גליון 780

העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 1 | * סרט השגה ,העולם הזה״ בוחר כסרטים וכשח־קנים הטוכים והרעים כיותר •טל ״התקפנו משטרת רמת־־גן!״ משתתפי הפעולה שד אצ״ל מציגים שנית את הפעולה שבה נפצע, דוב גרונר
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 2 | העוכס חז ה בז: נדמהל נו שאתר׳ ב קו ר בז התמצ או מגו 5 ל ר שי מ ה מיו חדת על ב ני ני ה או מהו ״ כבוש הש ממה ״ ב רו חאחרת לנ מ רי. העורך הראשי! אודי י. רישין,
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 3 | לא היתה itהפשלה הגדולה בי;תד של הארגון הצבאי הלאומי. לא היתה 11 הבעולה m u u nביותר שלו. אבד היא נכנסה להיסטוריה. ביוון שבה נבל_ש ב 1י_בידיהבר: טלם . a₪ ^ m mש
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 4 | ״התקפב! משטרת דמת־\ן!״ התכנית והתדריך .״שמם, גר, אנחנו מתקיפים את משטרת רמת־גן, ואתה מתמנה למפקדה׳״ הוריע עמיחי פגלין (״גדי עיון״) קצין המבצעים של אצ׳׳ל לאלעזר
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 5 | «התק 3נו משטרת דמן ־\ן!״ כדי למנוע ביאתה של תגבורת משטרה וצבא מצד שרונה ופתח־תקוה נקבע כי שתי כיתות תעצומה את התנועה, אחת ליד קולנוע רמה, השניה ליד הכניסה
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 6 | *התחפנו משטרת דמת הפעולה נסתיימה, פוצצו את צנור מי הגשמים אשר נ1תחת לכביש, הסתלקו מן המקום. האגף המזרחי של המתקיפים היה עתה חשוף. בהגיע, כעבור דקות ספורות,
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 7 | השוטר נגד הפרוצה סמל המשטרה סקר את האנשים העומדים לפקודתו. «אתם השניים, ללא מדים, אינכם מוכרים בקפה. אתם תשבו בו, תשימו עין על האנשים היוצאים ממנו לעבר הפרדס.
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 8 | הגידונים לחיים. משחק מארלון ברנדו שימה לסרס אופי יותר אמנותי משנתן לו התסריט. הנידונים לחיים הוא סרט עובדתי למחצה אודות נכי מלחמה משותקים. במקומות אחדיס יש
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 9 | חוהכמערומיה. יוסף סנקביץ הוא נזחבר ובמאי שהתמחה בהפקת משחק משחקניו. .הוא אינו משתמש בלהטוטים קולנועיים מובהקים, מעמיד את המצלמה מול המבצעים, דורש מהם לשחק.
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 בהתקפת־נגז• פסיכולוגית. מי, מה, איך? השאלה הגדולה, שענינו, את הציבור, היתר״ כמובן — מי עומד מאחורי המעשה? השאלה השניה: מה רצו להשיג? שתי עובדות
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 11 | במד־ jה זאת היתד. הסיבה לקושי הרב שנתקלה בו המשטרה בבואה לגלות את מקור הבולים המזויפים. בבית הדפום לא היו כל תלונות על גליונות בולים שחסרו. אותו מצב שרר גם אצל
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 12 | הספרהפ תו ח העוזי הנוכחי (והשלישי) של הארץ, זיו, גילה את אחד ממקורות השראתו : הוא מגדל בביתו •שמונה כלבים, אשר שניים מהם מלווים אותו בהופעותיו בציבור (בעיקר
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 13 | ח מיו ח ד ח מיו ח ד תוודומת אלג ד היס ד ו -ח מי רחד ד ו ••חמיוחד ד ו ״חמיוחד דרייח מיוחד דסחמ>וחד ד ו » חמי רדוד ש בו ענגדש בו ע ה דרייח מיוחד הים היה נציג
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 14 | קולנוע מדריכי תנועות נוער. חברי משקים סירים סרטים ״העלמה וליה׳׳ המעונינים לרכוש כרטיסים במאורגן למשפט הצבורי על הנועד העברי שייערך בליל שבת׳ 17 לח. ז. (ראה
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 15 | במרחב הסידן שת* משל חו ת יוצאות לוזו״ל בשדה התעופה קרוידון, לא הרחק מלונדון, נחפז נציגו האישי של שר החוץ אנ־תוני אידן לקראת קבוצת אנשים שחומי- עור שירדה מן
העולם הזה - גליון 780 - 9 באוקטובר 1952 - עמוד 16 | \v ^ 1 y s j^ ^ 1 ^ r a T m m z n u 5 1 s 1 z 1 B 1 z1 z 1 s 1 v ^ R J s ? j^ zR ra 1 d s z 1 ^ 1 3 j^1 s1 p j? s? j^ irgHra1Hrerejz₪?.rznarejarg 1?
חזרה לתחילת העמוד