גליון 743

העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 2 | העולם הזה העורר : אורי אבנרי עורך משנה . שלו םכחז עורך כיתוב : המערכת רחוב (ליד מ ען ניי ק סון חי א טרו! , 136 מל. למברקים: והמנהלה : . 8תר־אביב (זמני) 68785 ״
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 3 | ik e w i . jh iil 1: KE - I LIKE IKE - I L LIKE IKE - I LIKE IK hrtke m BL IKE IKE - I LIKE IKE -• I LIKE IK: I LIKE IKE - I LIKE IKE - I LIKE g g t t LIKE IKE
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 4 | המתחרהמשמאל: הארי ס. מרומאן, הנשיא ה־ ,32 בטוח בעצמו כרגיל, נחשב כמועמד ודא׳ של המפלגה הדימוקרטית. אולם אם יופיע אייק כמועמד רפובליקאי ייתכן מאד שלא ייכנס
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 5 | הנ שיאים ה גנ ר לי ם ,,לך הכיתה והשאר שם״ אומרים הקומוניסטים בפאריס לאייק. ספק הוא אס ייהנו הנאה רבה אם ילך בעצתם, יעלה במקום זה על כס הנשיאות של ארצות־הברית.
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 6 | ב nד י jר, העם הכנסת מספרה לי דו תלגולגולת 11 פר חי ל ח תן גיבורת השבוע היתד. צעירה תכולת עין ועליזה, האוהבת לנתר ולקפוץ, מכוסה בכיסוי הנופל גם מבגד־ים מודרני.
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 7 | במדי jה רזרבה על המושב שמאחוריו, העבירו אל חבריו התקועים בצירוף ארבעה שקי לחם ומיכל מים, שעליו התנפלו המטיילים הצמאים. ואילו על הלחם אמרו בגבורה :״החזר אותו
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 8 | מסורג ב מ די jה אזרחים השבוע שחרף כסימן של מתי את דמיוגם של כיה, הוציאה $ צופים, מן הש חיי היומיום רכים שנים לא דות העולם, א? שודדים האצי הוד, נערץ עני ליאנו
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 9 | לסזרג ,עכר על המדינה זות ששילהכה אף המתונים כתוש־ ;תם משך ימים ר- !רה האפורה של ;ישראלי, החזידה וור, אל ספורי אג־תעלוליהם של הים, החל מרוכין אנגליה ועד לג׳ו
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 10 | מכל גרעין מית מפגש ראשון של המעונינים להצטרף לגרעין במחוז חיפה יתקיים השבת6.1 ,צ, כשעה 11.00 בכית אורי בדאון, רה׳ צפת מס׳ ,9הדד הכרמל, חיפה. החברים מתבקשים
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 11 | שקיבלה על עצמה לגרור את האנייה המוכה לנמל הצלה באנגליה. ואז נתגלה אופיו המיוחד של קרלסן: על אף היותו פטור מכל התחייבות נוספת, סרב לנטוש את אנייתו. אלכוס
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 12 | קולנוע סרטים ״ מחלקת הלחם׳־ הבמאי הצרפתי מורים קלוש נטל רומאן זעיר המכיל את כל הסממנים הרגילים: רצח, הטלת אשמה על אשה חפה מפשע, גזילת ילדים מחיק אמם, פגישתם
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 13 | ת ־ nט ר 1ן או סךשד חיות תום נטש את ביתו בהתיאשו מחיי היום־יום בדירת הירכתיים. הצנועה שחלק עם אמו, אמנדה, ואחותו לורה. שלושת בני המשפחה ניהלו מערכה בלתי פוסקת
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 14 | במרחב סלוזמה ושלו צעד ד ה מס ת הקרח שני קולות נשמעו השבוע, הטילו אור בלתי משמח על עתיד המרחב. בקונגרס האמריקאי קם וינסטון צ׳רצ׳יל הזקן, הנחשב בעיני רבים כאדם
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 15 | j nש שדמטפ לי וז מי ר :״האם המשטרה בג׳למי לא הכריחה את האסירים לכרוע ברך?״ בהחליט הגהלת שק״ם (שרות קנטינות.ומזנונים) לעברת את שמם של הוואפלים לאפסיות, הושם בכך
העולם הזה - גליון 743 - 24 בינואר 1952 - עמוד 16 | MUL. L fllU .U ׳ 12KU UUrTKC.ILT K it El OIKAI IKLXIIT M C C.!M C .ICU jU ..CU C.ULTMKI־ LULL׳ K . U.D CL.D CL!LU
חזרה לתחילת העמוד