גליון 836

העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 1 | בלימ 7ד א -בלימעווא u v n rn m m nח הצ הר ל&ת13 רכז3י 1ה
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס רחוב נליקסוז * ,מל־ אדיב (יי ד תי א ט רון. אחי • ) ״ י 26785 . ת.ד136 . מ ען ה סבו קי ם :״ עוי טסרס ״ מ ו ״ י: ה עוי ם הזה ב 9״ ם אורי
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 3 | היושבים י*ים ע? גבי ימים בבית־קפה, בלשכת העבודה בהרצליה שמעתי את המשחקים שש־בש, במקום לצאת לעבודה. סיפור הזה: לפני אשנב מזכיר הלשכה הזדנב תור ארוך של פועלים
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 4 | ה׳ ר׳ סיה׳׳ יהוד הלו 0צ ה חוליית העולם הזה בהריי בקבוצה הראשונה שפגשה, בכביש המוביל י מיהוי לבית וגון. הקבוצה מנתה קרוב לשלושים פועלים שעסקו בזי־פות הכביש
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 5 | .,הוא רק מסוגל ל א? U 1 S H Dלהיות פקיד ! ״ בזייני רבים בארץ זהו סיכום של ׳בוז. רבים מבני ארצות המזרח שעלו ארצה עבדו כפקידים בארצם, והיה טבעי ביותר שיבקשו
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 6 | במד jר. צנות, סופה לעסוק בזנות.״ מלי8ות מטו טים המונופוליסטיים של ארצות־הברית. במקצועו זה למד לקח הנראה לו מועיל מאד מטמות של עתונאים ודמגוגים, שאינם חולכיום:
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 7 | מדיניות-החוץ האמריקאית. תוכנית זו הכי- לה, נוסף להצעה לשיתופן של מדינות ערב בהנאה ממקורות המים הנמצאים בגבול ישראל, גם רמזים מרחיקי לכת על שלילת הריבונות
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 8 | ישראלית בפאריז האמריקאי ה מב קר בפאריז תואר על־ידי המוסיקה של גרשווין והסרט של ג׳ין קלי בגוונים מזהירים. שונים לחלוטין הם חייו ש ל הי שראלי הצעיר. שהג שי ם את
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 9 | )a k tiw lm trT jע שרות פעמים עברה חנה לפני וזמסעדה ־,מפורסמת מקסים. ארוחה כאן שווה כמעט עזבועיים של מחיה עבורה . .פעם היה אינ פ ת לי,״ היא אומרת ,״ח שבתי
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 10 | ב nדי jה (המשך מעמוד )7 את החיטה שהביאה אניית המשא האמריקאית א /ק ג׳קס טון, אשר עגנה 1,5קילו- מטר מהחוף. בערב הסתיימה הפריקה. הסווא־דים ישבו על סיפון האניה,
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 11 | למה עפו ת חברות ה ת עו פ ה שלום -ולא להתראות! ,הקשיבו, הקשיבו, כל נוסעי מטוס פילי: פין אייר ליעם היוצא למנילה. המטוס ימריא בעוד חצי שעה. אתם מתבקשים לקחת את
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 12 | מכל י 1ג 1ס ל בי ה אשת המד שאל ע 1ל ם מדרגת סגן־משנה לדרגת סרן, נתן לה תפקיד במחלקת התיוק. היחסים נמשכו תשע שנים, נסתיימה בחדש אפריל 1952 כש־ובנקה, לבושה בשמלה
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 13 | אונה, ב תו של המחזאי יו־ D 1 J • 4ג׳ין או׳ניל, היתה בת 18כאשר נשאה לצ׳אפלין בן ה־ . 50 אולם כל הסימנים מראים כי בני הזוג, שנולדו להם ארבעה ילדים, חי חיי אושר.
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 14 | ת חרו ת ע 1ק ע לו ב• הסרט בתורה נחמדה ומענינו! ,למטה גיל .20״ רו צה להתכתב עם צעיר 24 נח מד כך בכל או פן אמרו ל; מ ספ ר נערות /בוגר נ מנ סי ה. רציני ועעיז לפי
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 15 | א 1לקום 11־x טיילים שביקרו השבוע במעין עין־ מוראפיק, הסמוך לשדה־בוקר, גילו שם את עקבות סיורו של כי. ג׳י. במקום, שעה שהחליט על השתקעות ביישוב הסמוך (העולם הזה :
העולם הזה - גליון 836 - 29 באוקטובר 1953 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד