גליון 916

יום העצמאות
תשט״ו

או נו

ב אי

גל השחיתותגואה

ראשית הסידרה של גילויים מרעישים
של לידתן וקבורת! של פרשות השחיתות
הגדולות במדינה ־ סאת ב רו ך נ אדל

מ עונ ת

העורך הראשי :
אורי אבגרי

0511171דוג
יממועח יי

46£קזא*0וז
זואננזי

•גתה

#יומ״ודם יז״

עורך משנה :

ראש המערכת :

דוב איתן

שלוש כהן

עורך כיתוב :
שי יביא

סיכוח איין

הכתב הראשי :

הצלם הראשי :

עורך תבנית :

עמנואל רא

דן ברנו!

חברי המערכת :
סשת בן־אפרים. יזויאל בשן, ניבה נבי. לילי ניילי,
רותי ורד, בוזי זהבי, יוזמו ורבקה זראי, אוסקר
פאובר, אביבה סטן, עמוס קינן, סילבי קשת,
אברהם רפפורט.

עורכי המהדורה האנגלית :

דניאל שטרן. דויד פסטור. ביל מלפון.

הממונה על המהדורה הספרדית :
השבועון הסשרדי *ווי**ורס*יה
רזז׳ גליקסון 8תל־אביב. נזם! המברקים:
״עזלנזפרס״ ת. ד ,136 .סלפון .26785
העולם הזה בע״מ.
ססזציא לאור :
יסוס ישראל בע״ס, ת״א טל.23204 .

שלטה הררי

הצייר הראשי !

עורך דפוס :

שמואל ברתור

אריה אריאל

מנהל מבצעים :

מנהל מעבדה :

שלמה אדיר

דוד טווייג

עבור מודעות המתסרסמות תחת הכותרת
*ת המערכת אחראית עבור תובן המודעות. סלבד
!בו׳ המוכנות על-ידי חברי המערכת ונבדקות
.רו״ ס לברכו״ .״דו׳׳ם למתבדר* .״דו־מ לנוסע*
על־יד. המדור. דו״ ח לבוחר* בולל מודעות מטעם מסלנזת וארגונים ביבוריים אשר אין המערכת
אסראיח לתוכנן ולדעות תמובעות מזג ושאינו משקעו* בשום בורה שהיא את דעות המערכת.

ההחלטה לבחור באריה קוצר כבאדם המ סמל
את דור תש״ח, ושישמש נושא לכתבה
המרכזית של בליון יום העצמאות׳ נתקבלה
במערכת לפני כארבעה חדשים. תמכו בה
לא רק שני חברי המערכת שהיו בין האח־רדניס
שראוהו חיי (ושחייהם ניצלו הודות
לקור־רוחו) אלא גם חברים אחרים, אשר
שמע האיש האגדי הגיע לאוזניהם בחזיתות
אחרות.
החוליה, הפעם תחת הדרכת העורך עצמו,
ניגשה מיד לעבודה. נעשתה עבודה כמעט
בלשית לגלות אר. עקבותיהם של עשרות
חברי־ילדות, חבריו בתנועת־הנוער, רעיו
בגדנ״ע ובחי״קן. לשיא הגיעה החקירה שלושה
שבועות לפני הפרסום, כשהזמינה המערכת
את פקודיו של קוצר לבית־צבי הרמת־גני
(שנקרא על שמו של צבי קלי ר, גם הוא
חלל קרב אישדוד),והקליטה את זכרונותיהם
כחומר־גלם.
העתון שהכיל את הכתבה טרם הגיע לקיוס קים,
וכבר נערם על שולחנות המערכת
חומר נוסף של חברים, שנזכרו בחויות
נוספות. כך נתברר, בין השאר,
שהיה זה מורהו, מאיר שיף ה־המנוח
בבית־הספר לבנים, שהציע
לו להחליף את שמו מקוצ׳ר ל קוצר.
לכך מצטרף פרט של חבר
אחר, שנזכר כי פעם רצה קוצר
לנסוע לחוץ־לארץ, ביקש מס פורט,
ויתר על הנסיעה כשנתברר
שבדרכון רשום שמו הלועזי.

נבחרת, שתהווה את החגורה הפנימית של
ההגנה על מקום חניית־המטום.
נזכר איזי: בשעות הקטנות של הלילה
העירה אותי יד גרומה וחזקה, שחסמה את
פי ומנעה כל צעקה .״זה אני, אריה, קום
ובוא אלי למשרד ! אל תעיר אף־ אחד ! ״

במשרד מצאתי את אלי דיסקין, שהיה אז
ר0״פ, ואת אריה .״שב עם אלי והכן מיד
רשימה של 20 איש, בלי מ״מים וממ־כפים,
רק הטוראים המצטיינים ביותר, לפעולה
דחופה וסומת. לא חשוב מאיזה מחלקה !״
כעבור מספר רגעים היתר, הרשימה מוכנה,
והתחלתי להעיר את האנשים באותה דרך
שאריה העיר אותי.
בשרונה עלינו על שלושה משוריינים
ונסענו עם שחר לרמה (רמת־אהרון) ,שם
ישב מטה החטיבה. הצטרפו אלינו שמעון
אבידן והפולני הקטן, שהיה אז קצין־מבצעים.
הש נכנסו דווקא למשורין שלנו.
היה ניכר שהשניים התרשמו מאד מן
הצורה בה פיקד אריה על השיירה. הוא

הצטערו!׳ מאוד לקרוא תצפית (העולם הזה 015
הסצינה אותי כמי שנועד על ידי מפלגתי. הציונים
הכלליים, לבוא במקום ידידי אברהם קריניצי כ ראש
העיר רמת-גן על מנת ״לחסל את השחיתות
בעיריה״ .תצפית זו יש בה — ודאי כבכל ניחו שי
עתון — אמת וטעויות.
האמת היא שמר קריניצי עצמו הציע לי להכנם
אתו לעיריה. הוא תאר בפני את התפקיד בכל
התלהבות-הנעורים שהשתמרה בו. בבואו לתאר את
בנין העיר שהתפתחותה קשורה בשמו, ובעיקר
בשמו. הוא הציע לי זאת במפורש כשליחות־בנייה.
נם המפלנה פנתה אלי באותו ענין וחיזקה
את הצעתו של ידידי. עם כתיבת המכתב טרם
השיבותי הן. מטעמים אישיים בהחלט.
הטעות היא בזאת שהעתון מציג אותי כתחליף
לקריניצי ורואה את פניית המפלגה אלי כשליחות
לחסול שחיתות. נם קריניצי ונם המפלגה.׳ המנהלת
את העירית הוכיחו החלטיות וסמקנות לא רגילים
בתגובתם על פנמים שנתנלו במנננון העירוני ה-
מסובך. עמידה זו על רמת השירות העירוני ודאי
צריכה להיות מוערכת על ידי עתון המצהיר שבוע־שבוע
כי אינו יודע משוא־פנים. הצבור. ללא
ספק, מעריך אותה.

יצחק

זיו־אב,

רמת־גן

הגבול הנשכח
נזדעזעתי בקראי את הרשימה גבול החרפה
והעולם הזה .) 914 אני חושב שהקמת מקלטים
בישובי הספר היא בעייה דחופה ביותר, ואם אין
הממשלה פותרת את הבעייה. עלינו — האזרחים
הפשוטים — לעשות זאת בכוחות עצמנו. התהיו
מוכנים לפתוח במגבית להקמת מקלטים בנבולות 1
אני ואשתי מוכנים לתרום מיר את תקציב הקולנוע
שלנו ואת מחצית תקציב הסיגריות שלנו.

א1 .ז ,.תל־אביב
יישר כוחכם על פירטום הרשימה גכול-ההרפה.
-המשיכו בדרך זו.

יוסף פרלמוטר, מתנחלים, חולדה

מבצע כדוב
אחרי שקראתי את רשימתו של דב איתן במדור
קורא יקר על קיצור הרשימות בהעולם הזה 915
חששתי בכלל לכתוב לכם מכתב. מפני ש...

דוד כרמון, נתניה
חששות הקורא
קיצרנו את המכתב.

כרמון לא

היו לשווא :

1200 בשכיל הנחש
הנדוד אשר בו הבטיחה דיניק לילה שקט בעת
מסע הנדנ״ע למצדה והעולם הזה ) 913 היה נדוד
פלשת ולא נדוד אשקלון. והוא הדבר נם ביחס ל עליה
למצדה. גדוד אשקלון עלה מן הצר המערבי,
ושלושת אלה המסתכלות בתמונה ולוענות לאותם
מאות העולים בשביל המערבי, אעז לוענות כלל.
הן מחכות לאנשי האיחוד העולים בהר ולפנישה
לבבית עם החברה. האחת היא חברתי, והשניה זו
אני.
ובאשר לי, עדיין אינני בת .21 חסר לי עוד חודש
וחצי. אינני בת איכרים, אלא מושבניקית. ההבדל
רב למדי. ממש נעלבתי. והעיקר. בילפתם בלוף
עצום• בכלל לא הולד לי עם בחורים. והמשק של
אבי הוא בן 42 דונם. וברפת שלנו יש 17 ראש
( 10 פרות 7 .עגלות) ,ומאוטובוסים אין צועקים
״דיני ק!״ .אם כבר, אז צועקים זאת מאיזה שהיא
מכונית אחרת. אולי נם מהאוטובוס הנוסע לאילת.
זהו זה, אבל המאמר נראה מוצלח למדי לי ולכל
החברה שקראו אותו.

האמת וכל האמת
ברשימתכם על אחי. בר־כוכבא דנוך (העולם
הזה ) 915 מצאתי כמה שניאות חמורות, ואני רוצה
לספר לכם את האמת על כל הפרשה: אחי היה
חבר טוב של הנרצח, יחיאל דודני. שהיה בנו של
השמש בבית־המרחץ ברחוב פינס. הוא היה רניל
להתרחץ שם בשעות הערב. בהן היה בית המרחץ
פנוי יותר.
גם באותו יום (ערב ראש השנה) ניגש אחי
להתרחץ. אולם יחיאל אמר לו כי הוא כבר סנר
את המקום. אחי ניסה להיכנס בכוח והתחיל
להתאבק עם יחיאל — קודם בצחוק. אחר כד בכל
הרצינות. אחיו של יחיאל ראה כי אחי מתגבר
עליו. זינק עליו עם סכין ודקר אותו ארבע פעמים
בנב ופעם אחת ברגל. אחי נשלח לבית החולים ו שכב
שם חודש ימים.

הפילכובס של אשדוד כיום
בבית״.״

אחת הדוגמאות הקלאסיות של גיוס אוטו מטי.
קוצר
הקפיד מאד בבחירת מפקדיו וטו־ראיו.
הוא ״חטף״ מפקדים שמצאו חן בעיניו
(אם מפקדם לא רצה לוותר עליהם, היה
מתישב במטה הגדוד ומבלבל את מוחו של
המג״ד עד שזה נכנע) .לעומת זאת, מפקד
שלא נראה לו כחסר פגמים לחלוטין, סולק
על־ידו במהרה. המחזור האנושי של מפקדיו
היה עצום.
בין השאר סיפר א זי על פעולה אופיינית
(ונשכחת) .היה זה עוד לפני פעולת נחשון,
כשכלי־הנשק הצ׳כים הראשונים הגיעו לארץ
באוירון. החטיבה ערכה את ״מיבצע נשר״ —
הבטחת שדה־תעופה הקטן מפני הערבים וה בריטים.
פלוגת קוצר נדרשה לשלוח יחידה

לא תחליף

דיניק, כפר־ווארבורג

איזי ורדימון, אחד משותפיו
הקרובים ביותר של קוצר, נזכר
כיצד הגיב קוצר על הידיעה ה ראשונה
שאו״ם החליט על הקמת
המדינה.
בשעה שההמונים פרצו בתרו־עת־ההתלהבות
ברחובות, נפגשו
קוצר ושלושה מחבריו(איזי, סגן
המ״פ אברהם (״פולי״) פולוור״
מכר וכרמי רבינוביץ) .אמר קוצר,
בפנים קודרות :״רבים מהם ישל מו
בשביל זה ...בואו נלך הביתה,
בוודאי מחכים לנו כבר קשרים

מכתבים

סקר את הדרך לפנינו ונמצא בקשר מתמיד
עם כל חלקי הכוח.
בחזרנו לבסיס, במחנה יונה, חיכו לנו
המ״מים וקידמו את פנינו בצעקה :״איך
אפשר לצאת לפעולה בלעדינו ולקחת את
אנשינו מבלי להודיע לנו?״
על זאת השיב אריה ! ״אני מחליט בפלוגה
מתי ואח מי לקחת לג׳וב, ולא אף אחד
אחר ! ״
היה לשיטה זאת יתרון חשוב אחד: כל
אדם שנכנס לפלוגה, כמפקד או כטוראי,
ידע שהוא מצטרף לפלוגה מובחרת, שכבוד
להיות חבר בה.

כשיצא בר־כובא מבית־החולים סודרה סולחה
בינו לבין יחיאל. אולם הדקיירה ברנל קרעה לאחי
את השריר ואנשים זרים התחילו להסית או תו:
״איד זה שאתה צולע. והוא בריא ושלב?״ אחי.
שהיה אדם עצבני התרגז מאד, פגש את יחיאל
ברחוב ש 5זי, התנפל עליו ודקר אותו. יחיאל
הועבר לבית־החולים ומת כעבור שעה קלה.
זוהי האמת. אבל אני רוצה להוסיף ולומר כי
לא נותנים לי לבקר אצל אחי בבית־הסוהר ברמלה,
וכי האסירים הבאים לבית״המשפט נשבעים בחיי
ילדיהם שמזלזלים בו שם, ושהוא עומד למות
לאחר שלושה חודשי צום.

ישראל מוך, תל-אביב

משפחת השגריר
הרשו־נא לי להעמיד על דיוק כמה פרטים
שפורסמו אודותי בכתבה ״עצמאותנו בסכנה !
חתום העולם הזה 915
אינני כתבת הדור זה למעלה משנה. בתו של
שגריר ישראל לשעבר בברית המועצות לא הייתי
מעולם ואת הפסוק :״זה מסריח מקומוניזם״ ,או
אח דומה ך ו בתוכנו לא אמרתי, נכון הוא, ש־כתבכם,
שהיה בצוות המחתימים ושעובדת היותו
רחוק מאוד מקומוניזם. ידועה לי היטב. נסה לשים
דברים אלה בפי. כנראה למען שלמות התמונה,
שהחלטתם מראש לציירה. תסכימו אתי לפחות
שלאחר שנכשל כתבכם בשני הפרטים הביונרפיים
שמסר פסול חוא לעדות נוססת.
אינני מתפלאת על כד שמגילת העצמאות כשרה

בעיניכם להנדלת התפוצה ...תמהני רק אם פרסום
ידיעות, שאין בהם אח קורטוב של אמת כשר אח
הוא לאותה תכלית. ועתה לא נשאר לי אלא להיות
סקרנית ולתהות באם עתונכם המקדש מלחמת
חורמה בכל פילוח שאצל הזולת ימצא לנכון
לפרסם דברי אלה (כל שונ ם!)

וירה אלישיב, חולון
העולם הזד, מבקש את סליחת הקוראה
אלישיב״ בת אחיו המאומצת של שגריר ישר אל
במוסקבה (לשעבר) וסופרת הדור (לשעבר)
,עומד על דעתו שאמרה את הפסוק ה מוכחש.

התנועה
הנרדפת
כאשר נפנשתי עם חברים בעיר. שסיפרו לי על ומנהלי הקשיים, שמעמידים בפניהם המורים
לשומר הצעיר,
בנלל השתייכותם
בתי־הספר,
לא נטיתי להאמין לדבריהם. אכל כאשר ביקרתי
אצל הוריו של דוד אייזנברג. אשד מת בטיול
למכתשים. בחול־המועד פסח (העולם הזה .) 913
שמעת־ מפיהם כי אחרי שעזב דוד את צופי־הנים־
נסיה (הוא למד בנימנסיה הרצליה) ועבר לשומר
הצעיר, קרא המנהל, ד״ר בז־יהודה, להורים
וניסה לשכנעם — אפילו באיומים — שי שפיעו
על בנם לעזוב את התנועה. הדבר חזר פעמיים.
והנה. בקול העם, מיום . 19.4.55 קראתי כי אחת
ממורות בית־הספר ביד־שלום פוטרה בנימוק ש־בכיתתה
מרובים חברי תנועת השומר הצעיר.

נמרוד דגן, גן־שמואל

עצמאות משעממת
ברצוני לבקשכם לערוד משאל על הנושא :
כיצד חגגתי את יום־העצמאות? •ולשלוח את תשו בות
הקהל לחברי הממשלה והכנסת. אני. למשל,
כיבסתי וקראתי ספר ותו לא. הסיבה: איש לא
דאג לבידור־ההמונים. חנ-העצמאות הפך לחנם
של הילדים בלבד.
החושבים חברי הממשלה שהמצעד הנצחי יפתור
את כל הבעיות? כבר נמאס לי לראות חיילים עיי פים
צועדים כפסלים ולהאזין לזימזום מטוסים..
אל תחשבו שאני איזו זקנה בת שבעים. אני עדיין
בניל שבו אוהבים לרקוד ולהשתגע.

אסתר דורון, חיפה

כן, לא אח
אפשר שזכרוני מטעני. אבל כמדומני שחוסיין
(העולם הזה ) 914 הוא בנו של טלאל המשונע,
מי שהיה סלד ירדן — ולא אחיו.

טדי אורן, חיפה
הקורא 8ו רן צודק. עורך־הניתוב נדבק
זמנית בליקוי המשפחתי, החליף את היוצרות.

עכר חדגוני
לרשימה הנאה ורבת״הדיוק שפורסמה בנליונכם
(העולם הזה ) 914 תחת הכותרת ״דת״ הנני
מבקש להעיר את הדברים הבאים :
שפמי אינו כסוף. אלא. בפשטות. לבן.
איני חובב דיקטטורה. אלא דימוקרטיה.
מעולם לא הייתי חבר במפלנה הקומוניסטית
או טרוצקיסטית, אבל סוציאליסט אמתי או קוי
מוניסט אמתי לא רק הייתי, אלא גם הנני.
העבר שלי אינו. איפוא, ססנוני, אלא
הרגוני ביותר.

למעשה

איני ״סרבדמלחמה עקרוני״ (מלבד במובנו
הסוציאליסטי של מושג זה) .ואמנוי זכרוני אינו
תלמידי. לצערי.
אבל נכון הוא, כי אני מתנגד למלחמה בערבים,
הואיל והאמת היא שכל תוקפנות ערבית היא
תוצאה מהתוקפנות שלנו הנמשכת מזה כחמשים
שנה (ומשום כך צביעות היא ל ש אול: מי ירה
היריה הראשונה ב עז ה?).
לא לי ולא לשום חבר אחר בועדה למען נישואין
אזרחיים אין רצון להשתלט על פעולותיה.
להיפד, הננו שמחים לחלק מ״שלטוננו״ בה לכל
מי שמוכן לפעול למען מטרתה. קוראי העולם הזה
.מוזמנים להווכח בכך.
אין ספק. כי לו התיצבו בראש הועדה כמה
ממנהיגי הציונות והמדינה. כי אז יכלה להשיג את
מטרתה במהירות גדולה יותר מאשר היא יכולה
לעשות זאת בהרכבה הנוכחי. אבל לו היה למנהיגי
ישראל ולעוזריהם ענין רציני בחופש־המצפוו,
הרי לא היה נוצר כלל הצרך בועדה ובפעולותיה.
העתונים בארץ ראו בהתפטרותו של מר נרינ-
בוים סימן־חולשה לועדה והמעיטו את חסדם
כלפיה. ונראה כי נם העולם הזה הצטרף לקהלם.
ואין לתמוה על כד. נם אלהיט חובב, כידוע. רק
לגיונות מנצחים. אין איפוא לועדה אלא דרד אחת
להעלאת קרנה מחדש והיא: לפעול ולהצליח.
והנני מקהה שהיא תעשה זאת.

מ. שטיין, עורן־דין, תל־אביב

לא את כודס
בכתבה על המתאגרף חיים וייספיש (העולם הזה
) 914 ציינתם כי הוא ניצח מאז את כל יריביו.
שכחתם, כנראה, שבתחרות האינרוף. שנערכה ב קולנוע
נן־רינה התל־אביבי. יצא וייספיש בתיקו
עם מתאגרף בית״ר. ,שמעון בר־ציון. לכל הדיעות
היה מגיע הניצחון באותו קרב לבר־ציון. כי וייספיש
התנודד כמו שיכור מרוב מהלומות.

דן שמר, תל-אב־ב

נישואים, או מוות
בפתחנו את ספר התנ״ד אנו נתקלים לא פעם
בהוראות ברורות ננד נישואי תערובת. כאשר
יצאו יצחק אבינו ועבדו, אליעזר למסעם הגדול.
הזהיר אברהם את העבד לבל יקח ליצחק אישה
מבנות הכנענים. מאוחר יותר הזהיר יצחק את
יעקב לבל יקח אישה מבנות החיתים. נם יהושע
בן־נון אמר בהיפרדו מעמו :״לא תתחתן בהם !
בתך לא תיתן לבנו. ובתו לא תן קח לבנך.״ ואחרון
אחרון: שלמה המלד עורר את חמת אלוהיו בשאתו
לו נשים נוכריות. התורה ומחבריה
את העם
מוחלטת.

הזהירה מפני נישואי תערובת. היות
ידעו כי נישואים אלה עלולים לשעבד
לאלים אחרים, ואף להביאו לידי טמיעה
הסכנה לא חלפה נם כיום.

שלמה קאמינקר, תל-אביב

העולם חזח * 16

״דנל אדום — נישא במרום — ני בא היום — נתק את
הנבלים...״
משו שלוש השנים האחרונות נשמע השיר הזד. ביום האחד
במאי בקול ענות חלושה. דומה היה כי היום הגדול של
הסולידריות הסועלית הבינלאומית הלך לעולמו, יחד עם
הסולידאריות עגמה. מפלגות בודדות ערכו הפגנות קטנות,
דגלים אדומים היו תלויים פה ושם על התורן, מזכיר מועצה
חזר על כל הפראזות הישנות. הכל היה דומה להצגה חוזרת
של סרס י שן( א ך לא אילם).
השגה השתנה הכל. דגלים אדומים חדשים נישאו במרום,
הפגנות גדולות של כוח פועלי שטסו את הערים הגדולות,
בני המשקים עלו בהמוניהם, נוער רענן כיסה את הכבישים.
אפשר היה לחשוב כי מעמד הפועלים חגג נצחון גדול, ניגש
סופית לנתק את הסבלים.
אולם היה זה למראית עין בלבד. תפאורות האחד במאי
הוצאו ממחסני התיאטרון, נוקו מאבק השנים ונוצלו לעריכת
הצגת־יובל מפוארת, מתוך שיקולים טכניים גרידא. בעוד
ימים מעטים ייערכו הבחירות לועידת ההסתדרות. לבחירות
אלה נועדה, השנה, חשיבות מכרעת, ולצורך זה מוכנה גם
מפא״י להיזכר בדגל האדום.

חותכת עוד יותר. הדמוקרטיה הישראלית, כמו אלת־הצדק
הרומאית, מכריעה כשהיא קשורת־עיניים.
מבחירי כל המפלגות מודים בגלוי־לב שאין להם כל מושג
מיהו החבר א הבוחר להסתדרות, ומר א הבוחר לכנסת.
התעמולה מכוונת אליו — וזי אחת הסיבות לתוכנה הפרימיטיבי.
בוחרים וותיקים, העוקבים, למשל, במורת־רוח אחרי
הפיכת פולחן בן־גוריון למחזה־קירקס, חייבים לזכור כי יוזמי
פולחן זה חושבים בעיקר על הבוחר הפרימיטיבי הזה.
תוצאה אחרת היא כי בבחירות אלה הושם הדגש על כוחה
של המכונה. העיקר הוא להגיע בכלל אל הבוחר, לדפוק לתוך
ראשו את אות המפלגה. המפלגות המאורגנות היטב נהנות
מיתרון גדול על המפלגות הפרטיזניות חסרות האירגון.
מצב זה נותן יתרון ראשוני למפלגת השלטון, מפא״י.
בידיה רוב מזכירי לשכות־העבודה, היכולים לכפות את רצונם
בכוח האיום וההבטחה על ישובים שלמים (״אם בקלפי יהיו
הרבה קולות למפ״ם, לא תקבלו כביש או ...לא יקציבו
לנו עבודות־דחק מפלגות האופוזיציה טוענות כי נשק זה
נוצל במלוא כוחו.

בארצות־הברית ידוע כי הבחירות במדינת מיין קובעות
את גורל הבחירות לנשיאות. בחירות מקומיות אלה נערכות
תמיד חדשים מעטים לפני הבחירות הכלליות. נסיון של דורות
לימד כי מצב־הרוח במדינה זו משקף בנאמנות את מצב
הרוח בארץ כולה.

בשוק ההתערבויות מוביל הסום המפ״מי כרגע את הסום
של אחדות־העבודה.

בקצה השני של שדה־המרוץ מופיע הפעם סוס חדש —
העובדים הציונים־הכלליים. הוא יתחרה עם העובד הציוני
(הפרוגרסיבי) על קולות בעלי המקצועות החופשיים מאירופה,
ישתדל לקחת ממפא״י את קולות הפקידים (ביניהם פקידי
המשרדים הממשלתיים הכפופים לשרים צכ״יים) .כאפתעה
קטנה, עלולים הצ״כ לזכות גם בקולות חברי הקואופרטיבים
לתחבורה, שאינם מרוצים מיחס מפא״י אליה*

השנה דומה ההסתדרות בישראל למדינת מיין האמריקאית.
הבחירות שלה קודמות בעשרה שבועות בלבד לבחירות הלאומיות,
ולתוצאותיהן תהיה השפעה נפשית מכרעת על מצב״
הרוח של הבוחרים לקראת בתירות־הכנסת. אם יתגלה כי
מפלגה סלונית עלתה במפתיע וכי מפלגה אלמונית נחלה
תבוסה, ישנה הדבר לחלוטין את יחס הקהל לשתי המפלגות
גם יחד.

בבחירות האחרונות, זכו העובד־הציוני (שכוחו לא השתנה
במידה ניכרת) העובד הדתי (שכוחו ירד) ומק״י (שלדעת
המומחים, לא עלה כמעט בציבור העברי, אלא דווקא בציבור
הערבי שאינו מצביע להסתדרות ואינו חבר בה) ביחד ל־״.8,5•/
הפעם, עם התווסף העובדים הצ״כיים, יכול כוח הסיעות הקט נות
לעלות ביחד ל־ 12•/.עד 1670 עליה שתהיה הרת*
סכנות למפא״י.

השפעה זו לא תהיה נפשית בלבד. אחוז חברי ההסתדרות
בין כל הבוחרים במדינה הולך וגובר משנה לשנה, עדות לכך
כי ההסתדרות קולטת את העולים החדשים בקצב גדול יותר
מאשר כלל המדינה. בשנת הבחירות לכנסת הראשונה היוו
חברי ההסתדרות רק ״ 39,6•/מכלל הבוחרים במדינה. בשנת
הבחירות לכנסת השניה הגיעו חברי ההסתדרות ל~,* 9,20/0
ואילו השנה הם מגיעים ל־״( 53•/ראה בעמודים הבאים).

והשאלה הבוערת של ימים מעטים אלה, עד להיוודע תוצאות
הבחירות להסתדרות 1איזו מפלגה תהנה מעליה גדולה זו ז

ההנחה ברגע זה היא שמפ״ם תשמור על רוב קולותיה
מלפני הפילוג, וכי אחדות־העבודה תגזול בעיקר קולות
ממפא״י. בוחרים המתנגדים למצב הקיים בתוקף יהיו נוטים
להצביע בעד מ׳ ,בוחרים שירצו לבטא מחאה מתונה יטו
להצביע בעד ת״ו.
לפני שש שנים זכתה מפ״ם המאוחדת ל־ .34,4•/,אם תשיג
ביום הראשון הבא אחת משתי הסיעות ,180/0יהיה זה בש בילה
נצחון גדול. אם תיפול אחת מהן מחברתה ב־״ 4*/או
יותר, יהיה זה בשבילה מפלה מכרעת, העלולה לסתום את
הגולל על סיכוייה בבחירות הלאומיות.

זוהי השפעת־גומלין. מיין אינה מושפעת רק מרוח הארץ,
היא גם קובעת רוח זו. כי ברגע שנודע ברחבי ארצות־הברית
כי מיין הצביעה בעד מפלגה סלונית, ניתן לאותה מפלגה
יתרון עצום. דעת הקהל מתרגלת למחשבה שזו המפלגה
המנצחת. כל אדם נורמלי אוהב להיות עם הגדודים המנצחים.
לכן נוטה כל אדם נורמלי — ובעיקר כשהוא שייך לשיכבה
הבינונית הלא־מוגדרת המכריעה בבחירות — להצביע בעד
המפלגה שניצחה במיין.

התוצאה המובנת מאליה היא כי לכל מפלגות הפועלים
צפויה עליה מסוימת, לעומת המפלגות הלא־פועליות. למעלה
ממחצית הבוחרים לכנסת יבחרו גם להסתדרות, ויש להניח
כי הצבעתם לשני המוסדות תהיה כמעט שווה.

ביותר של הבחירות להסתדרות. היא תכריע מי מן השתיים
תהפוך למחרת יום הבחירות לאופוזיציה השמאלית המוכרת
במדינה, ומי תהפוך לפלג בעל חשיבות משנית.
הסיבוב הראשון במאבק זה נערף בהסתר למחרת יום
הפילוג. שני הפלגים טענו לשם מפ״ם, ואנשי הקיבוץ־המאוחד
החלו קוראים ליריביהם בשם ״השומר הצעיר״ .הרוב המפ״מי
הבחין מיד בסכנה הגדולה של הפיכתו לכת מבודדת, עבר
להתקפה נגדית, איים על העתונאים שלא ימסור להם ידיעות
אם לא יקראו לו בשם מפ״ם. העתונאים נ טעו, ועוד לפני שאג־שי
הקיבוץ המאוחד ידעו מה קרה להם כבשו יריביהם את השם
מפ״ם. אנשי הקיבוץ־המאוחד נאלצו להסתפק בשם הבלתי*
מושך ״אחדוודהעבודה-פועלי-ציוך.
לולא נפלה ההכרעה כך, יכלו שני הפלגים לטעון לאות
מ׳ ,וועדת־הבחירות היתר, מאלצת את שניהם לבחור באות
אחרת. במקום זה שמרה מס״ם על האות מ׳ ,ואילו אחדות*
העבודה נאלצה (בגלל דמיון האות ת׳ לאות ח׳ של חרות)
לבחור בשתי אותיות ת״ו. שתי אותיות במקום אחת, תכונה
אופיינית עד כה למפלגות קטנות, הן מגרעה בתעמולה.

יתרון עצום שני למסא״י הוא המספר האדיר של חברי
ההסתדרות שהם בצורה זו או אחרת שכירי מפא״י עצמה —
עובדי המדינה במשרדים השייכים למפא״י, עובדי סולל־בונה
ושאר ענקי־המשק ההסתדרותיים. שיכבה זו בלבד עולה על
שליש ממספר הבוחרים.

מבין כל עשרה בוחרים ־ להסתדרות, פחות מחמשה היו
בארץ ביום הכרזת המדינה, למעלה מחמשה הם עולים חדשים.
175 אלף נפש עוד נמצאות במעברות. גדול מספר הבוחרים
שאינם יודעים קרוא וכתוב, ועצום מספרם של אותם אשר
ניגשו לקלפיות מבלי שידעו בעד מה ונגד מה הם מצביעים.

הבחירות האחרונות, לועידת ההסתדרות השביעית, התקיימו
ב־ 13 בפברואר .1949 ,מפא״י זכה בהן ל״ 57,1ממספר
הקולות. אם תקבל מפא״י ביום הראשון הבא ״ ,60•/זה יהיה
נצחונה המכריע. אם תשמור על ״ ,57•/יהיה זה הישג ניכר.
אם תרד ל־״ ,54*/תהיה זאת מפלה. אם תשיג פחות מאחוז
זה, תהיה זאת תבוסה מכרעת, שתערער את מעמדה במדינה.

האבסורד הכללי של הדמוקרטיה הישראלית, הנותנת את
ההכרעה בידי עולים חדשים שהם כדור־מישחק עיוור בידי
כוחות מפלגתיים בלתי־מובנים להם, בולט בהסתדרות בצורה

מרתק עוד יותר יהיה המאבק בין מפ״ם לבין אחדות־העבודה.
תוצאת מאבק זה תהיה, אולי, התוצאה החשובה

שני אנשים יחכו לתוצאות הראשונות, במוצאי היום הראשון
הבא, במתיחות מיוחדת. שניהם בלטו במערכת הבחירות באופן
אישי: דוד בן־נוריון ויגאל אלון.
בן־גוריון הפך נושא כמעט יחיד של מפלגתו במערכה זו.
תעמולתה כולה נבנתה על זוהרו האישי. יגאל אלון הופיע
בעיני העם כדובר כמעט יחיד של מפלגתו, והפרסטיג׳ה האישית
שלו הושמה על כף המאזניים.
אם ישיגו מפלגותיהם של שני אישים אלה נצחונות, או
לפחות הישגים מתונים, יירשם הדבר במידה רבה על חשבונם
האישי. אם, לעומת זאת, ינחלו מפלות, עלול החבר להטיל
צל כבד על דרכם האישית על במת הפוליטיקה המפלגתית
בעתיד.
המחליט האחרון על כך יהיה, הפעם, החבר xהאלמוני,
שעוד לפני חמש שנים מכר שטיחים בקזבלנקה או היה פקיד
דאר בבוקרשט, ושפת הארץ זרה לו. החלטתו לא תהיה סנס ציונית
למראית־עין. אולם הזזת אחוז אחד, או שניים, לכאן
או לכאן תהיה בעלת משמעות עמוקה מאד.

כל שני עודה חדש

ה ס תדר ת צעי1יה
מבין 509.919 חברי־ הסתדרות

״״ 33,6
כני 18-29

״״ 59,7
בני 30-54

בין חברי ההסתדרות ילידי הארץ
הם רק

•׳י 9,6

24,7

51,6
עלו עד 1923

עלו עד מלחמת העולם השניה

עלו עד מלחמת השחרור

כני 55 ומערה
־/־ 1גיל כלתי ידוע

ואחריה

כר שני הוא שרה הדש ־ הדוב יושב בעדים הגדורות
ההסתדרות היא מבנה מיוחד
במינו. אין שני כמותו כעולם כולו.

חזקה יותר. המפלגה השלטת בשלושתן יכו לה
להעביר תמיד גרעיני־כוח ממוסד אחד
למשנהו, לפי נוחיותה. אולם מומחים רבים
סבורים כי גם כיום מרוכז בהסתדרות כוח
רב יותר מאשר בכנסת ובממשלה. אמר פעם
פוליטיקאי אחד :״מה אם הציונים הכלליים
יקבלו רוב בכנסת י זה לא יועיל להם הרבה. בידי יישארו האמיתיים אמצעי־ד,שלטון
מפא״י.״

איש לא תיכנן מראש ייחוד זה. היא היד,
פרי המסיבות.
בימים שקדמו להקמת המדינה, היתה ההסתדרות
מרכז הנוח של העם החדש. הסוכנות
היהודית הכריזה הכרזות, אספה כספים. הועד
הלאומי קיים ישיבות וערך שבתונים. אולם
בהסתדרות התרכזו מנשירי־הכוזז ואמצעי־השלטון
האמיתיים. היא היתה המדינה

אולם אותה השתלשלות עצמה
גרמה גם לתוצאה הפוכה: ההסתדרות
איבדה במידה רכה את בוהה
להפעיל את הכוחות המרוכזים
כה. הארגון העיקרי של מעמד הפועלים

כדרך.

ההתישבות העובדת, לבה של ההסתדרות
בימים ההם׳ היתד. המסגרת האידיאלית לאי סוף
הנשק, לאימון המגויסים, להחזקת הכוח
הפלמ״חי המגויס. כל מנגנון ההגנה שכן
בבית ,1הסתדרות. תעשית הנשק היתד, הם־
תדרותית, כיבוש העבודה בבנין המחנות ה בריטיים
נעשה על־ידי סולל־בונה, החברה
היחידה שהיתר, די גדולה לכך.

הוא לא רק בעת ובעונה אחת המעסיק הגדול ;
ביותר בארץ (חברת העובדים) אלא גם כפוף
למפלגת המחזיקה ברוב בממשלה. פקודו תיהם
של שרי הממשלה מחייבות את עסקניה.

קופת־החולים של העובדים שימשה תחליף
למנגנון תברואה לאומית. לשכות העבודה
הטילו מרות אוטומטית על המוני העובדים.
בהעדר תחוקה ממשלתית, היתד. זאת ההסתדרות
שהבטיחה בכוחה את רמת־המחיה של
הפועל, את חלוקת ההכנסה הלאומית בצורה
צודקת פחות או יותר.

במלחמת הבחירות, מרוצת רק מפא״י מן
המצב הקיים. במצע הרשמי שלה כולל ה סעיף
״דרכנו בהסתדרות* אוסף של משאלות
נחמדות, שכל מפלגה אחרת במדינה היתד.
חותמת עליהן ברצון. מפא״י אינה מעונינת
בשום שינוי, העלול להפר את מערך־הכוחות
המסובן והעדין של שלוש צלעות המשולש.
בקצה האחד של הבמה עומדת הסיעה ה חדשה
של ד,צ״כ, הרוצה להעביר את מרכזי־הכוח
של ההסתדרות, כגון קופת־חולים, לידי
הממשלה. לפי תפיסתה, צריכה ההסתדרות
להיות איגוד מקצועי גרידא, כמו הסתדרויות־פועלים
אחוות בעולם• דעה זו, השלטת בחו גים
האזרחיים, לא תקנה לעצמה בעתיד הקרוב
אחיזה חזקה בחוגי הפועלים, והיא כבר
גרמה לכך שמפלגות השמאל, שמתחו עד
כה ביקורת חריפה על הנהלת סולל־בונה,
התיצבו עתה להגנתה מפני הציונים הכלליים.

כשקמה המדינה, היתר, להסתדרות אחיזה
מכרעת על כל מערכת ההתישבות והתברואה,
חלק חשוב בכל ענפי המשק. בעיני משקיפים
זרים הפכה ״מדינה בתוך מדינר .׳,למעשה

היתד! משהו אחר: אחד משלוש
הצלעות של המשולש: הממשלה -
הסוכנות — ההסתדרות אשר כמרכזה
עמדה ועומדת מפא״י.
קשה מאד לקבוע כיום מי משלוש הצלעות

חבש את האשה

הנוער שווע* הסף
כץ חסרי ההסתדרות

•ל 52,6
גברים ולעומתם

47,4

נשים.
ומספר הרווקים והרווקות שהיו לפ ני
שנה /0־ ,5,4מגיע עתה ל־170/0

באמצעות ״הנוער העובד״
מאורגנים כהסתדרות נערים
בגיל 14-17 כמספר

14.000
אולם לא מאורגנים עובדים

40.000
מתוך כלל כני־הנוער בגיל,
זה כישראל שמספרם

93.000

במה ה עוסקים

היכן ה ׳ושביס
בחקלאות, בחרושת
ובמלאכה עוסקים

כחמש הערים הגדולות
יושבים

* 42,4

* 53,3

כבנין, עבודות ציבוריות
והובלה עוסקים

כהתישכות העובדת

במושכות, כערים הקטנות,
כמעברות ובמחנות עבודה

כפקידות ובשירותים עוסקים

ומשים הן משם(לא מבוסס -ואחוז הרווקים עולה וגובר
בקעה השני של הבמה עומדת מפ״ם (אם
להוציא את מק״י, שכוחה בהסתדרות עוונו
זעיר) .דעתה בדיוק הפוכה: היא מתריעה
נגד תלות ההסתדרות בממשלה (,הועד הפו על
הפך סניף של הקריה 1״) טוענת היא,
ושאר מפלגות האופוזיציה השמאליות;

ה יכריעו בכנסת

חברי הסתדרות חיים בתנאים של מצוקה
קיצוני*״ במשכורות של 120ל״י ברוטו
לחירש ופחות למשפחה ( 20 אלף פועלי דחק
מקבלים 54ל*י לחודש תמורת 12 ימי עבו דה)
הרי ריכוז הויכוח בשטח זה היה צריך
להועיל למפלגות השמאליות.
אן למעשה אין כמעט אפשרות כזאת, בי
בין פוליטיקה ושכר קיים קשר טבעי. טוען
השמאל: הקו הפרו־אמריקאי של ממשלת
ישראל יצר את הרקע הטבעי לקואליציה מר־כזית־ימנית.
הרכב הממשלה קובע את קו
ההסתדרות, וגם את העברת ההשפעה —
מלמעלה לם טה, במקום מלמטה למעלה.

• כדי לקיים את הקואליציה עם המפ לגות
הימניות, נתנו שרי מפא״י בממשלה
הוראה לאנשיהם בהסתדרות להקפיא את שכר
הפועלים, בה בשעה שרווחי החברות הגדו לות
אינן מוקפאות כלל.
• מצב זה יצר קוטביות חברתית גוברת
והולכת, בשבצד אחד מתנבט מעמד של עשי־ריס
מופלגים, ואילו בקצה השני שיכבת
פועלים פשוטים ופועלי־דחק. ההבדלים בין
שתי השכבות עצומות( .לפי חישובי מפ׳׳ם,
ס 10 עד 4ל 15 מן האוכלוסיה על
שולטים ־/
ס 50 של ההכנסה הלאומית).

• במקום להלאים את קופת־חולים ול צמצם
את חברת העובדים, כדרישת הצ״ב,
יש לתת תמיכה ממשלתית גדולה יותר לקו־סת־חולים,
להוריד את נטל מסי ההסתדרות.
את משק ההסתדרות יש להגביר כדי שיוכל
לכבוש שטחים שאינם כדאיים למשק הפרטי.
לסלול את הדרך לסקטור הפרטי שיבוא את ריו.

כמו
האב, הבן והרוח הקדושה בדת הנוצ רית,
שהם. שלושה באחד ואחד בשלושה׳,
גם הקשר ההדדי בין הממשלה, הסוכנות וה הסתדרות
כה הדוק שכמעט ואין אפשרות
להפריד בין מוסד אחד לרעהו.

לכנסת הראשונה היו 480.000 בוחרים יהודיים, מתוכם 190.000
חברי הסתדרות שהיו אז

39,6

לכנסת השניה היו 803.000 בוחרים יהודים, מתוכם 395.000
חברי הסתדרות, שהיו אז

49,2

לכנסת השלישית יהיו 903.000
510.000 חברי הסתדרות, שהם

בוחרים יהודיים ובתוכם

לכאורה, עומדות להכרעה בבחירות ההס תדרותיות
רק שאלות מקצועיות וכלכליות.
אם נכונה טענת מפ״ם, כי כמעט 100 אלף

ואמנם כמו ברוסיה הסובייטית, בה אין
האגודות המקצועיות אלא זרוע מבצעת של
הממשלה, כך גם בהסתדרות אין נסיה רבה
מצד המפלגה השלטת לכנס את המוסדות
הנבחרים, מועצות הפועלים המקומיות ומו עצת
ההסתדרות, והמרות האמיתית מופעלת
על־ידי צבא המזכירים בשרשרת״פיקוד ברו רה.

אף חוברות־ההסברה הארוכות, אין
להניח שהבוחר הממוצע ירבה לחשוב על
מדיניות עולמית ועל היסודות המדעיים של
בניית האינדכס. בסופו של דבר יעשה את
החשבון הפשוט של מעטפת־השכר וערכה.
כמו בכל בחירות, אפשר לסכם את כל המערכה
בשתי נוסחאות פשוטות :
אדם המרוצה באופן כללי מן המצב הקיים,
יצביע בעד המפלגות השולטות־אדם
שאינו מרוצה מן המצב, יצביע בעד
האופוזיציה.
מידת אי־רצונו, יותר מכל תעמולה, תכריע
בעד איזו ממפלגות האופוזיציה יבחר.

תוצאות הבהירות הקודמות

שטחי כבוש
מכלל הפועלים כישראל
מאורגנים בהסתדרות

הבחירות לוועידת ההסתדרות
השביעית התקיימו כ־ 1949 וכהן זכו
מפא-י כ־מפ״ם
(המאוחדת) כ
מההתישכות
העובדת
מאורגנים בה

מתושבי הערים הגדולות
מאורגנים כה כעיר

*57,1
* 34,4

העובד הציוני בקומוניסטים
כ־העובד
הדתי כ•

תצפית

(כר הזכויות שפורות)

• אץ כל סיכוי בי האלוף חיים רסקוב יפסיק בזמן הקרוב
את לימודיו בבריטניה.
• יו ץ לא תשלח ציר לישראל, תמשיך להכיר בה דה־פאקטו בלבד,
למרות המשפטים המעוזדיס שהשמיע שריהחוץ הימני באוזני עתונאי ישראל/
בשבוע שעבר.

• אל תופתע אם סעיף סודי בחוזה תורכיה-עיראק, הדן

בעתידה של סוריה, יופעל כקרוב. עיראק מכשירה את הקרקע להחייאת
תוכנית סוריח־רבתי בסיועה של תורכיה. אם לא יצליחו מתווכים ניטראליים
הפועלים עתה מאחורי הקלעים, להשיג הסכם של סטאטוס קוו — צפה לבך
שאי היציבות הכרונית בדמשק, ההפך למרד ג לוי.

• צפה לפתיחת פקולטה למדעי-הצכא באוניברסיטה חי־רושלמית,
לאחר הצלחת האקדמיה הצבאית ובית־הספר הגבוה למדעי־הצבא.
המועמדים להנהלת הפקולטה :

רב־אלוף ד-ר

יגאל

*דין, אלוף־משנה

שלום

עשת. ,סגן־אלוף ד-ר ישראל בר.

• מחלקה מיוחדת לענייני וועדות שכיתת־הנשק תוקם
כמשרדהחוץ, עם העברת עניני המטרות מן הצבא למשרד. המועמד לראשות
המחלקה, שתקבל סמכויות רחבות ביותר: אחד משלושת הגדולים, המנהלים
את ענייני ישראל בארצות־הברית.

• שמו של פנחס לבון יופיע כרשימת-השריס בבחירות
לכנסת השלישית, יזכה באחד מעשרת המקומות הראשונים־במוחים, לאחר
שזכה לבון במקום החמישי של רשימת מפא-י בבחירות להסתדרות.

.קרוב לוודאי שתת שר הסעד, הרב רוזנברג, לא יחזור
לחיים הפוליטיים כישראל. רודנברג, אשר יצא שוב לארצות־חברית,

ינסה למצוא משרה מתאימה בהסזרחי האמריקאי, לא יוכנס לרשימת החזית
הדתית בבחירות לכנסת. את מקומו יתפוס ראשה המתפוטר של עיריית־ירושלים,
יצחק קריב, אשר יקבל את המקום השלישי (לאחר הרב מימון והרב נותק)
במקומות המוקצבים למזרחי, בין עשרת המקומות הראשונים של תחזית.

* ?׳1-יוסה ספיר יקבל את תיק שר־המסחר והתעשייה בממשלה

הקואליציונית ה 3אה, במקום פרץ ברנשטיין, שיעבור לתפקיד מרכזי
במפלגת הצ-כ. ההחלטה העקרונית על כך נתקבלה בעת הסיכום הראשון
בקשר למועמדות נציגי הצ״כ בממשלה האחר־בחירותית.

.צפה לסגירת תירי כל הלווייתנים במשטרה הכלכלית
לפחות עד לאחר הבחירות: מפא-י והצ״ב הסכימו שגילוי שערוריות
גדולות לפני הבחירות יזיק לשתי המפלגות, אשר כמה מעסקניהן מעורבים
בעיסקות לא־חוקיות בקנה־מידה גדול. הצעד הראשון: החיפושים אחרי אריק
קצנר, עמיל־המכס, שהיה מעורב בהברחת ברנר־קבק, יתנהלו בעצלתיים.

שמונה פצצות-האשמה

גרת מערכת הבחירות נגד מפלגות
אצ-ל לשעבר

יעקוב

לוטן

במדינה

מילוליות יוטלו על־ידי הצ-ב במסשונות.
הפצצת הראשונה: האשמות מפקד

נגד תנועת

תחרות, שפורסמו

בהמשכים בהבקר.

הפצצות הבאות יוטלו אחת לשבועיים.
• חיכוכים עזים יפרצו כקרב הפועל המזרחי, אם יפתח פקיד
סוכנות לשעבר, יהודה דטנר, הנאשם במעילות, את פיו, יגלה את כל הידוע

• אם באחד הימים הקרובים יצלצל הפעמון בפתח ביתך,
אל תופתע למצוא על הסף את מרדכי נמיר, ראובן ברקת או
אהרץ בקר שיציגו את עצמם, ילחצו את ידך, ינסו להסביר לך על כוס תה
מדוע עליך להצביע למפא׳״י. מפעל המגע האישי החל כבר בפרברי תל־אביב,
יקיף בקרוב את הארץ כולה

• מספר ניכר של מכוניות גרמניות קטנות מטיפוס. פולקם
וואגץ;-מכונית עממית) ,יובאו על ידי חכרת השילומים, חילקו
העם מבחן הקרב
לשלימיערב אין כל זכות מוסרית ומש פטית להישען על החלטות האו״ם, שחוללו
ונעשו לאל על־ידיהם הם: החלטות אלה אינן
קיימות עוד ולא יקומו עוד לתחיה, כשם
שכל עמי אסיה ואפריקה לא יקימו לתחיה אל פי
בנינו ובנותינו, שקיפחו חייהם הצעירים
בגלל התוקפנות הפושטת של שליטי ערב, ש־האו״ם
לא ידע למנוע אותת׳...
אין כמעט ישראלי אחד שאינו מסכים בלב
ונפש למלים אלה, שהיוו את נקודודהשיא
של נאום דוד בן־גוריון ביום העצמאות (ראה
להלן) .אולם עצם הצורך להשמיען מעיד על
שינוי חמור בחזית הבינלאומית.
משען הטפשות. משך שבע שנים סמ כה
ישראל על טפשותם של מנהיגי הערבים,
יותר מאשר על תבונתם המדינית של מנהי גיה
שלה. הערבים דחו כל הצעה למשא־ומתן
של שלום, נתנו לישראל להיראות ב עיני
העולם כרודפת שלום, נראו בעצמם כ־מחרחרי־מלחמה
צמאי־דם.
בחדרי־חדרים הודו מדינאים ישראליים ש אילו
הפכו הערבים את הקערה על פיה, היד.
מצב ישראל קל מאוד. בתנאים הקיימים ב עולם,
כשארצות המערב והגוש הסובייטי
מתחנפים לממשלות הערביות, היו רוכבים
על ישראל ליד שולחן המשא־ומתן.
החודש חל שינוי זה: הערבים תבעו את
קיום החלטות או״ם, עמי באנדונג תמכו בכך.
לעיני המסתכל השטחי בעולם, זוהי דרישה
מתונה והגיונית. משפט או״ם הוא משפט
צדק. אם תסרב ישראל להיכנע למשפט או״ם,
לוותר על חלק חשוב משטחה ולהחזיר שלו שת
רבעי מליון פליטים, תיראה כעקשנית
ומחרחרת־מלחמה.
התשובה המוחצת. תשובתו של כן־
גוריון היא הגיונית, מקובלת במשפט העמים.
אחרי שצד אחד בסיכסוך מגיש את דרישותיו
ל.מיבחן בקרב׳ ,עליו לקבל את תוצאות
המיבחן. אין הוא יכול לבוא, אחרי כשלונו,
ולחזור להחלטות קודמות.
אולם טענה זו לא תחזיר לישראל את עט״
רת״הנצתון בחזית התעמולה הבינלאומית.
משך שבע שנים לא הגישה ממשלת ישראל
לעולם אף תוכנית מדינית רצינית אחת שתו כל
לשמש בסיס לשלום עם ארצות־ערב. עתה,
כשעברה היוזמה לידי הערבים, צפויה לה
תבוסה פסיכולוגית מכרעת, אם לא תשיב
בהצעה משכנעת, דרמאתית ומוחצת משלה.

לטה למסור את רשות־הדיבור לשר־הבטחון,
הפכה את המיסדר הגדול כולו למסגרת זהב
להבלטת נאום בי. ג׳י. כפנינה יחידה. היד.
זה נצחון גדול של בי. ג׳י. על משה שרת.
בשעה היעודה קם הגבר הלבוש חאקי,
פסע כמה פסיעות אל המיקרופון, שלף צרור
של ניירות והחל קורא בנאום.
עד הסוף המר. באולפן שרות השידור
נראה הנאום ארוך, אך לא מעייף. עתה,
על המגרש, היתר, לו השפעה קטסטרופלית.
החיילים שקמו בשעה שלוש לפנות בוקר,
צעדו מיצעד ארוך ומפרך ברחובות תל־אביב,
היו עייפים ביותר. בעמדם נוח ללוא תנוער.
לשמע הנאום הארוך, נפלו חצי תריסר מהם,
בזה אחר זה, מתעלפים.
בן־גוריון עצמו והיושבים בקרבתו לא
הבחינו בנעשה מאחורי חומת החיילים ב שורה
הראשונה. הם הופתעו כשאלפי צופים
באגפים פרצו פתאום בשריקות ובצעקות.
הדיפלומטים הזרים חידדו את מבטיהם בת מיהה,
הסתכלו במשקפות. כמעט איש לא
הקשיב עוד לנאום, אף שהיה מענין למדי,
קבע כמה עקרונות פוליטיים חשובים.
בי. ג׳י. עצמו הרגיש כי הגזים בנאום
הארוך, אך אחרי שהקליטו ברדיו שוב
לא יכול היה לקצרו* .הוא המשיך, עד הסוף
המר.
כשנכנס האיש לבוש־החאקי למכונית־ה־קרייזלר
השחורה, המלטה שני אופנועים ש עצרו
׳את התנועה בכביש, חל שינוי במעמדו
הפוליטי. זו הפעם הראשונה מאז הקמת המ דינה
נכשל בי. ג׳י. בריתוק קהל מבוגר.
הלקח לא עבר מבלי למשוך תשומת־לב
רבה בצמרת מפא״י. התוצאה: ירידה של
מניות בי. ג׳י ,.עלית המניות של שרת, שנחל
השבוע נצחון נוסף כשהצליח, אחרי מאבק
ממושך, להעביר את הטיפול בועדוח שביתת־הנשק
מרשות בן־גוריון והרמטכ״ל לרשות
משרד־החוץ.

יחסי חוץ

לחיצה מתקדמת

נציגי 23 המדינות (מתוך 41 המדינות
המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל)
שהסתדרו בחצי גורן בבית הנשיא ברחביה,
כדי למסור לו את ברכות מדינותיהם לחג*
העצמאות, ציינו בלי משים, שלב נוסף בקשרי
ישראל עם העולם הרחב.
בעוד שהשנה גדל מספר לוחצי־ידיו של
הנשיא, לאחר שנציגי המדינות הדרום־אמרי-
קאיות שנעדרו בשנה שעברה לפי הוראות
הטתיקאן הופיעו השנה, נתנו בכך גושפנקה
בלתי רשמית להכרת מדינותיהם בירושלים
כבירת־ישראל, בלם מספרם הרב של מיופי-
הכוח שעלו ירושלימה במקום הצירים עצמם.
הממשלה הנאום ה&דוד
בבוקר יום העצמאות הובהלו ראשי קול־ישראל
על־ידי הודעה ששינתה ברגע האחרון
את כל סידרי השידור המתוכננים. דויד בן-
גוריון עמד, בניגוד למקובל, לשאת נאום
פוליטי גדול במיסדר יום העצמאות, ביקש
להקליט מראש את הנאום לשידור ברדיו.
היתד. זאת הודעה רבת־משמעות. כי ההח
הורגש

ביחוד

העדרו

ציר

תורכיה

(המשך
בעמוד )8
* אך הוא קיצרו בכל זאת, השמיט שני קטעים
קטנים ובלתי־חשובים.

על ידי הממשלה, בתשלומים מחים, לרופאים, מהנדסים ובעלי מקצועות חיוניים
אחרים. בין השאר, מקווים חוגי השלטון להחזיר לעצמם בצעד זה את אהדת
המתפרנס העצמאי. המכוניות, אשר שימשו בשעתו קלף חשוב בתעמולה הנאצית,
יחוייבו בדמי רשיון נמוכים, יצרכו כמות מינימלית של דלק, תוכנית הבאתן

תתד מר• סיבי

הוכנה בארץ, נתקלה בהתנגדות ראשי השילומים, אך תוגשם בכל זאת בזמן
הקרוב ביותר.

מימת מד• רחיזססח ומזסוז

.סכנת פלישת הארכה תגדל השנה: לפי ידיעות, שהגיעו
לאחרונה מסודאן, גויניאה הצרפתית, תוניסיה וערב הסעודית, הוברר כי קצב
התרבות הארבה גדל פי כמה, ולא מן הנמנע כי להקות הארבה הרעבות יפשטו
למרחקים, יגיעו עד ירדן, ישראל, סוריה ולבנון

• אלפי חברי קיבוצי הפועל המזרחי ימנעו, כרובם, מהצ-
כעה בבחירות להסתדרות העובדים.

יחזר סדי ריבו! מריס
!סדזתז סדי סהורוח
׳!וזד סד• סהחסס גם גם רח-ס
ופוזזח גור• שבדים •צדגיט
זוזו־ סר• רז־סד. אחרי 0810ר״זזיס זעססד
יפמהז סד• פר־ין מבזדר, וזג8י, חרתג־ח.
•חזר סר• טידזנ׳ס וסדימז
ופהיזז סד• סאסץ מסג!וון• ואחדתת ברד 1
זוגו־ סד• תבזזחז סרסד׳זר,
גפחזו! סדי וזגיעד. סעצמו.

תהיה זו הפגנת חברי הקיבוצים

נגד איחוד צמרת מפלגתם והמזרחי לחזית דתית, לקראת הבחירות לכנסת.

• הקיבוצים הדתיים של הפועל המזרחי ופועלי אגודת-
ישראל יצטרפו לאיחוד הקבוצות והקיבוצים, תוך השנה הקרובה.
• הקיץ לא יבקרו כל ספורטאים ישראליים בתורכיה: אינודי
הספורט הישראליים קיבלו רמז מגבוה כי החרפת היחסים בין שתי המדינות

לא תאפשר לספורטאי ישראל לקבל עידוד כלשהו מצד הקהל התורכי, חם־המזג.

זת רסזעצ ה הננזמיניה נטר

.שני מבצעים ארכיאולוגיים כקנדדמידה ממלכתי מתוכננים
לקראת עונתיזזח סירות הראשונה כישראל. בצפון יפתח רב־אלוף ד*ר

ומל ״ אביב -י ב !

יגאל ידיו בחפירות בתל אל־קצה (חצור) ,לגילוי שרידי תרבוזת־ההקסוס. בדרום
יסרוק ד׳־ר •וחנן אהרוני את נקיק׳ נחל חבר (עין־גדי) ,בחיפוש אחרי מגילות
גנוזות מתקופת מלכות־ישראל.

וסו! (1.01

שימינו הגיוזד*>ן

־ חנ1ן־ לרין
פ __נס ננה

כי. ג׳י. על הקירות
עד הסוף המך

העולם הזד 916 .

האיש המעז לל חוץ את •די י שר אל

באותה שעה ממש את מלחמודהעצמאות
של ישראל. אותה שנה התקוממו למעלה
מ־״ 407 מצירי הפרלמנט הבורמאי נגד מנהי גם׳
ניסו להשתלם על המדינה בכוח הנשק.
בין המתקוממים :
• אירגון הדגל האדום של הטרוצקיס־סיס,
שמנה 6000 לוחמים חמושים. מנהיגו
היה תאקין סו, מי שישב יחד עם או נו
בבית־סוהר בריטי.
• אירגון הדגל הלבן הקומוניסטי, שמנה
13 אלף לוחמים, התמרד במרץ , 1948 לפי
הוראה, שבאה מעבר לגבול.

״שנים רבות הייתי מצדד כעמדת הערבים בעמן ארץ־ישראל,״ הודה
לא מכבר ראש-ממשלת בורמה באוזני לסלי הור-בלישה, היהודי שהיה
פעם שר-המלחמה הבריטי .״עד שביום אחד נזדמן לידי ספר אחד.
קראתי בו והגעתי למסקנה שבעצם הצדק עם היהודים, וכי הארץ
שייכת להם הגבר הקטן, עגול-הפנים, התכוון לספר־הספרים, התנ״ך.
או נו הוא כיום הידיד היחידי של ישראל
בין מטולה לטוקיו. הוא הפגין ידידות זו
בצורה שקטה, מאחורי הקלעים, כשפעל
לריכוך ההחלטה האנטי־ישראלית בבאדנדונג
(העולם הזה .)915 בימים הקרובים יפגין את
אהדתו זו בצורה חותכת עוד יותר, כשיעשה
למען ישראל ג׳סטה אשר לא עשה עוד
כמותה לפניו שום ראש־ממשלה אחר בעולם.
הישראלים, שג׳סטה זו תעשה עליהם רושם
עמוק, ביחוד אחרי השלמת שרשרת־האיבה
נגדר, בבאנדונג, אינם יודעים הרבה לא על
האיש ולא על ארצו. הם רק ראו כרחובו-
תיהם את הגברים הבורמאים הקטנים, סתומי־ההבעה,
שבאו ללמוד מהישגי צה״ל, ולקחת
את המטוסים הישנים שנמכרו בישראל למדי נתם.
בראשית
הדרך הדיפלומטית גרמה אי־ידיעה
זו לקוריוזים לא מעטים. פעם כתב
או נו מכתב רשמי לממשלת ישראל, חתם
בשם הצנוע ״מאנג נו״ ,שפירושו ״נו הקטן,
הבלתי־חשוב, חסר־הערך.״ האיש שניסח
את תשובת ישראל חשב כי ״מאנג״ הוא
שם משפחתו של נו, ענד ,״לכבוד מאנג נו
היקר,״ גרם כמעט לתקרית בינלאומית.

נתעוררה בי תשוקה עזה אל כל היפה, שאיפה
איתנה להגן על כל החלשים, להדביר את
מדכאיהם.״
את מלחמתו נגד המדכאים — הבריטים,
שהיו אז שליטי בורמה — ניהל או נו,
מאוחר יותר, שעה שהשתלם בפילוסופיה
באוניברסיטת ראנגון. אולם הוא לא שכח
גם את כמיהתו אל היופי: הוא חיבר
שירי אהבה נלהבים לכבוד מיה־יאי, בתו
היפהפיה של מנהל־ר,אוניברסיטה, אותה נשא,
מאוחר יותר, לאשה.

מארבס !קאו־נג ,
מלחמתו של או נו לעצמאות בורמה, שהחלה
בהשפעתו של עתונאי בורמאי או בא־צ׳ו,
נמשכה גם לאחר שסיים את לימודיו, החל
לעבוד כמורה. במהרה נוכח הפילוסוף־הסופר

הפולשים היפאניים, שהגיעו לראנגון בשנת
,1942 שיחררו את האסירים הפוליטיים, אך
התיחסו אל העם כולו כאל עבדים. סיפר
או נ ו :״יום אחד פגשתי בתהלוכת איכרים,
שנשאו סלים מלאים פירור. כמתנה לנד
שחרריהם היפאנים. כעבור שעה קלה שבתי
ונתקלתי באותם האיכרים, שהלכו בראש
מורד: התברר כי מפקד הצבא היפאני קיבל
את המתנות, הודה לנציגי האיכרים בכמה
סטידות־לחי אדירות״
או נו לא שכח את סטירות הלחי גם
כאשר נתנמה כשר־החוץ של ממשלת־הבובות
הבורמאית בחסות היפאנים. הוא ציפה לשעת
נקם ושילם. השעה באה ב־ ,1944 כאשר הת קוממו
הבורמאים המאוכזבים נגד היפאנים,
יצאו לקראת 250 אלף חיילי בנות־הברית,
כשלפניהם הבקיע את הדרך בג׳ונגל הגנרל
הבריטי הציוני, גיבור עמק יזרעאל, צ׳ארלס
אורד וינגיים.
עם בוא השלום חודש המאבק לעצמאות.
הפעם עמדה דעת הקהל בבריטניה לצד
הבורמאים׳ ובשנת 1946 נפלה ההכרעה נ
גנראל אאונג סאן 31 מפקד צבא־ההגנד,

אולם אפילו קוריוז כזה לא יכול היד,
להעיב על היחסים המתפתחים בין שתי
הארצות, המייצגות שני עולמות שונים, ושיש
להם בכל זאת הרבה מאד מן המשותף.

ת1תחים 1דת

בורמה היא גם ארץ אשר לא ידעה שלום
במשך שתים עשרה השנים האחרונות. הבריטים
והיפאנים נאבקו עליה במלחמת העולם
השניה, ולאחר המלחמה, כאשר השיגה בורמה
את עצמאותה, השתרר בה תוהו ובוהו בל
ישוער. צבאות פרטיים שטפו על פני הארץ
בת 19 מיליוני התושבים. מרידות פרצו
בעשרות איזורים. מעצמות המערב ראו במתרחש
שם ניצנים של קוריאה שניה.
החששות נתבדו: בורמה הצליחה לצאת
מן התוהו ובוהו באמצעות מהפכה שקטה,
בה הופעל נשק משולש: תותחים, אידי אולוגיה
ודת. מפעיל הנשק: או נו (הדוד
נו)* ,ראש־ממשלת בורמה.

באותה אוטוביוגרפיה מספר או נו כי הוא
הפך לשיכור מושבע עוד בהיותו בן שתים-
עשרה. לעתים קרובות היו יושבי עיר מולדתו
מביאים אותו הביתה כשהוא נטול הכרה.
אביו התבייש בו עד כדי כך שר,יגלהו לצריף
נידח באחד מפרברי־העיר.
״אורח חיים זה נמשך עד אשר אירעה
בי מהפכה שקטה,״ סיפר או נו ,״פתע
* נו, שפירושו ״עדין״ ,הוא השם שניתן
לו על־ידי אביו, בהתאם למנהג בורכואי,
מפני שהאות הראשונה שלו מתאימה לאות
הראשונה של היום בו נולד.

12 אלף לוחמי שבס קארן הנוצרי,

אשר התמרדו באוגוסט ,1948 דרשו מדינה
אוטונומית משלהם בקרבת גבול תאילנד.
• שרידי צבאות סין הלאומנית,
נמלטו לבורמה בשנת . 1949

אשר

דח 1*01
לנוכח מבול המרידות לא היחד. לאו נו
ברירה: הבודד,יסם, רודף־השלום, הפך בן
לילה לאיש מלחמה. הוא ריכז את 12 אלף
חייליו ואת חיל־האוויר שלו, שהיה מורכב
משלושה מסוסי־קרב, הצליח לעצור את
הגיס הקומוניסטי במרחק 11 קילומטרים
מראנגון, זמן קצר אחרי שצבא ישראל עצר
את המצרים 24ק״מ מתל״אביב. באביב 1949
כבר כבשו כוחות הממשלה את עיר הנמל
החשובה מאנדאליי. בשנת 1950 פלשו צבאר
תיו של או נו אל מעוזי הקומוניסטים בבקעת
איראוואדי, ובשנת 1952 עלה בידם להדוף
את שרידי כנופיות סין הלאומנית אל בין
ההרים.
או נו ידע כי הניצחון המוחלט לא יושג
בשדה הקרב. אולם באמתחתו היה נשק
אחר, טוב מן התותחים: הדיפלומטיה. הוא
חיסל את מרד הקארנים בשתפו את מנהיגיהם
בממשלה ובהבסיחו להם מדינה אוטונומית.
הדיפלומטיה פתרה גם את בעיית הסינים
הלאומנים: מחציתם הוטסו לפורמוזה׳ ב מטוסי
או״ם. הנותרים סרבו לפרק את נשקם,
הוכרזו כפושעים, העומדים מחוץ לחוק.
אולם תוך כדי מאבק נגד הקומוניסטים
לא וויתר או נו על הרעיונות המרכסיסטיים,
בהם השתעשע בנעוריו. כיום דומה כי של טונו
יהפוך את בורמה למדינה סוציאליסטית
חד־מפלגתית, בדומה ליוגוסלביה של מיסו,
בה יבקר החודש. הקרקעות כבר הולאמו,
יחולקו בין האיכרים העניים, לאחר שישולמו
לבעלי־האחוזות פיצויים מתאימים (בסך של
דמי אריסות לשנה אחת) .אולם או גו מרגיע
את האמריקאים המודאגים :״אין כל סכנה
במפלגה אחת חזקה, כל עוד מאמינה מפלגה
זו בדמוקרטיה.״

בורמה היא ארץ הניגודים הגדולים. מצד
אחד שולטת בה השלווה האופיינית לדת
הבודהיסטית, ומאידך מאמינים יושביה ברו חות,
בכוכבים ובכוח הזרוע. האיסרה החבי בה
ביותר על יושביה :״רק ההורג מלך
מסוגל להיות למלך.״

או נו, הגבר הבלתי רגיל בן ד,־ ,47 שולט
בארצו באי־רצון. טוען הוא :״אני סופר
וחולם. עבודת החקיקה והשלטון גורמת לי
כאב־ראש.״ הוא שולט בבורמה זה שבע
שנים, למרות ארבעת נסיונותיו להתפטר.
נאמנותו למולדתו מאלצת אותו, לעתים,
לוותר על עקרונות אי־האלימות הבודהיסטיים,
הקדושים בעיניו עד מאד.
פשטות הופעתו של או נו הינד, ממש
מדהימה. ראשו עגול, פיו גדול למדי, ועיניו
החומות שולחות בבני שיחתו מבטים נוק־בים־מקסימים.
מכל דמותו שופעת כנות
בלתי־רגילה. אחת ההוכחות לכנות זו: או גו
לא היסס לגלות את כל פרטי חייו באוטו ביוגרפיה
שלו, שהתפרסמה לאחרונה באחד
מעתוני ראנגון.

י 8000 חיילי צבא הקבע הבורמאי, שהתקוממו
ביולי , 1948 בסרבם להילחם בקומו ניסטים,
שהיו חבריהם לנשק בעת המאבק
על עצמאות בורמה.

ראש ממשלת בורמה או גו
ידיד לעת צרה
הצעיר כי מלחמתו היא בעיקר מלחמתם
של הצעירים. על כן חזר הוא לאוניברסיטה,
במסווה של סטודנט למשפטים, אירגן הפ גנות
נגד הבריטים (המפורסמת בהן, שנערכה
בשנת , 1936 הגיעה לשיאה עם שריפת הדגל
הבריטי לפני אולם בית־המשפט בראנגון),
הצטרף לאיגוד הלאומני־קיצוני, אנו הבור־מאים.
חברי איגוד זה כונו בשם תאקין
(אדון) — כינוי אשר נחשב, לפני כן,
לתוארם הבלעדי של השליטים הבריטיים.
אחד מחבריו של או גו, שהפך לתאקין נו,
היה תאקין תאן טון. כיום הפכו החברים
לאויבים מושבעים: תאן טון עומד בראש
חיל־המחתרת הקומוניסטי בבורמה. תאקין
אחר עומד כיום בראש צבא הדגל האדום
הטרוצקיסטי. או נו עצמו הירבה לעיין בכתבים
סוציאליסטיים, תירגם את כתבי מארכס
לשפה הבורמית. אולם הוא תירגם לשפת אמו
גם ספר אחר, שעשה עליו רושם עז: את
ספרו של דייל קארנגי, כיצד לרכוש ידידים
והשפעה בחברה.

סטירחז 1םיד
בפרוץ מלחמת־העולם השניה הציעו התא־קינים
הצעירים את עזרתם לבריטים, תמורת
הבטחה להקנות לבורמה עצמאות מוחלטת.
הבריטים סירגו. התוצאה: או נו וחבריו
החליטו לשתף פעולה עם היפאנים, הושלכו
לכלא, ישבו מספר שנים בבתי־הסוהר.

הבורמאי, הסכים לעמוד בראש הממשלה
הראשונה של מולדתו העצמאית או נו בן
ה־ 39 היה נאלץ לדחות את עבודתו הספרו תית,
לפחות לזמן מה, לקבל את תפקיד
יושב־ראש המועצה המחוקקת.
אולם במהרה התברר כי לממשלה החדשה
היו אויבים רבים. ביולי 1947 חדרו שלושה
מהם לבניין הממשלה בראנגון, סרקו את
אולם הישיבות בצרורות של כדורי סטן.
גנראל אאונג סן וששה מחבריו לממשלה
נוקבו ככברה. דומה היה כי איש לא יוכל
למלא את מקומם. אולם עוד למחרת היום
הכריז המושל הבריטי של בורמה :״אני
שמח להודיע כי תאקין נו הסכים להרכיב
ממשלה חדשה.״
היתר, זו אתת מהכרזותיו האחרונות של
המושל הבריטי: ב־ 4לינואר 1948 הפך
הדגל בעל ששת הכוכבים לדגל בורמה העצמאית,
שפרשה לחלוטין מחבר העמים הבריטי.
רבבות בורמאים רקדו ברחובות הערים
תופפו בתופים עתיקים, שרו את הימנונם
הלאומי :״כי זוהי ארצנו — עד סוף כל
הדורות.״
פיסקה זו של ההימנון לא התאימה לאמת —
לפחות לא בשנה הראשונה לעצמאות בוחמד״
החודשים הראשונים של עצמאות בורמה
היו כה קשים, עד שאו נו היה מחליף ברצון
את מקומו עם זד, של דוד בן־גוריון, שניהל

או נו איננו מסכים עם קארל מארכס
בדבר אחד ־ .לדעתו אין הדת אופיום להמו נים,
אלא דבק המגבש אותם ליחידה לאומית
איתנה. על כן הזמין ראש־הממשלה פסלים
בודהיסטיים עתיקים מציילון׳ הקים פאגודת־שלום
ענקית בקרבת ראנגון, הוציא 6מיליון
דולאר על שני תריסרי מקדשים אחרים,
בתוכם אולם תח־קרקעי, בו התכנסה המועצה
העולמית של בני דת בודהה. הוא חייב את
חבריו לממשלה לעבוד כפועלים פשוטים
בבניית המקדשים.
יתר על כן, או נו הראה לבני עמו דוגמה
אישית: הוא הסך לצמחוני נלהב, הסכים
לאכול ״קצת דגים,״ רק לאחר שהיתרו בו
הרופאים כי הוא עלול לאבד את אור עיניו.
מצווה דתית, בה התמיד או נו יותר: ההתנזרות
ממגע מיני, בה התחיל בשנת .1950

בשם הגזרל ובודהא
כיום נחלצה בורמה, לסי שעה, מן המבוך.
צבאה, שגדל פי חמש ומגיע כיום ל־60
אלף איש, הביס את כל אויבי הממשלה.
בהישג זה דומים או נו ורעיו לממשלת
ישראל. אולם קיים בין שתי הממשלות
הבדל אחד תהומי: בורמה נשארה בלתי״
תלויה במערכות העולם! סירבה בעקשנות
לקבל כל מענק מאמריקה! מנהיגה כיום, יחד
עם ג׳והרלאל ניד,רו ההודי, את המחנה
השלישי, התווכני, בעולם.
בניגוד לניהרו, הדואג לקולות המוסלמים
בארצו והמשתדל לקנות אה קולות הערבים
באו״ם למדיניותו, חופשי או נו ממשוא־פנים
בבעיות המרחב השמי. יותר מכל אדם
אחר בעולם נועד על־ידי הגורל, או הבודהא,
לקבל לידיו את התפקיד ׳הגדול: לתווך
שלום בין ישראל ועמי ערב. בואו של הנציג
הדיפלומטי הבורמאי הראשון לישראל בש בוע
הבא, עשוי להיות צעד ראשון בכוון זה.

אוד חדש ונד...

