גליון 919

מעד כת

העורך הראשי :
אורי אמרי

ה סו & ס הוג

4 6 £קז א 8 0ז
ויי •ו * ח

ראש ממערכת :
• לו ס

עורך משנה :
דוב אימן

כהן

עורך כיתוב :

למ 588 גז!<3ן מנגמ\י*ר וי>^מ־מ*4די8

מאער

של בי. ג׳י. בק שר ל שריפ ת ע תוני ם. זו כ רי ם?

עורך תבנית :

מ י רבי ה

סימה איין

הכתב הראשי :

הצלם הראשי :
דן ברנע

ע ס גו או פרת

חברי המערכת :
משת בז־אפריס. יחיא? בשן, ניצה נכי. ריי׳ נרייי.
רותי ירד. בוזי זהבי, יוחנן ורבקה?ראי. א1ם ר,ר
מאובר. אביבה סטן, עמום מינן, סי?בי כשת,
אברהם רספורט.

עורכי המהדורה האנגלית :
דניא? שטרן. דויד פסטור. בי? ם?מן.

השבועון הספרדי לאיגפורטציה
רזז׳ גליקסון 4תל־אביב. מפן המברקים:
.עולמפרם* ת. ד , 136 .טלפון .26785
הפולם הזה בע״נז.
#מוציא לאור :
דפוס ישראל בע״נז, ת״א טל.23204 .

ש?ם ה הררי

עורך דפוס :

שמואר ברתור

אריה אריא?

מנהל מבצעים :

מנהל מעבדה :

ש?ם ה אדיר
דוד טווייג
•יז המערכת אחראית עבור תוכו המוראות. ם?כד?ביר סוררות המתסרסמוס תחת הכותרת
,רו״ח?צרכו״ .״דו״ח?מתבדר• ,״דו׳ח ינופע• (בו׳ המוכנות עי־יד׳ חברי המערכת ונבדקות
א-ידס. המדור ״דו״ח?בוחר• כור? מודעות מטעם ספרנית וארנונים ציבוריים אשר אין המערכת
אטראית?תוכנן ולרעות המובעות בחב ושאינן משקפות בשום צורה שהיא את דעות המערכת

כימי הביניים נהגו הדוכסים אנשי־החיל
להחזיק במידותיהם משוררי־חצר. תפקידם
של אלה היה פשוט: הם אכלו ושתו על
חשבון הדוכס, גרו בטירה ותיארו בשירים
לוהטים את גדולתו, רחמנותו, אומץ־לבו,
יושרו וחכמתו של הדוכס.
יהודה בורלא איננו משורר־חצר. אין הוא
חי חם ושלום על חשבונו של אבא חושי.
היא רק קיבל ממנו דירה על הר־הכרמל,
בעלת שלושה חדרים, הול ושתי מרפסית,
ללא תשלום שכר־דירה, לכל החיים. דעותיו
הפוליטיות הן בוודאי כנות, למרות שאינן
מפריעות לו כלל וכלל למצוא שוק נרחב
יותר לסח־רתו הספרותית בעתונים וברדיו
הפתוחים רק לסיפרים־מטעם.
אולם כל זה רק דרך אגב. אין אנו חוששים,
חס ושלום, שיש קשר בין העובדות
הנ״ל ובין יצירתו הספרותית האחרונה של
יהודה בורלא, שפורסמה השביע מעל עמודי
דבר. אם מגמגם בירלא מרוב התפעלות
בכתבו על אבא חושי, אם הוא משמיץ את
ר,פולס הזה במלים הלקוחות ישר מן המלון
של נער־רחוב ספרותי — מדוע נאמין שזהו
מעין תשלים של שכר־ד־רה לדירה־ללא־שכר?
יתכן שסופר אחר באותו מצב היה נזהר
יותר, כדי לא לתת פתחון־פה לבריות.
יתכן שסופר אחר גם היה מברר, תחילה,
על מה הוא מדבר. כי הנה נרעש ונרגש
בורלא המסכן על נבזות העולם הזה, ששם
ליד מאמרו על חושי תמונה ׳מסוימת. מילל
בירלא :

וחמתם
אפם על אני
חיפה של רים
האחרון!
שבועון

הגנגס טשל

ורש. את

מינוי ,902 חיפה
בקשר? ת ע מו לתכםה מו פ תי ת על עיריית חיפה
ומפא ״י. נזכרתי ב ס פו רששמע תיו ב היו תי. ברוסיה:
כלב קטן ו מ צור ע נב ח כל פי ה שמ ש ה עו מד ת
ב מ רו מי ה ש מים. שאל או תו כלב שני, איך ל א
תבו ש כלב קטן ו מ לו כלךשכ מו תך לחרוץ ל שונך
מול ה שמ ש הגדולה וה מהמ מת הזו?-־-ענה לו
הכ לבלב, ללכל ך או תהלא או כ ל, אז למה א מנ ע
מ מני את ה ת ענוג לנ בו ח עליה?

ברנטל נורברט, תל־אביב
השמש מסנוורת. העולם הזה נזעדיף להסתכל.

הממונה
על המהדורה הספרדית :
הצייר הראשי :

גרשון שטרן, קרית שמונה

מה ענינו של צילום זה? ולמה הובא בשער
המאמר: הרי הצילום הזה — במידה ידועה
— קודש הוא, הרי הוא מימי ההגנה, מימי
המאבק הגדול שלנו על היינו ועתידנו, בעמוד
אבא חושי נאחד מראשי ההגנה בחיפה
בפני אימות וסכנות מוות.״

ידידי משורר־החצר. אתה טועה טעות מרה.
הצילום אינו מימי המאבק הגדול שלך ושל
אבא חושי על חיינו ועתידנו. אין בו גם
שום פגיון, אלא רק תיק של ניירות. זהו
פשוט צילום שצולם על־ידי צלם העולם הזה
לפני שלוש שנים, בשעת חיבור הכתבה
הראשונה על ראש עירית חיפה. אתה מוזמן
למערכת להתבונן בנגטיב.
בורלא הוא רק אחד מרבים אשר חשו
להגנת ראש־עירם ושרקע אהבתם (וחכמתם)
מפוקפק. מזה כמה ימים מתפרסמים בעתו-
נים שונים מודעות של מאות לירות כל אחת
(מכספי הפועלים) בנוסח אחיד כמעט, של
גיפים ציבוריים שונים הקשורים גם הם,
כמו מנהיג רוכלי חיפה ,״לחיים ולמוות עם
ראש עירית חיפה״ .זוהי רשימה מעניינת :
כל ועדי־הפועלים שמונו על־ידי אבא חושי,
עסקני הסתדרות המורים בחיפה (היש תכנית
לשיכון נוסף על הכרמל ז) ועוד •עוד.
כל אלה חקרו ומצאו כי אין שחיתות בעירית
חיפה. אין הם זקוקים למסקנות מבקר המדינה,
שאפילו אבא חושי עצמו היה נאלץ לקרוא

א מנ ם יודע אני כי רבה ה שחיתות ורבים מע שי
הרמיח ב מ דינ תנו ו מב רך אני על או ת ם הגילויים
שע שה העולם הזד בלי מו ר א ובלי משלא פני ם.
אולם כמכל עתון י שר אלי. כמכל עתון לאופי .,אני
מ צפ ה לגילויים חיוביים גם כן. כל או תםמפ עלי ם
חלוציים הנע שים באר ץ יכולי םלספק חו מ ר ׳ל מ
א מרי ם חיוביים רבים.
אינני טו ען שהייתם צדיכיב להתעלם מגילויי
ה שחיתות הללו, נ ה פו ך הו א, צריכים וחייבים אתם
לגלות מה שנ כון. או ל ם צריכים וחייבים אתם
להעלות גם מ א מרי ם חי־גביים יותר. לגלות את
ה מ טב ע על שני צדדיה• י

שיייאל קמגצקי, ירושלים

ערך מיו חד לפר סו מי כםהאח רונים בהוק עתהש
חיתות, היו ת וקרב היום ו בו יניד ה ציבו ראת
דברו, אם יהיה ה שלטון גם ל הב א לנו ש אי השחי תות.
ו אם ל או. כי אך בידי ה ציבור ל שנו ת את
המעוות. קבלו את הו קרתי* .

מ כנ סי ה הקצרהול
מי ם בהחלט

ברון פיצקי, געתון
...א כן רע שה געשה לה עיריית חיפה אחרי פ ר סו ם
המאמר. בן, ז ע מו של אבא חו שי גבר, אך לא
על המאמר׳ ה״ מזו ה ם״ הזה, אלא שב כל זאת
קיימים בי ש ר אל חו שפי אמת בלתי־מ שוחדים. על
שבכל זאת נ שארה חלקה טו ב ה אחת. שעליה ל א
פ שה נגע חוקי. ה חי רו ם הבריטים הקיימים עוד
באר צנו ב ח כו תהממ של ה העברית.
א מנ ם אין ל ת מו ה על רתיחת ד מו של ״אב
חיפ ה״ כ ש מו רו זרבו בן־נוריון הכריז ל פני כ•
שלו שה חוד שים, לפני־ עורך שבו עון מ סוי ם, ש
ב ר צונו ל שרוף את ה ע תונו ת ה ״ מזו המת והר־קו

יצחק הללי, ירושלים

הנני חו שבת ש אולי יש בעירייה איזה שי^יא
שחיתות, או ל ם לא ב צורה כזו כ מו במאמ רי כ ם.
אם יש לרא ש עיריית חיפה, מר חו שי, מתנגדים,
צריך לז כו ר ש עכ שיו ת קופה של בחירות ולא
צריך לע שו תתע מול הלמ ענם על ידי ה שמצת
היריב.
הייתי מאד רוצה שתד פי סו דברים אלה אף על
פי יטאינני אלא בת . 11

יעל אירמוב, חיפה

לרגלי הכיקורת
...לפי דעתי אינ כ ם צריכים ל סנינו ר. א פי לו
אם ה מבקרת היא כה נח מדת כ מו הקור אה תמר

יהושע ברג, חיפה
...אני אבל שלו ש ה ילדים. לכן נ אל צתי להצ טרף
לחזית המש מי צי םאתכם. אזלם אני יורע
שכתב תםאמת דרו שה, ו אני מבק ש את סלי ח תכם׳
ד עו לכס כי רו ב פקידי העיריה עוקבים
אחר׳ מ ע שי כם בהערצה איל מ ת. מי יתן והיינו
א מיצי־לב כ מו כ ם נ. ב .ה ש מי דו מכתב זה.
כ תב-היד מו כ ר ).

פקיד עירית חיפה
סו ף סו ף הו ק ע ונתגלה: יום הפר ח מ כוו ה את
הגנגסטריזם ו הנגנס טריז ם מנ סהל מנו ע את הפ
צ ת העולם הזה בחיפה.
אנב, מב חינ המשפ טית: ה אם אין אתם י כולים
ל ה פנו ת את ה חו מר לר שות משפ טי תממ שלתית
בדרי שה שתבסס עליו משפט ננ ד הגנגס טריזם
בחיפה? הרי ב ר שי מ תכ ם יש ש מו ת מ פו ר שי ם
וברורים בק שר לכך •ז
שמחתי לקרו א כי עקב מאמרכם על ברגר־קבק
(העולם הזה 916 הועלה. ה ע נין ..ב כנ ס ת.

דן מרגלית, תל־אביב
מאשיימים או תכםבהשמ צו ת. ואיו מים, ומגי שים
שני מז הי ר
ו מצד
״ תבי עה משפ טי ת ״
נגדכם

מדו ע לא תגי שו
מ ס איון הדור ודכר?

תביעה

משפ טי ת

ננ ד

ובינתיים, על תרת עו מזנ בי אודי ם ע שנים אלה,
כב דו את סי פמתכם — בלי מו ר א. ובלי מ שו א
פניני !
ויש•״ כו ח.

חד קוזלוב, קריה מוצקי!
מה כרה לכ ם לו ח מי הצדי, ו היו שר. ה אם נ פל ת ם
על הרא ש ו מכר תם את ע צ מכ םלתע מו ל ה זולה
של מ ס לנ ה מ סויי מתי
אוי הלכם ! האם אתם חו שבי ם שגיליתם את
א מריכה? פר ש ת היסה ו ר חובו ת ידו ע ה זה מכבר.
ב כלל. ל כל המא מרי ם •ש ריח של ב חי רו תבכ די
ת ע מו ל ה זול ה אינני והוכה ל ע תונ כ ם !
לכרו א

שוש פלבר, קריוז אונו
מ ה ברו ך נדל חו ש ב לו? אחרי גילוי אמת זו
הו א חו שב לה ש אר חי? ואתם. אתם ל א פו חדי ם
ל כ תו ב דברים אלה? שכח תם אי פ ה אתם חיים?
לדעתי ה אי שית אתם מאהא חוז. מצט רפי ם אלי
שני חברי ל ע בו ד ה שרק עכ שיו ק ר או את דבריו

יורם רובינשטיין, תל־אביב
העולם יחזה מקווה שיימצאו לו מגינים גם
כשבעל-ה־הביקורת אינה מצוידת בזוג רגליים
כה משכנע.

להם ושעשועים
תו צ או ת הבהירות ל הס תד רו ת (העולם הזה ) 917
מ ר או ת ב עליל. שהעם היו שבב ציון, לאבא,
ולא יבוא ב עתיד. לב חו ר נציג*ו ל פי מצע מפ לג תי,
או ה עיון, א ו ; א ף נקיון כפיים של מ פ לג ה מ סו־יימת.
העם הזה׳ יבחר לפי סי סמתה מוני רו מ א
לחם ושע שועים.אתם מגלים ש חיתו ת ב מו ס דו ת? חבל על המאמ
ץ ! באר ץ הזאת מכב די ם את ה מו שחת, כ מו בן,
בתנאי שיצליח להתע שר׳ מ ש חי תו תו. עדיין שרי רה
וקיימת דרך יהדות ה״ג פיל ט ה פי ש ״ .ויהודי
החפץ ב כ בו דשכ ניו חייב להתע שר.
ומה ח שוב אם -לוקחים קצת? ה שכנים ישפ טו
או תו לפי ה תו צ או ת. אם רק יש וילה, מ כוני ת.
ומת כו ת־בדים־יקרים

מו ס ה
פרינ׳יד ר. ואשה
א צילו ת, האם לא יאמ רו הב ריו ת: אדם זה הו א
חברמן. יוד ע איך מ סתדרים. האט ׳לא י קנ או
בו וי כ ב דו או תו, וי ח שבו את עצמם לטפ שי ם
ולא־יוצלהים גמורים? *ם לא יח שבו כ ך. ה אם
לא תד אגנה להם הנ שים שיחשבו?••!

טענה ׳משכנעת

״ ׳אחד הטוענים, תל־&ב־ב

תודח העולם הזה לטוען האלחוני, שהוא
בלי ס 3ן ן גיבור הפרשו; סו רג! אינשאטוב
עצמו, צנ?״;?ובו 1ת דעה גלויה זנלתי־משוחזת.

״דבר ,׳ את קו ר איו לא לה א מין ל חו מרשמ פר ס ם
העולם הזה. חו מרהמ סו פ ק על ידי ה ציוני ם ה כלליים
ו מורדי מפא ״י ב חי פ ה. מדו ע חרד שרת
ומיהר ל ש אול את הציונים הכלליים ב כנ ס ת אם
הם ס פ קו לכ ם את ה חו מ ר?

איו מי

כמבקר מו סמך עלי לציין כי
צרים של הקור א ה תמר• פ רוינ ד
את ירכיה ה ח טו בו ת1 .״
אני מני ח כי: הקוראר. ה ח מו ד ה לא ת תננ ד
ל שלו ח גם לי *אתי ת מונ ת ה. אחרי ה כל, במה
אני יותר גרוע מ ה עול ם הזה? אני ל א מג ד ה את
הממ שלה; ותמיר׳ מ צבי ע א׳.
האם ישי ב מדינ ה הזאת דמוקרטיה. או אין?

קוראי ש בו עונ כ ם המזו הם ׳.בודאי -רתחו מ רו ב
כ עם בקראם את ה כ תב ה׳ או דו ת הא ש ה שב על ה
נפ טר ואח בעלה מתעק ש לייבם או ת ה (העולם הזה
.) 917
כ א חד ה טועני םבמשפט זה. אינני חו שב שי ש
להכחי ש זאת כי כ אן גיליתם לא רק אתה בו רו ת
והעם־ארצות שלכ ם לגבי דיני ה תו ר ה, אלא נם
את עניינכם ה מיו ח ד לזלזל בחוקי י שראל ולה שמי ץ
ולה שניא את ה ר בנו ת על חוגי הי שוב.
כתבתי לרבנות הרא שית שי שהכרח. .להגי ש
נגדכם מ שפ ט צ בו ר׳ ב קנ ה מ;ן גדול, א שר בו
יחקרו ויגלו ׳ .אתהלכלוך *.דזזזום שיש בכם, ואת
הה שפ עה ה שלילית שלכ ם על״יזיזוני הנו ע ר. ול א סו ר
ב החל ט, ל הו צי א ל או ר ש בו עון פו רנוג ר פי זה.
ותקוותי היא־ שקיצבם. א שר י בו אבמ הרה. י בו א
על ידי אנ-שיכט. ו או ה די כ ם.
הרשע -משד^וק?* צדי•* ,המל טבאמ רו ש־ש
בו עונ כ ם היינו מזו ה ם נבזי׳ ו שקרני.

בסך הכל: אישור חיתך לטענה היסודית
של י גילויי העולם הזה, כי בחיפה שולטת
לא עיריה, אלא דיקטטורה אישית בנוסח
״כל אנשי המלך״.

איזה מין פח ד ט מי ר מ פני גילוי פר שתה שחיתות
שה שחקנים הרא שיים בה הם ה פ רול ט ארי ם עבי
הכרס של מפא ״י?

שמואל שיף, גבעולים, הנגב
...והמעות לעולם (הזה) חוזרת.

אהרן ברט, תל־אביב
מכתבים חיפה. עיר פראזדת

מערכת ״העולם הזה״ מזכירה
דכד אדה המעוניינים
לקחת הלק כאליפות הצ׳יז-
באת הארצית, ואחריה העולמית,
כי עליהם להזדרז ולהמציא
את החומר למערכת
תוך השבוע הכא.
כאהד הנדיונות הקרובים
יפודשם מבחר הצ׳יזבאתים
שנשלחו על-ידי הקוראים, כצעד
ראשון של התחרות.

אתם טועים. אך סו ף סו ף אנ חנו רק בגי ת מו ת ה...

״ליד אותו מאמר הובא צילום: ראש
העיר אבא חושי כעומד במארב, ופגיון בידו.

א כן. מאמ רי כ ם על חיפה (העולם הזק 9 !7
והלאה) מציירים את ה מ צב ל א מי תו: רעש של
פ ר סו מ ת. כרוזים ופר אזו ת נ בו בו תמצדאחד.
והתבצרות של כנו פי ה טו ט אלי ט א רי תמצר שני.
התפ עלנו יותר מדי מרע שפר סו מתאמ רי ק אי ת.
עכ שיו אנ חנו נאלצים ל שלם את ה מ חי ר...

אליטת
הצ׳יזבאת

הקוראה תמר פרויגד

לא מערכת הבחילות׳׳״ י

קראתי בתצ פית העולם הזה 916 על מאמ רי
האש מו ת שלי נגויייתנועת החרות כ אילי הם ״הפצ צה
פ רוינ ד, ש צירפה את ת מונ ת ה למכתב־הביקודת׳
הרא שונה במסגרת׳ מערכת הבחיר*ת של ה ציוני ם
שלה מדה עול ם הזה 917ע תונ כ ם מדב ר
!*כלליים נג ד מ פלגו ת, שונות כדילה בי א אתע רכ ם.
ה דפגים על דיוקוס ב ר צוני ל ה עי ר ( :א) אינני
חבר -ציוני ם הכלליים( .ב< מאמ רי בהבקר עד
בכל ז את אני חו שבכ׳ כ ד אי שא צי ע את
עתה. ואלה -שיופיעד •בעתיד. נ ב עו מיוז מ תי אני.
עצמי ל הוכי ח ל הנ״ל את אי־צדקת דבריה. ב מ ער ה׳.
ולא ב מ סג ר ת 6מערכת־בחירות* -כל ש הי א ( .ס ה־ות
עבירו לת את כ תו ב תי ו תו כו מכת בי, והיא תענה
א ש מו תי נגד תנו ע ת ^ -ח ח רו ת לא ה!.לובע תון
ב חיוב. אנ פהל הוכי ח לה ולש כנ עהבצ דק תכ ם .־
הבקר ולא י ס תי מו מער * במה זו.
אני׳ קורא את ה ע תון ב קבי עו ת כב רלמעלה
יעקב לוטן, רמת־גן
מ שנתיים ו הוכח ת ם את עצ &כב. לפע מי ם א מנ ם

משאר קוראי ״העול ה1היי
עם פירשום תוצאות המשאל כעמוד 19 שד כדיון זה, מכיעה
המערבת את תודתה לכל הקוראים שטרחו למלא את השאלון
.ולהחזירו למערכת, ובמיוחד לאותם הקוראים •טטרחו טורח נוסף
וצירפו לשאלמס חוות-דעת מקיפה. תוצאות המשאל, שמוינו
כאופן מדעי, ישמשו חומד. חסר־תתליף לדיוני המערבת, ויעזרו
במידה רכה להכוונתם שר׳שיפורים נוספים.

לכבוד
כיקכשי גמאל עבד אל •נאצר.
שיכון הקצינים, מחנה עכסייה,
קאהיר, מצריים.

תל אביב,

23.5.55

הרשי. לי לפנות אליך בדרך בלתי־מקובלת זו׳ מאחר ששרדתי הדואר בין ארצותינו עדיין
אינם פועלים כתיקונם.
לצערי לא התוודענו איש אל רעהו אישית, אולם נפגשנו כמה פעמים בטווח קצר מאד.
בגלל נסיבות בלתי־ תלויות בנו נתקיימו פגישות אלה בחושך, דפר שמנע היכר! ת. דומני
שהראשונה בפגישותינו התקיימה במשלט 105 ליד נגבה, שם נפצעת אתה, והאחרונה מ!ל
התל של עיראק אל־מנשיה, שם נפצעתי אנכי. נוצר, איפוא׳ מצב של תיקו, ותקוותי היא
ששים טינה אישית לא נשתמרה.
אודה, שהייתי אחד מאלה ששמחו שמחה כנה בהוודע להם בי אתה ביצעת הפיכה בארצך.
בימי הקרבות למדנו, חברי ואני, לכבד את החייל המצרי ואת הקצין המצרי, כשם שלמדתם
אתם, ממול, לכבד את חברי.

איש׳

בהחלט!

הנה, אמרתי לעצמי, הניע לשלטון כארצו, זו הפעם הראשונה בעולם,
חייל קרבי אמיתי. לא פוליטיקאי מושחת הנואם על מלחמות, ל* ו.נר,־
הרואה את המלחמה כמישחק של סיכות צבעוניות על גבי המפה, אלא
חייל קרבי אשר זכרונות מטויימים חרותים בזכרונו לעולם ועד.
ציפיתי במתיחות רבה למעשיך בשלטון. כנאה לחייל, סילקת מארמונות השלטון את
הכנופיה המושחתת, שחיה חיי הוללות במועדוני־הלילה של קאהיר, שעה שאתי וחבריך
זחלתם בין גדרות־התיל בחזית. הכרזת על רצונך לשפר את מנת־תלקם של הפלאחים, לחלק
להם אדמות־בת! לין, לחסל את האחוזות הגדולות, למגר את המדבר.
יצאת למאבק נגד הכיבוש הבריטי, וסילקת את הצבא הזר מאדמת מולדתך. כבן של אומה
אשר נאבקה אף היא מאבק מר לגירוש האוקופנם הזר, שמחתי. שמחתי גם כשנודע כי הצלחת
להנחיל לארצך נצחון מזהיר — חתימת ההסכם לשיחרור הסודאן. מי הנילוס דרושים לעובדי
אדמתכם כשם שמי הירדן דרושים לעובדי אומתנו, ואיחוד בקעת־היאור היא מטרה נעלה,
חיובית ומוצדקת, ממש כמו שיחרור עמי אפריקה הצפונית ממערב לארצך.

