גליון 925

מערכת

העירו הראשי 1

העומס מוח

46£קזא 80ז
^14*411
יי*#כי^ח

**ויינמור**״

העיר (העולם הזה ) 923 נראה שהשעה היא שעת
המדחנים, גם לתוית החניה אין זכר על החלון
הקדמי. ובכן. מה הסוד?

אורי אמרי
ראש המערכת :

שרום כהו
עורכי־משנה :
דוב איתן. ברוך •אדי, אורי סלע
עורך תבנית :
עורו כיתן ב :
סיסח איי!
שי יביא
צלם המערכת :
הכתב הראשי :
עסנואי רח
יהודה זעירא
חברי המערכת :
משה אלוני, יחיאל בשן, ניצה נבי. לילי גליל׳,
רותי ורד. בוזי זהבי. יוחנן ורבקה זראי. אוסקר
מאובר. אביבה סטן. עמום קינן. סילבי קשת.
אברהם רססורט.

עורכי המהדורה האנגלית :

״*גד עון חספרדי >*י*1וו־ע*£יוז

פעולת הפיצוץ של המערכת היא פעולת סזון
שניה. בימי המחתרת הם רצו לשבור את מלחמת
האמת נגד המשעבד. עתה את חופש הדיבור...
האמת תמיד כואבת לאנשי אי־הצדק.

יוכבד פיטניק, מבואות־ביתר

תמונה לעולם חוזרת
זו הפעם השלישית שאתם מפרסמים את תמו נת
הד״ר קרליבך, עורך מעריב, בשבועונכם. האם
צריכה התמונה לפגוע בד״ר הנכבד, או להוסיף
לו פרסומת? לאלוהי המערכת פתרונים; אני
אינני מבין.

דניאי שטרן. דויד ססטור.

יוסף סערוני, צה״ל

הממונה על המהדורה הספרדית :
שלמה הרר׳

י־זד נליקסוך 8תל־אביב. ספן הסברקים:
.עולנזפרס -ת. ד , 136 .טלפון .26785
העולם הזה בע׳־מ.
פסזציא לאור :
י18ס ישראל בע״נו, ת״א טל.23204 .

י. מ .חיפה
כל סוד אין בנן, הקורא י. מ .גם על מזכירי
העירייה חל הכלל בדבר השוורים וחסימתם.

הצייר הראשי :

עורך דפוס :

עוול עושים אתם לאותה יפהפיה המופיעה אחרי
קרליבך. אנה הוציאוה מהמסגרת.

יצחק ביגס,

ירושלים

אריח אריאל

דחילקום. הבחורה בתחתונית מופיעה כבר בכל
החלומות שלי !

מנהל מעבדה :

מ. צ.יפו

),בור סוד״ות הסתפרסם ות תחת הכותר״
״•ז ממערכת אחראית עבור ת1כ! הסודעות. ם י,בד
ובו׳ המוכנות על-ידי תברי המערכת ונבדלות
רי״ה יברכו דו״ה ימתבדר־. .וו ־ ח לנוסע
עי-ידם. המדור. רו׳ ח יבוהר• כויל מודעות ם טעם מסלנות וארגונים ציבוריים אשר אין המערכת
אחראית יתוכנן ״וידעות המובעות בחז. ושאינן משבתות בשום צורה שהיא את דעות המערכת.

ד״ר ע. קרליבך
תל־אביב.
קראתי בעיון רב את מאמרך• על הנושא חופש
העתונות. מגיע לך פרם על העצה שאתה נותן
לאנשי העולם הזה לסתום פיותיהם ולתת יד חופ שית
לאנשי ההבלה, לגנוב, לגזול ולחבל ברכוש

בשעת החקירה בפרשת שי חרור היפר״
הפיתוי לפשפש
לא יכולתי לעמוד מול
מעט בתולדות העיר בתקופות עברו. עיל־עלתי
בספרי הצלבנים, כשנתקלתי בפרשה
שהפתיעה אותי.
כולנו למדנו כי המערכה הצבאית האח רונה
של היהודים בארץ היתר, ב מי בר־כוכבא.
ההיסטוריה היהודית נתנה מאז,
כביכול, גט להיסטוריה של ארץ־ישראל,
ועברה לארצות הפזורה. אך א־ן הדבר כך : ולהשתתף יהודים הוס פו לחיות בארץ
בגורלה.
בבוא הצלבנים, מצאו בירושלים ובגליל
קיבוצים יהודיים. כמו בספרד, נחשבו יהו דים
אלה לבני־בריתם של המוסלמים. וכמו
בספרד, הם נרצחו עד הא-ש האחרון. בשנת
, 1100 אחרי כיבוש ירושלים, עלו הצלבנים
על חיפה. הם מצאוה עיר יהודית.
חיפה היהודית לא נכנעה. בניה ידעו את
גורל אחיהם בירושלי ם ובגליל. יחד עם
חיל־מצב מצרי קטן, ובעזרת נשק מצרי,
החליטו להילחם עד טיפת הדם האחרונה.
ההסתערות הנוצרית הראשונה נכשלה.
הצי של העיר וונציה, שחדר למפרץ, נמלט
אחרי שהוטבעה אחת מאניותיו. אולם ההס תערות
השניה הצליחה יותר. אחרי קרב
נואש בב שו הנוצרים את המגדל העיקרי
של מערכת־ההגנה. כמה מהיהודים הצליחו
להימלט לעכו ולקיסריה, שע ד היו בידי
המוסלמים. הרוב הגדול נשחט. חיפה נפלה
ביום ד,־ 25 ביולי׳ , 1100 כמעט 848 שנה
לפני שנכבשה חזרה על־ידי גדודי ההגנה.

המאבק הנוכהי לטיהור חיפה הסתעף,
בינתיים, לשטחים כה רבים׳ עד שא ־אפשר
כלל לספר לך את כל הפרטים. אין גם
צורך בתאור זה: אתה יכול לעקוב אחרי
המאורעות בעצמך. שהרי אינך יכיל לפתוח
את הרדיו, מבלי שקול ישראל יספר לך
בהתלהבות על הישגיו האחרונים של ראש
עירית חיפה. אינך יכול ללכת לקולנוע,
מבלי שאבא חושי יסתכל אליך מן הבד,
לפחות תריסר פעמים ביו מן אחד. מוזר,
מר? , כמו בעוד בקולי ההבל
פועלי

ש מו אי

ברבור

מנהל מבצעים :
שלמה אדיר

דוד טוויינ

חושי עתון הגדוש ומלא נערות ערומות־מקיפה מינית הסברה
למחצה,
בתוספת
ותהילה להישגי חושיסטאן. לא פחות הופ תעו
פועלי חיפה לראות את סנהיג־הפועלים
העיקרי למלכת-
מופיע כמחלק־הנשיקות
יופי, שכל אחת מחברותיה לתחרות הוציאה
300ל״י לרכישת שמלת־ערב לצרכי מאורע
זה. אין דבר, העיקר הפרסום.

בימים האחרונים הופיעה בארץ תופעה
חדשה לחלוטין. מכיון שאתה משלם עבורה,
אולי מוטב שתדע.
שמעת על קיומו של מנגנון־החושך, המאזין
לשיחות טלפון ובול ש אחרי יריבי המפלגה
השלטת. עתה נוספה למנגנון זר, חוליה
במלוא כוחה
חדשה, שהופעלה לראשונה
נגד העולם הזה. תפקיד חוליה זו לנהל
מלחמת־עצבים. היא מוסרת מדי יום ביומו
הודעות כוזבו ת על הנחת פצצות ליד המע רכת•
היא, משתמשת בידיעות שנקלטו בה־אזנה
הטלפונית כדי למסור לחברי המערכת
הודעות כוזבו ת על כל מיני אסונות פר טיים,
לשלוח להם חבילות חשודות ( תוך
ציון שמות של קרובי־משפחה כשולחים),
ולמסור להם הזמנות כוזבו ת לפגישות עם
אנשי־ציבור.
אם חושב מישהו שבדרך זו יתיש את
עצבי המערכת, הוא׳ טועה. הוא רק דואג
כי מתח־המאבק במערכת לא יפוג, ועל כך
עלינו להודות לו, אפילו אם הוא עושר,
זאת על חשבון משלס־המסים.
אזהרה, לכתובת
ברצוני להוסיף כאן
המתאימה. מנגנון החושך עוסק עתה בבי לוש
אינטנסיבי אחרי חייהם הפרטיים של
חברי המערכת. יתכן כי משרתי הגאנגסטרים
יתפתו ביאושם לפתוח במערכה של השמצות
אישיות. איננו נבהלים, מפני סיכוי זה.
אולם אנו רוצים שהאנשים האחראים ידעו
מראש: תהיה זאת חרב פיפיות.
העולם הזה לא עסק מעולם בהשמצה
אישית. הוא לא גילה מעולם פרטים על
חייהם הפרטיים של מתנגדיו. איננו חושבים
שפרטי חייהם הפרטיים של אנשי ציבור
מוסיפים משהו לוויכוח ציבורי. אולם בשעת
חקירותינו נודעו לנו, כמובן, די פרטים
כאלה כדי למלא ספרים.
אני מקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש
בחומר מסוג זה, אם ניאלץ לעשות זאת
להגנה עצמית, נוכל לו מר רק שלא ידינו
שפכו את הדיו הזאת.

פיגארו, נמצא ח,שי פה וחוש• שם.
שחבר־ו מתריעים נגד הפורנוגרפיה
קולות, רכש הוא את אחד משבועתי־ומחלק
אותו ברבבות טפסים בין
העיר, שהופתעו לקבל מידי שליחי

ם מז בי ם
החיים עם אבא, המשך
ההצגה — הישיבה בביתן הזכוכית — אותה הטיב
כתבכם לתאר (העולם הזה ) 924 היתה עלולה ל הראות
איומה יותר, לולא ידענו כ׳ היא אחת
האחרונות בעוגה זו. אני מציעה כי להופעה
האחרונה של להקת חושי תחלק מנהלת התיאטרון
הזמנות לטובי הישוב. אחרי הכל זו תהיה הצגת־סיום.
אני מצירי מחכה לבכורה של העונה
הבאה.

שולמית צדוק, חיפה
לשמע
״טוב
למשוררי החצר למיניהם :
שמע ש יר כסי ג
ערת חכם מאיש

לים ״ (קוהלת, פרק ז׳ .פסוק נ׳<
כל הכבוד על גילויי השחיתות, אבל
ממוצע נדמה משום מה שזו תעמולה
מפלגה מסויימת. וכי למה לא פרסמתם
שנה או יו תר? מדוע לא חיכיתם עד
בחירות?

לקורא ה זולה

זאת לפני
אחרי ה
משה
קרפף, חיפה
המשיכו בפרסומיכם. יום הדין 1קרוב...

מ. ק .חיפה
לפי

זוית הצל

שבתמונת

מסוניתו

של מזכיר

בחירי העם

העו 0ס חוג
בעמוד 9בנליון זה מתפרסם
בשנית טופס המשאל המאפשר
לך לכהור ממשלה
כטוב בעיניך, ולא כפי שנח־רץ
כחדרי-החדריב של מנגנוני
המפלגות. כל מה שעליך
לעשות הוא להרהר
בהרכב הממשלה שהיית רוצה
כה, ושאתה יכול להרכיבה
ללא כל חישובים כיתתיים,
למלא את הטופס ולהטילו
ללא כול לתיבת הדואר
הקרובה.
כדי להבטיח לחלוטין שלא יהיו
שום זיופים וששום מפלגה לא תנצל
לרעד, את המשאל, לא יקבל מטה ה משאל
שום שאלון שאינו גזו ר מן
העיתין. קוראיו של ג ליון אחד י־כלו,
איפוא, לשלוח משאל יחיד ויהיר, עלי הם
להחליט קודם לכן בינם לבין
עצמם.
תוצאות המשאל יפורסמו בבוקר
יום הבחירות. הופעת גל-־ון העולם
שבוע תוקדם ביום
הזה באותו
אחד במיוחד לצורך זה.

נציגי כל המפלגות
שמחתי לקרוא את כתבתכם על פרשת הקולנוע
של משפחת דיין הרמת־גנית (העולם הזה 924
לא מפני שיש משהו משמח במעשי עיוות־רין,
חלילה. פשוט מפני שהוכחתם שוב את אי־תלותכם
וכתבתם על מיבצר הציונים הכלליים באותו אומץ
ויושר אשר בו מגלים אתם את מעשי השחיתות
בחושיכטאן המפא״יית.

דוד בר־גיורא, ירושלים
...תופעה ישנה מאד. רבותי. אתם עצמכם
הקדשתם לה סידרת רפורטנ׳ות מפוצצות. כן,
אני מתכוון לאותה כותרת רוויית־אמת :״דופקים
את השחורים!״

ע?:ואל ועכשיו למפא״י

יצעקו

האב

תבורי,
הצ״כ

שמואל

פרדס

נמכרתם

היכר, חיפה

יופי יופי תדרוך
שלוש פעמים נוכחתי בטכס בחירת מלכת היו פי.
ושלוש פעמים הצטערתי על כך. בפעם הרביעית
(העולם הזה ,) 924 כמובן, שוב הייתי שם. אולם
הפעם מצאתי את ההסבר הפסיכולוגי הנכון: ה מחזה
נותן לי הרגשת עליונות, בערך כמו הרגשתו
של נסיך ערבי בשוק אלף־לילה־ולילה.
קרדיבד פרטי, כאוות נפשם. אסור להפריע לפושעים אלה.
...כיצד זה שאתה בתור ד״ר המדריך את הקהל
כביכול אינך מייסר את זורקי הפצצה אלא להיפך
את אלה שהותקפו?
בהזדמנות זו כדאי אולי שאודיעך שהקהל אינו
מתלהב דווקא ממאמריך הכואבים כאילו את כאב
העם. הסיסמא ״ביזנס איבר אלם״ בולטת מכל
תפר במאמר.
מתאריך פרסום מאמרך הפסקתי לקנות את
עתונך. שכן איני גורם עצות כאלה והסתה כזו.
בעולם הזה יש דבר אחד ואמת שמו. ואותה
אני משרת.

מכתב זה שנשלח למעריב כמובן שלא זכה ל פרסום.

ודרשבסקי, תל־אביב

המשפט הגדול
...ממשלת ישראל. לפחות להלכה. מייצגת את
מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות מפלגות האופוזיציה
ולכן אין היא רשאית בשמה, בשם המדינה ובשם
העם, להזדהות עם קטטנר, ביהוד אחרי פסק
הדין.
הגשת הערעור על-ידי היועץ המשפטי נגד
פסק־הדין פירושה כי גם לאחר פסק־הדין ממשיכה
ממשלת ישראל לטעון כי קסטנר חף מפשע וראוי
להגנה העליונה של המדינה. כבוד שרק יחידי
סגולה זכו בו.
...לא אוכל להסכים כי מסי יוצאו להגנת
קסטנר. לא ארשה שהממשלה תשתמש בכספי ל הגנת
אדם שמכר את נשו לשטן.
אני משוכנע כי מאות אלפי אזרחים תובעים
כמוני מפרקליט־התביעה לחזור בו.

ירמיהו הלפרין, תל־אביב
מרגלית הררי, תל־אביב

משאל

...האם עמד כבוד השופט אי פעם לפני שי קולים
כאלה, לפני נסיונות כאלה שעמדו לפניהם
אנשי ההצלה? מי הוא ומי אנחנו שנפסול ככה
את האנשים שסיכנו נפשם בכדי להציל את בני
עמם, ואפילו היתה גישתם מוטעית?
כאן נעשה עוול גדול לאדם ברוך כשרונות.
האם נתברכנו בכמות כזו של כשרונות צעירים
שנפקיך אדם כזה, בגלל שיקולי טרם־בחירות נפ סדים?
שקלו
את פרשת קסטנר בדעה צלולה. אל תחפזו
הוציאו משפט צדק !
בהוצאת מסקנות

מנחם

התורשתי, חיפה

שלום חומסי, יפו
שופט־מלכות־היופי יגאל מוסינזון הודה בפירוש
כי מתאים הוא לשפוט בתחרות של פרות. היש
צורך להוסיף כירושים?

רוחמה לוין, הרצליה
חי נפשי, זוה׳ מלכת היופי הראשונה הראויה
לייצג את ישראל. יש לה המשקל הדרוש —
ועוד איך ! הרי סוף־סוף מדינה מרחבית אנחנו
וכל הבובות הרזות שנבחרו קודם לכן התאימו
יותר לטעם האירופי הזר מאשר לטעם המירחי
הבריא.

אליהו בן־ישר, ירושלים
לטעם בריא, בחורות בריאות, מה?

לא כעתונות
בכתבה תחת הכותרת ״רומק והקצין״ (העולם
הזה ) 922 כתבתם שכאילו אמרתי ״שהסמל מר
מנשה לוי סיפר לי שפרשת היתרי־היציאה של
סלומון פורסמה בעתונות״ .אני נאלץ להכחיש
פרט זה שכ>ל לא אמרתיו לפני בית־המשפט.

ראובן גרינברג, ירושלים

קץ העולם
היה היה איש שמו יעבץ
אהב הוא לפתור כל תשבץ ;
חשב :״אם אזכה,
מכונית לי אקנה
ואם לאו — על התשבץ יקוץ הקץ !״
ואתם עוד מעיזים לא לתת לי לזכות

יהודה

רוזנ שטרייך,

תל־אביב

שרירות, ננד דמוקרטיה
זה כשנה שאני מלמדת בבית־הספר על שם
א. ד .נורדון בהרצליה. עם תום השנה נקראתי
לשיחה אל המפקח. האזורי, מר פרסקי. התברר
כי למרות שביעת רצונו מעבודתי כמורה, הוא
רואה הכרח בפטורי מבית הספר בגלל היותי
חברה במפלגה הקומוניסטית. מר פרסקי הודה
שלא נתקל בשום פעילות פוליטית בתחום בית־הספר.
כן הודה שאין כל טענות נגדי מצד ההו רים
או המורים בבית־ספרנו. הסיבה היחידה
לפטורים שרירותיים אלה היא השקפת עולמי.
אני פונה לכל אדם שוחר הדמוקרטיה לתת יד
למאבק נגד שרירות זו, המוסיפה לפנוע בעמלים
ישרים ועלולה לפגוע בכל אדם ואדם.

מרים אייל, הרצליה

העולם הזה 925

עם פתיחת סידרת הגילויים עד השחיתות והטרור בעירית חיפה, דא
היה למערכת ״העולם הזה״ בד רצון לחשו?,את עברם האישי של אבות
הנגע. גם תפקידו העגום של אבא חרטי בימי המאבד, והשיחרור, שנתגלה
בכל מערומיו במרוצת החקירה המדוקדקת, לא נועד עד-ידי מערבת
״העולם הזה״ לפרסום פומבי.
אילם בשעת נסיונם האומלל לחפות על הגאנגסטריזם השולט כבנין
העיריה, ניסו דוברי החושיזם להכתיר את גיבורם בכתר מיטהרר חיפה
ומנהיג מאבקה. עתון־החצר של מפא״י ,״דבר״ ,אף העז לדרוש את אימון
הציבור לאבא חושי עד-סמך מיבצעיו כשעת מלחמת השיחרור.

מחפיר
את זכרם של משחררי
יים והמתים, שוב אין למערכת
ברירה אלא להפנות את אוו
קור אל אחת הפרשות הממאירות
מלחמת אבא חרטי נגד לוחי
העם. הגילויים הבאים הם

פרי

הקירה _קפדנית, בה נגבו עדויותי-
הם של עשרות מפקדים וחיילים
מימי המא

שיחדור כחושיסטא׳
עשר במחיר הדם וכיצד התעשר.

מאת
ן יטב הנוער העברי התגייס למאבק
המכריע. הימים היו ימי סוף . 1946
׳ .ע ל קברם הרענן של חללי המאבק
העליון. למאמץ ההגנה ארגון התכונן
היה ברור לכל כי הג ע השלב הסופי במאבק
נגד השלטון הזר. מרחיקי־ראית אף ידעו
כי באופק מסתמנת המלחמה המכרעת בין
צבאות ערב והישוב העברי.
התלהבות מרהיבה ומרוממת־לב אחזה
בהמוני הנוער העברי, בני כל המחנות. דומה
היה בי נשכחו הקנוניות המפלגתיות, כי
נדם קולם של הפוליטיקאים בהישמע קול
הנשק. בגדודי ההגנה שירתו ונפלו זה
בצד זה בני כל המפלגות, מבלי שאיש
התענין בהשתייכותו הפוליטית של רעהו.
חסל סדר הספסרות המפלגתית. כך, לפחות,

אוד• אבנד•

היתד, זאת תמימות ברוכה. כי הקנוני,־ת
לא שקטו. להיפך. מאחירי גבם של הלוחמים,
על קברם של הנופלים, בשער, שעצם חייו
של העם היה מונח על כפות המאזניים,
הרימה את ראשה מפלצת נוראה: ספסרותם
הבזויה של עסקנים אשר ביקשו לעשות
הון פרטי ומפלגתי מן ההישגים אשר נקנו
בדם כה יקר.
תופעה זו לא היתד, מוגבלת למקום
מסוים. אך בשום מקום לא נתגלתה בצורר,
כה חותכת ומחפירה כמו במבצרו של
אבא חושי.
אחריות

עצומה

•__דזר1ם.ב
־ז יתד

רבצה

דירתי•

פיקוד ההגנה

י-תרתי-רת

של הארץ, עורק־החיים של הישוב המוקף
אויבים משלושת עבריו — על היבשה.
חיפה היתה גם נקודת־ד,חיבור החיונית
בין הצפון והדרום.
שליטה של חיפה היה אבא חושי. הוא
לא היה עדיין ראש־עיר. אולם השלטון
האמיתי בעיר לא היה בידי העיריה המעו רבת,
או ועד הקהילה, או ועדת־המצב׳
אלא בידי מועצת הפועלים. החבר אבא חושי
.היה מזכירה׳ רו מ ה ושליטה הכל־יכול של
העיר.
שום דיקטטור אינו יכול לסבול גרעיני־
•.זלרז ויו.
-יו ן זט*>1ייח רחי-תרוייח יחחיח •

אבא חושי, דיקטטור מבטן ומלידה, לא
חרג מכלל זה. כל גרעיני״הכוח בחיפה
היו בידיו. פרט לאחד: הפיקוד המחוזי
של ארגון ההגנה.
לפי מבנה ההגנה, היתה למפקד המקומי 1 בכל מחוז המרות העליונה בבל הענינים
הצבאיים. הוא סר אך ורק למרות הפיקוד
הארצי, שמינה אותו• שום מרות אזרחית
מקומית לא חלה עליו. ההגנה דאגה בכל
מקום להקמת מיפקדה אזרחית, שמתפקידה
היה לסייע לפיקוד המחוזי בכל הענינים
האזרחים. המפקד לא מסר למיפקדה אזר
חית זו את תכניותיו. יותר מזה, הוא
לא היה כלל רשאי לגלות לה את סודורל
פיקודו.
__מצב זד, היה כסות בגופו של אבא חושי.

הוא השתדל להטיל את מרותו גם על
מיבצר זה. אך מאמציו עלו בתוהו׳ גרמו
רק לשורה בלתי־פוסקת של סכסוכים וחיכו כים.
כל עוד שלטו בפיקוד מחוז חיפה דורי אנשים חזקים וגאים, כמו יעקוב
ודויד שאלתיאל, שלא היו מ־כג ם להקריב
את צרכי ההגנה לאמביציות האישיות של
חושי, נתקל הלה בקיר אטום. רק כשהיה
מפקד המחוז איש חלש יותר, הצליח חושי
לקנות לעצמו אח זה כל־שהיא בתוך ה ארגון.

הפיצוץ
בוצע בעוצר
בשנת 1946 השתנה המאזן לטובת חושי.
בראש הפיקוד המחוזי עמד עתה אדם פש רני
יו תר מקודמיו. היא ביקש לקנות שלום
בית על־ידי וויתורים לדיקטטור המקומי.
אבא חושי היה חבר המיפקדה האורחית
המקומית, והוא החל מעמיד פנים כאדם
המצוי בענינים.
חולשתו של מפקדם ע ררה בהדרגה הת מרמרות
גוברת והולכת בין פק־דיו׳ המפק דים
הגבוהים והבינונים של מחוז חיפה.
שמועות מוזרו ת החלו מרחפות בחלל, מו־היפית
שמן למדורה. המפקד ם החלו מק פידים
ששום סודות של ארגון ההגנה לא
יגיעו לאוזניו של חושי.
איש לא חשד באבא חישי שימס ר במתכוון
סודות לאויב. אולם המפקדים׳ שהכירו
היטב את יצר־הפירסום־העצמי שציין את
חושי מאז ומעולם, חששו כי חושי (בפי
״איש שוי ץ
אחד המפקדים ילידי־ח־כה :
ו רו ש ם יגלה סוד,ת בהיסח־הדעת, כדי
לעשות רושם על הבריות, וביח ד על ידי דיו
האנגלים.
בינתיים גברה חשיבותה של חיפה עוד
יותר, עם החרפת מלחמת־ההעפלה. באחד
הימים קיבלה ההגנה על עצמה לפוצץ אנ ה
החבלנים למקום
מסוימת בנמל. בהגיע
נפברר להם כי סודם נתגלה — ה. טל עיצר
ומש מרו ת מוגברו ת של הבריטים הופקדו
על הנמל. הפעולה בוצעה בכל זאת. יתכן
שהסוד נתגלה במקרה — אילם התנגדותם
של המפקדים המקומיים לאבא חושי הגיעה
מאז אותו י ם לשיאה, גם הפיקוד העליון
הבין עתה כי שוב אין אפשרות להמשיך
במצב הקיים וכי יש צורך חיוני למנות
לתפקיד מפקד המחוז אדם בלתי־תלו׳ ,שלא
ייכנע עוד לחושי.
אחרי ש קול מעמיק בחר הפיקוד הארצי
במשה כרמל, גבר מוצק ממשק נען, שכנו
בקיבוץ של ראש המפקדה הארצית ואליל
ההגנה, ישראל גלילי. חושי התנגד למינוי
בכל כוחו. הוא ידע שעם בואו של כרמל
תישמט ההגנה מידיו. הפעם לא נכנע
הפיקוד הארצי ללחצו.