במדינה

פרשת ברגר־קבלו
ינאת

בדור נאדר

מדי שנה מוברחות ארצה, בראש וראשונה דרך נמל חיפה, סחורות
חייבות מכס בסכומים (לפי הערכת מומחי המשטרה הכלכלית) של
כעשרה עד חמישה־עשר מיליון ל״י. סכום אגדי זה, הניגדל מאוצר
המדינה, גדול לשם השוואה — מכל תקציב משרד הסעד, עולה על
מחצית תקציב משרד החינוך. הרווחים מהברחות אלה מתחלקים בין
הסוחר־קונה־הסחורה, המשלם עבורה מחיר נמוך יותר> המתווך,
המעביר את הסחורה ! עמיל־המכס, העוסק בשחרורה ! ופקיד־המכס,
המקבל שוחד. אולם מחצית הסכום משתלשלת, כמעט ללא סיכון,
לכיסיהם של כתריסר בעלי־הון, מממניהן של ההברחות הגדולות.
הריווח מהברחות אלה הוא כה גדול, עד כי גם אם נתפס המתווך
כדאי לו לשתוק. הבוס משלם את מחיר השתיקה. ואם, חס־וחלילה.
מגיעה המשטרה הכלכלית, בדרך מקרה, אל הבום עצמו, הרי מה
שעתיד להתרחש --

סחורות בחצי סילינן ל״,
מפקח ראשון משה פודור, ראש המחלקה הכלכלית במשטרת מחוז־חיפה,
החלים לשים קץ להברחות המכס, אפילו יעלה לו הדבר במחיר
ידידותם של רבים וגדולים. הוא פיזר מודיעים בכל רחבי הנמל, אסף
שברי־אינפורמציה, צירף עובדה אל עובדה, קיבל תמונה מלאה על
פעולותיו של אחד מגדולי המבריחים בארץ — הסוחר־יבואר שמעון
ברגר, אדם בעל מהלכים בחלונות הגבוהים של המדינה
כשעצרו אנשי ה-כלכלית׳ בכביש ליד חורה, לפני כשנה, מכונית
עמוסה סחוררת־מוברחות, שאלו את הנהג . :מיהו היושב לידך ז ׳
״טרמפיסט ׳,השיב הנהג.
.היכן אספת אותו ליד תחנת־אגד בחיפה היתד, התשובה.
הקצינים חייכו, הובילו את הנהג והטרמפיסם למשטרת חיפה, הציגו
לפניהם תצלום שנעשה אותו בוקר על־ידי המשטרה בהדר־הכרמל,
המראה את הטרמפיסט עולה שם למכונית.
הנהג נדהם, הודה כי הטרמפיסט אינו אלא מתווך־הברחות שמואל
קפלן, הוליך את המשטרה לכמה וכמה מחסנים גדולים בחיפה, הובילם
אף לבוסים עצמם — שמעון ברגר ושותפו, נח קבק.
האחראי להלשנה, מודיע סודי אשר קיבל עבודה 7500ל״י מראש
המחלקה הכלכלית של משטרת־ירושלים, עמ״מ משה איילון, עזב את
הארץ בעזרת המשטרה, זכה, בינתיים, להסתכסך עם החוק גם בחוץ־
לארץ.
המתווך שמואל קפלן, אשר ביכר תחילה את השתיקה, נוכח. כי הכל
אבוד, מסר את שהיה ידוע לו, ישב עם סמ״מ שמאי זוהר, ראש
המחלקה הכלכלית במטה הארצי, ועם מפקח ראשון סודור, לשום
את הרכוש המוברח.
.כאן חצי מיליון לירות כמו כלום 1״ צעק זוהר.
.אתה מגזים,״ הרגיעו קפלן. ,בעסק שלנו, הסחורה הזאת שווה לא
יותר מ־ 350 אלף לירות.״
הסחודד״ אשר נקנתה בחוץ־לארץ בדולרים מוברחים (גם לכך דואגים
מממנים מיוחדים) ,עלתה 128 אלף דולר, היתד, חייבת במכם של כמאה
אלף ל״י.

סאסצעי־סניעה עד שפחונים
בין היתר כלל המשלוח המוחרם — שהורכב אך ורק מסחורות
שאין נותנים רשיונות להבאתו — למעלה ממיליון תפשירי־מניעה,
בשווי של יותר ממאה אלף ל״י ! למעלה מ־ 600 אלף סכיני־גילוח,
שערכם כשמונים אלף ל״י ! רבבות תריסרי שפתונים (לירה השפתון
במכירה סיטונית) ! וכן מכונות״גילוח, עטים נובעים ועוד.
משנעצרו ברגר וקבק, היתד. כל חיפה כמרקחה. ברגר נימנה על
נכבדי העיר, היה מידידיו האישיים של ראש־העיריד״ אבא חושי,
תרם סכומים עצומים לקרנות״הבחירות של מפא״י ונשלח בהמלצתה
לשמש חבר בבית״הדין למניעת ספסרות. קבק, אף הוא יביאר, תעשיין
וסיחר, ושותף לברגר הן בעסקיו הליגליים והן בבלתי־ליגליים, נחשב
גם הוא לאחד מאנשי אבא חושי ישב מטעם מפא׳־י בבית־הדין לערעו רים
על מס־העסקים העירוני.
ראש־העיר עצמו קם להתערב, שליחים הורצו למשרד־האוצר, עורכי-
דין נשכרו בסכומים של חמש ספרות. המכס נתבקש להסכים לפשרה,
לפיה תבוסל האשמה נגד השניים, תמורת תשלום כופר בסך 200
אלף ל״י.
בינתיים נעצרו עוד ששה איש (פרט לעשרות חשודים) ,ביניהם
נתן גולדמן, מי שהיה סגן־המפקח על מטבע זר במחוז חיפה משה
טייכמן, פקיד באגף המטבע הזר, אריק קצנר, עמיל־מכם, וכן שני
פקידי־מכם שאיפשרו לקצנר להעביר את הסחורה כחפצי עולה חדש
(קצנר קיבל תמורת טיפולו סך של 8000ל״י).

(המשך מעמוד )6
ספקאם איסטיניאלי שנקרא לאנקרה לקבלת
הוראות חדשו)ז מממשלתו. לעומת זאת איטליה,
שצירה הרוזן בנדטו קאפומצה די־קאמסולאטארד,
מבלה חופשה ממושכת ברו־מ
* ניסתר, להחליש הדיהן של השמועות
על הרוח הקרירה המנשבת בפאלאצצ׳ו קיג׳י
לגבי ישראל, עשתה ז׳סטה: היא שיגרה
במיוחד את נספחה הצבאי דה־קאסולד. כדי
שמקומה לא ייעדר בטכס לחיצת־הידים
הרשמי.

מששוחררו הכל בערבות עד למשפט, החלו מתרקמות תוכניות
כיצד להוציא מהרשת את אלה הגדולים מדי עבורה.
ואז נודע למפקח ראשון פודור, כי עמיל־המכס קצנר (שעשרות
תיקים נוספים תלויים לו מאחורי גבו) ,קיבל סכום־כסף גדול נוסף,
עומד לברוח מהארץ בסירת־דייג אשר תפליג בלילה מנתניה.
הסתלקותו של קצנר מהארץ — ומהמשסט הצפוי — עתידה היתד.
לפורר את בניינה של התביעה. המשטרה הסכימה לתבוע לדין את
גולדמן וסייכמן לפי סעיפים פעוטים, בתנאי שימסרו עדות נגד קצנר.
משהיה קצנר מובא לוין לפי סעיפי אשמת המבטיחים שנות מאסר
מהבות, עלול היה לפתוח את פיו ולגלות רשתות״הברחה עצומות.
מפקח ראשון פודור תבע, על כן, וקיבל על כך פקודה מהשופט,
כי קצנר יתייצב יום יום במשטרה, הציב נוסף על כך, השגחה על
תנועותיו, לבל יוכל לעזוב את העיר.
אלא שלפתע נקרעה הרשת ביו חזקה, ודווקא בחלקה ההדוק יותר :
מפקח ראשון פודור, ראש ד,״כלכלית״ בחיפה, קיבל הוראה לצאת
לקורס קצינים בשפרעם ,״קורם שהיה נחוץ לו,״ לדברי אחד הנוגעים
בדבר. ,ממש כמו קורס לריקודים סלוניים״ .מהקורס הוחזר למשמר
הגבול.
משהוצא פודור
הכינה כתב־אישום
וסילקה את מרבית
מקוצץ זה, העמידה
שותפיהם.

מן התמונה, נעשה הפל פשוט יותר: התביעה
חדש נגד ברגר, קבק, גולדמן וטייכמן, קצצה
ההאשמות נגדם ומייד לאחר השלמתו של כתב
את הארבעה למשפט, בנפרד ממשפטם של ארבעת

בעוד ארבעת הנותרים עומדים נדהמים למראה הגתפתחות המוזרה,
הודו ברגר, קבק, גולדמן וטייכמן בהאשמות. נקבע להם מייד תאריך
קרוב למתן גזר״הדין.
ואז אירע המדהים מכל :
התביעה הופיעה בפני בית־הדין, טענה, כי ערך הסחורות המוברחות
הוא 43 אלף ל״י וערך המכס עליהן — 26 אלף ל״י. התביעה לא זו
בלבד שלא דרשה מאסר לנאשמים, היא אף המליצה להסתפק במאסר
על תנאי !
השופט קיבל הכל, פסק שעל הסוחרים לשלם את דמי־הנזק שנגרם
למדינה ( 26.000ל״י, כאילו) ו...
וחצי מיליון או יותר תכשירי־מניעה, שמכירתם בלבד עלולה לכסות
את דמי־הקנס, הוצאות ד,משפם ושאר הוצאות, באם היו כאלה, הוחזרו
לסוחרים, הועברו מיד למכירה בשוק ד,חפשי.

ספתח החידה גמלם
מה אירע כאן? מיהו השמאי נדיב־הלב אשר את שומתו העדיפה
התביעה על שומתו של ם.מ,מ. שמאי זוהר ז ומדוע לא עמדה התביעה
על מאסרם של המבריחים ז
את ההערכה החדשה קבעו מעריכים מיוחדים של המכס, אשר
התנצלו אחר־כך וטענו, כי הם פעלו לפי חישובי־שער רשמיים. לפי
איזה שער, איפוא, מהווים 128 אלף דולר סך של 43 אלף ל״י ז גם לפי
הקורם הרשמי של 1,8ל״י הדולר יהיה ערך הסחורות 230 אלף ל״י,
ולפי מחירי־השוק — כמעט כפליים.
מדוע הורידו המעריכים את שווי־הסחורה לעשירית מערכה הממשי?
ומדוע קיבלה התביעה הערכה זו ז ומדוע לא עמדה המשטרה על
הערכתה המקורית?
ברגר וקבק שילמו את קנם־הפרוטות, יצאו חופשים, בעוד שותפיהם־
הקטנים, שלא ידעו להסתדר עם כל המנגנון הממשלתי והמשפטי,
צפויים עדיין למאסר.
התביעה טענה, כי היא לא עמדה על עונש־מאסר, כיוון שלגבי נאשם
שאינו עבריין מועד נהוג להעדיף מאסר על תנאי. עברו של ברגר
אינו מצדיק את טענת התביעה, דבר שלא קשה היה לבררו.
מי, אם־כן, זכה בהפרש בין הקנס האמיתי לבין הקנס ששולם בפועל!
התשובה לשאלות אלו לא תינתן, כנראה, כי המפתח לפתרונן,
עמיל־המכס עשיר־העבר קצנר, ניצל את העדרו של פודור, ביקש
וקיבל רשות לנסוע לתל״אביב ! וכידוע —
בלילה מפליגות סירות־דיג מהחוף, עלולות לפגוש ספינות על דרכן,
עלולות להעביר לספינה מטען חי, אם אך ישלם המשלם־כל את דמי-
המישלוח.
קצנר נעלם ואיננו, כמחט בגורן, כעמיל־מכם במשטר מושחת, ועימו
נעלם הסיכוי הרציני האחרון להסיר את מסך־ו־,שתיקה מעל גדול מעשי
ההברחה שנתגלו במדינה.
מי שיבקש להסיק מסקנות מחפרשה — האחריות עליו ; אין
המערכת אחראית לתוכן המסקנות ולסיגנונן.
היא אך מסרה עובדות.
שערוריות דמי ש״ד הד־צ׳וו*
משנתברר, כי מרבית הכספים הנתרמים
על־ידי אלפי התיירים הנוהרים מדי שנה
להר־ציון, נעלמים בדרכים מופלאות, האשים
מנהל־ההר, הרב שמריהו מרגליות, את ה שומר
זליקוביץ׳ ,כי הוא הנו אחת העיקריות
,שבאותן דרכים מופלאות. השומר השיב
בהאשמות־נגד (העולם הזה .)915 הפרשה
הגיעה לידי המשטרה, ומשרד־הדתות ראה

עצמו נאלץ להקים וועדת־חקירה, בראשות
גזבר־המשרד, לביא. הוועדה קבעה, כי מעי לות
הרב מרגליות היו זעירות ביותר, הח ליטה,
כי זליקוביץ׳ הוא בעיקר שגרם לצלי״
לת כ־ס/״ 60 מן התרומות השנתיות (המגיעות,
לפי מקורות המשרד, ל־ 5000ד— 50000ל״י)
לתהום־הנשייה. השומר התמרמר על המסקנות
החד־צדדיות, לדעתו, אלא שבינתיים נודעה
הפרשה כולה לשורת המתנדבים, וזו העבירה
את הסיפור המלא לידיעת מבקר־ד,מדינה.
נראה

כי מעשה

מנע כל

אפשרות

להשתיק את הפרשה. זליקוביץ׳ הורד מההר,
הועבר לעבוד במחסן הראשי של משרד־הדתות,
והתערה מסרה את מסקנותיה לקצין־
ר,בטחון של נציבות־ד,מנגנון.
אולם בינתיים נתגלה דבר חשוב הרבה
יותר מאשר העלמתן של כמה רבבות לירות :
נתגלה, כי הר־ציון כולו, על קרבו וכרעיו
אינו שייך עוד למדינת־ישראל, וכי בתוקף
התפתחות מוזרה הפך ההר לרכושה של
אגודה עותומנית פרטית, המכונה בשם
הוועדה למען המקומות הקדושים.
למבקר -מחוץ לתחום. השעתריה ביקש שמבקר־ד,מדינה שעה נתגלתה,
לחקור את ספרי־החשבונות של הר״ציון,
גילה, לתמר,ונו, כי הן הקופה והן הכספים,
וכמוהם אף ההר עצמו, שייכים לוועדה למען
המקומות הקדושים, תעדה שאינה גוף ממשל תי
ועל־כן ספק הוא, אם רשאי המבקר
לדרוש את ספריה לבדיקה.
למרבה־המזל גילה מישהו, כי התעדה
מקבלת ממשרד״הדתות הקצבה שנתית של
כ־סססד ל״י והיא, איפוא . ,גו ף נתמך״ (על ידי
הממשלה) והמבקר רשאי להציץ בספריה, אם
גם תוך הגבלות מסויימות. המבקר ניצל
את הפירצה והחל בביקורת.
התפתחות זו הולידה בסוף השבוע שעבר
החלטה חדשה: זליקונניץ׳ הודח זמנית מעבו דתו,
עד לתום חקירתו של מבקר־המדינה.
השבוע סיים המבקר את חקירתו הנחפזת,
העביר את מסקנותיו לחעדה למען המקומות
הקדושים, ביקש את הערותיה, יפרסם דין-
וחשבון סופי רק לאחר שיקבל הערות אלו.
אלא שהשאלות אשר נתעוררו בינתיים
העמידו בצל את פרשת המעילה עצמה.
רכבות לירות ו־ 300 מצבות. נתברר,
כי 300 מקומות קדושים בתחומי־ד,מדינה,
מהר־ציון ומערת־אליהו עד למצבות נידחות
בגליל, נמסרו ע״י מי שנמסרו לרשות הוועדה
שהיא גוף פרטי לחלוטין. תקציבי רבבות
ותרומות־תיירים המצטברות למאות אלפי
לירות הם רק חלק אפסי מרכושה של
הוועדה. העיקר הוא, כי אחד המשלטים
החשובים ביותר מבחינה צבא־ת ואחת הנקו דות
הרגישות ביותר מבחינה פוליטית ודתית
נמצאת בידיים פרטיות, מבלי שאיש ידע
מיהו שהחליט כך.
הר־ציון, אשר לפני חמש שנים, במאמץ
עליון לחזור ולתקוע בו את יתד הקתוליות,
הכריז עליו האפיפיור כעל מקום קדוש מכל
קדוש, ממנו עלתה מריה, אם ישו, ד,שמימה,
ד,פך לעסק פרטי של אגודה, אשר את דרך
הקמתה הסביר אחד מראשי משרד־הדתות :
״מה פירוש? יהודים התאספו, התארגנו
והקימו אגודה! כמו כל אגודה אחרת׳.
למען הפשטות צריך היה אולי, לומר :
ממש כמו אגודת נחלאות.
אם מבקשים כובשי־ההר, אנשי גדוד הפורצים,
לדעת, למי שייך ההר שבדמם לקחוהו,
יוכלו לקבל תשובה ברורה: לרב שניאור
זלמן כהנא, יושב־ראש הוועדה למען המקומות
הקדושים, שהינו, במקרה או שלא במק רה
גם מנהל משרד״הדתוח.
ממש כמו נחלאות.

יהודים הנוכיס

בתוך קלחת האסיפות והמצעדים של האחד
במאי, לא שם איש לב לאסיפה צנועה של
ודעד עדת הישראלים הקראיים, בת אלפיים
החברים (רובם יוצאי מצריים ועיראק) ,אשר
נערכה בחצר קטנה ברמלה העתיקה. במרכז
האסיפה ישב יוסף מוראד, דודנו של תלוי
קהיר משה מרזוק, שביקש להינשא ליהודיה
רבנית (העולם הזה *•)914 מוראד מצא את
עצמו בין פטיש וסדן.
הרבנות סירבה לערוך למוראד קידושין
עם בחירת״לבו, הסתמכה על החרם העתיק,
שאסר על הקראים לא רק נשואי תערובת
עם יהודים רבניים, אלא גם מעבר לדת ה־יהודית־רבנית.
היא גם לא קיבלה את דעתו
של פרופסור שלמה גויטיין, שטען השבוע
מעל דפי הארץ. :בגניזה הקהירית נמצאו
מכתבים, המעידים על נישואים כאלה —
(המשך בעמוד ) 12
יהודי רבני הוא זה שמקבל נוסף על
הוראות התנ״ך גם את דיני המשנה והתלמוד,
להבדיל מן הקראים, הכופרים בכל מה שנכתב
לאחר חתימת־התנ״ן.

העולם הזה 914

תגהעצמאות

איש לא שם לב, כשבוע שעפר, לצעיר שחרחר, אשר נכנס לאצטדיון הרמתוגני
בצליעה קלה, כשהוא נשען על מקלו, ישב יחד עם אשתו ובתו, חזה במפגן העצמי
אות של צה״ל, כמו רבבות האנשים שמסביבו. איש לא שם לב גם לאות הארגמן,
המעוטר כסמל המדינה, שהתנוסס על חזהו של הצעיר. כי איש לא ידע שזהו
אות־הגכורה ושהוא עצמו הינו אחד מתריסר הבחורים בישראל שנעטרו באות זה.

הווו ב 0רוו.

נלווה אל גיבוו שואל בחג העצמאות
הממטרות חגו לאיטן, התיזו זרמי מים
על פני הגינה, המקיפה ווילה יפה, בשיכון
וותיקי רמת־גן. חלונות־הווילה היו מוארים.
בחדר־האורחים ישב סימן טוב גנה בחברת
אורח, חיכה לבוא אשתו, כדי לצאת העירה,
לחזות בחגיגות־העצמאות. המדפים היו גדו שים
ספרים, בעיקר ספרי־היסטוריה. בפינה,
במסגרת שחורה, היתד, תלויה מגילת־הגבורה
של סימן־טוב.

סורר בי התפעלות
המסדר
עצומה. יותר מכל התפעלתי מתנועו־תיהס
המדוייקות של אנשי חיל־הים.

אותןת * הקוממיות מגיעים בהחלט ל־משקי
הספר. זה רק פיצוי קסן מאד סל כל מה שהם
סבלו בתקופת־הקרבות הקשים בזמן מלחמת־השחרור.

״אומרים שיש לי מזל. זה נכון. ניצלתי
פעמיים ממוות בטוח. פעם בקרב על עיראק
סווידאן ופעם בעצרת מעגן. כנראה שיש
לי שם כזה: סימן־טוב. מזלי הגדול ביותר
הינו אשתי, לוטי, אבל על דבר כזה לא
מדברים*.
״אומתם גם שאני גיבור־ישראל, אחד מ־12
הגיבורים, אשר ארבעה מהם קיבלו את
אות־ההצטיינות לאחר מותם. קיבלתי מגילת-
גבורה ואות־גבורה. זהו זה, אות־הארגמן,
המעוטר בסמל־המדינה. א!?נם אין איש יודע
את ערכו ותוקפו של אות זה ואת הזכויות
שהוא נותן לנו. אבל זוהי בעייה לחוד —
בעייד, אשר אפשר לדבר עליה בלי סוף.
נעשה זאת בהזדמנות אחרת. היום ערב
חג־העצמאות. הבה ונשכח כמה דברים וניזכר
בכמה דברים אחרים.
סימן־סוב נזכר ברצון בימים שעברו, בחייו
בירושלים העתיקה, בה נולד וגדל, בדליקה
הגדולה שפרצה בחנות־האריגים של אביו,
לאחר שוו הוצתה על־ידי הערבים. הוא ניזכר
גם בתקופת שירותו בבריגדה ובצי הבריטי.
אולם יותר מכל אוהב סימן־טוב להיזכר
בימי מלחמת־העצמאות :״נשלחתי לבית־הסוהר
של תל־ליטווינסקי בתור שין־גימל.
לא יכולתי לסבול תפקיד זה. משך שלושה
חודשים ביקשתי שיצרפו אותי כנהג לאיזו שהי
יחידה קרבית. לבסוף מצאתי פרוטקציה :

הסאנקים
משקלו
אי ז ה
האלה קילקלו את כל הכביש בדרך
לשיכון. אין דבר, זה למען הסולדת.

קצין אחד בשם גורדון. הוא היה מפקד
של יחידת זחלים ודרש להעביר אותי ליחי דתו.״
לאחר
זמן הסיע סימך טוב את הזחל שלו
להתקפה על משטרת עיראק סווידאן.
״סעודי לא ראיתי הפגזה כזאת. המצודה
נכבשה לאחר שעתיים של קרב: המצרים
לא יכלו לעמוד בפני אש־תופת כזאת. בוודאי
ראית את הסימנים בקירות הבניין...״

לכבוש את החיים>
וכאן נפצע סימן־סוב גנה. פגז מצרי פגע
במנוע הזחל שלו. המפקד וסמה חיילים
נהרגו במקום. סימן־טוב קפץ החוצה, יחד
עם עוד חבר, זינק לעבר הזחל השני. פגז
מצרי שני הדביק אותו, ריסק את שתי רגליו.
על אף היותו פצוע, זחל סימן־טוב אל
המקלע (מ״ג) ,המטיר על המצרים אש קט לנית,
איפשר לאנשי היחידה לסגת. אחר נש אר.
משך שעות רבות, עם הפצועים, הישקה
אותם מים, לא הניח למצרים להתקרב, הת קשר
עם המטה.

אות;
מאז

״לא ידעתי איו אוכלים את זה. רק שמעתי
אותם מדברים: זמיר אחד ...כאן זמיר
שתיים.״ עבור. פתחתי סוויטש וצעקתי :
היי, זמיר ! כאן זמיר סימן־סוב ! וסיפרתי
להם את כל מה שקרה. קיבלתי פקודה
להחזיק מעמד. החזקתי.״
עם רדת הלילה זחלו סימן־טוב ופצוע
אחר (השניים היחידים שיכלו לזחול) לעבר
חצר־המשטרד״ כדי להזעיק עזרה. בדרך
נחלש הפצוע השני. סימן־סוב פקד עליו
להחזיק בחגורתו וגרר אותו למרחק 300
מטרים, עד אשר אזלו גם כוחותיו.
״התעוררתי בבית־החולים. שאלתי את ד

קנים היו גס לנו בזמן הקרבות בנגב. אבל
אז חסרו לנו הרבה דברים שהיום ישנס. אז לא
היו לנו לא כלים כמו ה״עוזי״ ולא צנחנים.

הדיפלומטים ישבו מאחורי, כאשר גינה בן־גוריון את אידן, הסתובבתי והסתכלתי
בהם. רציתי לראות את הרושם שהדברים הנאמרים עושים עליהם. השגריר הבריטי גחן אל
השגריר הרוסי, שישב בקרבתו, ושאל אותו בתמהון . :מה 7מה הוא אומר?״

ורואה את הנשק החדש המס
הגדולים היו כבר על הבמה כאשר ניגשתי לשבת על מקומי. חשבתי ב ל בי:
נך חייתי רואה אותם דרך האשנב, אילו באתי לכאן בזחל שלי. על הבמה יושבים :
הרממב״ל רב־אלוה משה דייו. ראש הוווזתולה וזוווה 1וורוז1 .ה ו״ וזי־ 11 זז ו ו דו ד רו-ג- 11 יו1

את הגבות שצמחה שרשד

החגים הוא, לדעתי, חג העצמאות. אני אוהב
:י באותו יום שמחים כולנו בלב שלם. והרי מעסים
מיס בשנה כשיש הזדמנות להיות שמחים באמת.

אשר חלד לפנינו
הזו גהצ עי ד,
הזכיר לי ולאשתי איך טיילנו ביום העצמאות
השני, זמן קצר לאחר שיצאתי מבית החולים.