מכד זה אפשר היה להסיק מסקנה מעודדת מאד: הנה נמצא מנהיג
מצרי ההולך בדרך הקשה, שאינו מבקש הרפתקות זולות-כביכול בארץ
כנען, כפי שעשו מנהיגים מצריים כה רכים במרוצת הדורות, אלא
הרואה את הבעיות האמיתיות שד עמו על חופי היאור.
מפי ידיד משותף למדתי כי עוד בימי הקרבות ראית בעין חדה את הסיבה האמיתית של
מלחמת־תש״ח: שאיפתם של כובשים זרים לפלג את המרחב על מנת לשלוט בו, להקים עם מול
עם כדי להבטיח את המשך המצב הקיים של עוני !בורות, שלטון פיאודלי ודיכוי עממי.
קראתי מאז את דבריך בעתונים, ונוכחתי לדעת שאמנם זו דעתך הכנר : ,הושטת יד לאותו
אדם דגול מרבבה, ג׳והרלאל ניהרו ! סרבת בתוקף למכור את עצמך לאחד משני הגושים
העולמיים היריבים, יצאת ח! צץ נגד הסכם־הבגיוה התורכי־עיראקי, וגילית את רצונך המוצק
לצרף את מצריים לחג! רת־השלום של עמי אפריקה ואסיה — תקוות שוחרי־השלום בעולם כולו.
בכל מעשיך אלה היו איתך לבבות מיטב בני עמי, ובראש וראשונה לבבות יריביך
מאתמול, לוחמי החזית. כי הנה אישרת במעשיך שאין דבר אווילי יותר ממלחמה בין
ארצותינו, שהנה נ! צר לא רק רקע לשלום פורמלי בין שני העמים, אלא הבסים לשיתוף־
פעולה אמיץ ואמיתי, שאינו מתבטא בפראזות והכרזות ריקות, אלא באינטרס לאומי מוצק.
כמוך, אין אנו רוצים להיות מכשיר בידי ש! ם אימפריאליזם, לא של הגוש האחד ולא שי,
הגוש השני. כמוך, רוצים אנו בסילוק הבסיסים הזרים מכל רחבי המרחב, כדי למנוע את
הצפת המרחב בגל הקודר של מלחמת־עולם. כמוך אנחנו, בני אסיה הגאים על תרבות
אבותיהם השמיים, בני אסיה, רוצים להושיט את ידינו לעמי אפראסיה, להגברת השל!ם.

ומול כל זה: האכזבה הגדולה. המוקשים מתפוצצים בגבול החוצה
בין ארצותיגו, חיילים נופלים מכאן ומכאן, מלחמה־זעירה ארסית
לילה־לילה, לשמחת הזרים, והשלום בין עמינו בראה רחוק יותר מתמיד.
נ ערכ ת

כותב מכתב זה אינו פוליטיקאי, אין הוא שייך לשום מפלגה ואין הוא מתגעגע לכיסא
בכנסת. בהזדמנויות בלתי־ספורות יצא עתון זה למען שויון גמור לאזרחי ישראל הערביים,
למען איחוד שמי ברחבי המרחב. לכן מקווה אני שיש לי זסת כל שהיא לצפות שתאמין
בכנות לדברי הבאים.
קודם כל, אל נא תטעה בהערכתך אותנו. לא החולשה מדברת מתוך גרוננו. אנו שואפים
לשלום בכל נימי לבנו, אך יקרה לנו ממנו החרות הלאומית. אם ניאלץ שנית לצאת ולהילחם,
כשגבנו אל הקיר ומאחורינו הנשים והילדים של ארצנו, נילחם.

נילחם גם אם ניאלץ לעשות זאת כדי לפרוץ את דרבנו אל האוקיינוס
ההודי, אל היבשת האסיאתית אשר לה נתון לבנו. מבטנו שלוח לנמל
אילת, בשם שמבטך תר אל מעיינות היאור, ואנו נילחם למען זכותנו
לפתוח דלת זו אל חמדות קדם. אם יהיה הדבר כשנה הבאה או בחודש
הבא: נילחם. באי־רצץ, בלב דואב, כצער עמוק על ם יכסוך מיותר
וחסר־תכלי־ת, אך נילחם.
אתה היודע כי לא תיתכן מלחמה אווילית יותר מאשר זו המאיימת בגבול סיני. אין
לך מה להרתיח בה. אין לנו מה להרתיח בה. כולנו נפסיד.
אין אנחנו כה תמימים שנאמין כי כל האשמה למצב הקיים רובצת כולה על צד אחד, וכי
כל המאמצים לתיקונו חייבים לבוא רק ממנו. שני צדדים יוצאים למלחמה, ושני צדדים
חייבים לערוך שלום.
אין אנחנו דורשים ממך לבגוד בצרכים הלאומיים של אחיך, עמי ערב. אולם אנו דורשים
ממך להנהיגם בדרך שאיש אינו מעז לצעוד בה ראשון, אך שכולם יודעים שהיא הנכונה.

שני סרטנים מרעילים כיום את גון? המרחב: סרטן מצוקת הפליטים,
וסרטן רצועת עזה. את שניהם יש לרפא בעת ובעונה אחת.
כל לוחמי תש״ח אחראים למצוקת הפליטים, ורק כולם יחד, במאמץ משותף, כנה וחדור
,רצון־טוב, יכולים להפוך גלעד זה של רשע מרחבי לסימן־דרך בדרכנו לשותפות שמית.
אמרת זה עתה שאתם חוששים מפני התפשטות צבאית של ישראל במרחב. התמרמרת
בשבוע שעבר על המפות הקוראות לכל פלסתין בשם ״ארץ־ישראל״ .בכל עם יש רודפי
הרפתקות ושואפי־מלחמה, כשם שבכל עם ישנו רוב גדול של מבקשי שלום. השאלה היא
שאלה של הגיון קר: מתי קל יותר לספסרי־המלחמה למכור את סחורתם, גם אצלכם וגם
אצלנו — בשעה שחיילים נהרגים על הגבול, או במצב של שלום ומסחר הדדי? ומה ערובה
טובה יותר מפני התפשטות צבאית, מאשר מסגרת מרחבית של שלום ושותפות, שתבטיח
צימצום הדרגתי של הזיון משני עברי הגבול ותאפשר לכם ולנו להשקיע את הדולארים
היקרים בסראקטורים במקום בצנטוריונים ז
ביקבשי נכבד ! בכתבי מכתב זה מונחת לפני תמונתך עם ילדיך, דומני שהסכנה

הצפונה לנו במצב הקיים הוא שקם בינינו מסך־ברזל נפשי. יתכן שנחדל להכיר זה את זה,
שנחשב חישובים הרי־סכנה על אי־הערכה נכונה את הצד השני.

אם יימשך מצב זה, צפוי לכולנו עתיד קודר. כמה זמן עוד נותר לנו
עד שנציב זה מול זה סוללות של תותחים אטומיים ושדות־המראה של
קליעים מונחים, שישאו את מטען־המוות מתל־אביב לקאהיר ומאלכסנד־דיה
לחיפה? מי ערב לכך שבסיבוב הבא לא יצטרכו אחינו הצעירים
ללחום בתנאים אשר לעומתם ייראו קרבות נגבה וכיס פאלוג׳ה
כמישחקי-ילדים?
הבט אל הפיראמידות, מזכרת נעלה זו לגדולת עמך. פעמים כה רבות
נפגשו אבותינו בשדה-הקרב, ותמיד היה הזר הנהנה. מדוע לא תהיה
אתה האיש שיסמל בספרי-ההיסטוריה את המיפנה הגדול?

תצפית

בסדינה

(כל הזכויות •סודות)

• פנייתו של שגריר ספרד כארצות-הכרית לנציגי ישראל,
לשם כינון יחסים דיפלומטיים כין שתי המדינות לא תענה. משרד
החוץ לא ידון על יחסים עם ספרד בטרם תתקבל מדינה זו לאו״ס.

.השלב הראשון במערכה על פתיחת דרבי המיטהר עם
יבשת אפיה יתחיל הקיץ. חברה ממשלתית־פרטית נזתכנת שירות אניות
תקין עט מדינות ידידותיות במזרח־אפריקה ובדתם־מורח אסיה.

הסיכויים לשיווק מלח ככמויות ניכרות למדינות המזרח
הרחוק, וכעיקר ליפאן, בורמה ואינדונזיה, עלולים להתגשם.
ניסוי בריכותיהאידוי באילת הצליח וחברת מפעלי המלח בעתלית מתכננת הקמת
נמלעולח במסגרת התוכנית הגדולה להקמת נמל באילת.

• צפה לביקורי אישים חשוכים כיותר בהצי השני של השנה
הנוכחית. הצלחת בקורי חברי הפרלמנט הבריטי ביוזמת משרדיהחוץ /הניעה
את מתכנני ההסברה הישראלית להפעלת תוכנית הבקורים לגבי אישים בעמדות־מפתח
במדינות אחרות. את שורת הביקורים יפתח נשיא צרפת לשעבר, וינסנט
אוריול.

• זרם העלייה הקטן מכרית המועצות והדימוקרטיות העממיות
יגבר כחודשים הבאים. במשך חצי השנה האחרונה עלו 100 עולים
מברית המועצות וכ־ 400 עולים בקירוב, עלו ארצה מהדימוקרטיות העממיות.

העם
שרת מו ל עז ה
בגמרת כיסופים רעמו התותחים. הם הוכיחו
את אופיה של שיטה צבאית: תגמול
מקומי מיידי, דבר המצריך כיננות קרבית
מתמדת, כושר־החלטה מהיר. זו הפעם השניה
ת־ך ימים מעטים בא התגמול מיד אחרי ההתקפה
המצרית.
זה כמה חדשים ניסו עתונאים מסויימים,
וגם כמה עסקני מפלגות, לצייר תמונה של
ניגוד יסודי בין דויד בן־גוריון ומשה שרת.
יודעי־דבר ליגלגו תמיד לפרשנים אלה: הם
ידעו כי שני האישים זהים בתפיסתם הכללית,
וכי רק גוונים.של ביטוי יטמסרמנט מבדילים
ביניהם.
רבבת לקאהיר. מי שפיקפק בכך. יכול
היה השבוע לעיין לא רק בידיעות מן הגבול,
אלא גם בראיון מיוחד שנתן ראש־ממשלת
ישראל לשבועון האמריקאי ניוס־וויק, ושפורסם
מול ראיון מקביל עם גמאל עבד אל־נאצר.
גם האקטיביסטים הק-לניים ביותר
לא יכלו למצוא בו פגם.
הודיע שרת :״המצרים איבדו את זכותם
על רצועת־עזה מאחר שהפרו את תנאי הסכם

• התקרבות איראן-עי•
ראק תחת חסות ארצות
הכרית עלולה לחוג נצחון
חדש תחת חופת הנשואין .
בבגדאד רווחת הדעה שאחרי נשואי
קרובו, חוסיין מלן ירדן, מתכונן
גס המלך פייסל העיראקי ליצור לו
משפחה. המועמדת: הנסיכה שאחי-
נאז, בת שאח פרם מוחמד ריזא פח
?ווי.

מרישראל 1951

רי נזפא׳׳י גברו לאחר שהבלתיימרו׳
ציס במפלגה, הצטרפו לצעירים, לשם
מאבק משותף על שריון מקומות
בטוחים בכנסת.

אותה שעה מתברר כי מטה
הדור הצעיר של מפא״י
ישאר מטה של קבע. המטה,
היסטוריון־חובכ גוברין
על עוזי ושות׳

.כן ציון חורכיץ, ראש עיריית רחובות יישאר המועמד

מטעם מפא״י לראשות העיריה גם ככחירות הכאות, למרות.כל
גילויי השחיתות בעירייתו. מפא״י תעמיד, בראש הרשימה, כפי שהוסכם, את מנהל
המרכז־החקלאי וראש יכין־חק״ל, יהודה חורין, אשר יתפטר מיד לאחר הבחירות,
ימסור את מקומו להורביץ, השני ברשימה.

.עשרות מעובדי מרכז חכרת-האשלג בירושלים, יעמדו
בעוד חודשיים כפני הברירה: לעכור לבאר שכע או להתפטר.
הנהלת החברה החליטה עקרונית להעביר את משרדיה לבירת־הנגב. ראשון לעוברים
רב־אלוף מרדכי מקלף, מנהלה החדש של החברה, שנתפס לעניין הנגב, תבע
מיד עם הכנסו לתפקידו, את בנית עיר־הכוריס דימונה ליד מעלה העקרבים.

.נראה כי משכורות הימאים לא יועלו, ללא שינוי עמדת
הממשלה. חברת שהם־צים מוכנה להעלות את משכורות ימאיה בתנאי
שההסתדרות (ובעקיפין הממשלה) יסכימו להעלות את מחירי ההובלה של הסחורות
המובאות והמוצאות מהארץ.

.ייעשה נסיון חדש להקמת חברת סרטים ישראלית־אמרי-

קאית משותפת לכשיחזור משה נ״מויש״) פרלמן, לשעבר ראש שירותי-
המודיעין, לישראל בחודשים הקרובים. פרלמן נפגש בשהותו בארצות־הברית,
עם רוב מפיקי הסרטים האמריקאים ששמם נזכר במדריך ההוליבודי.

.שני בתי קולנוע-ענק יועמדו לרשות הקהל התל-אביכי
והחיפאי בשנה הבאה. חברת פוקס המאה ד;״ ,20 שצברה סכומי כסף
גדולים בארץ, תוציא את חלקו הגדול על הקמת אולמי־ענק, בני 2000 מקומות
ישיבה ומעלה. בבנין בית־הקולנוע הראש ון בתל־אביב יוחל בחודש יולי הקרוב.

• תיאטרון ״זירה״ יחדש את הצגותיו כחודש הבא,

לאחר

חפטקה של יותר משנה המחזה הראשון שיוצג בבית ציוני אמריקה: דלתיים
סגורות לסארטר.

• קבוצת כדורעף בולגרית תגיע הקיץ ארצה, כאורחת
הקיבוץ־הארצי.

מטרת בואה: אימון הקבוצות המקומיות וסיגול שיטות

משחק חדישות.

הנשיא יצחק בן־צבי הביע את רצונו לצאת
לחופשה על סיפון אנייה ישראלית. החופשה
אורגנה באופן שהנשיא לא ירד בנמלים,
שכן ביקורו של נשיא במדינה זרה דורש
גינוני־טקס רבים. זמן קצר לפני שהגיע הנשיא
לנמל גינואה באיטליה, שינה את דעתי,
ירד לנמל. פרט לנציגי ישראל במקום לא
ידע איש על בואו. משרד־החוץ האיטלקי
החליט להתעלם מהביקור אשר לא קיבל
עליו הודעה מראש.
האיש הנעדר. במרסל חזרה הפרשה
שנית, הנשיא נתקבל על ידי הנציגים הישראליים.
ההודעה היחידה שנמסרה לצרפתים:
תשדורת מטעם רב החובל של א/ק נגבה
למנהלת נמל־מרסייל, מספר שעות לפני המאורע.
שלטונות מרסייל ערכו את טקסי
קבלות הפנים על דעת עצמם, מאחר שלא
הספיקי אפילו להתקשר עם משרד־החוץ בפאריס.
כאשר
חזר השבוע הנשיא למולדת ונתקבל
ב־ 21 מטחי תותחים, לא הבין איש כיצד אירע
כשלון זה. ההסבר היחידי המתקבל על הדעת:
העדרו של ראש־הטקם ד״ר מיכאל סימון
אשר כקצין־מילואים ליחיד, את חיל־הים במסע
האניה א/ק משגב לדרום־אפריקה.

בי. ג׳י.

• רשימת מפא•׳ י לכנסת
תכלול כין חמישים השמות
הראשוניים לפחות חמישה
שמות של צעירים. סיכויי צעי
שהוקם
על ידי אלחנן ישי, עוזרו של
בי.ג׳י ,.לשם ארגון תעמולת הבחירות
בקרב הצעירים, יהפוך לתנועת
הנוער הרשמית של מפא״י.

שלחו הצ׳כים את הנוסח המתאים, ביקשו
למלאו, לחתום עליו ולשלחו חזרה לצ׳כוסלו־בקיה.
מאז
ניסח ראש־הטקס במשרד־החוץ, קצין
חיל־הים במילואים, ד״ר מיכאל מימין, איג־רות
אמנה רבות. ענייני הטקס, לפחות, התנהלו
למישרין במשרדהחוץ. עד שבשבוע
,..שעבר שבה ונכשלה מחלקת־הטקס שוב.

שביתת־הנשק, שהקנה להם זכות זו ...בסופו
של דבר, יצטרכו המצרים לפנות את הרצועה.
איננו מעלים את הבעיה עתה. אולם עליהם להבין
כי איבדו את זכותם.״
בצד הכרזה תקיפה זו, שגם בי. ג׳י. לא
העז עד כה להשמיע כמוה, רמז שרת על
הצעות ישראל לשלום מרחבי: יצירת קשר
יבשתי לתחבורה בין ארצות ערב (היינו בין
מצריים וירדן) ״כפוף תמיד לשמירה על
מלוא השלמות והריבונות של ישראל.״ הצעת
נוספת: חידוש תנועת־הרכבת בין קאהיר
וביירות (דרך חיפה) ,יצירת קשר בין חיפה
וממלכת הירדן.
המועטד השני. כמקים לדבר בלשון
איומים, דיבר שרת בשפה חלקה. אולם האיום
הזדקר מתחת לרוך :״אם קיים (אצל
הערבים) פחד שמא לא תרצה ישראל להישאר
בגבולותיה הנוכחיים, הרי זו צריכה
להיות סיבה נוספת בעיניהם לכרות שלום עם
ישראל, להקשות עליה להשתפן על גדותיה
ולהתפשט. דבר אחד הוא לעבור קו של
שביתת־נשק, דבר אחר לקרוע הסכם של
שלוט.״
שרת׳ סירב לרמוז מי תהיה, לדעתו, המדינה
הערבית הראשונה שתכרות שלום עם
ישראל. אולם הוא אמד בפירוש מי תהיה
השניה: לבנון.

הנ שי א
ה אי ש • ל א )*הב ט ק סי
עם קום המדינה הוחזרה איגרת האמנה של
ציר ישראל בצ׳כיה, אהיד איבראל (אבריאל
כיום) למשרד־החוץ הישראלי הצעיר. הסיבה:
נוסח האיגרת לא התאים לנוסח המקובל•
כדי להקל על חבריהם למקצוע בתל־אביב,

אפשר להכיר אדם לא רק על פי הידיוים
שהוא בוחר בהם, אלא גם על שי הדוגמאות
ההיסטוריות שהוא מרימן על נם. החל מן
החודש שעבר, ישנה דרך קלה לכל אדם המבקש
לנחש כיצד רואה בי. ג׳י. את מקומו
בהיסטוריה, ולמי הוא רוצה להידמות. די
לו אם יפתח את התנ״ך, יעיין בספר מלכים
ב׳ ודברי־הימיס ס, יעבור על הקטעים המוקדשים
לעוזיהו בן־אמציה*.
המאורע שהפך את עוזיהו משם במחברת
של תלמידי כיתה ו׳ לדמות לאומית אקטואלית
היה נאומו של בי. ג׳י. ביום העצמאות
(העולם הזח ,)916 בו הרים על נס ארבעה
מגיבורי ישראל, כמופת לימים אלה: אברהם
בן תרח, יהושע בן־נון, דויד בן־ישי ועוזיהו.
כמעט איש לא שם לב לשם הרביעי.
אחד ששם לב היה ח״כ עקיבא (״הנשר
הקרח״) גוברין, איש האיגוד המקצועי שהנהו.
כיום מועמד רציני לתפקיד מזכיר ההסתדרות,
אם מרדכי נמיר יהיה שר העבודה
בממשלה הבאה. כי היה לו חלק בהעלאת
עוזיהו למקום רם זה.
התחרות על המקום הראשון. למחרת
הקמת צה״ל ונאום בי. ג׳י. במכם השבעת
אלופיו, התעורר גוברין׳ ביקש
את בן־נוריון לתקן את העוול ההיסטורי שנעשה
לאחאב בן־עומרי, מלך ישראל. שהוש־מץ
קשה על-ידי עורכי התנ״ך, אף שמת מות
גיבורים בשדה־הקרב.
חליפת המכתבים (באמצעות רצים מיוחדים
ודחופים) פיתחה את המחשבה ההיסטורית,
ומן הסתם המריצה את בי. נ׳י. לשקוע בחקר
ערכם היחסי של מלכי ישראל ויהודה. נאומו
באיצטד הבהיר עתה שפסל סופית את
מועמדותו של אחאב למקום הראשון, העדיף
עליו את עוזיהו — מסקנה שגם עקיבא
גוברין הגיע אליה לפני כמה חדשים. אחאב
המלך יצטרך להסתפק, לפי שעה, במקום
נידח ברשימה.
כובש אילת. מיהו מר ישראל 1955י
עוזיהו הומלך בגיל , 16 אחרי שנרצח אביו
בלכיש, והוא מלך 52 שנה. הוא לחם בפלשתים
ובערבים, פרץ את חומת גת (כיום
עיראק־אל״מנשיה) ,יבנה ואשדוד — שלושה
שדות־קרב של מלחמת תש״ח. הוא בנה מחדש
את אילת ״וישיבה ליהודה״ — מיבצע
שגם בי. ג׳י. מתגאה בו. הוא צוין בפירוש
כאוהב אדמה, שחצב בורות (מים) לרוב.
* הנקרא כך בספר דברי־הימיס ב /פרק
כ״ו. יספר מלכים ב׳ ,פרק ט״ו, קורא לו
בשם עזריה.
העולם הזה - •919

מסיר חייליו, בתיאור המוגזם בלי־ספק של
ספר דברי־הימים .307.500 :
מוסר-השכל חינוכי. המשך הסיפור
משמח פחות, והוא עשוי לעורר מחשבה נם
בלב. תלמידו בדור זה. אתרי שעשה את הטוב
בעיני מ׳ ,הרי. בחזקו גבה לבו עד להשתית
וימעל כה״.
ליי הסיפור, חדר לבית־המקדש והקטיר
קטורת, זכות שהיתר, שמורה רק לכוהנים.
נשעה שזעף על דברי־התוכחה של הכהן
הגדול זרחה הצרעת במיצחו. הוא הובהל
החוצה, הסתגר בבידוד, מסר את המלוכה
לבנו.
מירשי המקרא הביקורתיים יותר לא הת־יחיו
לסיפור זה ברצינות רבה טדי. הסביר
החוקר הגרמני הנוצרי וולהאוזן: עורכי ה־תנ׳׳ך
נאלצו להסביר מדוע הוכה המלך בצרעת
אחרי שעשה את הטוב בעיני ה׳ ,והוכתר
על־ידי אלוהיו בנצחונות כה רבים. הם
ארגו את הסיפור על־מעשה־הכפירה, כדי
להסביר את המאורע, לשמור על מוסר־השכל
חינוכי.
דת הגנפרור ש ה צי תדהבות
הגפרור שהצית משה ברק בצומו למען
הנישואין האזרחיים (הסולם הזה 907 ואילן)

היה קסן וזעיר. אולם הרוח שנשפו בו אפו״
טרופסי־הדת, בעזרתם הפעילה של כמה עתו־נים
חובבי־המצב־הקיים, לא עזרה לכבותו.
אדרבה, השבוע נראה היה כי הנשיפה הפכה
את הגפרור הזעיר ללהבה גדלה והולכת
הפטיציה למען הנישואין האזרחיים, אותה
הפיצה הלינה למניעת כפייה דתית, גוף זעיר
מסר־קשרים ואמצעים כספיים, זכתה להיענות
שהפתיעה אף את המתתימים עצמם, הגיעה
תוך פחות משבוע ימים לידיהם על 10 אלפים
חותמים נלהבים.
בעת ובעונה אחת התעוררה השבוע השאלה
לדיון מחודש בתנועה הקיבוצית. חבר קיבוץ
בית־השיטד״ השתמש בשם־העט פנס ניס, הנישואין להפוך את בגלוי קרא
הדתיים, כל זמן שהחוק אוכפם, לחוכא ו־איסל
ולא, .נערוך לבני־הזוג את מסיבת־החג
שלהם כהילכתה,־־ הציע הוא ,״בתאריך שיראו
אותו כמתאים להם. אך אל נצרף לזד. אה הקידושים
הדתיים 1כל עוד הברתי במדינה הזו
לקבל את אישורו של הרב להקמת משפחה
(ויש להפיל ספק רב בזה יסעו בני־מזוג
אל הרב באחד הימים, עם 2—3עדים
כדרוש, ויקיימו שם את הטכס הפורמאלי
בהחבא, כחובה בלתי־נעימד״ שיש להתבייש
בקיומה.״
,והחתונה של חברינו,״ סיים פנס ביס

החתמת קהל
העועס הזל 919 .