ס כין בגב הלוחמים
תחילה איכזב המפקד החדש את פקודיו,
שקיוו כי המגע עם אבא חושי ייפסק מיד
אולי חשש גם משה כרמל כי לא יוכל
להזיז את העגלה בלי אבא חושי. על כל
פנים, למורת רוח מפקדרן, התיעץ עם אבא
חושי יו תר מאשר עם שאר חברי המיפקדה
המקומית.
״ידענו שכרמל
מספר אחד המפקדים :
הוא אדם חזק ושהמינוי יהיה גלולה מרה
לחושי. אולם כרמל היה מוכן לפשרות.
הוא אמר לנו שאנו זקוקים לעזרת הציבור,
ושזה לא ילך בלי חושי. אנחנו ידענו ששום
פשרה לא תספק את חושי ! ״
המפקדים צדקו. על אף מאמציו של משר,
כרמל. לא היה חושי מו כן להסכים למצב
בו יתקבלו החלטות ההגנה בלעדיו ובלי
אישורו. הוא נקט צעד קיצוני. באחד הימים
באוקטובר 1947 חדל בכלל להופיע לי שי בות
המיפקדה המחוזית, ומאז ועד שי חרור
חיפה נותק לחלוטין כל מגע בין פיקוד
ההגנה לבין אבא חושי. לא היתר, לו דריסת
רגל בהגנה, לא היה לו שום מושג על
תכניותיה ומיבצעיה, והוא לא שיתף עמה
פעולה.
כדי להבין את כל משמעותו המחפירה
של צעד זה, יש לחזור לאותם הימים הגור ליים.
נסיונות ההגנה ל הוריד את. מעפיליה
בחשאי לאורך חופי הארץ כבר נכשלו,

במלחמת הנוער ₪ינאי נוכח עבר אניות ריזה
העיר

המצור של צי הוד מלכותו. המאבק
לחיפה: האנגלים היו מביאים את
המעפילים לנמל, ההגנה היתר׳ מכ על
מרי אזרחי, מגייסת את המוני
ומורידה אותם אל הנמל לקרב המוני.

אי־שיתוף הפעולה של שליט הכל־יכול
של מועצת פועלי חיפה עם מיפקדת ההגנה
במאבק זה גרם מיד לתוצאות קשות ביותר.
היתד, זאת חבלה ברורה ומוחשית במאבק
ההגנה, תקיעת סכין בגב הלוחמים והמע־פ
לים.

הצבא הפרטי של חוש,
אם קיווה חושי שעל־ידי חבלה זו יתיש
את עצבי הפיקוד המקומי, טעה טעות מ-,ה.
מפקד המחוז, אשר מאחוריו התלכדו כל
המפקדים המקומיים, החזיק מעמד. הוא
הודיע על המצב לפיקוד העליון, נקט באמ צעים
הדרושים כדי לקיים את ההגנה בחיפה
ככוח עצמאי, לפקודת המרות הארצית.
בינתיים הגיעו לאזני פיקוד המחוז ידי עות
ברורו ת מאד על התרחשויות מסוימות
בפלוגות הפוסל, ארגון חיפאי שעמד אז,
כמו היום, לפקודתו האישית והמוחלטת
של אבא חושי. פלוג!ת הפועל אורגנו מח ידיעות קיבלה ההגנה

הן חוזקו.
שד,פלוגות רכ שו כמויות של נשק, בעיקר
רימוני־יד ואקדחים. בראשן עמד שמואל
(״דה־סוטו״) ביאליק, מורה להתעמלות.
לא נשאר עוד כל ספק: אבא חושי החל
באירגון מחתרת חדשה, מחתרת שכל כוונ תה
היתר, לחתור תחת יסודות ההגנה ול העמיד
נגד המפקד המוסמך, אשר מ־־נר,
על-ידי הפיקוד הארצי, גוף מזוין הסר
למרותו של אבא חושי בלבד.
(ובסוגריים: שום ידיעות לא הגיעו לאזני
הציבור על פירוק מחתרת חושיסטית זו
אחרי הקמת המדינה. לא נמסר מעולם על
מסירת כמויות הנשק לידי שלטונות המ דינה•
יש, איפוא, מקום לחשד החמור ש ארגון
חצי־מחתרתי זה עודו ממשיך להתקיים,
על ציודו ונשקו. העובדה שביאליק דה־סוטו
הפך בינתיים לאדם השני בחושיסטאן,
יד ימינו וז רו עו המבצעת של אבא חושי
עצמו, מסייעת גם היא לחשש זה. אם כן

הדבר, ע שוי חשש זה להטיל אור גם על
פרשת מעשי־הטרור שהסעירו את הארץ
מאז התחלת הגילויים ב חסולם הזה).

חוש, זורע פאדקוז
כשפרצה מלחמת העצמאות, בראשית דצמ יחסיו

בר , 1947 היה המצב כך :
חושי עם ההגנה היו מג תקים, הוא לא
שיתף עמה פעולה, המחתרת העצמאית שלו
התבסכד, והלכה.
אולם הפעם
בחשבון.

טעה

אבא

חושי

לחלוטין

המלחמה שינתה את המצב מן הקצה
אל הקצה. העסקנים המפלגתיים נדחקו
הצדה על־ידי זרם ההתלהבות ההמונית של
עם שלחם על נפשו. אפילו חושי האדיר
נעלם מן האופק.
פיקוד ההגנה שוב לא היה זקוק לעזרתי,
והוא עצמו גם לא היה עוד מסוגל להפריע
לה. ההגנה נטלה לידיה את כל הסמכויות
האזרחיות שהיו דרו שות לה, והציבור לא
שם בדרכה שים מכשול. אם היה צור ך
במכוניות, הוציא הפיקוד המחוזי קול־קורא
לציבור החיפאי, והציבור ברובו המכריע
נענה בר צון לקריאה. אם היו סרבנים מע טים׳
הטילה ההגנה את מרותה עליהם בכוח.
ההגנה קיבלה את כל אשר ביקשה: כסף,
אולמות, רכב.
מעולם לא הגיעה קרנו הציבורית של
חושי לשפל כזה. הציבור שוב לא שם לב
לאנשים שלא היו קשורים ב מי שרין עם
מאמץ המלחמה. חושי, ללא תפקיד במלחמה,
ללא קשר עם ההגנה, ללא ידיעה על ה־מיבצעים
שעשו את ההיסטוריה, היד, עובר
בטל.
כעבור ארבעה חדשים הורגש קיומו בפעם
הראשונה ב שורו ת ההגנה. הקרב הגדול היה
נטוש על משמר־העמק. מערכה. זו על
משק השומר־הצעיר השפיעה, כנראה, על
מצב־רוחו של אבא חושי, שחתנו אמנון
לין היה איש השומר־הצעיר. סיפר איש
מועצת פועלי חיפה :״באמצע הקרב נד המנו
ל שמוע כי חושי מסתובב בעיר וזור ע
פאניקה. הוא אמר לכל מי שרצה לשמוע

ו ויי!
שהכל אבוד. כשהחמיר הקרב הסתובב ב מועצת
פועלי חיפה וקרא: הנה, הישלו
אותנו ! אמרו לנו שיש הגנה ופלמ״ח,
ועכשיו אנחנו רואים שאין כלום 1נוצר
מסביבו אי של בהלה ותבוסנות.״
אי זה הושמד במהרה, כשגברו כוחות
ההגנה על קאוקג׳י והצילו את משמר־העמק.
נקמתו הקטנה של אבא חושי בפיקוד ההגנה
התמוטטה, לא השאירה אחריה אלא טעם
מר בפי המפקדים במקום,

את חושי היטב מן הזמן שהוא כיהן #מ־פקד
מחוז חיפה והסתכסך עמו בלי הרף.
הוא היסס, שלח לבפוף פקודה שמיתה
מעין פשרה: כרמל קיבל הולאה שחושי
מתמנה למושל צבאי של חיפה רבתי, ממונה
על ארגון העניניט האזרחיים. פרץ כשנודע הדבר למפקדים במקום׳
מרד גלוי. בהתאם לרגשות פקודיו, הודיע
כרמל למטכ״ל שהוא מפרש את הפקודה

טוו לצנזת לפעולת §די ל שוו ל #מ פפעת
האויב. היה ברול; *יפוא, כי עומדת לחוד
ארגן שיירה. לפתע נודע להגנה הנדהמת
כי <זבא חושי מפיץ בעיל שמועה כאילו
ניהל משא־ומתן עם המפקד הערבי בגליל
המערבי, איברהים הקטן, להעברת השיירה.
הערבי, כך סיפר חושי, אמר לו שאמנם
לא יוכל להימנע מלתקוף את השיירה, בגלל
סיבות פנימיות, אולם הוא הבטיח שה־

הפקידה שלא הזנשמר

של מישהי
ב אוזניו
אבא חושי לחש
חשוב שאין לסבול מצב נורא כזה. מאחר
שאי־אפשר היה להחליף את המפקדים הגבו הים
בעסקנים ממרכז מפא״י, הציע פ תרון
מחוכם יותר: למנות מבין חברי מפא״י ״מושי
לים צבאיים״ שיטילו את מרותם על המפקדים
הצבאיים. המועמד בצפון: אבא חושי.
חושי שלח שליחים לפיקוד העליון על
מנת לשכנעו כי הדבר יהיה לטובת ההגנה
באותה שעה הגיע לתל־אביב גם אויבו
הוותיק, דויד הכהן, שהסביר לפיקוד שחושי
רק יפריע. משה כרמל שלח הודעה שיתפטר
בוי ברגע שתתקבל ההצעה.
יעקוב דורי, ראש המטה הכללי, הכיר

לידי גדודי ההגנה. היתד. זאת העיד הרא-
שונה, מלבד טבריה, שנפלה לידי הכוח
העברי הלוחם.
שום סוד אינו אופף את כיבוש העיר.
למנהיגי
כל הפרטים המוסמכים ידועים
הישוב והצבא. אולם האמת הזאת טושטשה
לחלוטין על־ידי שמועות שהופצו בז ריזו ת
בפי המנגנון החושיסטי. משך שבע שנים
רצופות, כך שבמקום הפרק האמיתי הש תרשה
בתודעת הקהל אגדה שאין לה שום
קשר עם המציאות. גי בו ר האגדה: אבא
חושי.
וזה דבר האגדה: אבא חושי קיים משך
כמה חדשים מגע הדוק עם הפיקוד הבריטי.
אחרי מאמצים רבים עלה סוף־סוף בידו
להשיג לישוב נצחון כביר: הגנרל הבריטי
הסכים למכור לו את חיפה תמורת
תשלום של 30 אלף לא״י. חושי שילם
את הסכום, והגנרל הבריטי מסר את חיפה
לידיו.

חודשים אלה של חוסר־חשיבות וחוסר־פרסום
העיקו קשה על עצביו של אבא
חושי. מפעם לפעם הראה סימן חיים שאיש
לא שם לב אליו. עד שביום בהיר אחד
צצה ההצעה למנות את אבא חושי למושל
צבאי של חיפה רבתי.
איש אינו יודע כיצד נרקמה אינטריגה
זו. אנשים מסוימים מצאו את השעה כשרה
לעשות חשבון מפלגתי. לא היה זה חשבון
מעודד לצמרת מפא״י: כמעט כל המפק דים
הגבוהים נמנו עם מתנגדיה. מפקד
הפלמ״ח יגאל אלון׳ מפקד הדרום שמעון
אבידן, מפקד הנגב נחום שריג, מפקד הצפון
משה כרמל, מפקד מבואות ירושלים יצחק
רבין, מנצח משמר־העמק, יצחק שדה׳ וראש
המפקדה הארצית עצמו, ישראל גלילי, היו
כולם כאיש אחד אנשי מפ״ם (שעור היתה
אז מאוחדת).

—ו <11

סיפור זה הוא כולו שקר מחוצף, מאלף
ועד תו.
האמת הפשוטה היא שלאבא חושי לא
היה שום מגע עם הבריטים, לא בימי ה־שיחדור
ולא משך שבועות רבים לפני כן.
יחסיו הקודמים עם האנגלים נתבטלו, ודווקא
ביוזמת האנגלים עצמם.

משה כרמל

כיאליק דה-סוטו

מחתרת —
כך שכל תוכנה אינו אלא׳ שמפקד העיר
יקיים מגע עם חושי רק בכל הנוגע לאזרחי
חיפה.
כך מתה ההצעה מיתת־נשיקה.

חושי מעביר שיירה
חושי לא נח מנסיונותיו לעורר את ה רושם
שהוא איש חשוב וקובע בעניגים.
רוגז מיוחד עורר במקרה אחד, שנחרת
בזכרונם של רוב המפקדים.
המעשה אירע כשהגליל המערבי היה
במצור. כל בר־דעת הבין כי ההגנה תצ־

נגד

ההגנה

שיירה תעבור, אפילו יפלו כמה קרבנות.
ההגנה ידעה, כמובן, שאין שחר לכל
השמועה, וכי שום משא־ומתן לא היה
בין חושי והערבי. חשבונו של חושי היה,
כנראה, שאם תצא השיירה ותעבור לתעו דתה׳
ייזקף הדבר על חשבונו האישי. הדבר
לא הוסיף לפופולריו ת! של חושי בחוגי
המפקדים, שידעו כי הקרב על השיירה
יהיה קשה ואכזרי.

30 אלף לירות
ב־21

באפריל, 1948 ,

לפני כן קיים הגנרל סטוקוול, המפקד
השמנמן של הכוחות הבריטיים ב אזור חיפה,
מגע עם שלטונות ההגנה וגם עם הגופים
האזרחיים. אולם הוא הרגיש שישנו הבדל.
כשביקש בקשה מסוימת מנציג מפקד המחוז,
למשל שבשעה זו או אחרת לא יסיירו מש מרות
ההגנה באזור מסוים, היתה הסכמת
המפקד סופית ומחייבת. ואילו הסכמיו
עם הגופים האזרחיים היו חסרי־ערך —
ההגנה לא התחשבה בהם.
לכן ביטל את המגע עם האזרחים, קיים
מגע רק עם איש אחד: עורך־דין חיפאי,
נציגו האישי של משה כרמל, מפקד המחוז.
כרמל עצמו סירב להיפגש עם האנגלי,
כנראה בגלל שיקולים מחתרתיים שטרם
נתבטלו.

נפלה חיפה כולה

השמצת המשחררים ביום השחרור

אורח בלח* קרזא

איש לא ידע אפילו רגע אחד מראש
האנגלים עומדים לנטוש את חיפה.
להגנה לא היה שום מושג על הדבר.
כתוצאה מכך לא נערכה מראש כדי לתפוס
את האזורים הערביים. היא נאלצה במפתיע
לערוך את כוחותיה למיבצע הבלתי־צפוי,
לו יכלה
דבר שפגע ביעילות המיבצע.
ההגנה להתכונן למיבצע מראש, היתד, יכולה
לחסוך קרבנות.
אמר החודש אחד מאנשי ההגנה הח פאית
של אז :״אם ידע אבא חושי מראש על
כוונות האנגלים, ולא הודיע על כך להגנה,
הרי שיש להעמידו אל הקיר כבוגד. אולם
האמת המרה היא שגם לחושי לא היה
שום, מושג על כך.״
ביום השיחרור פנו נציגי הערבים אל
הגנרל סטרקוול וביקשוהו לברר את תנאי־הכניעה
של היהודים. סטוקוול קרא לעורך־
הדין המקשר, העביר לו את הבקשה. עורך־
הדין הודיע על כך למשה כרמל ..הלה רשם
על פתקה את תנאי־הכניעה, שהיו הוגנים
למדי. מפקדי המחוז קבעו פגישה עם המ קשר
במלון ציון, מתוך תקווה שעד אז
ישיבו הערבים את תשובתם, ואפשר יהיה
להבל החלטה סופית.
בינתיים השתלטה פאניקה על אבא חושי.
העיר נשמעו יריו ת אנשי ההגנה, בכל שיצאו להשתלט על האזורים הערביים. אבא
חושי לבדו נשאר מן הצד, כאדם שאין
חפץ בו. הוא החליט להשתלב בכל מחיר
במהלך המאורעות. לכן טילפן ׳למפקדת
ההגנה, שאל אם יש בכוחו לעזור במשהו.
המפקדים ענו לו שיודיעו לו את התשובה
מאוחר יותר. תשובה זו לא נמסרה עד
היום.
בינתיים התקרבה שעת הפגישה׳ וראשי
ההגנה באו למלון ציון לשמוע את תשובתו
של הגנרל. באופן מסתורי שמע חושי על
פגישה זד, ה 1ם יע כאורח בלתי־קרוא׳ לרוגז ם
הרב של אנשי ההגנה.
לא היה להם שום חשק לדון בעניניהם
לאוזני חושי. לפיכך, בשמעם שעדיין אין
תשובה סופית מפי הערבים, פיזרו פשוט
את הישיבה. חושי יצא מבית המלון אבל
וחפוי־ראש.

לובק־ יש רגל שבורר
חושי החליט שהוא מוכרח לעשות משהו.
סמוך למקום הישיבה שלא נתקיימה, בגבול
השכונה העברית, היתד, תחנה קטנה של

ווג 1ו ו
־מחר
! וזמז ידו גואש על כוונות האנגלים. ורא
תוויע ער כך ותגנה. תיתה וו בלות

לצאת לחיפה ולברר מה הענין. אחרי שיחה
קצרה עם מפקד המחוז שוכנעה. היא חזרה
אל ראשי מפא״י בחיפה ושאלה אותם :
״מה אתם רוצים?״

ארבעה גאפירים יהודיים. בצאתו מן הישיבה
החליט חושי לבקר אותם. אל חושי
יריה. אלא בכל

התחנה הובילו כמה מדרגות. כשדרך
על המדרגה הראשונה, נשמעה
לא היתד, זאת יריד, מכוונת אליו,
סתם יריד, במרחק. אותה שעה ירו
חלקי העיר.

שדטזן הפקרות בנמל

חושי השליך את עצמו למטה כדי למצוא
מחבוא מן היריות. לרוע המזל, נשברה
רגלו בקפיצה זו. כל זה היה לאור היום.
ליריה ז ו היה הד, שיכול היה להיות
!משעשע. כחודש אחרי השיחרור נתקיימה
אסיפה מטעם מועצת פועלי חיפה. כשהקהל
ישב באולם, נפתח המסך ולעיני הצופים
נתגלה אבא חושי יו שב על כסא־נוח מורם,
רגלו בולטות לעין. הקהל כשתחבושות מחא כפיים, משוכנע כי חושי נפצע בנהלו
את הקרבות לשי חרור העיר. אחרי שנאמו
מי שנאמו, נטל חושי את רשות הדיבור,
מבלי לקום.

,מיבצרו האחרון של חושי היה הנמל. שם
ה ה בסיס משטרו, ושם נשאר הוא השליט.
הנמל היה חיוני, לא רק כשער האספקה
לי שוב אלא גם מפני שהקשר היחיד עם
אזור נהריה היה דרכו׳ בים.
באחד הימים פנה מפקדו הצבאי של הנמל,
גיבור־י שראל יוחאי בן־נון, אל פיקוד ה מחוז
והתלונן שהפקרות גמורה שולטת
בנמל. אבא חושי לבדו הוא הפוסק מ׳
יכול לנסוע ומי לא, והוא לבדו קבע איזו
אספקה תישלח לנהריה, בעכבו משלוחים
שנקבעו על־ידי ההגנה.

וכה אמר חושי :״חברים׳ אני מוכרח
לבקש את סליחתכם. ז ו הפעם הראשונה
שאני מדבר אליכם בישיבה. אולם אני בטוח
שכולכם מבינים שבלילה הגורלי של
כיבוש העיר מוכרח הייתי להיות איפה
שהייתי, ומוכרח היה לקרות לי מה ש קרה•״
מחיאות כפיים סוערות ליוו את
הנאום.
מעמד זה
חושי כגאון
ההגנה היו
מלא ז כרו

הבליט היטב את כ שרונו של
הפרסום־העצמי. יתכן שמפקדי
נהנים למראה אמנות זו, אלכי
באותם הימים עצמם ביכו
הורים שכולים את בני הם,
נאנקו פצועי־קרב
אמיתיים על שולחנות
הניתוח. הפציעה המדו מה
של אבא חושי נר בספסרות להם אתה שהגיעה זולה
באהדה
תיים.

משה כרמל לא היסס גם הפעם. ר,וא־,
״מהיום מתמנה יוחאי
רשם על פתקה :
למפקד יחיד בנמל. הוראותיו מחייבות את
הכל, כולל הקשר עם נר,ריר.,״ מאותו רגע
השתלט יוחאי על הנמל, המכשול סולק.
כך שוחררה חיפה, על אפו ועל חמתו
של אבא חושי. לא היה לו שום קשר עם
ההגנה משך כל תקופת המאבק והמלחמה,
לא היתד, לו שום השפעה עליה ושום יד
בהתרחשויות. כל השמועות שהופצו בנידון
הופצו על־ידי עצמו, לשם האדרת עצמו —
זהו דינם, פה אחד, של כל, מפקדי מחוז
חיפה באותם הימים.

ללוחמים

ר,אמי־

שבור־רגל או שבור־לב, לא חדל חושי
אף לרגע קט מלהילחם בהגנה. מלחמה זו
הגיעה לשיאה למחרת הכיבוש ממש, עוד
לפני שהשתתק הד היריד, האחרונה.

המשבר למחרת הכיבוש
פיקוד ההגנה הוציא כרוז לאזרחי העיר :
״ההגנה שולטת בחיפה !״ חושי ראה בזה
קלף טוב: הוא הסביר לאנשיו בועד הק הילה
ובועדת־המצב כי ההגנה משתלטת
על הענינים, וכי שלטון זה אישי ומפלגת׳.
הרוחות במוסדות אזרחיים אלה רתחו. נוצר
משבר.

תצא לפעולה אחרת,
מינימום של כוחות.

שתשאיר

בעיר

אבא חוש י לא נכח בישיבה. במקומי
קם אחד מראשי מפא׳׳י בחיפה, יושב־ראש
ועד הקהילה. המלים שלו נחרתו עמוק מ כ מני,
מפני שזיעזעו אותי. הוא אמר: אנחנו
לא נסכים להחליף את האוקופנט הבריטי
עם אוקופנט עברי.
משה כרמל הסמיק מרוב כעם, דפק על
שלום,
השולחן באגרופו הקמוץ, אמר :
יש לי מה לעשות ! ויצא בזעם״.
חושי לא הסתפק בכך. הוא הגיש תלונה
לפיקוד הארצי. על גולדה מאירסון הוטל

אגדה אחת, שנקלטה ברבים, היא שחושי
הוא אשר רכש את ידידו ת הדרוזים בימי
המלחמה. גם זה שקר מוחלט׳ כשאר הש קרים.
לא היתד, ל חושי שום יד בקשר
שנוצר עם הדרוזים. הדרוזים יצאו לקרב
נגד גדודי ההגנה, ליד רמת־יוחנן, ובקרב
זה ניצח מפקדם, שאקיב וואהאב. מאז חל
מפנה. שנים מאנשי ההגנה בצפון פתחו
במגע עם הדרוזים, וכתוצאה ממגע זה
נמשכו הדרוזים לצד ההגנה וגוי סו ל שורו ת
צה״ל.
לחושי לא היה שום קשר עם מיבצע
זה. כמו בכל תקופת השיחרור, היה צופה
חסר־אונים — צופה שהשתמש בשארית
כוחותיו כדי לתקוע יתדות בגלגלי מכונת־השיחרור
הלאומית, מתוך שאיפות אישיות
שלא נעצרו גם מול מצבות הלוחמים.