עצום על המרפסת של בית־קרובי משם יכולתי לראות את כל המצעד מבלי להזיע ולהידחק. הגייסות
משלט
תפסתי
המשוריינים שדהרו ברחובות, תוך רעש נורא, נתנו לי להרגיש את מלוא הכוח של מדינתנו הקטנה. אילו היו לנו הסאנקים האלה אז,
היתה מפת־ישראל נראית אחרת לגמרי והכרוניקה העתונאית בודאי לא היתה מלאה יום;יום ידיעות מרעישות על מסתננים ורציחות.

אחות מה אני עושה כאן. היא סיפרה לי
שנפצעתי קשה. אחר כך בא רופא ואמר
לי כי באותו לילה קסעו לי רגל. הוא לא
סיפר לי כי קטעו לי את שתי הרגליים.״
.היד, לי מר. לא רציתי לקבל אוכל, עד
שהביאו אלי נכה אחר, קטוע־רגליים, אשר
הלך על פרוטזות, כך שאי אפשר היה להרגיש
בשום דבר. רק אז הרגשתי רצון חזק
לחיות, לנוע, לכבוש את החיים בכל מחיר.

העם לא שכח
.יום אחד באו לבית־החולים כמה קצינים
גבוהים. הם שאלו אותי אם אני הוא אני,
אמרו לי כי אני עומד לקבל את אות־הגבורה.
ובאמת, ביום־העצמאות הראשון,
הביאו אותי ועוד שבעה בחורים אל במת־הנשיא,
ויעקוב דורי ענד לי את האות הזה.
חזרתי לבית־החוליש מאושר: הרגשתי שהעם
לא שכח אותי.״
.כעבור שבועיים נפגשתי עם לוטי. היא
עבדה כאחות בבית־החולים, בו שכבתי
(דג׳אני) ,אבל לא ראיתי אותה אף פעם.

המפ לן ד ה של יחידתי, שעברה במצעד, עוררה בי שפע של זכרונות.
בדרך כלל כל חייל הוא פאטריוט של יחידתו, ואני אינני שונה מכולם.
מאד הייתי רוצה להיות שוב בין החברה, לצעוד עמהם ולהרגיש בבטחון כמוהם.

כ ן ״ גוריון היה מצויין, לדעתי, אף על פי שאינני
שיין לשום מפלגה. אני אוהב לשמוע אנשים מדברים
דוגרי, ישר לעניין, בלי כל כרכורי־לשון מיותרים.

סימן־טוב עזב את בית־החולים, השתקם
בנגריה, עזב גם אותה, השתקם במונית,
קיבל שיכון ברמת־החייל. שם נולדה בתו
הבכירה, רבקה׳לד״
לפני כשנה יצא סימן־טוב עם שאר גיבורי־ישראל
לטכס חנוכת האנדרטה לזכר הצנחן
פרץ גולדשטיין, שהוקמה בקיבוץ מעגן.
הוא ניצל רק בגם מקציר המתת של המטוס
הנופל (העולם הזה .<876 בשובו הביתה
חיכתה לו הפתעה: אשתו נלקחה לבית
החולים ליולדות. הוא מיהר לבית החולים,
נתבשר כי נולד לו בן, קרא לילד בשם מעגן.
.חג־העצמאות אהוב לי יותר מכל החגים
הישראליים האחרים,״ אמר סימן־טוב בשבתו
ליד הגה־מכוניתו, בדרכו לתל־אביב. לידו
יושבות לוטי ורבקה׳לה 4הילדה מסתכלת
בהמוני הילדים והמבוגרים, הרוקדים ברחו־בות־העיר.
סימן־טוב
גנה עוצר את מכוניתו, יוצא
מתוכה ונבלע בתוך ההמון. הוא נראה כאחד
מרבבות החוגגים. ההבדל היחידי, הבלתי־מורגש
כמעט: אות־ארגמן הקטן, הצמוד

הממונע הצרפתי היה עצום. כל שנה אנחנו זוכים
התותח
לראות משהו חדש. מתי כבר נקבל פצצה אטומית ז הכוונה לפצצה אטומית

אני (בחולצה הלבנה) .משמאלי יושבת אשתי,
וז ה
לוטי, עם רבקהילה על ברכיה. המפגן היה נביד• בדא?_

עד ז ה שוש המאבק!
הסתדרות עובדים עצמאית ולוח מת
; נייטרליות והתגוננות פעילה
ודינמית ; חזית פועלים מאוחדת
בראש שלטון מתקדם במדינה ;
חיסול המדיניות של הקפאת ה שכר
; פתיחת שערי הארץ לעלייה
המונית ; כיבוש השממה וטיפוח
ההתיישבות העובדת ; חיסול ה מעברות
ומשכנות העוני תוף מיזוג
העדות והעליות -אלה הן ה סיסמאות
המרכזיות של מפ״ם לק ראת
הבחירות כהסתדרות.

אכי־אבי החטא היא הכרית הכושלת של מפא״י עם הריאק ציה.
ברית זאת גידלה את הבורגנות הגדולה ״בהשקיית״,
העלתה את הציונים הכלליים מכוח אפסי למפלגה גדולה.

לעוגת זח
ינפ״ם תובעת אים וא
במדיניות־חוץ
אמריקה המחניסה

:לחדול מן התלות ב לערבים

ומזיינת
אותם

נגדנו ; לחדול מן הריצה אחר ״בריתנת הגנה
איזוריות״

הגורמות

להפסד אהדת המזרח

מבלי שנקנה לעצמנו את ידידות המערב.
המוצא מן הבדידות הוא אחד ויחיד: נייטרא־ליות
קפדנית של מדינת ישראל.

במדיניות״פנים

:שימת קץ לנישולה

של מפ׳׳ם מן השלטון: שימת קץ לסיסמת
הבחירות של, החזית החלוצית״ שבאה לחפות
על המשך הברית עם הציונים הכלליים. הקמת
קואליציה פרוגראמטית מתקדמת של כל מפלגות
הפועלים הציוניות־סוציאליסטיות לשם
הקמת משטר מתקדם במדינה, לשם חידוש
העלייה, ביעור האבטלה, הנעת גלגלי הייצור,
ביעור הספסרות, חיסול המעברות, קיצוץ
שרשי השחיתות והקארייריזם ושיפור תנאי

חזית-פועלים בראש שלטון מתקדם, רק
היא יבולה להחזיר את הארץ למשטר של
עצמאות-אמת, עליה המונית ותעסוקה.

(המשך מעמוד )9
ולא רק של פשוטי־העם, אלא גם של בני
חוגי ההנהגה הציבורית והרוחנית.״
סדן אכזרי. אולם אם הפטיש הרבני
ניחת על ראשו של מוראד באכזריות עיוורת,
הרי הסדן הקראי לא היה טוב ממנו: מאז
הוברר כי מרבית מקרי מעבר יהודים רבניים
לדת הקראית נבעו מן הרצון להיכנס לני שואים
מעורבים, חדלה העדה הקראית לקבל
את הרבניים אל קירבה. טענה הרבנות הק ראית
:״התגיירות, אשר איננה נובעת מה כרה
מלאה, אינה התגיירות אמיתית.״ התו צאה:
הרב הקראי בישראל, עמנואל מסעודה,
לא יוכל. לקדש את הזוג, אפילו עם תסכים
ארוסתי של מוראד להיות לקראית.
לשתי הרבנויות היריבות היתה נקודה משו תפת
שנייה: בעיית הנישואים האזרחיים.
שאג מסעודה בעת האסיפה :״זה בוודאי
שלא ! על זה אין מה לדבר !״
אף על פי כן לא התפזרו משתתפי האסיפה
בטרם החליטו כמה: החלטות :
• לתבוע לדין את האחראים להשמצות
(כגון ״ממזרים״ ו״רשעים״) ,שהתפרסמו
בעיתונים ישראליים מסויימים.
• להעביר את כל הפרשה לדיון בכנסת,
דרך נשיא המדינה (״אין אנו רוצים לעשות
זאת באמצעות מפלגה כלשהי״).
חיפה מדד *לו•
כשפילג יוסף אלמוגי, מזכיר מועצת פועלי
חיפה ויד ימינו• של אבא חושי, את וועד
עובדי־העירייה בגלל דרישותיו להטבת תנאי
העובדים, לא שיער כי במעשה יום־יומי
כזה צפון כאב־ראש פוליטי כה רב למפלגתו.
לאחר שבירת שביתת־השבת של ראשי
הוועד המתפוטר שלום מחרז, שלום מיאנו
ותומאס וינד (העולם הזה ,)912 יצאו הללו
למלחמה גלויה, כינסו בסוף השבוע שעבר
את עתונאי־חיפה, גוללו באוזניהם את התפתחויות
המרד נגד אלמוגי עד כה, הציגו
בפניהם רשימה של מאה ואחת חתימות
המקנה להם זכות להגיש רשימה נפרדת
לבחירות להסתדרות, רשימה למען הציבור.
מטה כחירות נפרד. מוסדות מפא״י
שעד עתה טיפלו בפרשה בעצלתיים נרעשו.
מברק חתום בידי עמנואל פורת, ראש מרכז
הביקורת של מפא״י, הגיע לשלושת המורדים
מיד למחרת. השלושה נדרשו לבוא לברור
מיידי בפני המרכז. תגובתם היתד. הקמת
מטה־בחירות בדירת הורי שלום מחרז, הפצת
כרוז, ובו מצע רשימתם, הקורא לשבירת
שלטון המנגנון בהסתדרות.
אנשי המנגנון לא טמנו ידם בצלחת, עברו
מבית לבית, איימו על חותמי־הרשימה בפיטורין
ורעב, הטילו על בני משפחתם פחד,
עוררו אותם ללחוץ על מפרנסיהם לחזור
בם. תוצאת פעולת הריכוך, בה השתתף,
בין השאר אמנון לין (חתנו של אבא חושי,
בעלה של בתו רות) מ. רופא (מזכיר העי רייה)
זג בר־חיים (חבר מזכירות מועצת
פועלי חיפה) 17 :חותמים נרתעו, הודיעו
כי הוחתמו על הרשימה למען הציבור במיר־מה.
הסכנה לשלמות המפלגה הוסרה לפי
שעה.
בתחילת השבוע חל מיפנה נוסף. בעידודן
של מפלגות האופוזיציה הוסיפו המורדים
את החתימות החסרות לרשימתם, בהן חתי מותיהם
של שמונה ששודלו קודם לכן לחזור
בהם.
רשימת מחרז וחבריו אושרה, המרד החיפאי
הגיע לשיא חדש.

עת1נ1ת

החיים של ההמונים.

כשטח הבטחון

בחורי ישראל לא שפכו את דמם
בדי שמדינת ישראל הצעירה תשתעבד
לגוש תוקפני נגד העולם ה סוציאליסטי,
כדי שהמדינה עצמה
תהיה טרח לספסרים ומבריחי הון
ושמפא״י תפרק אחד-אחד את כל
כיבושי הפועלים בצבא, כחינוד,
בכלכלה ובהנהגת ענייני העס.

במדינה

:נגד.הפאציפיזם״ של

אלה הנרתעים בפני תגובה נמרצת על מעשי
רצח והסתננות בגבולות ונגד ההרפתקנות
של אלה המגרים את יצרי ההמון וקוראים

אותנו למלחמה מונעת. התגוננות אקטי בית
וטוהר הנשק של צה״ד, כיצור
יישובי הספר, הרחבת ההתיישבות בגבו לות
ונכונות מתמדת לשלום — זו המדיניות
היחידה שתגן באופן יעיל על בטחון העם.

רשימתו ׳׳מ״

הקד 3עד ד,דגר
בשעה שישראל חגגה את יום עצמאותה,
נערן קרב קטן אך מרתק על עצמאות זו
בחדרי כמה מערכות. הנושא: דגל אמריקאי,
שעוזרת בית־השגריר האמריקאי ברמת־גן
תלתה אותו, בשוגג, במהופך.
צלם־העתונית האנס קאופמן, יליד גרמניה
בן ,41 שמע במקרה על הבדיחד״ צילם אותה
(ראה תמונה) .עוד לפני שהספיק לפתח את
התמונה ולהביאה למעריב, פעל לחץ דיפלו מטי
כבד: מעריב סירב לפרסם את התמונה,
הציע לקנות את הנגטיב בסכום כסף הגון.
הסיבה: השגריר עצמו ואשתו צילצלו כמה
פעמים למערכת.
השגרירות לא הסתפקה בכך, פנתה..ללש־

העו?ם הזה 916

כת העתונות של משרד ראש הממשלה. משך
כמה שעות עמדו כל משרדי הלשכה במצב
הכן, הטלפונים צילצלו, בקשות רשמיות
הופנו לכתובות המתאימות , .התוצאה 1אף
עתון לא פירסם את התמונה.
אולם האנס קאופמן, אדם שקט וחיבב־אמריקה*
נרגז. הוא סירב להיענות לבקשה
למנוע את פרסום התמונה. קרא הוא, בזעם :
.האם יש לנו עתונות חופשית? האם היו
מעיזים לנהוג כך גם באמריקה?״
עולים פליטות המאו־מאו
כשהגיעו לפני כמה חודשים, שתי זקנות
בגלי 60 כתיירות ארצה, לא עוררו כל
תשומת־לב. סיפורן על התגרשותן מבעליהן
בנאירובי, קניה, העלתה על שפתי פקידי
המכס רק חיוכים ספקניים.
חיוכי הפקידים הרצינו לכשבאו בשבוע
האחרון זוג התיירות, אשר הודיעו בינתיים

יומיים׳ לאחר שנפגש עם בנו . :הוא נשבע
לי שלא היתד, כאן שום קללה ...היה רק קיל־קול
במכונה.״

צבא

הועילו. לא נותר לפעילי הסניף אלא לצפות
למארבי שוטרים נוספים, שיעלו בחכתם
חברי מפלגות אחרות, פירצי עגלות־רוכלים
זעירות, לכל הפחות.

כל ישראל

גלגול ה שד נעל
ביסודו של כל חייל מונח זוג נעליים. אולם
לא תמיד זוכה יסוד זה לתשומת־הלב
ראוייה במנגנון אספקת הציוד בצה״ל —
כך מסתבר מן הפרשה שהפכה, בפי הנח״ל
כולו, לשם דבר: פרשת הררי.

המדובר הוא בטוראי אריה הררי׳ חייל
ביחידת נח״ל אי־שם בארץ, שהדו״ח על
פרשת הנעלתו (או אי־הנעלתו) התפרסם
השבוע בהשמטות קלות בירחון במחנה
הנח״ל, כפי שנכתב על־ידיו. .ב־,20.9.1954״
כתב הררי ראיתי כי נעלי מתפרקות.
הזוג השני היה בתיקון. היו לי, כלכל חייל,
שני זוגות בלבד. באותו יום היגשתי דו״ח
למם־פא ...שלקח זאת לתשומת ליבו.

נורמאלי כדחל
בין מקבלי ההודעה לבוחר שנשלחה לכל
בעלי זכות הבחירה לכנסת השלישית נמ צאים
גם כל יושבי בתי־החולים לחולי־נפש
במדינה.

אל הדגל !
בליל חג־העצמאות נגנבו ברמלה על־ידי
אלמונים עשרות דגלים לאומיים שנשארו
תלויים על בתי־מגורים ועסקים.

נצחון הפיכהות
הישראלים התרגלו למעט בלגימת הטיפה
המרה, מסר אגף המכס והבלו במשרד ה אוצר.
בעוד שבמשך שגת 1950 שתה היש ראלי
הממוצע 4ליטר יין ו־ 5׳ 9ליטר בירה,
הרי בשנה שעברה הסתפק ב־ 2,5ליטר יין
ו־ 7,5ליטר בירה — כמות ששתיין מובהק
יכול לחסלה בערב אחד. לעומת זאת, ממשיך
הישראלי הממוצע לברך ״לחיים״ על 1,5
ליטר של עראק וקוניאק, ממש כמו לפני
ארבע שנים.

ארץ וב ת חדב
ייצוג מקורי בחר לעצמו קיבוץ אילת־השחר
בתהלוכת האחד במאי בחיפה: על
מכונית שהיתה בנוייה כגורן־קש ישבו שתי
בנות שחלבו שתי כבשים, התיזו את החלב
ישר מן העטינים אל תוך הקהל.

קול ברמה נשמו!
במעברת קורדאני ב׳ ,שבסביבת חיפה,
לא התקיימה כלל אסיפת האחד במאי, בניגוד
למה שנקבע מראש, משום שאחד מתושבי
המעברה, ממתנגדי החג, הקים צעקות כד,
עזות שאי־אפשר היה להתגבר עליהן.

הדגל ההפוך

ספורט

,מן העוזרת עד ראש הממשלה
על רצונן להתיישב בארץ, קיבלו צריפין
במעברת־טירה, ניסו עתה להוציא את מטענן
ארגזי המטען
מהמכס כעולות חדשות :
הכילו, נוסף על כלי־מטבח, פרוזת יקרות-
ערך בשווי של עשרות אלפי דולרים. הפקי דים
קבעו את דמי המכס כנהוג.

הייתי חובש ...והוכרחתי להמשיך בפעו לות
...בנעליים שהתחילו להתפרק. ביום
שלישי נמצאתי בכיתה בחיפוי למודדים.
כבר אז קשרתי את נעלי בסמרטוטים וחב לים•
לאחר שחזרנו ...הגרבים היו קרועות
לגמרי ונעלתי נעלי.התעמלות פרטיות.״

עתה התברר כי התיירות האפריקאיות
מדברות אידיש עסיסית, אינן אלא זוג פלי טות
יהודיות מפולניה אשר התיישבו באס־ריקה,
פתחו בנאירובי חנות פרוות. טענה
הקשישה שבשתיים :״סוחר הודי מתחרה
הסית בנו את אנשי המאו״מאו, איים לצלותנו
חיים אם לא נסתלק. המכס חייב להתייחס
אלינו כפליטות לכל דבר.״
פקידי המכס קיבלו טענה זו בספקנות,
לא פטרו ממכס את מטען־הפרוות שיעשיר
את השוק בארץ, יגרום כאבי־ראש לבעלים
רבים.

למסדר, ברגלים יחפות. לאחר שבו עיים׳
המשיך הררי. ,למסדר בוקר הייתי
מופיע בנעלי התעמלות. לאימונים השאיל
לי המם־מם את נעליו׳ דבר ששיפשף את
רגלי ...בנעלי ההתעמלות שלי הייתי יוצא
לסיורים ביום ובלילה.״

דרכי חיים
הכללה והמכונה
.בנך, יצחק, נפצע בתאונת־עבודה בבית
החרושה שלוש מאצבעות ידו הימנית נקטעו״.
ההודעה
הטלפונית הקצרה הפכה את אברהם
טוך ( )60 מתקן־האופניים החיפאי השקט, חו בב
עישון המקטרת, למכונת נקם הורסנית.
הוא הוציא סכין מארגז־הכלים שלו, זינק ל עבר
שכנו, טוחר־אופניים שלמה גרינבלם :
.קיללת את בני והבאת עליו אסון: דינך
מוות ! ״
גרינבלט שדוף־העצמות נתקף אימת־מוזת,
הסתגר בחניתו. טוך המשיך בהסתערות אפילו
לאחר שסילקו השכנים את סכינו, הועבר ל ביתו
על ידי שני שוטרים, נרגע רק כעבור
הארץ מסדר החללים עבר לדום (!.ולאהרון
דוידוב, ח־ילון
ישראל).
משורה לא ישחרר גס המוות.
פייפר לורי, בת לשפחה יהודית
מדטרויט (קולנוע).
חנה הלוי, ראשון־לציון
עבדים היינו לאייזנהואר באמריקה.
אין לבית המפשט המחוזי זכות
להכריח עדים( .הסולם חזה).
א. מ ,.תל־אביב
זוהי האמת הערומה.

העולם הזח 916

שוב חלפו שבועיים .״במפקדת הנדוד...
ביקשתי מן המם־מם והאפסנאי הפלוגתי
שידאגו לי׳ אך הם היו טרודים ...למחרת
בבוקר, בנעלים חצאיות שהשאיל לי חבר,
שלחו אותי לאצטדיון ברמת־גן. שם הלכתי
בנעלי ההתעמלות שלי כשלושה ימים נוספים,
עד כי נקרעו. חבר השאיל לי סנדלים גדולים.
כיום יומיים הלכתי יחף ...בסיום התפקיד
באיצטדיון נסעתי לששה ימי חופש בנעליו
של חבר שלי לאחר החופש) החזרתי לו
אותן והמשכתי ללכת בנעלי ההתעמלות
הקרועות שלי, שקשרתין בחבל. בצורה זאת
הופעתי למיסדרים.״
הסוף המאושר: לא זאת בלבד שהטוראי
הררי זכה כעבור חודשיים, לזוג־נעליים, אלא
שהפרשה כולה נשלחה במכתב לכל מפקדי
הנח״ל מטעם מפקד הפיקוד ם גן־אלוף אהרן
דורון, בתוספת המלה :״לידיעתך.״
פשעים פירונח קוראת לעסקן
מזלו של דויד בארטון ( )30 האיר לו כל
עוד עסק בקיוסקים בלבד. במשך החודש
האחרון הצליח לפרוץ ל־ 11 קיוסקים ברמלה,
השאיר את בעליהם חסרי־כל. לכשניסה מזלו
בפעם ד,־ ,12 בחנות־מכולת, ניתפס על ידי
אחד ממארבי השוטרים שהוצבו בעיר.
כל המאורע לא היה תופר יותר משתי שו רות
ביומן משטרת רמלה, אילמלא התברר
כי בארמון הינו חבר פעיל במפלגת אחדות־העבודה,
עובדה שהודגשה היטב על־ידי המפלגות
האחרות באסיפות הבחירות של הש בוע.
במאמץ
לטהר את שמו הטוב, נקט הסניף
הרמלאי בפעולה מיידית להוצאת בארמון
מהמפלגה. אמר אחד מעסקני הסניף :״במי לים
אחדות־העבודה לא התכוונו מעולם לסוג
זה של ;;בודה,״ אך מאמצים אלה כלבד לא

כדורסל
גש של סלי
משמעת־האימונים הלקוייה של כדורסלני
קבוצת מכבי־צפון התל־אביבית גרמה השבוע
לתופעה מדהימה: ברגע בו עלתה הקבוצה
על המגרש, הציפה אותה יריבתה, קבוצת
הפועל תל־אביב בגשם של סלים. מטיח־הם־
לים הגדול ביותר: עמום קופפר׳ גבה־הקומה
וגמיש־השרירים.
נוסף על ספיגת הסלים הכרונית שגו אנשי
מכבי כמה שגיאות מפתיעות :
• במרכז הקבוצה הוצב השחקן הנמוך
והחלש ביותר במגרש, שעיצבן את חבריו
בהוראותיו הבלתי־פוסקות, הפריע למהלך
התקין של המשחק.
• החמישיה הראשונה של מכבי נשארה
במגרש משך מרבית זמן המשחק, אף כי
גילתה חולשת־משחק בלתי־רגילה.
• המכבים פיתחו משחק של הגנה אישית,
במקום הגנת־שטח, מבלי להתחשב בגו־בה־קומתם
ובשליטתם הספורטאית של אנשי
הפועל.
פרי השגיאות וחוסר־האימונים 25 .•69 :
לטובת הפועל תל־אביב.
במסלול ביבשה ובמי
תוכנית התאחדות הספורט הישראלית להע לות
את הרמה המקצועית בשטחי הספורט
השונים נשאה פרי ראשון: השבוע הגיע
לארץ מאמן־השחייה האמריקאי, בוב קיפוט,
ינהל קורס־שחייד. מתקדם לקראת האולימפ יאדה.
אורח ספורטאי אחר: הרץ השוזדי ה נודע,
סטודנט למשפטים בורגר וויקלונד, שבא
להשתתף בתחרויות ההכנה של הסטודנטים
הישראליים לקראת אולימפיאדת הסטודנטים,
שתיערך בסן־סבסטיאן, ספרד.

בית וווחוץ
לפי בקשתם של רץ אריה גליק, הודף־כדור
ברזל וקפצן ברוך חבס וטניסאי יעקוב בונט־מן,
הלומדים בחוץ־לארץ, התירה התאחדות-
הסטודנטים לסטודנטים ישראליים המשתלמים
בארצות שונות להשתתף במסגרת הנבחרת
הישראלית באולימפיאדת סן־סבסטיאן (ראה
לעיל) ,אם ישיגו את מספר הנקודות הדרוש,
יגישו אישור של שלושה שופטים מוסמכים.

שושנה ירושלים: אל
קראתי את הצעתך, שאת מכנה
גאונית (הרשי לי לחלוק על
אולם לאותה עלמה יש כנראה
יפות משלי.

חשש,
אותה

עינים

יעקב מראשון לציון, שהחל את
מכתבו ל־ 903/426 במלים . :כליל
צלילי שלום — וקציר עולמות תהילה״
.אם רצונך לקבל תשובה על
מכתבך, העבר לי. את כתובתך ה מלאה,
ואני אעבירה לנערה.

ניגודים, בשבילו
( ) 916/500 מאמין בתורת־הנינודים, ער
כל הוא רוצה שהנערה שתרצה יכתוב
אליו י א תהיה כמוהו. תכונותיו ה! :
רציני, שר,ט. לא אוהב מאמץ גופני (בל-
שוו פשוטה ונקייה קוראים לזאת ע צי).
פרט לכד הוא יליד האר׳ז ובן . 24 בעל
נובה בינוני.

צברית ותו לא
צעיר בז 22 זה. שמספרו () 916/501
הוא כנראה בחור מיסתורי. כל מה שהוא
כותב לי הוא שברצונו להתכתב עם צב רית.

