גליון 876

העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 1 | האסון במעגן M in 1111 m־ ייני בלי משוא נניס מס׳ , 076 עונה
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 2 | העולס הז ה מכתבים העורך הראשי : אורי אבנר׳ ראש המערכת : שיום כהן עורך משנה, כיתוב השבועון הסצזיר ל אי נםזרמגיה עורך משנה, תבנית : ישעיהו יביא אורי הכתב הראשי :
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 3 | הורי הצנחן פרץ גולדשטיין הניחו !1־ לרגל המצבה !שמאל) .הקהל ע מד דוס. לאות כבוד. פתאום צלל המטוס אל תור הקהל הצפוד. ודע אימת ומוות. גופות הרוגי ופצועי נערמו
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 4 | 13־ זה קוה : בתחילת הטכס מן העבר השני של האנדרטה, על שטח בתנועה מעשית הסיר את הלוט מהכתובת שלרגלי האנדרטה. כל שאמר היה קצר ורב־אדמה מתולל במקצת׳ דגלה מחלקת צנח
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 5 | דקה אחת לפני האפון. המטוס של אורי גלין חג מעל לכתי הקיבוץ, פונה שמאלה לז רוק את האגרת כשטח פתוח, מאחורי האנדרטה• .י. האנשים מתבוננים בו. עשר שניות לפני שנהרג,
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 6 | וזו היתה התוצאה: שדה ממסה גוננו בדות ביותר. העיקרית: ששיתפו פעולד. עם הבריטים כדי להכשיל את שליחותו של יואל בראנו, שהביא עמו מהונגריה את הצעת הס.ם. להחליף מאות
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 7 | כשדה קוב מ ל ואשתו כן נראה מקום האסון רבע שעה אחרי שנפל המטוס. הקהל הורחק, הפצועים הועברו לקבלת טיפול במרפאת המשק או לבית החולים בטבריה. על האדמה עדיין כתמי
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 8 | תצפית במדינה זכר הזכויות שמורות) היכון להתפרקות הקואליציה הממשלתית כחודש מרם .( 955 הניגודים בין מפא׳יי והציונים הכלליים יחריפו בשעת הדיון על תקציב ,1955/56 כי
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 9 | משק דומם. אנשיו קמו לעבודתם, נעו אחר עיסוקיהם — אך בדמה. כי עתה קישטו שתי מצבות את מרכז המשק — אנדרטת גולד שטיין החדה כמחט והשלד המפוחם של ה־פייפר רסוק
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 10 | במדינה § J J lp JI» P שלום לכס מאזיניה! אנו מארחים היום לפני המיקרופון את השחקן פשחור בן אימר. ספר לנו, השחור, אין הסתגלת לתפקיד של קינגקונגבמחזהו של בעשא
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 11 | אווי!־ שדאד׳ בוודכוה של טרגדיה שר גליו -השעיר לעזאזל צעיר חסון׳ גבוה מאד׳ ישב כפוף בס• מכונית, מירר בבכי. אורי גלין, בן ,26 הו עבר מבית־החולים למקום אי־שם
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 12 | במדינה לבקשת ההתאחדות לספורט בישראל משפט ועד ת הקליעה jtiitui ולקראת אליפות הקליעה בישראל תשט״ו ע״ש א. גולומב ז״ל, תערך בבתי המסחר הבאים במשך חדשי אוגוסט
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 13 | אולם למרות שהאפשרות השניה מתק בלת על הדעת׳״ מחוזקת בעזרת מחוגי שעו־נו של אוססרובסקי שפסק לפעול בשעה שש וחצי, היכולה להיות גם שעת ערב, לא סגדה המשסרה את התיק׳
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 14 | מזסיקה אנשים מכשירי־עזר וחמרי צלום קונים — מוכרים רגש פשפו־ות׳ פסנ תרן ש 3הפיתה התלוצץ האיש החזק של הצ״ם, שר הב ריאות יוסף סרדין, אחר שאחותו של ישראל רוקח
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 15 | קולנוע הוליבוד אימון יעיל סמל לשעבר ג׳ק פניך, שנקרא לאמן את צבאו של פרעה בה מצרי לפי הבסטסלר של מיקה ׳לטארי, כה הצטיין בתפקידו, שד,מ־פיקים נתנו לו תפקיד נוסף
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 16 | דרי׳ ח לדרכן . . דו ־יי ח דו ״ ח לדרכך לדרכך ז ־ דיי ח לדרכך דרייח לדרכך ר ו ״ ח לצרבך דדייח דאיז? •וחד ע דוברי הקואופרטיבי לתחבורה עד מה נחוש הויכוח? כשבועות
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 17 | ספורט כדורגל מחיר אל חיר הגביע הוא שדנו, הגביע הוא שלנו... של מכבי —י י —פו. שיר זד. שרו חברי נוכבי צעיר יפו* שעה שצעדו נאות ביום השישי חאחרון בכוון הקולנוע
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 18 | בשלם גרמניה האג אריס ה שד1ו לאלה שעדיין לא הבינו: אינני נו הגת להתכתב עם הכותבים לטורי. כפי שחזרתי ואמרתי 9000 פעם: אני משחקת כאן רק תפקיד של דוור. טוב אופי
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 19 | היו השמינו לממדים מפחידים. בסיף כל עונה היו יוצאים למרחצ אות הגרמניים כדי להבריא את כבדיהם ולהוריד את משקלם. אני היכרתי אדם אחד שנסע כל שנה לקרלסבאד עם שתי
העולם הזה - גליון 876 - 5 באוגוסט 1954 - עמוד 20 | משד עשרה ימים היו 15 אנשי ״הבימה״ אורחיה שר עי ריית פאריס, מארגנת הפסטי בל הבינלאומי. בתיאטרון שרה ברנרד ההיסטורי הציגו את ״הגולם״ של לייויק, את ״מיכל בת שאול״
חזרה לתחילת העמוד