באותן השעות פערי, המלחמה בכל עוצ מתה.
הפלישה הערבית עמדה על סף ה ביצוע.
חיפה היתד, מוקפת אויבים: ה לגיון
שלט, בין השאר, בבת־גלים ובנשר.
ההגנה עמדה להתקיף עוד באותו ערב את
עכו, אליה נמלטו רוב תושבי חיפה הער ביים,
אחרי שסירבו, בהתאם להוראות ה מופתי
מביירות, לחתום על כניעה רשמית
לכוחות היהודיים.
מפקדי ההגנה יעצו למשה כרמל לבוא
לישיבת ועדת־המצב, להסביר לאזרחים כי
העיר היא בסיס לפעולות, ו שעל כן על
ההגנה להבטיח לעצמה את חומש הפעולה.
כרמל נענה להפצרות, הופיע בועדת־המצב.
מספר עד־ראיה אזרחי :
״רוב הנוכחים הוסתו מראש על ־ידי חושי,
והם קיבלו את פני המפקד בשנ*:ד, גלויה.
הוא הרצה כרבע שעה, אבל ו ק. מעטים
מאתנו שוכנענו. הוא אמר ש תפ קידו צבאי
גרידא, שאין לו שום אמביציות פולי טיו ת,
שההגנה היא רק הזרוע המזוינת שיל הישוב,
שהיא סרה למרות המוסדות, הלאומיים.
ההגנה צריכה להבטיח את העיר, כי העיר
יכולה להיכבש מחדש על־ידי הערבים. הוא
אמר שההגנה עסוקה בקרבות, ש עז ד הערב

יום השחרור -רחרוח חוש׳

תצפית
במדינה העם
פ ר צו ףשל --
האס (מסתכלת בתצלום בעמון) :קסטנר
זה — הסתכל בו ! אפשר יראות את הרע
יש לו פרצוף
פניו ! הלא
חרות על

הכן (משסע את דבריה בחוצפה האופיינית
הרי זו תמונתו של
אמא !
לצברים) :
השופט.
הלצה זו, שהיא דוגמה לבזיון־בית־דין מן
הסוג החמור ביותר, הופיעה השבוע בש
בועון האנגלי של מפא״י. היא היתר• טיפו סית
לרוח שנשבה במסדרוני הממשלה המת מוטטת:
מבוכה, הסתה, התקפות פראיות
ובלתי־מחושבות לכל עבר.
אפילו עסקני-
דבר אחד היה ב רור :
המפלגות הציניים ביותר לא יכלו להתעלם
מדעת־הקהל שנתעוררה. פרשת קסטנר הפ כה
לנקודת־התורפה העיקרית במערכת ה בחירות
הנוכחית.
הממשלה למי צלצל הטלפון
״זה גרוע מפשע. זו טפשות !*
(הרוזן טאליראן, שר־החוץ ש?
נפוליאון).
כשם שעבירה גוררת עבירה, כן טפשות
גוררת טפשות, שעות מעטות אחרי מתן
פסק־דין קסטנר, עוד לפני שמישהו הספיק
לקרוא את פסק־הדין, טילפן משה שרת
לממלא־מקום היועץ־המשפטי, יוסף קוקיה,
דרש להגיש ערעור. קוקיה סרב, טען שאינו
יכול לפעול בלי הוראות היועץ המשפטי,
השוהה בחוץ־לארץ (ראה להלן) או שר־המשפטים,
שנמצא בנופש.
שרת לא נואש. בשעות הקטנות של הלי לה
הוציא את פנחס רוזן מן המיטה במלון
מגידו החיפאי, נתן לו הוראה להגיש ערעור.
פנחס רוזן, שגם הוא לא קרא את פסק-
הדין, הסכים.
מקרה כן .27 איש לא האמין כי בכנסת
הגוועת תזכה הפרשה להגבה רצינית. ההצ עות
לסדר־היום נדחו על־ידי הנשיאות, ב טענה
העם־ר,ארצית כי הענין הוא ״סוב יו־דיצה״
,היינו נתון ועומד לדיון משפטי*.
אולם סיעת מק״י, ואחריה סיעת חרות,
התחכמו: ברגע האחרון לפני סגירת ה שער
הגישו הצעה של אי־אימון בממשלה,
הכריחו את הכנסת לדון בה מיד בהתאם
לתקנון.
גם או לא היה קורה מאומה, אלמלא בא
המקרה בדמותו של עורך־הדין אריה מדיני
סקי 27 עוז רו של שמואל תמיר. היה ב רור
מראש שאם תצביע הכנסת על הצעה
משותפת של מק״י וחרות, יוכרחו הציונים־
הכלליים להצביע נגד. מרינסקי עורר בהיסח־הדעת
את תשומת־לב חרות לעובדה זו. ואז׳
באמצע הדיון, קם מנחם בגין׳ דרש במפתיע
להצביע על הצעתו בנפרד. התוצאה היתה
מזעזעת: הציונים־הכלליים נמנעו מן ההצי
בעה׳ גרמו למשבר שהוציאם מן הממשלה,
ענין של מזל. לציונים הכלליים היה זה
מזל בל־ישוער. מאז ראשית מערכת הבחי רות
הרגישו תועמלניהם שאין בפיהם טענה
מכרעת, שתעורר הו עמוק יותר בלב הקהל,
בדומה לבחירות האחרונות, עת קם הציבוו
נגד משטר הצנע של דוב יוסף. מעשהו הפ זיז
של שרת נתן לצ״כ שלושה יתרונות
השובי ם:
• ניתנה להם האפשרות לצאת למערכת
הבחירות כאופוזיצייה, במקום שיצטרכו להגן
על הממשלה.
• ניתנה להם טענה מושכת.
• ענין קסטנר הפך גם באופן רשמי לנו
שא העיקרי של מערכת הבחירות.
רק מיגבלה אחת חלה על הצ״כ: היה
ברור שהם יצטרכו לשבת שוב בממשלה
עם מפא״י, למחרת הבחירות. לכן השתדלי
לא להרגיזה יתר על המידה.

פרשת קסטגר
סכנה לח
לא הרחק מבנין הועד הפועל של ההסתדרות
(״הקרמלין״) ,ליד בית־מגורים רגיל,
הסתובב צעיר, זרק מבטים חשדניים מסביבו.
על המרפסת של אחת הדירות ישב צעיו
שני, ניקה אקדח. היו אלה הבלשים שהופי
* טענה כוזבת. משפט גרינחלד יהפוך
לסוב־יודיצה רק ברגע שיוגש הערעור.

קדו כשומרי־ראש על ד״ר ישראל רודולף
קסטנר, האיש שהפך ציר חיל המדינה.
לא היו אלה אמצעי זהירות סתם. היו
שהעלו על הדעת, כי ניצולי השואה עלולים
להפנות את זעמם אל האיש שהורשע על־ידי
השופט. אחרים חששו לסכנה אחרת לגמרי-.
כי מישהו מעונין למנוע בכל מחיר מא.ו
הד״ר קסטנו את האפשרות שיפתח אי־פעם
את פיו, יגלה את סודות לבו.
כין המחנות. כי מכל נפשות העלילה
קסטנר עודו האיש היחיד שלא גילה את
נסתרי לבו. בעדותו לא אמר, לדברי השופט
ולדעת כל הנוכחים׳ את האמת. השופט פירש
זאת כסימן למצפונו הרע. אחרים סבר:
שקסטנר פחד להשמיץ את משה שרת ומרעיו,
מתוך חשש כי שרת יפקירו לגורלו,
והוא יימחץ בין שני המחנות היריבים. אותם
אנשים סברו כי החפזון בהודעה על הגשת
הערעור (ראה לעיל) ,לא בא אלא כדי להרגיע
את קסטנר עצמו, למנוע את פתיחת פיו מ תוך
יאוש.
מצדיקי הערעור נאחזו בטענה כי ״בדיני׳
נפשות יש לתת לנאשם כל אפשרות למצוה
את כל ערכאות המשפט.״ הם שכחו רק פרט
קטן אחד: לא קסטנר הוא הנאשם במשפט
גרינוולד, ושום פסק־דין של ערעור אינו
יכול להסיר את הכתם שהוטל עליו. את זאת
יכול לעשות רק פסק־דין במשפט שהנאשם
בו הוא ישראל רודולף קסטנר עצמו.

(כל הזכויות מיסודות)

• יתכן כי התוצאה העיקרית שד משפט קסטנר תהיה חיסולו
•טל מיטה שחת כיריכ יעיל לדוד כן כוריון. לדעת חברי מפא״י
רבים, דחף בן־גו ריון את שרת בכוונה תחילה להווהות יתרה עם קסנונר, מתוך
חישבו! כי שגיאה זו תבאיש את ריחו של שרת ברחוב. בןגורי ון עצמו נמעט
ולא נפגע

הפרשה בדעת־הקהל, אף

מכל

שלמעשה היה

הוא

אחראי

לעמדת

הסוכנות בימי השואה לא פחות משרת עצמו.

לא מן הנמנע כי מפא-י תכקש את אחד מעורכי-הדין שדה

להתגייס זמנית לשרות הממשלה, לטפל כענין קסטנר. עד כמה
שנודע, פנתה בינתיים לשלושה עורכי־די! מפא״יים חשובים, הציעה להם את
הטיפול תמורת שכר־סרחה של רבבות ל״י. השלושה: יעקב סלומון החיפאי.
יעקב

ש מ שון שפירא מסיעת

מפא״י

בכנסת, מיכאל כספי התל-אביבי.

לפחות

אחד מן השלושה כבר סירב.

.מפלגה מסויימת תנסה לפרסם לפני הכחירות, רשימה של
אנשי ציכור אשר ניסו כ־ 1942 להמלט מהארץ. שעה שהגרמנים שהגיעו
עד אל עלמין, איימו להגיע לגבולות הארץ, ניסו אותם האישים להצטרף לצבאו
של אנדרס, לעזוב יחד עימו את המזרח התיכון.

.חיכוכים חריפים יתעוררו כמספר מערכות עתונים מפ-
לגתיים לקראת הכחירות. חומר סודי עי דיונים

מפלגתיים פנימיים,

שנמסר לכתבי אחד העתונים הללו, הגיע ישר למעוכת העתון המתגגד.

.צפה להמולה ציכורית נוספת, הפעם מסכיכ לקרב על
לטרון. אחרי שמתנגדיו של בן־גו ריון הטילו עליו בעבר את האחריות לקרב
ן ביש־המזל זרב ה קרבנו ת, מתכונן עתה ההיסטוריון הצבאי ישראל בר לפרסם
חוברת שתביע את הצד של בי. ג׳י. ברור מראש כי כמה מאלופי המלחמה, וביניהם
יגאל ידין, יערערו על תיאור זוג

.סיכויי הציונות להשפיע כ
•טנה הכאה על מערכת הכחי־רות
לנשיאות האמריקאית,
התמעטו. עתה כמעט בטוח כי הירי בים
יהיו שוב שני המועמדים של הפעם
האחרונה — דוייט אייזנתואר בשם
הרפובליקאים ו עדלי סטיבנסון בשם ה־דמוקרטים.
במקרה זה, נצחונו של איי
זנהואר כמעט אינו מוטל בספק.

.מצרים תעמוד כקרוכ מול
חזית יטניה שתפיח את דעתה
מרצועת עזה, כאשר ראש ממשלת
סודאן יסלק מממשלתו את כל השרים
הבעד־מצריים. ראש־הממשלה, איסמעל
אל-אזהרי, שנעזר לשלטון על־ידי המצ רים,
נוטה יותר ויותר להשתחרר ה אפוטרופסות
זו. מצרים מביטה על הת פתחות
ז ו בדאגה, חוששת שביטול תוכ ניותיה
לאיחוד עם סודאן ימנע.את השתלטותה
על מקורות הנילוס. הסודאנים
הודיעו, בינתיים, כי יש להם תוכניות-

שובתי-רעב דיין ומשפחתו

פיתוח משלהם לשימ ו ש

הסעיף היחידי אושר

רמת ג?
״אנ• אזמין אתכם...״
על דשא העיריה, מול הכניסה הראשית,
זקן, זקנה, בנים
ישבה משפחה שלמה :
ונכדים. מעל לראשם הכריז שלט: שובתי
רעב.
היתד, זו משפחת דיין, אשר בקשתה
לקבלת ר שיון לקולנוע נתקלה בם רובה
המוחלט של מועצת עיריית רמת־גן. למחרת
הופעת הכתבה בהעולם הזה (•)924׳ הת ייצבו
בני משפחת דיין, הודיעו על הח לטתם
לשבות רעב עד אשר תדון המועצה
שנית בבקשתם, לאור העובדות החושות.
ראש ר,ע ר אברהם קריניצי ביקשם לד חות
את שביתתם, הבטיח דיון מידי בבק שה.
הם סירבו. שלושה ימים נמשך הצום.
ביום הרביעי התכנסה המועצה, לישיבה
הסע ף היחידי על סדר היום: איש, ר בק שת
דיין. כעבור שעה יצאו חברי המועצה,
מסרו לדיין את החלטתם: בקשתו אישרה.
הבכורה,״
להצגת
״אני אז מין אתכם
הבטיח בקול שמחה לכתב העולם הזה שהיה
שם .״אתם הוכחתם שגילוי האמת הנו הנשק
היעיל ביותר במלחמה למען הצדק.״

מי הנילוס ב

כמויות גדולות יותר.

.משכר השלטון כסוריה יחריף בשבועות הקרוכים. בעוד
נשיא סוריה האשם אל־אתאסי ידוע כתומך בציר התורכי־עיראקי, מתנגד ראש
ממשלתו סברי אל־עסלי לברית זו, מצדד במדיניות הנייטרליות של מצרים. כדי
להתגבר על הנשיא, מוכנה הממשלה לנקוט בצעדים מרחיקי לכת ביו תר, בין
השאר :

ביקר

שר החוץ הסורי, כאלד אל־עזם, את

הרודן המודח

אדיב אל־

שישקלי בפאריס.

.צפה להתקפה טל הצנזורה הייטראדית עד מחזות וסרטים

חדשים שיובאו לכיקורתה. למרות ההתמרמרות החריפה שעורר תקנון
הצנזורה החדש בציבור הישראלי, מתכוונת הצנזורה להקפיד על ביצועו. מועמ דים
ראשונים לקיצוץ ואיסור: סרטים ומחזות הדנים בנושאים פוליטיים או
שמביאים לפני הצופים מעשי־אלמות.

.להקה תיאטרלית חדשה •טל צעירים תחל בפעולותיה עוד
כקיץ זה. הלהקה שתנצל את תקופת פגרת־הקיץ של הלהקות הוותיקות, תיעזר
באחד האולמות שלהן.

שני

המחזות

אותם

תציג

הלהקה ל סירוגין :

קומדיה

אנגלית, ודרמה של סארויאן.

אותו זמן, תצא לסיבוב במשקי ההתיישבות וכמושכי העודים
להקה המורכבת מצעירי התיאטרון הקאמרי. הלהקה שתופיע שלא
במסגרת הקאמרי, בעיקר בערבי שבתוח, תעלה מערכונים משל המחזאי האירי
שין אוקסי, מולייר ומחזאי ישראלי צעיר.

.שורה של סרטים אוסטרים ישנים יועלו כעונה הכאה על
כדי כתי הקולנוע המקומיים. לאחר שבירת החרם על הצגת סרטים
דוברי גרמנית עם הצגתו בארץ של הסרט האוסטרי המשפט, ינצלו
מפיצים תקדים זה, יוציאו ממחסניהס העתקות של סוטים אוסטרים ישנים.

י• בה פורסמו גילויים על קשריו של סגן
ראש־העיר לשסבר, יונה איתן, עם בעלי
קולנוע סמוך — קשרים שבגללם נדחתה
בקשת משפחת זיין.

מספר

מעוסט סססנר
לאוד פסק-ריד־ו

הרשימה השפיות מי ומי -ומה
אבריאליאהזז־

מועמד מפא״י לכנסת השלישית. לשעבר
מנהל משרד האוצר וציר ישראל בפיאג• ל מ׳
רות אזהרות כי הבריטים יאסרו את בראנד׳
הרגיע אבריאל את בראנד עד לרגע האח״
רון. ברגע שירד מהרכבת הופיעו אנשי ה
אינטליג׳נם הבריטי ואסרו את בראנה הסני
גור האשימו כי עבד באינטליג׳נס הבריטי.
אנריאל :״את האינפורמציות לבריטים היתי׳
מוסרת מזכירתי.״

כשעה שמשפט הסטנו עוד התנהל במלוא עוצמתו, פירסם ״העולם הזה״
( )884 רשימה של האישים המעורבים כו, ומקומם כפרשה לפי שיקולי
המערכת. פסק-הדין של השופט ד״ר בנימין הלוי אישר שיקולים
אלה במידה מכרעת. להלן אנו נותנים את הרשימה הסופית המעודכנת.

ק1לק. תדי

בן־גוריון. ד 1ד
אז יו ש ב ראש הסוכנות היהודית. ראש מפא״י
ושר הבטחון כעת. נפגש עם קסטנר בטרם
יצא הלה לנירנברג. עמד בראש הסוכנות
בז מן שהיו בידיה ידיעו ת מדוייקות על שו
את יהדות הונגריה, ידיעות אשר לא פורסמו
לא בארץ ולא ובעולם. הסניגור ציטט מנאומיו
בז מן השואה, בהם לא נזכרו השואה
וההצלה אף במלה אחת. לאחר רצח
הלורד מוין שלח, יחד עם שרת, מברק תנ חומים
למלך פארוק, בו הביע את צערו על
אי הנעימות שנגרמה לממשלת מצריים.

בך צ 1ר. שמואל
מנהל מחלקת מזרח אירופה במשרד־החוץ
העד קראום סיפר בבית המשפט שבן־ צוו
ניסה להשפיע עליו באמצעות מר שפיגל מ משרד
הדתות, שלא להעיד נגד קסטנר ו אנו נסדר שלא יכריחו אותך״.

בראגד. יואל
אייכמן שלח אותו לארץ־ישראל עם הצע תו:
מיליון יהודים תמורת מכוניות וסחו׳
רה מהאמריקאים. ב הפג שו עם שרת על גבול
תורכיה־סוריה דרש ל חזו ד להונגריה ,״ ך ה
בריסים אסרוהו ו של חו הו למצריים. התביעה
הזמינה אותו כעד בעל כורחה, רק לאחר
שהסניגוריה דרשה זאת וטענה כי קיימת
סכנה לחייו, העיד על הפרשה, ואחר כך
הופיע עם תקונים מספר. טען הסניגור :״עבו
שטיפת מוח.״
השופט לא דחה את טענת הסניגוריה כי
שרת הסגיר או תו לבריטים, אך קבע כי
פרשה זו אינה שייכת לעניין קסטנר.

ברדלס חיים

אכריאל

כראנד

ד^ציג, הדד
אחד העורכים של דבר, מועמד מפא״י ל
כנסת השלישית (במקום קסטנר) .בטרנסילבניה,
סגן יו ״ ר ההסתדרות הציונית, חבו
וועד ההצלה בקלוד, הועבר על ידי ם.ס.
ל״מחנה המיוחסים״ בבודפשט, ניצל ברכבת
ברגן־בלזן. השופט :״עשה את הכל בעדותו
אף מעבר לאמת, כדי לחפות על קסטנר וב אופן
אובייקטיבי היה אחד ממנהיגי קלוז׳
ש שיתפו פעולה עם הנאצים, אף כי לא ידע
כמו קסטנר את מלוא גודל הסכנה• אין להאמין
לעדותו כי מקורה ברגש אשם.״

חיים

הנשיא הראשון של מדינת ישראל. כשיואל
בראנד כתב לו וביקש להפגש עימו ב אופן
דחוף בקשר עם הצעת אייכמן להחלפת מיליון
יהודים תמורת מכוניות, וציין כי 12
אלף יהודים נהרגים ביום, לא ענה לו ווייצמן
כלל משך שבועות מספר, ביקשו אחר־כך
להתקשר עם מזכירתו בעוד שבועיים כדי
שתקבע לו פגישה. צילום המכתב הוגש ל בית
המשפט. כמו כן הוגש קטע מספרו מסו!
ומעש :״מיליוני יהודים יו ש מדו אך אסוו
שלבך יטניה תצמח רעה.״
לאחר שנרצח הלורד מוין, המכשול העי-
קרי במרחב להצלת יהודי הונגריה* ,אמר
ווייצמן :״מותו כואב לי יותר ממות בני*.

י1סף. דב
שר הפיתוח. גרינוואלד כתב לו לפני שלוש
שנים את כל הידוע לו על קסטנר, עוד בטרם
פירסם את עלונו. יוסף לא טרח להודיע על
כך למשטרה.

מלרשטיין, פרץ

יחיאלי. צב י

צנחן ארצישראלי שפרשת. מאסרו נעשתה ל אחת
החידות הגדולות במשפט. טענת הסיני
גוריה: קסטנר הסגיר •אותו לנאצים. טענת
יואל פלגי: קסטנר הסגיר אותו רק באופן
טכני׳ כי הוא הסכים להסגיר את עצמו ל׳
נאצים בלאו־הכי. ב ת שוב ה לגילויי המשפט
הכין משה שרת את טכס האזכרה לזכרו ב•
מעגן, בו קרה האסון -הלוי :״קסטנר הס גיר
אותו לגיסטאפו.״

ממנהלי חברת שחם. ליווה את שרת לפגי
שתו עם בראנד בגבול הסורי. הסניגוריה
טענה שהציע לבראנד ערידה על אניה כדי
לסלק אותו מהארץ.

השופט: צדק הנאשם כאשר קבע כי קסט־נר
שיתף פעולה עם הנאצים ובכך סייע בהכשרת
הקרקע לרצח יהודי הונגריה. כמו
כן צדק בקבעו כי קסטנר הציל את פו שעה מלחמה
גנרל ס.ם• בכר מן העונש שהגיע
לו בבית המשפט הבין־לאומי. נמצא אשם
בפרט א חד! לא הצליח להוכיח כי קסטנר
גזל במשותף עם הנאצים.

דזבקין אליהו
תבר הנהלת הסוכנות היהודית .״קסטנר ( בבשם
שבועה)
:קבלתי מדובקין סמכות
הסוכנות היהודית לחתום על הצהרה ב ש בועה
לטובת בכר.״ דוב קין (בשבוע ה לא
היו הדברים מעולם.״ חברי קסטנר בטהמים
שדובקין פחד להגיד את האמת, הטיל ;את
האחריות על קסטנר. השופט הלוי האמין. לו.

גרינוואלד

פלגי

מנהל משרד ראש הממשלה. נסע יחד עם
אליהו גולומב לקהיר כדי לשוחח עם בראנד ;
האנגלים הסירו מבראנד את שו מריו למטרה
זו. הפגישות התקיימו במלון בקהיר, שלא
בנוכחותו של איש, תוכן השיחות לא נודע
ברבים עד היום. כמו כן היה נוכח כשבונדי
גרום (סוכן ריגול בינלאומי) הסגיר את עצמו
לבריטים.

קססנר. ד־־ר ישראל (1־ז׳)1

יושב ראש המשרד הארצישראלי בקושטא,
האיש שהרגיע את בראנד ואמר שהוא יכול
בשקט לסוריה. בראנד :״האמנתי
לנסוע
לו, כי הוא היה נציג הסוכנות.״ קסטנר ה עיד
כי נתן לו ר שו ת להעיד בשם הסוכנות
לטובת קצין הס.ם. בכר.

גייגיז ל ר! מלכ יאל

פלגי ניסה לחפות על קסטנר במשפט ואף
נדבר אתו לפני המשפט על עדותו ...נסיון
זה לא עלה יפה. גם נסיון חיפוי אחר שלו
א ־נו מתקבל על הדעת ואינו ראוי לאמון*.
יומיים אחרי שד,לוי קבע דברים אלה, הופיע
פלגי כנואם מרכזי בעצרת הדור הצעיר מטעם
מפא״י. שבוע אחר כך הוז מן עם תדי
קולק לסעוד על שולחן הנשיא.

בהן, חיים
יליד גרמניה. היועץ המשפטי של ממשלת ישראל•
הגיש את המשפט. ידוע גם כיוזם
חוק העבירות נגד המדינה וחוק מניעת ה
טירור. השופט :״נימוקי פסק הדין מראים
שלא היה יסוד לאשמה (נגד גרינוולד) בנו*
אמר לבראנד :״מה
יהודים, היכן אשים אותם?״

אעשה

ב מי ליון

גע לשלושת החלקים הנ״ל, ובהתאם לבקשת
הסניגור הנני מוצא לנכון לצוות כי אוצו
המדינה ישלם לנאשם סכום של 200ל״י כ
חלק מהוצאות הגנתו*.״

סגש. חנה :
,23 הנערה שהפכה לאגדה בישראל והונגריה.
מתה מות גבורה. בעוד שהסניגור טען ש*
קסטנר הזניחה ושהיתד, אפשרות להצילה,
השיב קסטנר :״היא היתד, יותר מדי גבורה
כדי להציל אותה.״ סירבה בבית המשפט
ההונגרי לטעון שבאה מטעמים אנושיים
כדי להציל חיי יהודים, הכריזה במקום זה
שבאה להילחם בנאצים. הוצאה להורג• ה־שופט
קבע כי חנה טנש הופקרה על־ידי קסט•
נר וגם כי לא היתר. נכנעת ללחץ של קסט׳
נר כמו פלגי :״היה לה אופי אציל ומרד׳

פלני, יוא ל
ממנהלי אל-על. מועמד מפא״י לכנסת השלישית•
הגיע בראש משלחת הצנחנים להונגריה•
לאחר התיעצות עם קסטנר החליט לה,ת׳
יצב בפני הגסטפו ואף הצדיע :״הייל היט
לר !״ אישר שכתב שקרים בספרו רוח נדו
לה באה.
השופט לפלגי :״למה מצאת לנחוץ לשניה
את האמת בנוגע לקשר בין קסטנר והי
משדר?״ תשובת פלגי :״י תכן שזו היא
תכונה לא טובה של שקרן ; כשהוא אינו
רוצה לו מר את האמת הוא מפריז בזה. לא
ידעתי מה תהיינה האימפליקציות של מה
שאכתוב. היו משפטים לא מעטים באירופה
נגד אנשים שמסרו חיילים או סוכנים של
בעלות הברית לאויב — והם הוצאו להורג
אחר כך. ד״ר קסטנר, מתוך נמוקים שד,וב ררו
בחקירתי, באופן טכני הוביל את גולדשטיין
ומסר אותו לידי האויב. לכן על מעצי
ו של גולד שטיין לא כתבתי את הגרסה
האמיתית, לא רק כדי להגן על גולדשטיין,
אם נשאר בחיים, אלא גם להגן על קסטנר
ולהגן על הפרשה כולה. שד״ר קסטנר לא
ידע על המשדר הוספתי מתוך תגובה נפ שית
לכתיבת שקר, רציתי לשים דגש יו תר
מדי חזק על כך שלד״ר קסטנר לא היה שום
קשר עם הענין.״
קבע השופט :״קסטנר הסגיר אותו לנא צים
על ידי כך שהפעיל עליו לחץ חמור ...
* צו לתשלום הוצאות לנאשם במשפט
פלילי ניתן ז ו הפעם הראשונה מאז חקיקת
החוק המתאים.