דולצינאות
מחיפה
שני חיילים צעירים בני ) 016/502( 19
מחפשים לעצמם שתי רולצינאות להת כתבות.
עליהז להיות בנות — 18י , 1ור צי׳
היפאיות. הם מכורים כי יוכלו ל עניין
אותו בנושאים כתיאטרון מוסיקה,
קולנע ושהמת.

תנחומים כמכונית
נא להכיר: צעירה בת ) 016/503( 18
יפה למדי (לפי דבריה) ,מאוכזבת מאהבה
ראשונה ורוצה על כן להתנהם בהתכת בות
עם צעיר בז 21— 24 בעל השכלה
תיכונית, רצוי בעל מכונית. אומרת היא.
היא מוכנה ל ותר על המכונית אם יהיה
הבחור באמת נחמד (יפה מצדה, לא כז?<
את הנושאים להתכתבות היא משאירה
לאחר ההתקשרות הראשונה.

אופניים, אופנוע, או מטוס?
ארבעה נערים שנילם הכללי הוא 72
שנה 916/504 משקלם 257ק״נ רוצים
להתכתב עם 4כנות שנילז הכללי 68 ומש קלן
הכללי כרנע לא חשוב. הנושאים
להתכתבות יכולים להיות: א) תעופה
ב) ספורט נ< סרטים. אולם לפני שתקהנה
את העם לידן מוטב ותינשנה תהילה
לראי לראות אם הן חמודות, בלונדיות
ועליזות — אחרת לא משתלם כל העניין.
אותם ארבעה מוסקטרים מוסיפים שהם
כולם שזופי פנים (בקייין) וחסונים (בכל
השנה) ; בעלי רשיונות נהינה החל באופ ניים
וכלה במטוס.

נא להחזיר
והרי לפניכם הודעה
מוסיפה רק
כלשונה.
916/505

שא: י מפרסמת
המספר :

לחיילת במחנד צבאי אי-שם אבדו,
מחוסר שמוש, רמה אינטלקטואלית ו-
חוש־הומור. המוצא הישר יבוא על
שכרו.
תאורו: גילו לפחות ; 25 מצוייר ב תכונות
הנ״ל (ציוד נוסף של נטיה ספ רותית
— ר צוי) .מוכן לנהל התכתבות
סדירה.

וכו׳ וכו׳
השביעית.
תלמיד
בן , 16,5
נער
( ) 916/506 רוצה להתכתב עם נערה בת
.15— 16 בתנאי שתאהב כמוהו: קולנוע.
תיאטרון, ספרות. ציור וכו׳ וכו( ,אולי
תסבירו לי סוף סוף פעם אחת מה פי רו
שו של וכו׳ ובעיקר כפול שניים) ?
הוא מום־יף שהוא בעל חוש־הומור, ויש מח
אם תהיה הנערה תלמידת נימנסיה
ותל־אביבית.

מה יש לך לומר להגנתך?
שולה — :קנאתך מובנת לי. אולם
בסצנות קנאה לא תשיגי דבר, כי אם
רק תנרי את גאותו העצמית של בחורד.
הדרד הנאותה ביותר היא לשאול בחיוך
אם זה ממנהגו בדרך כלל לחבק נערות
זרות בקולנוע, שעה שאת חושבת אותו
במילואים. אולם תני לו את ההזדמנות
להנן על עצמו אחרי שתטיחי בפניו את
כתב־האישום שלד.

על כל הסונים אלי ככל
עניץ שהוא, לצרף 600 פרוטה
כגולים.

אד החבר הבדת׳ מפראת•

המשק

ביום 8למאי תלך לקלפי, כדי לעצב את דמותה של הסתדרות העובדים לשנים
הבאות. העובד הציוגי. הרשימה הפרוגרסיבית -קורא לו לתת קולר
למועמדיה. בהצביעו ״פ״ תחזק את האגן? הציוגי והדימוקרטי

הכלכלה

מבצע חיוך !

כהסתדרות הבלדית !

בעד מד. נלחם ויילחם העובד הציוני בהסתדרות 1

א. כעד ייחוד תפקידים מקצועיים והתישכותיים להסתדרות
ומסירת תפקידי מדינה לידי המדינה.
.1תנועת העבודה בישראל חייבת לשאוף לכך, כי גם אצלנו, כאצל המתוקנים
שבגויים, תיטול על עצמה המדינה את הפונקציות הסוציאליות העיקריות.
ארגון שרות בריאות ממלכתי, שהחזקתו תהיה מוטלת על המדינה,
נותני העבודה והמבוטחים — היא צו השעה. קיום שירותי בריאות
מקבילים — ממלכתי, הסתדרותי וקופות חולים מפלגתיות — הוא גורם
לבזבוז, לחוסר יעילות והעמסת עול הביטוח על כתפי הפועל בעיקר.
.2את חלוקת העבודה יש להוציא כליל מתחום השפעתן של המפלגות
השונות. המצב הקיים כיום מעורר בחלקים ניכרים של ציבור מחפשי
העבודה חרדה מפני לחץ תקיפים ושליחים מפלגתיים. רק לשכת עבד
דה ממלכתית, שתימצא בפיקוחו ובהשגחתו של מבקר המדינה, תוכל
להבטיח חלוקת עבודה צודקת, ללא כל משוא פנים.

העובד הציוני יילחם כעד מדיניות שכר חדשה.
מדיניות השכר הנהוגה היום בהסתדרות אינה עונה לשתי תביעות עיקריות
המופנות * פיה :
.1היא אינה צמודה ליכולתו הכלכלית של המשק הישראלי, מפני שהרוב
המפא״יי בהסתדרות הנהיג שיטת שכר טוטאלית ואוטומטית.
.2היא מקפחת ס/ס 70 מציבור העובדים ואנשי המקצועות החפשיים ואינה
מעודדת את רצונם לייצר יותר טוב, להתמחות במקצוע או בתפקיד.

העובד הציוני תובע מתן תוספת יוקר על כל השכר והגדלת
הפרשי השכר, כדי לעודד השתלמות והליכה לאיזורי פיתוח.
העובד הציוני יילחם כעד דמוקרטיזציה כחיי ההסתדרות.

.1עם התרחבותה של ההסתדרות הגיעה העת להפעיל את תאיה היסודיים
ולמסור לידיהם סמכויות של ממש. מועצות פועלים, איגודים

מקצועיים -חייבים להיהפך מצינורות ביצוע לגרעיני
הדימוקרטיה ההסתדרותית. ייפסק התהליך של צנטרלי זציה
משקית וארגונית ותינתן השפעה של ממש ורשות
הדיבור לחברי השורה !

הסתדרות העובדים חייבת להיות כללית בתוכנה ולא רק בשמה. השימוש
בשלט הסתדרותי כללי ובכספי הכלל ההסתדרותי להופעות מפלגתיותן בגון
בחירות לרשויות המוניציפליות) והעדפת נאמני מפלגת הרוב על חברי
המיעוטים במנגנוני ביצוע הסתדרותיים — מהווים פגיעה בכלליותה של
ההסתדרות.

משק הפועלים מאבד יותר ויותר את אופיו הדמוקרטיבי ונהפך למשק
אדמיניסטרטיבי — ריכוזי.

מי תהיה
מלכת
ה חיורי
עוד

מעט

סבלנות1

החלטת

חכר השופטים תפורסם כקרוב.
..ואם מבצע זה גם יגיע לקיצו,
תמיד תזכרי :

תביעתנו היא -דפוליטיזציה של ההסתדרות לביצור
כלליותה !

תיור •פה בנעיס את

העובד הציוני תובע שיתופם של העובדים במפעלים
ההסתדרותיים ברווחים ובהנחלת והן מדיניות קבועה
ועקבית להורדת מחירי מוצרי המפעלים ההסתדרותיים.

ת3ו לבועל את ההדגשה. י ההסחדדות-
שלו היא!

ה חיי !

*תיא״ מיסה את

ך 1רצונך כהסתדרות עובדים כללית, דימוקרטית, ציונית

הצבע 3

החיוך

אות ללא־צמחוניס
חודש ימים אחר הצעתו מרחיקת״הלכת של
מנהל בל״ל אליעזר זיגפריד הופיין להעלות
<( 15 במקום
את שער הרבית ל־/0־ 12 או /0י
90 המקובלים כיום) עדיין היתד, הצעתו

נושא השיחה העיקרי בחוגי המחר והכספים.
העלאת הרבית לאשראי הבנקאי היתד, ג ד
טלת את הרוח ממפרשי האשראי בשוק השחור.
בשעור הרבית החדש, הגבוה יותר,
ייתכן והבנקים היו יכולים להציע אשראי
רב יותר, מושכים לקוחות מנותני האשראי
השחור, הגובים רבית של לא פחות מ־4ל15
עד 30
האיש הפשוט לא התעמק בבעיות אשראי.
הוא היה מעוניין בבעיות מוחשיות הרבה
יותר. השבוע שמח לשמוע כי לראשונה בש בע
שנות פיקוח הותרה מכירה חופשית של
בשר וסוכר.
צעד זה, תוצאה משותפת של שפע במט בע
זר ואווירת ערב בחירות, נתן את אותו
מייד לגבי כל הלא־צמחונים בארץ: מחיר
קופסת הבשר הסטנדרטית ( 12 אונקיות, שהן
340 גרם) יתמ־ 1.600ל׳׳י הקופסה ל־.1.200
מסחר הגדוש וד״ק״יד־מד״יד
תמיד נחשבו השבועות שלאחר חג הפסח
כימי רזון לחוגי המסחר. אחרי הקניה המוגברת
שלפני החג חלה ירידה טבעית בפדיון
החנויות ורק מי שנצרך לסחורה מסוימת —
או פותה באופן מיוחד — נכנם לחנות.
בתל-אביב ובחיפה החליטו הסוחרים, זו
השנה השנייה, לפתות את הקונה. אפרים
גוזמן רחב־הגרם, מזכיר התאחדות הסוחרים
בתל־אביב, יזם את חידוש מפעל הגרוש והגלגל.
כל תל־אביבי הקונה סחורה בסך לירה
אחת זוכה באיגרת המפעל, המשתפת אותו
בהגרלת פרסים יקרי ערך. ביניהם: הפרם
הישראלי המושך ביותר — מכונית מבית-
החרושת קייזר״פרייזרו מקרר חשמלי(שנתרם
על־ידי תנובה, היודעת להעריך תל־אביבים
הממלאים מקרריהם במוצריה) ופרם נייד ב יו
ת ר: עשרות טיולים לאילת, סדום והגליל
(על גלגלי אגד).
לא פחות זריזים היו סוחרי. חיפה. במפפל
עידוד הקנייה הציעו כמה אלפי פרסים לח לוקה
בין הקונים ב־ 2200 חנויות חיפה.
בעוד שבשנה הקודמת עלה המפעל כמה
אלפי לירות להתאחדות הסוחרים החיפאית,
קיווה הפעם דויד שיסמן, מזמרה הבלונדי
הצעיר של ההתאחדות, לכסות את הוצאותיו.
הדרך: הפיכת תלושי ההגרלה, שיחולקו
לכל קונה, לאמצעי תעמולתי, על־ידי הדפסת
חומר פרסום בתשלום של מיסעלים גדולים.

י צ 1א
מחזות. ונדביס ושיש
כמוצר יצוא ישראלי חשוב, נוסף לפרי
הדר, יהלומים ומוצרי טכסטיל נתגלו הש בוע
חפצי דת. סיכום משרד הדתות גילה כי
בשנה שעברה יוצאו חפצי דת בשווי של יו תר
ממיליון לירות ליותר מתריסר ארצות.

מבחן דעת הקהל
המפלגה הפרוגרסיבית מבקשת לדעת את עמדתך :

האם אפשר לתת אימון בציבור הבוחרים בישראל, כי יגבש דעתו ויצביע בבחירות גם ללא
בזבוז כספים מיותרים ותעמולה רעשנית?

האם עריכת הבחירות לשלטון המקומי באותו יום, בו מתקיימות הבחירות לכנסת, תשפר
ותיעל את המשק העירוני, תפתור בעיותיו, תבטיח להפרידו מן האינטרסים המפלגתיים ותבטיח
צרכיו של התושב?

האם הפתרון של בעיות הדת, המסורת וחיי הרוח במדינתנו — הוא בהתנגשות דעות, בגישה
נוקשה בין דתיים וחפשיים בדרכי כפייה, ללא נסיון של הבנה וסובלנות הדדית ז

האם הניגודים המעמדיים והכלכליים בחברה שלנו יפתרו על ידי מלחמה חריפה ומתמידה,
השתלטות מעמד על משנהו, ללא שיתוף הדדי להגברת הפריון ולשיפור רמת המחייה, וחיזוק
הכוח הצמרי השואף להשגת מטרה זו?
ציין בקו את תשובתך כן לא.
גזור את הקטע מהעתון ושלח לפי כתובת תל־אביב, ת .ד4397 .

דפי הדואר ישולמו ע״י המוען, אישור מס , 123 .שתוקפו פג ביום .31.12.1955

לכבוד
--המפלגה הפרוגרסיבית --תל־אביב --ת. ד4397 .

כתובת השולח
שם ושם המשפחה
הכתובת

אם כי חצי היבוא רוכז בתשמישי קדושה
יהודיים, כספרי תודה, מזוזות, תפילין, טליתות
ומגילות לא נגרע גם חלקם של חפצי
חן נוצריים כצלבים ותמונות קדושים.
פריט היצוא המעניין (והקר) ביותר, מלבד
ספרי דת, אתרוגים, חנוכיות, ומצות: שיש
לבתי כנסת ומצבות׳ בסו של 20 אלף דולר.
גלגלים אבקה לעצבי
בקיץ שעבר ניצלה עיראק ממכת הארבה
בעזרת אבקה. היה זה הדיאלדרין שרוסם על
שדות עיראק ממטוסים, הציל את יבולם. גם
לחקלאות הישראלית לא היה הדיאלדרי! זר,
שמר במידה רבה על יבוליה מפני מזיקים.
השבוע החליט שליחימיקליס לא להסתפק
בדיאלדרין חקלאי, הוציא לשוק דיאלדרין
בעל כוח משיכה רב לעקרת הבית, העלול
להציל אם לא את יבולה, לפחות את עצביה :
היתד, זאת אבקה צהבהבה בעלת פעולה מו חצת
בהדברת מקקים, נמלים ופשפשים, ש הוצאה
בקופסות התזה (המופעלות בלחץ
אצבע קל) של מאה גרם, במחיר 500 פרוטה
הקופסה.
רחוב העולם הזת 916

אנשים
פסוק• השכווו
הנשיא יצחק בן-צכי, אל כמד. חברי
כנסת שבאו לברכו ביום העצמאות. :או,
חברי כנסת ! זה זמן רב שלא ראיתיכם בכנ סת

ירוחם כהן, חבר מערכת למרחב ולשע בר
שלישו של יגאל אלון . :בי. ג׳י. מתייחם
אל (יגאל אלון) כמו שאול המלך לדוד —
הוא אוהב שינגן לו בנבל, אבל הוא זורק
עליו את החנית.״
ירמיהו הלפרין, רב־החובל העברי הראשון,
במאמר בחרות על פרשת הזגיות הכו תל
המערבי . :המפליא בפרשה אינה בהמתו
של מוחמד אשר הפכה את הכותל המערבי
לקניין הערבים, אלא אוחו חמור אשר בדרכו

יוסף (יוספ׳לד ).טכנקין, שהתקיף בשבוע
שעבר את בי. ג׳י. בחריפות בהטילו עליו
את האחריות לטבח בלאטרון, הסביר מדוע
לא הופיע למיסדר יום־העצמאות באיצטד רמת־גן
. :לא הוזמנתי ! *
את אותו יום הגדיר פוליטרוק הסלמ״ח
מ י מהרשק בשם נרדף . :יום העצבנות.״

הס אנש־ ההגנה
עוללות נוספות של יום־העצמאות :
בקבלת הפנים שנערכה על־ידי נשיא המדינה,
יצחק כן־צבי ב*ן הקרייה בירושלים, מנע
שלישו יוסף כרמל את הקהל מללחוץ את
ידי הנשיא פעמים אין־ספור מחשש לעייף את
הנשיא יתר על המידה. בין היחידים שזכו
לכך היו חתיקי ההגנה, שקיבלו רשות מיוח דת
מאשת הנשיא, רחל ינאית. נימוקה :
.להם מותר. אי אפשר לסרב. הרי אלה אנשי
ההגנה.״
כשחילק אלוף־משנה צכי הורכיץ את
מגילות הקלף לנציגי עשר יישובי הנגב שזכו
לאות־הקוממיות תמהו רבים על צורתה של
קערת החרם הפגומה שממנה הוצאו המגילות
אחת אחת, הופתעו כשנודע כי קערה
זאת היא אחד המימצאים האחרונים בחפירות
הארכיאולוגיות בסביבת באר־שבע וגילה
2700 שנה.
בלתי מרוצה מן המקום שהוקצה לו על
מנת לחזות במיצעד־המחולות בחיפה היה
הסופר הספרדי יהודה (סנונית ראשונה)
כורלא, תושב שיכון הסופרים החיפאי. ה סיבה:
המקום לא היה קרוב במידה מספקת
לראש־העיר אבא חושי ו״מקומו של אדם
הוא כבודו״.
צנועה יותר היתד. הזמרת בעלת שם־העולם
מאריאן אנדרסן, שבאה לבושה מעיל לבן
וכומתה אדומה מקושטת זהב לחזות במיצעד
החיפאי בתוך הקהל ברחוב, הוזמנה רק אחר״
כך אל במת המוזמנים•
בלם בהיעדרו בכל טכסי התג: ראש הטכס
מיכאל סימץ גבה״הקומה, שיצא לשירות
מילואים על סיפון אניית המלחמה הישראלית
משגב, הורה ביום החג הילכות טכס במונרו ביה,
בירת ליבריה, בה נערכה על סיפון ה אנייה
קבלת־פנים.

שאס הולד אחריהם
בין חברי ההסתדרות שלא מצאו את שמו תיהם
ברשימת הבוחרים לוועידה השמינית :
לאח (לוסי) ופנחס לכץ, שהופיעו ברשי מה,
כסי שהתברר לאחר מכן, בשמותיהם
הקודמים — :פנחס לוביאניקר ולאה אל״
שטיין.

רקדנית בלאזר
המקור שמעון בר־יוחאי
לעם ישראל השליך מעל גבו את המשיח ובא
בעצמו והשתלם על עמנו וארצנו״.

אנחנו מגש הקסך
המעשה הסמלי של שבוע העצמאות: ב־סכס
חגיגי שנערך בניו־יורק קיבלו יושב־הראש
המתפוטר של מלחה העצמאות הישראלי
הנרי מונטור וחבריו להנהלה, כאות
חודה על פעולותיהם לטובת ישראל, מגשי
כסף שבהם היה חקוק נוסח מברק הערכה
שנשלח אליהם על־ידי שר־הבטחון דוד כן־

גוריון.

בשי נעים פחות זכה ב ך גוריון עצמו, שעה
שהחלה להתפשט מסה לאוזן בדיחה־של־ערב־בחירות
על חשבונו. הבדיחה: שעה שחברי
מפא״י הובאו לשדה־בוקר ועמדו לפני הצריף
דשחדי המפורסם, התפרץ מעריץ . :הרי הוא
חי כמו גאנדי.״ השיב לו אחר . :כן, כמו
פרופאגאנדי•.״
בדיחה אחרת כחנה נגד יריבו של נז״גור־יון,
דוברה האקטיביסטי של מפלגת אחדות
העבודה ינאל אלץ: אשד. בת סד באד, אל
הרב, דרשה גט בסענד. שבעלה מבלה את
זמנו בעיון בספרי קודש. התפלא הרב . :הרי
גם אני עצמי מעיין כל היום בספרי קודש.״
.כן,״ השיבה האשד. ,.אתה חי מזה, ואילו
בעלי מתיחם לזד. ברצינות.״ מוסר ההשכל
העוקצני של מחברי הבדיחה: בן־גוריון חי
מהאקטיביזם ואלון מתייחם אליו ברצינות.

פעיל לא־סחות לקראת הבחירות המתקר בות
לכנסת היה ח״כ צ*כ שלום זיסמן,
שסיפר כי אין יסוד עובדתי לאגדה אודות
שלושה רמקולי״הענק שהביא כביכול למען
תעמולת הבחירות של מפלגתו בשובו מאר־צות־הברית.
עם זאת הוסיף , :אין פירוש
הדבר שלא הבאתי מאומה. עדיין לא פתחתי
את השק, ואני יכול להבטיח שהוא מלא הפתעות.״
במקור
שאיפתה לבלט נזכרה השבוע הבא*
לרינה רחל בלאזר, בת למשפחת חסידים
צפתית שעשתה חיל על במות הבלם באר״
צות־הברית: בילדותה נהג סבה, הרב אברהם
יהושע השיל בלזר לבן־הזקן לקחת אותה
להילולת רבי שמעון בר״יוחאי, אותה נהגה
המשפחה לחוג בשירה וריקודים סוערים גם
בנכר, זכר להילולה הנערכת מדי שנה במירון
שבקירבת צפת.
סרט שלא נעלם מעיני מבקרי״הצגות־הבכו־רה
התמידיים: בהצגת הבכורה של המלד
ליר בה מילא אחוץ מסקין את התפקיד ה ראשי,
הופיע כפילו־לתפקח שמעון פינקל,
ישב באחת השורות הראשונות בחברתה של
הזמרת יוספה שוקן. כעבור יומיים, כאשר
תפקיד המלך ליר בוצע לראשונה על־יוי ם ינ־קל,
לא נראה מסקין בתוך הקהל.
עדיפות לעיסוקים מקומיים נתן השבוע
יושב־ראש שדי״ר*
שקיבל הזמנה לישיבת הפדראציה הבידלאו־מית
לעתוגות פריודית, העומדת להתקיים
ב־ 10 למאי בפאריס. לרגל הבחירות, הודיע
לוין. מנהל מסע התעמולה של הסרוגרסיבים,
כי לא יוכל לנסוע לבירת צרפת.

ברוניסלב ד. לוין;

חברו של אלון, מפקד חטיבת הראל לשעבר

מולה.

פרופאגאנדה, בלאטינית, פירושה תע
0211181
הזוז 916

עונים.

שבועונים, דו שבועונים, ירחונים, רב־

מאוזן .1 :הנכבד
בגולי ספרד ; .6ב ך
אדם, בארמית ! .9
מועצה ; .10 אותיות
היחס .12 :בית״חרו־שת
לשמנים וסבון :
.14 חיית הודו! .15
צמד ! .17 החן
והבל היופי 18
יישוב ישראל ! .20
היום השמח באב ;
.21 משותף לפיל ול״
אילה ! .22 נמוך־קו־מה
! .23 הלוחם ל־נשואין
אזרחיים! .25
עם הארץ ! .27 גנאי!
.29 על שקטו כתב
סוחולוב ! .31 כלי
המים המדברי! .33
מלון פאר לונדוני,
פאריסאי ולשעבר גם
תל־אביבי ! .35 חג-
החירות ! .38 ירק
אהוב על יוצאי מצ רים
! .40 שמד, ה הגב
של פרטי וייצמן
! .41 רת חברת צדקה אמריקאית, מחלקת חבילות מזון
בעיקר ! .42 מה שדרוש לארץ! .44 מקצוע
הנלמד באוניברסיטה ! .46 נמלו של יונה !
.47 מלה יותר קיצרה לתכיפות ! .49 האזנה !
.50 רומיאו ליוליד .51 ! .מחלה נפוצה בין
ראשוני חדרה ! .53 פצע פתוח, כמו אולקוס;
.54 אמצעי ניקוי חדש ! .55 אנייה ישראלית.
מאונן* .1 :דיפלומט ישראלי, עורך״דין
לסי מקצועו ! .2אזור תעשייתי מערב־ אירו פאי
! .3שוטה 4נע ו 5הטוב בשחקני
גבעה .6 ; 24 אליל מרחבי קדום ! .7
שר ישראלי שהשבוע מלאו חמש שנים למו תו
! .8ארטיק וקרטיב מוכרים אותו ! .11
מעון שכיח בגן־החיות ! .13 אמתחת החייל !
.14 נשק הקויבוי ; .16 יחידה פיסיקאית! .18
בית אריות ! .19 תבלין תנ״כי ! .24 ממנו
מפיקים תרכיב סאלק ; .26 על הכתפיים !
.28 ראש מטה הבחירות של הציונים הכלליים;
.30 הקפה הנפוץ ביותר בארץ ! .32 יחידת
מניין היסטורית ! .34 אשה שנייה ! .36 סירות
המצויים בגליל ! .37 ישוב צפוני .39
גיבור של גוגול ושל דני קיי ! .43 עני ! .4 5

מלכי, פרסית ! .46 חמשים שנה ! .48 כל־בו
בקיבוץ ! .50 גבר הוא כזה ! .52 מספיק !
.53 הפרק הלפני־אחרון בספר ויקרא.

חמשה-עשר מספרי הוצ׳ .עיינות״

לפותרי תשבץ. העולם הזה״ 913
חבקוק אביארי (או: אביראש) ,תל־אביב,
עמום ! 43 עמוס איצקוביץ, תל־אביב, חברון
! 2דוד בלום, צה״ל, ד .צ ! 2609 .ציונה
בן־אריה, תל־אביב, הקישון ! 26 רעייה בן-
יצחק, חיפה, קריית אליעזר, שיכון שומרית
; 1/6משה גלברד, בארי, דואר נע הנגב ! דני אל
דניאלי, תל־אביב, מקווה־ישראל ! 16 סי מה
יהושוע, קיבוץ דפנה, דואר נע הגליל
העליון ! נעמי כהן, גבעת רמב״ם, שיכון
עממי ג׳ ,בית ! 3עמליה כהן, קריית חייט,־
רחוב י״ח ! 14 נעמי לעדן, תל־אביב, אלכסנדר
ינאי ! 9משה מימון, נתניה, שכונת מכבי !
ג. מכוש, תל־אביב, קריית שלום שיכון ^יבא
הקבע ! 598 נוח מנחמי, תל־אביב שלמה
המלך ! 101 עמי פינסקי, קיבוץ אפיקים, דו אר
נע עמק הירדן.