את רשימתו בשבועון הקיצוץ המאוחד בקיבוץ
״תיערך ברוח חופשית ומשוחררת, ללא טבעת
הקידושין המקודשת.״

ה אוכלו סי ה
הסבאב בי ת
״יבוא יום ובכל משפחה ישראלית יהיו
סבא וסבתא ׳,הירהר ד״ר אליעזר גלטנר,
ענק צעיר שהיה במלחמה רופא של חטיבת
פלמ״ח, משמש כיום מנהל בית־חולים אסף
הרופא בצריפין.
לא היתד, זו נבואה סתמית. אחרי הדברת
רוב המחלות שהפילו פעם את אימתן
על האנושות והשמידו עמים שלמים, כגון
העגבת, ומציאת תרופות־הפלא למיניהן, עלה
הגיל הממוצע בעולם המערבי, כולל ישראל
ל־ 69 שנה.
בשנה האחרונה נמנו בישראל 1,526,016
נפש (ביניהם 23,608 גברים יותר מאשר
נשים) .מספר זה כלל 68,243 גברים ונשים
מעל לגיל ( 65 ביניהם 5,401 נשים יותר
מאשר גברים) ,ו־ 273,188 אנשים בגיל שבין
45 לבין .64
ההתפתחות ׳ ,המסתמנת לעיני המדענים :
עלית אחוז האזרחים בגילים הגבוהים, דבר
שישפיע על השקפת־העולם של העם, יתן
בהדרגה יתרון למפלגות דתיות ושמרניות.
אולם ד״ר גלטנר וחבריו היו מעוניינים יותר
בתוצאות קרובות יותר למקצועם: עלית
מספר החולים במחלות כרוניות.
ה תו ףהנהדר. הגוף האנושי הוא מכונה
מופלאה. תוף רגיל, בקצב מיצעד, הולם 70
פעם בדקה. הלב האנושי עולה עליו 72 :
פעם בדקה. הוא הולם בממוצע 37,843,200
פעם בשנה. בניגוד למתופף, אין הוא נח
אף לרגע, שואב 240 גאלון של דם ירך
הגוף בכל שעה, שנה אחרי שנה. כל זה
ללא תיקונים, ללא החלפת חלקי־חילוף.
בהגיע האדם לגיל מופלג, אחרי שניצל
בדרכו ממחלות הודות לרפואה החדישה,
מסתמנים בגופו סימנים של שימוש ובלאי.
המחלות האופייניות ביותר: מחלות הלב
וכלי־הדס, גידולים ממאירים, ומחלות פרקים
המדינה מתכוננת בהדרגה לקדם את פני
ריבויין הגדול של מחלות אלה• בצריפין
הוקם אגף למחלות כרוניות, מעין ״סדנא
נסיונית״ של 20 מיטות, בהם שוכבים החד
לים בממוצע 35 יום כל אחד. אולם זוהי
רק התחלה זעירה. כי בכל מ ת גדל סבא,
והוא יגרום כאבי־ראש לרופא.

נדעוטי
מ 3 0ר ל שיני הדר קון

שיני הדרקון האנטי־טאנקיים בשטח־ההפקר
של מעבר מנדלבאום יכולים לספר סיפורים
רוויי דמעות רבים על קריעת
משפחות. השבוע נוסף
עליהם סיפור ד,ם וך׳ אף
הוא תוי־דמעות: סיפור על
איחוד משפחה.
נג׳לד. סעיד ( )12 נולדה ב־אבו־גוש
בזמן המלחמה.
הוריה עברו לשטח־האויב
אך הילדה נשארה עם סבתה,
לטיפה 80 שהמשיכה
לטפל בילדה. עברו שנים
לטיפה החלה להתעניין בגורלם
של הורי נג׳לה. החוזרים
מהשטח הירדני מסרו,
כי אביר. של נג׳לה יושב
בבית־סוהר ירדני באשמת
פעילות לטובת ישראל.
איש לא ידע היכן
נמצאת אמה.
נג׳לה החלה ללמוד בביתר,ספר
של הכפר, המשיכה
לחיות עם סבתה. דודיה של
הילדה פנו למשרד הפנים,
ביקשו לצרף את שם הילדה
לתעודת״הזהות של לטיפה.
משרד הפנים טען
כי גג׳לה קטנה מדי, תעודות
בית הספר מספיקות
לכל צרכיה.
התעודותלאהס סי-
קו. בתחילת יניאר 1955
התברר כי התעודות אינן
מספיקות כלל. שני שוטרים
הופיעו בבקתה של לטיפה
הודיעו לה כי עליה למסור
את הילדה למשטרה
לשם החזרתה להוריה בשטח
הירדני. לטיפה סרבה
על עצומה למען נשואים אזרחיים לעשות זאת, טענה כי מהקץ
לננסואין במחתרת
קום מגוריה של הורי ה־

הילדה אינו ידוע וכי הילדה תלך לאיבוד
בארץ זרד-
מאז הוצף משרד הפנים בזרם מכתבים
של קרובי הילדה, המבקשים להניח לדי להישאר
בישראל. שר־הפנים הבטיח רשמית
בכנסת כי הילדה לא תגורש בכוח אם הוריה
לא ימצאו.
ביום שישי שעבר הודיעה המשטרה כי
הירדנים מצאג את הוריה של נג׳לה. לטיפה
קיבלה פקודה להביא את הילדה למעבר
מנדלבאום ביום ראשון בשעה תשע.
מה אשמת הילדה? הפגישה המשפחתית
לא היתד. מאושרת. נג׳לה לא זכרה
את אביה, היא בכתה, ניסתה להימלט חזרה
לשטח ישראל. כששאל אחד הקרובים מדוע
אין סעיד, אבי נג׳לה משאיר את הילדה
בישראל, השיב הלה :״המשטרה הירדנית
לוחצת עלי שלא אשאיר את הילדה ברשות
הישראלים ׳.הזמן שהוקצב לפגישת המשפחה.
הסתיים. הילדה הלכה בעקבות אביה, כשהיא
מסתכלת אחורה כל עוד יבלה לעשות זאת.

עתתו ת
מדג די א

הודעת ראש עירית חיפה כי לא
יגיש משפט;גד ״העולם חזה• ג״חל
את המין האנושי״) ,כדי שלא לתת
פרסום לאותו עתון משמיץ, עוררה
הד מבדח פחות או יותר כלם-
כות רבים. אך שום איש לא הגדיר
את הבעיה ביתר עמקות מאשר
א( .אפרים) קישון, בעל המדור ״חד
גדיא״ כ״מעריב* .תחת הכותרת
״רק לא לאבד את העשתונות־ כתב
קישון, בעברית המיוחדת לו :
באחד הטרופים האלה מקישים על דלת
מעוני והנה ד״ר בר־ביצוע מדשדש על המפתן,
ובעיניו מגור נעלם. הושבתיו בכסא
נוח על המרפסת ועל כן מסר לי אורחי
בליון עתון ופלט בצרידות :״קרא ! ״
״בו־בצוע הבריון המושחת גנב 40.000
לירות מקופת העיריה קראתי בעתון.
תחת הכותרת הנ״ל השתרעה ריפורסאז׳ה
מענינת על אודות ד*ר בר־בצוע, שהוא, כביכול,
בתור מנהל המחלקה הסוציאלית, מקבל
משכורת של 256.050 לירות ברוטו בלבד,
ובכל זאת קנה לפני כחודשיים מכונית
״רויים־רויים׳ חדישה בשלושים וששה אלף
לירות .״מניין האמצעים לחוליגאן
שאל העתון והמשיך אנו מיד נאמר
מניין לו ! החרק המאוס הזה פשוט שבר
ב־ 55.2.3את מנעול הקופה הסוציאלית של
מחלקתו וסחב מתוכה 40.000 לירות בשטרות
ובמוטות־זהב. המנוול שם במקום המטמון
הגזול — קבלות מזוייפות מאת אלמנות
ויתומים מדומים, אחר כך חילק עשרת
אלפים לירה בין הממונים עליו, ואילו את
אחד המנהלי* שסירב לגעת ״בחלקו״ בשלל,
מאחר שמצא אותו קטן מדי, הרעיל
בר־בצוע בציאנקאלי שנגנב ממחסן ק״ח,
שהתפרץ אליו קודם לכן. עד מתי ייסע
העכברוש הנבזה במכונית ה״רוייס־רוייס״
שלו ז״
אגב רגשות מעורבים החזרתי לד״ר בר־בצוע
את העתון.
— מוזר — ציינתי — מתי יהיה המשפט י
— לא יהיה — השיב אורחי — שוחחתי
עם הממונים עלי באופן אישי, וכולם ייעצו
לי לא להגיב על הפרובוקאציה, ובייחוד
עכשיו לפני הבחירות. במקרים כאלה צריך
להתנהג בחכמה ובטעם. האדם חייב לשאת
בשרו בשיניו ולהתאפק ברצון פלדה...
— למה?
— מפני שהם מצפים דווקא לכך, שאני
אאבד את השליטה המושלמת בעצבי ואיחפז
לתבוע אותם לדין. זה היה חשוב להם בגלל
הפרסומת, אבל אני מחזיק מעמד בכוח
על-אנושי. הרי דווקא בזאת נבדל הגבר
לאמיתו מן הנמושות, שהו הגבר, יודע
להתגבר על יצריו ולהחריש, אף אם אגרופיו
קמוצים בחימתו הכבושה...
— יישר כוחך, ד״ר בר־בצוע ליחצצ־תי
את ידו בהערצה גלויה — אני מתאר
לי עד כמה קשה לך להבליג
— קשה מאד, אך יש בכך גס סיפוק
פנימי — ענה ד״ר בר״בצוע וישב במכונית
ה״רוייס-רויים״ שלו ונסע לו הביתה בדרך
הגבר.

פ שונים

עוד לא אבדנו
את המכנסיים.״
על אף הידיעות המטעות כי
הבדים שהוקצבו במיוחד
בעזרת הממשלה נעלמו —
נמשכת בא. ב .ג.
מכירת המכנסים המיוחדת. יצוא מכנסים מאריגי
מעולים במחיר 17.700
ל״י ו־ 19.900ל״י להשיג
בבתי ההלבשה של א. ב .ג.
בתל־אביב, ירושלים וחיפה.

בית ספר
תי כוני
בביתך!
התכונן לבחינות הבגרות בביתך ובזמנך
הפנוי, בהדרכת חלוצי שיטת

ההוראה ככתב כישראל.
הודות ל־ 25 שנות נטיון בהוראה, יש לאל
ידנו להכשירך כראוי ולהבטיח את הצלחתך
המלאה בבחינות הנערכות מטעם
מחלקת החינוך.

פנה מיד לקבלת המדריך המקצועי המכין
לקראת

בחינות ם1קדם זת

בחינות בגדו ת
אשר יסופק לך חינם

וללא כל התחיבות

המבוך העברי
להוראה והשכלה בירושלים רחוב בן־יהודה * ,2ד1259 .
מיסודו יבפקוחו של

7 7/717/7״נ7יעי
משרדי בא־כח
תל־אביס: שו׳ רוטשילד 15
חיפה:ירח׳ הבנקים 5
נתניה: רח׳ הרצל 19
מרת: רח׳ כאנוק .28
נא לשלוח לי חינם את המדריך־לקורס

שמי

כתבתי

שמר 3ן מיליון
כמי לכל אדם, כך גם לבנימין פרידמן ()23
היה חלום: הוא שאף להיות צלם. בעיניו

ע. ז527 .

(המשך בעמוד ) 12

בעקם וז
תגליות הסצ״רית תם 1נה חדשה ש

.״ דו ק רי התהום כך קראו החברים לשני מטפסי־ההרים המושבעים, ויקו ממשק ברעם
ודניאל הכהן ממשק בית־אלפא. מצוידים בציוד אלפיניסטי מוליכים הם את המשלחת אל המערה.

סדדסהחגלים אל המורד התלול לא חוזק בעזרת יתדות, אלא רותק אל הצוקים. למטה :
הירידה בעזרת רתמות־צניחה וחבל־הבטתה, החלה מגובה של כמעט שלוש מאות מטר, ללא
אפשרות להניח רגל. המבצע אלישע קלעי, בן תל־יוסף, בפיקודו של ברון ספראי ממשק סער.

״כעצם, די מפחיד 1״ נאלץ להודות גם האמיץ שבממפסים, הסייר פרץ שמעון, שירד את
כל אורד החבל ללא הבטחה, לבדיקת השטח. למטה: פתח מערה, בה; התחבאו המורדים.

המרד הגדול של שמעון פר-בוזיבא, הוא שמעון בר-כוככא, הציד את
הארץ כולה. הקרכות הגדולים התנהלו כאזור המיושג, נסתיימו פמצודה
האחרוגה של המרד: כיתר. אולם העורף הכטוח, עמוד-השדרה של
המרד-כולו, היה כמדכר. שם, כסכיכות עין־גדי ועין־פשח׳ה, ככקעת ים-
המלח, כין הצוקים השגיאים חסרי דרכי־הגישה, התרכזו המורדים.
אי-אפשר היה לככוש את המערות מכלי לשלם מחיר אכזרי כדם.
הרומאים פירכו לשלם מחיר זה. הם הציכו את מחנותיהם מול פי
המערות, מנעו מהמורדים לצאת ולהצטייד כמזון. וכך כא הסוף -

הנודר

מדע אל ״מערת האימים״ ומצאו
אחרית ימי מרד בר ־ כוכבא
חרון המורדים מנאמני בר־כוכבא גווע במערה. הרומאים
׳ 4קיפלו את אוהליהם והסתלקו׳ שמחים שנסתיימה מלחמה
שלא התאימה לתורתם הצבאית. השקט חזר אל המערות
במדבר־הצוקים של עין־גדי. שקט זה החביא את הסוד הכמוס
של המערות: לא רק את שלדי המורדים, אלא גם כתבים
שונים׳ ששמשו להם לצרכי דת או לעסקי יום־יום,
רק הבדואים ידעו סוד זה. הם פשטו במערות, שדדו כל
אשר נראה להם כבעל־ערן־ .ערב מלחמת העצמאות מצא ילד
את אחת המגילות, מכר אותה במחיר אפסי. אחריה באו
מגילות אחרות, שנמכרו אף הם בזיל הזול, הועברו אל
מעבר לים — עד שממשלת ישראל רכשה אותן תמורת הון
תועפות, החזירתן עתה ארצה. אלא הן ״המגילות הגנוזות.״
״המערה המרובעת״ .לפני שנה חבש ד״ר יוחנן
אהרוני הממושקף את כובע־הטמבל שלו, יצא בלווית קבוצת•

מיבצע ההעזה

:האיש בעיגול, פרץ שמעון, מתכונן לספס לתת התהום. בתחתית התמונה :

מתנדבים מבני הקיבוצים השונים אל אזור המערות, בעזרת
סיוע רב של צד,״ל, מזון והבטחה. כשנכנס אל המערות נסתבר
כי הבדואים הקדימוהו. אולם הוא גילה מחנה רומאי
אשר ״רכב״ על פי מערה מרובעת, בגובה של כ־ 170 מטר
מעל ערוץ הנחל ו״ 80 מטר מפסגת הגבעה״ שום דרו״גישה
לא נראתה.
אד,רוני החליט לגשת ולבדוק את ״המערה המרובעת״ .שוב
התקבצו הקיבוצניקים הנועזים מאשתקד. צה״ל סיפק את
הציוד, שיגר קבוצת סיירים מעולים, שהביאו עמם רצועות־צניחה.
הותקן סולם־חבלים בן 100 מטר.
הירידה החלה, כשהמטפסים מהלכים על פני מתלולים של

.מערת האימים״ ,המטרה

מאות מטרים והאבנים מדרדרות מכל מדרך רגל. הראשונים
סימנו נתיב, וכך הגיעה המשלחת עד לעשרה מטר מעל לפי
המערה. שלושה נחשונים ירדו בחבל וזחלו אל המערה, חזרו
כשבידם חרס נושא כתובת וגולגולת.
״מערת־האימים.״ למחרת היום חצבו חלק מן האנשים
שביל בצוק׳ אחרים הכינו סולם וקבוצת סיירים יצאה לסיורי־הבטה
בסביבה, דבר שהיה קבע יומיומי. המיבצע היה מקפיא־דם,
אפילו הצנחנים הגיעו למסקנה שהוא היה גרוע מצניחה.
״המערה המרובעת״ זכתה לשם חדש :״מערת האימים״ — שם
שהתאים לא רק לאימת הירידה, אלא גם לשפע הגולגלות
והעצמות, ולריח הרקבון ששרר בה.

וארה שרד המרד וגרנו׳ 1820 שוה: סודרים ועצמות

סנדליהמורדים שנמצאו במערה. הסנדל הקטן שיין בלי ספק לילד, לידו סנדל של אשה. לדעת המדענים יש להסיק מכך
שרק הנשים, הילדים והזקנים נמלטו אל המערות המבודדות, ואילו הגברים יצאו ללחום ברומאים בשטח הפתוח.

ה אגרון? הקמוץ של ילד, שנחנט באויר היבש של בקעת
ים־המלח, מסמל את החלטתם העיקשת של המורדים להלחם.

בדוד נאדר 1ודק

חמש קרניים לראש
מעשה פלילי מוסיף נאמנים ותלויים לכנופייה.
מהזלזול בחוק חייב תמיד להרוויח מישהו.
ומישהו זה הוא תמיד האיש המתאים.
מובן — החושיזם דואג גם לקישוט עצמי,
דבר שבנמל ניריורק אין בו צורך. חושי גובה
כספים תוך לחץ לכל צורותיו, ומקיים בהם

(ראה שער)

בסיסו המוסרי של החושיזם הוא הבוז לחוק. בסיס קיומו של
החזשיזם הוא גביית כספים לא־חוקית וסלילית וחלוקתם בין נאמניו,
אם בצורת כסף ממש, אם בשווה־כסף. כל מי שצפה בסרט חופי הכרך
יחשוב וודאי לוולגארית השוואה בין. יום־התשלוס״ של כנופיית
שליטי האיגוד המקצועי שם, לבין חלוקת השלל במשסרו של חושי.
אולם ההבדל הוא
בצורה ולא בתוכן,
לא בעקרון.
כתמנון ענק רובץ
החושיזם על חיפה,
שולח כפותיו המוצי
ה בו! ל חו ק אינו ר ק בי ט * ל רו ח טו ט א די ט רי ת.
צניות לכל עבר, חונק
את המבקש לעהו
אגסהמכ שי ראשרבעזרתומ שיג ה חו שיז ם
מוד נגדו, מגדל עד
מהרה זרוע חדשה
אתהכספיםחדרושיסל קיו ש ל טו נו ו טי סו חו.
תחת כל זרוע מקוצצת.
יריביו של חו__

אינם מבינים, ל•
עתים תכופות, מהו
הגורם הנסתר הדו־חפו
לבצע מעשים בלתי־חוקיים. לא פעם תמהים אנשי־האופוזיציה
•יום־הפרח* .חושי לוחץ ומפזר טהבות־הנאה
בעיריה מדוע מתעקש ראש־העיר על פרם טפל, לכאורה, נלחם כארי
ומנהל מבצע. והדרת פני זקן״ .וחושי גובה
להכנסת אדם שאין להבין מה מצא בו. חושי.
דירות לא־חוקיות ומחלקן באורח לא־חוקי לכל לעין אחד יום חושף

גילוי הקשרים הנסתרים של הכנופיה
סופרים ומשוררים, ורוכש אותם לעצמו.
את המניע הטמון בסוד הפעולה הגלוייה.
כי מישהו חייב להרוויח מעבירה על החוק.
משהשתלט אבא חושי על עירית חיפה, בעזרת קואליציה מוטלאת
דרך קבלתן של דירות אלה עוד תידון. כדתיים
רודפי־הנחות־מסים ואנשי מפ״ם רודפי־כסא־סגן, הקים הוא,
רגע מענינת יותר דרך חלוקתן׳ אשר על כך
ראשית חכמה, תעדות עירוניות רבות לאין ספור. וועדות אלו קיבלו
שאל מבקר־המדינה את ראש־העיר מספר שאסמכויות
בלתי־חוקיות, אשר רוקנו מיו את מועצת־העיריה מכל תוכן.
לות• השאלות נשארו כמוסות מפני חברי־כך
למשל, הוקמה •וועדת־ההנהלה״ ,בראשות חושי עצמו, בה שותפי
רק באי־כוח הקואליציה, וזו החליטה בכל הנוגע לרכוש העיריד״ העירייה, אף התשובה נשארה כמוסה, באם
נשלחה תשובה.
לעתים קרובות — אף מבלי להציג את הדברים בפני מועצת־העיריה.
והרי קטעים מאותו מכתב שמשום מה מאהעיריה
לוועדות
שונות צורפו •נציגי־ציבור״ למיניהם, עד שחברי
מין חושי, כי מותר ואפשר להסתירו :
הנבחרים הפכו בהן למיעוט, נאלצו להיכנע לדעתם של אנשים שאיש
.עירית חיפה רכשה ...שבע דירות, והעמידלא
בחר בהם. ועדיין לא הכל הבינו לשם מה נעשה הדבר.

דיי חיבה: גנגסטריו בבי ת הוניד יה ־

ב רג ד־ קבק־ ב רג ר
בוועדות מס העסקים נערך קרב ממש, משך
שבועות וחדשים, על מועמדותו של אחד נח
רבק, אדם שחושי תבע בכל תוקף להכניסו
והאופוזיציה טענה, כי אין הוא האיש המתאים
לתפקיד.
אך מדוע התעקש חושי, זאת לא הבין אף
אחד. כלפי חוץ היה קשה להבין זאת. היה
הכרח לדעת כמה עובדות שאינן מתפרסמות
ברבים מעל כרזות. יום הפרח*.
חושי התעקש׳ כיוון שקבק׳ בשעתו סוחר״
תבואות זעיר, היה קשור בעסקים פליליים עם
שמעון ברגר (משפט ברגר־קבק) ואילו ברגר
היה המסמן של כמה וכמה מפעולותיו של
אבא חושי.
ברגר הבטיח לתרום מאתיים אלף ל״י לבחירות
הנוכחיות לעיריה, ובחיפה אין מסירים
הבטחות שניתנו לראש־העיר. אף מקורות
כספיים למימוש הבטחתו היו לו לברגר :
ההפרש בין הקנס שהיה משלם במשפטו, משפט
הברחת סחורות בחצי מיליון ל״י, אילו
נוהלה התביעה כשורה, לבין הקנס האפסי
ששילם עתה, כאשר נוהל המשפט כפי שנוהל.
רק מקרה הוא שברגר נתפס, ורק מקרה
הוא שברגר אינו ציר־ישראל בארץ רחוקה,
מייצגנו במו״מ מסחרי. אולם התמנון קצוץ־
הזרוע מתכונן כבר למכת־הנגד: ברגר לא
גילה למשטרה את שמות שותפיו במכס, וכל
יום יוכל לחזור לעסקותיו• ובינתיים כבר
מקבל ברגר פרוסקציות כלכליות שונות, כגון
רשיון־יביא לסיגריות־חוץ, והכל יבוא על
מקומו בשלום. אנשי חושי, גם כאשר הם
נתפסים בכף, אין גורלם מר כל כך כמו,
למשל, של זקן שהדביק בול משומש על
מכתב ונידון לשנת מאסר. שבע יסול
חושיסס וקם.
ובאגף־המזון הוחלף קפלן, כמקורב אחר,
ורשיונות לחנויות מתחלקים רק לאנשים
אשר ביקרם חפצים ז׳אקו צרפתי, חבר המד
עצה, מבקר־קבוע־־בשוק־הסיטונאי, מחלק
דוכניאזעיריה־בניגוד־לחוק ברחוב עירק׳ ו־בעל־תיק־כלכלי
זאב לרמז, אודותיו התלוננו
גם בקשר לחלוקה זו.

