גליון 873

העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 1 | מתפלגים ער* גאלו! סלעי המחלוקת מאחורי הקלעים & fp H w g m f f jj l:mi4!sesc-1fiiit iitS כתב ״העולם הזה מגלה : & pg*pm m מאת מיכאל אלמז «ם a 73 .שנח 17 •׳׳ד
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העווס בו הנדיר את העולם הזה. בנלל עמדתו בפרשת נצרת, כמשמיצי מדינת ישראל (העולם הזה ) 872 וברצוני להודיעו מ שהו שאני מ שוכנע יעניין אותו מאד:
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 3 | אין 1ה ר גי ל שאד יוצא ל ר חו ב ועודד ׳ 1סרטל 1כ ר עצמו. אול ברעשהבתב ״העולם הוו בלו ״ תחברה אחרתשלהמערבת, סילב שת. באחד מימי ה ש בו ע. היה 1השלבאחדבמבצעג דו
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 4 | השתיים שנתגו. האחדשסרב . .תרמ תי כבר חמ ש פע מים,״ בתרוץ הנצחי־ענונד ז ה ניסה להפמר מטרדנותי אדם זח ,.למרות שידעתי כי אין אמת בפיו. כופר־נפש .״פעמיים, בני אדם
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 5 | השתייםשרחמו .״ מי היה אורי דן?״ שאלו נשים אלה. הצבעתי על עצמי. הן נעצו בי מבט ז ח מני ותרמו. תגוב ה רחמנית לגמרי טפחו בפני שני חיילים :״ עו ד חייה אחת, עלוב
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 6 | ת צ פי ת במרינה (כל הזכויות שמורות) • צפה למתיחות בינלאומית כלתדרגירה שעה שהודו תביא לפני העצרת הכללית של האו״ם את בעיי ת קבלתה של סין העממית. בריטניה וצרפת,
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 7 | תופיק טובי, ניגש למשרד החוץ׳ קיבל תשובה מאחד הפקידים :״האשד, מסכנת את בטחון המדינה !״ שר־הפנים של אז, משד, שפירא, ענה לשאילתה בכנסת כי אמנם הרשתה מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 8 | כיצד מוזגין את הכוס? שליש — ייז ״כרמל מזרחי״ אדיה או לבן, ושני שלישים — מי סודה קרים. זהו המזג (שפריץ בלע״ז) — המשקה העממי החדש של ארצנו. מעתה תוכל להזמינו בכל
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 9 | שוווו!ווווווו!ו 1וווו!ו1וווווו 1ו1וושוווווווו!ווו!וווווווווווווווווווווו 11 וווו 1ווו 11 וש 1ש1ווווו1]1וו!ווווווו 1וווווו!וווווווו 1וו ך מעדויות מרתקות
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 10 | דו״ח מיוחד של n is i B & iim על מה מתפלגת מנדם? המפלגה השלישית כגודלה כמדינה עמדה, השכוע, לפני פירוק סופי. רר, דחיה כרגע האחרון הצילה את המצב לשכועיים. כמו
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 11 | נקודות המחלוקת -להלנה ט בנ קין בן־ א הדון צי מ ״נג גליל א ח דו תהע בו ד ה ה שומר הצ עיד אנחנו מפלגה ציונית. כציונים איננו יכולים לשתף פעולה עם מק״י, שהיא
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 12 | במרינה (המשך מעמוד )9 הפעם, משום מה, גדול מספר המבקשים להתכתב מבני המין הפחות יפה. הקייץ משפיע, כנראה, על רצון הכתיבה של הנערות. או שמא טועה אני ז חוץ מאמנות (
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 13 | בשל הסלוזסה הקדה האמלט בוו שינג טון ד,אמלט, הנסיך הדני, היה יפה־ תואר, צעיר וחזק. היה לו רק ליקוי אהד: הוא לא ידע להחליט. השבוע, לעיני עולם משתאה, מלגלג או
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 14 | מדע הופיע ומצוי למכירה ככר חנויות, הספרים הלוח שנ ה טו ב ה אודי אבנר ,* g ig ר, ע\ ע מ עי ע כי׳ ג זהו הספר שעורר ויכוח גדול יותר מאשר כל ספר אחי בשנים
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 15 | ספורט כדו רגל הקהל ניצח ״אם יפסיד מכבי יפו׳״ קבע בפסקנות ילד לבוש גופיה מלוכלכת ,״השופט יהיה אשס.״ לא היתד. זו דעתו הפרטית של ילד אחד. היא גם לא היתד, מוגבלת
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 16 | אנשים שיוו משקל בית־הספר לאחיות ״אסותא״ ת״א פ תוחה הרשמת תל מידו ת למחזורי״ב הגיל ,25 - 17 :השכלה מינימלית 6מוז׳ כי״ס תיפון חנ ם הוראה, כלכלה. דיור, כגדי עבודה
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 17 | שבויים כ״סטאלאג 17״ נזסשיר רדיו ב מכנ ס חלול של קטוע״רגל והס תכ לו ת במ שקפ ת לעבר מתנה שבויו ת רוסיות. סרטים יומן החד שו ת קולנוע עדעכב רי ו שבו״ סטאלאג 17
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 18 | ^!U^m1UI^MWIIHUnWWU!l,l|IIIH,Mllil«llllUHMiEDIMIHlUHIMIIIUtt«lill1a,IIHftllH,IBMrtMilUIIW«»nfflflUWtfBIIWMHWM,IHMKManU,lll!l!!n!l,l1lll!l,llll(l|1r1lll,llll1ll1
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 19 | ע שר שנים ייחל ׳ו 9ושו מיש• לרגע שבו י ת חיל ב חיים חד שי ם. חיי חנווני מ כו ב ד אד חו מ ת הנייר ה ג דו ל ה סגדה עליו מכלהצד די ם עד שבאהה צל תו על־י די מכיוון
העולם הזה - גליון 873 - 15 ביולי 1954 - עמוד 20 | או ץ ,המטאטא״ מאת׳יהושוע כר־יופן ן • .מוצג כ״ה כדי לקבוע פגישה עם השר, |llll!l!l׳J!l!il!!i!!II מצליחים סוף סוף תנחוב וזרח לבקר בבית מזכירו, שחורי פוגשים, סאשתי
חזרה לתחילת העמוד