גליון 877

העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 1 | סדרת או־ אן: התקפה שהשגה ישראל תכנית בעודה סנסציונית שד הוגה ׳שראר׳ בותחת אובק חדש דשבירת הגבוד החונק את המד י נה מכדעבר יה . on , 6 7 7שנ ה 17 •׳ vאבתש־״ד
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 2 | העולס העורך הראשי : אורי א בנ רי ראש המערכת : שלו ם כהן עורך משנה, תבנית : עורך משנה, כיתוב : אורי י שעיהו?ב׳ א השבועון המצויר לאינם ורמציה רח׳ נ לי ק סון 8תל
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 3 | כל אדם יודע כי הנהלת מלחמה כרוכה כתיבגון צבאי מדוקד בגיוס כל הכוחות ובפעולה צבאית כוללת. אולם רוב האנשים סכורים, משום מה, כי השלום מתנהל מעצמו -שאין לעשות
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 4 | הי שיב ההרא שונ השל סו כנו תהמ ענ ק הי ש ר אלי ה ת כנ ס ה... אלה נטשו את אדמות אבותיהם כתוצאה של הסתת מנהיגיהם מוכי־הסנוורים, שהבטיחו להם שיבה מהירה בעקבות
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 5 | ברגע זה שוטט׳ או ת c m a iישר אל״ ברהב׳ ה מנ דהה תיכון ...ה ה פנני אתבדהע בו דו ת שר שיקום הפליט , השפעת הקידמה הישראלית על האוכלוסיה הערבית. שום פשרה עם חוגים
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 6 | תצפית זכר הז כויו ת במדינה ש מו רו ת) • קומנדו אלמו האצ׳יסון יעזוב את הארץ כחודש ;וכמבר. בניגוד לשמועות קודנזות כאילו יעלה בדרגה ויישאר בארץ /נתברר עתה סופית
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 7 | חקירה מ׳ יחדה חקירה מיוחדה חקירה מי וחי־־ת חקי רה מיוחדת חקירה מיוחדת חקירה מ ארבע מלים ששלחו אח השוטר הצבאי לתשעה חדשי מאסר ״החוקה הצבאית לוקה בחסר. אין בה
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 8 | qJWIIIMl1m1n1l!lilll:llllll[l]MIUIIIilll!llllli!lllllll!ll!lllil!llll!llllll!!llll!M תנועת הפועלים מתנועעת איך אמר גליליי? .ואף על פי כן, נוע תנוע!׳׳ וכך זה,
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 9 | שזו האחחן שד אור גרן השכדע, שעה שוועדודהחקירה התכנסה כאולם דשכת-הכשיא כקריה, לפני ספסלים כמעט ריקים, סער כמדינה כולה הויכוח על האשמה לאסון מעגן. העתונים,
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 10 | (א) האם אתה תובע את מניעת זמנה מחיש?pt גרמניה, המסכן את שלום־העולם ואת שלום־עמנו? (ב) האם אתה בעד שלום יציב בין ישראל ומדינות־ערב בדיד של משא ומתן ישיר, ללא
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 11 | ״כן!״ חתמה הגברת עליזה רוקי שלוש פעמים, אחרי שקודם לכן התחמקה אמרה שבעל הבית איננו, כשחשבה שמטרת החתימה היא גביית־ממים נוספת. ״לא!״ הכריז עובר־אורזז במעברה ״אס
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 משלשל מכיסו פרוטות נוספות עבור כל גוש־קרח הנכנס למקרר. טבריה מהדד ה קו אלי צי ה אני מודה מאד לקורא האלמוני ששלח לי את אוסף הקריק* מורות.
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 13 | תיטע נו ת. אולם המשכורת השמנה לבדה לא סיפקה את מזגו האמנו תי של פריי: הוא היה זקוק גם לכבוד הראוי לו. על כן הגיש הוא בשבוע שעבר תביעה מש־פטת נגד חברת זיק־אור,
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 14 | ספרים mי ׳ <3 y jtiljiv l סיזי תרגום היו ומני חתיכה — נ׳ ; בחורה. ישכן״סוכר — ז׳ ; איסטניס ורך־לבב. לעיסה — נ׳ ; ארוחה. מגפיים — ז׳ ר׳ ; טירונים. ממזר — ז׳ ;
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 15 | ניצבים) משך חמשה ערבים, לפני 1200ד,״ צופים, שמילאו מדי ערב את תיאטרון שרה ברנרד, שלוש הצגות ה גול,נז ושתי הצגות מיכל בת־שאול( .לפי בקשת הקהל הוצג #הגולם״ פעם
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 16 | מבצעישמעאל ״ י (המשך מעמוד ) 11 בפוליטיקה ,״לא מתעניינת בכלום.״ שלישית מצטערת ,״בעלי איננו בבית.״ מה בקשר לבתך י שואל המחתים עקיבא ניר 33 חבר קבוץ שומרת, שליד
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 17 | אנשים קולנוע הוא עובר עוד כמה צרות, אך כיאה לאורח אמריקאי מכובד ואחראי, אין הוא נופל ברוחו, זוכה לנגן בתזמורת־העיירה בחג סרטים רומא ה דו ב הלנה 1954 גרוד של
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 18 | בשלם גהאטסלה איש המע לי ת נעלבתי. מישהו כתב לי שנודע לו שאני שדכנית. אתם יודעים שזה לא נכון, ואם באמת הצליח מישהו להתחתן כתוצאה מההתכתבות, האם יש להאשים חפה
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 19 | דעה ונתקבל על ידי אשד, מזדקנת, עדינת־ פנים. הבית היה גדול ומפואר, מצוייד בגן גדול וכגריכת־שחייה. המחיר היה באמת רק עשרה דולאר. האיש קנה את הבית, אחר פנה אל
העולם הזה - גליון 877 - 12 באוגוסט 1954 - עמוד 20 | ה ש אל ת את עצ מ ך פעם J> » a ix אין את תיהידה המטילה ספק כאהבה שרוחש דך בעלך, או ידידך. ספקות דומים מקננים׳כל יכן של מרבית הנשים, .רופא אמריקאי מפורסם אף
חזרה לתחילת העמוד