רק סכום אפסי מאלה נמכרו בקופת־המכידה•
רבים יותר נמכרו על־ידי עיכוב חשבונותיהם
של קבלנים, לחץ על חנוונים וכל כיוצא באלה
אמצעים׳ המשווים לחג־הפרח את דיזזז
המיוחד.
ואיזו מחלקה זכתה בתחרות הבין־מחלק־תית?
נכון נחשתם — מחלקת מס־העסקים.

וכדי שיובן לנו מדוע — בין שאר הגורמים
— נמסר המונופול על המדחנים, ללא
מכרז מתאים, לידידו האישי של אבא חושי,
ראוי להזכיר, כי אותם בעלי־מכוניות שהעמידו
מכוניותיהם לרשות מבצע •והדרת סני
זקן״ קיבלו תעודות חנייה־חינם בשטחי ה מד
חנים. חציו על חשבון ידיד־חושי וחציו — על
חשבון העיריה. אנו מאמינים, כי בעל־המד
חנים לא נתן להוליכו שולל ותבע המורד,
נאותה על מתנה זו.
האם נשאלה העירייה לדעתה על חלקה היא
במתנה? האם אושר ברוב החוקי י
נכון נחשתם.

ה חו ב ש חו שי חפץ בי ק רו
אך מישהו הן חייב להרוויח מעקיפתו המיד
כדת של החוק.
מישהו הן הרוויח מהעובדה, כי את כל
תחרויותיה וחגיגותיה עורכת מחלקת הנוער
והספורט, מחלקתו של שמואל ביאליק׳ יד־ימין
לאבא חושי, אך ורק באיזור המגודר על
שפת־הים, השייך לחברת חוף־הנרמל.

ומישהי חייב להרוויח מהעובדה, כי בחיפה
אי־אפשר, למעשה, להתרחץ מחוץ לתחומיו
של חוף זה.
בראשית הקיץ הקודם הציעה הגב׳ צילה
ה! לרשותם של סופרים ...כל אחת מההוצאות
עירם, נציגת הקומוניסטים בעיריה׳ להקים
הנ׳׳ל מעונה אישור משרד־הפנים, אולס בשני
חוף־רחצה עירוני ללא־תשלום, כדי שלא למקרים
לא הוגשו כלל לאישור ובשאר חמק־רים
סרב משרד־הפניס לאשר ...הפעולות משו אלץ את הקהל להתרחץ דווקא בשטח המגודר,
ללות תוקף חוקי. ביקורת החוזים העלתה, שם חייבים לשלם עבור הרחצה, בכסף
סוב ומלא.
שמחיר הרכישה שולם ...בחלקו בחוספה של
שטח בנוי מעל המותר ובניגוד לתכניות בנין .
ההצעה נדחתה על־ידי הרוב הקואליציוני.
מרים המאושרות ...מדוע ביצעה העיריה את
זמן קצי לאחר־מכן הציעה הגב׳ עירם. כי
פעולותיה
הנ״ל שלא בהסכמתו של משרד ה
העיריה תעמיד, לפחות, מצילים מחוץ לשטח
בינוי, כפי שמחייב החוק ...האם אושרה מטיהמגודר
בחוף־הכרמל, שם מתרחצים אלפים
רת הדירות למשתכנים ברוב של שני שליש
מתושבי העיר. הרוב הקואליציוני דחה את
מחברי־המועצה ובאישור משדד־הפנים׳.
ההצעה. אלא שעוד חוף־רחצה אחד נותר ללידיעת
מבקר־המדינה: חושי אף לא הביא קהל, חוף אחרון בו אפשר לרחוץ ללא־תשלום
את הבעייה (פרט למקרה בודד) בפני מועצת — -החוף הפתוח שבבת־גלים׳ המקורב לעיר,
והמשמש רבבות תושבים, למרות שאינו פנוי
העירי* חילק את הדירות על דעת עצמו בלבד.
מסלעים.
בהזדמנות זאת, קבע ג 6חושי עצמו מיהו
סופר בישראל (מי אינו ראוי לתואר־כבוד
אך גם לכך דאג מישהו, ובטרם עוד נסתיימו
זה׳ או לפחות לנכס החומרי הממשי הנילווד. הדי, נים אודות הצעותיה של הגב׳ עירם, זיהם
לתואר. אין צורף להסביר בדיוק, כיצד
מי שזיהם את המים בחוף בת־גלים בעזרת
שפס חושי על טיבם הספרותי של מקבלי־כמויות
גדולות של פסולת דלק וחוף־חכדמל
הדירות ומה היה קנה־המידה האמגותי שלו.
המגודר עלה שוב ערכו בשוק. ומישהו הן
הרוויח מזאת משהו.
הדירה ברחוב רחל מס׳ ,3בת שלשה ח ד
רים׳ נמסרה לעיריה חינם תמורת זכות לואין
אנו מתכוונים, חליליה, לקאבינות הקבלן
לבנות בניגוד לחוק. העיריד, מסרתה
פרטיות של חושי וביאליק בחוף־חכומל. לא,
לסופר ג. שופמן.
לא לכך.
ועל״כן, משעמד חושי לפני שבוע ימים,
אגב — תושבים המתכוונים להתרחץ השנד.
מותקף מכל עבר, נערכה מסיבה לסופר שופ־בחופה
הפנוי ־של בת־גלים, טוב יעשו אם
מן, מסיבת יובל ה־ ,75 ובה שיבחו הכל את
יפתחו את ארנקם ויכינו כרטיסי כנשא לראש־העיר
המחלק דירות לסופרים.
חוף הכרמל.

פרם ספל: יום־הולדתו ה־ 5ד של שופמן חל
לפני קרוב לשלושה חדשים, ואיש לא חשב
אז לחוג אותו.

גם השנה, לפני זמן קצר ביותר, דאג הדואג
לזהם את מקום־הרחצה בחוף הפתוח של בת־גלי*
עד שיצא לחלוטין מכדי אפשרות להשתמש

רבותי, או רחצה חינם אד ״יום־הפרח״ .את
שניהם יחד לא יוכל חושי לספק לתושביהעיר.

פ ר חי ם. ו קני ם 1ם רו ר

עליכם לבחור — או יותר נכון, להניח
למישהו לבחור עבורכם.

הצורך בחגיגה מתעורר, מסתבר, לא משום
בעל־היובל׳ אלא למען מחלק־הנכסים. מי
לו המאה — לו המסיבה.

בשנה שעברה, חודש ימים לפני חג־הפרח
דאז, אסף חושי את דאשי־מחלקוחיו, הכריז
על תחרות בין־מחלקתית למכירת כרטיסים
לחג. ראשי־המחלקות תיתרו בינם לבין עצמם,
והם מצידם לחצו על קבלנים הקשורים
בעיריה. בעלי בתי־מלון, חנויות ובתי־עסק.
נמכרו כרסיסים בסך של כחמישים אלף לירה.

חסשק רניי םלראש
אילו סיפר מישהו, כי ראש עיריית חיפה
מתח חבל באמצע רחוב הרצל והוא דורש *כל
עובר מס בן חמש פרוסות, ומכל #כמיס

ס סי בהלגר שון ש 1פםן
על כן כדאי לו לחושי, וכדאי לאנשיו, להילחם
חדשים ושנים ולו על נקודה זעירה,
כי כל הסרת־חוק מולידה מוקירי־ תודה, וכל

משנלחץ חחושיזם על-ידי מתנגדיו, העמיק להתחסד כקרקע; ,קט מלל
כי פחות חוק מוליד יותר כס!*• על כף ״ י כרשימה נוספת, כסידרה
אודות ה״טאמאגי הול׳־ של העיר חיפה, שתתפרסם כ״העודם חזה׳׳.

אור חדש עד...

העיד

עוברת — מם בן 50 פרוטה׳ היה המספר
מ־חזק מתעתע ומפריוו־כזבים.
אולם הבא ומספר, כי אבא חושי מעכב
דשיונות״בנייה, עד שאין משלמים לו׳ לקרנו
הפרסית, עליה אין לאיש מלבדו כל פיקוח,
סכומים בני אלפים, ישיב כל חיפאי למספר :
.אה, אתה מדבר על קרן־ראש״העיר ד
הדבר מובן מאליו — בחיפה.
אולם חושי לא קרן אחת לו, חמש קרניים
הצמיח, האחת חדה מחברתה.
.קרן־ראש־העיר״ לידתה בימי היות שבתאי
לוי ראש־העיר. צרכים סוציאליים שונים, שלא
נמצאו להם כיסוי בתקציב המקובל, כוסו
על־ידי תרומות אישיות שתרמו נכבדי־העיר
ואשר שבתאי לוי חילקן בין הנזקקים. כבר
אל נשמעו לא אחת ולא שתיים האשמות נגד
הקרן, שכספיה חולקו ללא פיקוח וביקורת
צמרית.
אלא שבימי שבתאי לוי נשא הדבר אופי איש ,התרומות היו אישיות, מקריות, והסכומים
זעירים.
אולם משהגיע לשלטון איש חופי־הכרך,
הסך את המסורת הלקוייה לשיטה נפסדת מיסודה,
למכשיר שלטוני שרק במדינה בעלת
מושגים פיאודליים כשלנו אפשר היה להעלותו
על הדעת, ואף לקיימו במשך שנים,
מבלי שאיש יפצה פה ויצסצף.

תחת תרומות אישיות מרצון באה עתה
שיטת סחטנות מובהקת׳ הפרת חוק גלוייה
ועזודמצח. מחלקת מהנדס־העיר, והוועדה העירונית
לתכנון ערים, התירו לאנשים שונים
לבנות בניגוד ומחוץ למסגרת חוק ותקנות
תכנית־העיר׳ תמורת ״איגרת־בנייה״ ,שם ספרותי
לשוחד שנתן הבונה׳ שוחד שלא נכנס
לקופת־העיריה( ,הקופה האחת והיחידה שהחוק
מכיר בד ,),אלא לקופתו הפרסית של אבא
חושי, ואשר אזרחי־העיר נתחייבו להאמין,
כי יוצא לא לצרכיו הפרסיים של ראש־העיר או
של אנשיו.
אמונה זו לא נתבססה, חלילה, על כך שמישהו
פוקח עין על הכנסית הקופה הפרסית
או על הוצאותיה. היא נתבססה על הבעת אמון
שחלק אבא חושי, בהצבעת פה אחד, לראש
העיר מר חושי. לא חברי־המועצה ולא מבקר־המדינה
לא ידעו מה מתרחש בקופה זו ומשך
עת רבה אף לא ידעו על עצם קיום הקופה.
היא היתד, במשך תקופה ארוכה הסיד הבסחוני
השמור ביותר במדינת ישראל.
וחמש הן הקרנית, כולן פרטיות, אשר הקים
לו ראש־העיר.

ב שנ ה -ש שי םאלף
חלוקתו הפנימית של הסכום בין הקרנית
השונות בכינוייה,ן אך לא בטיבן, אינה מעניינת
ביותר. כולן מצוידות בשמות נאים מן
הנאים :
.קרן סיוע של ראש־העיר״׳ קרן לרכישת
מגרשים לבניינים ציבוריים״• ,קרן לרכישת
מגרשי־חנייה״. ,קרן לרכישת מגרשים לגנים
צבוריים״. ,קרן השתתפות בגן הביו•
לנגי״ .הצד השווה שבהן — שכולן נגבות ב•
חדרי־חדרים וכולן מתחלקות בחדרי־חדרים
והמאמין בשלסון־החוק, בדמוקרטיה ובשאר
מושגים מיושנים, רשאי לטעון מה שיטען.
ממילא אין מי שיאזין לו.
בחיפה לא החוק קובע — קובע המפעל,
היצירה, המעשה הגדול. בקיצור נמרץ —
חושי, חושי, חושי.
הקרנות הנזכרות החלו בפעולתן באמצע
, 1951 או בשלהי אותה שנה, משנתבסס חושי
בבנין־העירייה די צורך הפעולות הלא־חוקיות.
רק בראשית 1952 הגיעה המכונה לתנופחה
האמיתית, ותוך אותה שנה גבו הקרנות הנזכרות
סכום הקרוב לששים אלף ל״י. מכל
.מקרה״ נגבו קרוב לאלף לירה, מה שמוכח
מכך, כי דו״ח פנימי אודות כ־ 55 גביות מסתכם
בסך כולל של ארבעים אלף ל״י,
פחות או יותר.
מה נעשה בכסף זה — לאלהים ולקושי ה־פתרונים.
ובחיפה, בעצם, שני השמות הללו
מזדהים כמעט.
אולם זו היתה רק הפתיחה. ככל שהרבה
לנגוס, כן גדלו צרכיו של חושי, כן גבר
רעבונו וכן התפתח כושר המצאתו.

* 1הפרח תשט״1

מסר עשן -פרשת פו״לין־
בתיו המולת הקרב וסערתו, בין מודעית־ענק של הזדהות עם ראש
העיר, הנעלב ואיגו־מעליב, לבין מאמרי־החקפה על המעיזים לאמור
את האמת, נשתכחה הפרשה המובהקת ביותר של משטר־השקיתות
החיפאי, פרשת זכריה פרייליך.
שליטי־חיפה, מנוסים זה שלושים שנד, בטשטוש נקודות מכאיבות,
הטילו מסך־עשן כבד סביב העובדה הברורה והמוצקה, כי הוועדה
ליחסי־ציבור של עיריית־חיפה שותקה לחלוטין, הפסיקה ללא סיבה,
כאילו, את חקירת פרשת־פרייליך, לא ערכה סיכום, לא מסרה דו״ח,
לא פרסמה על מה היא יושבת מזה כשלושת רבעי שנה.
הסיבה לכך היא, כי בפרשת־פרייליך קשור ישירות כבוד ראש
העיר, מר חושי, ועל־כן גם הוזמן להעיד בפני הוועדה ועל־כן, ודווקא
על־כן, סרב לבוא להעיד. אילו ניתן לוועדה לסכם את חקירתה,
אילו נמסרו הדברים לידיעת הציבור (ולטיפול המשטרה) ,לא היד,

עוד מקום לדבר על האשמות׳ על השערות. ההאשמות היו הופכות
פליליות, ופקודת החוק הפלילי ( )1936 היתד, חייבת לאמור דברה
מכאן השתיקה אודות פרשת־פרייליך, מכאן השתקת החקירה על
פרייליך ומכאן הסחבת, שתפקידה לדחות הכל עד ליום אחד אחרי
הבחירות.
ויום אחד אחרי הבחירות יוכל מר זכריה פרייליך להתפטר מתפקידו,
ואז מה טעם יהיה להעלות האשמות נגד אדם שאינו עובד עוד בעיריד.
ומי ש־טען, כי נם חושי קשור בפרשה, חייב יהיה להוכיח זאת
ואילו דו״ח רשמי לא יהיה.
כך, מכל מקום, מתכננים מפזרי העשן.
ורק זאת, כי רוח קרירה עלולה לרדת מראש־הכרמל, לפזר את
העשן הכבד ולקרוע בחזקת־היד את לוט־הערפל ומסך־ד־,שתיקה.

מנבש-ההשתקה סוב להדפיס

הביזנס דייארי הוא שבועון כלכלי המספק אינפורמציה, הן בבעיות״
יסוד של משק הארץ והן בעניינים כלכליים שוטפים, לכמה אלפי מנוייו
הקבועים. השבועון יוצא לאור בחיפה ע״י משוגע־לדבר
ומומחה לו, גד אלון, והוא זכה במשך שנותיו המעטות לרכוש מעמד
של כבוד הן בארץ והן בחוץ־לארץ.
הקו המנחה את הביזנס דייארי הוא מתן אינפורמציה מהימנה ואי
תלות מוחלטת בכל גורם שהוא, לא פעם עורר כתב־העת סערות
בחוגי־המקצוע, שעה שתקף את המדיניות הכלכלית של הממשלה
ושל מוסדות שונים, אולם תמיד נתברר, כי הדייארי צדק בהערכותיו.
בשבוע העבר, עת הכין עורך השבועון את עתונו, מדקדק למסור
את הפרטים האחרונים בשטח הכלכלי, הופנתה תשומת־לבו לרעש שקם
סביב עירית חיפה ובדרכו שלו פנה להגיב על כך במדור . :שלטון
מקומי״.
בצורה ברורה, אולם בשפה כבושה, ליבן אלון את הבעיות המתעוררות
סביב שלטון מקומי אכול־קורופציה ושלטון יד־חזקה. אלון לא
תקף איש, הוא אך סיטם דברים.
.אבא חושי,״ כתב הוא בין השאר ,״הוא אחד מד,מוכשרים שבין
אנשי־המדינה ואחד האמביציוזיים שבהם. בהיותו מזכיר מ.פ.ח. בימי
המנדט, דאג להעסקת פועלים יהודיים בנמל, אלא שמלכתחילה הקיף
עצמו קבוצת־אנשים שנראה, כי היו לעתים חזקים יותר בגופם
מאשר באופיים ...שמו של אבא חושי סבל מהלומה קשה מייד לאחר
שיחרור חיפה, עת נתמלא האוויר שמועיח רעות, אשר איש לא
טרח להוכיחן ולא להכחישן ...משנבחר מועמד ־מפא״י לראשות־העיר,
התנגדה לו מפ״ם משך חדשים, בשל פעמים שסרבה לגלותם ברבים.״
.עיריית חיפה מהווה כיום,״ ממשיכה הרשימה. ,מקום אידיאלי
עבור העשירים, אם גם מקום לא־נוח לאנשים דלים וישרים שאין להם
מחסה מפלגתי. המנגנון מזכיר בכל מנגנונה של עיר במערב אמריקה
ש.בוס״ שולם בה.״
כן מזכיר המאמר את פרשת מחרז ואת פרשת החרמתו של העולם
הזה ע״י הקיוסקים. המאמר עתיד היה להידפם מייד לאחר המודעות
אודות תאריכי הפלגתן של אניות הקונפרנס הבריטי, אלא שגורם
חיצוני התערב בדבר ומנע את הדפסת המאמר.
משהובא העתון לדפוס הקואופרטיבי אות, המדפיס את מרבית
פרסומיה של עיריית חיפה, סידרו תחילה. הפועלים את המאמר, אך

לאחר־כן תבעו להוציאו מן הדף המעומד, ואף דרשו למלא את המקום
המרוקן בחומר מסוים אחר שהם עצמם קבעו את תוכנו.
אלון שאל לפשר הסרוב ומשטענו הפועלים, כי הם חוששים למשפט,
הציע לפנות לעורך־דין, אשר ישמיט קטעים העלולים לסבך את
המפרסמים במשפט (מבחינת החוק אחראי גם הדפוס לחומר המודפס).
הפועלים סרבו, אלון סנה ברוב תמימותו לראש־העיר, ביקש ממנו
להסביר לפועלי־הדפוס, כי המעשה שהם עושים פוגע בחופש־ י
העתונות (בחיפה אין כל דפוס אחר המתאים להדפסת הדייארי).
מה היתד, תשובת חושי לא נודע, אך בינתיים נתעכבה הוצאתו לאור
של גליון העתון מיום ה׳ החולף ומר אלון מחכה עדיין לברר, מיהו
הרשאי להחליט אילו מאמרים יפירסמו בעתונותה של מדינה דמו׳
קרטית.
בין
היתר פנה אלון לכמה וכמה עתונאים בחיפה, בבקשת עצה,
אולם, בהתאם למכתבו בנדון :״כולם היו מאוד עסוקים דווקא באותה
שעה ואחרים הסבירו לי, כי אין הם האנשים המתאימים לספל בענין,
כיוון שאינם מחבבים את סגנוני ובמיוחד לא את גישתי לבעייה
המדוברת.״
.מצבי ברגע הוא כזד״״ מסכם אלון. שאיני יכול להדפיס בחיפה
אף מילה אחת על בעיית העיריה וחברי־למקצוע אינם מבינים, כי 1 מחר ייעשה ׳אותו דבר להם ולדעותיהם.״
.לא פעם יעצו לי,״ היא מספר — .שלא להתערב בפוליטיקה, אך
כיצד אפשר להבדיל בימינו בין בעיות כלכליות לבעיות שלטון
ומדיניות? האם אין במדיניות־המסים של עיריית־חיפה כדי לקבוע
את כלכלת־העיר? או שמא אין במדיניות זאת כדי להשפיע על זרימת־

הון לעיר?
עתידנו הכלכלי תלוי כרגע בטהור דרכי־ר,שלטון שלנו הרבה יותר ן מאשר במציאתו של איזה מחצב חדש.״
ה,.ביזנס דייארי ימשיך,״ מבטיח אלון במכתבו. באותה דרך של
הבעת דיעד, חפשית אשר היא, בתוספת לאינפורמציה הרחבה שמסר,
הביאה אותו למעמדו האיתן בציבוריות, וכל עוד ייסבל בארץ חופש־העתונת
ימשיך העת,־ן בדרכו, אף אם ייאלץ להחליף את בית־הדפוס,
את עיר־הופעתו ואף את מקום־מערכתו.״
בסיף המאמר מציינת מודעה, כי א/ק קרמפה תעמיס בחיפה מטען
כללי לתורכיה בימים 26 עד 30 לח.ז.

ה ש 0 !1רוג

מלוות את ״מלכת הודוו 955ר

מאת

זאת אני. בסלון בת־אדם ברחוב בן־יהודה בתל־אביב,
מדדו לי עריסה של בגדים. כתרומת הסלוו למיבצע. בסוף
מדדו לי בגדיים. בשביל דה עינו אותי חצי שעה. היה כדאי.

האנשים התקהלו כחוץ כשיצאתי מסלון בת־אדם
נושאת על זרועותי בשתי חבילות את הרכוש הגדול שזכיתי
לו. אגלה לכם בסוד שהצלם אסף את האנשים למען הרושם.

המיבצע המשותף הגדול של מערבת ״העולם הזה״ וחברת
התמרוקים ״תיא״ הגיע לסיומו. בעוד ששתי הסגניות התכוננו
לכלות את חופשת סוף־השכוע במלון ״הנשיא* הירושלמי,
יצאה עדנה כץ, המלבה, למסע־הנצחץ שלה. היא הצטיידה
כמיטב המלבושים, חלומה של בל נערה עירונית, והעתיקה את
חצר-מלבותה למשף שבוע ימים אל מלון ״רמת-אכיב״.
שם, במלון הגדוש תיירים מחוץ־לארץ כגיל העמידה ואחריו,
זרח חיובה של עדנה כץ בשמש ישראלית: גם הסנוב הגדול
ביותר לא יבול היה לעמוד מול הפשטות הקורנת של צברית
טבעית ובלתי-מאופרת, שלא הצטעצעה כגינוני-חן, ולא שיחקה
את התפקיד של נערת־זוהר הוליכודית, אלא נשארה את אשר
היא: נערה ישראלית.
אך הכה נשמע את סיפורה שלה.

עדנה כיו.

לפני חודש יצאתי עם חבר למלון תדמור בהרצליה.
רקדתי ואכלתי סאלאט פירות (אני
לא שותה) .פתאום ניגש אלינו צלם שהכיר את
חברתי. הוא אמר שהוא מצלם בשביל ״מיבצע
חיוך״ של העולם הדה. והתחיל לצלם את חגרתי.
אחו־כן־ רצה לצלם גם אותי. סירבתי. החלטתי
עיש לי פרסומת מספיק גם בלי זה. אבל הוא
התעקש, ואחד מחברי הפציר בי. הסכמתי. מה
היה לי להפסיד י שכחתי מיד מהכל.
אחרי שבוע קניתי את העתון וראיתי תמונה
מחרידה. זו היתר, אני. לא חשבתי שאזכה במבצע.
אני בררו כלל לא מחייכת כשאני לא רוצה. לפעמים
נחמד לחייך ולפעמים לא. זה תלוי במצבי
הרוח. חברה עליזה, אנשים נחמדים, בדיחות נחמדות,
סרט טוב (כמו חמש רגליים לכבשה,
ראיתם את ז הי) — מזה אפשר לחייך.
אני בת 18 וחצי. כשנולדתי קראו לי הורי
בשם לילית. אבל הסבא שלי אמר לאבי שזה
לא יתכן, כי לילית היא שדה המסמלת את הלילה.
לכן סבא קרא לי עדנה, ולא יצאתי שדה.
דעתי על עצמי? בעצם, אין לי דעה. אני נותנת
לאחרים להחליט. אני בצבא. יש לי דעה
חייבית מאד על הצבא. הוא נותן לאדם לעשות
את צעדיו העצמאיים הראשונים בחיים. עד שבחורה
באה לצבא, היא עוד שייכת לבית. כל
בחורה יכולה להתיחס לצבא בדרך משלה. אני
לקחתי את הצבא כמו שהוא. זה בסדר.

