גליון 791

העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 1 | וצרת־אופנה דודה בר לנשות שרים ועשירים. תרבות מסוג מסוים (ראח במזינה) השבועון
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 2 | ...111111)3 מכתבים מירןהח מי: השלם 1־1X 1־ < גגו׳ אורי ראש המערכת: טוו• טא ו עורך התבנית: עורך הכיתוב: רו ט מינ אי אימז וזמני) הכתב הראשי: השבוע!! הסצדד לאינס
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 3 | באוגוסט שנת 480 לפני הספירה עדה צבאו של מלך פרס על יוון. הוא היה נאלץ לעכור את מעבר הטרמופילים, המעבר הטוב היחיד המוביל מצפון יוון לדרומה, כשמצדו האחד ההרים
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 4 | ן #״האמיני יום יבוא, טוב יהיה מבטיח לך פעולת נחשון, הפעולה הראשונה בה נקמץ אגרוף ההגנה למיבצע צבאי גדול לפריצת הדרך ירושלימה. הפלוגות רבצו במשק חולדה, באוהלי
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 5 | ״סי אמר כהו חושינו באבק דרכים...״ השיר הרוסי. שתור־גס על ידי אבא קובני, סימן את התקופה האפורה של חפוגה־לא־הפוגה. יוס אחד פשטו השועלים במקשה, ערכו טבח באבטיחים
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 6 | במדינה העם 6עוד בהנדסה ״הקו הישר הוא הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות,״ למד פעם האזרח בשעור ה׳ הנדסה. השבוע חזר לבית הספר׳ שיחק שוב ב־קוים, במשולשים, במרובעים.
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 7 | עמ ידר ׳ -ל יק ו י ים א ו ־ ? כאשר הודיע, לפני כשנה והצי, ח״כ ישעיהו פרדר על התפטרותו מהנהלת חברת השיכון עמידר, שאלו את עצמם חברי ועדת הכספים של הכנסת אם הסיבה
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 8 | מכרותיה של לולה לא נבאו לה ורודות כאשר שמעו כי בדעתה כוהנת האופנה הישראלית. הן אמרו לה כי אלפי תופרות תל א גוועות ברעב. לולה בר עמדה על שלה, החליטה לסכן את 1
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 9 | (1א 1היה הצבע השליט - 3 אופנה הישראלית צבע החאקי חלו בארץ חמודות רבות. עתה מחבלת החברה הישראלית אח אופנתה מבריסטיאן דיור, אחד מקיסר׳ אופנת פאריס. זיות ניות
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 10 | בינתיים ממשיכה לולה בר לנסות לתקן את המצב הנראה לה עגום ביותר, להלביש, לפי כלליה, לפחות את הצמרת הקובעת בארץ. זרם הנשים השואף להכלל בצמרת זאת, לקבוע להן בה
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 11 | מה כשר במחירי ״המקשר״? כאשר בקשו קאופורטיבי התנועה העלאה נוספת, לא נתקלו בהתנגדות רצינית מדי. הממשלה עמדה קצת על המקח, הסכימה לבסוף לתוספת של ס .250/האזרח בלע
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 12 | ס פ \ ף ט כדה־גל בדוג? מסוכן הקאוליציה החדשה לא שינתה את מצג הרוח העגום השורר בין נציגי הפועל ומכבי בהתאחדות הכדורגל מאז אותה שבת שחורה, בה היו חובבי הספורט
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 13 | כיצד שסיוו הדבר ע לי רי ריפ 1יעל ־ ידי את התרומה הראשונה להקמת הממשלה החדשה תרם רחוב לילינבלום ושות׳ .כשנודע על השותפות החדשה מפא״יי— הצ״ס הורידו רחוב
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 14 | •<ן ןן ןן ןווווום וווווווווווום וווווווווווום ווווווו!וווונ)1ווווווווווום וווווווווווום וווווווווווום
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 15 | ם 1ס י-ק ה התגנבות דישו במטעים שדות מטע־הכותנה, שהשתרעו על חוף הנהר׳ רחשו כרגיל מאות עבדים כושים, שעשו את מלאכתם בשמש הצהרים הלוהטת. המשגיחים סיירו, כל איש את
העולם הזה - גליון 791 - 25 בדצמבר 1952 - עמוד 16 | $111811 שמעת שם מקום. עיח מושבה או קבוץ - נוצרת בדמיונך עדרך כדר תמונה חזותית שד שם המקום. דוש א ך ^ ת ך, ובחידון שדפניבס שמונה מקומות־ישו והתמונות כפי
חזרה לתחילת העמוד