גליון 882

העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 1 | מירוץ השוון ני דויו ש ל הנכה שהרגאת בעל ביתו יומנו שר הצגת תיאטרון לקוראי ״ ה עו ל ם וגסי 63 שגה; 17 •״ 1א לו ל תש״״ד : 15.9.54 ה מ הי ר 5 0 0פ רו ט ה n m״L
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 2 | העורך הראשי : העולס ב או ל פד הטל ביזי ה. אליעזר ליברמן, תל־אביב העולם הזה לא יעודד זולל• עתונים. אורי אבנרי ראש המערכת : שלום עורך משנה, כיתוב כ הן י שעי הו
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 3 | ה ש בו ע רי חפהד מו תאהתעדהמרחב. הי ח ה 11ד מו תו ה חיי כני ת ו ה פי קחתשללאחס אד. שד ההדרכה המצרי. חד א תו רי חפה הסכנתהח מו ר ה ביו ת ר שאימה עלמ דינ ת י שר
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 4 | הגהו־חז כלליחז סאלסבלמון. כאשר הגיע שליחימצרים לביירות, קיבלו אותו אלפי מפגיניס כגיבור. תוכניתו איחדה סביבו את רוב הנוער המשכיל של הלבנון, שרא.ך! בה צעד נועז,
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 5 | חוסיין, מלן• ירדן, המכוון את האקדח, אינו ידוע כחייל או כמצכיא גדול. אולם כיורשו של חוסיין, מלד חיג׳אז, רואים כו ערכים רכים כאחד משלי המלכים ההאשמים היכולים
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 6 | ת צ פי ת במדינה (כל הזכויו ת ש סודו ת) • כקרוב תוכל לעיין בעמון אנגלי, ערוך לפי מיטב המסורת הנידיורקית, אם תתגשם תוכניתם של חוגים אמריקאיים רשמיים בארץ לנצל את
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 7 | אהבו! ה סזל דו! אני יושב לי ננל סיפונה של נגבה, המובילה אנשים רבים לכל מיני מקומות בבל מיני שליחויות. על ידי יושבת אמא אחת עם דני שלה. — דני, תאכל היא אומרת לו
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 8 | במדינה המשלחת הישראלית תתמוך בעצם הצעד. היווגית להעלות את הבעייה על סדר־היום, אולם אם תועלה הבעייה לדיון, לא תסכים לאיחוד יוון עם קפריסין: הדבר עלול לפגוע
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 9 | לסיגנון־בנייה חדש, שיהלום את אקלימה ההפכפך, הפליגה במטוס, כדי לפלס את הדרך להמחשת התיאוריות של ג׳פרי על מישורי המולדת השניה. השבוע עברה כרתה ארונין, כסופת־השער
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 10 | a !1 1 1 m ממדץ ער n u n״קזברר בקאמרי אלמוני נמצא h llll!lllllllll lll!lllll!11 mהגדול ביפו. הק אין יוצא ואין ב ן 4 דים, והם(יושבים § אוטובוסים שלק ין ן!ן!11
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 11 | בסכין על סף הבית בשטח טרה שמה מצור על הבית, מתחילה חקירתם של החשו־ ^ימין) :מישיקו, כורדי, מנקה־ i fבלילות (זאב ברלינסקי), idיקיר) ,הרוכל־הזעיר פלדמן | ל ן יוסף
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 12 | ק 1לנ 1ע סרטים בז רו עו ת D ix ׳n u n p e t n u n דר־״ צ o p / העבד לתאוותו בעכו* לתאוותו הוא דניאל ז׳לן׳ מוסיקאי צעיר. התאווה: מיר־סיום. הסרט העובדתי־למחצה
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 13 | ד ו »׳חלצרכן ד וי ״ חלצרכן . ז רויי ח לעדכן.,. דויי חלערכך ד ו ״ ח לצרס- אכלהםי כו לי םלהתחיללקנות מיד .״הא־דגון ל א עו ר א ב ע ״ מי׳( א. א ).נותן לכלאדםאחהאפש
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 14 | אנשים עי סו ק מו עי ד אפתעה נעימה מחכה למשה מלך בשר ודם) שמיד : ח״כ מפא״י חובב־הארכיאולוגיה, עקיבא גוכרין, מחפש o £ u o מטבע מתאים מימי המכבים כוי לתת לו כשי
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 15 | החי ה ת פו ח מעץ הדעת בתל־אביב, נאסר נורי עמרם, לאחר שקטף שני רימונים בפרדס, הסביר לשוטרים :״אף פעם לא ראיתי סירות כאלה. רציתי לדעת מה יש בתוכם. עוו ש מוות
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 16 | מבצ ע עדוד־ 1־.שתלמגות 1954 - אופניים לאיר הצלחתו הגדול־ ,של מבצע זה באביב , 1953 עשתה הנהלת המכון מאמצים עליונים כדי לארגן גם השנה, על סף הלכודים החדשה מפעל
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 17 | ספורט לא אמר אלעזר נואש, החליט לקיים את המסע מסביב לישראל בכוחות עצמו, תוך שיתוף פעולה עם חבר. החבר היה חשמלאי אריה איתני ( )25 אף הוא אופנן חובב. הבעייה
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 18 | היריות אשר הפילו את שמואל בון ציון בשדירת-התרזות, אשר בקרית-משה ירושלים ופצעו את חתנו, גדעון רייגר, הוסיפו להסעיר את דעת-הקהל. אחדים ראו כזה רק פשע נוסף. אחרים
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 19 | שבן־ציון חוסל. באתי לכביש תל־אביב ע״י בית־ספר לסנה ונסעתי באמצעות טרמפ במכונית פרטית ש? הסוכנות היהו דית. תוך כדי נסיעה בק׳־מ 4—5מירושלים השלכתי את האקדח מחלון
העולם הזה - גליון 882 - 15 בספטמבר 1954 - עמוד 20 | האסאתה שו אךלשל מווו בכדהשט תי ם on tכן. השארדנסשך. אלה שמציג לעצמם אידיאלי נ ע לי ו מרבי ל ד רו ש a u x inו» 1ולתם. צפויים לאכובותמ דו ת. כ פי שלמ דו אנ שי ר
חזרה לתחילת העמוד