עם בובע־טמבל

הצטלמתי בו

הצמח המוזר בצד ימין של חח

(הס כחולים־לבנים) ,אבל כע

מרכת־החיור
1955 ,
יש לי עוד שנה וחצי. אני לא יודעת מה אעשה
אחרי כן. אני רוצה ללמוד. מלאכת־יד. יש לי
כשרון לזה מילדות. אני תופרת לעצמי את הכל
לבד. אני רוצה ללמוד לעשות עבודה בידיים, לא
במכונה. איני רוצה להיות כוכבת ולא דוגמנית.
אני עוד לא חושבת על נשואין. זה עוד רחוק
ממני.
גמרתי את גמנסיה הרצליה בתל־אביב. הייתי
הכי עצלה בכיתה. לא אהבתי ללמוד שום דבר.
פחות מהכל מאתימטיקה. אהבתי ציור. גם זמרה.
אני אוהבת לרקוד. כל הריקודים, לא משנה לי
איזה. אבל לא את הריקודים שזיוה (שפיר) רוקדת.
אני גם רוקדת ריקודים עממיים. אבל לא
הייתי אף פעם בתנועת־נוער. רק הייתי במכבי.
הדרכתי שם נוער. אני לא יודעת מה. איני נמשכת
לקיבוץ, למרות שיש לי דוד במשמר־העמק
ודוד שני בכפר־מנחם.
אני אוהבת לקרוא ספרים היסטוריים. איני
יודעת איזה ספר אהבתי יותר מכולם, כי אני
קוראה היום ושוכחת מחר.
אני מעשנת, אבל לא הרבה. איני יודעת נמה.
התחלתי בגיל ,17 אחרי גמר הגימנסיה. התחלתי
לבד, כשהייתי לבד בבית. לא רציתי שאם אהיה
בחברה אעשן ואתחיל להשתעל. אבל אני לא
מתאפרת. רק שמה אודם על השפתיים.
זה הכל. מה אני יכולה לעשות? החיים שלי
לא מענינים.

א גי חותמת. הרגשתי כמו.ליידי כשחתמתי את שמי בספר האורחים של מלון רמת־אביב
כתבתי שהמקצוע שלי חיילת׳,ושהנתינות שלי ישראלית ,,ונתנו לי את חדר .124 את חיימקה,
העומד במדים מאחורי, הכריח הצלם לעמוד שם. הוא דווקא לא התלהב ביותר מזח

אחרי ארוחת בוקר אני י!
מרוגזת. הבאתי עמי לבית־המז
לאנשים והס שכחו להחזירם

אהבתי את החדר. ישנתי הס
מילפנתי לכל העולם. בתמונה אני
הייתי רוקדת בבאר. בעיקר עם הא

בית־המלון, כשחיכית לאורחים. באו הנדון. אל תשאלו.
;ה הוא צבר נהדר. אני אוהבת מכנסים שלושת־רבעי
הולכת בהם ברחוב צועקים אחרי ״פיג׳אמה׳.

יופי להשתזף ככליכה, שהיא המקום הנהדר ביותר בבית־המלון. אני אוהבת לשחות. אני שוחה בשבתות, מרחקים קטנים (אחרת
אטבע) .הבחור שחתכו לו משום מה את הראש בתמונה (דווקא היה לו ראש טוב) הוא תייר מארצות־הברית ששהה באותה עת באותו
בית מלון. הבחורה היא אחת מידידותי שבאה לבקר אותי בבית המלון. ביליתי כל בוקר בשחייה ממושכת בבריכה. השתזפתי בכל הגוף.

ת בסלון של בית־המלון וקוראה בעתין. הייתי אז די
שלושה שפתונים ושלושתם אבדו לי. השאלתי אותם
הייתי נאלצת לטלפן הביתה ולהזעיק שפתון חדש•

הטלפון העומד בתמונה לידי עבד כל הזמן.
את את שנהאת המצרי. ספר טוב. בערבים
קאי ההוא בלי־ראש( .ראה תמונה למעלה).

ארוחתהצהרייםנהדרת. אני יודעת להעריך ארוחה טובה, כי אני אוהבת לאכול. בדרן כלל אני אוכלת צהריים בבית או במחנה.
אני עצמי איני יודעת לבשל. אגב, סיפרו לי שללחמניות יש היסטוריה בבית־המלון. היה שם פעם תייר אמריקאי שהכריח את ההנהלה לתת
לו לאפות את הלחמניות ומאז ממשיכים לאפותן, להנאתו של הקהל הרחב. מה יש לומר, הלחמניות כיתר הארוחות בבית המלון הן טובות מאד

איני יודן{ת פינית. לכן גס לי היה קשה לדבר עם מלכת
הלימונדה הפינית, אינגה לאמסטרים, שהיא אם לחמשה
ילדים ורק בת .23 בבית המלון לא היתה לה התעסקות

גמרנו. אתרי כל העסק, אני הולכת הביתה. מימין עומד האיש הכי נחסז־שבמלון,
משה השוער. כשהייתי באה אליו לקחת את מפתח החדר הייתי
עומדת לידו שעות וצוחקת. היה חופש נהדר, ותודותי להעולם הזה ולתיא.

במדינר.
(המשך בעמוד )5

תספיקי לעשות הרבה יותר במשק ביתך
אם תבשלי בסיר לחץ •בזק״ .בעזרתו
את חוסכת עד מחצית זמן הבישול,
מקמצת כ־ס 407 מהוצאות הדלק וגם
שומרת יותר על הויטאמינים והמינרלים.
השסתום המשוכלל וסקק הבס־חון
נותנים לך בטחון מלא בשימוש•
בסמל. פלאלום״ ערובה
לטיב המוצר ולאריכות ימיו.

סי ר לררי_ן

ב 1ק/4
פלא לנס

הי חהואשון

,1 1 1 0 1 6
נ תי ב, אויר ב ל ניי ס
טלפוני המשרדים;
66801
חל־אביב 3471 ירושלים 66926 חיפה

החדות הבחין בסרטים שרבים אחרים היו עוברים
עליהם בלי לשים לב אליהם. הוא ראה
לצילומי־סלא, אפשרויות בכל מקום
אותם היה מצלם אילו היתד, לו מצלמה.
חוץ רתכינת הצלם המושבע היתד, לו
לפרידמן תכונה נוספת: הוא האמין בבלתי־אפשרי.
הוא האמין כי החיים טומנים בחובם
הפתעות. הכל יכול לקרות לו לאדם, כמו בסרט
שסר בן מיליון׳ בו חי אמריקאי, ללא
פריטה, חודש ימים כמיליונר בעזרת שטר
שאיש לא יכול לסרסו. פרידמן נהנה מסרט
זה במיוחד, הוא חיזק את אמונתו בהוד
מלכותו המקרה.
השטרלאנפרע. והמקרה הגדול קיה.
יום אחד לפני חודש וחצי, בהלכו ברחוב
מעגל ברמת־גן, מצא פרידמן, סנקם־צ׳יקים של
בנק אלרן. בפנקס נותרו 10 שטרות לא
משומשים. פרידמן הרגיש עצמו כגיבור הסרט.
העולם היד, מונח תחת רגליו, הוא
יצא לכבשו.
אולם החיים בכל זאת היו שינים במקצת
מסירטו של מרק סווין. בעל החנות הראשונה
בה ביקש פרידמן לקנות מצלמה רסינה 1
דרש תשלום. פרידמן הוציא את פנקס הצ׳קים,
מילא אחד מהם ( 187ל״י) מסרו לידי המוכר.
הלה קיבל את ההמחאה ללא טענות. גם בעל
חנות השעונים התייחס באותה האמונה ל•
גיבור־ההרפתקה פרידמן, מכר לו שעון זהב
דוקסה תמורת שטר חסר״כיסוי נוסף (184
ל״י) .על ההמחאה השנייה חתם ההרפתקן
בשם בדוי: יצחק פריבאום•
שאר השטרות שבפנקס נשארו ללא שימוש•
המשטרה שמה קץ לסיפור קולנועי
ישראלי זה. השבוע עמד פרידמן בפני שופט־השלום
התל״אביבי, כסוף השיער, יוסף בן
חנוך, אשר העביר את התיק לבית־הדין המחוזי
לדיון. בעת ההמתנה ישב פרידמן בשקט,
הסתכל בחלון הסרוג, בחן את דוגמתו
הפוסוגנית. אך המצלמה שיב לא היתר, בידיו.

ר כי אדם
יין המחאדהסחת
אנשים מעטים עמדו בפני ברירה כה
אכזרית מעין זאת שבפניה עמד בחודש
שעבר חורקי אסעד אל ג׳מלי. בארץ בוקש
עבור רצח, בארצות השכנות חיפשוהו השל־טונות
בגלל פעילות לטובת ישראל׳ ואילו
בהרים, מקום שם התחבא, שוטטו בעקבותיו
גואלי־דם צמאי־נקם.גורלו המר של חורקי פגשו לפני שלוש
שנים, בפקיעין, בדמותו של גבר שחרחר
ותמיר בשם נאיף פארס חיר בן ד,־.31
עד לאותו יום שפרו עליו חייו של חורקי
הדרוזי: במלחמת העצמאות גנב את הגבול
הסורי, התגייס לצד,״ל, הצטיין בקרבות,
עלה לדרגת סמל. לאחר שלוש שנים בצבא-
הקבע שיחרר לתפקיד בטחוני, נשא לו
אשד, בהירת עור וחטובת גו, ילידת לבנון,
התיישב יחד עמה בפקיעין.
נאיף פארס חיר, חושב פקיעין גם הוא,
התעניין פחות בביאוגרפיה של חורקי, העריך
יותר את חמודותיה של אשתו. עד
מהרה גילה חורקי כי אשתו בוגדת בו
בהעדרו. הוא ניסה לעבור לכפר חורסיש,
אולם נאיף בא בעקבותיו. לא נותרה לו
ברירה אלא לגרש את אשתו, לשלחה להוריה
בלבנון.
נאיף לא יכול לסלוח לו זאת. לפני שבועות
מספר, כשעבר חורקי בכפר, התנפל
עליו, ירק לו בפניו, והחל לחנקו. חורקי
שלף את פגיונו, נאלץ לדקור את יריבו
כדי להשתחרר. נאיף נפל מחרחר ואחר שעות
מס&ר נפח את נשמתו. חורקי ברח להרים,
מבוקש כרוצח נפש.
השבוע, לאחר שהסגיר את עצמו למפקדו
הישיר בצה״ל, סיפר את סיפורי לשופטים,
נידון רדוף־גורל חורקי אל ג׳מאלי לארבע
שנות מאסר.

ד רכי חיים
סדר ונוי דלהיות
יוליוס פייליג ( )59 חצר, בצעדים מדודים
את רחוב הרצל בחיפה שלא בשביל המיועד
להולכי־רגל, כשהוא שקוע בהרהורים מכדי
לתת את דעתו למבט הזועם של שוטר
התנועה שנשלח למולו. הוא הופתע על
כן, כשעלה למדרכה, למצוא מול פניו את
3חצים כשערי הפנפת פרצו מהומות.
גדולי המצביאים היו אוכדי עצות.
יגאל אלון התרגש למראה
כרוז מודפס כמכונת-הבפלה, וידיעה
מירושלים העתיקה זיע
זעה את כדור הארץ. ואילו מ-
מחנה-ריכוז ליד באר-אורה בקע
קול מפתיע --

זה קרה
ב־975ו

קראו את הכתבה השניה ב-
סידרה הסנפציונית, המעוררת•
מהשפה, שתתפרסם כאחד הגל-
יונות הכאים של ״העולם הזה״.

השוטר לבן־המצחיה שחייבו לשלם
של לירד, אחת.

קנס

פייליג התרגש, ניסה להתווכח, לפתע
החוויר כסיד, צנח ארצה. השוטר, שהחוויר
לא פחות מפייליג, קרא מיד למונית, ניסה
להעביר את פייליג לבית החולים. אולם
הוא איחר את המועד. היתה זו התלונה
האחרונה והראשונה שהוגשה נגד יוליוס
פייליג, יליד גרמניה, האזרח שומר החוק,
שמת משבץ־לב משום שלא יכול היד, לסבול
את כשלונו והכתמת שמו הנקי מכל
רבב.

כלישר אל
3 3ד ־ו * 1ל
הפרד, דליה מקיבוץ שריד המליטה השבוע
עגל בריא שמשקלו בשעת הלידה היד 76 ,
קילוגראמיב, שיא עולמי במשקל עגלים.
העגל הכבד ביותר שהיה ידוע עד כה בסיס-
רוח הבוקרים המקצועית העולמית הגיע
למשקל 74 קילוגראמים.

עיריית ירושלים השלימה השבוע את התוכנית
להקמת מרכזיה פנימית שתופעל על-ידי
עיוור. בעתיד יוקמו מרכזיות נוספות מסוג
זה על מנת לספק תעסוקה לחסרי־עיניים.

תמחרי ם
;ולד. לאלוף אהרון רמז 36 מפקדו
הראשון של חיל האוויר לישראל • וכיום
ראש אגף כוח האדם של סולל־בונה ומפעילי
צעירי מפא״י ולאשתו ריסה, ילדם השלישי :

נחוג. יום הולדתו ד,־ 60 של פרופסור
(לפאדאזיטולוגיה) שאול אהרון אדלר, יליד
ליטא וחניך אנגליה, שבא לראשונה במגע
עם מחלות סרופיות, במחקרן.התפרסם, כקצין
רפואי בעיראק, בה שרת במלחמת העולם
הראשונה. אדלר, אחד הפרופסורים המפוזרים
ביותר באוניברסיטה העברית הוא גם אחד
המפורסמים שלה• מחקריו ראו אור בעשרות
כתבי עת בינלאומיים לרפואה, הביאו
אותו למקומות כה רחוקים זה מזה כסייארה
ליאונה באפר-קד, המערבית ומלטה בים התיכון.

אהרון רמז, ראש מסה שירות האסיר
של הגנה, הפן למפקד חיל האדר לישראל
בדרגה שבוטלה בינתיים, דרגת אלוף־אוויר.
יורשיו לפיקוד — שלמה שמיר, ח״ם לס־קוב
ומפקד החיל כיום, דן טולקובסקי, נשאו
את התואר של אלוף.
העולם הזה 919

קולנוע
בריטניה
חנ צ חון ה.ג דו ל
האשד. בעלת הפנים המענינות ביותר בקולנוע
הבריטי — והשער הכי בהיר —
חייכה. הסרט הגדול הראשון בו היא מופעי׳
בתפקיד ראשי עלה יפה, והיא עצמה
זכתה לנצחון אישי. כל המשמיצים שטענו
זה שנים שדיאנה דורם אינה אלא בובה
נאה אך חלולה, נאלצו לבלוע את השמצותיהם
כאשר נגול על הבד סרטו האחרון
של קארול (האדם השלישי) ריד: נער בעי
בור שתי פרוסות.
כוכבת דורם ( )23 החלה את הקאריירה
שלה בהיותה בת חמש עשרה, עת נקראה
עדיין דיאנה מרי פלאק. את השם דורס
הדביקה לעצמה לאחר סרטה הראשון. כעבור
שנה זכתה בסנסאציה ראשונה — אך לא

כוכבת דורס
כמה מס המסה?
אחרונה — בדרכה הקולנועית: הופיעה
בשמלות תחתוניות נועזות בחנה באה משפחת
האגס. כעבור שנה היא מזעזעת את
הצנזור האמריקאי בהופיעה בבגד־ים ביקיני
בל״די גודייבה רוכבת שוב, ואת אנגליה
בשורת מאורעות המעלים אותה לכותרות
הראשיות ביניהם: בעת נשואיה מתגלית טעות
בגילה: העלמה היא למסה מן הגיל המותר
בנשואים. רק לאחר נדודים משופט אל שופט
היא מצליחה להינשא. לאחר מכן — שאלה
בפרלמנט. ציר נכבד ביקש לדעת מה הכנסתה
(ומס־הכנסתה) של העלמה דורס׳ ר,מ-
סיירת בלונדון במכוניות מפוארות.
.אין לח עתיד.״ משפטיה של דיאנה
דורס הפכו שם־דבר באנגליה. תחילה הופיעה
כעדה בלבד, כאשר גנבים חדרו לדירתה,
גנבו משם תכשיטים בשווי של 250
שטרלינג. אולם כעבור שנה נאשמה, יחד
עם בעלה, בפריצה לדירה. .היתד, זו בדיחה,״
הסבירה דורס. ההסבר נתקבל.
באותה שנד. נתבעה לדין על שנטשה,
ללא הודעה מוקדמת ( :א) תכנית רדיו :
>ב) הצגת רביו. כן דן שופט קנדי בכובד
ראש אם להרשות או לא להרשות הפצת
תמונותיה בקנדה. ההחלטה: מותר.
נצחונה הגדול של דיאנה הפיח בה בטחון
עצמי רב: היא דחתה זד, עתה חוזה שהוצע
לה על ידי מפיק ארתור רנק . :אני די
חזקה כדי להיות עצמאית, להשתתף רק
בסרטים שבהם יש לי תפקידים טובים.״
ערך החוזה: מאד, אלף שטרלינג. רק לפני
ארבע שנים פיטר רנק את כוכב־מתחיל דורס,
סען . :אין לה עתיד.״
סרטים הדדד ל ל 3
המימרה שהדרך הבדוקה ללבו של הגבר

היא דרך קיבתו מתנפצת לאלף רסיסים
בקריאת הקרקס, בו מגיעה אן בקטטר אל
האבר הגורלי״ דווקא דרך כיסו. בסרטבח
(שני מתים) זה היא מגלמת דמות של כייסת
גרמניה השולחת את ידה אל ארנקו של
כרוז־קרקס סטיב קוקריין. וכמעט שמוצאת
שש טבעת נשואים. את התכשיט הנכסף
מספק לה תכשיט קרקסי אחר, פראנק (לייל
בסגר) המכפר על כך בחייו (איזה מוות
איום!)•
רק לאחר זמן מסתבר לכייסת שג׳ו, מאהבה,
רצח את פראנק בעלה הנרצח בידי
ענקרקס מטומטם גרופו (עדי ברבר) .ווילי
מסכנה ...וגם הקהל.

רקע לאהב ה
שארכיאולוגיה היא לא רק ענין של תר־בוית
מתות, גם רקע מענין להרפתקות אד,בה,
מנסה להוכיח חברת נזטת־גולדבין־ינדאייר
ששלחה לשם כך משלחת, לא ארכיאולוגית
למצרים. צילומיה, שנעשו בידי רוברט סאר־סיז
בצבעי איסטמן, הם החלק המשובח
בעמק המלכים. כל השאר, וביחוד העלילה
עומד על רמה נמוכה בהרבה.
זהו מעשה באן מרסדם (אלינור פארקר),
בתו היפה של ארכיאולוג, המחפשת את
קברו של פרעה מסוים. בתוך הקבר מסתתר,
מסתבר, סוד האמונה באל אחד. אתה
נמצא מארק ברנדין (רוברט סיילור) ,ארכיאולוג
יפר, כרוברט טיילור וגם — שוד
ושבר — בעלה פילים (קאלוס תומפסון),
בעל קולנועי שכוכבות נושאות איתו ברגע
של חולשה ומבלי דעת שכעבור שנים אחדות
תפגושנה בגבר נאה (והגון) כרזערט מיי-
לור.
אבל פיליפ (נבל שכמותו מתקוטט (טפש
שכמותו עם רוברט טיילור דווקא על גגו
של מקדש מצרי עתיק (כמה קולנועי !)
וצונח מגובה גדול הישר לזרועותיו של
מלאך המוות. אותה שעה מזנקת אליגור לזרועות
טיילור והאמונה באל אחד נשארת
חבוקה בזרועות הנצח.

מנ השל סאד!
האמריקאים של הוליבוד אוהבים לחדש
סרטים צרפתים. בתנאי שיהיו סרטי־מופת.
היות וכדי לחדש סרטים אלד, על המחדש להיות
גאון, נופלים החידושים מן המקור, ומי
שראה את הסרט הראשון אינו יכול שלא
להתחלחל למראה החידוש.
כך אירע גם במקרה של החיה שבאדם,
סרטו המזעזע של ז׳אן (הנהר) רנואר• היה
זר, סרט מופת, מבוסס על סיפור מאת אמיל
זולה, על אהבת נהג־קטר בעל יצרים חולניים
לאשת חברו ; אהבה הגורמת, בסופו של דבר,
לרצח•
במהדורה ההוליבודית, הקרויה תשוקת
אנוש הגבורים־החלשים הם בידררק קרופורד
החושד שאשתו הצעירה ויקי (גלוריה גראהם)
בוגדת בו, מאלץ אותה להשתתף ברצח
מאהבה. אחר מפתה ויקי את ג׳ף (גלו פורז)
נהג קטר שירצח את בעלה הזקן• אולם
בטרם היא מצליחה לבצע את זממה לופתות
את צווארה זרועות הבעל. הרכבת נוסעת
נוסעת, ואיתר, המנה הגדושה של סאדיזם
שהולעט בה הצופה משך שעה וחצי (ועוד
דקה).

יומן ה חד שו ת
ברא מ שעמס
לאחר שהצנזור האנגלי אסר את הצגת
הפרא, הסרט בו מופיע מארלין ברנדו כמנהיג
של כנופית פרחחים רוכבי־אופנוע המביאים
תוהו ובור,ו לעיירה אמריקאית קטנה,
החליט המפיץ לבקש רשיון עירוני, להציגו
בבית קולנוע קטן בקמברידג׳ .אמר אחד
מן הקהל .:״אני משתומם על הצנזור. הסרט
אינו אכזרי כל עיקר.״ אשר למבקרים, הללו
קבעו כי מגרעתו הגדולה של הפרא היא.
שיעמומו. רק מארלון ברנדו יצא מנצח :
משחקו שובח על ידי הכל.

ב 0צרה
לכבשהחמשרגליים. פרננדל
מגלם ששה אחים שהדמיון ביניהם הוא
חיצוני בלבד. הישג משחקי עצום.
לבבשי,

זז תו ל ח מז ה סו ס

חמש

רגלים.

אהבתאמת. אהבה אנגלית אופינית.
קצת תה, הרבה חלב מתח גבוה הודות
לביומו של דוד (פגישה קצרה) לין. אן
סוד, קלוד ריינם,

נעליים
• עם עינת הקיץ התחילה חנות נ מ רו ד,
רחוב דיזנגוף , 185 לייצר את הדוגמאות
רבות־הטעם של הסנדלים התנכיים. דוגמאות
פשוטות ורבות ציורים ההולמות גם את
הרגל העדינה ביותר. לנמיוד גם מבחר
גדול של נעלי גברים יגברות.

• במכון לנעלים משובחות מני

דלר, רחוב בוגרשוב 11 פינת רחוב סיר־קין
, 1מוצגים נעלי צנטל אמיתיים מן האופנה
החדישה ביותר של קיץ , 1955 שהובאו
מצרפת ואיטליה. המכון עשיר בנעלי
נשף ובנעלי יום־יום בשלל צבעים. למרוח
האיכית המשובחת — המחירים נמוכים
ביותר.
• בהגיעי ליד חנות הנעלים רדזנוכר,
רחוב פינסקר ,6משך אותי חלון ראווה
העשיר במודלים בצבעים בהירים ובדוגמאות
קלאסיות. הטרחה לד,כנס לחנות, הנמצאת
בחצר הבית, כדאית בהחלס — כי בה כל
סיגי הנעליים לכל בני המשפחה.
• בעלי חנות הנעליים המפוארת עדין.
הנמצאת במרכז העיר, ברחוב אלנבי ,92
בחרו לה את השם ד,נבין. עדין מוכרת
נעליים יפות ועדינות אפילו לרגל העדינה
ביותר. כל אשד, וכל גבר ימצאו בה את כל
מבוקשם.
• סלון הנעלים לבעלות (ובעלי) טעם
הוא סלון וורשאי, ברחוב אלנבי .48
החנות שומרת לא רק על כללי היופי, כי אם
גם על בריאות רגליך. נעלי אביב בתפירת
יד אמיתית עשויים, בין השאר, גם מעור
קרוקודיל אמיתי וד,מותאמות לשמלות ערב
מצויות בסלון ליד נעליים לעיר ולשפת
הים,

הלבשה
• כל אם הרוצה להלב־ש את ילדיה
יכולה לעשות זאת אצל אופנת כי רנ ה לו
ברחוב אלבני .98 חנות תאת הספיקה להלביש
כמה דורות של צברים משך 30 השנים
האחרונות בסחורה המעולה והמשובחת ביותר.

בבית המסחר האלגנטי של כ רו מברג
ברחוב שינקין 6ירכש לעצמו־ כל גבר בעל
טעם מכנסיים מוכנים ולפי מידה מן הסגנון
החדיש ביותר לעונת האביב והקיץ ובצבעי
האופנה. החנות, המציעה גם כותנות קיץ
במבחר גדול, דואגת גם לגברות: מכנסי
גברות שלושת רבעי וקצרים.
• עושר מודלים ומבחר עצום של שמלות,
חלוקים ושמלות כותן מוצעים על־ידי
החנות כרכה ברח־ב דיזנגוף .181 בעלת
החנות כרכה מקבלת הזמנות לפי מידה
גם אם ברצונך להביא את הבד מביתך.
• החנות מקסימה ברחוב אלנבי 92
כשמה כן היא. לקראת העונה היא הכינה
חליפות קיץ לגברות בסגנון האחרון ושמלות
אביביות נחמדות, מוכדת ולפי מידה,
שלא לדבר על מבחר עצום של מעילי אביב.
• בעלת החנות פרס קו בפסג׳ רחוב
פינסקר־אלנבי שחזרה לא מכבר מסיור מקיף
בניו־יורק, פרים ולונדון הביאה עמה את
המודלים של האופנה האחרונה: מכנסיים
חמודים מבדים קיציים ולאביב 1)1-51801£5ג? 1
שלושת רבעי, קצרים וארוכים נוסף על
דוגמת. גימנם יה 1955״ וז׳קטים מיוחדים
למכנסיים רחבים. הפתעה אחרת של פרסקו:
חולצות אינטרלוק.

בן־יהודה ,6

• החנות ויקטור ברחוב
היפה ביותר בסביבות מוגרבי, החלה לייצר
את הד־גמאות האחרונות והחדישות של בגדי
ים מלטטקס ומבד בצורת סליפ ומכנסיים.
כמו כן מציע ויקטור: חולצות גברים
לאביב ולקיץ מסגנון יחיד במינו בארץ ובעלי
גיזרה ובד משובחים, בשלל צבעים
בהירים. אצל ויקטור גם חולצות ספורט
ופיג׳מות קיציות מקוריות בלי שחולים
ועם מכנסיים קצרים.

עדיים. מתנות!ספרים
• אם ברצונו לתת מתנה מקורית לאדם
יקר לך עשה זאת בחנות מנחם, רחוב
הרצל : 76 כיסא לאופנוע ומגן רוח השומר
נגד רוחית בזמן טיולים בכבישי הארץ ומנעים
את הנסיעה.
• עם התחלת עונת הרחצה תוכלי להצטייד
מכף רגל ועד ראש אצל שלם ברחוב
אלנבי . 108 מכנסיים וחולצות ספורט, בגדי
ים לגברים ולגברות בכל הצבעים ובסגנון
ההולם ביותר מתוצרת ״דיבה״ וכל מיני
משחקי ספורט וחפצי שעשועים לשפת הים.
הפלא החדש של שלם: שמשיה, כרית
ותיק גדול לנשיאת ההפצים הקלים לשפת
הים.
• את הארנק אלגנטי, מן התוצרת המשובחת
ביותר, תמצאי בחנות המפוארת
כלייזליץ, רחוב אלנבי ,94 בבניין החדש.
שם תוכלי גם למצוא את המתנה הנאה ל־גבר
אשר בחייך: מזוודה לנסיעותיו או
מערכת כלי גילוח בתיק עור נחמד.
• הספר המעניין ביותר על נושא זה
והנותן הדרכה מושלמת הוא הספר. היגיינה
כחיי האשה״ שהופיע זה עתה
במהדורה השלישית בהוצאת ״עם עובד״.
• חנות התמרוקים והקוסמטיקה יייץ,
,^ £1X2ברחוב אלנבי 86 מושכת מ־בפנים
עוד יותר מאשר מבחוץ. בה מי
קולון ותמרוקים עדינים, תוצרת הארץ ו־תוצרת
חוץ בתוספת למכלול מתנות יפות
ומרהיבות עין.

רהיטים וכלי בית
החנות המרווחת לרהיטים פרקש,

רחוב בן־יהודה ,78 מציגה רהיטים בעלי סגנון 1
חדיש ביותר, פינות סלון עשירות ואלגנטיות1 ,
במחירים נוחים ביותר, יחד עם חדרי שינה
בעלי טעם עדין.
• ״ספה ביום׳ומיטה נוחר, בלילה״ היא
סיסמת חנית הרהיטים זהוכסקי, רחוב 1
הרצל .39 בעלי החנות, מן הוותיקים בתל־ |
אביב, מייצרים מודלים משלהם, המתאימים י
לכל פינה בכל בית. קומפלט סלון מושך |
במיוחד אצל זוזובסקי — ספה מקורית ן
וכורסאות מרופדות צמר סביב שולחן נאה.
• נברשות עם בד ג׳ורג׳ט נאה, או
עששיות קליעה צבעוניות תוכלי להשיג
בחנות אלדד ברחוב אלנבי .106 החנות
עשירה במקלטי רדיו חדישים מכל הסוגים
וחפצי חשמל ממאוורר למשרד עד לקומקום
ולדוד חשמלי. המחירים — עממיים בהחלט.
• כל סוגי השטיחים היפים, פרסיים
ואירופיים וביחוד ״שטיחי אילת״ החדשים,
העשויים צמר בשלל צבעים, תוכלי למצוא
אצל האחים גוהרי ושות׳ ברחוב דיזד
גוף .128 למרפסת ביתך ולהול הם מציעים
לך את ד,כסאות ואת שולחן פלורידה עם
ריפוד קיצי מיוחד.

דד׳׳ה נ*ב 1ח ר
המשק הכלכלה
הנ אהפלל ־ו ו
לפי חישוביו האחרונים של הומוריססן
אפרים (חד־גדיא) קישון מגיעות ההוצאות
הממוצעות של מפלגה בינונית במשך שלושה
חודשים טרומבחירותיים ל־ 82.346.839 לירות
ו־ 850 פרוסות (מזה — על רמקולים
10 מיליון לירות> על מומחים לבחירות
מחוץ־לארץ 40 אלף ! על רעל ) 8000 על
שמשית 2000 ועל מכשירי האזנה והתקנתם
90 אלף).
אם כי יש להניח כי המפלגות, מא׳ עד
ת״ו, מוציאות קצת פחות מסכום משוער זה,
בכל זאת ברור למדי כי ענפי משק מסר
יימים ייהנו הנאה לא מבוסלת מן הבחירות.
בעיקר: בעלי בתי־דפום, אולמות ורמקולים.
אך אלה לא יהיו הנהנים היחידים מן הבחירות
המתקרבות. גם לשאר מיליון ו־ססד
אלף הישראלים צפוייה הנאה חומרית מן הסב
ליולי, כפי שנתגלה השבוע: לא יהיו
כל העלאות מחירים עד אז, כי העלאות כאלה
היו עלולות לדכא את רוח הבוחר ,״להביאו
לקלפי לא עם הפתק הרצוי.
הסימן הראשון: ההחלסה לא להעלות
את מחירי הנסיעות באוטובוסים, להסתפק
במקום זה בהענקות־ביניים ממשלתיות
לאגד, דן והמקשר.

כלכל!

יהודה דיס

יצוא

.אני כוחו כציונים הכלליים, כי מאז
שהם נכנסו לממשלה צומצם משטר
הפיקוח והאזרח שום אינו עוכר חוק
כאשר הוא עוסק כפעולות כלכליות
רגילות. כעכר היית פושע פלילי
כאשר קנית כיצה או מעט עוץ*.״

חינני לבון
המשק הישראלי כבש השבוע עוד עמדה
אחת בחזית היצוא: משלוח אסרוחים בני־יומם
לקפריסין, יוון, איטליה ואלג׳יריה. לא
היתד, זאת התרומה היחידה של הלול לתיקון
המאזן המסחרי. תוך חודשיים יוחל
ביצוא 30 מיליון ביצים ליבואן העשיר ביותר
באפריקה: גרמניה המערבית, שקנתה
בשנה שעברה יותר מ־ 2500 מיליון ביצים
מארצות־חוץ, כחמישים ביצים לכל תושב.

סוכן ר 19א 1ת

יאיר מיכלץ

.אני בוחר כציונים הכלליים, כי
נוכחתי כעכודה היעילה של משרדי
הממשלה כראשם הם עומדים. משרד
הבריאות, למשל, שם קץ לשוק השחור
כתרופות. כל חולה יכול כיום להשיג.כמעט
כל תרופה לה הוא זקוק.״

ביצי ישראל לא יכלו להתחרות עדיין בספקי
הביצים העיקריים של גרמניה המערבית
— הולנד ודניה, המוכרות את ביציהן
במחיר ממוצע של 75 פרוטה הביצה. כי
מלבד מחיר הביצה הזול, עקב הוצאות התובלה
הנמוכות, לביצים ההולנדיות והמיות
עוד שני יתרונות על הביצים הישראליות :
• הצבע הצהוב־כהה של חלמוניהן עדיף
בעיני עקרת הבית הגרמנית על צבע החלמון
הישראלי הבהיר.
• קליפותיהן עבות בהרבה מקליפות הביצים
הישראליות, מורידות בכך את אחוז
השבר במשלוחים, מאפשרות הוזלת המחיר.

פ רי טי ם
דד וכ שה
השביע החלה חברת בלדבנד לשווק את
מוצריה ( 500 טון מרגרינה לחודש, רבבות
צנצנות מיונז תלמה וטונות רבות של תמציות
מרק) לא רק במכוניות קירור חדישות,
אלא גם ממפעל חדיש, שבנייתו הושלמה
בחיפה ישמכונותיו הסקנדינביות העשויות
מפלדה בלתי מחלידה מצטיינות ב־חדישותן
אף הן.
באותה הזדמנות גילה שמעון טלטש, מנהל
בלו־בנד הצעיר, סוד ייצור מעניין ביותר :
כדי להתאים את מרגרינת בל ו י בנד לאקלים
הישראלי, מיוצרת היא בחורף רכה יותר מן
הרגיל, בקיץ — קשה יותר מן הרגיל.

חדשומ רוו ה

בוחרים

חברת כרמל מזרחי המשחקת יינות לא
רק בארץ אלא גם. בחיץ־לארץ, מכרמל הוק
עד קונייאק ראשון, נקטה החודש בתכסיס
תעמולה חדש ומרודה: לכל תייר המתארח
במלון דן התל־אביבי או המלך דוד הירושלמי
הוגש עם ארוחת הבוקר שי כרמל־מזרחי :
בקבוקון יין טוקאי.

מוונ-ן וד חני
פרים היצוא המעניין ביותר בין יצוא בית
החרושת לתמרוקים תיא (המתקרב לחצי
מיליון לירות לשנה) 120 1אלף כדים ממולאים
מי ירדן המבושמים בבושם תפוזים
והמשמשים כאגרטלי פרחים לאחר שהוצאו
מימיהם.
העולם הזה 919

בשלם
המלחמה הקדה

ש דו סי בזח

״המלחמה הקרה מפנה את מקומה לשלום
קריר 1״ אמר שבועון אמריקאי, הידוע כלאומני
קיצוני. אחרים דיברו בפחות הסתייגות.
הכל הרגישו: השלום פרץ השבוע
בעולם כמעט באותה פתאומיות כפרוץ מל־חמת־בזק
מודרנית.
קבוצת החיילים האמריקאיים שהשתתפו
בפגישה ההיסטורית עם חלוץ הצבא האדום
לפני עשר שנים וחודש• ושהוזמנו השנה
לחגיגות רשמיות במוסקבה, היתד, רק יונת־בשורה
ראשונה. אחריה בא מכתבו האישי
של המרשל ז׳וקוב אל חברו מימי הקרבות,
הגנרל אייזנהואר. החודש טסה להקה שלמה
של יונים: חתימת החוזה האוסטרי, ביקורו
של חרושצ׳וב אצל טיטו, הסכמת כל הצדדים
לקיים, זו הפעם הראשונה מאז תום
מלחמת העולם השניה פגישה של ארבעת
הגדולים.
איש לא השלה את עצמו שהדרך קלה :
השגת הסכם של שלום אינה מלאכה קצרה
יותר מאשר השגת נצחון בקרב. אולם לפי
שעד, ראה העולם סימן מעודד אחד: מניות
תעשית־הנשק ירדו בבורסות.

בריטניה
הדד •3ת ל או *׳
את הדור החדש של הישראלים, מעגינות
הבחירות בבריטניה כשלג של אשתקד על
הר אברסט, אם לא פחות. הם יתקשו להבין
כי עוד לפני עשר שנים בלבד ישבו אחיהם

שמח הבריטי הממוצע לקחת הביתה את
מדור הספורט של עתונו, להשליך את שאר
החלקים לפחי־ד,פסולת. הוא יודע כי בעיות
העולם והכלכלה מסובכות מכדי שיבינן׳ וכי
הפוליטיקאי הוא איש מקצוע ממש כמו
המהנדס או הרופא. עליו, כבוחר, מוטלת
רק חובה אחת: לבחור לעצמו את הרופא
שיטפל בו.
שעות מעטות לפני מועד הבחירות עוד
לא העז איש לנבא בבריטניה מי יהיה הרופא
הבא.
יפאן אנזו דהמ קז צצת
צנזורת הסרטים היפאנית. חוסלה עם הטלת
פצצת האטום על הירושימה. לפני כן אסור
היה להציג לפני הצופה היפאני אפילו נשיקה
אחת, והסרט היד. נקטע לפני ששפתי
האוהבים היו נפגשות על הבד.
אחרי המלחמה הציפו הכובשים ד,אמרי
קא־ם את השוק בשפע של סרטים הוליבודיים,
שהיו מיועדים לכאורה לחייליהם,
אך למעשה הוצגו במחירים שווים לכל נפש,
לפני דסוכלוסיה האזרחית, הביאו לפני היפאנים
שפע של סצנות נועזות פי כמה.
הצנזורה החמורה התבטלה באורח חוקי בפקודת
הכובש. במקומה הונהגה צנזורה עצמית
מרצון באולפני־ההסרטד, ד,יפאניים, של-
יצרניהם היו כוונות אמנותיות יותר מחשיפת
ירכיים וחזה.
קפיצות למיטה. בשבוע שעבר התעוררו
הצנזורים היפאנים׳ עבי ד,משקפיים, מתר־

15 ספרים ״ תשבץ 919
מאוזן .1 :אחד
מארבעת הגדולים; .6
לוחם באחרית הימים;
.9התנועה מובילה
אליו מן העיר;
.10 קיבוץ בצפון ;
. 12 הרווח על הון ;
. 14 מסופרי ר,התיש־בות
העובדת 15
שקד; . 17 קיצור חיבר,
לשם נערה שכיח;
. 18 איכה היא
כזאת; .20 אחד מארבעה
בנים; .21
תבואה; .22 תהום
תקציבית; .23 ריב;
.25 מידת נפח; .27
הזהב השחור ; .29
צורה פוטוגרפית ;
.31 יין לבן; .33 הולך
ברגל; .35 גועל
הקשור לנפש; .38
פר חסר יכולת מ״
סויימת; .40 אסון;
.41 מרבע מאות ושתיים;
.42 אל; .44
חרוט, בלועזית; .46
אחת מחמש החבר
ו ת הקבועות במועצת ר,בטחון; .47
הנגב; .49 בירתו של אדנואר; .50
בצפון ; .51 המ״ם של סכו״ם ; .53
בלי תיק; .54 שכחה; .55 ישוב עולי
מניה בגליל המערבי.

שר גר מאונך
. 1 :העיר שראשה הוא טוביה,ו ;
.2חבל חדש להתישבות; .3מלימודי הדת;
.4במנורה; .5קבוצה לאומנית מזכרון־
יעקב; .6נפטר; .7גיוס חוץ־לארץ; .8מזכיר
התאחדות הסוחרים, היוזם להקים רשימה
עצמאית; . 11 אבן מינרלית; .13 ארצו
של הדוד נו; .14 כלי המצוי בכל גינה;
.16 סימן הרבות; .18 כתובת; •19 מם
ישמעאל ; .24 מחלקה חשובה ביותר בארגון
ההגנה ; .26 לענה ; .28 בל הוא ממציאו ;
.30 שתי סאות; .32 רב ראשי לארץ־ישראל;

בתרו! חשבץ 916

.34 פלוג׳ה היתד, כזה; .36 ממפקדי חטיבות
הפלמ״ח; .37 הנשיא הראשון; .39
מטבע עובר לסוחר באודיסה; .43 אות עברית;
.45 מעביד בפרך; .46 צנחן 48
מני עמל?״ .50 היסטוריון יהודי; .52 כינוי
רומז; .53 אוסטרליה.

לתשומת לב פותרי התשבץ :
החל מתשבץ זה ישותפו בהגרלת הפרסים
רק פותרי התשבץ שתשובותיהם תשאנה
חותמת דואר לא מאוחרת מיום השלישי לשבוע
שלאחר הופעת התשבץ בהעולס הזה.

חמשה-עשר פרסי ספרים
לפותרי תשבץ ״העולם הזה״ 916
שניאור אנצילביץ• ,מגדיאל; חנה בן־ברוך,
טבריה, שי כון ב׳/ 30 ,ג; עמיקם בריל, רמת
דויד, קבוצת עיינות, הכשרה צעירה; רינה
ברנדייס, טבעון, החורש ; 18 עודד ברקוביץ,
משק מחניים, דואר־נע גליל עליון; גואל,
יבנאל, דומר טבריה; משה דיין, כפר אחא;
עזרא הס, צד,״ל, ד .צ ;2351 .סגן־אלוף
רחבעם זאבי, צד,״ל, ד .צ ;2145 .בן־ציון
טיסונה, ירושלים׳ ת. ד ; 366 .אמנון כהן,
טבריה, קריית שמואל, שכונת גן העגל;
מיכאל מזרחי, ירושלים, בצלאל ; 43 טובה
שוורץ, זכרון־יעקב; יצחק שלו, נתניה, לבוד

הפגישה ההיסטורית של חיילים
יונה עלתה, מניות ירדו
המבוגרים יותר דבוקים למקלטי הרדיו, האזיני
בצפיה מתוחה לתוצאות המדויקות של
ההצבעה במחוז נוטינגהאם אשר בחבל ביר־מינהאם,
בידעם כי הפרש של כמה מאות
קולות בפינה נידחת זו של כדור הארץ
עלול לשנות את גורלה של ארץ־ישראל.
זמנים אלה עברו, ועתה אין האזרח הישראלי
מתרגש יותר מן הבחירות הבריטיות
מאשר הבריטים עצמם, הרואים בבחירותיהם
מאורע ספורטאי יותר מאשר ענין רציני.
אחת הסיבות: בעוד שבישראל אין הבחירות
מחוללות לרוב שינוי רציני במערך
הפוליטי, הרי בבריטניה כמעט לעולם
אין יודעים מראש את התוצאות. שינוי זעיר
בהלך הרוח הלאומי יכול להעלות לשלטון
מפלגה זו או השניה. הדבר משווה לבחירות
אופי של מירוץ־סוסים.
סלע־מחמקת יחיד. אמר השבוע חבר
הפרלמנט ריצ׳ארד קרוסמן, הסוציאליסט הקיצוני
התומך בהקמת בסיסים בריטיים ב־ארץ־ישראל
:״בשיטה שלנו יכול להיות
רק סלע־מחלוקת אחד בבחירות כלליות...
(והיא) האם מר אטלי או סר מנתוני (אידן)
ימנה את הממשלה הבאר
לא היתד. זאת הודעה צינית. בניגוד לישראלים,
המתענינים ברובם בכל נושא פוליטי,
• על גדות הנהר אלבה מדרום לברלין,
ליד העיר טורגאו
.העולם הזה 919

הורים נכבדים!

דמתם. מפיץ יפאני שהביא לארץ את הסרט
הצרפתי, הריאליסטי במיוחד, המלכה מאר־גוט,
פירסם בעתונות ובמודעות־רחוב תמונות
עירום הלקוחות מהסרט, הבטיח לקהלו
סצנות נועזות יותר בסרט עצמו לכשיוצג
לקהל הרחב.
הפעם התערבו ובשי הצנזורה הפנימית
בענין, איימו על המפיץ להפריע להצגותיו
אם לא יקצץ שתי סצנות נועזות ביותר.
האחת המראה את ז׳ין מארו, כוכבת הסרט,
מזנקת למיטה עם בעלה המלכותי, עירומה
כביום היוולדה: השניה החוזרת על אותו
תרגיל, הפעם עם מאהבה של ז׳ין.
כל חוק שיכול להכריח את המפיץ לקצץ
בסרטו, לא היה קיים. אולם למחר שנרמז
מחוגי המשטרה בטוקיו, כי המשטרה לא
תמנע הפרעות מאורגנות בסרט, נכנע המפיץ.
הסכנה למוסריותו של העם היפאני
הוסרה, לסי שעה.

כדנר־־האדץ
כי ס א-נו ח
למדינאים הישראליים הסובלים מחימום־כנד
אות־כרוני, מציעים מומחי חברת הרהיטים
חד פרניטשר׳ס הביו יורקית, כיסא מיוחד. הכיסא,
שמחירו 200 דולר, מצויד במנגנון קי־רור״אוויר
המופעל אוטומטית לכשבעל־הכיסא
מתיישב עליו.

תנו לילדיכם השכלה תיכונית
מק צו עי,ת
הכשרה

במחחר דו ־ ש נת י
לבוגרי בתי־ספר יסודיים

במחזור ח ד ־ ש נת י
שנות־למוד
10—9
למסיימי
(כתות בוקר וערב מקבילות)
למעוטי היכולת
ה ה קל ו ת כל ממשלתיות. ותמיכות מקרן־היובל

מבחד

גדול

מכונות חישוב וסיכום , *101,70 ססס* £1£אאם ,0־1־*<:1־=!
מכונות כתיבה עבריות ולועזיות פורטבל ומשרד
גם עם מרכבה רחבה
המודלים המשוכללים ביותר
עם טבולטור אוטומטי ושוליים אוטומטיות

ערבות מלאה
ההספקה

מהמחסן

התחרות האיגרוף המקצועית הראשונה בישראל
ביום רביעי ,25.5.1955 ,נשעה 8בערב
באיצטדיון רמת־גן

*9 1 0 0ה ש בו ע

אמלטו פאלצ׳ינלי-דוד עובד
(אלוף איטליה)

אנשים

(ישראל)

כתכנית :
צייר הקריקטורות זאב מוסיקה ארכעה קרבות מוקדמים
כהשתתפות :
טוכי המתאגרפים החוככים כישראל

בט>פ0יים.גקקים)נמל׳: 0

זבובים ויתושים
111 הזסו!

