גליון 773

העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 1 | ד1״ nעל שיתוק הירוויו ״ ה עוד ה 1ה ״ מ *י ש p n׳ m 1ר א שונ ה שלהסבנההאורבת לי ל די
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 2 | העולם השב 1ע 1ןהמצדד לאיום ורמציה רחוב נליק סון . 9תל-אביב (ליד תיא טרון ״ אחי ״ ) ת.ד . 13# .טל( .זמני) 60735 מ עז למברכים :״עולמסרם׳ מ שרד המערכת כירו שלי ם
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 3 | מאות מל־ונ•הודים ס בי כדכ דו ר הארץ החרדים לגו ד ל ילדיהם התבש רו החו ד ש ב שורה מהם כנית 11 :הפעם הרא שונה יצא המדע האנוש להתקפה נגדי ת ע 1העלהמחלה האכור־ ת
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 4 | מוכנס החולה אל תוך מכשיר הנקרא ריאות ברזל, המפתח את הריאות לקבלת אויר באופן אוטומטי, מאפשר לחולה להמשיך לחיות. התופעה המסוכנת ביותר של הפוליו היא כאשר נתקף
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 5 | a k f93/^3%r *)73• •jfoOi •v »m *ftQ׳<r התעמלותמתמדת. אחת הפעולות הראשונות להחזרת הכוח לאברים משותקים בחלקם היא התעמלות מתמדת. כדי להקל על כאבי הילד בשעת
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 6 | *V P 9 ד־י ע; יומיות שהיה רגיל לעשותן לפני המחלה. הנעת יה תנועה טבעית וקלה לכל אדם בריא, הופכת במקרים אלה לחלום נישא ולשאיפת־חיים של משותק. וכאשר, אחרי שבועות
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 7 | ( •(O ftא h f fo M K * t W C ? 0 ! 7״J9 המחלה הנוראה. נקבעו שני קווי פעולה מקבילים: הקמת רשת מעבדות ומימון חקירות אינטנסיביות לגילוי מקור המחלה ולמציאת
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 8 | הזמיר מרוט הנוצות הכל היה מושתת על הגיון בריא: ישראל תתפרסם בעולם כמרכז אמנותי, קופת המגינה תתמלא דולרים׳ מטבעות קשים אחרים. הרושם הטוב הראשון היה קל להשגה כי
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 9 | ,התהלוכה. הטעם הטוב ביותר בחגיגות זכרון נתגלה כאשר לצעירי המושבה צעדו ונישאו ברחובותיה, עליגבי במות נאות, שהוסעו על גבי מכוניות בקצב אטי של תהלוכה. צעירי
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 10 | במד ־ n j העם <׳ 16 3 הצעיר הישראלי הממוצע רגיל להתיחס אל הקורה במרחב כאל דבר מופשט׳ שאינו נוגע לו במיוחד. אך השבוע חדר המרחב לביתו ממש: בצורה של צו המאריך את
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 11 | דרכו האחרונה של דוד צבי פנקס גוויית פנקס מכוסרדהטדית בחדר ״המלך דוד׳ /ממזל לחומה. מלווי הארון: ד .בן־גוריון, מ .שרת (מימין) י. שפרינצק (משמאל) מוכן למערכה
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 12 | ש ח ־ ם ת ב נר ד י jה w אסונות ההרעדההמס תו רי ת קדרות ואבל ירדו לפני עשרה ימים על בית חיפאי אחד. משפחת הרצנשטיין, דיירת הבית שיכלה את שני בניה. פרץ הרצנשסיין
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 13 | של ב ב: הוופד נגד הצבא בכפר אל־דוואר סערו הרוחות. זה קרוב לשבוע שהפועלים היו בשביתה ומפעלי האריגה הענקיים (רכוש בנק מי סר הפרסי) היו שרויים בדממה, תחת משמרות
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 14 | תשבץ ענק מאוזן 1 :ה מו ת ה; ) 4ב עי נ או ו ה: )8מיהש ליי ה 9בחכמה ודד ב שני ם; ) 11 מהבר ״ רו מ א !י רו ש לי ם 14דאש המספרי ם הגרמניים בי מינו מהבר ״יע קב ו
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 15 | קולנוע סרטים ״קמיריה״ אלכסנדר דימה הוא שמם של שני מחברים צרפתים מפורסמים. זהות הכינוי לא היתד, מקרית, כי האחד הוא בנו של השני. אולם בזר, מסתיים הדמיון ! בעוד
העולם הזה - גליון 773 - 21 באוגוסט 1952 - עמוד 16 | pjjajajars₪5fajgJsrajBjafa₪gJB1g₪arajEJEJHJ5₪s₪aja₪srafajg₪Erajgjarara1afajgJ5Jafa₪H1a₪H₪afajBJHn1ra1ar2JHra₪srajarErHEi z₪11razjardn15; תשבץ ענק ספר ות י
חזרה לתחילת העמוד