גליון 808

העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 1 | ווגנהלי־שידומים שנער האם יתכן שדזם עם גר מגי הז (ראה במדינה) השבועון המצויר 1 11 ר י, י. 06 .1ווו • 4א׳ אייר, תשי״ג
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : אורי א בנ ר י השלם ראש המערכת: שלום כהן עור ך משנה, תבנית: עורך משנה, כי תוב: קריאל מיכאל אלמו (זמני) דו ש יוסף קורבמן, עורך משנה. חדשות :
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 3 | לא, תמונה זו של הפגישה *ההיסטורית כין גי- אורגי מאלנקוכ, האיש החדש כקרמלין, וכין דוייט אייזנהואר, הנשיא החדש ככית הלכן, אינה אמיתית. עדיין לא. אולם היא יכולה
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 4 | ממלחמה סטאלין היה איש שלום. הוא התשובה הקומוניסטית: לא רצה במלחמה. אולם דווקא כקומוניסט טוב היה סטאלין חייב לשבנר את הקאפיטליזם האמריקאי, לשחרר את המוני
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 5 | לשל ום מול המרחב האינסופי של האוקינום. המלחמה לא היתד, מסתיימת. ובמרוצת השנים היה הכוח התעשייתי של ארצות- הברית מכריע את הכף. כמו במקרים כד, רבים בתולדות
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 6 | העם בכל יום מחדש ישנה יותר ספונ הקו לימי העצמאות של מדינת ישראל התפתחות הגיונית: כל שנה הוא קצת מאורגן, קצת יו תר מסודר, קצת פחות טאני וקצת פחות נלהב מאשר בשנה
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 7 | מכבר, את מאמץ־ פלואשתי, שהזינו, המלחמה הנאצי. לא היה זה תפקיד קל. הממשלה הרומנית לא מסרה את הנוזל היקר בנקל. בשיחה דראמתית של מרדכי נמיר עם אנא פאוקר, בנוכחות
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 8 | הלוואה לגרמנים. בצד הישראלי תטפל חברת־השילומים, חברה שכל מניותיה בידי האוצר, שתקנה את הסחורות ותמכור אותן. בראשה יעמוד גיור א יוספטל. מנהלה הראשן! יהיה איש
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 9 | -יום רביעי״ התוכניות: שתיהן מלו בהסרת הכבלים הרבים המוטלים כעת על האוכלוסיד. ה ערבית ב אזורי הממשל הצבאי, שתיהן מכוו נות גם להעלות קרן מפלגתית בקרב האוב־לוסיה
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 10 | במדינה אולם גם עכשיו מסרבים תעשיינים וותי־קים לסכן את כספם בהתערבויות. א ־ש אינו יודע מה יקרה כשתתנגשנה השיבות האמריקאיות של השלישיה המורדת במכסי• הברזל של
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 11 | עליה כי היא חולת עצבים, טלפן לבית, חולי רוח, ולאחר רגעים ספורים היד. לצ פור דרור. איש לא ניסה כלל להסיר את הלום מעל הפרשה, לגסות להבין את מצבי הטרגי של הבעל,
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 12 | במרחב מבעד ססך החול החברים לא הסכימו אם מישהו יירק בפניך, אל תתנפל עליו — אבל אל תקרא לו ״אחי״. (פתגם ערבי) במאה ה־ 13 אחרי מות הנביא אין גם הערבי הנסער ביו תר
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 13 | מדע סרחון האגושות צדק יחס כשנזדמנו יחד בבית הבראה של משק גב מאז היות העולם, היתר. הצמיחה. כל פרח עת ברנר כמה שופטים ועורכי דין פנתה וצמח שקלטו את קרני השמש
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 14 | ת ־ מטר 11 דא הבינו£את הכרוו וג ה קלות דירתך מרפסתו לפקידים במזומנים חוסר אינה בעיה יותר. קרירה היא היא שימושית פנקס הקניות עם סוכך מתוצרת .הסוכך״ דזסו מחיל
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 15 | ק ול נ וע ישראל הרחצה 3א\ 0אסורה בעוד שבארצות הברית נערך ויכוח מש פטי גדול בשאלה, אם צנזורה על סרטים ומחזות אינה מהווה פגיעה בסעיף התחיקה המבטיח לכל אזרח את
העולם הזה - גליון 808 - 16 באפריל 1953 - עמוד 16 | אנימשחווררמן וומעצ מאת וו־אל ב שן יחיאל כשן נאסר בכרית המועצות לאחר שפרח אדיה מפולין, לאחר פלישת היטלר. הודות דתחכולות שונות, וכעזרת ידידים טובים שפגש שם,
חזרה לתחילת העמוד