גליון 1073

העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 2 | שנפלו בדרך. הם הרגישו בלבם שמשהו גדול וחדש נולד בחברה זו. משהו שיש לטפח אותו ולשמור עליו. משהו שיש להנחילו לציבור הגדול בעורף. שבוע גדול הוא לכולנו -שבוע של
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 3 | יהיו הם הקובעים את סגנון התקופד., אפשר להגיע לאותה מסקנה מכיוון אחר. העולם שי העשור השני יהיה עולם של איחודי״ם מרחביים. בכל רחבי העולם מתגברת ההכרה ששוב לא
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 4 | חזרה בדלית שר מיסגן הנח״ל באיצמדיץ רמתרגן •ירקדו הנערים לפנינו העם במדינה הציפיה הג דו ל ה אווירה של ציפיה נעימה אפפה השבוע את ערי ישראל. כל בעיות העולם והארץ
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 5 | צמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצם* 01 אחו קרה בשנת תעדח: היה זח האדס העבר החדש לידתה של אומה הם עמדו במרכז.
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 6 | עצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עש לחיי הספינות שבדרך -ושבאו ששה מליונים יהודים הושמדו במשרפות ובמחנות• הריכוז של אירופה -זאת היתה העובדה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 7 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור ל תנועת המו׳ מאחדת סנחתרות למשך תשעה חודשים זכה הישוב להגשמת תקוותו הלוהטת ביותר -איחוד ההגנה, אצ״ל
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 8 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור בשיא המאבק ־ אר ההכרעה המערכה הגדולה הגיעה לשיאה. תנועת־המרי, שאיחדה את ההגנה עם אצ״ל ולח״י התפרקה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 9 | צ מ או ת י שראל * ע שור לעצמ או ת י שראל * עשור לעצמ או ת י שראל * ע שור לע אום החליט-העם!(תחיל לבצע בשעות הבוקר הקטנות, אור ליום ה* 30 בנובמבר, ,1947 נתקבלה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 10 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעו פרסים!! תחרות לקוני נעלים עם סוליות בחנויות לאוקטובר 31 וגשריהן. לנובמבר לנובמבר לנובמבר לנובמבר : 1 9 4 5ליל הגשרים.
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 11 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לע הסטנים יוצאים מן המחתות ב 14-במאי ,1948 ,הורד הדגל הבריטי ליד ארמון הנציב בירושלים, בטרם חגיגי.
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 12 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור ׳ המתגוננים עובדים רהחקכה ב־ 1באפריל ,1948 ,התקבץ גדוד של גבעתי ליד נמל תל־אביב וקיבל בחשכת לילה את
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 13 | 111 עשור לעצמ או ת י שראל * ע שור לעצמ או ת י שראל * עע1ו! צבא השיחווו זקוק לשיחדוד שמועות נוראות נפוצו בארץ ובמרחב כולו. ידיעה מפוצצת אחת רדפה את רעותה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 14 | אות ישראל עשור לע -י>ג*מ**3מיזיז<!$ש!!}!111 ן ןן צבא שד צכא-העם שהתקבץ בגדודי ההגנה היה תערוכת רעננה של כנופיית־פרטיזנים, תנועת־נוער וצבא סדיר. אנשיו היו
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 15 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור לע מתנדבים ווטו וצוחק עוגיסכ סי ר ה שנראו להם בלתי־־הגיוניות. הם רטנו ללא הרף, גידפו את העולם ואת הסמל• אד הם היו לוחמים
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 16 | עצמ או ת י שראל יי עשור לעצמ או ת י שראל * ע שור לעצמ או ת י שראל * עשור ל דגל חדש בין דגר׳ האומות כניגוד להצבעת החלוקה באו״ם, שגרמה כארץ להפגנות של התלהכות
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 17 | צ מ או ת י שראל ע שור לעצמ או ת י שראל ע שור לעצמ או ת יי׳יראל * עשור ל המהלומה שזיעזעח את המדינה הכרזת המדינה היתה מלווה כשורה ארוכה של כשורות־איוכ. שלושה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 18 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לע ׳ הבעמ ״ רדע רוח הי סי ס לוריסלגד א כ \ \3ת > סמיסוי החומר המופיע כעמוד זה התפרסם בטורים הקבועים השונים של ״העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 19 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור ל; נגבה-אבן הנגר רטרש המצרים התקדמו כשתי ׳שלוחות -האחת פרצה צפונה, הגיעה לאישדוד וגיששה עד יכנה
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 20 | עצמ או ת י שראל עשור לעצמ או ת י שראל * עשור לעצמ או ת י שראל * ע שור ל אמנם ׳השרים לא נפלה, אור הסכנה העיקרית היתה צפויה למדינה מדרום, שם איים הכוח המצרי