,49 נולד בקלת׳ ,היה עורך־דין עתונאי ועסקן
ציוני. ב־ 1929 נבחר למזכיר כללי של
מועדון הצירים היהודיים בפרלמנט הרומני,
ב־ 1933 לציר הקונגרס היהודי בפראג, וב
1935 ליו ״ ר הועד הפועל של ההסתדרות
הציונית בטראנסילבניה. עם סיפוח טרנסילבניה
להונגריה ב־ , 1940 העתיק קסטנר את
מו שבו לבודפשט, קיבל שם תפקיד בקרן
היסוד, נבחר לאחד משלושה נשיאי־המשנה
של ההסתדרות הציונית בהונגריה. משנת
1944 עמד בראש וועדת העזרה וההצלה של
הסוכנות היהודית בהונגריה. השופט :״בתור
שכזה — מכר את נפשו לשטן ...משח בשמן
את גלגלי ההשמדה, הסגיר את הצנחנים,
הפקיר את חנה סנש והפך לבסוף חלק מ־מטהו
של גנרל ם. ס .בכר.״

רוזנברג. הרב שלמה
תת־שר הסעד. הסניגורית טענה שאנשיו נכ נסו
למשא ומתן עם קסטנר כדי לטשטש ענין
של מסחר בלתי־חוקי בקופסאות בשר, ב תנאי
שגרינוולד יפסיק לכתוב מכתבים לחברי
מזרחי (פנימי קסטנר :״היה מדובר על
שני הדברים, אך ללא קשר ביניהם.״

שילוח. ראובן
כיום ציר ישראל בארצות־הברית. אז ראש
השירות החשאי של הסוכנות והמקשר שלד,
עם הבריטים. אמר אבריאל :״כשירדתי מן ה רכבת
(בגבול סוריה) ובראנד נעלם, ראיתי
פתאום את שילוח.״ הסביר תמיר :״כמובן,
זו היתד, השיטה. תמיד נמסרו תפקידים כאלה
לשילוח.״

שרת. משה
אז מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות.
הסניגוריה: מתוך שי תוף פעולה עם הבריטים
הסגיר את בראנד בגבול סוריד,־ישראל,
וכך סייע לשתק את פעולות ההצלה. התבי עה:
לא הוא הסגיר כי אם הבריטים רימוהו.
שרת נמנע מלהופיע כעד למרות דרישות
הסניגוריה. במקום זד, הגיש אהוד אבריאל
דו״ח בכתב. כשהשופט סרב לקבל תעודה
זו כעדות, פורסם הדו״ח במעריב. לאחר ש השופט
קבע כי הפרסום היה בזיון בית־הדין,
התכונן שרת לשאת נאום תשובה בעצרת
מעגן. האסון הקדים אותו בכמה דקות,
שרת חיכה שבוע ימים, נשא אחר כך את
הנאום ברדיו.
החזיק בידיו את מלוא האינפורמציה שמסר
יואל בראנד על קצב ההשמדה והיקפה,
והסתירה מעין הציבור.

תמיר שמואל
,32 יליד ירושלים. חניך הגימנסיה העברית
ברחביה, האוניברסיטה העברית ובית־ספו
למשפטים בירושלים. סיים את חוק לימודיו
במחנה המעצר הבריטי בקניה, לשם הוגלה
על פעילותו כמפקד בפועל של אצ״ל בירושלים•
הופיע במשפטים: קולק־חירות (״רצח
ידידיה סגל״) ,דב שילנסקי (הפצצה במשרד
החוץ) ,משפט המחתרת בצריפין, אבו גוש.
ייצג את ארבעת עצורי עין־חרוד שנאשמו
בפעולת תגמול בשטח האוייב (מדבר יהודה).
השופט :״נשא כגטל העיקרי של גילוי ה אמת.״

במדינה
הכנסת

שופטת לדחות את הישיבה לחצי שעה, כפי
שנהוג במקרים דומים. הסירוב היה מהיר,
חד ותוקפני.

הנרצח ל א התלונן
אחרי הפוגרום הגדול שנערך לפני שנה
בדייק בנצרת, תחת חסות המשטרה ובביצוע
שליחי מפא״י, קם בכנסת שר־המשטרה, בכור
שיטרית, הודיע: שום תלונה לא נתקבלה
במשטרה. שום פוגרום לא נערך *.
היתד. זאת הודעה כוזבת, שהופרכה לח לוטין
כשפירסם העולם הזה את תמונות
הפוגרום ואת ההוכחות לאחריות המוסדות.
אולם איש לא כעם על שר־המשטרה נעים
הדיבור: ידוע לכל כי שליטתו על משטרת־ישראל
היא אפסית, ומשרתו סמלית גרידא.
השבוע קם בכור שיטרית להשיב על
השאילתא האחרונה של הכנסת השניה. השו אל:
ח״ב מפ״ם, שהתענין לדעת מה עשתה
המשטרה נגד פקידי העיריה החיפאית ופ־קחיה,
שאסרו את מכירת העולם הזה ביום
הראשון להתחלת סידרת הגילויים על השחי תות
בעיריה. הצטדק שיטרית מבלי להניע

״אין זה מתפקידו של בית המשפט להת חשב
באי־הופעתו של פרקליט,״ פסקה השו פטת
.״הנאשמים יטענו בלי פרקליט !״
הנתבע השלישי, ברין נאדל, שהגיע באי חור
קטן, לא נמצא אותה שעה באולם המש פט.
השופטת הוציאה נגדו מיד צו הבאה
ללא שי חרור בערבות — דבר המקובל נגד
פושעים מועדים אשר יש חשש כי יתחמקו
מפני החוק, אך בלתי־רגיל במקרים של
נתבעים בקיבלנה פרטית.
השופטת החליטה לדחות את המשפט ל שבועיים.
נציג התביעה, עור ך־וין יעקב סלו מון,
ביקש לקבוע תאריך מאוחר יותר. הוא
ביקש, הפציר, שידל. לשוא: השופטת נש ארה
נחושה בהחלטתה .״המשפט הזה לא
יידחה,״ קבעה במבטא רוסי חד .״קבעתי
כי יתקיים ביילי — והוא יתקיים ביולי ! ״
משאר ה11 ונ! 0ו חג
זוהי הזדמנותך לבחור את נציגיך -את האנשים הראויים,
לדעתך, להנהיג את המדינה גארכע השנים הקשות העומדות
לפניה.
אין לך הזדמנות כזאת ל ד הקלפי, ביום הבחירות, מנגנונים אלמוניים
של עסקנים, הרוקמים את קנוניותיהם מאחורי הקלעים, קבעו את ר שי מות
המועמדים של כל המפלגות. קנוניות של מפלגות יקבעו את הרכב הממשלה
שתיבחר אחרי הבחירות. במישחק העכור הרגיל של קואליציות ואיפוזייציות
לא יזכור איש את האדם הבוחר׳ כביכול׳ את צמרת המדינה — אותך.

אולם הבסיס של כל דמוקרטיה הוא שרצון העם יקכע את שמו
שד ראש הממשלה ושל האנשים הקוכעים את גורלם: טל רככות
להיים ולמוות, לפריחה או לניוון. כדי להעמיד רצון זה מול שלטון
הקנוניות, ולתת לקוראי עתון זה אפשרות מעשית פשוטה לגלות
את רצונם כאופן כדור וחד-משמעי, ללא התערכות מפלגתית,
נקבע השאלון הבא. כל אשר עדיך לעשות הוא להכניס את שמות
נבהדיך במהומות הנראים לך. עשה זאת ככתב-יד כדור או
במכונת כתיבה.
גזו ר את השאלון במקום המסומן. ושלח אותו למערכת, מבדי לשים אותו
במעטפה ומבלי להדביק שום כול. אם רצונך בכך׳ תוכ* למלא את שמך
וכת בתך, אולם אין זה הכרחי.
אתה יכול להכניס בו כל שם העולה על דעתך, מבלי להתחשב ברשימות
שהוגשו על־ידי המפלגות. אתה יכול להכניס לשאלון נציגים של מפלגית
שונות, ואישים בלתי־מפלגתיים הראויים, לדעתך, לאמון העם, אף שלא הסכימו
להופיע במסגרת הקנוניות המפלגתיות.

אץ צורך ב בו ל
גזור, קפד דפי הקו האמצעי, חכר והטל לתיבת הדואר

מי טאד

עצור נאדל ועוצריו
במבטא

רוסי חד: לא

עפעף: שום חלונה לא נתקבלה. עורך העי׳
לם הזה לא מסר את כתובות הקיוסקים בהם
הוחרם העתוז.
כדאי לקרוא עתונים. היתה זאת,
כמובן הודעה כוזבת. המשטרה לא פנתה
מעולם אל עירך העולם הזה, לברר את כתו בות
הקיוסקים. היא גם לא קראה, כנראה,
עתונים. כי רשימת הקיוסקים בהם הוחרם
העתון, זהות המחרימים ודרכי פעולתם פור סמה
למחרת היום בהרחבה ברוב עתוני
המדינה. הקייסקאים עצמם, כמובן, לא הת לוננו.
פרנסתם תלויה בחסדי אבא חושי.
מוסר־ההשכל: כדאי להגדיל את תקציב
משרד המשטרה, לאפשר לפקידיה לקרוא את
עתוני הבוקר בשעת שתיית התה.
חיפה הנתבע<< :העול הזה״
בנין בית משפט השלום החיפאי, התופס
חלק קטן מאגפו המזרחי של בית עיריית
אבא חושי, אך פתח את שעריו לקראת יום
עבודה נוסף. בקומה השלישית, באולם צנוע,
כבר ישבה שופטת השלום הראשית מרים
שטרקמן.
תוך דקות ספורות דחתה השופטת שלושה
משפטים שיגרתיים. אחר כך נטלה לידיה תיק
מספר : 1764/55 תביעתו של סגן מהנדס
עיריית חיפה יוסף כהן נגד העולם הזה, ע7
שפירסם את הכתבה :״גנגסטריזם בעירייה
חיפה״ (העולם הזה .)917
לא, לא, לא הכל הלך בקצב מזורז.
מפאת השעה המוקדמת, לא הספיק שמואל
תמיר, פרקליט ההגנה להגיע מתל־אביב.
שנים*• מבין שלושת הנתבעים ביקשו מה *
דבר שהמריץ את צייר־הקאריקטורות
של הארץ, בס, לצייר את גופתו של נרצח
מוטלת ברחוב, רוצח בורח ושוטר נבוך.
טענת השוטר חסר־הישע בציור: הנרצח לא
התלונן.

המשטרה מצטרפת. הפרק השני נגול
בשעה שלו ש אחר הצהריים של. אותו יום.
אל מלון תלפיות במרכז הדר הכרמל הגיעו
כוחות משטרה חגורים וחמושים כהלכה.
בראשם עמד לא פחות מאשר ס. מ .מ. בנדל,
ראש הענף הפלילי של מחיז חיפה, בכבודו
ובעצמו. נלווה אליו ע. מ .מ. זאב קרמר,
קת״ם * ,מחוז חיפה.
מטרת הביקור: לעצור את ברוך נאדל ו להחזיקו
במעצר עד התחדש המשפט. לשוא
הוסבר למשטרה כי פקודת השופטת היתה
לעצור את נאדל ולהביאו לבית המשפט. בנדל
התעקש: הוא יחזיק את נאדל עד ד,־ 25 ביולי
ולא יביאו לפני כן לבית המשפט אלא אם
יקבל פקודה מפורשת על כך מהשופטת.
הפקודה המפורשת ניתנה בכתב רק למחרת;
נאדל הובא לבית המשפט, הוגשה בקשה לשח־ררי
בערבות. תוך כדי דיון, הדגישה ה שופטת
כי הצו שנתנה היה לעצור את נאדל
ולהביאו לבית המשפט. שאל סניגורו
של נאדל :״מדוע, אם כן, מרבה המשטרה
לעשות זאת והיה דרו ש צו שני לאלצה לה ביאו
לבית המשפט?״
סיכם הסניגור :״אני מבקש מבית המשפט
שיציין כי המשטרה פעלה שלא כשירה ב ]י
מקרה

השופטת, חיפאית ותיקה, סירבה .״המשטרה
היתר, בסדר גמור,״ ענתה באותו טון החלטי
ותקיף שציין את דבריה מן המלה הראשונה
שהשמיעה בבירור המשפט.

מפלגות
מ?־ אני?
משך שבועות ארוכים של תעמולה טרום־
בחירתית הצטיידה שורת המתנדבים בסבלנית,
עקבה אחרי הכרזות המפלגות. השבוע, מ שלא
גילה את אשר חיפש, שלח האירגון ה ירושלמי
שאלון מפורט לכל הרשימות ה מתחרות,
בבקשה להמציא את התשובה עוד

הממשלה -שהייתי
ראש־ד,ממשלה

עו רן העולם הזה אורי אבנרי וראש

המערכת שלום בהן

רוצה

מורכבת

שר־הבטחון ...
שר־החוץ

שר־המסחר וד,תעשיר

שר ד,משפטים

שר־ד,תחבורה ...

שר־הבריאות ...

. 10 שר־הדתות

. 12 שר ד,משטרה ...
. 13 שר־ד,חינוך והתרבות
. 14 שר־ד,פיתוח

. 16 שר־העבודה ...

אס לדעתך, מיותרים משרדים מסויימים, ויש לבטלם, מחק את התואר ברשימה
כמו כן אני מציע :
מפקח כללי של המשטרה
יועץ משפטי לממשלה
נציג ישראל באו״ם

הפרטים הבאים

אינ ך

חיי ב

למלא, אלא אם

כן אתה

רוצה

ב כן

גיל

משפחתי ...

אני מפלגתי י
* קצידלתם קידים־מיוחדיס, המקשר בין ה משטרה
ומוסדות הבטחון.

בלתי מפלגתי

בבחירות הקרובות לכנסת אצביע בעד (הקף בעיגול את השם הרצוי) :
חרות,

פ רו ד,

חזית

דתית,

אג״י — פאג״י,

מפא״י, אחד,״ע,

מפ״ם,

מק״י,

אחרים, לא אצביע כלל __

העולם הזה 925

במרינה

ההרשמה למפעל
שלושת כרבי המילון החדש

מאת

בן ש וש ן
>> אנ חנו<<
מסתיימת

לקוראי

ב־ 8.500ל״י כמקום 17.-ל״י.
כימים אלה יוצגו לראווה
כמקומות שונים כארץ דוגמות המילון

לפני מועד הבהירות, על מנת שתפירסם ביום
ההצבעה.
שאלו המתנדבים, בין השאר, תחת הכותרת
״כאשר תגיעו אל השלטון במדינת ישראל״ :
• האם תמנעו השפעה פוליטית על הפרק ליטות
ולא תרשו שחקירות מסוימות ת־צאנה
מידי המשטרה י
• התבטיחו שפקיד צבי־רי שפוטר מחמת
מעילה לא יקבל משרה בכל מוסד צבורי?
• התפטרו עובד צבורי, המחזיק בעסק
פרטי שיש ל• קשר עם תפקידו הרשמי?
• האם תצוד לפרסם מיד שמות כל משל־ימי
-מס הכנסה וסכום המס שהם משלמים?
• האם תעבירו כל עבריין מס הכנסה
לטפול המשטרה ובתי־המשפט, ותפסיקו את
שיטת ההתקשרויות עם עברייני המם 1
• ה תחסלו את המפתח המפלגתי בסוכ נות
היהודית (משרית במחלקה הקליטה, שלי חויות
לוזוץ־לארץ ועוד) ?

הופיע:

• מ £#תדרשו לחייב את כל המפלגות
בפרסום! ך ו״חות כספיים שנתיים על מקורות
כספיה!! 4הוצאתם?

המשפט הגדור
פו שה קסטנו
דמי

דואר

י שולמו

צוות דניאלה התנגד בכל תוקף להתערבות
זו, זכה בתמיכת הימאים ששהו אותה שעה
על החוף. לבסוף נתקבלה פשרה: הסכסוך
נפתר ללא סיוע ממשלתי, על־ידי בוררו ת ה ועד
הפועל של ההסתדרות.
דניאלה הפליגה לדרכה ; יחד עימד, החלו
להפליג גם ש מועות מוזרו ת: מורדי דניאלה
הם קומוניסטים, מאבקם הוא מאבק פוליטי.
הכוונה היתד, שקופה: הארת הסכס־ך באור
פוליטי שתשכיח את הגורם הראשוני —
מאבק על תנאי עבודה.
השמועות לא הרתיעו את הימאים. אמר
אחד מפעיליהם :״הם חושבים שיצליחו לג מור
אותנו בהשמצות אישי־ת • אבל המאבק
יימשך. ואם אישי המזכירות לא יזהרו, הם
עוד עלולים למצוא את עצמם עומדים בפני
מרד ימאים שני״.

דרכי חיי
תלאותיה ש ל ברטר.
ברטר, שפירא היא עתה רק בת ,42 אולם
קשה לקבוע זאת לפי מראה פניה. עשר שנות
גורל אכזרי הזקינו את האשד, בעשרים שנה•
ברטר, נשארה, בודדה לאחר מות בעלה, רופא
מצליח בתל־אביב ; בנה היחיד, חולה שחי

השאלה שהמתנדבים לא שאלו: האם תפ עלו
על פי הצהרותיכם אלו?
דת עוגת ר 1[.עץ

דו״ח מפורט על המשפט
ועל האיישים מאחוריו
מאת עמנואל פרת
כתבו הראשי של
״העולם הזה״

על־ידי

• האם תצמצמו מנגנונים מנופחים, תבט לו
מחלקות ומשרות כפולות, תקצצו במ כוניות,
בנסיעות, בטכסים, כיבודי ,.,בניג׳
פאר, שניצרו אך ורק לשם ראוה — ותשליטו
בחיים הציב! דיים מנגנון־חיים של צנע?

של התערבות בירר ממשלתי היה משמיט את
הקרקע מתחת לרגליהם של וועדי האניות,
שקיומם מבוסס על חוקי ההסתדרות.

כשביקשה ממשלת ישראל להגיש ערעוו
על משפט קסטנר נראה לעיל) ,לא מצאה את
האדם הקובע בארץ. משך השבוע נודע מדוע:
חיים כהן, היועץ המשפטי לממשלת ישראל
והאחראי לניסוח חוקיה, נסע לח,ץ לארץ
נדי לשאת בנשואין אזרחיים אשד, שנבצר
ממנו לשאתה בארץ לפי חוק׳ ישראל הדתיים•
מפאת היותה גרושה*.
בהעמידו את או שרו המשפחתי מעל לחוקי־הדיכוי
הדתיים, עשה חיים כהן מעשה אמיץ
— כי הדבר עלול להזיק לקאריירה שש
בממשלה שחלקה דתי. אולם שאלה היא א ׳
לא היה זה מעשה אמיץ יותר מצד היועץ
המשפטי לצאת בגלו׳־ נגד החוק השריר׳.ת,,
במקום לעקוף את החוק בדרך שא! הוי•-
משוטים יו תר, חסרי אמצעים, לא יוכלו
ללכת בה.

המוען.

אישור מספר 113
שתוקפו פג ביום .31/12/1953

ל כ בו ד מערכ ת

ר חז חוי סי!

פרט אחר: היועץ המשפטי צריך לדעת
את המצב החוקי יו תר מכל אום אחר. בחי
רתו בדרך של נשואין אזרחיים בחוץ־לארץ
עלולה 7ע דד זוגו ת אחרים, שהיה להם פיק־פוק
לגבי התוקף החוקי של נשואין נאלר.,
היועץ המשפטי של הממשלה, הפך׳ ,בדרך
זו, ליועץ המשפטי של האזרחים.

ת ד136 .
אות אזהרה
ת ד ־ אביב

מרדימאים שני כשסרב וועד א/ק
דניאלה בו ר כ איו להסכים עם הפיטירים ה שרירותיים
של שניים מאנשי הצוות נכנסה
מזכירות הא יגיד לפעולה. מזכיר האיגוד,
אהרון זיטנפלד, פנה לפי חוק מנדטורי י שן,
למפקח הימי הממשלתי, בקשו להתערב
בסכסוך.
הכוונה היתד, שקופה ביותר: התקדים

אין צורף בכול !
גזור, קפל לפי הקו האמצעי ; חבר בסיכה

א/ק דניאלה בור כ ארז הפליגה, אך הסערה
שחוללו פיטוריהם הזמניים של שניים מעובדיה
(העולם הזה ) 924 לא שככה. המאבק בין
מזכירות האיגוד המקצועי וועדי הצוותות של
הא ניות הישראליות הגיל לשלב חדש.
לאחר דיכויו של מרד ד,ימאים, כשה-
מזכירות הוחלפה באמוני הוועד הפועל של
ההסתדרות, קיבלו עליהם אנשי וועדי הצוותות
את המאבק על הטבת תנאי העב־דד, והיחסים
הסוציאליים של הימאים. הוועדים הצליחו
לארגן מחדש במספר אוני! ת את הימאים ה מיואשים.
אנשי
המזכירות.החדשה לא ראו בעיין יפה
מאבק זה. הם חיפשו הזדמנות ל שבור את
חוט ד,שידרה של ההתאגדות — את וועדי ה צוותות,

ושלח

בתו, לידיה,
ישראל רוקח.

הפנים

לשעבר

ישלת שפירא
4בתים 3 ,התאבדויות
פת, נלקח לצבא. פעמיים ניסתה לד,תאבו
ללא הצלחה, איבדה את שמיעתה בנסיונה
השלישי.
מזלה הרע רדפה ביחוד בשטח הדיור. ל׳
אחר מות בעלה נאלצה לעקור ליפ, לדיה־ו
בת שני חדרים, ממנה פונתה כשהחלו הי
מאורעות. שבעד, חודשים לאחר מכן׳ שוב
היתה ברטר, מחוסרת בית ; הבית בו התגייר
רה הופצץ על ידי המצרים, חדרה הקטן
נהרס כולו. ברטר, הצליחה להציל מכין ה
הריסות שלושה ארגזים עם חפצי ערך, שריי
דים מרכוש בעלה.
ביקתה בקריה. לאחר חיפושים ממוש כים
מצאה הלשכה הסוציאלית ביקתה קט׳
נד, בשטח הקריה, בה שיכנה ברטר, שיכון
ארעי. ארעיות זו נמשכה שש שנים, ע:
שמשרד ממשלתי הרחיב את שטחו, הכריחה
לחפש מקום מגורים חדש.
הקצין הממונה על שמירת המשרד גילח
הבנה לסבלה של ברטר״ הרשה לה להשאיו
את חפציה עד שתסתדר. כעבור שבוע, כש
נמצא לה דיור ארעי אחר בתל־אביב, הורה
הקצין לאנשיו לסייע לאלמנה האומללה ב העברת
חפציה. אז התברר שמישהו אחר הקדימם•
קיר הבקתה נפרץ, החפצים נעלבו.

מכתב לשר הבטחון.

ברטר, פנתה ל׳

* התואר קומוניסט עלול להפריע לימאי
בנמלי הכדור המערבי. חוק מק־קארן אוסר,
למשל, על ימאי החשוד בקומוניזם להציג
רגלו בנמל אמריקאי.

העולם הזה? 25

במרחב
במדינה משטרה, האשימה את עובדי המשרד בגזל
חפציה׳ אולם המשטרה עמדה חסרת אונים.
יעץ לה הקצין הממונה :״שכרי בלש פרטי,
או חפשי בחנויות לחפצים משומשים ביפו.״
ברטר, המיואשת ניסתה לשלוח יד בנפשה
בפעם השלישית, הועברה במצב מסוכן ל

בית־החולים.
לאחר שהחליטה, בעקבות טיפולם המסור
של חברי בעלה, יצאה ברטר, ליפו. אחרי
ימים של חיפושים הצליחה למצוא ש עון זהב
שהיה שייך לבעלה, ומספר חפצי־נוי משן
וחרסינה. המשטרה סרבה להתערב כי ברטה
לא יכלה להוכיח שייכותה על חפצים אלה.
בשבוע שעבר פנתה ברטר, לשר הבטחון׳
גוללה לפניו את כל הפרשה, ביקשה את עזרתו
.״ מי יודע?״ נאנקה ,״אולי בכל זאח
נשאר אדם אחד י שר המוכן לגלות כיצז
נפרצה ביקתה שהיתה תחת שמירה, בשטח
מגודר של מוסד ממשלתי...״

אלג׳יריה
למה טובי הכידונים יד,דבר
הראשון ששומעים באלג׳יר הוא כי
אלג׳יריה היא חלק מצרפת .״זאת לא מו שבה,״
מתגאים התושבים הצרפתיים .״כל
אחד כאן הוא אורח צרפתי שוו ה־זכדות.״
כדי להיכיח מה ערכן של זכויו ת אלי,
מפיצה מחלקת ההסברה הממשלתית עשר1ת
חוברות הדורות, דחוסות צילומים וסטטיס טיקות.
החוברות מספרות כיצד, תוך 120
שנה, הצעידה צרפת את אליג׳יו־יה מימי
הביניים אל המאה העשרים, בנתר 33 ,שדות־תעופה,
סללה 80 אלף קילומטרים של
כבישים, הקימה בתי־חולים, מיבנה את ה

גרש הענקי
אנשים רבים חיכו השבוע בצפיה להו פעת
ההארלם נלובסרוטרס, להטוטני הכ דורסל
העומדים להגיע בשבוע הבא ליש ראל.
אולם איש לא חיכה להופעתם בצפיה
רבה יותר מאשר גבר גבוה, המדבר עברית
במבטא לונדוני: מייג׳ר (הבריגדה) ולסליי
אהרון, נשיא מועדון הרוטארי שהשקיע 50
אלף ל״י להבאת הענקים הכושיים (ראה
חדשות בתנזונן ת) .היה זה חלק מתכניתו
להכניס חיים תוססים יותר לפעולת המועדון
הבינלאומי בארץ * ,המורכב מאנשי־עסקים
ושסיסמתו היא ״שרות״.
הכרטיסים שכבר נמכרו מכסים אמנם
את ההשקעה, אולם אהרון מקווה להכנסה
נוספת של 30 אלף ל״י, מתכוון להוציאה
להקמת מגרש־משחקים לג ער העזוב בש כונת
שפירא. המשטרה, המעוניינת בתכנית
זו, הבטיחה ל ש מור על הופעת הגלובטרז־טרם
בהקפדה כפולה.

