גליון 797

העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 1 | דדדל/ מדוגל מאיד עדי 0יה .1בעצם. האח הגד ולד (ראה במדינה) השמש! המצויר לאינפורמציה 1111 7 .01כ׳שבטבשי״ג
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולם א בנר י אורי ראש המערכת •• שלום כח ן עורכי משנה: י* הזרז כיתוב: מיכאל אלמו השב 1ע !1הסוגדד ל איו ם 1ד ם וגי ה מכתבים תבנית: דוש מכשפות
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 3 | ישנס דברי אשר אינר רוצה לדעתס, אשר התבדה האנושית בולה מנסה דהווד׳ מה עין. באשר הס מעיגן יס עד מצפונה. אולס ״העולם הנה״ מאמין ש~ תפנן ידו של עתון הינוב׳ הוא
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 4 | תי נו ק ת כ ת .1 3הנערה המציירת ציורים של תינוק היא בת 13 אחרים של ילדים מפותחים יותר, האידיוטים׳ חסרי כל הבנה. לעומתם מצויים האימבצילים, המסוגלים ללמוד ול ש
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 5 | י/רז: ריכים. הם לומדים קרוא וכתוב, תפירה, נגרות, את הדברים הפשוטים ביו תר של החיים: לשחק בכדור, ל ש מור על נקיון עצמי. בדומה לבית־ספר ז ה קיימים בתי ספר
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 6 | במד ־ נ ר, העם חשש בלתי מוצדק רק שני גופים בעולם היו מסוגלים להסיח את דעתו של האזרח הישראלי מהכרזת־המלחמה של ברית־המועצות על הציונות. הגוף האחד שכן בקרמלין,
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 7 | התנועה האופיינית. איש אינו יודע מה קלם המכשיר בחדר העבודה של מאיר יערי — פרט למאיר יערי ולממונים על ה האזנה. הדבר גם לא היה חשוב במיוחד. גם מהימנותו של מאיר
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 8 | האמת מ* העולם הזכויות כאשר הגיעה הידיעה הראשונה על הדרא־שנתחוללה על ספון א/ק אברהם גרץ בלב האוקינום, קפצה עליה מיד העתונות הישראלית. ולא רק העתונות הישראלית,
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 9 | !חורי אדז גר ק הסתמכם על החומר שפורסם בעתונות הישר אלית. נינתיים נמשכו החיים על סיפון האניה כאילו לא קרה מאומה. על כל פנים, איש ז ר לא היה מגלה כל תופעה
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 10 | במד (המשך מעמוד ) 7 שלים ומ־ 115 פקידיו שרדו רק שמונה. חלקם פוטרו על ידי השר, אחרים: עובדים מקצועיים (מהנדסים אדריכלים) ,שנוסף על תפקידם הממשלתי עסקו גם
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 11 | במדינה המסקנה שהיחד״ איפוא, מתקבלת: כיוון שאי אפשר להישפט בקשר לתאונה, אלא במקום בו היא קרתד״ יאלץ כל קרבן של נציגות של מדינה שלא הכירה בירושלים עברית, לסמוך
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 12 | ברית הסזעצזת חיהוד ו 1שה את שדו כישיבת הפתיחה החגיגית של הסובים הכל־רוסי, הראשונה לאחר המהפכה, נכח גם וולף ברונ ש סיין, אביו הזקן של לי און טרוצקי• כשהציג
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 13 | האיש שהעלה את נגיב הקצינים המצריים געשו. זה עתה נפלה בקרבם הידיעה עבדין. היה אר מון את הקיפי אנגליים טנקים זה ב־ 4.2.1942 השגריר הבריטי בקהיר אילץ את פארוק
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 14 | ספורט כדורגל הפרחים לא הועילו יצרגי הגזוז ככגס העשור של התאחרותם ש. גוניק — מזכיר ההתאחדות והרוח החיה בין יצרני המשקאות הקלים — מוסר דו״ח ותובע מעשים להרמת
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 15 | מוסיקה קולנוע הזוכה נוסו! לחוץ דארץ ל ב! ,הנעורים מבד הגילי במשך יומיים, בשבוע שעבר, הסך מש רד המוצרטיאון הישראלי לבמת תחרות, אותה מקיים מוסד זה מידי שנה, ביום
העולם הזה - גליון 797 - 5 בפברואר 1953 - עמוד 16 | מאוזן ) 1 :חודש קיצי ) 4 .מועד ) 6 .לא מהר ) 9 .אדון ) 11 .מונח גיאוגרפי ) 14 .מצוי במים ) 16 .משה שרת ביקר שם לאחרונה ) 19 .אי המגדל קפה ) 21 .מנייה ) 24 .אחד
חזרה לתחילת העמוד