גליון 809

העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 2 | אופי בלתי מפלגתי. יעשה כל אחד בעיבוץ את עבודתו ואת תפעידיו מבלי להתחשב בשפלנתיות. יישבו איש במחנהו ואיש על דנלו, בארבעת כותלי ביתו. ואולי לפעמים רע בתיד ליבו.
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 3 | האם נקבר הכלמה ו רו ככדגל עד. עודר־ם סד הסלמח. ושושנה ססקטור. מזכירת מטה הסלמה ואשתו ש ל מסקר סירת ה־ 23 שנעלמו במלחמת סוריה, נ ש או את מל השיבולים והחרב על
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 4 | קיום של שנתיים, את המלחמה נגד הצרפתים בסוריה וההכנות לקראת א פ״רו ת של פלישה נאצית, מלאו גאווה. הם ציפו לנאום שיבטיח להרחיב את המסג רת, להפוך את פלוגות־המחץ
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 5 | בלטים מנחיגים חדשים שנולדו בפלוגות. כמו בכל תנועה היסטורית אמיתית היה הרצון קולקטיבי ואינ סטינקטיבי. פרי מחשבה קיבוצית שלא בוטאה במ לים אלא בצורה מקוטעת, לא
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 6 | ש מעץ (״גבעתי״) אבירן, איש עידיהשופט, עקשן כקרב, כעל כושר־מנהיגות ואמת־מידה מוסרית כלתי־־רגילה, מחנן• גדול. .גבעתי -היה אליל אנשיו, סיסמת מרחבו. באופן
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 7 | אורי ברנד, איש מעוז־חיים, גדהסופר ש הפן סגן מפקד הפלמ״ח, אדמיני סטרטור גדול ומפקדו האחרון כפועל יצחק רבץ, איש תל־־אכיב, איש המיבצעים, אני ליטיקן בעל כושר־ניתוח
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 8 | במד ־ נר העם מלאך הבטלה הנעליים המסומרות רקעו על הארץ. ה יריות הידהדו במרחב. הכידונים הבהיקו. התופים רעמו. משני עברי הכביש, מסביב לזירת האיצטדיון, עמד או ישב
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 9 | בשם ״איטר הקטן״ ,הן בשל קומתו הנמוכה והן כדי להבחין בינו ו בין. אי טר הגדול״ — הוא איסר בארי, שהתפרסם בקהל בקש•־ לפרשת טוביאנסקי. הלפרין הוא איש נאמן־ללא־תנאי
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 10 | במד ־ לרכז במשרד־הפנים את השטח החשוב הזה. המועמד הטבעי לריכוז עניני המימשל החדש: נעמן סתווי. פי. ג׳י. נדהם. כשמסר רוקח את תכ ניתו לעתונאים, בפשטות המעשית
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 11 | ׳*בינתיים טענו כבאי רחובות כי הטיול היה מוצדק בהחלט וכי כל השטח שעברו הנו שטח פעולתם * אותו נסעו להכיר. אך הס ברה שנשמעה בחקירה׳ כי המכונית נלקחה כדי שהמטיילים
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 12 | במד ־ נ ר, כאשר ביקש התובע להחרים גם את המקרר שיסע האבר את דבריו :״אדוני השופט, מה אתה חושב, שלגדל שתי פרות זה מסחרה? זה בדיוק כמו לגדל ילדים, והיתר, לי פרידה
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 13 | במרחב מכל מצרים כתב דנים פרסל 58 כי היה מורי ש 400 אלף לי״ש לאשתו, אילמלא היתד בז בזנית כל כך. במקום זה ביכר להוריש את הונו לאגודה הבינלאומית של מעשני מק טרות,
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 14 | 3למח -- אנו מביעים את התנצלותנו בפני עורך הדין מר קאזיס על אשר בבית־הדפוס כתבה שלנו נתפרסמה לפגוע שהיתר. עלולה בשמו הטוב. מובן שהנהלת בית־הדפום אינה יכולה
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 15 | קולנוע סרטים אחד• אלפיים 131׳ בקצה הדרומי של הרצליה מבהיק בניי חד־קומה, אך רחב, הנושא את השם ״אולפני הסרטה בישראל.״ באולפן, המצויד במכונות אמריקאיות חדישות
העולם הזה - גליון 809 - 23 באפריל 1953 - עמוד 16 | משום טעמי בטחון, טרם הגיעה השעה לניתוח כולל ופומבי של לקח המלחמה במלואו. ברם, מן הראוי לציין כמר. ציונים העשויים להבהיר ולהסביר את גור מי ד,נצחין העיקריים,
חזרה לתחילת העמוד