גליון 788

העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 1 | ו מ אן אסיד פראג מרדכי אורן אריה שאג. מי לא יירא? (ראה דו״ח מיוחס ! ! ס צויז א 1יגהורמציה רו ע
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 2 | מכתבים מו רד ה ר מי: ורי גווי חיי המרבה: •1113 19 ן ורך הניתוב: מי כאל אל מו יורן ההמיה: (זנוני) האלם הראשי: הכתב הראשי: השבועון המצייר לאינםזרמי ני ה רזווג
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 3 | 1952 ד ר ״ח מי רחד מדוע?׳ מי רחד ו הכריזו מלחמה גלויה על התנועה הציונית ועל מדינתישראל באופו מו חלטורוד ־ משמע *. ד ר״ח מי רוזד אמרה מוסקבה על ה ציונות. כשקמו
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 4 | ד ו ״המי וח ד ד ו ״ח מיוחד דוייח מיוחד ד ו ״ה מיוחד ד ו-ח מי וחד ד ו ״ח. מיוחד ד ו ״ח מיוחד ד ו״ח מיוחד 10פ 1של ירח דבש ||1111, 18/88 8/88 111 110 זי״ 11) 1
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 5 | אתמול : שותפים גמא כיו המחתרת הציונית וההקומוניסטית מחתרת שיתפו בצ׳נוסלובקיה פעולה בזזלחמה נ; 4ה אויב הפאשינזטי המשותף, שהשתמש בנשק המימין אנטישמיות.
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 6 | ׳דוד בן־גוריון יכול היום׳ללעוג ל״בחורצ׳יק שהסתובב בעולם״ .אולם האמת. ההיסטורית היא שמרדכי אורן וחבריו, שליחי השמאל הציוני הקיצוני, תרמו תרומה חשובה, ואולי
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 7 | משאלות *היפוטסיות״ ).כאשר עזבה ההסתדרות את הפדרציה של הארגונים המקצועיים., אחרי שפרשו ממנה כל האיגודים המערביים, החלימה מפ״ס להישאר קשורה אליה. וכשד,פדרציה
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 8 | במדינ העם ? £א9110 ¥401$ 0 0 *41 רק לעתים רחוקות קורה שבלב רבבית מנקרת באופן כמעט אוטומטי שאלה גדולה אחת. השבוע קרה הדבר בישראל. השאלה : £ה קרה ל(חבר הכנסת)
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 9 | חש רת רוז חשבון הנפש. מאות אלפים קבעו מחוש את יחסם האישי לבר־ת־המועצות ולתנועה חקומוניסטית העולמ ת. ורבבות ישראלים, במפ׳־ם ומחוצה לה שאלו את עצמם את שאלתו של
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 10 | מולה אנטי־ממשלתית, ביקשו את קולותיהם של כל שונאי הממשלה, תחת הסיסמא : ״מספיק ודי בשלטון מפא״י ואילו ה־פרוגרסיב״ם הצביעו בגאווה על תפקידם כרגל הימנית של הממשלה,
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 11 | פצצה ב״העולם החד׳ דוש כתחנת מגן־דוד-אדום: רסיסים, הלם. שטף־דם המקום: בטאו ושולחנו שד דוש. מתחת לחלון עליו הונחה הפצצה,׳ בפי שנתגלו לחוקרי המשטרה הגליון בשבועי
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 12 | במדינה שום • ונשא אשד, אחרת, בפני השופט החו דלת האחורית של בית החולים. הוא ראה את התינוק בריא וצוהל. מספר ה<קן :״הרוקר בפתח־תקוה, הואשם בביגמיה • .טען פא (ד״ר
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 13 | 3ארח 3 רבחי כמאל: ציוני מאוכזב לבסוף נעתר אבי הנערה. קבע כי על ריבחי לשלם לו רחוב יפו, ירושלים, געש .״ערבי ! ערבי צעקו הא ,דודו ריסקה, בתו של עורך דין ירוש״למי
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 14 | האמת מאהוד׳ הוידוי —־י — ן ן״י פרום׳ וייצמן ז״ל עובדי כיח״ר שמן במפעל ב־1946 אנגלית וצרפתית בבית הספר לשסות ״ ק די מ ה ״ ,רח׳ בן יהודה ,74 תל־אביב. בימים א׳ ב׳
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 15 | סרטים ״הוולס המזהיר•׳ זכרונות צפו ועלו בלבו של הצופה הישראלי בראותו את יאן קיפורה ומותה אגרט, שלא נזרקנו בהרבה, משתעשעים על הבד באותה עליצות וחדור שציינה אותם
העולם הזה - גליון 788 - 4 בדצמבר 1952 - עמוד 16 | אתה אומר : :״את מי?״ בוקע ומגיח נ|ה באמצע מה יועיל להם שמך? המכירים דג אותך? זה ספור על חייל, על אחות ועל ל־לה. ״אני מחפש את יהודה טאנ־דט־ניק.״ ואז עונים על
חזרה לתחילת העמוד