!ידיזמי * 11

ראש הממשלה משה שרת, בראיון
עם גורמן האמילטון, מעורכי הניוסוזיק,
שהתפרסם השבוע ! ״ישראל אינה ישרא...
ואינה ...שראל. היא ישראל כמות שהיא.״
שר-הבטחון דוד כן גורמן. בשיחה
עם אלמנת נשיא ארצות־הברית אלינור רוז־ודלט
שציטטה אותו השבוע :״השנים הטובות
והמאושרות ביותר בחיי בארץ־ישראל
היו שלוש השנים הראשונות (בסג׳רד ).והשתים
האחרונות (בשדה־בוקר).׳׳
חיים רזילי, מנהל משרו־התחבורד״ בהרצאה
בפני האגודה הימית הכלכלית בהיפר,
על נמל־הקישון :״אני מרגיש את עצמי
כשחקן במחזה שכולם קראו אותו ויודעים
אותו על בוריו, ורק באו לראות כיצד אני
משחק אותו.״
ישראלי גלילי, בנאום על ההתרבות
המהירה של עורכי־הדין במדינת ישראל :
״בקצב כזה יצא שבעוד שנים מספר לא זו
בלבד שמספר עורכי־הדין יעלה על מספר הנאשמים,
אלא שגם איש לא יעיז לברך בשלום
את רעהו ללא מכתב מבוייל.״
הגנב א. ט ,.איש חיפה, בן ,21 ישדתואד
שהשתחרר משירותו הצבאי לפני זמן קצר,
בהצהרת הגנתו בפני בית־המשפט :״אינני
אוהב את חברתם הירודה של הפורצים למיניהם.
אינני מאמין לגנבים, ולכן אני גונב ביחידות.״
פילכאנה
מאגגגו, כוכבת הסרט האיטלקי:
אני שומרת עדיין על הסודר, הלבנים
והגרבים השחורות הקרועות בהם הופעתי
בשעתו בהאורז המר, משום שהם מביאים
לי זכרונות נעימים ומרים. נעימים — משום
שלאחר סרט זד, הוכתרתי בתואר הכוכבת
האיטלקית בעלת כוח המשיכה הגדול ביותר.
מרים — משום שתיאר זד, הוענק לי על־ידי
גובי מס־ההכנסה.״

בערבות בו רמה
בדיחה נפוצה סיפרה בשעתו כי שליש
ברית־המועצות המניח יוסף ססלין נתקף יום
אחד שיגעון גדלות, גילח את שפמו והחל
מביט בראי וצועק :״אני מאיר יערי מאורע
דומה (כמעט) אירע השבוע לאישיות המסמלת
את הקצה השני של הגוף הפוליטי
הישראלי, ח״ב חרות מנחם כגץ: אדם
בשם יחזקאל קרעון נעצר לפני ביתו של
בגין ברחוב רוזנבאום 1בתל־אביב, החל
לצעוק בקולי־קולות :״איי בגין ! אני בגין 1״
להוקרה מטורפת פחות זכה תבר-קיבוץ
נען, מגלה מגדל־ד,ורדום במצדה, ארכיאולוג-
חובב שמריה גוטמן, שתיאר במאמר
מפורט בטיימס הלונדוני כ״מיטטו שמרל
גיטמן שנולד לפני 42 שנד. בגלאזגו, סקוס־לאנד
וחי כעת בקיבוץ נעז.״
בחובבויות אחרות עוסק מבקר המדינה
ד״ר ׳זיגפריד מוזם: הוא סיפר השבוע
לילדים אמריקאיים כי פעמיים בשבוע הוא
מבצע התעמלות בוקר מאומצת במשך שעה
שלמה, מיקדמת ביותר.

המתנה דשבועות :
שו טףרצ פו ת או טו מ טי

תוך כמה דקות לסי השיטה
היעילה וו־,חדישה בעולם של

•ערבול׳

*1.1X1*791700 03*111

מחירה — 2 8 5
(כולל מ. מ).
מיוצר ע״י מ. ו .בע״מ

אנו נותניםאחריות
לשנה אחת על כל ״שט־קל״
בעדשגיאות ייצור.
ספוג להחלפה אפשר להשיג בכל עת

להשיג בכל החנויות המעולות.

לשם החרוט
״שט־קל״

המפיץ היחיד: אופיט כע״מ, רח, הגליל ד, תל־אביב, טל 66475 .
סוכנות משנה לצפון: א .פוצינר, ת .ד <1438 .חיפה.

ג לי־ ד ה

תדמה

בלבד

לבידור שונה יזכה ראש ממשלת בורמה
או גו בבואו לבקר בישראל: תיאשרון
הבימה יציג לכבודו הצגה מיוחדת של בערבית
הנגב, המחזה שנבחר למטרה זאת על־ידי
משה שרת עצמו.

סגאלדיוחמא רי ס
״לא יהיה נכון לומר שכל הציירים הם
קבצנים,״ אמר השבוע צייר ישראלי צעיר
כששמע על פתיחתה של תערוכת הציירת
הישראלית ציפורה אילץ ברוב פאר יהדר
בפאריס, ועל הדפסת קאטאלוג מהודר ביותר,
בשפע תמונות צבעוניות, לקראת תערוכה
זאת, למרות העובדה שהציירת מציגה את
עבודותיה בפעם הראשונה. סיבת ההידור
המיפרז: הציירת היא אשתו של אחד הבעלים
והמנהלים של מפעל קייזר פרייזר בישראל

אפרים אילץ.

לכבוד מיוחד יותר זכה ממציא ד,תרכיב

וגד שיתוק־ילדים(היהודי) ד״ר יונה פאלק:
האדם הראשון שפנה לוזעדת פרסי נובל
בשטוקהולם בהצעה להעניק לו השנה את סרס
נובל לרפואה היד, ד״ר מוסטאפה־אל־דיוואני,
מחשובי הרופאים במצריים.
בכל חדר במלין רמת אביב הונח לא־מכבר
תנ״ך עברי־אנגלי מהודר, בהתאם להצעה
שהשמיע נשיא ישראל יצחק כן־צכי בביקורו
האחרון במלון.

ביתי, קללהכין -וכלכךכ \71־י־העוג
ם הזה 919

במרחב
החי 111־ אחאס סו א דיו ת

סוריה
* ברמע כו
תושבי חיפה זוכרים היטב את אחמד
שוקיירי. עורכי־וין היו נפגשים בבתי־הניש־פט
עם הגבר סרוע־השיער. הם לא התפלאו
כשנודע להם כי חברם־לרקצוע הפך סגן
מזכיר הליגה הערבית, אחרי שברח מן
הארץ בימי המלחמה.
מי שהכיר את שוקיירי לא התפלא גם
בשסכסוכיו עם הבום שלו, מזכיר הליגה
עבד אל־חלק חאסונה, הפכו לסוד גלוי,
שוקיירי היה מתרוצץ במסדרונות האו׳׳ם
בניו־יורק, מכחיש את הצהרות חאסונה, זורע
מבוכה. בץ שאר הנציגים חובשי התרבושים
והקאפיות.
כשנעשה מצבו בלתי־נסבל, ביקש שוקיירי

בירושלים, החלו בנימין ריבלין ( )22ומרדכי
שלום ( )23 בקטטה חריפה לאחר שלא
יבלו להסכים ביניהם מי יקרא ראשון את
העיתון המשותף, הובאו לטיפול במגן דיד
אדום, נעצרו על־ידי המשטרה שמסרה הידעה
על המקרה לעיתונות.

ה תו דההמ דו מ ה
בכביש העמק בקירבת עין־חרוד התחפש
צעיר רודף־טרמפ למתעלף, נאסף כעבור זמן
קצר על־ידי רופא, שהתרגז על התרמית, הביא
את הצעיר למרות מחאותיו לבית־החולים
בעפולה.

א ק טי בי. ב ט חו!״
בקיבוץ מעוז, פירסם העלון המקימי

ספורט
א תלטיקה־קלה
סנ טי מטרא חד• סנ טי מטר
החום הלוהט ששרר באיצסד התל־אביבי
שעה שנערכה בו ׳בשבת האחרונה התחרות
על אליפות הארץ לנוער באתלטיקה קלה,
היה הדבר היחיד שמחיץ לתוכנית. כי מלבד
פרט זה שרר בתחרות סדר מופתי, שלא
הופרע במאומה על־ידי ההשתתפות ההמונית
( 150 מתחרים) .בכל זאת השפיע החום
יותר מן הסדר, גרם לכך שרק שיא ארצי
אחד הושג בתחרויות. השיג אותו איתן
שרייבר מכפר מסריק, שזרק את הדיסקוס
למרחק של 44,32 מטרים, עלה בשלושה
מטרים על השיא הקודם.
הפתעת התחרות היתה הופעתו שר הקפצן
רפופורט מהפועל תל־אביב. בתחילת התחרות
הפיל פעמיים את המוט, הצליח לקפוץ
על פני הסם הנמוך־יחסית רק בפעם השלישית
והאחרונה, שעה שכל שאר המתחרים
עברו את הפס ללא קושי. בשלבים האחרונים
של התחרות, שעה שהמוט עלה סנטימטר
אחרי סנטימטר מעל לגובה של 1,70 פטר,
אזר רפופורט כוח, השאיר את מתחריו מא־חיריו,
זכה באליפות עם תוצאה של 1,74
מטר.

הר ץהלד לי שון

אלוף־נעריס רפופורט
קפיצה ראשונה: כשלון

כדי לגוון את התחרויות על אליפות הארץ
באתלטיקה קלה לנערים, ולמשוך קהל
צופים רב יותר לאצטדיון, הזמינו עורכי
ההתחרויות את הרץ השוודי הנודע, סטודנט
המשפטים בורגר וויקולנד, להשתתף בתחרות
ראווה. התחרות נקבעה ל־ 9.15 בבוקר.
חצי שעה קודם למועד הופיע הרץ במגרש,
החל בריצה מוקדמת כדי להכשיר את
עצמו. להפתעתו נודע לו כי מתחריו עדיין
לא הופיעו. המועד נדחה ל־ . 10.15 וויקולנד
לא התייאש, המשיך באמוניו. אולם מתחריו
לא הופיעו גם במועד החדש. הרץ הנודע
לא כעס, ביקש רק להאריך את מסלול
הריצה מ־ 3000ל־ 5000 מטרים, נטל את
מזוודתו, הלך לישון, דרש שיעוררוהו בשעה
שיופיעו מתחריו.
בשעה 11.30 הופיעו המתחרים. נצחונו
של וויקולנד לא הצטיין בהישג מיוחד.

כדו רג ל
אי או ב י

קופץ ילגוכה אינשטיין
קפיצה שניה: כשלון

המשחק בין מכבי יפו לבין מכבי ראשון-
לציון שהתקיים השבת במגרש מכבי יפו
הוכיח שההתחרויות בליגה ב׳ הן הרבה יותר
מעניינות ואף מושכות קהל רב יותר, מא-לו
של ליגה א׳ .ההתחרות בין שתי הקבוצות
היתד, הוגנת, ברוח ספורטיבית, לא חסרת
מתח, נסתיימה בתוצאה 0 :3לטובת ה־יפואיים.
קבוצת
מכבי יפו הראתה משחק נאה, צירופם
יפים ובעיטות מוצלחות. ראוייה לשבח
העובדה שהקבוצה העלתה שחקנים צעירים,
דוגמה לשאר הקבוצות. רמת המשחק של
הקבוצה לא ירדה, למרות חסרונם של מספר
שחקנים טובים שהוצאו ממנה לאחר משחקה
נגד הכוח תל־אביב.
לציון מיוחד ראוי השער השלישי. הכדור
נתקל תחילה בקורה, חזר והתגלגל לרגלי
השוער, נכנס לרשת. הקהל היד, הוגן׳ מחא
כף למבצעיהם של שתי הקבוצות באחד.

שסר שד כ בו ד

קופץ־לגובה ימיני
קפיצה שלישית: הצלחה

גב ציבורי, מצא אותו בדמות הממשלה
הסורית הנוכחית. יתכן והיה עובר לדמשק :
אולם הוא היה מאוהב דווקא בקאהיר. לכן
מצא פתרון מקורי: ממשלת סוריה מינתה
אותו לשגריר)• ,בבירת מצרים.
הנשיא לא אהב. עד כאן היה הכל
טוב ויפה. המינוי כבר היה חתום, הועבר
לאישורו הרשמי של נשיא סוריה, חאשם
אל־אתאסי. אולם זה לא אהב את שוקיירי.
הוא עילעל בספר החוקים, מצא שקיים
בסוריה חוק האומר שאיש אינו יכול לייצג
את. סוריה בעולם אם לא גר בסוריה קודם
לכן עשר שנים רצופות. שוקיירי, הסורי
החדש, לא התאים לכלל זה.
עתה התרגז גם סברי אל־אסאלי, ראש הממשלה.
הוא היה מוכן להילחם למען ילד
טיפוחיו. הכריז הוא, בתוקף :״אם זהו
החוק, אנחנו נשנה אותו ג״
העו- 05 הזז! 9.19

הגדרה להשתתפות פעילה במסיבות ליל־שבת
:״חבר הנרדם במסיבת ליל־שבת, השתתפותו
היא כמובן פאסיבית. אך אם הוא
נוחר — נחשבת השתתפותו כאקטיבית.״

תונס ת
בירושלים, נשאר אילמה של להקת מסד
שהציגה את המחזה הבריטי בשבוע הבא

כמעט ריק, משום שרוב המעיינים במודעה
סברו כי ההצגה תתקיים בשבוע הבא.

שד מס ה סו ס
בתל־אביב, דרש עגלון שהיאשם כי סוסו
נשך אדם, וכי גם בעבר התבלטו סוסיו בפראותם,
מן השופט לא להתחשב בטענה
האחרונה, משים שהסוסים הקודמים מתו
ואין קשר בינם לבין הסוס הנושך.

קבוצת הפועל תל־אביב הופיעה במגרש,
במשחקה נגד אחותה הבלפורית שהתקיים
השבת במגרש באסה היפואי, בטוחה בנצ־חונה.
הדבר הורגש גם בהרכבה: המגן
ווים, כבד התנועה, הועבר ללא כל הצדקה
לתפקיד של חלוץ מרכזי. השחקנים זילזלו
ביריביהם, זכו כתוצאה מזלזול זה בשער.
חודורוב ניצל בדרך נס משערים נוספים.
אם כי תוצאת המשחק היתד 1 : 8 ,לטובת
התל־אביבים, יכול היה נצחונם להיות גדול
סי כמה, במידה שהיו מופיעים דרוכים לקרב.
ויחס של שערים, כיד־ע, קובע לעתים לא מעט.

המכנס• נ ק דווו
בתקרית בלתי־נעימה זכה חלוצה המרכזי
של אלופת הארץ בכדורגל׳ מכבי תל־אביב,
שייע גלזר, בהתחרות עם בית״ר ירושלים
שהתקיימה השבת במגרש באסה ביפו. מכנסי
הספורט שלו נקרעו בזמן המשחק, מצידם
האחורי. גלזר הצליח להחליפם בהקדם, בלי
למשוך את תשומת ליבו של הקהל הסקרני.
אולם הגורל רצה אחרת: מספר דקות לאחר
מכן, שבו ונקרעו מכנסיו של החלוץ המרכזי.
הפעם היה הקהל שבע רצון.

את המכתב הבא, אני מפרסמת כלשונו,
מטעמים מובנים ,״אנחנו שני חבר״ם,
בוגרי בי״ם תיכון, מאסנו בחיי הוללות
סלוניים ריקים ולקראת העתיד אנו
ח-שבים על הקמת מסגרת הברתית בעלת
אופי ותוכן אינטלקטואלי רציני.
אנו מבקשים ממך, לפנות מעל גבי
מדורך בשבועון, אל כל המעונינים
(בנים ובנות) להתקשר עמנו, לשם יצירת
מצע ובסיס למשימתנו. המעונינים חייבים
להיות תושבי היפה או סביבתה.״
כתובותיהם של שני היוזמים הם :
אילן ישראל, רחוב הספירט 20 הר־הכר־מל,
חיפה. ודוד גרוסמן, רחוב הכבירים
מס׳ 3ד,ריר,כרמל, חיפה.

ארכיטקטורה של שפות
ס טו דנ ט המסיים את לי מו די ה אר כי ט ק טו ר ה
לג מרי
( ) 913/809 איננו שול ט עדיין
שלו
בשפ תנו ה עתיקה, או ל ם מתעק שלה תב ה ר
דווקא ב עב רית עם נערה בגיל .22— 25 אין
לו כל מג ב לו ת בי חס לה שכל תה. הו א מו כן
מדי פעםלכ תו במש הו בג ר מני ת, רו סי ת
צרפ תית, אנג לי ת, ו רו מני ת בהן הו א שול ט
יפה. בז אתלאמס תיי מתר שימת מ ע לו תיו.
הוא או ה ב מו סי ק ה קל א סי ת ו מו ד רני ת, ריקו אחרים

לנו ע. תי א ט רון. ו כ מו רבים
דים.
וכד. הו א אף מנגן ב א קו ר דיון ו פ סנ ת ר.
נילו . 28

לאחיות, מכוניות ואמצעים
שיו ש נ ערות בניי 919/810 ( 18— 19
תל מי דות בי ״ ם י אזזיו ת מ עונינו תיהתכתב
ב חורים בעי׳
הכ רו ת רי, עם שי ש ה
י שם
הנתוני ם הבאים ( :א) בעל׳ ב יי רכב שיסתיר,
ל כי ה ש שה (ב) או הבי בילוי ו ב עי׳ א מ צעים
לכד> .נ< ב עיי אינ טליגנ צי הוהש בי ת
ן ד; וו בהלמ עי ה מ״ 0ז 1,ס ״ ח. ן ה< פר צו ף
נאה (ו) מ ס בי בו ת תי־ א בי ב. אם ש מ תם לב,
אני, אי שית, אינני או הדתנע רו ת מ סו ג זה.
או לםכ פי שי א פ עם אמר תי אני משמשת
כאז רי, בתפר,יד נו ש א מכ תבי ם ובכז ב עי•
מ כוניו ת ר שות הנסי עהיכם.

דם, ספרות, ודר,ודים
כנר אהשס טו דנ טי ם אינם שוני םמשארה אדם.
ל,הו ל מ שי א ת ( )919/611 בן ה-ג— 2
אף הו א, כרבים אחרים. רוצה ל ר או תבת מונ ה
הוכחה לביו ם דם. אצל נערה ה מכיל ה בין
ה שאר אביזרים כיו פי, הו מ ר. אינ טליננ צי ה,
ה שכלה תי כוני ת (י כו להל היו ת נם ת ל מי ד ה),
ל ה תכ תבות הו א מציע נו ש אי ם בלתי רנילים
קו לנו ע,
חבר תיו ת. ס פ רו ת,
כ מד ע, ב עיו ת
ס פו ר ט ורירודיס( .פ ח יש לי חשש ש הכוונה
לא לבר בו רעט).

רגילה כהחלט
( ) 919/612 שהיא נערה בת . 19,5רנילה
בהחלט. לדבריה, ו מכינ האת עצ מה לקריירה
של הור א ה. או מרת שהיא מו בנ הלהת פנו ת
26ל פ חו ת
על מנ תלהתכ תב עם ב חו ר בן ׳
והמאחד ב תו כו י פ -תו א ר, רמה אינ טל ק טואלית,
חו ש הו מו רוה בו תיו ת.

יש לד ייעוד?
בן ה־ 29ה מ סו מן ל פני כן 919/813 איננו
או הב להתבל ט. ל עו מתזאת הו א או ה ב טב ע,
טיולים ו מו סי קהעמ מי ת. הו א י שמח ל מ צו א
חברה לעט ב על ת ת כונו ת דו מו ת. י שמה עוד
יותר אב יתברר שהיא ,.עובדת חיני ד ה רו א ה
ייעוד ב ע בו דתה .״

בימים פזרופים אלה..
( ) 919/614 לא מ צא עד היום חברה כ רו חו.
הוא ס טו דנ ט ב אוני ב ר סי ט ה מסתייג ב מק צת
בגי שתו הרא שונ ה אל נ ערות >הוא בעל
התכונה הנדירה של הסמקה) .נערה לסי
רוחו היא ב על ת אינטליגנצי הלא דווקא על
הנייר. פק חית במידה מספקת כדי לנהל
שיחה עם אדם ול הבינו ולא סנו בי ת. הו א
טוען כי ק שה, בי מים ט רופי ם אלה ל מ צו א
כזו. ה א מנ ם צדק ׳י

רון. כן. שמ עתי נם שמע תי על סו פ רי ם
צעירים בני ז . 1א שר לד. ידידי — דע ש ש
מותי הםוכ תוב תי הם של מו ל ״יםו עו רכי ם
מו פי עי ם על כל ספר. כל ש בו עון. ה פנ ה אליהם
אתי צירותיך — ואני מקווה שיסלחו לי.
ג.ב. כ תי ב ה היא דבר אחד. ל הרוי חכפף,
דבר שני. השניים אינם הולכים ת מיד ב ד
בב ד.

מה לידידי כביתי?
״וירי ״ .מ אח ר שי אתוכי׳ י ש נו חאחכי
הדור הצעיר, בעיקר א ח הנ ערים, שי קו מו
כ א שר את נ כנ סתי הדר או ניג שת י ש וי ה ן,
יו צי או עיי דכפף רב ויחלקו ידוישמיד
מה דעתד
תייו ה א מרי ק איו תמחמ או ת
שת שתני את ב מק צ ת. תהיי פ חו ת כנו בי ת
ויותר אנו שי ת — אט חלי פו ת קיץ קרירו ת
ו עניבו ת מו צ או ת הן ב עינייך יותר מאשר
זוג ה מכנסיים המסורתיים והחולצה הי בנ ה —
מה את עו שה פה )

על כל הפונים אלי ככל
עניץ שהוא, לצרף #00 פרומה
ככולים.

מדע
מוביל בכל הדרכים
האם אתה יודע את ארצך ז
האם תובל לזהות את הנקודה המסתתרת
תחת סימן השאלה שכמרבז המפה אשר
לפניך?
גם אליה מגיע יום יום אוטובוס ״אגד״,
בשם שהוא מגיע לשכנותיה -קיבוץ עמיר
וגונן.
בל שעליך לעשות הוא לזהות את שם
היישוב ולשלחו בצרוף ברטים משומש כל
שהוא של בל קו ״אגד״ שהוא ל״מכצע אגד״,
תל-אביב, ת.ד.6137 .
בין המזהים נבונה יוגרל פרס ראשון של
עשר לירות וחמשה פרסים של לירה אחת
כל אחד.
מאות התשובות שהגיעו בשבוע שעבר לא פקפקו אף לרגע, ידעו כולן את
התשובה הנכונה, או כפי שכתב אורי גרזון מתל־אביב, רחוב קורדובה : 6
המושב הוא כמובן (בהדגשה) בית הילל!
הגורל העלה בין בני הארץ היודעים את ארצם את מרגלית מקוסת־חולים, טבריה;
את יגאל לוקץ מחיפה, רחוב יוסף ( 38 שצרף ליתר ביטחון לא סתם כרטיס
משומש של ״אגד״ כי אם כרטיסיה משומשת של שלוש לירות) ויאיר מיוחם
מראשון לציון, רחוב מנדלי , 10 שהסביר כי בית הילל זכתה בשמה לזכר ד״ו
הילל יפה, מראשוני הרופאים בארץ.
כל הפרסים יישלחו לבתי זוכיהם בהמחאות דואר ובמכתבים רשומים.

חידון הארץ

רפו א ה
לדה בשםדליה
.הילדה הבלונדית הקטנה נעה ברוב חן.
הקהל הגדול ישב מרותק למקומו. היא דיברה
תחילה צרפתית, אן פתע עברה לעברית,
לשמחתו הגדולה של הקהל שידע כי היא
:תיירת. אולם דליה הקטנה לא הסתפקה אף
בכך: היא ירדה אל הקהל, לחצה את ידי
הילדים והילדות.
י לא היתד, בכך משום חויה, לולא ה־תה
הילדה הקטנה בובה. היא, כמו חברתה
בובה שחורה בשם ליאונל האמפטון, היתד,
שייכת לתיאטרון־הבובות הצרפתי של לוי
ופולאק. הקול העברי היה שייך לתקליט של
נאוזה דמארי, בתה של הזמרת התימניד. ה־יפהפיה.
והקהל היה מרותק למקומו לא רק
מרוב התפעלות, אלא גם בגלל טרגדיה אישית:
הוא היה מורכב מ־ 300 ילדים משותקים
והוריהם.
שי תו ק ־ ה מ כו ג רי ם. ההצגה התקיימה
בבית־החולים אסף הרופא בצריפין, ביוזמת
אגודת פוליו, חבר הפעילים של בטי(״הדינמו
האדום״) דובינר (העולם הזה .)917 מתנדבות
של האגודה הביאו את הילדים, ברובם מקרים
קשים של קרבנית שיתוק־הילדים, מכל רחבי
הארץ, מתוך תקווה כי ההצגה תתרום תרומה
נפשית חשובה לשיקומם.
היה זה קטע קטן של המאבק העולמי נגד
שיתוק הילדים, שנכנס לשלב חדש כשנתנה
ממשלת ארצות־הברית לפני שבוע הכשר להמשכת
ההרכבה מתרכיב סאלק אולם בחזית
הארץ לא היה עדיין כל חדש: המאמצים
להקמת מכון לאומי אמיתי לעזרת הנפגעים
לא התגברו לפי שעה על שיתוק־המבוגרים.

בעיקרה פעילות מחשבתית ; לעתים רחוקות
מסוגל הגוף לבצע מה שהמוח מצודה״.
הוא גילה כי סרטנים, בשר לא מבושל, או
אספרגוס, הנחשבים כתרופות הפלא בנידון,
אינם עוזרים במיוחד ; שמפניה, יין טוקאי
ומשקאות משכרים אחרים לא רק שאינם
עוזרים אלא אף ממעיטים את הכושר המיני.
את העצה לגברים להיות לא רק בעלי
כ״ק( 1/כושר קרבי )1אלא גם בעלי כ״מ/ן
(כושר מיני )1השיא בו במקום רופא צבא
צרפתי. הורה הוא: שמור על תפריט יומי
מאוזן העשיר בפרי הדר, חלב, שמנת, ביצים,
בשר רזה, כבד וירקות.
לא חשובה פחות: מנת שינה מספקת.

גלולות
פרפ רי םמוד -דדד
עצה חדשה לאובדים בים גילו החודש
מדענים בריטיים: הרוצה לשחות אל החוף
חייב לשחות בכידון ההפוך מזה של טיסת

מ ה •דעו חו־־דל
אם כי חז״ל פסקו ״טוב שברופאים לגיהינום״
(קידושין פ״ה) לא נעלב מהם הרופא
התל־אביבי ד״ר דויד מרגלית, החליט להוכיח
עד כמה התמצאו חז״ל במדע הרפואה.
את ההחלטה הזאת ביצע ד״ר מרגלית על
גבי דפי שנתונם של הרופאים היהודיים
דוברי העברית בארצות־הברית, הרופא העברי,
בו פרסם החודש אוסף מקיף של אימרות
חז״ל. יזוכמניות על נושאים רפואיים מ״כל
השטוף בזימה — זיקנה קופצת עליו״ ועד
לששה הדברים שהם סימן יפה לחולה :״עיטוש,
זיעה, שלשול, קרי, שינה וחלום.״
כוחם של חז״ל לא היה יפה באימרות
בלבד. הם ידעו גם את הסיבות למחלות רבות
שעל מניעיהן נחלקים טובי הרופאים עד היום
הזה. אחת ממחלות אלה היא מחלת הטחורים,
תחתוניות בפי חז״ל.
קבעו הם (בברכות נ״ח) :״עשרה דברים
מביאים את האדם לידי תחתוניות: האוכל
עלי קנים, עלי גפנים, מוהני בהמה, בלא מלח,
שדרו של דג, דג מלוח שאינו מבושל די
צורכו, השותה שמרי יין, המקנח בסיד ובחרסית,
המקנח בצרור שקינח בו חברו, ויש
אומרים, אף התולה עצמו בבית־כיסא יותר
מדי.״

בטי דובינר וילדה
לילדה בלונדית —

פרפרים, באם מצויים כאלה, מעל למים. כי
טיסות הפרפרים נושאות אופי של התאבדות,
מתרחקות מן החוף, לא מתקרבות אליו.

מים. מי ס !גון
מחקר תעשייתי שנערך בשבדייה גילה
עד כמה חיוניים המים לא רק לאדם: להפקת
ליטר נפט דרושים עשרה ליטר מים: לשם

תזובה

ד ע היכן אתה עומד
גונן: קיבוץ בגליל העליון המזרחי, על הגבול.
נוסד באוגוסט .1951
שמו הזמני היה גורבה ונחלאים ב׳.
קיבוץ עמיר: בגליל העליון המזרחי, בעמק החולה.
נוסד ב־.1939
היישוב העברי הראשון בדרום עמק החולה.
סימן השאלה: קיבוץ בגליל המזרחי, בגבול עמק החולה.
נוסד בנובמבר .1945
בראשית מלחמת השחרור ערכו הסורים התקפה חזקה על המקום.

וכל הדרכים 1011111ל א \ ד

כי צדלכבדב ״ מ/ו
אחר שנת הבצורת האחרונה נדהמו שלטונות
איי הבתולה שבאיי הודו המערבית (אוב־לוסיה
30 :אלף) לגלות ירידה מחרידה בשיעור
הילודה המקומי. שנה אחת רבת־תנובה
יותר מאוחר גילו תופעה הפוכה: שיעור הילודה
הרקיע שחקים.
חוקרי רפואה שהתעניינו בתופעה עמדו עד
מהרה על הסיבה: לתפריט החדגוני של קמח
תירם ודגים, מנת מזונם של הילידים בשנה
שלאחר הבצורת, נוסף שפע של עגבניות,
בעלות כמויות ניכרות של ויטמין בי. וסי.
היה זה אישור נוסף לדיעה ההולכת ומשתלטת
בחוגי הרפואה כי כושר מיני קשור
במישרין לצריכת ויטמין בי. וסי *,ולא להם
בלבד. הדעה המקובלת אומרת כי כושר מיני
הוא תוצאה ישירה של כושר גופני.
אך מה לעשות כדי לא לקיים מה שהביע
החודש, בכינוס מדענים, מומחה תזונה בריטי?
אמר הוא :״לרוב הגברים בימינו מין היא

— חבר שחזר

* דימה שנתקבלה על דעת החיילים האמריקאיים
במלחמת קוריאה שקראו לגלולות הויטמין
שלהם גלולות ארול פלין על שם שחקן
הקולנוע המצליח באהבים.

ייצור קילוגרם נייר דרושים, בין השאר,
182 ליטר מים; לטוויית קילוגרם אריג צמר
— 530 ליטר מים ; לטון מלט — 2800
ליטר מים ולטון פלדה משובחת — 350
אלף ליטר מים.

ילדים עם ליאונל האמפטון

העולם הזה 919

ירד האוץ. בן ,25 נשוי.
נער השכרה תימנית. קצין.
מורה.או נוער מקצועי, זח:
השיטה: מנהלו המדעי של המכון למחקר חברתי שימושי, פרופסור אליהו לואי
נוטמן (עס היד אל הלוח) מסביר שיטת מחקר חדישה, שנוצלה כבר בכמה
מהמחקרים האחרונים שערך המכון, לנציב הע,לם הזה, עורך־משנה דוב איתן.
שאלוני משאל הקוראים (העולם הזה )904
שמולאו על־ידי 1264 קוראים בנאמנות רבה,
אפשרו למערכת לקבל תמונה מדוייקת שלך,
קורא העולם הזה, ומה שחשוב לא פחות,
של דיעיתיך על עקתונך.
תשובות אלה המייצגות 77 ,של תפוצת
העיתון באותו שבוע * נשלחו לירושלים,
למכון למחקר חברתי שימושי, בראשו עומד
הפרופסור אליהו גיטמן, פרופסור אורח באוניברסיטה
העברית לשיטות מחקר. משך
כמה ימים טרחו עוזריו של הפרופסור על
טימול תשובות השאלונים, תרגמו סמלים
אלה בצורת ניקובים על הכרטיסים המייחדים
לדבר, מיינו את הכרטיסים במכונת המיון
חדישה ביותר, יחידה ממינה בארץ.
כתום המלאכה הרבה הסביר פרופסור גוטמן,
שאיננו אחראי להכנת השאלון, אך שסי כם
את שלל מספדי השאלון, כי לו נערך
השאלון בצירה מדעית, מתוכננת יותר, היה
מאפשר עיבוד מהיר יותר וממצה יותר.

גס פרו. גס יפ אן
גילך הממוצע הוא 25 שנים והסיכויים
הם רק אחת לחמש כי הנך למטה מ־ 18 או למעלה
מ־ .30 אתה רווק, אי, וזאת כנראה הברירה
היחידה האחרת, נשוי. אך הסיכוי שווה. על
כל קורא רתק מציי קורא נשוי אחד. אולם
מתוך כל חמישה קוראים נשואים ארבעה
הם כבר אבות (ואמהות) לילדים.
כל קורא שני הוא יליד הארץ. ואם לא
נולדת בארץ יש לך סיכויים להיות יליד
פולין (כל קורא עשירי) ,עיראק (כל קורא
ארבעים) או תורכיה (כל קורא מאה) .אין אלה,
• הענות ללא דוגמה בעיתונות העולמית,
תפוצת העולם הזה עלתה בשבועות האחרונים
בכמה עשרות אחוזים נוספים.

כמובן, כל האפשרויות. בין קוראי העולם
הזה מצויים ילידי אפגניסטן ופרו, גרינלנד
ויפאן, שלא לדבר על ילידי לוכסמבורג, ברזיל
והודו. אך כנגד
שנה.
עולה

אם לא נילדת בארץ הסיכויים הם שלוש
ארבע שאתה מצוי בארץ לפחות 15
מה שלא מונע כל קורא חמישי להיות
חדש, שהגיע ארצה אחר קום המדינה.

נסבל. גם ס 1פ ר
אתה תדאי סקרני לשמוע יותר על עצמך
מאשר עובדות ביוסטטיסטיות גרידא. אם
כן דע כי אתה משכיל בהרבה מן האזרח ה־
*מוצע. בכל שניים משלושה מקרים אתה
בעל השכלה תיכונית לפחות, בכל מקרה
שמיני בעל השכלה אקדמית.
ההשכלה המשתקפת יפה במקצועך (שהוא
לפי סדר השכיחות) — פקידות, מלאכה, מסחר׳
הוראה, מקצוע חופשי אחר. אך אין
זה הכל. אתה עלול להיות טרקטוריסט או
איש צבע הקבע, חקלאי או ימאי, סבל או
סופר ובמקרים רבים מאד איש היודע להעריך
עיתון טוב — עיתונאי.
אחרי כל ההקדמה הזאת אתה וודאי מ־עיניין
לדעת מה היא הכנסתך החודשית.
לגמרי לא רעה. בממוצע 220 לירות לחודש.

רו ב י צי ב י די ע ה חיו בי ת
אחרי שנתגלה מי אתה נתגלה גם טעמך:
על־פי־רוב אתה קורא קבוע בעל יחס אוהד
לעיתון. אתה סבור כי העיתון מעניין, אומר
את האמת ולוחם למען הצדק. ולדיעה כי
העילס הזה רשאי, כפי שהוא הוכיח לאחרונה
שוב, לומר על עצמו שהוא כסיפמתו
״בלי מורא — בלי משוא פנים״ ניתן רוב
יציב (של ״/י׳ ,)65 כשם שכמעט ־ 707 מן

השאלות: עובדת המכון למחקר חברתי שימושי בדרך למכונות
הניקוב כשהיא מחזיקה בידיה כמה עשרות מ־ 1264 שאלוני הקוראים.

הקוראים משוכנעים כי העיתון הוא בלתי
תלוי ובעל ויעה משלו.
כדאי להזכיר בהזדמנות זאת כי ל־־/״52
מבעלי הדיעה דיעה חיובית על עורכי העיתון,
בניגוד ל׳ .970 בעלי הדיעה השלילית.

אחוז אחדו עו בדהםע 1י*נת
אתה אינך אגואיסט ; נותן לפי אומדן,
אפשרות ל־ 5,7מידידיך, קרוביך, שכניך או
חבריך לעבודה לקרוא את העיתון. פירושי
של דבר כי העיתון נקרא בשבוע רגיל
על ידי יותר נד 102 אלף קיראים.
כאן המקום לציין כי רק אחוז אחד של
קוראי העולם הזה קוראים פחות מן החצי
של העתון בניגוד ל״־ 997 הקוראים איתו
מן העמוד הראשון עד העמוד האחרון, או
כולו מלבד מדירים מסויימים,.

אשר לשער העיתון, אינך שמרני כלל.
ברוב של 5570 אתה תובע לגתנו ככל האפשר.
מעניינת לא פחות העובדה כי כנגד
כל קורא התובע לשים יותר בחורות על
!לשער מצוי אחו התובע לא לשים בכלל
בחורות.

ארוך, מאלףוס שו ח ד
אתה שבע רצון מאד מדבר העורך, ממדור
המכתבים למערכת ומהרפורטז׳ה הגדולה
בראש הגליון. אשר לרפורטז׳ות הקלות סבורים
5070 כי הן בסדר כמו שהן— 1070 ,
כי הן טפשיות — 50/ 0 ,כי הן מיותרות,
ו״ 470 כי הן משעממות.
בסך הכל סבורים 6070 מן הקוראים כי
בעיתון קיים שיווי משקל מוצלח (— 2070
יותר מדי חומר קל/ 0 ,ס — 6יותר מדי חומר
כבד).
אתה היית רוצה לראות מדור בעולם ארוך

התשוכות: מכונת מיון, הממיינת, מונה, מלווחת ומדפיסה סיכומים
במהירות של 400 כרטיסים לדקה, סיכמה תשובות קוראי העולם הזה.

יותר, אם כי אתה מסכים שהוא מאלף כמו
שהוא. גם למדור במרחב רחב יותר לא היית
מתנגד כלל, אם כי גם בממדיו הנוכחיים אתה
סבור כי הוא מעורר מחשבה (מה
שלא מנע 40/0מלהביע את דעתם כי־ במרחב
הוא מיותר ו״ 2,570 אף טעני כי הוא משוחד).
מדורים אחרים שעברו תחת שוט ביקורתך
הם אנשים האהוב עליך (בסדר, משעשע
מאד, כדאי להאריכו ,7270 :יותר מדי
רכילות , 130/0 :מיותר לגמרי ,670 :אין
דעה 47
אותו אחוז אוהדים נפל בחלקו של החי
(משעשע מאד וקצר מדי ,7270 :טיפשי :
־ , 107 ארוך מדי 17 אין דעה .)1570 :

עצמ אי. מתלהבזאל מוני
רק כל קורא שביעי חולק על ביקורתיו
של-עורך מדור קולנוע, אם כי כל קורא שש־היה
רוצה לראות את המדור עצמו יותר
ארוך. תקווה שהובעה גם לגבי המדירים
אמנות, ספרים, וספורט.

אתה עצמאי בדעותיך: אתה מושפע רק
פעם אחת מכל ארבע המלצות מדור הספרים,
אם כי אתה נתון יותר להשפעת עורך
מדור תיאטרן, מקבל אתת מכל שתי המלצותיו.
אתה מתלהב לתיאטרון, היית רוצה
לראית את המדור לעתים קרובות הרבה
יותר.
רק כל קורא ששי שייך לאותו סוג קוראים
האהוב במיוחד על פותרי־תשבצים־על־מנת־לקבל־פרס:
אלה שאינם סותרים תשבצים
עולמית. חמישה הנותרים פותרים אותו
דרך קבע, לעתים מוזמנות אי מאפשועם לאחרים
לפתור את התשבץ שבגליונם.

בסדר. ט 1ב. מ צז ״ן
־ 807 של קיראי העיתון מסכימים עם עורך
הכיתוב, הודיעו כי סגנין העיתון הוא מצו־יין,
טוב ובסדר כמו שהיא. אם כי נמצאו
107,הסבורים כי הוא אחיד מדי— 27 , ,
כי הוא קשה מדי (ל־־ 87 הנותרים עדיין אין
דעה).
על נושא חשוב אחר אין דעה ל־.1570
הנושא: יותר תמונות על חשבון פחות
חומר קריאה• 7070 מתנגדים ,־ 157 היו
מקבלים שיניי זה באהדה.
בולט מעל לכל סיכומי המספרים והאחו־זים:
אתה קורא העולם הזה, שייך לשכבה
הקובעת את הווה ועתיד הארץ, עיתונך
עומד לא רק במקום הראשון מבחינת מספר
קוראיו אלא גם מבחינת טיבם.
כי העולם הזה הצליח, כפי שהמשאל הוכיח
פעם נוספת, לרכז סביבו לא רק את הקבוצה
הגדולה ביותר של הקוראים בארץ, אלא גם
את הקבוצה המעולה ביותר.
אנשי ההתישבות העובדת וקציני צבא צעירים,
עורכי־דין ששמם מתחיל ללכת לפניהם
ומנהלי־עבידה צעירים ונמרצים בתעשיות הי
סוד, ח״כים צעירים ואלפים רבים של סטודנטים
בירושלים ובחיפה.
לוחמי מלחמת העצמאות, מפקדים במחתרת
ועולים שכבר הספיקו להתערות בארץ,
אלה הם קוראיו של העולם הזה — האנשים
הקובעים את דרכו של העולם, והרוצים לכן
לדעת מה נעשה בעולם ולמה נעשה — אינם,
רמציה אותה מספק העולם הזה מדי שבוע.

כזאת אני מחדשת מדור וותיק ב״העולם
דמיו 11ו
הזח״ .כל קורא מוזמן לספק חומר לפינה

זאת, וכל קטע שיפורסם יזכה את בעליו כפרס ספר. המעשיות
יכולות להיות גנוכות -כתנאי שלא אגלה זאת. ראשון הזוכים
כפרס, מכלי שהתכוון לכד, הוא דוד ארנון מנתניה, ששלח לי את
הסיפור הכא :
אחד מוותיקי העלייה השנייה עוצר ברחוב
אדם שפניו נראים לו מוכרים.
״הו ! שלום!״ הוא קורא ,״שלום ידידי
הוותיק ! זה שנים שלא התראינו ! מה
שלומן? ומה שלום ציפורה?״

זו\ חמשירי
היה היה יקה, שמו אוסו —
חביב על מאות חתיכותו.
אך לפתע נשאר
ערירי כערער —
כי יש פאנצ׳ר באוטו של אוטו.

היה איש צנוע נורא,
שכאוטובוס שלט קרא:
״נא לשמור על החוק —
לריצפה לא לירוק !׳׳
אז קפץ וירק לתיקרה.

נאומי וכו׳

״סלח לי,״ עונה השני ,״אבל אינני
זוכר אותן כלל. מתי נפגשנו, אם בכלל?״

זאת אומרת?״ נעלב הראשון.
״הלא יחד סללנו את כביש העמק. יחד
רעבנו וקדחנו.״
״מצטער,״ עונה השני ,״עדיין אינני זוכר.״

יכול להיות !״ מתלהב הראשון.
״הרי יחד רקדנו הורה, ואפילו ישנו יחד
באוהל.״
״אה,״ עונה השני .״אבל באיזו הצגה?״

אדם ניכוי צרין לשכוח את כל שגיאותיו — אין טעם ששני אנשים ישמרו בזכרונם
את אותו הדבר

הטראגדיה של האולקוס

היא, שאפשר לקבל אותו גס מבלי להגיע להצלחה.

יותר מדי עסקנים סבורים שיוכלו לדחוף את
עצמם קדימה על־ידי כך שיטפחו לעצמם על
הכתף לעולם אין אדס עסוק מ

סו ח׳ מפהומש

כדי לדכר על כך, עד כמה עסוק

הוא בהתחשב עם העובדה מה נאים
דיבוריהם של אנשים ומה מכוערים מעשיהם, אולי מוטב היה שאנשים ידברו יותר
ויעשו פח ות איש אינו מסכים לדעתו של אחר. לכל היותר הוא
מסכים לדעת עצמו כשאחר משמיע אותה לפני שאתה שופך קיתון
של רותחין על חסרונותיו של מישהו אחר, התאפק ומנה עד עשרה — חסרונות
משלך על טיכו של נואם אפשר לשפוט לפי שאלותיו, יותר
מאשר לפי תשוכותיו מדוע מסוגל זכרוננו לשמור את הפרטים הקטנים
ביותר שאירעו לנו, אולם בשום פנים אינו מסוגל להזכיר לנו כמה פעמים סיפרנו
עליהם למישהי אחר יש רק דכר אחד כעולם גרוע מכך שמדכרים
עליך — והוא, שאיו מדכרים עליך ...יבורך האיש, שכאשר אין לו מה לומר
אין הוא מיצא לנחוץ לתת לקהל השומעים הוכחה מילולית לכך אין דכר

מרגיז יותר מאשר הסכמה מוחלטת של קהל השומעים שעה

שאתה ממלמל משהו על דלות לשונך ויכולתך המוגכלת להפיק
מחיאות כפיים, זה ממש כמו לפתוח צנצנת זיתים: עיקר הקושי הוא להוציא את
הראשון, ואחריו מתדרדרים ממילא כל השאר לא לחינם מעמידים כקכוק
מים לפני כל נואם: זהו חומר-הגלם העיקרי שלו ...הוא פתח את
האסיפה באמרו :״בטרם אתחיל בדברי, ברצוני לומד משהו ! ״

הכעל

לאשתו :״פחות מדי כסף נשאר בסוף החודש.״ האשת ; ״עוד גרוע מזוז.

יותר מדי חודש נשאר בסוף הכסף׳.״

ד׳עי*#שמ

כותרת הציור הימני היא הפעם רגליה של אסתר וויליאמם כעיני דג
ככריכת השהיה. לציור השמאלי — אתה מוזמן לשלוח כותרת הולמת, והמוצלחת
ביותר תזכה את בעליה בפי־ם של שלושה ספרים. כן יחולקו שלושה פרסים נוספים
של ספר אחד לכותרות מצטיינות אחרות.

חדו ! א! שנים
אם נשים אינן נוטות אשה לרעותה
חיכה -
הגכרים הם הפיכה.
נשים הן כמו לחמניות :
הן נחטפות כשהן טריות .

שו פט הוא איש אשר חותר
את האמת לחשוף מהר :
מי משני המתדיינים
שכר פרקליט מוכשריותר .

כוח הניטים אינו כה קטן
כשהן משתריינות -
כה ול ש תן.

סכנה למוסר מהוות הנשים,
אך עידוד כלי-תחליר לפריחת
נימוסים.

דוגמה לשלטון המיעוט על הרוב :
ילד יחיד בבית טוב.

מי שסבור כי העבר אינו יכול להשתנות
— סימן שלא כתב עוד
םפר ־ זכרונות.

אם אתה מוכרח
כאזהרה ולא כמופת.

שיא

השדמות

האשה האידיאלית ר זאת טויש
הרבה מה לומר לזכותה, אבל השאר
מעניין לא פחות.
המצכ הכלכלי האידיאלי הוא הצירוף
של משכורות , 1955 מחירי 1935
ומסי .1915
התחליף האידיאלי לנסיון־חיים -
הוא להיות בן .16
השמלה האידיאלית היא הפשרה
בין רצונן הגלוי של הנשים להתכסות
לבין רצונן המכוסה להתגלות. נוסח אחר:
השמלה האידיאלית כמוה כגדר־תיל שדי

בו כדי להגן מפני חדירה בלתי־רצוייה,
אולם אין הוא מסתיר הרבה מן הנוף.
הכעל האידיאלי הוא זה המטפל ב־אשתו
כמו במכונית חדשה.
הג׳נטלמן האידיאלי הוא זה שכאשר
הוא נכנס בטעות לחדריהאמבטית ומוצא
בו אשה — הוא ממהר לומר :״אלף
סליחות אדוני ! ״
הדרך האידיאלית לסובב את ראשה
של אשה — היא לומר לה שיש לה
פרופיל נהדר.
ההרצאה האידיאלית דומה לחצי
אית של צעירה: היא די ארוכה כדי לכסות
את הענין, אן קצרה כדי להיות
מושכת.

טייל חוא או מאורע שנשמור אוחו לעד בזכרוננו, או — חס וחלילה — מאורע
שלעולם לא נשכח אותו

א ו טו כו ס יזוא גלי־תזזגורח ש תג חמקונזות גו פנויים גאטר חוא נוסע בנייוז חהסוד.

כל כאנק יעניק.לי מילווה ללא
טורח -
אך רק אם אוכיח כי אין כו כל
צורך.

להביא את עצמן כדוגמה לילדין — מוטב שתציו את עצמן

חזרה לתחילת העמוד