גליון 857

העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 1 | ?QUO VADIS במעלה העקובים שיחה עם ״לייבלהיי ווייסניש חי חן אחרון תחרות הכותית 17 n u n ,5 4 7 .a n פ׳ אדר ב׳ תשי״ד 2 5 .3 .5 4 הטדו׳ר 300 פרוטה בלימווא־בלי משוא
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס אורי אבנרי ראש המערכת : עייםכ הן עורך משנה, כיתוב: עורך משנה, תבנית ; אורי סיע ה ע בז עזן ה ס צזי ר הכתר. הראשי : לאניזרםצ יה עם ואל סרה
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 3 | הכה מוטלות גופותינו שירו הישן של חיים גורי על 35 חיילי ההגנה שנפלו כדרכם הנואשת לבפר־עציון הנצור, שוב התמלא השבוע תוכן. הגופות שהיו מוטלות בשורה ארוכה-ארוכה לא
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 4 | הנהגואשתו: חנה פירסטנברג נפלה מתה לפני דלת ה אוטובוס, שעה שבעליה אפרים, צנח לרגלי ההגה. משמאל ת מונ תו של אפרים (שני כזינדין) ב בי ת־ סו ה ר עכו, שם נכלא אחרי
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 5 | הורים: תמונת יגון קודר, אילם של הורים וקרוגים המומים. תמונתהשבוע ; מ שפחתו ה שכולה של אתד ה ה רוגי ם בטנדר מכוסה ב שעת ההלוויה. האב מתכופף מעל לארון בנו המכוסה
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 6 | במד ־ jף. העם המחיר האכזר הרי הנגב החזירו את ההד האחרון של יריות-הרצח במעלה העקרבים, שעה שאקד־חי־הפקק הראשונים החלו רועמים בחוצות הערים הגדולות. היתר. זאת
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 7 | אהרן ציזלינג יצהר, טכנקץ האם הרחבת הגבולות הוא הפתרון היחיד? כל שנה ילד חדש.״ היתד. זאת הגדרה קולעת — פרט לעובדה שמפ״ם חדלה מזמן להוליד ילדים׳ שומרת בקושי על
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 8 | במדינה השלוש, ילד טיפוחיה של שרת־העבודה׳ גולדה מאירסון. אולם השמחה לא ארכה. משרד ממשלתי אחר, משרד־האוצר, שנשאר עדיין כידי ה חוגים המקורבים ליוזמי השיכון העממי,
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 9 | שאין בה מינימום של 35 מנגנים׳ אינה מסוגלת לערוך קונצרטים לפני קהל. סדר והארמוניה. כיצד לקצץ את התזמורת ז הפקיד לא ידע אם עליו לפטר את הפסנתרן׳ הכנרים׳ או
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 10 | nn1^1nu^iTm^(1m»nm^TTrn1 תזוזIim^ninanin^nTn^rrm^Yn׳rri&mn^frTTna שיו ו ־ ו 1 :inיnr!.״י>!<sנם! •nm •.Sim•nmnn1 בשכוע שעפר היו חלונות רכים כרחובות ערי ישראל
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 11 | על קבצנים ואקדחים אין זאת רק אימרה אל m נוותית של אל־ יוון הק ) דומה. ז הו תיאורה של זיא נערכה ב מו עדוני הלילה הדחוסים, המל ־ צריפונים הסדוקים והעלובים של
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 12 | במד ־ jה (המשך מטנזוד )9 לעשרת עובדי־הלשכה עולה על אלף וחמש מאות לחודש. מזכירות הלשכה חייבת למלא טפסים על כל חמש לירות שאנו מחלקות לנזקקים. כאלו הן התקנות.״
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 13 | מדע קולנוע בדיסניה סכין 3 x 3 רדי ערב נתקעת סכין בגבה של הוליבוד בתיאטרון הדוכס מיורק בלונדון. הנשק ז מחזהו של קליפורד (הקיצו ורננו) אודטס, הס כין הגזולה, בו
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 14 | הנשים ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ־ישראל המרכז לתרבות ולחינוך מכון ישראלי להשכלה בכ תב ה מו סד להשתל מו תעצ מי ת שעורי המכון הוכנו ע״י טובי המורים
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 15 | ״ל״בל הי׳ וו־־ספיש הדיפלומט ממאה־שש־ים ״הנה הולך לייבלה ווייספיש!״ אמר אחד העוברים־ושבים ברחוב יפו׳ ירושלים׳ בהדפו את חברו וברמזו לעבר צעיר לבוש חליפה
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 16 | ודאות הכפיים הקצובות נוסח בית] העם גברו והלכו. אילו טייל לו להנאתו אדם בכביש הסמוך היה אולי מהרהר בחיוך :״הקהל ודאי זרק כבר את ה״חברה״ לתעלות המים...״ כזאת
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 17 | הקהל בן חמ ש ה רבבות ריפה משך 15ד קו ת ההפסקה א ת עצביו׳ שהיו מ תו חי םבמ שך 45 שלנו,״ אמר צופה לחברו הנלהב. טרץובט חו! הדקות הרא שונו ת של המ שחק, נשם לרווחה,
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 18 | בנזרחב מבעד מסך החול הערבים העדיפו להת קיד אורי — :אתה טועה, אינני ג׳ינ־ג׳ית, ולא אותי ראית בזירהטרון. חריף או קל, העיקר נחמדה צעיר 857/196 הטבור ש הו א רו מנ
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 19 | אחיו הקטן של שר סיגג היה !מוטל בתוך הביקתה׳ וכאבי־הבטן שאחזו בו הלכו וגברו. שר סינג עצמו היה בן שתים עשרה. הוא היה בן־ג׳ונגל שחום ועליז׳ ואחיו היה צעיר ממנו
העולם הזה - גליון 857 - 25 במרץ 1954 - עמוד 20 | .1כו ב ע זה הנו : ( J S Iא) כו ב ע אדמירל בצי ה שוייצי ה מלכו תי ב < מ שול ש־קצוות מי מי סרידריך הנ דו ל (נ) כו ב ע פרטיזנים של טי טו (ד) כו ב עו של ה מן הרשע,
חזרה לתחילת העמוד