גליון 785

העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 1 | מ עו קכנפיההיסטוריהעברער • שראל כשבאהמר חו בו ת הב עוור ה: חיים 1״ צ מן, נ שיא המדינה. הלרל עו ל מו. אחד בנימין 1אבהרצל. שהפראגדה עמ מי ת. אין איש שני המסמל
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 2 | העולם הזה מירך מחמי: י רי 1( 1י < wrtהנמרכת: ן ורן התבנית: יירו הניתוב: מי כ אל אלם! (וגוני) מלם הראשי: הכוזב ה ח מי: ה שבז עון הם ונויר לאיום 1ר 0צי ר • a
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 3 | היי וייאמן: האי ש (המשך מעמוד השער) עמו עד לגבול הארץ המובטחת. אולם שלא כמו משה רבנו זכה להיכנס לארץ, לראות את מפעלו של יהושע בן־נון בגדלותו ובקטנותו. חייו של
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 4 | ווייס ויי צ מן: ה אי ש בלימודיו. הוא פחו פחד מוות מפני ההווי של ״אנשי האויר״ ,הסטודנטים הנצחיים שלא הגיעו לשום הישג אישי, לשום קיום מבוסס. היתר. זאת תכונה
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 5 | n״ aו״צמן: האי ש מרכזי בהיסטוריה הציונית. כי וייצמן לא היה היחיד שהתאהב בגזע האיים• זאב ו׳בוטינסקי ועשרות אחרים לא נפלו ממנו באהבה זו. להס תנן לארץ אחרי שההלם
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 6 | פ ר חי ם?}להקבר: זה עתה נסתם הגולל. וורה וייצמן, בצעיף שחור עבה, מניחה את זרה על הקבר, כשבנה הבכור, בנימין, תומך בזרועה השמאלית ושליש הנשיא, סגך אלוף ארנון,
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 7 | חיים וייצגו ער • i i i w n־ הדצד ,אספה אותו אוירה של כנות רבה, ונימה של סאתוס• נדמה היה לי כמעט מתחילה כי נסל על עצמו תפקיד בעל עוצמה אדירה. בלי הכנה מתאימה
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 8 | W Bf ^ m jI־ תו ך ש עו תאח דו תפשטה הידי עההט רגי ת: ת״ ו״צמן. נ שיא ה מ דינ ה. איננו. ט ב לי להכותל הו דעהרש מי ת גהדו אל ׳ אנ ד ה׳ בני כלהמעמ דו ת והגיל* ל
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 9 | בית הנשיא, המורה גנים, הוא רכושו הפרטי. נבנה כ ,1938 עדה ,000א *1לא״י. כס האחרון :שיא ב ר חו בו ת. ה ב או ל ח לו קכבוד ודם ש שמו ק שור ערא שי תהת הוו ת ודינ ה.
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )6 הוא הצביע אל המרפסת המזרחית הגדולה אשר בה אהב הנשיא המנוח לשבת ולצפות אל הרי יהודה .״מכאן אפשר לראות את ירושלים מבעד לעצי הזית שבגן,״
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 11 | ב נז ד ־ Jה (דבר העומד בנגוד להגינות, כל עוד פסק דין סופי לא הוצא בענין זה •) היד, מורה בהאשמה שנשמעה מצדדים שונים משך החדשים בהם כתב קינן את הסור הססירי
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 12 | בריטניה ציין את שמות האופירות ומחבריהן. ה ר צו ע ה הו תרה לפני מלחמת השחרור היתר, אגודת ישראל אחת מאויבי,־ רעיון המדינה היהודית. אבל מאחר שהוקמה המדינה, מהרה
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 13 | מכל ארצות הברית עד״מה עוד r i m עם עלות השחר, באחד הימים לפני שלושה שבועות, הבחין זקיף דרופן קוריאי רועד מקור, בגל־הסתערות סינית המתקרב לעבר עמדתו, על גבעת
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 14 | Hiunm ||^lll!ll!l!lli!l!!ll!!lllll!lllllllillllllllllll:llllllll!llillllllllllllllll!llllll!llllllllllllll!ll|j llll|ll|l j||||j|jj||||jjj jj ,מערכת ״העולם
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 15 | j nש » גגג בו ה דגיו ב ג בו ה I בשבוע שעבר הכחיש נשיא התאחדות בעלי ד,תעשיה, ארי״ (״הזק!״) שנקר, בתוקף רב את השמועות כאילו ניצלה האופוזיציה בהתאחדות את עובדת
העולם הזה - גליון 785 - 13 בנובמבר 1952 - עמוד 16 | כשעלה גולנר לאביה היה מצב פרוע. ראש המלחים האחרון עזב את העבודה, ובין עזיבתו לבואו של גולנרנטלו המלחים לעצמם הופש רב. איש לא היה קם לפני שמונה וחצי, שעת ארוחת
חזרה לתחילת העמוד