*3ן סוחר• התעובץ •וגדלו

סנוים מספר הוצאת

י ס ! שתקד נסענו לבורנמאות״ ,אמר ג׳ו.
.גם אגו נסענו לשם פעם,״ אמרה מרת מאנסי. .לעולם לא נשוב לעשות כן.״
.המקום מוצף יהודים״ ,אמר מר מאנסי. .מלא אותם מפה לפה. בכל אשר פנינו לא
יכולנו להרחיק מהם. הלא כן, עדנה ז״
.כו״ אמרר, אשתו. .היד. זה איום ונורא. צ׳רלם יקירי, לך והבא מגש עם תה. מובטחתגי
שאחרי ספל־תד, יוקל למרת סטרונג.״
מר מאנסי זע בעצלתיים, אך ג׳ו סטרונג ישב זקוף בכסאו ופניו נוקשים ונטולי־מבע.
קלארה התבוננה בו במצוקת־נפש.
.יהודים אנו״ ,אמר.
.מד, י 1״ מר מאנסי הוציא את מקטרתו מפיו.
.אוד1 ,״ השמיעה מרת מאנסי אמירה חלושה. היא נבוכה באמת ובתמים, הרהרה קלארה.
אותו חלק שלא התעוות בקרבה היצר בצערה של אשד. זו.
.יהודים אנו,״ חזר ג׳ו, הפעם בתוקפנות.
מרת מאנסי פלטת נשיפה ארוכה . .ל ך כבר, צ׳ארלם, והבא את מגש התה. איזה שטויות,
כאילו באמת יש הבדל.״ היא העלתה את מתוק־תיוכיה. .אנו מתכוונים, כמובן, לנכרים
שבהם.״
בעלה עמד עליהם עמידה מטורדת, כתינוק שסרח , .ב רור כשמש,״ פנה אל אשתו
בהרגשת־פורקן בנהור המלים.שוב אל לשונו, .הן איש לא יכול לחלום כי מר סטרונג
ואשתו יהודים 1״
מרת מאנסי אמרה . :כה רבים מידידינו יהודים״ .היא הוסיפה לפטפט באזלת־פה.

אם תרצה לדעת עד במה נפוצה האנטישמיות, שאמנם אינה מידה
נימוסית, אך היא מקובלת כבל זאת, כין הג׳נטלמנים האנגליים, קרא
את קורות בני סטרונג בספרו של אלכסנדר בארון . -בגולהעל
התימזה ״ -שיצא לאור בהוצאת, עיינות״.

קולמע
איטליה

אוסקאר מול קאזאנובה

״הגרוש והגלגל*׳ תשט״ו ־ 1955
קנה החודש,
דרוש?{ל כל קניה

אל תחמיץ ההזדמנות לזכות במתנות יקרות־ערך !
של לירה אחת אגרת מפעל ״הגרוש והגלגל״ ,הניתנת

חנם אין כסף !

0 1 0 6 )1 5
^ 2ו ם

אאו שו * 0ו ^ 1ח ו ״ \

העסקים המשתתפים
אל תוותר על זכותך לקבל
כין הפרסים :

במפעל ״הגרוש והגלגל״ מסומנים בשלם מיוחד.
את אגרות המפעל כדי לזכות בפרסים השובים !

מכונית ״קייזר פרייזר״
מקרר חשמלי ״פילקו״
מכונת תפירה ,׳מרדיקס״
מקלטי רדיו ״בן־גל״
עשרות זוגות אופניים ״חרש־אופף
חליפות ושמלות לפי מדד
טיולים לאילת׳ סדום והגליל ב״אגד״
ועוד מאות פרסים יקרי־ערך.

הכן את אופנעך לטיול הקיץ!
הצטייד במגן רוח ובכסאות נוחים

אצל המומחה...

הנה החודש !

קנה החודש!

התאחדות הסוחרים הכללית בישראל

ועדת מפעל ״הגרוש והגלגל״

י^ילצילצ 10ת(-7><//7

המפלגה הקוראת לעצמה ״אחדות העבודה״ פונה אליך בבקשה להצביע בעדה.

מדוע תתן בד. אמון י
האם בגלל זה שהיא —
התנגדה במשך כל השנים להקמת המדינה העברית בחלקה הגדול של ארץ־ישראל,
דרשה את המשך קיום המנדט והעדיפה שלא תהיה מדינה כלל, מאשר מדינה בחלקה של
ארץ־ישראל?
על חברי הקיבוץ המאוחד, השולט ב״אחדות העבודה״ ,ששירתו כמפקדים
פקדה
בצה״ל, לעזוב את הצבא 1
ישכה במפ״ם שבע שנים תמימות ולא יצאה — לא כאשר תמכה מפ״ם בקומוניסטים
נגד מדינת ישראל בימי התליות בפראג ולא כאשר מנע בעדם הרוב באותה מפלגה את
הכניסה לממשלה?
השמיצה את מדינת ישראל בכל הכינוסים הקומוניסטיים בהם הרשו לה להשתתף?
יושכת יחד עם מק״י ב״תנועת השלום״ ובארגונים קומוניסטיים אחרים?
כשבי ״ בידי מפ״ם במשך שבע שנים.
,ישנה
לשיטת הפרמיות והנורמות להעלאת התפוקה כאן בארץ — ובאותה
התנגדה
שעה מחייבת שיטת שכר זאת ברוסיה הסובייטית?
דרשה להפסיק את המענק האמריקאי, המלוה והשילומים
המאפשרים העלאת יהודים והשרשתם בארץ, בזמן שלא היססה
ליהנות מפירותיהם?
שביתות נגד ההסתדרות, הסיתה נגדה מובטלים
ערכה
ודרשה להכניס את ההסתדרות לאינטרנציונל הקומוניסטי?
את אמונו בהסתדרות העובדים
הפועל העברי יתן גם הפעם
ובהנהגת מפלגת פועלי ארץ ישראל.
נבחר בהנהגה יציבה, אחראית, נאמנה ופעילה.
נתן את קולנו למפלגת המעמד — מפלגת פועלי ארץ ישראל -
אחדות למען

-ציבורו

בשעה שהאמריקאים עסקו בחלוקת פרסי
אוסקאר לשחקנים וסרטים מצטיינים, היתד.
תשומת לב חובבי הקולנוע האיטלקיים נתונה
לאוסקאר אחר לגמרי: מיניסטר אוסקאר לו״
איג׳י סקאלפארו, הממונה על צנזורת הסר טים
באיטליה, שאסר את הצגת הסרט האי טלקי
החדש עלילות קאזאנובה ״לאחר שנתקבלו
כמה מכתבי תלונה.״
הפעם נתקלו מספרי־הצנזור בחומת־פלדד: ,
מנהלי עיר־הסרטים, צ׳ינצ׳יטה, יצאו לקרב
נגד חיק־הצנזורה החמור, ירושת שלטון מו־סוליני.
הם ציינו כי סקאלפארו לא ביקר
בתיאטרון, או בקולנוע, אפילו פעם אתת
בעשר השנים האחרונות׳ השביתו את האול פנים,
איימו לשווק את הכוכבות האיטלקיות
לצרפת ולהוליבוד.
הסיכויים לאבד את הכנסות המטבע הזר
מתעשיית הייצוא השנייה במעלה של אי טליה
הבעיתו את ראש הממשלה, מאריו של בה.
שלבה פקד על סקאלפארו לעיין מחדש
בהחלטתו. המיניסטר, שונא״הסרטים, הבין
את הרמז: השבוע הוחזר הסרט קאזאנובה
לבתי־הקולנוע האיטלקיים, כשהוא מקוצץ
במקצת.

סרטי
מ! הבמה אל חבד
שני מחזות זמר הגיעו השבוע ישראלה
בעיבוד קולנועי, שעשעו את צופי ירושלים
וחיפה, עלולים לשעשעם שבועות נוספים,
לבדר את הארץ כולה.
נשקיני קייט שהולחן על ידי קול
(התחילו את הבגין; ליל ויום) פורטר, הוא
קומדיה עליזה על זוג שחקנים נודדים (הא־ווארד
קיל, קאתרין גרייסון) המציגים את
אילוף הסוררת לשיקספיר. כמובן שהמאור עות
המתרחשים על הבמה לגיבורים קאתא־רינה
ופטרו*׳• ו משפיעים מאד על השחקנים,
לעליצותם הרבה של הצופים. לחניו של
פורטר, כרגיל, מצוינים.
בריגאמן גם הוא סרטזמר, אבל שלא
כנשקיני קיים הסאטירי, הריהו אגדה רומנטית
על אודות כפר סקוטי שנארר במוזה השמונה
עשרה על ידי איש ירא שמים. התוצאה :
בריגאדון נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה,
חוזרת לתחיה אחת למאה שנה ליום אחד
בלבד. פרדריק לב כתב את הלחנים שאחדים
מהם ייחרטו בזכרון.

שוב מוה
סיפורי סומרסט מור,ם הפכו, זרים זרים,
לסרטים מבדרים ביותר, נאמנים ביותר
למקורות, שהשלישי בהם (לאחר שלישיה,
רביעיד ).נקרא באנגלית הדרן ובעברית —
ג׳יגולי וג׳יגולטה, על שם הסיפור הש לישי
שבו: על אודות זוג לולינים (גליניס
ג׳ונס, טרנס מורגן) .אקרובטית ג׳ונם אנוסה
לזנק פעמיים מדי ערב מראשו של מגדל
אל תוך מיכל מים זעיר, להנאתם של באי
מלון על חוף התכלת, מאבדת את אומץ
לבה וכמעט גם את בעלה. מתאוששת בסוף־
טוב מוהמי אופיני.
שני הסיפורים האחרים קצרים יותר, אך
אחד מהם, על אודות בתולה זקנה האנסד,
לשעשע את חבריה למסע על אנית אוקינום,
נותן לשחקנית אופי קיי תלש הזדמנות
נפלאה ליצירת דמות שתתחבב לא פחות
מזו של מאקס קילאדה הזכור מזר סיפוריו
המוסרטיש הקודם של הסופר שנון הלשון.

בטחון

הסתדרות מרובד ת מגשימה

יומן החדשות
מבוד!עמוק ^ 1

לפני קרוב לשלושים שנה היתד, חברת
ההפקה הגדולה ביותר זו של השחקנים
המאוחדים, שנוסדה על־ידי צ׳אפלין, פיק־פורר,
פיירבנקם, תאלנטינו, סם גולדבין
ואחרים. לימים ירדה החברה מגדולתה, עמדה
לפשוט את הרגל. עתה הצטרפו אליה שחקנים
כוכבים כה רבים וכה חשובים עד שהחלה
מאיימת על ענקי הוליבוד הגדולים ביותר.
כל אחד מן הכוכבים הללו יפיק את סרטיו
באופן עצמאי. בין המצטרפים: ריטה היי־תרת,
הנרי פונדה, ברט לנקסטר, קורנל
וואילד, קרק דאגלס, ג׳יין ראסל, ג׳ון קרופורד.

העולם הזה 916

דו׳־ח

צלצל

ל בו ח ר

למי

מטעם תנועת ״העובד הציוני״
הסיעה הפרוגרסיבית בהסתדרות

חנעמונר>׳
אילו, הצבר בן ו 12 מצלצל לעתיד,
לקראתו מתכוננים הוא ו־ 250 חבריו בכפר
הנוער בניצנים. למול המצבות של גיבורי
ניצנים, שנפלה במלחמת העצמאות לידי
האויב המצרי, ובצל המצודה בה התגוננו
אנשי ניצנים עד לרגע האחרון, עולה
כפורח כפר הנוער, המחנך את תלמידיו
לקראת התישבות.
יעקב בן התשע מאיטליה, שמואל בן העשר
מלבנון, אסתר בת השמונה מהונגריה, נעים
בן ה־ 14 מלוב, אורי בן ה־ 13 מפרס וחיים
בן ה־ 14 מארגנטינה הופכים בניצנים ליעקב׳
שמואל, אסתר, נעים, אורי וחיים ילדי הארץ.
בכפר הנוער, המחנך ל תורה,
עבודה ודרך ארץ,
מתעתדים הילדים להפוך
אנשי ההתישבות העו בדת.
באווירה
עניינית, בה
לא מהווה המפלגתיות,
במו במוסדות אחרים,
גורם כל שהוא בחינוך
הילדים׳ הם שרויים משך

שנות חייהם הקובעות ביותר, קולטים את
תורת ההתישבות הלכה למעשה. נוסף לתוכנית
הלימודים הרגילה של בית־ספר ממלכתי
(שהעובד הציוני היה הלוחם הראשון לה קמתו)
לומדים ילדי ניצנים את מלאכת החק לאות
על כל שלביה, מפעוטות הכיתה
הראשונה והשנייה המבלים שעה, שעתיים
ביום בעבודה בגינות־נוי עד למבוגרים,
תלמידי כיתות ההמשך בני ה־ , 16 העובדים
ארבע שעות ליום בכרם וברפת.
.וסד ניצנים הוא אך חולייה אחת בשר-
1ג 1שרת מפעליה החינוכיים־חלוציים של
תנועת העובד הציוני, הסיעה הפרוגרסיבית
של ההסתדרות. העובד הציוני, שהפיק ׳מקרבו
35 בפרים שיתופיים 15 ,מושבים ושבעה
קיבוצים גורס כי לא המדרש עיקר אלא
המעשה.
כדרכו עוסק העובד הציוני זה שנים בצנ־עה,
אך במרץ, באחד התפקידים הקונסטרוק-
טיביים ביותר ב א רץ: קליטת נוער עולה
(וישראלי) וחינוכו לקראת הגשמה במסגרת
ההתישבות העובדת. וכיום ליסודות, מפעל
מוסדות החינוך של הנוער הציוני (התנועה
הקיבוצית של העובד הציוני)
חמישה מוסדות חינוך ברחבי ה איץ׳
בהם מתחנכים ומשתקפים
אלף בני ובנות נוער, בהדרכתם
של מאתיים מחנכים ומדריכים.
ממגדיאל, המוסד הוותיק שהו קם
כבר ב־ , 1941 עד לחוות ה נוער
הציוני בירושלים, מקים
העובד הציוני דור של אנשי הוד
ישבות ועבודה. במגדיאל, באלוני
יצחק (על־יד כפר גליקסון)׳ בני צנים׳
בנווה הדסה (על־יד תל
יצחק) ,בחוות הנוער, מתחנכים
יוצאי שלושים גלויות (ביניהם :
15 יוצאי אורוגוואי ועשרה יוצאי
אפגניסטן) לתורה ועבודה —
בחקלאות ובמלאכה. אם במגדיאל
הצליחו הילדים והנוער להפיק
השנה מפרדסם 900 תיבות פרי
הדר ליצוא ו־ 25 טון לתצרוכת
ביתית, למכור 25 אלף שתילי
אקליפטוס, אורן וברוש לקרן ה קיימת
ולטפח 25 כוורות 0מכ-
תרתם הרי בחוות הנוער הציוני,

ל כל תלמיד• המוסדות החינוכיים של ״האובד הא 11

הצי היום ללימודים מרוכזים ה*א המכסה הקבועה
למשל, הם מייצרים בנגריה המיוחדת לדבר
רהיטי ילדים, עובדים במכבסה ובמאפיה
המקומית, שלא לדבר על בתי המלאכה
לטוייה ואריגה.
ואילו צעירי אלוני יצחק ידעו במלחמת
העצמאות גם את התורה החשובה לאיש
התישבות מכל — את ההגנה על משקו.
שעה שהאויב העיראקי איים לפרוץ מן
המשולש עזרו תלמידי אלוני יצחק בחפירת
מקלטים, בהקמת המתרסים וקיימו משמרות
תצפית. בכך שימשו דוגמה למאות אחיהם
הצעירים העוברים מדי שנה ממוסדות הנוער
הציוני לנח״ל.
* * עיקרו של דבר משמשים המוסדות
!* ה חינו כיי ם כעתודה להתישבות הקיבו צית
של העובד הציוני. העובדות מדברות
בעד עצמן — אחוז ניכר של בוגרי המוס דות
התערו בהתישבות, מחזורים שלמים
יצאו כגרעינים, יסדו את קיבוצי הנוער
הציוני — את עין השלושה באזור אבק
השרפה מול רצועת עזה, את תלמי יפה ליד
מגדל גד, את סוללים בגליל.

גם חלקם של המושבים לא נגרע. אלוני
אבא (על־שם הצנחן אבא ברדיצ׳ב) ,למשל,
נוסדה על־ידי בוגרי המוסדות החינוכיים
של תנועת העובד הציוני. חוב המשתלם
עתה בחזרה: עשרות רבות של בני מושבי
העובד הציוני מתחנכים במגדיאל, ניצנים*
ואלוני יצחק. הם הערובה הבטוחה ביותר
לעתיד מושביהם.
לא לחינם נקראת אחת החברות של ניצנים,
זאת של הצעירים בני השבע עד העשר׳
צפרירים. חניכי ובוגרי מוסדות החינוך של
העובד הציוני הם אך מעט מן המטען המרענן
אותו מביא עמו העובד הציוני, כצפרירי
בוקר מרעננים, לקראת הבחירות לוועידת
ההסתדרות, לוועידה החקלאית ולמועצת ה פועלות.

משק ניצנים, המשתייך לקיבוצי הנוער
הציוני, התנועה הקיבוצית של העובד הציוני,
הוקש מחדש כשני קילומטר דרומית ממקומו
הראשון, שהוקדש למוסד החינוכי.

המקדיש• את חלקו חשני של היום לעכודה חקלאית

במרחב עיראק מבצע תארתאד
בשעה שישראל, ירדן, סוריה והלבנון
התנגחו על חלוקת מימי הירדן, עיכבו,
בגלל זה את תוכנית המים שלהן, עמלה
עיראק בשקט על ביצוע תוכנית ההשקאה
הגדולה ביותר במרחב. התוכנית: בלימת
שטפונות החידקל על־ידי סכר שייבנה מצפון
לבגדד, והפניית מימי השטפונות לאורך
תעלה בת 67 קילומטרים לתוך שקע וואדי
תארתאר, המשתרע על פני 8000 קילומטרים
מרובעים.
החודש מסרה ממשלת עיראק, אשר הק ציבה
155 מיליון דינאר לביצוע תוכנית
תארתאר, פרטים מאלפים על התקדמות
העבודה: שלושה רבעים מעבודת חפירת
התעלה כבר הושלמו, ובניית סכר־העפר
הגדול תתחיל בחודש מאי, עם ירידת פני-
המים בחידקל. כריית התעלה תהיה אחת
מעבודות החפירה הגדולות ביותר בעולם.
עם השלמתה יסולקו מן המקום 50 מיליון
טון עפר — כמחצית כמות־העפר שסולקה
בעת חפירת תעלת־סואץ.
לפי הבטחות משרד־הסיתוח העיראקי ישמ שו
התעלה והסכר לא רק לפתרון בעיית
במשך הזמן תוקם בוואדי
השטפונות :
תארתאר גם תחנת״פוח הידרו־חשמלית׳ בת
שבע טורבינות־ענק, אשר תאפשר הקמת
תעשייה כבדה באיזור.

סוריה

לה מטען גדול של אופיום. כל החיפושים
שנערכו באוניה לא העלו דבר. אולם השוט רים
המצריים לא אמרו נואש. הם הציבו
מארבים בסירות־דייג קטנות, מסביב לאו ניה,
חיכו להתפתחות העניינים.
העניינים התפתחו רק בשעות הלילה ה מאוחרות.
סירה קטנה הופיעה מאי־שם,
קרבה אל האוניה התורכית מיד לאחר מכן
נשמע קול שיכשוך חזק מחוך המים. סירות
המשטרה נזעקו למקום, הצליחו לדוג את
החפץ המשתכשך: שק׳ שהכיל 13ק לו
אופיום. שלושת המצרים והימאי התורכי,
שהיו מעורבים בהברחה נעצרו עוד בו ביום.
קילוגראם אחד של הסם הועבר לידי אירגון
הבריאות הבינלאומי, ישמש להבנת תרופות.
ארבעה צעירים וז ר!ג ח. בשעה שמש טרת
אלכסנדריה עסקה בדייג אופיום, עשו
שוטרי ביירות מאמצי־שווא ללכוד כנופיית
מבריחי סמים, שפעלה ברובע הנמל. אולם
לאחרונה האיר המזל את פניו נם למשטרת
ביירות :
אנשי הבולשת הבחינו בארבעה גברים
צעירים, שערכו ביקורים תכופים בביתה
של אישה זקנה, שהתגוררה בעליית הגג של
בית גבו ת הקשרים בין הזקנה, עזיזה מח מוד
אל־נאקורה, לבין הצעירים התמיהו את
שו פ ת החוק, עוררו אותם לערוך חיפוש
בעלייה. פרי־ד,חיפוש ן 100 גראם הידואין,
רשימה מלאה של מבריחי הסמים בסוריה
ובלבנון.

המכשול: השפרה
משה טקאץ׳ ,המזדהה הראשון-1^ ,ן׳
0 5בא לגבות את הפרס המגיע לו
\ : 11 כשהוא מלא התלהבות: כעזרת 11-7

\ *31 הישיר זכה ביום־העצמאות להנאה
~ \ כפולה -הוא היה אחד מאלה שצפו [ (2
\ .במצעד הצבאי בתל־־אביב, אך מיד ליי ט
אחר מכן הספיק להגיע לחיפה בדי לח־ /

\ זות שם כמצעד מחולות־העם וליהנות כצד י
רה בזאת הנאה כפולה מן החג. הצילום שבו

זיהה את עצמו נעשה כשבוע שקדם ליום
העצמאות, כנסעו בישיר כקו חיפה-תל־אביב,
בי טקאץ׳ נוהג בדרך בלל לנסוע, כמעט באופן
קבוע, לפחות פעם אחת לשבוע, בקו זה. לגב׳
המזדהה השנייה שזיהתה את עצמה במערבו
ירושלמית שחויחורת כת 28 כשם עליזד
רצבי - ,בשבילה השימוש באוטובוס ישיר
הוא חיוני עוד יו תר: בעוזרת לצלם ירושלמי
! המצלם ילדים בקיבוצים, עליה לנסוע במעט
/כל שבוע מירושלים, עיר מגוריה, לעמק
/יזרעאל. את הדרך היא עושה כשלושה חל־ ,
׳ /קים: מירושלים תל־אביבה, משם בעזרת \

הישיר לחיפה, ומשם לקיבוצי העמק.
1יי /אולם פיצול זה אין פירושו בזבוז 11
/זמן בשבילה: האוטובוסים הנוחים

/והמרווחים של הישיר מחכים לה
/תמיד, אין היא מחכה להם ואין
*״*״ד** /היא מפסידה את זמנה בתורים 2 י

החוק הסורי האוסר על אנשים שאינם יוד עים
קרוא וכתוב לשמש כצירי בית־הנבחרים,
נתגלה לאחרונה כאבן הנגף הראשונה ב מעלה
בדרך פעולתו של המוסד המחוקק :
מיד לאחר הבחירות, שנערכו בראשית השנה,
נתברר כי 25 מן הצירים אינם יודעים קרוא
וכתוב. הרחקתם של צירים אלה מן הישיבות
הפרה במידה מרובה את שיווי־המשקל בין
המפלגות השונות.
החודש החלה ממשלת סוריה בפיתרון ה־בעייה.
בבחירות המשנה שנערכו בדמשק
נבחרו ארבעה צירים ראשונים במקום הצירים
הבורים. היחידה שנהנתה מכל הפרשה היא
המפלגה הלאומית: היא זכתה בשני קולות
נוספים.
מצרים תרועת אחרונה
בשנת 1942 זרמו למעלה משני מיליון
לירות סטרלינג מבריטניה מזרחה, שימשו
לבניית נמל צבאי גדול בעבאדייה, הסמוכה
לתעלת סואץ. משרד־האוצר הבריטי הקציב
כסף ביד רחבה: הוא היד. בטוח כי הגמל
ישמש את הקיסרות הבריטית כהלכה לא רק
במלחמת־העולם השניה, אלא נם במלחמות
הבאות אחריה.
התקוות הבריטיות נתבדו. החודש הריע
הצוצרן בריטי תרועה אחרונה. דגל הצלבים
והאלכסונים ירד מראש התורן. ובמקומו הופיע
דגל חדש. נמל עבאדייה נמסר לידי ד״צי
המצרי במסגרת מבצע פינוי הסואץ.
לבנון מותר, או אסור?
מכונאי גיבורק ססיליאן 18 היה מסור
לאימו בכל ליבו, למן היום בו נהרג אביו
בתאונת־דרכים. הוא אפילו עזב את לימודיו
התיכוניים, הלך לעבוד במוסך ביירותי, כדי
לאפשר לה לחיות ללא דאגה. דווקא משום
כך עלה זעמו של הארמני הצעיר עד להש חית,
כאשר נישאה אימו, החודש, לאחד ה שכנים.

אתה.
אחד מאלפי הנוסעים מדי יום בקו הישיר מתל־אביב לחיפה ומחיפה
לתל־אביב׳ אותו מקיים אגד בדייקנות, נוחיות ומהירות, תוכל גם כן לזכות
בפרסי הזיהוי. לנוסע הראשון בתמונות שלמעלה שיבוא ויזהה עצמו במערכת
העולם הזה, תל־אביב, רחוב גליקסון ,8יוענק פרם של 15ל״י במזומן.
השני במזדהים יזכה בפרס של עשר ל״י במזומן.

