במעצר
מינהלי אחרי רצח ברנדוט, מפני שבשתי
שנות עמידתו בראש הגיוס הגן תמיד,
בתוך המרכז, על מציאות דרך להבנה
ותאום עם הפורשים בשטח הגיוס, וימים
מעטים לפני הרצח סידר היתר־יציאה לנ תן
פרידמן־ילין וחבריו. הוא שוחרר ב התערבותו
האישית של דוד בן־גוריון.

המקצוע: גמישות. כשחזר בנ התכונה:
בקיאות. לכנסת השניה
ימין אבניאל לארץ ניסה את כוחו בהו יביא הדוקטור, מחברם של 5ספרים,
ראה בבית־ספר פרטי, שימש מזכיר תכונה שחסרה לרוב הח״כים של הכנסת
במוסד בנקאי פעוט, נסע בשליחות למצ הראשונה: בקיאות יסודית בשטח מסוים
רים• כל אותה שעה חלם לעסוק בשטח( ,עבודה וביטוח) .יש להניח שיריבו בין
שיוכל להטביע עליו את חותמו שלו. מפלגות הימין, בשטח זה, יהיה דוקא
הגשמת החלום: יסוד מחלקת העבודה האיש החדש השני שייצג בכנסת את בע של
התאחדות בעלי התעשיה, שנודעה, לי ד,תעשיה: שמעון בז׳רנו, מועמד
במרוצת הימים, כ״משרדו של אבניאל״ .הצ״כ. כי בה במידה שאבניאל ייצג בין
המנהל החדש שנמנע על חסידי ז׳בו־ בעלי התעשיה את הקו ״הקשה״ ,שנראה

״העולם הזה, מם׳ 714

סטודנט בירח הרכש

גיוסם לעתודות של חברי הכנסת בהתאם
להסדר מיוחד נתברר כי חבר הכנסת
היחיד שלא חכה לאישור החוק הוא
אליהו (״אליושקה״) מקיז׳ הפורש
מתפקידו כדי להתמחות במשפטים. מפקד
״אלטלנה״ הספיק לשרת (בפגרת הפסח)
בגדוד המילואים אליו הוא שייך.
אחרי שזכה לפרסומת עקב החרם שהו טל
עליו ע״י המנגנים, הכריז ליאו
פולד מיהו הזמר הגדול ביותר בעולם :
אברהם וילקומידסקי, המגיע, לד עתו
לקארוזו האגדתי. אלא — הוסיף
פולד בעצבות — בארץ הופך כל גאון
לשנורר ב״פינת?״.
שבועות מספר אחר חנוכת אניית ה משא
״רימון״ על־ידי רעיית ציר ישראל
בארצות בנלוכס, תהלה עמיר, עמדה
רעיית שר התחבורה, גולדה יום ן,5
בגשם שוטף, ניפצה בקבוק שמפנייה
(תוצדת הארץ) על דפנות אניית המשא
״תמר״ הרביעית בסדרת אניות חברת
״שוהם״ הקרויות על פירות הארץ(״הדר״
״אתרוג״ ,״רימון״ ו״תמר״).
טרם שובו לישראל כנם שר האוצר
אליעזר קפלן׳ את פעילי מלווה ד,עצ־

מאות בארצות הברית, הסביר להם ברו רות
:״הבטחות (של רכישת אגרות) אינן
ולא כלום — לנו דרושים מזומנים.״
אחר התעמק בדו״חות הפעילים, אשר
הפסימיסטים מביניהם מניחים כי מאה
מיליון דולר, לכל היותר, ייגבו עד סוף
השנה.
בין המאורעות החשובים שארעו באביב
שנה זאת במרחב, ציין טייס האמריקאי,
בחידונו הרבע־שנתי, את הפלת ממשלת
ישראל. קוראי השבועון היו צריכים לב חור
(ולענות נכונה) בין חמשת הגורמים
שהביאו להפלת ממשלת דוד בן־גוריון
(שתמונתו מבלטת שערות השיבה צורפה
ליתר בטחון) .הבררות: הגוש הפרו־רוסי:
הגוש הדתי ; הגוש הקומוניסטי 5
גוש אנשי ההון ; חברי מפא״י עצמם״
כאשר עתון קהירי, כל־שאי, נזדרז
ופרסם תרגום (בהמשכים) של ״מסוג
ומעש״ ,ספר זכרונותיו של נשיא המ דינה,
הד״ר חיים ויצמן, טעה בהק דימו
הכרזת שבחין: הלוואי והיה לנו
(הערבים) מנהיגים מעין זה. הוא שקול
כנגד עשרה מנהיגים משלנו. לא. הוא
שקול כנגד מאה מנהיגים משלנו. תגובת
הצנזורה המצרית: איסור פרסום התר גום.
לכתב
הניו יורק טיימס בישראל, סיר״
ני גרסון, שהופיע במטה עמרם לוי,
ראש נטורי קרתא, כשהוא חובש כיפה
צבעונית ונושא מכתב המלצה ממערכתו,
גילה לוי סוד: נטורי קרתא קיצוניים
במידה כזאת באי־הכרתם את מדינת יש ראל
שהם מוותרים על מנות המזון הקצו בות
שלהם. הסיבה: אי רצונם להזדקק
לפנקס נקודות ישראלי.
להפתעתם הרבה של אורחי מסעדת
חוף בנאפולי פתח גבר רחב גרם ומרכיב
משקפיים שחורות, שזוהה כפא רוק,
מלך מצרים, בהשמעת שירי אהבה אי טלקיים
(״או סולה מיו״) כשהוא מלמה
תזמורת גיטרות. הקולטת: נארימן,
אשתו.
כאשר מזכיר מק״י, שמואל מיקו־נים,
הציע, בשיחה ידידותית, לאורי
צבי גרינברג, איש חירות, הפורש
(ליתר דיו ק: החוזר) לספרות, להצטרף
למק״י(הסיבה: שערו האדום) העמיד המשורר
תנאי: מדינה על שתי גדות הירדן.
הצעת הפשרה של השלישי לדיון, ת ו *
פיק טובי: כאשר נדון בגבולות, נמצא׳
מוצא.

3 1 * 31

ביאורים לתשבץ בעמוד 10
בין פותרי התשבץ יוגרלו טיסה לאילת ושוב ועשרה פרסי־ספרים. את הפתרון יש לשלוח עד יום ,20.7.51
ת. ד , 136 .תל־אביב.
על המעטפה יש לציין ״תשבץ ענק מם 75 .״.
תלוש השם

הכתובת

בצירוף התלוש, למערכת העולם הזה,

חזרה לתחילת העמוד