גליון 787

העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 1 | מ 1ע מד־ לנשיאות בן־גוריוו ..כי רבים הם הנקרא .,אך הנבחר אחד (ראה במדינה) / <6ט׳ כ ס לו ת שי ״ג
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 2 | נזכתביס ה יו רן הראשי: השלם הזה *כנ רי ראש ה סן רכ ת: גחן יורד הכיתוב: מיכאל אימז עורך המבניוז : דו ש (זמני) הכתב הראשי: השבועון הסצויר לאינ 9ו דמצ ירי רזזו ב
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 3 | לפי צעירים מסיימים מדי שנד, את שרותם בנח״ל וב־שאר יחידות הצבא. הם עוט־דים מול הצורך לבחור ל־עצמם דרך בחיים, מקצוע. 9עבודת האדמה מצאה, אולי, חן בעיניהם.
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 4 | אחת הנקודות המו שכות ביותר בקי הבטחון ה בוץ סוציאלי לכל הגילים, ביחוד לעת זק נה. חיים ודינה חרמש הביאו לקיבוץ שלושה הורים, החיים במשק בשני חדרים, עובדים מעט
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 5 | חלב ן!11 י. נ7 ון ן§11 ן ןף? תמונת תעמולה של הקר! הקיימת? גובש אולי. אולם היא מדגישה, בכל זאת, נקודה שאין להתעלם ממנה בכל הש וואה: האוירה הבריאה של הנוף החפשי,
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 6 | העם רוח צ ונ ת זה עתה סורקו הארגזים מן האניה, בחשכת לילה. החיילים חבושי כובעי הגרב הצטופפו מסביבם. בתוכם נתגלו רובים חדשים, מב ריקים מתחת לשכבה העבה של גריז.
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 7 | במדינף. נה. ח״כ אחר׳ סאייף אל־דין מחמד סעיד אל־זעני, נעלב או ראה את עצמו נעלב. הוא קם מכסאו, התכונן לעשות שפסים ברוסטום, שגם הוא לא התכונן לסמון אח ידו בצלחת.
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 8 | משרה המוצעת. פירסום ההודעה אישר סו פית כי אמנם היתה פניה כזאת מצד דוד בן־גו ריון, עוד לפני שפורסמה בעתונות. קלפים של כרידז׳ .אחרי פרסום ההצ עה האיינשטיינית
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 9 | אביו הרוחני של משה סנה, ידוע כאיש בעל הופעה מהודרת ונ סיון דמוקרטי, אנטי־דתי מובהק, שאיים בשעתו בהתפטרות מן הסוכ נות כדי למנוע מלחמת אחים בין ההגנה לבין אצ״ל,
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 10 | במדינה ^ מפא׳׳י. אולם בי. ג׳י. רכב על הסוס החזק יותר : הנוער העברי, שרצה במאבק׳ שוב לא ניתן להיעצר. בן־גו ריון לא יצר כוח היסטורי זה. אולם להיסטוריה יכנס כאדם
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 11 | המשטרה חפשה במסו אחד דר כי ח״ם מה היו המניו!*? ״שכבת עליו כשחצי גופך ערום, ואז בקש ממך לקחת אח אקדחו ולג מור אתו אחת ול תמיד ד הטיח עורך דין חוטר־ישי בפני לו
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 12 | מכלהע 1ל 0 נזסק כדור אדמדם חדשים עכרו מאז תפס הדי־ווא (גנרל) מוחמר נגיב את ה שלטון כמצרים וגרש את דמי לך פארוק. כותב צכי שש. כת כו המיוחד של ״העולם הזח״, שהכיע
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 13 | נז נשים קולנוע י שראל הק מה ואוצר המדינה במדינת ישראל, כמו במרבית המדינות ב עולם׳ מוטל מס על כרטיסי הקולנוע. אלא שבמדינת ישראל, שלא כבמדינות אחרות, מגיע המס
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 14 | ספורט בדיבותי הערל םהזה * לשרות הקוראים המעונינים כשמירת גליונות ״העולם הזה״ העמדנו בריבות שנתיות מיוחדות המכילות עד צ 5גליון, לפי בחירתו של המזמין. אפשרית גם
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 15 | הונגריה מדעה הוא •הוד• כאשר נהל משה בן עמרם משא ומתן עם פרעה כדי לשחרר את עמו, היתד. עמדתו חזקה ומבוססת. לרשותו עמדו אמצעי לחץ משכנעים, תמיכת חלונות גבוהים
העולם הזה - גליון 787 - 27 בנובמבר 1952 - עמוד 16 | העולס נראה שנגזר כי התקופה בה היו דרושים לשם מילוי מוצלח של כל הפעולות החברתיות, מכנסי חאקי בלורית פרועה ככל האפשר, ידיעה ממוצעת של הורה וקרקוביאק, חלפה. יחסיה
חזרה לתחילת העמוד