גליון 1071

העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 1 | מספר 1071 י״ח ניסן משי״ח8.4.1958 , -ננס דור המרדעשור המהיר 500 פרוטה המחתרת מנ ה ס בגין דרס של הארגון הצבאי הלאומי
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 2 | מכתבים יורש העצר אי• ספק שאיחוד! של מפלנות הימי! (העולם הזה ) 10)59 יפיל את מבאי׳י ממרומי הפיסנה. הבעיה הממשית היא איר לאחד את האידיאולוגיה, ששתי מפלנות אלה
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 3 | ^ ור ליום ה־ 15 במאי , 1948 ,הונף הדגל הכחול־לבן בהלק מארץ־ישראל, הפך לרגלה של מדינת־ישראל. הדכר לא היה קורה אלמלא הד רד יום לפני כן, אור ליום דד 14 כמאי, הדגל
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 4 | 1 €ז 18 (בל הזפויות ׳ממורות) • ברגע שמוסדות חרות והצ״ב יאשרו את הסכם האיחוד שגברת כין מנהיגיהם, תישמע בשתי המפלגות קריאה לאיחוד גדול יותר של חרות,הצ״כ
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 5 | הבונקר הנראיו מצד שמאל, פונה בזווית חדה ימינה ומטפס הלאה בהרים. משני עבריו, לכל אורכו, מוקף כביש זה בונקרים, עמדות־יריה ושדות־מוקשיס, אשר חלק מהם אינו מגודר,
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 .הקטן של שופט השלום מגורי־כהן, ניתנה עתה לזינגר ההזדמנות להרהר בכל מעשיו במשטרת המנדט ובמשטרת ישראל. במשך ארבע ישיבות ארוכות גולל
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 7 | להמתין, אלא ללחום עד חרמה בשלטון הכיבוש הבריטי. על יאיר ניתן לומר כי במותו הפיל באוייב יותר חללים מאשר בחייו. סוכני השלטון שרצחוהו בהיותו שבוי חטר־מגן, הניחו
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 8 | במדינה ;חמשו מעמוד )6 נגדו, ציין כי הוא ואיימו חולים קשה. היועץ לא התחשב בבקשה. עשרת ימים לאחר שהודיע על כך, מת המועל משבץ לב (העולם הזה .)1050 הדבר פגע בעמוס
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 9 | נדה׳ האביב הנצו מסביב לשוחות עגוקות חדש ביתר חריפות. ממש ברגע בו החל הבאגר בעבודתו החלו גם הסורים בשלהם. אלא שהפעם לא סמכו על כושר השכנוע של נשק קל, הכניסו
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 10 | כמדינה על גבול רצועה עזה הקיס הולנדי נ1צר 11 (המסך מעמוד )8 עברת כל הסחורה שנרכשה במיגכן, בכספים שהוברחו מהארץ. היה בורך בנסיעה שניה. הפעם, אחרי שהדיסלומט לא
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 11 | ווכ! לתנועה־של־איש־אחד, הרוצה להשיג שרום ואחווה בעמים של .11נ.אבלי!} בחדר הנקי, ואבי המשפחה מרצה בפניהן את דעותיו העמוקות, כשהשתיים רושמות כל מלה היוצאת מפיו.
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 12 | ספח־־ט כדורגל קו!׳ ו מו כ רי בשבת ה־ 15 למשחקי הליגות הראשונות בכדורגל, לא היה המצב בליגה הלאומית ובליגה הראשונה ברור יותר מאשר בשבת בה החלו המשחקים. בליגה
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 13 | זאת תיתח סיסמת היום אחרים סברו שהם נמצאו בואדי אום אל־בידום, סברה שכפי שהתברר אחר־כך היתה הנכונה. החניכים לא הרגישו במאומה; רק המדריכים החלו לדאוג. קבוצת
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 14 | החי רדיו הכל מוכן תוכניות המפההמפ לג תי ת קצין התותחנות הסורי, שפקד להמטיר אש על הישובים העבריים בעמק החולד( ,ראה במדינה) ,לא התמצא במיוחד במסה המפלגתית
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 15 | הדוגמנית חנה קליין נראית כ־סנטה חנה, בתוך כובע קש אדום זה, בעד בבטנת המשי הלבנה עם הקפלים. הילה ן ן כובע קש לבן ורן, הקלוע בצו־ | | רת צמות, כשבצידו מלבלבת
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 16 | קולנוע סרטים מצצהלמ ען ה ש לו הקץ לנשק (תל-אביב, תל־אביב; ארצות־הברית) היא יצירת הבתולין של נהג אמבולנס אמריקאי בשרות הצבא האיטלקי, במלחמת העולם הראשונה, שכתב
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 17 | אנשים רי בסלכיסאות בדיחת השבוע סופרה על־ידי הד״רנחום גולדמן. לדבריו, השתמט איכר יוגוסלבי מלבקר בכנסיה, בטענו שיש לו את כל הקדושים בבית. כשבא הכומר לבדוק את פשר
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 18 | מה שמטריד אותי מאד, היא המחשבה שאלמלא היתח 1מרים, אחות משה, בתולה זקנה וחמוצה, האם היתה גם אז מדברת ומזמרת את שירת הים, באותה הצלחה? בכלל, חוששת אני שלא היתה
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 19 | ספרים מקור ה ש לי שבמשרפתהמ תי מסע אל אחים נידחים (יוסף כרמל — ׳הקונגרס היהודי העולמי — 142 עמודים) נערך על־ידי סגן־אלוף יוסף כרמל• בחורף .1956 הוא עבר ברוב
העולם הזה - גליון 1071 - 8 באפריל 1958 - עמוד 20 | כזבים לילקומ דלפה פעם שייע עבד במטבח. שאל אותו שרגא איך החלב — חם או קר? שייע טבל את האצבע וענה :״ הממ ...פושר.״ סיפור שני הוא על אברהם, שנראה מסתובב עצוב,
חזרה לתחילת העמוד