עבוד ה עצמית

קוראים השולחים קטעים למדור
זה, מתכקשים לציין על הקטע
הגזור את שמותיהם.

העולם הזה 925

1 1 3 1 0־־• יוגהו ־

אהד נ ש אר ב חוץ

הקץ לבדידהז

יום לפני בי קורו של נשיא תורכיה ג׳לאל
ביאר בלבנון עצרה המשטרה הלבנונית
30 קומוניסטים ידועים ,״כדי למצוא חן
בעיני האורח הנכבד״ וכדי למנוע אי־נעי־מו
ות. בכל זאת הצליחו אנשים בלתי-
ידועים ל שרוף אחד מתוך 13 שערי הנצחון
שהוקמו לכב ך הנשיא התורכי.

קרם את יום נשואיך והכר את
בן־בת זוג ך על־ידי קורספונדנציה.
פרוספקט מלא ישלח לך תמורת 150
פרוטה. פנה עוד היום אל: זהורית
ת. ד — 4508 .תל־אביב.

הווי

תוך 8ד קו ת ^ו 3ן
4תמונות פספורט או 4שונות
1יל״י רק אצל
פוטומטון, בדיה־דה ,4ת״א
על־יד מו ג ריי

ח לף ע הרוח
במושב אח יזם בדרום, לאחר שנרדם ב רוח
הקרירה בשדה׳ גילה רועה הכפר, כי
עדרו בן 35 הראש נעלם מעבר לגבול.

דיכנשת במשברי ם

הארץ

מכיל לנולין,
מונע קשקשים,
מרכך את השערות,
משווה להן ברק ויו-פי.
השמפון החדש לא יכזיב
את השם מ מ
ההולך לפניו.

רחוב חדש נחנך השבוע בביירות, בירת
הלבנון, על שם ראש הממשלה סאמי אל־סולח,
שקבע את השלט בעצמו. הרחיב,
באורך של 100 מטר, היה המפעל הראשון
שבוצע על־ידי מ שרד העבודות הציבוריות,
בממשלת אל־מולח, לאחר הגיעה לשלטון.

מעל למ הירו ת הקוד

במשך תקופת כהונתה של הכנסת הש נייה,
שסיימה השב-,ע את תפקידה, נתקבלו
283 חוקים ב־ 624י שיבו ת שנמשכו 1634
שעות, לעיני 119174 אורח ם שביקרו ביציע.

מתמרד מסאלי האג׳
ממצרים,

נשק ;

מטוניס, מפקדים

חקלאות ודאגה לתושב המקומי באלפי ענינים
אחרים.
אך עם כל שפע המליצות ודיבובי־ל שונן,
אין החוברות משיבות על כמה שא?ודק*,
פשוטות: מדוע, למשל, נמצאים 200׳ אלף
חיילים צרפתיים, באלג׳יריר? ,מדוע הוכרזה
המפלגה הערבית הגדולה ביו תר באלג׳יריה
כבלתי־חוקית ומנהיגיה נכלאו? מדוע, ל אחר
מאה שנות שלום ושלווה, מחכים
3000״בנדיטים״ למשפט במחנות מעצר
צבאיים?
אי* מספיק אוכל. העובדה העצובה
היא כי מאחורי החזית הנוצצת של שוו ון
וקידמה, חיים שמונה מיליון ערבים בעוני
ודיכוי ואילו מיליון מתיישבים ממוצא צר .פתי
מרכזים בידיהם את עושר הארץ הגדו לה
פי 76 מגודלה של ישראל.
אין זר, עניין של מושגים אנושיים מופ ברזל
אלג׳־ריה
ציעדת בעקביות
שטים.
לקראת תת־תזונה חריפה; החקלאות הערבית
במשואות להתקשר עם
.קלון, הגיעה
י כונית, שלו ש
מית העבירה

קרם שמפזן?*מ

מחרוזת

־מכתב שנזרק הימה בתוך בקבוק ל ד
האי אלבה בים התיכון הגיע השבוע לתעו דתו
— קיבוץ משמר־העמק. השולח, דן
חודשי, בן קיבוץ משמר העמק שיצא בא/ק
נגבה במסגרת חילופי נוער חקלאי להולאנד,
צירף למכתב המבוקבק שהוטל לים 20
ס־גריות, ביקש בפתק נוסף את המוצא
האלמוני להשתמש בתמורת הסיגריות למש לוח
המכתב לכתובתו. דייג איטלקי מהעיר
קאסטילונה מילא בקשה זאת.

הגברים מפורסם בין השם מ מ במשחת הגי־ביו

לייח המצויינת
בארץ.
באותו המפעל וע״י או מיו

המומחים תם כעת לכל המשפחה

השיב שר המושבות :״ייתכן שלא. אנחנו
על כל פנים מנסים את מזלנו.״

מ כ תב בבק בו ק

בקייטנה על הכרמל מתקבלים ילדים
לקראת עונש חופש הלימודים (מעריב).
חיים חרובי, תל־אביב
לעמוד בפינה?
רוצים לקנות כמית גדולה של שמלות
אמריקאיות( .מדור השידוכים במעריב).
בתיה הויפטמן, רמתיג!
רודפי שמלות, מה 7

בפאריס, התחזקה בינתיים, קבוצת צירים,
דרשה הענקת שוו ון־אמת לאלג׳יראים .״אפ שר
לעשות כל דבר עם כידונים,״ הכריז
דובר הקבוצה ,״מלבד דבר אחד — לשבת
עליהם.״

כל ישראל

• הנקרא על שם סמלו, גלגל־תנופה.

המפלגה העיקרית, מפלגת השיחרור הדי-
מוקרטית, נאסרה. מנהיגה, מ שורר ערבי
ארוך־זקן ולוהט־עיניים בשם מסאלי חאג׳,
לצרפת. לאומנים מתונים, שניסו הוגלה להשיג ויתורים, נתקלו תמיד בתשובה :
״אין אומה אלג׳ירית. אלג׳יריה היא חלק
מצרפת.״

מאז, חיה הארץ במצב חירום מתמיד.
מדי פעם, מצליחים הצרפתים להשליט מעט
שקט. אך תמיד פורצת המלחמה מחדש.
תומכם העיקרי של המתרדים: קול הער בים
מקהיר.

פחות מעונין היה, כנראה, המנגנון כבד-
התנועה של עיר ת תל־אביב. אדישותו הו בא

המייג׳ר מן הכלים :
ציאה את
הפגנתי ביטל, השבוע, את טכס חנוכת
המגרש, בו היתד, צריכה כל כיתה של
בתי־הספר בסביבה, לנטוע עץ אחד במגרש
שיהיה נתון לחסותה.

ללא.כרישי

אדגייירית 1״ להלכה,
״אין אומה
מיוצגים ערביי אלג׳יריה בבית הבנחרים
הצרפתי ובסינט. למעשה, נשלחים לפאריס
רק מתיישבים צרפתים וערבים אשר נאמ נותם
לצרפתים המקומיים אינה מוטלת כלל
בספק.

לבסוף, פקעה סבלנות הערבים. חלק מה מפלגה
הדימוקראטית החליט כי הגיע הזמן
למעש ם, הקים את מחתרת הפלאגה. ממצ רים
זרם נשק, מטוניסיה הסתננו מפקדי
מחתרת מנוסים — המרד האלג׳ירי פרץ.

מפעלים

חוף הרחצה של אילת שוכלל השבוע
על־ידי המועצה המקומית, שהתקינה גדר־רשת
תת־ימי באורך של 650 מטר, כדי להב טיח
את המתרחצים מפגיעת כריש־ם.

הפרימיטיבית מספקת בקושי רב את צרכי
האוכלוסיה, הגדלה מדי שנה ב־ 250 אלף
נפש. באותו זמן, מייצאים מדי שנה החק לאים
הצרפתים יבולי חיטה אדירים לארץ-
האם, צרפת.

איד

יצחק, לאחר שניסתה לשוא
המרפאה המרכז ת במגדל אש•
חובשת המשק למרפאה במ דקות
לפני שד,מרכזיה המקו את
שיחתה.

?החזיר

העבר

פכא ואבא לא צלמו אותך
ב נ עו ריך

פע ם,

אתה לא תחזור על ש.,יאתג<
לעומת ילדיך ותקנה מצלמה
השומרת את כל זכרונוה
הנעורים. מצלמה היא המת
נה הכי רצויה וחשוכה.
תקכל אותה והדרכה אצל

אץ עשן ללא סיגריות
בנמל חיפה, לאחר שג׳יימס סטיבנסון
וג׳ו טף הארלם, מלחים כשירים בא/ק זואר־נ
ר״ ב, נעצרו באשמת שכרות, תתברר כי
מהלכם הבלתי־יציב בא להם בגלל חפיסות
סיגריות אותן גנבו ממחסן האניה, ניסו
להבריח אל החוף במגפיהם.

1ו1וווו 1וון(1ן1ו1ו
ווווו

ע׳כר הפיקוח
בלסס ווגאם, ארצות־הברית, לאחר ששני
המפקחים הפדראליים, ג׳וסף קטין ,׳הנדריק
וולף׳ נשלחו לבית משחקי־מזל בכדי לקבוע
אם יש במשחקים אלה משום עבירה על
החוק, יצא משם — קטין ברווח של 12.78
ד, לר, וולף בהפסד של 830.19 דולר.

;! הופיע:

המשפט הגדול

נשתה לח״ ם
בכביש ירושלים־תל־אביב, ליד מושב טל־שחר,
לאחר שחור מרישום דו״ח במשטרת
רמלה על תאונה שאירעה למכוניתו, מצא
דב נזל מנתניה כי ממכוניתו ד.הפ כה נעלמו
2000 בקבוקי בירה.

|| פר ש ת קסטנו

מאת עמנואל פרת

מותו

ש ל (;ציו

ז י לפי המסורת המוסלמית, אסור לנשים להשתתף בלוויה. על
כן המתינו בנות משפחת ע מ אן מלכי, סגן הרמט״כל הסורי

על גזיז טר ת ביתן, לראות את קציני המטה מובילים את
ארונו של מלכי לקבורה. מלכי היה אחד המתכננים העיקריים של ההפיכה הצבאית שהניפה את שישקלי.
בתמונה: ארוסתו (שמאל) ולידה אחותו של הנרצח בשעת הלוויית, מנסות להטיל עצמן אל הרחוב.

מותר. ש ד 90׳
זעזוע חזק: הספינה 948 ,נוסעים ־!
קאשימה, קפץ בז ריזו ת ממקומו.
תלוייה על כתפו ושבדרף־נם לא 1
קפצי בהמוניהם נוסעי הספינה
רבים שלא הספיקו לצאת מתאיהם,
במהירית של למעלה מ־ 10 קשרים -

תומכי הרודן חואן פרון, אנשי ה־
| 3ך| 1
אגודית המקצועיות הכפופות למרותו,

הסתערו על ארמון הבישוף הקאתולי
של בואנום איירם כדי להניף עליו
3ל 0
את הדגל הלאומי. היתרי זאת נקמת

ההמיניס באנשי הפנסיה, שניצלו חג

דתי להפגנה גדולה נגד המשטר והורידו במקום אחו
את הדגל הלאומי.
המשבר הגדול התחיל לפני כמה שביעות, כאשו
התאספו כמה מאות עסקנים דתיים והחליטו על הקמת
מפלגה חדשה. מפלגה זו לא נראתה כחשובה במיוחד.
אולם פרוז החליט שהגיעה השעה לחסל אהת ולתמיד
את שאיפת הכנסיה להתערב בחיים הפוליטיים של
מדינתו.
לפי ח ־קת ארגנטינה, יש לכנסיה הקאתולית במדינה
זכויו ת מיוחדות, בדומה לזכויו ת הרבנות היהודית
בישראל. פרון החליט להפריד סוף סיף את הדת מן
המדינה ופתח בתעמולה אדירה נגד הגוש הדתי.
הפרלמנט שלי נתן שוזיון־ז כויו ת לילדים בלתי־חו־קיים,
התיר את הקמתם של בתי־בושת, איפשר ל ראשונה
גירו שין. נאמני הממשלה פתחו בפולחן
דתי לכבוד אויטה פרוז; אשתו המנוחה של הדיקט טור,
שנקראה עתה ״אויטה הקדושה״ והתחרתה
בבתולה הקדושה של הכנסיה.
המשבר הגיע לשיאו כשהכריז חיל־הים על מרידה
ושלח את מטוסיו להפציץ את בית־הממשלה במרכז
הבירה. למעלה מארבע מאות איש נהרגו במרידד
שארכה חמש שעות והתמוטטה, כשנתברר כי רוב
הצבא נשאר נאמן ל פרון. ראשי המירדים ברחו,
ו פרון נשאר המנצח. רוב העם עוד התלכד מאחוריו
פרון בכל זאת החל במאמצי פי. ס .האפיפייר טרם
ביטל את החרם שהטיל על הדיקטטור, או לםי פרו!
החליט כנראה לא להרחיק לכת׳ שלח השבוע למחרימו.
פיוס ד,־ 12 ברכה ליום הולדתי.

* רו ב ט דו ט ד

ב אי

בשבוע הבא יחזה הקהל הישראלי — או אותו חלק ממנו
שישיג כרטיסים — בהופעתה של המהוללת בין קב־צות
הכדורסל המקצועיות בעולם, ההארלם גלובטרוטרס. למעשה,
משחקה של קבוצה זאת איננו ספורט ממש _ אף כ י אין
בעולם קבוצת כדורסל שהצליחה לנצחה. היא דומה יותר
למעשה מוקיונות משעשע. הגלובטרוטרס נוהגים להבטיף
לעצמם בתחילת כל משחק הפרש נקודות מניח את הדעת,
ולאחר מכן הם מקדישים את עיקר הזמן להשחלת הכדור
מבין רגליהם, הסתרתו תחת החילצה והעברתו מיד ליד תוך
אחיזת עיניים מסחררת. כוכב הלהטוטים הוא ״גוז״ טאטום
הענק (י מין) שאינו בא הפעם. מעצב דמותה של הלהקה
ומנהלה זה 27 שנה הוא אברהם (״אייב״) סאפירשסיין,
קבוצת גם לונדוני. נלווית ללהקה
חייט בן יהודי
קירקסנים ובדרנים המשלימה את התוכנית, בתוכה מלכת
היופי של האוואי (ל מעל ה משמאל).

מסמר העונה
האמנים בארצו
בינלאומיות1 ,
הצגת הבכורה של תוכניתו החדשה של הקירקם הגד!יל ב
של 51 פילים, שעל הראשון בהם שכל גו פו נצבע במיון
כללה גם החלקה על הקרח של סוניה הני, ואת שירתה ש
וכן לחיים משותפים עם בעלה ג׳ו רימאגיו, ממנו התגרשה

יאסואיצ׳י קאשימה, מנהל מוזי און בעיר היפאנית טאקאמאטסו׳ ישב

בניחותא על סיפון הספינה שהובילה אותו לטוקיו והירהר בתערוכה
שהוא עומד להעביר לעירו. מהירהורים שלווים אלה הוציא אותו לפתע
יכם יותר מ־ 350 תלמידי בית־ספר, התנגשה בערפל בספינת־משא שבאה ממולה.
בר בעזרת יגלגל הצלה מספינה אחת לשנייה• רק אז נזכר במצלמה שהיתר,
;!לקלה במים. בעזרתה הנציח את מראות האימים שחלפו לעיניו בים, אליו
טובעת ששקעה כליל במי־הים תוך שמונה דקות 123 .נוסעים, בתוכם ילדים
ללו תהומות. החקירה שנערכה מיד לאחר האסון העלתה כי שתי הספינות נסעו
מהירות המכסימאלית המותרת בערפל כבד.

תמונה זאת כוללת בתוכה את כל החטאים שהצנזורה הפנימית של התאחדות יצרני סרטיס

בארצות ־ הברית נוהגת לגזור ללא רחמים מתוך סרטי הקולנוע ) 1( :רואים בה אדם (האשד,
ישבמיטה ) המזריק לזרו עו סמים משכרים 2רואים בה גבר ואשד, הנמצאים בצוותא ואפשר לבו ש׳ כל רואים אין ברדין, היטב אומנם המכוסה שבמיטה,
על האשה
() 3 במיטה להעלות על הדעת שהיא עירומה 4היא עלולה להביא לזילזול בשומרי־החוק 5היא מראה דם שפוך בכמות
גדולה מן המותר ( )6היא חישפת את צידו הפנימי של ירר האשה ( ש מי מין 7היא מראה פושע המחזיק בשלתה
בנשק ( )8מצולם בה כסף אמיתי (בידי השוטר 9היא מראה את הפשע בצורה מגרה ומושכת 10 היא חושפת
את טבורה של האשד( ,שמימין 11 היא מראה רוצח דורך על גופת קירבנו 12 היא מראה פושע השותה ימעשן
בעת ובעונה אחת 13 היא מראה תמונת אהבה מגרה למעלה מן המידה המותרת.

מו 1וו ע ד

60 מכיניות זינקו בקו היציאה
של מירוץ המכוניות הגדול
הנערך מדי שנד, ליד העיר
הצרפתית לד,־מאנס, בתוכן
נורסדס, יאגואר, פרארי3 ,רא־זר־נאש,
נזאסראטי וקאנינג־האס׳
מתוצרת איטליה, צרפת, בריטניה וגלמניה.
מסלול המירוץ המסורתי ידוע בסכנותיו — במקומות
מסויימים אין רוחבו עולה על רוחבו של כביש
ישראלי דו־סטרי רגיל — אולם טרם אירע בו אסין
נורא כמו בשנה זאת. פייר לאוזי, שנהג במכונית
נזרסדס, לא השגיח באות שנתן לו נהג מכונית ה
אוסטין־הילייי שלפניו לעצור, התנגש בה בכל עוצמת
מהירותו. האוסטין־היל״ התהפך פעמים מספר ב־אוזיר,
בעוד שהמרסוס סטה ממסלולו, נתקל בקיר
בטון. מעוצמת ההדף נזרקה המכונית להמשך דרכה,
נכנסה אל תוך קהל הצופים, קצרה בו קציר דמים.
מאוחר יותר נשבר מ־כל הבנזין ובשריפה שפרצה
עלה בלהבות גוף המכינית העשוי מנתך מגנזיו ם
הקהל הנלהב הפך בן רגע לבליל שחור, אחוז אימה
נוראה. חלקי מכוניות ואברי אדם התעופפו לכל
רוח. סך־הכל של הקורבנות 78 :הרוגים 105 ,פצו כסידרו. נמשך עצמו המירוץ קשה.
עים

ר ג רי

ה*תום

נאום הבתולים של רון
לדג׳ר בבית־ד,נבחרים ב בריטניה
היה רב־רושם.
הציר הלייבוריסטי הצ עיר
34 שזה לא כבר
נבחר כנציג מפלגת הע בודה
ממחוז רומפורד, הקדיש את ר א שון נאו מיו
לבעיית הילדים־ללא־הורים, דרש להקים
עבורם בתי־יתומים משוכללים .״היד, היד,
אב אומלל,״ סיפר הציר בנאומו ,״ואם, ש בהיותה
בהריון ובחוסר־כל נאלצה למסור
את שלשת ילדיה לבית־יתומים. כעבור 13
שנה יצא אחד הילדים לדרכו בעולם — וכיום
הוא ציר בבית־הנבחרים הזה. אבל אין לי כל
מושג היכן הם אחי, אחיותי, אבי אמי, או
מישהו אחר מבני משפחתי.״

ונאומו

הנאום עורר התרגשות עמוקה בבית־הנבח־רים
והעיתונאים מיהרו לתאי הטלפונים, מסרו
אותו בהבלטה למערכותיהם, שיגרו תמונות
של הציר שעד כה היה דמות בלתי־ידועה
בחיים המדיניים של בריטניה.

ניו־יורקית היה נשף הצדקה שנערך מטעם איגוד
הברית באולם־הענק, המשמש לריב לתחרויות איגרוף
סון סקוויר גארדן. ביז השאר, כללה התוכנית את
נר בעולם ב א תו ס וביילי. היא הציג הפעם תהלוכה
בצבע איפור וורוד רכבה מארילין מינרו. התוכנית
ז׳אנט מאקדונאלד. מארילין מיהרה לחזור לד,וליכוד
:ני חודשים אחדים בטענה של ״אכזריות רוחנית.״

פירסומו של הנאום בלוזיית תמונה בעיתו נות׳
הביא תוצאות מפתיעות. ת־ך ימים
אחדים פנו אל לדג׳ר איריס דיפלוק, אשת
חשמלאי לונדוני, וזיליאם לדג׳ר, אופה תושב
העיירה טאדודרת, וז׳ו אן לדג׳ר, תושבת לוג־דין
וזיהו את עצמם כאחיו ואחיותיו של
הציר. תוך שבוע אחד הסתבר ללדג׳רכיזד ר ״ ר ׳
גם ^-ומונה
חלק ממשפחה ענפה, הכוללת ם
בנים של אחיו ואחיותיו.
אגב, מציאת משפחתו לא
לדג׳ר למאושר־בהחלט: החוק
בנאומו, בדבר בנייתם
יתומים, טרם אושר

ספח־ט

תשובותינו

כדורסל
1השש השחור

מה מוכיה משפט גרינולד -קסטנר?

כי המשפט הישראלי הוא בלתי תלוי ועצמאי ב שקוליו והכרעותיו.
כי הצבור יכול לתת אימונו ב שופטי י שראל.

.2למה נתפרקה הממשלה?

כי ש רי הציונים הכלליים נמנעו מלהגן ברגע קריטי על הקואליציה הציונית
מול התקפת הקואליציה של מק״י — חרות.

למה נמנעו מלהגן?

כי נוח היה להם

ערב הבחירות לפרוק מעצמם עול האחריות, להופיע

בפני הצבור שוב כ״אופוזיציה לוחמת״ ולנצל לצרכים מפלגתיים משפט
רווי טרגדי ה לאומית.

מי מרוצה בדיעבד מהמשבר?
מפא״י, אשר יכולה להופיע עתה בפני צ בור הפועלים ״כמשתחררת״ מנטל
השותפות עם נציגי׳ האזרחות.

.5מי עלול היה לסבול לו נמשך המשבר?
המדינה, סדרי חייה, כלכלתה, כבודה ומעמדה הבינלאומי.

.6מי עמד בפרץ וניסה למנוע פרוץ המשבר?

כדי להגן על קיום הממשלה עד הבחירות, הציע שר המשפטים בישיבתה
האחרונה של הממשלה להסתפק בנזיפה ב שרי ם הכלליים, אשר הפרו
יסוד האחריות הקולקטיבית.

מדוע מנמקים הכלליים הימנעותם מהצבעה בנמוק ״מצפוני״ ז

כי בימים ההם, בימי חנה סנש לא נ תעורר בהם מצפונם ליטול חלק פעיל
בפעולות צנחנות.

״יו פי ג׳י נג׳י עוד א חד!״ בקעו קריאות
הצופים הנרגשים ממגרש הכדורסל ה־בלתי־נוח
של מכבי תל־אביב, שעטה בליל
שבת מחלצות חג. הסיבה: קבוצת הצעירים
של מכבי תל־אביב — מכבי הדרום — הג שימה
הפעם חלום י שן: לנצח את הפועל
תל־אביב.
קביצת הפועל הופיעה עם מיטב שחקניה
שלבשו לכבוד המאורע תלבושת חדשה, שחו רה
כולה, אותה הבטיחו לתת בביום המשחק
ליריביהם שיהיו זקוקים ביותר לתלבו ש
ת.אבל. אולם לאחר פתיחה מוצלחת חדל
המזל והמשחק להאיר פנים לשחקניהם.
זה הסל שלי. האוירה האוהדת להפועל
החלד, להצטנן. הסיבה הפעם היתד, משחקם
המשכנע של המכבים. ביהוד הפליא לעשות
הג׳ינג׳י של מכבי הדרום, יצחק אמר, שז רי קות
הקפיצה שלו עוררו התפעלות כללית.
ד,שב לשואלים :״מה הפלא׳ זה הסל שלי;
אני מכיר אותו טוב.״ ואכן בימי שני ורביעי
אפשר לראות תמיד במגרש המכבי את ה צעיר
19 האדמוני המתאמן.
ס*,ר היובל. בכדורסל, שומרת כל קבוצה
מצטיינת על חזקה. מכבי תל״אביב, למשל,
הנה אלופת הארץ, מזה שנים. הפועל תל׳
אביב, לעומת זאת, מחזיקה באותה התמדה
במקום השני בטבלה הארצית. קבוצות כאלה
מאבדות את חזקתן רק פעם ליובל.
אותו יום ששי, חל, כנראה׳ היובל לגבי
הפועל תל־אביב. בי תרון משכנע () 55— 69
גברו צעירי מכבי על יריביהם.
כשאיש המשק של הפועל אסף את התל בושות
השחורות של שחקני קבוצתו היה
ברור כי הפעם ישארו התלבושות האבלות
ברשותם.
כדורגל גמול שר•
מצבה של מכבי חיפה מעולם לא היד, מרד
מזהירים, הקבוצה עמדה בפני סכנה מתמדוי
של ירידה לליגה השניה. אולם תמיד נמצאו
לה אלה שהצילוה על־ידי ביום משחקים.
קבוצת מכבי חל־אביב היתד. אחת המביימות,
בעינה שעברה, למשל, סיימה בתיקו () 0 : 0
את משחקה עם מכבי חיפה, שניצלה על־ידי
כך מסכנת נפילה לליגה ב׳.

בדה חו פשתך
< בירו שלי ם
> הנ שיא<
ב מ לון >
* אויר צח ויבש
* מטבח אירופאי

* סביבה שקטה במרכז העיר
* מאכלים לפי בחירתו

המלון המפואר והחדיש עם בריבת השחייה היחידה
בירושלים והמפוארת בארץ. תזמרת ״הנשיא״ תנעים
זמנף משעה 5עד 7אחר הצהריים ומ 9בערב עד
אור הבוקר. אמנים בינלאומיים. הפתעות נעימות.

הנ חו ת

דבל בדי

ג דו דו ה!

חו פ עז ה

א רו כ ה

מלון ״הנשיא״ ירושלים רחוב אהד העם 3
טלפונים : 0צ44 8צ44
4429
,4473
4474

שלח לחמך. אב כיוונו הקבוצות השונות
לאמירה ״שלח לחמך על פני המיים כי ברבות
הימים תמצאהו״ ,הרי בז מן האחרון נדמה
היה שטעו. קבוצת מכבי תל־אביב, שהיתר,
זקוקה בשבועות האחרונים למספר נצחינות
כדי לגבור על יריבתה, הפועל פתח־תקוה,
ב מרוץ אל ראשית הטבלה, נוצחה לפני של שה
שבועות דווקא על־ידי מכבי חיפה 1 : 2
התרעם אז חבר תעד מכבי תל־אביב יצחק
(״איזו״) המאירי, לעומת החיפאים :״חמש
שנים קיבלתם מאתנו נקידות ועכשיו אתם
מתנהגים כך ׳.״
מציאה כרכות הימים. השבת, במש חקם
נגד הפועל פתח־תקווה, תיקנו החיפאים
את המעתת. עוד ביום ה׳ הבטיח אביגדור
(״תיש״) הרשקוביץ, מהנהלת מכבי חיפה,
להחזיר לפחות נקירה אחת לקבוצה האחות
התל־אביבית. אכן, יומיים לאחר מכן, עמדו
החיפאים בקרב, ש מרו על התיק 1 : 1עם
קבוצת הפועל, שהפסידה בעקבות תיקו זד,
נקודה אחת, מכבי תל־אביב עלתה לאחר 20
משחקי ליגה למקום הראשון בטבלה. עד
לחידוש משחקי הליגה, אחר פגרת הקיץ,
שמור לה מקום זה.

מל ך השעד״ם
שבוע לפני פגרת הקיץ עוד נראה יהושוע
(שייע) גלזר בטוח בכתרו, כמלך השערים :
לזב־תו עמדו 19 שערים. פתאום, עלה ו הופיע
מתחרד : ,נבים אלמליח, שחקן בית״ר
תל־אביב, שצבר אף הוא 19 שערים.
לשחקנים נשאר שבוע אחד להשיג הכ רעה
; הם נשבעו למאמץ עליון.
ביום המכריע, במשחק נגד הפועל חדרה,
הבקיע אלמליח ארבעה שערים. אוהדיו היו
בטוחים כי בזה כבש את הכתר. אולם במרחק
100 קילומטר משם, בעפולה, בבר־ ידידיו
של גלזר אחרת. במשחק נגד הפועל בלפוריה
הבקיע גיבורם לא פחותי מששה שערים.
בפעם החמישית
שערים.

— שייע נשאר מלך ה
;ז11
ולח הזה 925

אנשים
דו ׳חלצר כן ערוך במיו חד לקורא
עצם תקועה

לדוד כן־גוריץ

את זאת לא ידע איש: מקורות מקורבים
מסרו כי יום לאחר פירסום פסק־הדין במשפט קסטנר זכה בי. ג׳י.
לביקור בלתי־צפוי בצריפו השדה״בוקרי. ה ה זה ישראל ר דו ״) רודולן ז ל! סט נר
עצמו, שלדברי הסיפור התחנן לפני שר־הבטחון כי יציל אותו מן החרפה. תשובת בי. ג׳י,.
מסיים הסיפור, היתה :״לא אגע בעניין זה אף באצבעי הקטנה מי שם לב? בנאומי
ישראל, לאחר הרכבת הממשלה החדשה וחיסול המשבר, קרא ראש הממשלה צח־הדיבור
מש־ שרת את רשימת חברי הממשלה בשטף, נתקל רק כשהגיע לשמו של שר־הבטחון

כאילו היתד,
גוריון,
ווו!ווווווווווווווו!וו!וווווווווווווווווו
עצם תקועה בגרונו. ענ יין
מתאים לטיפולו של
פרויד פרט מעניין
• המשורר אכרהם שלדנסקי, בשנות•
מתוך הביוגראפיה של
פסוק של,ספירי מתוך כטוב בעיניכם :״כל העולם
נתן גרוס, במאי ה במה
וכל האנשים שחקנים — חוץ מכמה שחקנים.״
סרטים של חברת גבע
• יצחק גרינכוים, מי שהיה שר־הפנים
שזכה השבוע בכמה פר בממשלה
הזמנית (הראשונה) ,והסתפק מאז בחלוקת
סים בתוכם פרם דבר
מאמריו בין על המשמר לבין למרחב, בתגובה על
על בימוי ותסריט: בטרם
פרשת קסטנר, שהוא מעירב בה :״במקום ללכת
בוא• לישראל לפני חמש
לבחירות עם מצע לעתיד, הולכים אצלנו לבחירות
שנים, עסק גרוס המ עם
היסטוריה של העבר. אם שיטה זאת תימשך,
מושקף, קלוש־השער ו־עלול
הדבר להגיע לכך שביום הבחירות, ייקראו
האדיב־מטבעו כתרגום
המוני הבוחרים להכריע אם יוסיפ-ם פלאביוס היה
רוכ שירי חיים נחבוגד
או גיבור לאומי.״
מן כיאליק והוצא
פשוק
ה שבו 1

תם לאור בפולנית.

.הכוכבת וורה אלן, שנתפסה לאחרונה
לת־רת היוגה ובמיוחד לתרגיל העמידה על הראש
(ראה תמונה) :״רק כאשר אני עומדת על הראש
נראה לי עולמנו ההפכפך פחות או יותר ישר.״

עיסוקיו האחרים בוואר שה
שלאחר המלחמה :
סיום שלו ש פאקולטות
באוניברסיטה וכמיבן —
הפקת סרטים ראש
משרד העולם הזה באר־

ווו!וו!ווו

11111191111

19111111

1111111111911

91׳1ו י

צור. הברית דוד הורוביץ מודיע, כי בפתיחת עצרת העשור של האו״ם בסאן־פראנציסקו נ גש
אל שר־החוץ הסובייטי וויאצ׳סלב מיכאילוביץ מולוטוב ואמר לו :״מר מולוטוב
לאור הסיכויים המעודדים המצטיירים באופק המדיניות העולמית ועם ההכנות לוועידת
ארבעת הגדולים בג׳נבה, האם היית מוכן דהכיע דעה עד בעיית הגירתם שד

אזרחים סובייטיים? אני מתכוון כמיוחד דשנים וחצי מיליוני היהודים,
שחלק מהם היו שמחים להצטרף לקרוביהם בישראל.״

תשובתו היחידה של

מולוטוב חמור־הפנים :״תודה רבה !׳•

ההיסטוריה הוזר ת

אי אפשר להאשים בעודף גינטדמניות
התוקפני דוד כר־רב-האי: באחת הישיבות

את ח״כ מפא״י
האחרונות ביותר

של הכנסת מצא לנכון ללגלג על חברתו לסיעה עדה מיימון,
הלוחמת הקיצונית לזכויו ת האשה, שדרשה כמנהגה לצרף לאחד הניסוחים לשון־נקרד, בצד
ל שין הזכר. הגיב מיד בר־רב־האי :״בכל פעם שמזכירים לשון זכר, רואה חברת
הכנסת מימון לפניה את מפלצת הזכר פימה ארלוזורוב ..אשתו של
הנרצח שדמו לא שקט עד היום, העובדת כיום בקול ישראל, התוודתה השבוע באזני ידיד
,לתיק כי הפירסומים האחרונים אודות המשפט אינם
גורמים לה נחת, גנחה על כתפו :״הייתי רוצה לנס ע
׳חוץ־לארץ זכר נות אתרים מאותו משפט העלה
ע-רך הדין׳ מקם זליגמן, ששהה זמן־מה בביתי
הסוהר, בעלן סיוע למעפילים, בחברתו של הערבי
שהודה ברצח ארל הורוב, עבד אל־מג׳יד. דעתו
של זליג מן: הוא היה האסיר היחיד בבית
הסוהר שלא הכחיש מעודם כי ביצע רצה
..גילוי מרעיש אחר, מימי שליתת־הרעב של
מנהיגי

היישוב ב־, 1946

גילה

השבוע ראש־עיוייית
שסיפר כי בשעת

רמת־גן אברהם קרי״יצי,
השביתה הגניבו מארגניה לשובתים נת
חי-בשר הבויים במגבות ...קריניצי, מתנגד

עקרוני לשביתות־רעב, אמר גם כ• בשעת מעצרו
בלאטרון הציע ל ד׳ ר זאב פון־ווייזד. אלוף
שובתי־הרעב בישראל ( 28 יום) ,לפתוח בשביתת־רעב.
השיב קריניצי :״מסכים, בתנאי שהאנגל ם
ישבתו, ולא איי ראש עיריה אחרת, אבא ח*שי
ן הודה השבוע באוזני ידיד כי שמע כבר קודם לכן
,בדיחה שרצו לספר לו. הבדיחה: אבא חוש ־

להצטרף לחזית הדתית, מפני שהוא מע־י
דיף
את העולם הבא —

*3י*ף
לועי! •ו!

הקים: שחקן התיאטרון
הקאמרי אברהם (הקמצן)
צ ן ־ יוסף, השוהה עתר, במסע־לימ־דים בצרכת, יודע
ג: להשתעשע. בבקרו המועדון הלילה פאטאשו בפ.־י,0
בו נערכה אותה שעה התחרות בריקוד באלט ביו־הלקוחות־הגברים,
הפשיל בן־יוסף את מכנסיו, לבש.
מעליהם חצאית־באלרינה ממלמלה שקופה, לקח
וראשון -
בתחד-ת וא ד
בוק שמפאניה . .יד עה אחרת, מוינה מספרת
כי ראש ממשלת הודו ג׳ואהרלאל ניהרו הביע
בבוא־ לביקור את רצונו לראות את הסרט ארבעה
בג׳יפ, בו משתתף כזכור שחקן הקאמרי יוסף
( ,קזבלן) ידץ. לאחר מכן ביקש לראות במו עיניו
|ג׳יפ, ולג־דל תדהמתם של מארחיו התברר כי רכב
זה יצא משימוש באוסטריה ואין להשיגו. בקושי

א 1נו

כוכבת אלן

נמצא גייפ נושן ומקולקל להציגו בפני
האודה ..אגב, הבמאי של ארבע בג־יפ ליאופולד
ן, לינדברג, שוהה גס הוא עתה בישראל ומביים

עול,ס פחות או יותר
; ב תי א ט רון הקאמרי את המחזה המירה אורח אחר
1העומד להגיע לישראל בימים הקרובים הוא יוסף
(״•וסלה״) מרימוביץ, הכד־רגלן של מבכי תל־אביב ונבחרת ישראל, שנשאר בלונדון מאז
ו׳יי ר קבוצתו באנגליה, מאם סוף סיף בערפל הלונדוני, והוא מביא אתו ארצה יחד עם

המיזוודות גם צעירה לונדונית העתידה לשאת את השם נדי מרימוביץ.

״העול הז־״

על ד דנ ת נאור

רנ ח יו עאת
לקנות אמות במיוחד לשמלות ערב.
דוגמות פתוחות לעיר ולחוף.

הלבשת
• החנות האלגנטית ויקטור מ ¥ 1 0 7 0
ברחוב בן־יהודד 6 .התחילה לייצר את
ח לצות הניילון האמריקאיות -דז אן סקטט
במחיר עממי. אלה הן חולצות שאינך צריכה
לגהץ. יש גם חולצות מתוצרת איטלקית. כמו
כן מעמידה החנות ויקטור לרשותך מב חר
גדול של מכנסים אמריקאים לגברים,
חולצות ומכנס ם שלושת רבעי לגברות
ובגדי־ים מן האופנה האחרונה.
• בעלת החנות פרסקו בפסג׳ בפנת
הרחובות אלנבי ופינסקר שחזרה לא מכבר
מכיור מקיף בניו־יורק, פרים ולונדון, הביאה
עמה את המודלים של האופנה האחרונה :
מכנסים חמודים מבדים קייצ ם? 1^ . 1 0 ,
\ 0 <;5׳ 5 £שלושת רבע• קצרים וארוכים,
נוסף על דוגמת ״גמנסיה 1955״ וג׳קטים
מיוחדים למכנסים רחבים. הפתעה אחרת
של פרסקו: חולצות אינטרלוק.

כרומכרג

האלגנטי
• בבית־המסחר
ברחוב שינקין 6יוכל כל גבר לרכוש את
המכנסים החדשים לפי טעמו — לפי מידה
ומוכנים לכל עונת הקיץ. מכנסי רפיה נאים,
קצר ם וארוכים לגברים עם מעיל קיץ ול גברות
— מכנסים שלושת ו ב עי וקצרים
מרפיח ומבד צבעוני סקוטי. חולצות פתו חות
לפי הסגנון האחרון. הכל במחירים
נוחים.
• לבנות ולכל הנער. ת מכנסים קצרים,
שלושת רבעי וארוכים, מ דל ם חדשים ביו תר
בשלל צבעים, בגוונים שונים ובגזרה
מעולה אפשר לרכוש אצל היפשר את
דיאמנט ברחוב נחלת בנימין .29
0מבחר הלבשה לים לגברות, לגברים
ולילדים הכינה עבורך החנות שלם. את
יכ.לה להצטייד מכף רגל עד ראש ובמיוחד
בבגד הים מתוצרת דיבה. כל סוגי ההל בשה
הספורטאית ושלל גדול של משחקים
נמצאים בשלושת הסניפים של החנות שגם:
תל אביב — רחוב אלנבי ; 108 חיפה —
רחוב יפו ; 39 ירושלים — בנין העירית.
לעונה,

הצמר מיוחד
מבחר אר גי

מן הטיב המעולה ביותר תמצאי אצל
כילד ברחוב נחלת בנימין .43 כל את הבדים בשלל צבעים מתוצרת הארץ
ט, גי
ותוצרת חוץ תמצאי בחנות זאת׳ לך ולכל
משפחתך. נוסף לאיכות המשובחת המחירים
גם נוחים ביותר.

בדאון

0בעלות טעם טוב ומעודן תבקרנר, את
טובטעם אשר ברח ב אלנבי
החנות
— 60 בד, תמצאנה נעליים בגזרות הכי
חדישות ובצבעים לפי הלבוש והטעם האישי.
בטוב טעם אפשר גם להזמין נעליים, בכל
הצבעים ולפי כל טעם — במחירים ה רגילים.
נערי סלון
הנעליים לבעלות (ולבעלי) טעם
הדואג לא רק ליופי נעלך כי אם גם לברי אות
רגלך. מבחר נעלי קיץ בתפירת יד
אמיתית, עשויו ת מעור קרוקודיל ומות
מלבדן

• גמישות וז ריזו ת מובטחות לך בדוג מות
הנועזות והחדשות של נימרוד ברחוב
דיזנגוף ,185 ליד קולנוע ״ארמון דויד״.
אצל כימרוד אפשר להשיג את הסנדלים
היחידים עם סוליית פלכסופדיק £1^ ^ 0 -
הדוגמות החדשוה
? £ 0 1 0נוסף לכל
של סנדלים ונעליים פתוחים לקיץ.

עד״ ומתגות
• בהכתרת מלכת היופי תשס״ו נתבקש
סלוןענוג על־ידי השבועון לאשה להכ תיר
גם השנה, כבשנים הקודמות, את מלכת
היופי בכתר המסורתי תוצרת סלון התכ שיטים
ענוג 22 .המועמדות האחרות קוש טו
במיטב תכשיטי הסלון ומלכת ה ופי
תשי״ד אביבה פאר הכתירה את המלכה
החדשה, אילנה כרמל בכתר ענוג, שחנותו
ברחוב שינקין .34
• אם ברצונך לשמ.ר על בריאות בחירף
בנסיעותיו היומיומיות על אופנועו, רכשי
לו מגן רוח אצל מנחם, רחוב הרצל ,90
זאת היא המתנה היפה ביותר נגד מכת
שמש, למנחם יש גם כסאות נוחים ביותו
לאופנועים.
• כל אשד, צעירה ועדינה יודעת לאן
לגשת כדי להשיג את התמרוקים העדינים
ביותר וכל דברי הקוסמטיקה. מבחר גדול
של מי־בושם מתיצרת הארץ ותוצרת חוץ

נמצאים בחנ ת המושכת וייץ
ברחוב אלנבי .86

רהיטי וכר*־.ב־ת
• כל הרוצה לרהט את ביתו בטעם
יגש לחנות א. זוזובסקי הנמצאת ברחוב
הרצל .39 בין המערכות אפשר למצוא את
ספת הקלוב עם רפוד מצמר חדיש ונאה
ובצבעים לפי בחירתך, ספה המשלימה את
ר הוט הסלון לפי הסגנון האחרון. כמו כן
אפשר למציא חדר שינה וחדרי איכל נח מדים.

ותיק בתי החרושת לרהיטים לויי;־,
שטין ברחוב הרצל 43 ממשיך במסורת
ומוציא את המודלים האחרונים של רהיטי שבמרכזה בית. מערכת חדר שינה נאה
עומדת מיטה כפולה נוחה וחדר אוכל עם
מזנון העשוי לפי תרשימים של מומחים.
• הכסא הניח שכה צפית לו הופיע
בין המבחר הגדול של רהיטי בית׳בחנות ם
של האחים גוהרי דשות׳ ברחוב דיזנ־גוף
. 128 כל מ ני עבודות קליעה, ספסל׳
פינה נחמדים ופינות הול לפי הטעם העדין
שלחנות וכסאות פלורידה שכל משפח/־
חייבת לרוכשם אם היא מחפשת את נוחי
יו תה.
• את כל צרכי החשמל אפשר למצת
בחנות אלדד ברחוב אלנבי — 106 מכי־ריים
לבישול ודוד חשמלי עד למקלטי רדי
מן התוצרת האחרונה של כל בתי החרושו
בארץ. גם נברשות נחמדות העשויות לקשו
את חדר השינה שלך תוכלי למצוא באדר!
בעלת המחירים העממיים, המוכנה לעזו
לך גם על־ידי רכישה בתשלומים נוחים.

דוייח לסחר מטע הסתדרות הציוני הכללם. מפלג ת המרכז

נופא־י דרשה
׳מ•* לא שאלה את הציונים הכלליים אם להגיש
7משפט כענין גרינוולד־קסטנר. לאחר הוצאת
פסק-הדין המזעזע ניתנה על-ידי שר המשפטים
הפרוגרסיבי ביזמת ראש הממשלה, ושוב בלי ידיעת
הציונים הכלליים, הוראה ליועץ המשפטי להגיש ערעור עוד
לפני שהוא הספיק לעיין כפסק-הדין. המוסד הממשלתי ״קול
ישראל״ הזדרז להדגיש בשידורים חוזרים את הגשת הערעור,
עיתונאי מפא״י ונואמיה החלו מבקרים את פסק־הדין בפומבי.
כעיני הציבור היהודי כארץ ובתפוצות הלך והתחזק הרושם
באילו רוצה הממשלה בולה לחפות על קסטנר ולטהר את שמו.

מפא

י * אחראית לעובדות אלה המטילות צל בכד
׳ על יסודות השלטון במדינת ישראל והפוג-

עות כסמכותו המוסרית. הציונים הכלליים
לא יבלו לתת יד לנפיון לזהות את ממשלת ישראל עם איש
שנאשם על עכירות איומות כפרשה השחורה ביותר של תולדות
ישראל, ובמיוחד שמר קסטנר איננו זכאי לבך כטרם ניקה את
עצמו מהכתם הבכר שהטילה עליו סמבות משפטית לאחר
בירור גלוי ומעמיק בבית המשפט שנמשך שנתיים ימים.

הציונים הכלליים
לא יבלו לתת יד למזימה זאת. מאז ומתמיד נלחמו הציונים
הכלליים נגד זהות כין מפא״י לממשלה. הציונים הבלליים נכנסו
לקואליציה ותרמו את תרומתם בשותפים ולא כנגררים. מפא״י
לא היתה רגילה לבך. מפא״י הורגלה על־ידי שותפיה הנכנעים
כי הממשלה קיימת על מנת לאשר בבל ההזדמנויית את בל
אשר מפא״י מחליטה ואת בל אשר נוח למפא״י. למען שלימות
הקואליציה, כצורך מדיני לאומי, הלכו הציונים הכלליים לא
פעם לוותורים. אך כשאלה המרעידה את נימי נשמתו של כל
יהודי אשר חי בתקיפה הטרגית הזאת, אין מקום לפשרה, אין
מקום לוויתור כלשהו, ואין גם בל אפשרות להסבם כלשהו.

הציונים הכלליים

שר ת

נתנו לקח למפא״י בי תמה תקופת שלטון היחיד שלה. מפא״י
לא תנהג עוד בממשלה בכסניף מפלגתה. אם המפלגות הגרורות
במפלגה הפרוגרסיבית, המזרחי והפועל המזרחי רוצות להמשיך
לשרת את מפא״י, ישפוט אותן העם, הרוצה בשלטון חוק.
צביטו משדתי־מפא״י: דחו

שפירא ־—

בוד\

ה שי
איננו קו אדי ציונ
הודע ת הציוני הכל״ ב כנ ס ת
וסד ס פי ר
ח״ם א רי א ב
ראש סיעת הציונים הכלליים ככנסת
״מצערת ומכאיבה היא העובדה
שנוצר הרושם בציבור כי הממשלה
עומדת מאחורי מר קסט-
נר ומחפה עליו. מלכתחילה נעשה
משגה על-ידי היועץ המשפטי
בהגשת המשפט, מבלי שכנראה
בדק כאופן יסודי את
החומר וכפי שאנו מכינים -
גם מבלי שהיתה לכך החלטת
הממשלה.״

מי שהיה שר התחבורה

המשפטי מבלי שתהיה אפשרות
ללמוד את החומר הרב שפורסם
ומבלי שיהיה לחץ הזמן
שיצדיק תגובה מידית, התקפת

אוירה זו צריך היה משרד המשפטים
להופיע כגורם אוביק-
טיבי, שוקל ובודק, וצריך היה
לתת לציבור הרגשה שאין הוא

״ראש הממשלה ניסה להניח
כי הנקודה המרכזית שבגללה
פירק את הממשלה היתה שאלת
האחריות הקולקטיבית. עלי
לקבוע: מאז היותנו בממשלה
היינו נאמנים לעיקרץ זה ובמאבקים
קשים היה בסים משותף
למעשינו.״

״הגשת המשפט בזמנו וההודעה
הנחפזת על הערעור עכשיו
מחזקים את הרושם כי הפעולה
הבלתי רגילה הזאת נבעה מן
העובדה שאישים מהצמרת של
מפא״י, הממשלה והסוכנות היהודית,
שפעלו בזמנם להצלת
יהודים באמצעותו של מר קסט-
נר, ראו לעצמם חובה להגן עליו
מבלי לעמוד כנראה על העובדות
והמסיבות האמיתיות
במלוא היקפן.״
״די בזיון נגרם לכל העם היהודי
בהתגלות הפרשה המכאיבה
על דרכי פעולה מסוימת
כהצלת היהודים בהונגריה. לאחר
שהיועץ המשפטי עשה את
המשגה הראשון כהתערבו המשפט
ולאחר שנתגלתה הפרשה
המכאיבה בשעת הדיון ב-
בית-המשפט היתה צריכה הממשלה
לשקול היטב את צעדיה,
במקום זאת עשתה משגה
שני והמשיכה להשאיר את הרושם
הברור שכאילו ממשיכה
היא לחפות על קסטנר.״
״החפזון בתגובתו של היועץ

״המנעותנו מהצבעה ככנסת
היתה בשאלה מצפונית שלא
יכולנו לעכור עליה. שאלה זו
איננה דומה לשום שאלה אחרת
בה דנו ונאבקנו בממשלה ואילו
לא נמנענו היינו מזדהים עם
הגנת מפא״י על קסטנר.״

״וזאת אף בשעה שמפא״י הפרה
פרטים רבים וחשובים של
הסכמים לעבודה משותפת כינינו
שהיוו את הבסיס לאחריות
הקולקטיבית. לא פעם ולא פעמיים
הצביעו חברי מפא״י ככנסת,
ושרי מפא״י יחד אתם,
נגד הצעות מפורשות שהוגשו
לפי עקרון האחריות הקולקטיבית.״
קשטנד עתונות
מסוימת על השופט
ופסק הדין, חוסר אוביקטיכיות
של שרותי השידור במסירת
ידיעות על פרשה עגומה זו, ב
פועל
תחת לחץ או אינטרסים
של מישהו או צורף בטהור שם
של מישהו. התמונה והרושם
שנתקבלו הם הפוכים.״

״צריך להיות ברור כי יסוד
עיקרון כזה חייב להשמר על-ידי
כולם ואינו יכול לשמש נשק בידי
מפלגה אחת. שאלה מצפונית
כמו שאלת פסק דין קסטנד
לא יכולה להיות כלולה בשום
הסכם קולקטיבי*.

שרטון החוק או שלטון מפא״ י י
לא היה מנוס מלהתקומם נגד הנסיון של מפא״י לשים
את ידה על המבצר הכלתי-תלוי האחרון במדינה :
החוק והמשפט. לכן פורקה הקואליציה וניתן לאזרח

להביע את פסק-דינו על עיוות הדין. הבע את דעתך
כמאבק חיוני זה ותן את קולך לשלטון החוק -הצבע

ק 1לנ 1ע כזכבים 11שלא באה
(ראה

שער)

״פרגסואז ארנול?״ קרא עתונאי בהתפעלות
בשומעו את השם יוצא מפיו של
יעקב דוידון, מארגנו הראשי של פסטיבאל
ח פה. כן, הבטיח דוידון, היא עומדת לבוא
לחיפה.
אולם במקצוע הקולנוע אין האמת תו פשת
מקום נכבד והדיוק הוא ענין מעורפל
במקצת. פרנסואו ארנול לא באה; הפס־טיבאל
התנהל בלעדיה. רבים היו מאוכזבים
בשל כך.
מיהי הנערה שהפכה תוך שנים מועטות
הקולנוע, לכוכב מוכר
לשם־דבר בעולם
ומחובב? כתב העולם הזה, שראה אותה
באחד הפבטיבאלים האירופים, מתאר אותה
כנערה הנראית צעירה מאד, חמודה אך
לא יפה, קומתה למטה מן הממוצעת, נחבאת
אל הכלים ונראית נבוכה משהו כשהיא
עטורה עתונאים. על הבד פרנסואז ארנול
היא אחרת. אחרת לחלוטין. כותב על אודו תיה
המבקר הצרפתי ריי מון לונביל :
״אמנותה של השחקנית הצעירה הזו היא
אמנות הפיתוי.״
האם רצתה מאד. מגלה לונב-ל :
״פרנס, אז החליטה כבר בתחילת הקאריירה
שלה ללכת עד הסוף. בסירטה הנזנודה,
בקטע של ערווה, החליפה אותה ממלאת
מקום. אולם היא הבינה ש אין לרמות את
הקהל והחליטה לתת לו את עצמה. בסר טים
אחרים שלה נתנה לו את אשר י קש.
כך הדה מה אותו תחילה, אחי׳ כבשה

״שבע״ — הוא התכשיר החדש המיועד להרתחת
הכביסה הגדולה .״שבע״ יחולל מהפכה במשק ביתך.

שבע מעדות ני שבע ״;

מכילה את חומר הפלא?. 8.
כובסת ומלכינה לבניו בשלג
שומרת על האריג לאורך שנים
מרעננת ומחדשת את הצבעים
מגינה על רבות ויפי ידיך
עדינה אפילו לחתולי התינוק
יותר טובה מכל סבון
עו ש ה

אותו.״
הנערה שהחליטה ללכת עד הסוף הניחה
לאמה להחליט במקומה להתחיל ללכת. כי
בימי עלומיה, בעיר קונסטאנטין, אלג׳יריה,
לא חלמה עדיין פרנסואז שתהיה אי־מתי
כוכב. אולם אמה חלמה על כך. אמה ששאפה
בימי עלומיה היא להיות שחקנית־סרט ואשר
נאלצה לוותר על חלומה, להינשא לגנרל
קשיש ממנה.

הכב יסה !

נסי אותה עוד היום1

האב, איש צבא נוקשה, לא ראה בעין
יפה את שאפתנות אשתו. אך מבטו לא
הטרידה כל עיקר ובאחד הימים, בשנת
, 1948 בעוד פרנסואז בת 17 בסך הכל,
לקחה האם את בתה והשנים נסעו לפאריס.
ודלי רוזייה, במאי ותיק׳ ראה אותה, נתן
לה מיד תפקיד מרכזי בהמנן דה. תפקיד
שהלם אותה: נערה השואפת להיות שח
תוצרת
״קדימה״
כמיקל קורפורי שן בע״מ

קנית.

נאלהתפשט. חזיי ה שבע נחת מן
השחקנית הצע רה שלו. היא נשמעה בכ ניעה
לכל הוראותיו, עד אשר ציווה עליה
להתפשט, לצורך אחת מתמונות הסרט.
פרנס,׳אז הקרתנית והביישנית סובה. חזיי ה
ניסה להסביר לה כי כל שחקנית מתחילה —
ולא־כל־כך־מתחילה מוטב לה שלא תסרב
להתפשט לעיני המצלמה, כי דבר זה יח שוף
לעיני כל את מעלותיה וכי הוא חשוב
מאד לקידום הקאריירה שלה. פרנסואז לא
נאותה ו חזיי ה קרא :
״הביאו את סוזן.״
סוזאן היתד, רקדנית באחד ממועדוני
הלילה. הדבקה מוצלחת של ראשה של
פרנסואז וגופה המעורטל של סוזאן יצרו
רושם גדול .״לפרנסואז ארנול גוף לא רע,״
כתבה הביקורת. פרנסואז כעסה מאד. לדעתה
היה לה גוף משובח ביותר.
פטל העלומים. לא היה עליה להמתין
ז מן רב עד שנקראה להוכיח זאת. בסידרה
ארוכה של סרטים הופיעה בעירטולים שו
מדוע

מדוע

הרומנים

נים. מלפנים, מאחור, בלבן ובצללית. הנערו
הנם,יכה, שאינה יפה במיוחד ואינה מחוטבס
בקווים קלאסיים, הדהימה רק משום שה

נ3צסקה״
מאת א. ל .וויניטש כה חביבים
על כל לוחם ומהפכן בעולם 1

קרא -ותדע !
הספרים הופיעו זה עתה
עברי
בתרגום
בהוצאת

״עידית״.
המבול לפנ י
המשפט
פיטר פן
האורז המר
מנדי

עיזה. היא גם מצאה חן. והדבר שנשא ח,
במיוחד היה דווקא התום הנסוך על פניה.
היא גילמה נערה מ,דרנית, המקבלת על
עצמה את הדין ומוסרת את גופה לכל דיב־פין,
אבל לא מתוך פר צות, לא בצורה
וואמפית כימו תידה בארה או — יו תר
מאוחר — בת־ארצה של פרנסואז וויוויאן
רומאנם, אלא בחן נעורים. בתקופה אחרת
היתר, פרנסואז סמל העלומים הזבים. היום
היא סמל העלומים המטונפים.
בביתה הקטן בפרבר פריסאי גרה פרנסואז
לבדה. היא רווקה׳ אך מחבבת את הבילוי
גברים נאים. לעתים קרובות היא בחברת נראית בתיאטרון ובאופירה׳ בלווית שחקן
היא מחבבת
צעיר זה או אחר. קולנוע בעיקר שחיה ופורטת על הפסנתר.
ספורט,
״בקושי״ ,היא מוסיפה. מכיוון שהיא מא מינה
באמונות תפלות היא־ מעריצה את
המספר 7והצבע החביב עליה הוא האדום.
הסופרים האהובים עליה הם קולט ואנדרה
מורואה, בעוד שהמוס-קה של שו פן היא
בעיניה ״חלום׳ .צלב זהב, תלוי בשרשרת
זהב, משמש לה קמיע בלתי־פריד .״ביום

אינו קובל על כך. עסק הוא עסק. אבל עסק
אינו חייב להיות מזוהם•
הוכחה נוספת לחוסר המצפון, להתעלמות
המוחלטת מרצונו של הנותן לחם לפיוה
העלוקות הקולנועיות: מן הסרט כבשה בעלה
חמש רגלים קוצצו כ־ 8דקות. הסיבה: ל דעת
המציגים, הסרט ארוך מדי.

סרטים
ה 1ועד לאן
ארבעה נערים ונערה אחת׳ כולם בני
שבע עשור, מחליטים לנטוש את בתיהם
בצרפת של היום (או׳ ליתר דיוק — את מול
) 1950 ,לצאת אל המרחבים הגדולים,
להגיע לאיי האוקינוס השקט, הרחק ממל חמת
קוריאה וצרותיה של אירופה. לשם כך
דרוש להם כסף, ומאחר שהם נערים פק חים
(מי אינו פיקח בימים טרופים אלה?)
שו מר הבית
הם מתכנים פריצה. אסון :
אליו הם חודרים נוח־ .,הכנופיה אכולה
עתה תככים ודניאל אפשטיין, הנער היהודי
ניצול השואה׳ נופל קרבן.
במשפט ישאל כל אחד מן ההורים את
עצמו מה חלקו בטראגדיה. אמו של ז׳אן
התמה אם לא פינקה את ילדה יתר על
המידה הטובה. אם שניה תשקול בנפשה
אם לא ניסתה להשתלט על בנה. שלישית —
אם לא הזניחה את בנה, הלכה אל מאהבים.
אחד האבות יתמה, אם לא נטרפה עליו
עדיין בינתו, אם שנאתו העיוורת ליהודים
לא גרמה לו לבנו שיטביע את דניאל אפ שטיין
באמבט. ואב אחר, אם לא נתן חרות
גדולה מדי לבתו, לימד אותר, סיסמאות
נבובות במקום תורת־חיים פשוטה ו שי מושית.
התחלה
וסיום בכית־מיטפט. סיפור
מעשה לא קליל זה, רצוף הסיסמאות׳ מוגש
בידיו הטובות והאמונות של אנדרה (משפט
צדק) קאיאט, הופך לאחד הסרטים המרת קים
והחשובים שנראו זה ז מן רב. למרות
שקאיאט מאריך פה ושם בתיאוריו, למרות
משקלו הכבד מדי של הסרט, הריהו מענין
ומושך מתחילתו ועד סופו.

פרנפואז ארנוד כ״תאוות היצרים״
למען הקהל — הכל
שאאבד אותו,״
לי מזל...״

הסבירה,

״שוב

ככל סרטיו של קאיאט, מתחיל ומסתיים
גם הסרט לפני המבול בבית־המשפט.
קול במאי שהפך עורך־דין
קאיאט,
נוע׳
יודע היכן טמונות העלילות המשובחות
לתמונות הטובות. אולם בעוד שהוא מגיש
את עלילותיו כעורך דין מוצלח, הוא בהחלט
במאי בכל הנוגע למשחק. מעולם לא נראו
על הבד בסרט אחד כל כך הרבה צעיר ם,
בתפקידים קשים ומסובכים, מפגינים משחק
כה משובח. השוואה קלה עם עבודתם של
אלה בסרטים אחרים תביא אל המסקנה :
לקאיאט ידי זהב.

בחיק הטבע

יהיה

היכול הנאה, עשרים סרט בשש שנים
— זה יבול נאה, גם לכוכב שלא נדרש
לשחק מאד, בעיקר להיות מפתה. פרנסואז
ארנול, בת ,25 יודעת היטב את המלאכה.

ישראל

וואלט דיסני התעשר הודות למיקי, ה עכבר
המצויר. אולם הוא אוהב גס חיות.
הקדיש להן סידרה ארוכה של סרטי־טבע
שאחד מהם מדגש יחד עם פיטר פן. ארץ
הדובים מתאר בסידרה של תמינות מרהיבות
שצולמו תוך סבלנות ועמל רב בחיק הטבע,
את חיי הודות השעירות והמענינות.
כרגיל בסרטי הטבע של דיסני, העריכה
והליווי המוסיקאלי משעשעים מאד, משווים
להם אופי של סרט בידור שלימוד בצידו,

הפרטים
״בקרוב ייחלקו פרס ם לפי ספר הטל פונים,״
אמר ש״י עגנון לעתונאי. הוא
דיבר על הפרסים הספרותיים שמספרם עולה
על מספר הסופרים העברים. עתה בא ה־קולנוע
הישראלי, נתקנא בחברתו הקשישה
מימנו, החליט להעניק אף הוא פרסים רבים
ככל האפשר. התוצאה: כמעט כל מי שה בישראל
בשנה האחרונה זכה
פרק סרט
בפרס בפסטיבאל חיפה. הזוכה הבולט ב־י
ותר: נתן גרוס, במאי קרח, מרכיב מש קפים,
רך־יקול ובעל המבטא הפולני וה גבע
עברית
הנאה, במאי־קבע במעבדות
שהכין בשביל ההסתדרות סידרה ארוכה
של סרטים, הפעם קיבל את הפרס עבור
!סרט עובדתי שביים בשביל חיל האויר :
וזד ון לשחקים.

מנדי. סרט חצי עובדתי אנגלי על ילדים
אילמים. מנדי מילר, המופיע בתפקיד ה מרכזי
היא ילדה בת שמונה — אילמת.

המ ם פר״ם מחומשות הלהב

האורזהמר. סילבאנה מנגנו בשדות
האורז. גופות של נשים הרבה וכמה גויות.

המציגים בישראל כוללים: מפיצי סרטים
ובעלי בתי קולנוע. אלה ואלה מאוגדים ב׳
אגודות משלהם, מנסים ליצור מעגלים סגורים,
להקשות על גורמים חדשים את החדי
רה לתחומיהם. לעתים קרובות מתגלעים
ביניהם חיכוכים. אבל, בדבר אחד יש ביניהם
ד מיון רב: אלה כאלה מטרה אחת לפני״
דם: לסחוט מן הקמל כמה שאפשר יותל
כם־ף תמורת כמה שאפשר פחות כסף.
״אנו אנשי עסק.״ מכריזים הם תמיד. איש

העולם הזה 925
ומבקש מעונין

המציגים קיצצו כמה וכמה תמונות ב
סרט. מן הראוי שיקצצו את ידיהם על כך.

בקצרה
מונציה. ריצ׳ארד טוד ב ה
צפו ר
תפקיד של בלש פרטי הנוסע לונציה לגלות
רוצח. הרוצח נופל מראש מגדל פעמוניס
סן־מרקו ארצה וטוד מאותו מקום לזרועוה
אווה בארטוק.
עלילת הדם ההונגרית של
המשפט.
טיסו־אסלה בם רט אוסטרי דובר גרמנית.
מלכודת קוטן) מסתבך
פלדה.

:בנקאי (ג׳וז,׳
הפלדה.
במעילה ונכלא בקופה ש?
סאטירה הבריות. ירננו ואם
מאת יוסף (יוליו ס קיסר) מנקייביץ על מק צוע
הרפואה.
פ ן. סרטו המצויר פיטר עלילת
החדש של דיסני. על אודות׳ ילדים המטייל ם
בארץ האגדה.

שישלחו 200 פר׳
מישהו 1

לכיסוי ההוצאות.

די ד אגב, אופנוע

הנדיב ששלח לי את השוקולד• מ ש־ייץ:
חן־חן לך ידיד אלמוני. שמעתי שהשו-
קולד היה טעים מאד. אני כמובן לא טעמ תי
ממנו. ידידי הטובים במערכת דאגו
לכלותו עוד בטרם אבוא. הם חששו
שהיא מורעל, מבין אתה — חוש הקר בה
ניגע ללב בימים טרופים אלה— ,
האין זאת? על כל פנים, תודה.

נענועים ושוקולד
צעיר בן ) 025/630( ,27 פלמחניק לשעבר.
הש את עצמו בודד בשוויץ. שם הוא נמצא
כעת. את נענועיו ארצה הוא מוכן להביע
בכתב לנערה ישראלית בתוספת דעות על
ספרות מודרנית. קולנוע ותיאטרון. את הנע רות
המבקשות להתכתב אתו עלי להזהיר —
הוא שולח שוקולד.

בוז להבדל הקטן !
ל 025/651 שהיא נערה בת ,20 אין מנ בלות
מיוחדות לנבי זה העתיד לכתוב אליה.
הוא יכול להיות בחור או בחורה, משום
שהיא סבורה כי כדי להתכתב עם מישהו על
אין מינו
פוליטיקה, מין פסיכולוגיה ועוד
של הכותב משנה. מה שכן משנה הוא גילו*/ה
— 25 והשכלה תיכונית.

ספורט, תיאטרון, קולנוע
תל־אביבי. בן ) 925/652( 24 וצבר, רוצה
היה להתכתב עם נערה בת 17— 20 על ספורט,
תיאטרון והולנוע.

לא לעשן. ולא --
( ) 925/653 אומר על עצמו שהוא בעל
יזמה, מארנז חוג לחברה וליבון בעיות. אל
החוג שלו הוא מוכן לצרה רע צעירים ו צעירות
(בין 17ל־ , 30 אומר הוא) בעלי
השכלה תיכונית, חובבי מוסיקה הלאסית,
ושונאי עישון. תקנון ושאלון לחברה מים־
תווית זו, הוא מוכן לשלוח לכל הפונה,

10 איגרות

עול הימים בן ה־ ) 925/654( 17 שאני מציגה
בפניכן, נערות, אומר שיש ברצונו להתכתב
עם נערה בגיל , 15— 16 בתנאי שתסכים לה כירו
אישית, ברבות הימים. אין הוא מוצא
לנחוץ להוסיף כל פרטים אחרים אודות
עצמו, מציין, רק דרך אגב ולא בכוונה, שהוא
בעל אופנוע, אותו הוא מוכן להקדיש ל טיולים.

אמריקאית
במכתבים
אמריקאית בת ) 925/655( 30 סבורה כי בני
חברתה האמריקאים הם משעממים למדי. הי־תה
רוצה, לכן, להתכתב עם אדם כבן - 34י-
על כל נושא שיעלה בדעתו. רצוי כי שפת
ההתכתבות תהיה אננלית, אולם היא מוכנה
לקרוא נם אידיש, צרפתית ואפילז ספרדית.

ארבע וארבעה
אם ישנן ארבע נערות נאות בגיל 17— 18
האוהבות לשמוח, לטייל, להקשיב למוסיקה־קלה
וסתם לשוהה (בעצם, וכי ישנן נערות
שאינן׳אוהבות לשוחח?) מחכים להן, בעברו
השני של המכתב, ארבעה צעירים בני 22
(.) 925/656

תקיפה, פקחית וגבוהה
( ) 925/657 נראית לי ממכתבה כנערה תקי פה,
פקחית ומשכילה. היא בת , 19 חיפנית
משרתת עתה בצה״ל. ומתכוננת לבחינות
מילואים למורים. היא מתעגינת בספרות.
מוסיקה קלה ופחות קלה, ואוהבת מאד לש חות.
אם פרט כציון הגובה מענין מישהו,
הריהי מוצאת לנכון להעיר שהיא גבוהת־קומה.

בלי
ציונות
קצין צעיר בצי המסחרי 925/658 רוצה
להתכתב עם נערה בניל . 18— 20 בשום פנים
לא בת עיר. מדו ע? משום שהוא בחור
שקט ורציני, שונא את המוניות ורעש העיר.
הוא בעל השכלה תיכונית, ומוכן להשיב
על כל נושא שיובע במכתב, רק לא על
פוליטיקה, וציונות.

על כל הפונים אלי בבר ענין
שהוא, לצרף חמש מאות פרוטה
כבולים.

תשבץ 925

של מפעל הפיס
יוגרלו כין פותרי

מאוזן שמו
הפרטי של השופט
הלוי .5 ,בטרייה, ב עברית
; .8גיבור
הפלמ״ח 10 עו לה
מים המלח 12
חוטם 14 המטכ״ל
האמריקאי 17 או רח
חשוב שביקר ל אחרונה
בארץ ; .18
פיקוד ;
רמת
״אני כאן
עץ נגבי ; .22 שם
חיבה לצ׳רצ׳יל ; .24
מוקיר אומנויות ; 2 6
בעל מלאכה יקרה ;
.28 אשרת כניסה ;

.29 איש המשכיר את

חרבו ! .30 חודש 6צ חורפי ! .33 נא־ת

במיוחד לסילבנה (האורז
הנזר) מנגאנו ;

.35 אבי מדינת הי #?;

הודים ; .37 חוש ה .39
בפה

קשור
תל־אביבי ;
קולנוע
.41 שוק, בעברית ;
.42 משכן האהבה והדם ; .43 חודשי הקיץ
החמים ; .45 גיל החופה ; .46״מספיק ו...
ב של טץ מפא ׳י 47 צמד ; .49 אראל ;
.50 ריכוז מים טבעי.

מאונך . 1 :סופר וצנחן ; .2בעלת חמש
האצבעות ! .3עליו שוכנים הספרים ; .4
האיש שירא לנסוע לנינווה ; .6לא בני־בקר,
אך בהמות בכל זאת ; .7ענף ; .9אבן
שואבת 11 יר חון מפא״י קריא ו מצויין ;
. 13 מראשי קופת ח־לים, משרד הבטחון
ועיריית תל־אביב 15מ שורר לאומני 16
,מתג 17 בבקשה ; .19 ארכיונים ; .21 היא
קיימת גם על סרטים, ללא תועלת רבה ;
.23 גאה ; .25 חווילה, בלועזית ; .27 בין
השוקיים לירכיים ; .30 תכשיט נשים תנכ״י ;
.31 קיבוץ יוצאי פלמ״ח ; .32 תרגיל טקטי

ללא גייסות ; .34 צבע התקווה ; .36 סטייק ;
.38 ענן ; .40 מושל הודי ; .43 בית־חרישת
לתמרוקים ; .44 קץ החיים ; .46 עני ! .48
מלת ההכללה.

אגרות מפער הפיים
עשר
ן לפותרי תשבץ ״העולם הזה״ 1122
נעמי אידלשטיין, רעננה׳ רחוב בר־אילן ;
הדסה בן־יעקב, עין חרוד, שכבת נעורים ;
א. בר־אבן, ירושלים, ת .ד ; 325 .בני
זוסמן, חיפה, שושנת הכרמל ; 30 לאה
לזר, בפר אתא, המייסדים ; 4חיים מזו מן,
טבריה׳ שיכון הוותיקים 60ב׳ ; משה
מסינגר, תל־קציר, דואר נע עמק הירדן ;
מרים סופר, מעברת גבים, דורות, דואר
נע הנגב ; יונה רפאל, פתח־תקוה, בלפור
; 14 גיורא שולמן, תל־אכיב, מגידו .11

2014

ב שלם

גרמניה

רג,מ

דמוקרטיה צב אי ת

אנו מודים לכל 2014 המשתתפים ששלחו לנו סיסמאות
שירי ם ו ציורי ם מכל קצוות הארץ. הענות רבה זו מעידה
על השם הטוב שר כ ש ״שלטוקס״ בשוק הישראלי

ואלו החלטות חבר השופטים
כפרם ראשון 100ל״י

— זכה י. אנקורי, דרך הגבורה 47׳

שכון בצרון, תל־אביב, עבור הסיסמה :

שלטוקס מ־ .פירו ש?
כפרס שני — 80ל״י

הקץ לזבזב וליתוש

— זכתה

שולמית פיינרו,

שדרות

הנשיא 52׳ חיפה, עבור הסיסמה :

שלטוקס מתוצרת -של״-זבוב, יתוש הוא מחסל
פרם תגמול מיוחד

— לעירית רינקובסקי בת ה־ 6מגבעתיים
עבור השיר הנאה.

10 פרסי תגמול

מתוצרת ״של״ כדלקמן: חוה לוי, קב׳ דברת׳

עפולה; מרדכי תמיר, קרית בו רו כו ב; זיוה אורן, ת״א; סגן ניסן
בן ישראל, צה״ל ; שרה ברקאי נתניה ; מ. ויידנפלד, ירושלים ;
גיזה שור, בית השיטה; אהרן כהן׳ ר א שון ל ציון; ז. שטיינברג׳

מאיר

יזרעאלי, ירושלים.

שלטוקס

מ ש מי ד זבובי ם וי תו שי ם

הוצאת ״עדית״
יצא לאור
הבסט־סלרים בעולם
ראש בשנים

מאת

1954

1955

3ז ר

מורטון תומפסון

אל תפ קיד א ת ראשו־ !
לטיפול השער כקיץ השתמש
לחפיפת הראש רק בנקה לנולין
שמפו ! השמפו העשיר כלנולין
המונע התהוות קשקשים.
להשיג בשפופרות של 10ו־20
חפיפות.
נסה עוד היום את נקה לגולין
שמפו.
ערוכתנו: כמקרה של אי־שכי
עות רצון תוחזר התמורה.
המפיצים היחידים דזב -נורית
בע״מ.

שום כוח בעולם לא היה מסוגל לעמוד
מול צבאו של פרידריך הגדול, מלך פרוסיה,
שהגרמנים קראו לו בחיבה ״פריץ הזקן״.
חייליו היו מסוגלים לבצע את תרגילי-
הסדר המסובכים ביותר, ב שורו ת מכונסות,
תחת אש קטלנית?$ .שך מאתיים שנה מאז
ניסו צבאות כל העולם לחקות את הפרו סים•
אפילו צבא ההגנה לישראל הושפע
ממנו במידה רבה׳ אחרי חיסול מסורת
הפלמ״ח.
החודש נתברר כי הפרוסים עצמם נואשו
מיצירת-הפאר שלהם. קבוצה של קצינים
ב טן
צעירים התאספה לפני כמה שנים
בבנין־ל מי ם מכוער, שנקרא ״משרד בלאנק״ ,
מתחו ביקירת קטלנית על הצבא הגרמני
הישן, החליטו שהגיעה השעה לשינוי כל
הערכים. תוצאת עבודתם: תכנית להקמת
הצבא החדיש ביו תר בעולם, הדומה לצבא
הפרוסי הישן כמו מטוס
סילון לעפיפון.

ביזיות, נתונה היוזמה בידי הצעירים. הת פאר
החודש אחד מהם :״עוד מעט תישאר
מסורת הפרוסים בחיים רק בצבאות זרי ם!״
פריץ הזקן יתהפך, מן הסתם, בקברו.

