גליון 935

העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 2 | העו 3הזה הם ה תני ם, א ך הן זהמג וחד ומצערלש מו ע שי ש -י די םבע לי ד עו ת מי ו ש נו תבאלה ! דליה איין, תל־איביב או. קיי. מה כת בתו, טלה קו רא ה העירך הרא שי :
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 3 | 0וו!|1ן ו!וו1(1ו1ווווו1{1וווו!וווו<ווו!ווו!ווווווו!ווו!ו!וו!ו!ן ןן ןן ןן ווו!|[|1וווו!!ווווווו!וווו!;1ו:ו;ו!ו!ווונ!וווו1וו !:1וו!ו ש
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 4 | ^ עיני הזר שבא לביקור חטוף, דייתה ישראל בשנת תשט״ו מדינה מאושרת יוצרת ובונה. מנגינת פטישים הולמים וטראקטורים מטר־טריס מילאה את החלל, משדותיה של דן ועד לחופיה
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 5 | 111ו:ו!ווווו:11 וווווו!ו1ויי,ו:ו:וווו1וו1זו:1ו,ו1:וו;ו!ו111 מתוז:111ו:ו:ז!ז;1ווז!ז;חך ד;1דן זן ז1וז^ 1 (ראה שער) מ או רעה עי ק רי של תשי״ד נשאר גם ( | המאורע
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 6 | ך* משפטהג דו ל נולד, למעשה, באחד ) 1מימי יולי .1948 ,בדרום געש הקרב סביב נגבה. במרכז כיש יגאל אלון את לוד ורמלה. אותה שעה התקרבה א/ק אוש1 היגר לנמל תל־אביב
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 7 | קרבן־אלטלינה רת נאשם־רצח־ארלוזורוב, אברהם סטבסקי. ד,דודן קלמן כצנלסון היה תמיד דובר האגף הקיצוני ביותר של הרביזיוניסטים. מנהיג רוחני קיצוני אחר, המשורר אורי
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 8 | במדינה סיגריה לבעל* הטעם המעת־ן העם הגוגחדקים בעץ .עץ־חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר...״ לפני 5716 שנה (פחות ששר, ימים) ברא אלוהים את אדם בן־עפר.
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 9 | ווז דיו זזז מטורף מסוגו של אדילף היטלר, היתה תשט״ו הופכת לשנת המבול השני. א״זנהואר וכרושצ׳וב למזלה של האנושות עמדו השנה בראש שתי מעצמות־הענק שני אנשים מפוכחים,
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 10 | תיא? ר*ציפ בעיקן לחד. שוב כל ה אשו ד!לצ אדי זד 0נ המלך שזאת זאת כבדה ל ר. פיו הנלה1 את ו היחיז כ ד אי כנסת: משפט: מנחם בגי! בנימין הלך הכנסת השנייה שבקה חיים
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 11 | רז5ש חנה מרון אהל העלה השנה כמה מחזית שמשכו את :מו דרך הטבק ואלדורז־ו .,חיי התיאטרון התנהלו ובימה והתיאטרון הקאמרי. הבימה העלתה בד,צ־את המרד על הקיין, ולאהרן
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 12 | במדינה בברכת שכה טובה (המשך מעמוד )8 בקזפסהמז ^ ופז /ל ב מגישים אזזים בז׳רנז למע שני ם סיגריה מזכחרזג-במחיר ע מ מי-־ סיגריה עגולה בקופסה כחולה סיגריה ששחה
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 13 | נוספת של אבי שאול. אך הלה סרב׳ טען כי אינו יכול. גם הסכום במזומן לא הוכנס. מנהלי הבנק נוכחו כי אין לסמוך על ניסים, מסרו את הפרשה למשטרה. ריבי ת של £ל .40 שאול
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 14 | איש ה שנ ה בעולם (המשך מעמוד )7 200 אלף ל״י לצורך ניהול המאבק המשפטי, לא הספיקו הכספים של הצד השני אפילו לכיסוי כל ההוצאות הטכניות, ועורך־הדין שהקדיש להגנת
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 15 | במרחב מצרים שי רתהברבור מעולם לא ר.ירבה ם לץ.ח סאלם לחשוב פעמיים על נושא אחד. זריז, עצבני׳ מהיר מחשבה, מבריק בשיחו, נענה תמ־ד לאימ־פולסים הרגעיים שלו, פעל ללא
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 16 | אנשים פסוק ה ש בו ע כמעט ראש־ מ מ של ה סו איגרות תשבץ 935 מ אוזן .1 :אחד משלושת הרגלים ! .5 פן הכליפים הראשונים ; .8אנייה ישראלית מנוסת תלאות! .10 רעל ודוד
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 17 | תרתי משמע( .ה) ריקנות, ריקנות, ריקנות...״ קולנוע שראל להם מו תרלדאות צנזור מדינת ישראל, זאב מליון, החליט לרכוש בכל מחיר את תמיכת ד,ע־תונות, הצליח לעשות כן
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 18 | ברחתי מבית **שהר ילדותי, עברו עלי החיים, כשהם מלאי פגע ומכשול על כל צעד ושעל. מאז פטירתה של אמי המנוחה, ואנוכי בן ,8כמעם ואיני זוכר יום שכולו טוב• כאילו חשך
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 19 | שאומרים אצלנו. הורידו לי סוף סוף את הגבס והפכתי לרץ הפלוגתי. אני משוגע ך דם א הד קבלתי חיפשה. נסעתי לירושלים לבקר את הירי. בערב התלוננתי על כאב ראש. קבלתי חים
העולם הזה - גליון 935 - 14 בספטמבר 1955 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד