גליון 924

העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 1 | 24 עמודים * חיפה: עוד מעילות * שערוריה
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 2 | מורן מראשי ז נגערכת ד1.ה ׳ייי״י הווו 1 890090 עתונים. נשאלת השאלה: מדוע לא הועמדו רוב הפושעים האלה לדין ז המסקנה ההגיונית היא — המנגנון (האחראי לכד) הוא
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 3 | כלים. גאוותם היתר. על התו הכחול־לבן שעל שרוול החיילים׳ אשר שרתו בצבא הבריטי, שנוצלו למטרות בייטיות טהורות. מה היו מטרות הבריטים? בין השאר: לא לתת אף ליהודי אחד
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 4 | !*1.1110 ! משנס קססנו: ה91ת 000 •• 11י מ תו ך נ או םהסי כו םשל מ תו ך נ או םהסי כו םשל מ תו ךפסק־ ה דין ש ל היועץ המשפ טי ח ״ ם כ הן ה סניגו ר ש מו אלת מי ר ה
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 5 | התביעה, ההגנה והדין מ תו ך נ או םהסי כו םשד מ תו ך ו או םהסי כו םשל מ תו ךפסק ־ ה דין היועץ המשפ טי חיים כ הן ה סניגו ר ש מו אלת מי ד ה שו פ ט בנימין
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 6 | ׳_ מ חנ ה מוניצ־מר ה מ קו ם: אולם מועצת עירית־חיפה. הזמן 20 :ליוני, בשעות- הערב. המשתתפים: חברי־העיריה, מזכירים, קהל רב. מר אבא חושי פותח׳ מעביר את רשות הדיבור
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 7 | במרינה העם הפצצההש לי שי ת ישנם רגעים בחייו של עם, כשהמדינה כולה מוכה תדהמה. כך קרה השבוע כאשר שמעו מאות אלפי האזרחים במדינה כי נשיא בית־המשפט המחוזי בירושלים
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 8 | במרעה בנק הדואר נגד ד״ר ישראל קסטנר לארבעה נושאים : • שיתוף פעולה עם הנאצים. שדרתי החסכון בעיר ובכפר -לשרותך התחזקו היסודות הכלכליים של מדינתנו והאזרח שעובד
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 9 | כ אסדול״ ת הקולנוע הדמת^-ו: המועד עודנו איתן בשדרות ירושילם מספר ,37 רמת יצחק, עומד בית־קולנוע חדש. באולם המצוחצח מוכנים 320 כסאות ממוספרים לקבל את הקהל ; 180
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 10 | ת צ פי מ יי •״גויי״ מש-דיוז • במסגרת התחממות המערכה לבחירות לכנסת צפה ל• ״פצצה״ בשטח לאומי חיוני ביותר. פצצה זו מיועדת להאפיל על כל השערוריות וה״פצצות״ שפורסמו
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 11 | במרחב במדינה גרידא. משום כך, בשובה בוקר אחד הביתה מקניותיה היומיומיות, נוכחה רבקה לדעת כי שגי ילדיה נעלמו .״אין את מסוגלת לחנך אותם,״ ענה הבעל במנוחה לשאלותיה
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 12 | 6616* 0$* 1*3031 7י ^ 7 חוב אחד סטן בלגדון טעזה מאת כתב ״העולם הזה״ באירופה, שודר השבוע על־ידי הבי. בי. סי,. שירות השידור הבריטי : שטחה של לונדון אינו עולה על
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 13 | ליל מונפונס הגדול **ט לושת השופטים היו בעלי קברטים. 18 המועמדות עבדו בשלושה קברטים• הקהל היה הנאשם. פסק הדין ניתן פה אחד בנשיקה. הקהל נשא לבדו בהוצאות המשפט
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 14 | קדחתהכמה. המועמדות המעוצבנות בילו את השעות האחרונות כשראי תקוע מול פניהן. שולחת המבט רב־התקוות בלוח הזכוכית הצליחה, בשעה מאוחרת יותר, להיבחר למלכת חיפה.
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 15 | שורת חזוהר 11 .המועמדות, שרובן רכשו בעמל רב את השימלה לערב זח התייצבו על הבמה, ניסו לרתק את עיני חקחל בתנועות מעודנות, אותן למדו קודם לכן במכון מתאים. ה נו
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 16 | החי מי בצעקלאסי בבאר־שבע, פרצו מביס לדירתו של אחד התושבים, הוציאו ממנה את מקלט הרדיו, הגרמופון ואת כל תקליטי המוסיקה הקלאסית, השאירו ככלי-אין־חפץ־בו את כל
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 17 | ד״וח ל בו ח ר מטע ה מפלג ה הפרוגר סיבי ת ״ ר שו ת ה די בו ר ל אז ר ח! ״ ראיון מיוחד עם מר משה גולדשטיין, המזכיר הכללי של המפלגה הפרוגרסיבית וחכר מועצת עירית
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 18 | וחובב מאד קולנוע ותיאטרון. הוא מעוניין כמו כן בטיולים בארץ. הוא מבקש תמונה מכל מי שתרצה להתרתב אתו. יעל יה ודאי: אם אמנם נכון ם יפורך, היכול להזיל דמעות
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 19 | קולנוע ׳י שראל חזרהכללית בי הכל היה בדיוק במו בשנה שעברה. לאור היום — שעת הפתיחה נקבעה ל־6,45 בערב, כדי שקולנוע ימאי לא יפסיד את קופת ההצגה השניה — נראתה הרחבה
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 20 | הפיה המסננת ^ ו ו עוצרת חמרי גר1י, מ שכחת את הטעם סר• פ עו ל ת הפיה המסננת של עדן היא עוצרת חמר !רו• היא מונעת טבק משפתיך? היא חמצה את מלוא הטעס היא מצננת את
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 21 | ,דו״ח לפותר מטע הסתדדוח הציוני הפדל״ .מפלגת דימו־פ! ארמונות פאר מ שכנו ת עוני מו ל על חשבון האזרח הישראלי בונה מפא״י מדינה לעצמה. בכספי העם הוקמו עשרות בניני
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 22 | דו״ח לכוחד, מטע הסתדרות הציוני הכלל• .מפד&ת המרכז התחשבות כאיש הקטן איננה תכונה מפא״יית. האיש הקטן יכול לגור במשכנות עוני. האיש הקטן יכול לדחוס את משפחתו כחדר
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 23 | דו״ח לבוחר. מטע הסתדרות הציוני הכלליים?,מ 3ל*.ת המרכז האם זה מוצדק? ככף מסתיים הביקור כאחד מארמונות הפאר של מפא״י שאין להשוותם גם למפוארים שככניני הפרלמנטים
העולם הזה - גליון 924 - 30 ביוני 1955 - עמוד 24 | אכול לשובע בלי ־ זוה• ם־טמרוו שלמ אר ט־ןלדרמאןושמ אלו, סו כן פירםומת הוד־ • לי ד־ ג ר מני הששהה בתקופתמלחמתה עו ל ה שני הבישראלועתה הו א ח• באר צו ת ־ הבר ־ ת.
חזרה לתחילת העמוד