ארצות הברית
ט דו מפל דו ר בע״מ
שום סוחר ישראלי לא העלה עדיין על
דעתו לקרוא מגבת או כותונת על שם
אנשי ביל״ו או חברי השומר. שום חבילות
גבינה או קופסות סיגריות אינן נושאות
את השם יוסף טרומפלדור בע״מ. כי י שר אל
עדיין מפגרת אחרי ארץ האפשרויות־הבלת ־
מוגבלות, אמריקה.
האיש החשוב ביותר באמריקה בימים אלה
הוא גבר חסון, לבוש מכנסי־עור וכובע־פרווה,
בשם דיווי קרוקט. קרוקט, איש־ספר
ש יצא לפני כמה דורו ת לכבוש את
המערב הפרוע, השאיר אחריו אוטוביוגרפיה״
מעטים ז כרו את שמו. עד שבא מפיק־הסר־טים
וואלט דיסניי, ממציאו של מיקי מהו,

לפני הראי של החייט.
הקרבן הראשון
של הקצינים הצעירים
היה אויבו המושבע של
כל טוראי: תרגול־הם־
דר. הפרוסים חשבו ת מיד
ני תרגול־הסדר הוא
היסוד למשמעת הצבא
ולרוח היחידה. דעת ה קצונה
הגרמנית החדשה
על השקפה זו: פיטפוט.
״כשאתה הולך לחייט,׳
שאל אחד הקצינים ,״מה
אתה עושה לפני הראי?
האם אתה זורק את רג ליך
באויר ומבצע תמ ־ון
מסובך כמו רקדן באלט?״
הפתרון: לפקו דה
״לאחור — פנה !״
יסתובב מעתה החייל ב
צורה הפשוטה והטבעית
ביותר לכיוון ההפוך.
תרגילי־הסדר בצבא החדש
יצומצם עד למינימום.
הקצינים החדשים
אינם מתלהבים מרעיון
המיסדרים המפוארים ש
ציינו את הצא הפרוסי,
— ר עיון האהוב כל כך
על קציני כל העולם. לפי
תכניתם׳ יופיעו היחידות
למיסדר בלבוש־שדה פ שוט,
כשכלי־נשקם הקר ביים
תלויים על גבם,
רוב יחידות חיל־הרגלים, היוצאות לשדה״
הקרב במכוניות, יוסעו במכוניות גם בש עת
מיסדר. העיר קצין :״אילו רצה אלוהים
שבני־אדם ילכו ברגל, היה נותן להם ארבע

רגליים 1״
חן כעיני הנערות. בצבא הישן היה
כל חייל חייב לסדר את מיטתו בצורה אחי דה,
לקפל את המגבת והלבנים בסגנון
קבוע. חדרי החיילים ברחבי גרמניה דמו
בדיוק זה לזה. מעתה, ישתנה הדבר: כל
כיתה תחיה יחד בחדר אחד, עם המם כף,
תקבע לעצמה את סגנון סידור החדר. ה מטרה:
כל כיתה תהיה קצת שונה מחב רותיה,
תהיה בעלת נשמה וגאווה משלה.
החיילים החדשים רשאים ללבוש חליפות
אזרחיות מחוץ לתפקיד• בעבר היו נאלצים
הטוראים להצדיע לכל קצין, אפילו במועדון־
לילה; מעתה יצדיעו רק לקציני יחידתם
פשוטים,
בתפקיד ילב שו החיילים מדים
שידמו לסרבל של ספורטאים, יתוכננו לצרכי
הנוחיות בלי כל התחשבות ביופי. מחוץ
לתפקיד יוכלו ללבוש מדי־ייצוג מיוחדים,
שיתוכננו כדי ״למצוא חן בעיני הנערות.״
קרבן נוסף של השינוי: קובע־הפלדר,
הגרמני המפורסם. לדעת המומחים, קובע
זה אינו יעיל, מסתיר את האוזניים ומקשה
על השמיעה. במקומו יבוא קובע־פלדה מן
הסוג האמריקאי.
רל, כצכאות זרים. רבים מן הקצינים
הוותיקים מתנגדים במרירות לתכנית, רואים
בה פרי של רומנטיקה פסולה. אולם עם
הצורך להתחיל עתה, אחרי אי שור חוזי
פאריס, בהקמת הצבא החדש, בעל 12 הדי *
על שם מנהלו, עסקך האיגוד־המקצזעי
תיאודויר בלאנקו שהפן סתר, שריהבטחו!
הגרמני.
והנציח טלביזיה.

קרוקט

בס דרה

סרטי־

מן המאדים יספר. למחרת היום פר צה
מהפכה באמריקה. כשם שהסתערו ה אינדיאנים
על קרוקט עצמו, הסתערו ילדי
אמריקה על החנויות. כל סחורה שנשאה
את שמו של דיווי קרוקט נחטפה מן הדוכן.
מאות אלפי נערים שעוד אתמול התפארו
בלבוש תיירי־החלל וכובשי־ד,מאדים, קפצו
כמה מאות שנים אחורה, התהלכו עתה
לבושים בבגדיו של קרוקט .
תוך ז מן קצר נ מ ביו למעלה מ מיליון
טפסים של ספר־תמונות״׳מוקדש לדיווי ה מנוח.
תלבושת־קרוקט שלמה, בתוספת רובה־צעצועים,
אשפת־תחמושת וכובע, עלתה 20
ל״י. בתי־המסחר הגדולים הקימו פינות־קרוקט
מיוחדות, שמכרו 10 מכל מחזור
החנויות. מודעה אחת אפילו קראה :״אמ הות
! חסל סדר בעית־האמבטיה ! ילדיך
ירוצו להשתמש במגבות־קרוקט !״

מכל העולם
זה קרה ב ־ 5ד 9ז
במשאל שנערך על־ידי ע תון אמריקאי
ניבאו ראשי החברות האמריקאיות הגדולות
ביותר !מה תהיה דמות החיים בשנת .1975
בין הנבואות: הנזלת תחוסל כמעט לח־לו
טין; המכוניות יהיו מצוידות במכשיר־נהיגה
אוטומטי, כך שהנהג יצטרך להתערב
רק בסיבובים; שני אנשים יוכלו להתקשר
איש עם רעהו באמצעות משדרי אלחוט
במכשיר־פרסיים:
הטלפון יהיה מצויד
ראיה שי תן למשוחחים לראות זה את זה,
כוכב־לכת מלאכותי חסר״תושבים יסובב את
כדור״הארץ.

ספרים

לתנופה נועזת בעליה, כהתישבות ובפיתוח. להתגוננות פעילה ומאמץ מתמיד להבטחת השלום. דהטדת
העומס על בעלי-היבולת ורמת חיים הוגנת להמוני העם. למיזוג גלויות ושוויון העדות • לשיווי זבויות

חרגז

למיעוט הערבי • לעצמאות ונייטרליות ביחסי-חוץ.

1 88־31
כשראה הכומר בכפר האיטלקי הקטן שליד
העיר בוסאטו את עוז רו הצעיר מתמסר ב דבקות
להאזנה לצלילי העוגב במקום למלא
את חובותיו לאלוהים ולנציגו — בעט בילד
בעיטה כה גסה, עד כי הנער נפל מחיסר־הכרה
לרגלי מזבח הכנסיה, נשאר שוכב שעות
מספר בעילפונו. אולם בעיטה זאת הכאיבה
פחות לג׳וזפה וורדי הצעיר, מאשר פסק־די־נם
של בוחני הקונסרבאטוריון במילאנו, אליו
הגיע בגיל , 19 שסירבו לקבל• למוסד לאחר
שבוחני הקונסרבטוריון לא מצאו בו ״כל
כ שרון למוסיקה.״
אך גם מכה זאת לא הרתיעה את וזרדי
מלהתמסר לשאיפת־חייו. כעבור שש שנים
בלבד חזר לאותה עיר כשבידו כתב־יד של
אופרה בשם אוברמו, שנמצאה ראוייה להצגה
בלה־סק!א!לה, זכתה להצלחה רבתי. הצלחת!
גדלה עוד יותר עם ריגולטו, טרובאדור ונשף
המסכות הערצת הקהל לא ינקה מן המוסיקה
בלבד: כחבר אירגון המחתרת החולצות ה אדומות,
אירגון לאומי איטלקי ששאף לשחרר
את המדינה מעול הכיבוש האוסטרי, הכניס
בליברטים של האופרות של־ רמזים דו־מש־מעיים
שקראו למלחמה בעריצות, גרם לכך
שהצנזורה האוסטרית דרשה ממנו פעמים
רבות לשנות פסוקים מסויימים ״המסכנים
את שלום הציבור״.
לשיא הצלחתו הגיע בהיותו שבע ימים,
לאחר שעבר את השגה ר,־ 76 לחייו. רק אז
כתב את אותלו ופאלסטאף, המבוססות ע?
מחזות׳ שקספיר והנחשבות לגדולות שביצי רותיו,
יחד עם אאידה, א־תה כתב ב־, 1871
לפי הזמנת הכאדיב המצרי שרצה להציגה ב פתיחת
תעלת סואץ. רק בשנותיו האחרונות
ממש, ערב מותו בגיל ,87 פרש מעבודתו
לחיי כפר שלווים.
שינה במשקפיים. גורל הפוך ממש
אונה לקומפוזינזור מוכשר ואהוב לא פחות,
פראנץ פטר שוכרט, שהגיע אף הוא אל ר•
מוסיקה דרך הכנסייה, כנער מקהלה. כבר
בסיום תקופת ההתבגרות, שעה שהוצא מן
המקהלה כשקולו איבד את הסופראן הילדות1
הרך, סיים שוברט לכתוב קאנטאטה, כמה
רביעיות מיתרים, יצירות לפסנתר ולקול ו סימפוניה
ראשונה.
בהמשיכו במקצוע אביו, החל שוברט
לעסוק בהוראה, הקדיש את שעות הפנאי
ליצירה מוסיקאלית, כתב כמויות בלתי רגי לות
ביחס לשנית חייו הקצרות. אם וורדי
התמסר בעיקר לאופרות (פרט לכמה רביעיות
והרקסיאם הגדול׳ שבוצע בשנה שעברה על־ידי
התזמורת הפילהרמונית הישראלית) ,הרי
שיברס היה אמן השיר, העלה מחדש צורה
אמנותית מוזנחת זאת.
הקהל, שהיה כבר אז כרוך אחרי בן־תקיפתו
בטהובן, טרם שעה אל שוברט. אולם מ שורר
ווינאי׳ ידיד־מערייץ, השפיע עליו להתמסר ל
מוסיקה בלבד, הבטיח לפרנסו בינתיים. מאז
קבע לעצמו שוברט סדר־יום, שהיה מוקדש
בחציו הראשין ליצירה, בחצי• השני לבילוי
עם ידידים בבתי־הקפה של ודינה. אם במח צית
השנייה התבטל ובילה בנעימים, הרי
המחצית הראשונה הוקדשה לעבודה כה שק דנית,
עד כי שוברט נהג לי שון כשמשקפיו
על חוטמי, כדי שלא י בז בז בבוקר דקות יק רות
למצוא את מקומן.
חייו הסתיימו בטראגדיה קודרת כמו ה פרקים
הנכאים ביותר בסימפוניות שלו: מ חוסר
כל חוש עסקי, הניח ש־ברט למו״לי
המוסיקה לנצלו בצורה מחפירה, נפטר חולה
ועזוב בגיל ,31 נקבר לסי בקשתו בסמיכות־מקום
למקום קבורתו של אלילו, לודוויג וואן
ביטהובן.
הביוגראפיות של שני קימפוזיטורים אלה,
שיצאו לאיר בתרגום עברי, מטפלות בחיי
השנים ברצינות ועם זאת ללא העדר חיו ניות
אנושית, זכו לתרגום עברי קפדני ונוח
לקריאה, אם להוציא מן הכלל את חידושי
המונחים המוסיקאליים שחלק מהם מצלצל
מוזר ביותר.
(וורדי ; פראנסים מוי ; עברית נחמן בן־
עמי ; 368 עמודים — שוברט ; רוברט חייבן
שאופלר ; עברית בני מין חיימירון ; 312
עמודים — ל דווי)

העולם הזה 925

> 0 3 1

האם :

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
א• שחור

חום־כהה
א־ שחור

חום־כהה

אחדים בינוני ת
אן1

אחדים

אדום••

בינוני*

בינוני*

אחדים כהד,

בינוני או כהה

בלונד־בהיר

משפחתה :
או ש חו ר

האב: משפחתו:
חום־כהה
או ש חור

חום־כהד.
אי שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

7596 מהסיכויים
חדם־כהה או שחור
25/6בינוני
(או אדום)

7.596 מהסיכויים
חום־כהה או שחוו־
2596 בינוני
(או אדום)

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 אדום

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 בינוני
(או אדום)

סי/סונ מהסיכויים
חום־כהה או שחור
סלו)? בינוני
ו או אדום)

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 בינוני
(או אדום)

7596 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
2596 בינוני
(או אדום)

7596 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
ס׳ 25/בלונד

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 אדום־חום
או בלונד

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 בינוני
(או אדום)

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
2596 בינוני
2596 בלונד

ס/ס 50 מהסיכויים
.חום־כה א וו
50/£בלינה

ייתכל אדום,

3096 מהסיכויים
אדום

חום־כהה
או שחור
אחדים בינוני•
(או אדום)

חום־כהה
א• שחור אחדים נוטים
לבלונד

חום־כהה
או שחור .

חום־כהה

אדום•*

או שחור

30/6מהסיכויים

5096 מהסיכויים

חום־כהה או שחור
ש 50 אדום,

חום־כהה או שחור
5096 אדום,

בינוני•
כולם כד,ים
או נוטים
לכהות
(או אדום)

חום־כהה
או שחור

בינוני• אחדים בלונדים
בהירים
בלונדי בהיר

חום־כהה
או שחור

חום־כהה
או שחור

בינוני

בלונד

5090 מהסיכויים

5096 מהסיכויים

חום־כהה או שחור
50/6בינוני

חום־כהה אי שחור
5096 בינוני

(או אדום)

(או אדום)

50/6מהסיכויים
חום־כהה או שחור

50/6מהסיכויים

5096 בינוני
(או אדום)

5096 מהסיכויים
חום־כהה או שחור
5096 בינוני

חום־כה־ה או שחור
2596 בלונד
25/6בינוני

50/6מהסיכויים
חום־כהה או שחור

חום או בלונד

אפשרי חום

5096 מהסיכויים אדום 5096 בינוני
או א ד 1-1חום

בינוני
(או אדום)

5096 מהסיכויים
אדום. אדום־חום

אדום

או אדום־בלונד

או אדום־ביונד

ס/ס 50

בינוני

או בלונד

בינוני
(או אדום)

>/ס 50 בינוני
או בלונד

בינוני
(או אדום)

50/6מהסיכויים
אדום. אדום־חום
או חום־בלונד
ס׳ל 50 בינוני

בינוני
(או אדום!

7596 מהסיכויים

ס/־ 50 מהסיכויים
בינוני 2596 בלונד

בינוני
£ל 50 בלונד

או בלונד
5096 מהסיכויים
אדום
או אדום־בלונד

יייייי יייי

בלונד

5096 בינוני
או אדום־הום

סל 50 מהסיכויים

בל.נ־

בינוני
או אדום

5096 מהסיכגי־ם בינוני 5096 בלונד

בלונד

תפאורה היא פשוטה. חדר ו־ן
מיטה בו. חדר פשוט ונקי ב ן בית־החוליש העירוני. שחקני•
המשנה משחקים תפקידיהם בשקט
אך ביעילות, אך המתח של ״ערב
הבכורה״ מורגש בכל. המחזה ה־ביו
תר דרמתי יוע־בעולם מעט עוד
לה כל הבמה. על העיניים
תרוכזנה ביצירת־מופת חדי את יצרת אותה יצירה

ובעלך בלבד. הרגע לו צפית כל הזמן
מתקרב ...הרגע, בו תראי במו עיניך
את תינוקך.
חלק משפחתה : כולם מתולתלים

גלי או
מתולתל
לאחדים חלק

מתילתל

מתולתל

מתולתל

מתולתל
לאחדים גלי

757.מהסיכויים
מתולתל
25/4נלי

25/4נלי

> 757 מהסיכויים מתולתל 257.נלי

757.מהסיכויים
מתולתל
4ל 25 זולל,

75/4מהסיכויים
מתולתל

50/6מהסיכויים
מתולתל

507.מהסיכויים מתולתל 5070

5070

נלי
לאחדים חלק

50/6מהסיכויים
מתולתל
25 גלי 25/6 ,חלק

507.מהסיכויים
מתולתל
4ל 50 נלי

מתולתל

גלי יאי
מתולתל

507.מהסיכויים
מתולתל
50/4נלי

507.מהסיכויים מתולתל 507.נלי

־׳אחדים
חלק

6ל 50 מהסיכויים
מתולתל
25/6גלי 25/6 ,חלק

גלי

מתולתל

צרנו מעורם*

מתולתל
50/6גלי

צרנו

מעורב•

כחול

צבע מעורב•

לאחדים כחול

לאחדים מעורב

לאחדים מעורב

כל צבע

נסיה לחום

נטיה לחום

גטיה לחום

גטיה לחום

נסיה לחום

חדם־כהה
חום־כהה
חום־כהה
75/6מהסיכויים
נטיה לחום
ס׳׳ל 25 מעורב

75/6מהסיכויים

507.מהסיכויים
נסיה לחום

נטיה לחום
25/6מעורב

507.מעורב

75/6מהסיכויים
נטיה לחום
25/6כחול

50/6מהסיכויים
נטיח לחום
50/6מעורב

חום־כהה

גטיה לחום
לאחדים כחול

6ל 75 מהסיכויים
נטיח לחום
25/6מעורב

50/6מהסיכויים
נטיה לחום
6ל 50 מעורב
וייתכן כחול

6ל 50 מהסיכויים
נטיה לחום
50/6מעורב
או כחול

50/6מהסיכויים
נטיה לחום
50/6מעורב
או כחול

5070 מהסיכויים
נטיה לחום
50/6כחול

צבע מעורב*
נסיה לחום
לאחדים מעורב
צבע מעורב•

נטיח לחום

לאחדים

50/6מהסיכויים
נטיה לחום
5070 מעורב

507.מהסיכויים
נסיה לחום
5070

כחול ;

כחול

נטיח לחום
מעורב כחול

507.מהסיכויים
נסיה לחום
507.מעורב

כל צבע

חלק

6ל 50 חלק

לאחדים

נסיה לחום
לאחדים צבע־מעורב*

6ל 50 מהסיכויים
גלי

מעורב

נטיה לחום

5070 מהסיכויים
גלי 25/6 ,מתולתל
2570 חלק

507.מהסיכויים
מתולתל
50/4חלק

חלק
ס׳ 50/מהסיכויים
מתולתל
50/6גלי

50 מהסיכויים

האפי. משפחתו:

507.מהסיכויים
מתולתל
50 7 .הלי,

גלי
ס׳׳ 50/מהסיכויים
מתולתל
50/6גלי

חום־כהר,

חום־כהה

5070

נלי

את התווים הבולטים של אביה והבן מה.לא היית נותן כדי לדעת חודשים ושנים מראש מה תהיה דמות ילדך שייוולד לד
של הילך בעתיד? המדע החדיש נותן לך ידיעה זאת -ולו רק כאופן חלקי. המכלות כעמודים
,אלה, המבוססות על מהקר מקין* •טלאניטי מדע כתורת התוריטה וכן על סטאטיסטי•
הוא גודלי :
תך ^ ג י י קוה שנצברו במשך עשרות שנות נסיונות, מאפשרות לד לקבל על ידי מבט חטוף שילד רים גבוהים לא. יוולד בדרך כלל ילד תמונה ראשונה של משפהתד בעתיד הרחוק. פראי שתעיר בהו מבט כבר היום, תוד
נמוך. לעומת זאת יקרה לעתים קרו־התבססות
על מראך ומראה י בת-זוגך, וכן תכונות שתי המשפחות שמהן באתם.

צבע

גלי

5070 מהסיכויים
מתולתל

מתולתל

משפחתה

מתולתל
כולם מתולתלים

מתולתל

האם:

מעורב

משפחתו:

מה לא הייתם נותנים, ששה חוד שים
קודם לכן, עביר הצצה אחת ב עתיד׳
רק כדי לראות מה שאתם רו אים
עתה. אולם גם עתה אינכם רו אים
את הכל. אפשר להבחין ולדעת
בדיוק את צבע השיער או העיניים,
מבנה הגוף, המין. אולם עדיין אינכם

משהו על צורתו של התינוק שעוד
טרם נולד. כל מה שעליכם לעשות
הוא לבחון את הטבלות בעמוד זה.
(אולם, לפי שעה חייבים אתם להעזר
במשקעי קפה או בניחוש קלפים כדי
לדעת את מינו של התינוק. הסיכויים
הם פשוט פיפטי־פיפטי, והמדע ב׳
עניין זה רק החל בניסוייו).
הובר הראשון שאת רוצה לדעת
הוא — כיצד יראה ילדך י
אם יודעת את כל מה שצריך לדעת{
על תארס של בני משפחתך ומשפ חת
בעלך יכולה את לצפות שהתינוק
יקבל את תודי־התואר השולטים בכל
אחת מהמשפח־ת. כך למשל, אף נש רי,
עיניים רחוקות, שפתיים עבות
ואוזניים גדולות, הם תודי־תואר ה גוברים
על התווים האחרים. אם קו
תואר מיוחד, כאף נשרי למשל, מצוי
במשפחה מזה דורות, יש כל הסי כויים
שיופיע גם אצל הרך הנילד.
כמו כן מוכיחים המחקרים החיישים
את האמיתות הישנה כי הבת תקבל

לאחדים
לאחדים חלק

* צבעי ביניים של הנ
1ניניים (אפרפר, ירקד?! גנו ) ,
ודרגות שונות.

או כחול

שכיחים

50/6

מהסיכויים

גטייה לחום
5070 מעורב

507.מהסיכויים
נסיה לחום
507.מעורב
או כחול

אפשרות עיקרית:
מעורב,

אפשרות עיקרית:
מעורב

אולי כחול

וייתכן כחול

אפשרות עיקרית :
מעורב.

6ל 75 מהסיכויים

4ל 50 מהסיכויים

2570 כחול

כחול
50/4מעורב

ייתכן כחול

507.מהסיכויים

אפשרות עיקרית:
מעורב,

507.כחול

ייתכן כחול

נסיה לחום

!משתנים

במעבר

מעורב

אפשרות עיקרית :
מעורב,
ייתכן

כחול

6ל 50 מהסיכויים
כחול
50/6מעורב

נטיה לכחול

בינוני. כאן יש לך אפשרות
לשנות הרבה, בעזרת מזין משובח
או טיפול רפואי מתאים.
סטטיסטיקה חיונית: מה יהיה מש קלו
של התינוק כשיתבגר?
הסיכויים הם כי משקלו של הילד
יהיה יחסי למשקל שני ההורים גם
יחד. אולם דיאטה מוקדמת, או הל עטה
המצוייה ביותר אצל הורים ה חוששים
לבריאות ילדיהם, יש להן
תוצאות הרסניות לגבי קיום יחם

מה יהיה צבעם של עיני הילד ו שערותיו?
כאן
קובע הכלל: הצבע הכהה, הן
כעיניים והן בשערות, ניטה להתג בר
בדרך כלל על הצבע הבהיר (ראה
טבלה) .אולם מובן שמצויים יוצאים
מן הכלל לא מעטים. האם שבקשה
כי בתה שחורת־השיער תקבל את
שערה שלה, שערה האדמיני הנה דר׳
עלולה להיות מופתעת ולמצוא
את עצמה, מאוחר יותר, סבתא לתי נוק
ג׳ינג׳י. והתינוק שכולם ניבאו
כי יוולד שחום־שיער כאימו ואביו,
עלול להפתיע את כולם בשיער בל-נדי
נהדר — ירושה מאם סבתה של אביו.
אולם בבחנך את הטבלה המתאימה,
זכרי כי הכוונה היא תמיד לצבעו ה מקורי
של שערך, צבעו המקורי בהיו תך
תינוקת.
האם יהיה בנך נורמלי ובריא?
בדרך כלל כן. זכרי כי תורשה
חולנית מסוכנת הרבה פחות מהמח לה
עצמה. כל מה שעליך לעשות היא
להזהר ולא לספק לה למחלה את ה תנאים
המתאימים להתפתחותה. אין
זה הכרחי שלחץ הדם הגבוה של ה סבתא
או ה שגרון של הסבא, יפלו
בירושה בחלקו של הנכד.
וכמובן רוצה את לדעת אם יהיה
כנך גאון, או סתם אדם בינוני. כאן
אין מדע התורשה יכיל לעזור הרבה,
:י קווי האופי של הילד מושפעים
כראש ובראשונה מסביבתו החיצו־
׳.ית. לאחרונה הוכח כי וזיטמינים
ותזונה מספקת לנשים בהריון, מג דילים את כו שרו של הנולד ומעלים
את רמתי השכלית. אולם גוד ש של
ויטמינים עדיין לא עזר לאף אחד
להיות איינשטיין שני.
כמה ז מן יחיה ילדך?
אריכות ימים היא תורשתית. וכך,
אם אותה זיקנה מאושרת שכיחה
כה במשפחתך יש לו לתינוקך כלהסיכויים להאריך ימים.

ן -צייר הספרדי סאלוואדור דאדי
* 1התפרסם בעולם לא רק כזכות
ציוריו המוזריס-כיותר. לא פחות
מזה שקד להיות מוזר כעצמו, להכניס
את שמו לכותרות העיתונות
עלי-ידי׳ 1התנהגות ׳מדהימה. כך
למשל, הופיע פעם להרצאה על
אמנות מודרנית באקדמיה• הצרפתית
כשהוא לכוש בגד אמודאי.
כגלל קילקול כשסתום כמעט נחנק,
ורק בקושי הצליחו הסטודנטים
לפרק ברגע האחרון את כוכעו
ולהצילו. אחת מנקודות הפירסו-
מת שאותן הוא שוקד לפתח כמיוחד
— הוא שפמו הדק ׳והמארך.
ככד הגייט לו עזרה חשוכה׳ הצלם
פיליפ האלסמאן, שהנציהו בסיד־דת
להטוטי-צילום מקוריים. פודה
של התמונה שמימין, למיטל, יוכן
לך אם תכסה כגליון ניר בלתי ש
קרר את מחציתה ישל התמונה

מ 10ר לכוונ ת העליונה

שמונה מ־ יוד ע?

לא מ דו בשך ולא מעוקוגד

מאחור הסורג

האמנות מעל לכסף

חזרה לתחילת העמוד