באחד מימי השבוע שעבר פרץ גיבורק ל•
תחנת־משטרה ביירותית׳ נפנף בסכין הבריז :
.רציתי להרוג את אמי ואת אבי החורג. איסרו
אותי. אינני רוצה להיות רוצח ! *
המשטרה מילאה את בקשתו. אולם השבוע
כבר היה ברור כי גיבורק ססיליאן לא יואשם
בנסיון־לרצח. העתונות הלבנונית התיצבה
לצידו, קבעה פה אחד: אלמנות, אימהות
לבנים, אינן צריכות להינשא

סמים
האופיום
שלטונות המכס של אלכסנדריה ידעו היטב
בי אוניית הנוסעים התורכית הקטנה מובי החי טפיפת

בחל-אביב, חדי סידן מועד לדירה בש רירות
רוטשילד׳ גנב תכשיטים ששוויים 600
לירו ת אכל חצי סל תפוחים, הובא לדין,
לאחר שהתאימו חוקרי המשטרה את טביעות
שיניו לטביעות, שנמצאו על אחד התפוחים
הנגוסים.

פמחיד־ השיט
בסירה, התארגנה קבוצת רווקים צעירים,
שלחה שליחים לכל הכפתם הערביים ביש ראל
במטרה למצוא צעירות בעלות עין אחת,
אשר המוהר שלהן מגיע רק למחצית המוהר
הרגיל.

ה מיר דיר
בתל״אביב, בעת הצגת המחזר, הנולד ליד
בהבינוה, התעטש פתע אחד הסטאריססים׳
התיז גשם של ריר על ראשו של סטאסיסט
שני, לא התאפק, פרץ בצחוק, היה נאלץ
לעזוב את הבמה בחיפזון.

הפורה בוד ל!ורחו...
בדיז׳ון, צרפת, יצא גובה מס־הכנסה לסייר
בכפרים, נפל לבאר יבשה, הוצא מתוכה
כעבור ארבע שעות, לאחר שסירבו יושבי
הכפר הסמוך לנקוף אצבע להצלתו.
קאדטדיזציה בקיבוץ הגוברים, החליטה זזעדת־החברים
כי אף חבר לא יוכל להשתתף בחוג הפינג־סונג,
שהינו פופולארי ביותר, מבלי שילמד
כלכלה מדינית לפחות פעם בשבוע.

האב המ״רד
בעין הכרמל, ביצע ד*ר זאב
קיסרי מוצלח בפרה שהיקשתה
כעבור ימים מספר בהיוודע
המשק החליטו לקרוא לעגלה

שפיר* נימתו
ללד ת ד#1זע
לו כי חברי
בשם שפירא.

שו 1וך ר*ל
בתל־השומר, יצא משה בהן מבית״החולים,
חזר לשם כעבור דקות מסטר, ביקש להסיר
את גבם ההליכה הטרי מעל רגלו, היות
ושעון היד שלו נפל לתוך הגבס.

ישר יעניין
בחיפה׳ גילתה תיירת שהחלה ללמוד עב רית
כי באחד מספרי הלימוד לעברית באנגלית
נמצאת המלה. תרומה* כבר בשיעור ה שלישי.

הסו(
הזה 916״

טון אל מושל המדינה וביקשו לרשום את
המועדון כחברה ציבורית, נוכחו כי הש קי
יכול להיות גם חרב פיפיות: המושל
החזיר להם את הבקשה בצירוף הערה :
״האם אתם מתכוונים לעשות זאת באמת, או
שמא זהו אחד הצ׳יזבאת שלכם?״
בתחרות השקרנים הראשונה זכה רב־חובל
זקן. הצ׳יזב שלו: מעשה בלוויתן אשר היה
גדול עד כדי כך שהספינות נאלצו להפליג
לאורכו משך שלושה ימים.
שנה אחת לאחר מכן פנו הולט וחבריו אל
פראנק בלר, מפקד משטרת בורלינגטון ו שאלוהו
אם יש ברצונו להשתתף באליפות.
״אני?״ תמה בלר ,״הרי לא אמרתי
אף מילה אחת של שקר מיום היוולדי ועד
עתה״.
הוא זכה באליפות בו במקום.

הכה! שזכה באליפות
לפני שנים מספר דומה היה כי קיומו של
מועדון השקרנים נתון בסכנה חמורה. ערב
התחרות השנתית הופיעה בעיתונות ידיעה
כי משלחת של נכבדי העיר התיצבה בוזשינג־טון
וביקשה מבית־הדין העליון של ארצות־הברית
לאסור על פעילותו של מועדון השק רנים
״היית והיא משחיתה את הנוער.״
״באחד מלילות הקיץ החמים חזרתי הביתה
ושכבתי לישון. פתאום שמעתי את הדלת
נפתחת. תחילה חשבתי שאחד משכני לחדר
בא לישון. אבל כאשר שלחתי את מבטי לעבר
הדלת! ראיתי לפני שני יתושים. גובהו של
כל יתוש היה למעלה ממטר ושמונים. סומרתי
אל מקומי מרוב פחד והתבוננתי בעיניים
קרועות לרווחה במפלצות הקרבות אל מיטתי.״
״אחד היתושים פתח ואמר: שמע, חבריקו,
הנזלול את הברנש הזה כאן, או נגרור אותו
הביתה?״
״היתוש השני הירהר מעט, אחר השיב :
לא ! מוטב שנאכל אותו כאן, אם נביא איתו
הביתה ; יבואו היתושים הגדולים ויגזלוהו
מידינו.״
גוזמה קטנה זו עשתה את דרכה בדואר,
יחד עם 20 אלף. צ׳יזבאת אחרים, אל העיירה
האמריקאית הקטנה בורלינגטון. היא זיכתה
את בעליה בתואר אלוף הצ׳יזבאת העולמי,
שהוענק על־ידי מועדון השקרנים של בורליג־

שנה נשלחה לארצות־הברית משאנחאי מע טפה,
אשר נשאה רק ארבע מילים :״לכבוד
גדול צ׳יזבתאי העולם״ .פקידי הדואר הא מריקאיים
לא היססו הרבה, העבירו את
המכתב לבורלינגטון.
לפני עשר שנים שימש מועדון השקרנים
נקודת מוקד של פולמים ער. סוכנות ה ידיעות
אסושייטד פרס גילתה עובדה מפתי עה:
מדינת אלאבאמה היתד, היחידה באר-
צות־הברית, שלא יוצגה במועדון השקרנים,
כתב אחד מעיתונאי אלאבאמה, איתר׳ קוק :
״מובן מאליו שאצלנו באלאבאמה אין אף
שקרן אחד.״ נשיא המועדון, אוטיס הולט,
הגיב במהירות, העניק לקוק חברות כבוד
במועדון לכל ימי ״ חייו.

האנשים הישרים בעולם
״אנו האנשים הישרים ביותר בעולם,״ אומר
קוק בגאווה ,״מבינים אתם, כל אדם משקר.
אבל אנחנו היחידים שמודים בכך.״
שערי המועדון הבורלינגטוני פתוחים בפני
כל אדם, ללא הבדל גיל, מין, גזע, דת, או
רמת השכלה. ההשתתפות באליפות העולם
של הצ׳יזבתאים אסורה רק על עסקני מפלגות
וצירי פרלמנטים :״כל חברינו הם
רק חובבים. אין אנו מעוניינים בבעלי־מק־צו

גטון, המטכ״ל של צ׳יזבתאי העולם כולו.
אמנות הצ׳יזבאוז נוצרה עוד באותו יום
מר ונמהר, בו טעמו אדם וחווה מפרי עץ
הדעת. אולם רק לפני 25 שנה החלו בני האדם
להתגאות בשקריהם ונאחזו באידיאל של
״שקרני כל העולם, התאחדו התוצאה :
מועדון השקרנים הבורלינגטוני, המקיף כיום
למעלה מ־ 90 אלף שונאי אמת, בני 53 מדינות
שונות. הג׳נטלמנים הכבודים המשתייכים על
המועדון סבורים כי כל בני אנוש נולדו
כשקרנים שוזי־־זכויות — וככל שגדול ה שקר,
כן גדול כבוד בעליו. והרי כמה דוגמות
מיצירותיהם האלמיתיות :
״הזאבים הקיפו אותיי־מכל עבר. המחסנית
שלי היתד, ריקה. לחיי נשקפה סכנה חמו רה.
אולם במהרה מצאתי מוצא: תלשתי
את אגלי הזיעה הקרה מעל מצחי׳ תחבתי
אותם לתוף הרובה ופתחתי באש.״

מרבית חברי המועדון הם, בינתיים, אמריקאים.
אולם בשנה האחרונה תפסו היפאנים
מקום חשוב בין שורות שונאי האמת. תחילה
היה אוטיס הולט בטוח כי אין\בעולם כו לו
שקרנים גדולים משקרני ארצות־הברית.
אולם לפני שנים מספר, כאשר הגיעו אליו
ידיעות על כמה שקרנים מצויינים, השוכנים
במחוזותיה הנידחים של קאנאדה, מיהר לל בוש
בגדי דייג פשוט ולצאת צפונה.
מסעו של אומים הולט לקאנאדה הוכתר
בהצלחה בלתי־רגילה. הוא הביא אתו לבורליד
גטון פנקס עבה, גדוש צ׳יזבאת בלתי־רגילים.
והנה אחדים מהם :
• להקה גדולה של אווזי בר נחתה על
הקרח של אחד מאגמי קנדה. פתע עבר
גל קור על־פני האיזור והאווזים דבקו אל
הקרח. אולם מנהיג הלהקה הרגיע אותם

או :״אצלנו בבית דגים דגים בשיטה
מיוחדת במינה. אנו יוצקים לתוך הנהר
בקבוק של תרופה נגד קרחת. מיבן מאליו
שהתרופה מצמיחה לכל הדגים זקן ארור.
לאחר מכן אנו רק צריכים להעמיד על החוף
כיסא־ספרים ולצעוק: מי בתור י״

יהלומים ם זזייפיס
מדי שנה בשנה עובר צוות השופטים של
המועדון הבורלינגטוני על עשרות אלפי סי פורים
קצרים דומים, כדי לבחור באלוף ה־צ׳יזבאת.
הבחירות נערכות בסוף דצמבר,
וערב ראש השנה האזרחית מעבירות סוכנו־יות־הידיעות
את שמו של האלוף החדש לכל
רחבי העולם. האלוף עצמו מקבל אות־הצ־טיינות,
בדמות נבל קטן, משובץ יהלומים.
היהלומים הם, כמובן, מזוייסים.
ארכיוני־הטכתבים הגדולים של המועדון מכילים
כמה וכמה יצירות מוזרות. לפני כ
וציווה
עליהם לנופף בכנפיהם בקצב אחיד.
תוצאת ניפנוף הכנפיים האדיר: הלהקה
הצליחה להתרומם ולהרים איתר, את כל הא גם,
באשר נעו האווזים דרומה, נתקלו בגל־חום,
שהמיס את האגם והוריד אותו, ב דמות
שיטפון גדול, על פני מדינת אוהיו.
• אחד מאיכרי מחוז אנטאריו, קאנאדה,
סיפר כי החרגולים, אשר נחתו בחוותו,
זללו את שני סוסיו תוך דקות ספורות. אחר
החלו החרגולים הענקיים לשחק בקלפים, כדי
לקבוע מי מהם יאכל גם את הריתמה.

צייד קנאדי יצא היערה ונתקל בשני

דובים גדולים. בידו היו רק רובה, כדור אחד
וסכין ציידים. אולם הוא לא אמר נואש. הוא
נעץ את הסכין באדמה וירה בה. הלהב החד
חתך את הכדור לשתיים, וכל מחצית־כדיר
הרגה דוב אחד.

תוכן הידיעה נראה חשוד במקצת, והולט
וחבריו מיהרו לערוך חקירה פרטית קטנה.
ואכן, במהרה הוברר כי ההודעה לעיתונות
היתה צ׳יזב בלתי מוצלח של אחד מחברי
המועדון. אותו חבר לא זכה כמובן בתואר
האליפות.

הלו״ חן הפיל <11ת•״
בין הפונים אל מועדון־השקרנים הבורלינג־טוני
מצויים לא רק מתעבי־אמת, אלא גם אנשים
הנתונים במבכותה וזקוקים לעצה. אחד
מהם היד, ראלף ריצ׳י, מי שהיה טייס בחיל-
האוויר האמריקאי. ריצ׳י נקלע לאחת ההרפ תקות
המוזרות ביותר של המלחמה. אולם
איש לא האמק באמיתות סיפוריו. כתב הוא
לאוטיס הולט :״באחד הקרבות ניזוק מטוסי
קשה ונאלצתי לשרף את דרכי מעל לים.
פתאום הבחנתי בגוש כהה שנראה כצוללת גרמנית.
צללתי לעבר הגוש ופתחתי באש מכו־נות־יריה.
רק אז הבחנתי כי לא היה זה כל
כלי שייט, אלא לוויתן גדול. אבל כבר איחרתי
את המועד: הלווייתן הנרגז שלח בי
סילון מים, הציף את המנוע האחרון של
מסוסי ואילץ אותי לנחות נחיתת־אונס בים.
פירושו של דבר שהנני הטייס היחידי בעולם,
אשר הופל על־ידי לווייתן״.
בעת המלחמה מלא מועדון־ד,שקרנים תפקיד
חשוב במנגנון־התעמולה האמריקאי. באחד
הימים התקשרו נציגי הממשלה עם הולט
וביקשו ממנו להעניק אות־הצטיינות מיוחד
לשר־ד,תעמולה הנאצי, יוסף גבלם . ,לרגל
יום־הולדתו ד,־ .45 אוטיס הולט ושקרניו
מילאו את המוטל עליהם בהתלהבות: הם
הקימו פסל גדול של גבלם ועטרו אותו באות־הצטיינות
ענקי, מעוטר בסמל הצלב הכפול *
— סמל שקרני כל הדורות. נוסף על אות־ההצטיינות
העניק המועדון לגבלס גם את
התואר הראשון־בלעדי של גדול השקרנים
המקצועיים.

וגיוב מוצלח
למעשה נוצר מועדון־השקרנים הבורלינגטו־ני
כתוצאה מצ׳יזב מוצלח. בשנת 1929
החליטו שני עתונאים צעירים, יושבי בור־לינגטון,
אוטים הולט ואחד מחבריו, למתוח
את קהל הקוראים, פירסמו בעמוד הראשון
של עיתונם כותרת סואנת :״בני בורלינגטון
מתכנסים מדי שנה בשנה, בראשון לינואר,
לבחור בגדול שקרני־העיר.״ סוכנויות.הידיעות
פרסמו את הרשימה בכל ארצות־הברית.
תחילה דומה היה כי הצ׳יזב לא עשה
רושם על איש. אולם ככל שקרב הראשון
לינואר, גבר זרם המכתבים לבורלינגטון.
לנוכח מבול הבקשות להשתתפות באליפות־השקרים,
לא היתד, להולם ברירה: הוא ייסד
את מועדון־ר,שקרנים. הברווז העיתונאי הפך
למציאות.
בשנת , 1934 כאשר פנו צ׳יזבתאי בורלינג־
* .הסמל נולד נזאמונתם של בני ימי־הביניים
ני הצלבת אצבעות־הידיים לאחור
בשעת שבועה, פוטרת אותם מ! ההכרח להישבע
שבועת אמת

אחת הצ׳יזבאת החביבים ביותר על הולט
נוצר בפנסילבניה :״אצלנו בבית יש שעון
קיר עתיק. הוא עתיק עד כדי כך שהצל של
המטוטלת שלו קדח חור בקיר.״
לפני שנים מספר זכה הכהן הפרוטסטנטי,
ארתור קירק בתואר האליפות, על צ׳יזב,
שהיה מוקדש לאבטיחיט :״גבעולי האביטים
שלי צמחו במהירות גדולה עד כדי כך, שהם
גררו את האבטיחים על פני הקרקע ופוצצו
אותם.״
בשנות המלחמה היה הדואר של מועדון
השקרנים גדול ביותר. בשנת 1942 שלח חייל
אלמוני את השקר הקצר ביותר בתולדות ה מועדון
:״אני אוהב את היטלר בשנת
1944 ניתן תואר האליפות לסרן ה. האריך
מחיל האספקה האמריקאי, שכתב :״כתבתי
לנערה שלי וביקשתי ממנה. לגשת לבית־חרושת
לירקות מיובשים ולהיכנס לתוך ה מכונה.
היא מילאה או? בקשתי ויובשה כהרף
עין. לאחר מכן הוציאה אותה אימה מן ה מכונה,
הכניסה אותה למעטפה ושלחה אותה
אלי. כאשר הגיעה הנערה אלי, שפכתי עליה
חבית מלאה מים עד אשר חזרה לממדיה ה רגילים.
עכשיו היא נמצאת אצלי״.
רק לאחר המלחמה נתגלה כי היה כאן
צ׳יזב כפול: סרן האריס היה חיילת חמודה.
ואחרון אחרון חביב: הצ׳יזבאת הטריים
ביותר: לפני חודש הגיע ממדינת אוקלאהומה
המכתב הבא :״בעת משחק ביליארד שמטתי
את הכדור מתחת ליתוש במהירות כה גדו לה,
עד כי היתוש המסכן נפל ושבר את מר-
פקתו .״מכתב שני הגיע ממדינת קאנזאס :
״אני לוכד עכברים בדרך מיוחדת במינה.
אני מציב מדחום, מניח גוש קרח מעליו וחתיכת
גבינה מתחתיו. העכבר נמשך אל
הגבינה, והכספית המתקררת נופלת עליו והו רגת
אותו.״
לעתים מכיל הדואר של מועדון הצ׳יזבתאים
גם מכתבים רציניים יותר. לאחרונה הגיע
מכתב מן הפאנטאגון: הולט הוזמן להרצות
לפני יחידה אמריקאית באלאסקה. הוא הגיע
למקום במטוס, עלה על הבמה בשקט, אתר
נפנה אל מפקד המחנה ושאג :
״המפקד, רב־צ׳יזבתאים אוטים הולט עו מד
לשירותך !״

כל קוראי ״העולם הזה״ ,המעוניינים להשתתף בתחרות על אליפות־הצ׳יזכאת
הישראלית, יכולים להעביר את פרי־דמיונם למערכת תוף
ששת השבועות הקרובים. יצירות אלוף־הצ׳יזכאת הישראלי ושני סגניו
יועברו דכורלינגטוו, יקהו חלק בתחרות הבינלאומית, שתיערך כסוף
דצמבר 55ע .1עסקני מפלגות כלשהן לא יוכלו להשתתף כתחרות זו.

זוג חמשירי
מעשה בעסקן, שמו גבעול,
שהבטיח הכל תמורת קול.
התאכזר הגורל
ונבחר האומלל —
אז קיים המסכן את הכל !

היה היה איש ושמו פרדי
שקרא :״מהיום אתבודדי !
מן הכל אתנזר —
ממותרות, מפאר —
אך היכן משיגים צריף שודדי?״

-מאז שהרופא פקד עליו לעשן דק סיגריה אחח

מילון גליל• המקוצר

לירה

שהורידו

סמנה

ג רו ש
המסים.
דייקנות — הכשרון לשער נכונה את
מידת האיחור שלי הזולת.

מלחמת השחרור -התקופה גה
הצילה מפלגתך את העם• .
אידיאליסט — אדס המנסה להוציא
את הפוליטיקה מחוץ לתחומי הפולי טיקה.

0אוהכת — אומה העושה כל מאמץ
כדי שבתה לא תעשה מה שעשתה היא
בגילה.
הגרלה — הדרן הטובה ביותר לקבל
מאומה תמורת משהו.
ציוני (פירוש אחרון) — ישראלי הנוסע
לאמריקה כדי לדאוג שמרוקאי יסע ל ישראל.

ידיד
— אדם הלווה כסף מזמן לזמן.
תקציב — שיטה המאפשרת לן לש קוע
בדאגות לפני הוצאת הכסף ממש
כמו אחרי ההוצאה.
מדינאי — אדם הניגש לכל בעייה
שהיא בפה פתוח.
עסקן — כנ-ל, ביד פתוחה.
בעל — אדם המוכן לחכות לארוחת
הערב כל היום כולו — אבל בשום פנים
לא חמש דקות נוספות.
דיפלומאט — אדם המסוגל לדבר כן
שלא יבינו אותו.
בו ס — האיש שבא למשרד מוקדם כש אתה
מאחר, והבא מאוחר כשאתה מקדים.

שי ק ה — חילופים בלתייהכרחיים. של
חידקים.

ליציא היעילות הגיע <!ותו דתי שהתפלל פעם אחת בראש השנה ולאחר מכן
אמר יום־נגח •-גמ׳׳ל !״
לשיא הזריזות הגיע הטייס שקילל את מפקדו, התחרט, עלה למטוס סילון,
טס במהירות שלמעלה ממהירות הקול ולקח את הקללה בחזרה.

ואנא, תגיד ל אחד לד אם התרופה הזאת ב או ת עודהלד. אני עאמי סובל מאות מיחושי.

הוא והיא

כשאשה מנמיסה את קולה, סימן שהיא
רוצה דבר מה. כשהיא מרימה
אותו -סימן שהדבר טרם

ניתן לה רק לעתים רחוקות סולחת
1קמפת 1מ ש
אשה לגבר על מה שעשתה לו רבים מן האנשים שאינם מקבלים
את המשכורת שהם ראויים לה צריכים לשמוח על סך הסיבה
לכך שבעלים רבים אינם עוזרים לנשותיהם לשטוף את הכלים היא שכל המלאכה

הזאת מיטלת על שיכמם בלבד האשה הממוצעת אינה מבחינה לרוח
בעלה, בפרט כשהוא אומר :״לא מעולם אינך זקן מדי כדי ללמוד.
ישגה סיבה אחרת לעולם אל תשכח כי האיש המנפח את מודעו-
תיו של הבאנק איננו האיש המאשר את מתן ההלוואות ילדים
הם לא, רק עזרה גדולה לעת זיקנה — הם גם עוזרים לך להגיע אליה אולי
הגבריים מעדיפים בלונדיות משום שהבלונדיות יודעות מה מעדיפים
גברים בכסף אי אפשר לרכוש ידידים, לכל היותר אפשר לרכוש בו
שונאים מסוג מעולה יותר ...אינטואיציה הוא אותו החוש המסתורי
האומר לאשה כי היא צודקת, בין אם היא צודקת ובין אם לאו
לאשה אין כל התנגדות שלבעלה יהיו דעות משלו, אדרבה — היא משתדלת להקנות

קוראי מוזמנים למצוא לציורים משונים אלה כותרות קולעות. כך, למשל, כותרת׳
של הציור הימני היא
ארוחת הבוקר. איזו כותרת קולעת תציע לציור השמאלי? מחבר הכותרת
המשעשעת ביותר יזכה בחמישה ספרים עבריים ושלושה ספרים נוספים יינתנו כפרס
למחברי שלוש הכותרות הבאות.

דיוקנו של הבעל ספי שהוא נראה לאשתו בשעת

הפילוסוף הבריטי ברטראנד
החדש
הדקדוק
ראסל גילה לפני שנים אחדות
׳ ייי ׳ י יי ״ י
כי הדיקדוק המקובל אינו מתאים לביטוי המין האנושי כיום. לפי ה־דיקדוק
המקובל נהוג לומר ״אני עקשן /אתה עקשן /הוא עקשן׳.
אולם אין זה נכון כלל וכלל, והאמת היא :״אני עומד על דעתי /
אתה מתעקש סתם /הוא חמור שלא זז מן המקום.״ הדי
דוגמות נוספות :
אני אירגנתי את האספקה החיונית
לחזית /אתה — היכן היית במלחמת
השיחרור? /הוא משתמט.
אני פועל בהתאם לצווי התקופה /
אתה שם את הטכסים מעל לעקרון /
הוא מוכר את עצמו תמורת כסא בכנסת.
אני
יפה /את נחמדה /היא נראית
לא רע, אבל תראה אותה באור היום !

אני גאון /אתה לפעמים בעל רעיו נות
/הוא מעתיק סתם.
אני חזהתי ושקלתי בדבר /אתה הפרת
את הבטחתך /הוא הפכפכן נבזה.
אני נאלץ לפעול בהתאם למצב הכל כלי
/אתה מפריז במחירים /הוא גנב.
אני שחקנית /את מתקדמת לאט
לאט /היא אשתו של הבמאי.
אני חבר המפלגה בעל הכרה /אתה
נסחף עם הזרם /הוא קארייריסט.

מכתב לרותי: לנירה ג. את כותבת לי 8״אני רק בת .17 נשארתי שני לילות
מחוץ לבית. אמי מתנגדת. האם עשיתי משהו שלא כשורה?״ התשובה :״נסי להיזכר.״

לו כאלה לפעמים נערכת בין גבר לאשה פגישה מקרית בהחלט,
בדיוק כפי שהיא תיכננה זאת בתולה זקנה היא נערה שאמרה יותר
מדי ״לא האהבה היא עיוורת -אולם הנישואים הם רופאי-
עיניים אדם אוסף לו אשה ממש כשם שהתפוח אוסף לו גנן שודדים
דורשים את הכסף או הנפש, נשים דורשות את שניהם כאשר
שני אנשים ן זי׳״ים שגיאה, משלם בעדה אחד מהם דמי־ייזונות.

או! סוף סוף מצאת את הצפרדע שלי1

חזרה לתחילת העמוד