גליון 751

העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 2 | 7ן ר בי 0ל קי ט־ ץ הש 05 ה־ר ה הידד לקבוץ שער־העסקים, שיזם ntoobמהפ כני כה נו סז כ ארנון נרסין סרבי (הסולם הזה .) 750 והידד להסולט הזה שנתן למס שה זהאת הפר סו
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 3 | ״ל מר חקי ם זז פ דיגו תהס־ .פינות ־ אלד דיים עו ב דו ת ו פו ר קו ת -תכלתמלמטה. ותכלתמעל ־ אנו בוני כ אן נ מל. כ אן נמל!״ ל צ לי לי םאלה. שבי ט או אתהה תלהבותהע
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 4 | 71 ^ 11־ u 11 1 m T IE T .U׳U/M II— W — j i.u iiו־ק־״י־י יייי ־ מניות המפעל החדש. האזרח, שרכש מנייה של לירה אחת, והממריץ את הפועלים לעבוד במרץ רב יותר במפעל
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 5 | אין למדינה ה מנ ה ל נז חדש דביזים לבנזין ולצמיגים, חסרות לה מכוניות. מה יש לעשות? נשאר רק פתרון אחד: לזרוק את עצמנו לים.״ אומד יצחק צ׳יזיק( שמאל) ,המנהל החדש
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 6 | במד ־ jר, העם ס פו רטע תי ק מיס המדינה כולה ישבה בזירת־ענק, חזתה בהצגה הגדולה הראשונה של י מלחמת־פרים. הספורט העתיק, שהובא לספרד יחד עם תרבות האיסלאם ע״י
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 7 | A V W tfW tfW סטודנטים בוזוץ־לארץ: לפני שער נעול עם החלטת האוצר לחשב את שער הקצבות המטב/ג הזר לסטודנטים בחו״ל לפי דולר־לירה (העולם הזה )749 הורתה מערכת העולם
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 8 | שועד׳ שמשון * שועד׳ שמשון * שועד• .שמשון * שועד׳ ש»שון * שועד׳ 1 אילו בא נפוליון בונפרט לערוך מרוץ־תלאה של אופנועים, ספק אם היה מוצא לו מקום אידיאי 1׳ ותר מאשר
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 9 | נומשוו * שועד׳ שמשוו שועד׳ שמשון * שעדי שמשון :ה היופי, רצתה להיווכח בתלאותיו של המרוץ, הודרכה על־ידי ים גבוהים) בין נפתולי 11 קטעי המסלול, אותם חשבה לאכזריים.
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 10 | במדינה (המשך נזענזוז־ )7 לירה עבור כל דולאר. ישבו הימאים וערכו חשבון: לפי החוזה החדש, המוצע ע״י ועדתם המארגנת, ישתכר מלח כשיר 20ל״י יותר מאשר קודם. אולם לפי
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 11 | במדינה ב ת -סז ה ר ל בנ ה אחר ל בנ ה ״הפעם זה הסוף״ ,הודיע רם (״רודי״) סלומון ,35 ,נציב בתי־הסוהר, כאשר, לאחר דחיות ממושכות, נתקבלה לבסוף התפטרותו משלושת
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 12 | ארצות הברית ה תז מו רתו קו קהד אי ש בימים עברו, לפני שהמדע החדיש המציא את הרדיו כדי שיוכל להסית את הבוחרים ;איש נגד יריבו, ואת הטלביזיה כדי שה־בוחר יוכל
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 13 | I IJ -L I I מצרים המלר הק טן לאעמדבמבחן עוסמן אל־מהדי הוא איש צבא מובהק. כשהוא לובש את מדיו המגוהצים — עם סמל חיל הפרשים המלכותי מהודק לכובע המצהיר — ,הוא כליל
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 14 | אגוזים ופ סנ ת ר!־ ת ג פ רו רי ם ו » ד 3ו ת המרצה לאידיש באוניברסיטה העברית, דו ב סדן, שהתפרסם באחרונה כמאסף בדיחות ש־ 1001 מהן כינס בקערת הצינזוקים, התכונן
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 15 | כדזרסל אגו! קשהל פי צו ח לפני המראתו־ ,של נבחרת כדורסלני צה״ל לפרים להתמודד עם הצרפתים עמדו הספורטאים במדים מול מטוס הקונסטלישון בן ארבעת המנועים ורובם, ערב
העולם הזה - גליון 751 - 20 במרץ 1952 - עמוד 16 | תמציח . מדוד כמו לפני 350 שנה, נאשר הוצג אילוף הסוררת לראשונה כן הגיב גס עתה הקהל (הישראלי) בתרועות צחוק ובמחיאות כפיים למשחקם של 25 שחקני הבימה שחילקו ביניהם
חזרה לתחילת העמוד