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 21 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל עשור מחיר יקר שולם בראטרון התצלומים כשני עמודים אלה מתפרסמים בפעם הראשונה. הם מיוחדים במינם: חייל קרבי
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 22 | בתי הבראה מפוארים בכל רחבי הארץ לשרותו בת שלומים נ 1ח ם 1בבח 1ם נים לרגלי חג העשור יהיה מחסור במקומות הבראה ]הר ש מיד ־ הבטח מקומך! לוועדי עובדים הנחות! רח׳
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 23 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עע ההסגה-השקם לטי הסש־ה ההפוגה הראשונה שנכפתה על־ידי האו״ם היתה הצלה למדינה הצעירה. כירושלים הנצורה הגיעו
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 24 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעזגמאות ישראל * עשור הקוב ער!(פרצות ההרים בכמה מקומות בארץ התרכזו הקרבות המרים ביותר מסביב למפלצות הבטון שחלשו מן ההר על
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 25 | אחד החידושים הגדולים של הצבא העברי היו יחידות הג׳יפים, המזויינים במקלעים קלים ובינוניים. כהעדר טאנקים קלים, מילאו תפקידים רבים -החל בסיור אלים, וכלה כמכות־אש
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 26 | צמאות ישראל עשור לע א ס3 /ר א• 1^ / 0ו^ תמיד לעזור לזולת א,///גלובוס !0ונ 3מ ל ה מ רו׳ שאו? ־ מתחיל סיד בכתיבה הם ל •1שאו? ־ לכתיבה להומה וחלקה המלוי שאו?
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 27 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור ל; חם נפלו דמעו תחי הגגורדת יש שהלכו •וקראת המוות כעיניים פקוחות, כשבת צחוק של בוז על שפתותיהם. יש
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 28 | עצמ או ת י שראל ע שור לעצמ או ת י שראל ע שור לעצמ או ת ישראל עשור כורם שיותו-איש איש במקומו הגיבור האמיתי של מלחמת תש״ח היה הרובאי הפשוט של חיל־הרגלים. הוא נשא
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 29 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל האקורד האחרון,-היו ימים.״״ הלוחמים היו עייפים. מן החטיבות הוותיקות, שיצאו לפני שנה בשירה צוהלת למרחכי הדרום
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 30 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות שעת אחרונה *ך דשן ־ סרב הםז1ן נהצרים חי ם ״ ם־ ספח חי ס תמשיה תרומתנו לבצור עצמאותה של מדינת ישראל בחקלאות ובתעשיה. בצעדים מהססים אני
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 31 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לע הווו בחנוה -בלי שושנים ״אומרים לי שהקרבות נגמרו ושהצ׳יזבאת כפר אינם אקטואליים. לבן החלטתי לכתוב הפעם
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 32 | עצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל עשור ל התותחים שתקו-האמהות בכו ששת אלפים צעירים מסרו את חייהם כמלחמת• תש״ח. ההיסטוריון יקבע שהיה זה מחיר
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 33 | עצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור לעצמאות ישראל * עשור לעז חח תש״ח קמה רתחיח שמונה שנים חלפו מאז: דמו התותחים מול רפיח. דור תש״ח נעלם. הלוחמים גידלו
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 34 | (הנזשן מעמוד )33 ובונצ׳יק ישובים על הארץ, גבם אל הסמבון. מעדי רועמים ריריות תותחים. אני יודע שאסור לעשות זאת, והם עוקבים אחרי דוממים, אך אני מוכרן! להתחמם. קר
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 35 | צמאות ישראל עשור לע — אינם אמרתי — שכב במנו ח ה... תיכף יבוא מוטה נשתתק, עיניו פקוחות לרווחה, תקועות ברקיע, אל־על. יש לו מחשבות רעות, משכתי בכתפי. ואז ראיתי את
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 36 | עצמאות ישראל עשור לעצמאות ישראל עשור לע מתחיל, הנה אויב לפניך, עליך להרגיש התרגשות, ואת הרעידה וכשאתה נשאר תקוע. וחבל הגרר ניתק, דע לך: מערכתך הוכרעה לרעתך,
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 37 | רדיו תוכניות ה חג ב בי ת השבוע, אחרי הרעש וההמולה של ה־פירסום, יתחילו הרעש וההמולה האמיתיים, אשר עליהם הוצא תקציב רשמי של שניים וחצי מיליון ל״י וכמה מיליונים
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 38 | החי בעיטה חופ שית מאת ש ״ ע גלזר ש.פ :.שבריה פ מדריך ך* תל׳אביב, דקר שלמה הרימן ()39 4בשבריה נער בן 12 בעכוזו, הועמד לדין, הסביר לשופט :״הש.ב. רודף אחרי.״
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 1073 - 23 באפריל 1958 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד