גליון 856

העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 1 | התחפש ברגע האחרון! מדריך שימושי לפורים מלאכותיות ראיון מיוחד עם ד״ר יוסף אשרמן ״מי זה דופק בדלת?״ האנשים שמאחורי התקליטים * ההרות הפרסים .* a . 1 6שו ה 17 ״״ג
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 2 | העורך מכתבים הראשי : אורי אבנרי ראש המערכת : שיום כה( עורך משנה, ישעיהו השביעזן הסצרד ל אינ ם וו־ ם צי ח הכתב כיתוב ! השוער כשער עורך משנה, תבנית : אורי יביא
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 3 | מי זה דופק בדלת? מי זה מקיש על חלוני 1 הדפיקה על החלון הציבורי מבוצעת׳ בלווי חצי״תריסר סירוסים גסים של השפה העב־דית, לצלילי ״מנגינת סווינג לועזי ת״׳ על״ידי
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 4 | שראד יצחק׳ שופר את מרוא דבו לתור נ9די ריקניות אני מאה אחוז נורמלי בהחלט, אולם מאז נשקה לי נערת בלט, אני קצת מפוזר אוהב ומתלבט — באמת אינני אשם... ואין זה סוד
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 5 | את התוצאה אפשר דראות בפניה שד רות. אחת המעריצות באמת אינני אשם... ואין זה סוד אצלי, עכשיו, אני כהוגן מאוהב ! שוב נראה לי העולם ורוד׳ הכל מושלם ט פ טופ... מוכן
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 6 | המנגינות נאספו ברחובות תבל. המד׳ בסמטאות המפוקפקות שד העברית הכל מכירים את המנגינות, רכים שרים אותן. אולם כמעט איש אינו יודע כדיוק את המלים. ואולי מוטכ כך.
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 7 | העם ש׳מתו! כרי כרטיסים השבוע היו כל אזרחי המדינה, מקטון ועד גדול, עסוקים בעיסוק רציני ביו תר: הם הת כוננו להיות שמחים. המאמץ שהושקע בכך היה אדיר: המורות שיננו
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 8 | ב nד־ ג ה בעוד שכל יתר מצרכי חברות הסקריפ נמ כרים בשווקים לפי חישוב של שתי לירו ת וחצי לדולאר, וכל תנודה של סנט במחיר ה״ דולאר משתקפת למחרת היום בלירה י שר
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 9 | עתה עוסקים הסטודנטים הירושלמיים ב אולמות טרה! סאנטה וראטיסבון, בבתי־הקפה של עיר הקודש וברחובותיה, בנושא אחד שהנן והתחפושות ויחידי: נשף הפורים חובה. קב,צות מיו
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 10 | בעיית ההתחפשות ב פו רי ם היא בעייה נצחית: כל שנה צריך לפתור אותה מחדש. ישנם אנשים:שבוחרים בפתרון: הקל?,פונים. לחנות-אופנה. אחרים בפתרון וקי־בוחרים צוני״׳שני.
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 13 | במדינה ב כ טזפי פודים מוצלחים (המשך מעמוד ) 9 ישראל הייק את הש,טר, יהודה מיכלסון, המעיד במשפט החשודים ברצח שומר־הלילה דיפואי, פינקלשטיין, להוציא מפיו גילוי
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 14 | מכל ארצזת הברית הודון בשש־־ו ,,הטירון שיין? איני יודע איהו. הוא קיבל פאס והסתלק,״ נאנח מפקד מחנה האימונים בפורט־דיקס, באוזני העתונאים שהצטופפו בחדרו, מתוך
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 15 | ראיון מיוחד יי...אול הפל המלא כו תי ת ע לו להלה פו ך אתהאשהלעקדהלכל ימי חיי ה!״ מנסים לטפל כמקרים כאלה? ד״ר אשרמן, מהו מספר ההפרות המלאכותיות המבוצעות כמדינה?
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 16 | ק ולנ וע סרטים זזמרפדד נראה בעלה, אמדאו נזארי, ארול פלין הלטי ני מגוחך בחליפה צרה של הבעל האוהב ו המבוגר. אגטוניוס 13n־I״3p1 ׳,לקבור את קיסר באתי׳ לא להלל אותו
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 17 | ל צר כן... דו״ ח ל צד כן... ד וי י ח ל צר כן... דו״ ח ל צר כן... דו״ ח תוספתלקניות. כל פעם שקונה משלמת לירה באחת החנויות המשתתפות במפעל, מקבלת היא תוספת לסחורה
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 18 | ספורט כדורגל הנאה חד־צדד־ ת שבועיים בלבד לאחר ״יום השני השחור״ (העולם הזה ) 855 עמד הכדורגל הישראלי שוב לפני מבחן בינלאומי. אולם אם המערכה נגד יוון 2 : 0היתר.
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 19 | המתנה לפורי ם הווי תקליט מאת מכירה השאלה תל־אביב, בן־יהודה תיאטווז לי־לה־לו תהפוכות ה*ודד השחקן קטד פטריו ת בטוקסון, ארצות־הברית, הוציאה מערכת העתון סיטיזן
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 20 | 3 ^ ftts rilte g fa 1 2 fa a 1 a a a F ,u a 1 a i,g ja 1 a ja ra j? ja ja / g ja r e r3 ja נשא בכל ההוצאות. הכסף היה מיפקד מדי שנה בעילום־שם, באחד הבאנקים של
העולם הזה - גליון 856 - 18 במרץ 1954 - עמוד 21 | .2הרגליים : א. עומדות בתור לקולנוע ב. מחכות בסבלנות בתור לאוטובוס נ. מחכות לאפשרות לחצות את הכביש ד. משתתפות באסיפת עם 1בעלת הרגליים א. יושבת ומחכה במכבסה
חזרה לתחילת העמוד