גליון 1085

העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 1 | 10 85 כיצד תוכננה הפיכת הקצינים? חאס תמתי ישראל? האס השסק זרימתהנכם? האס צסיה התלקחות אטומית? כ״ח תמוז תשי״ח16.7.1958 , המהיר 50
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 2 | 1בים העורך הראשי: אורי אבברי אבות הנוטרים ראש המערכת: שלום כוזן עירך משנה: דוב איוזו עורך כיתוב; סיליי השת . בכיר: אלי תבור עורך תבנית: אהרון צור .צלם המערכת:
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 3 | ךץכ שי ל רו ת ח בקדירת הלבנון — 4 1ואין איש יכול עדיין לדעת מה יהיה טעמו. רבות הידיים המחשות. מארונים ודרוזים׳ סונים ושיעים מחסידי מוחמד, שוקדים על המלאכה.
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 4 | ותצפיוו במדינה (כל הזכויות שסודות) • אם יצליח גמאל עכד אל־נאצר להשתלט סופית על עיראק : יולאם הנפט העיראקי תוך שנה. בנוקרה זה יש לצפות למאמץ עליון מצד המערב
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 5 | התועמלנים הערביים הקוראים לישראל בשם .פלסטין הכבושה״. כמעט לכל הפרשנים הרציניים שמחוץ לגבולות ישראל היה ספק אם קו זה נבון, אם הוא מבוסם על ראיית המציאות ועל
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 6 | המדינה -ח! אני. ראש הממשלה לא ׳נרתע מלהשתמש במאמץ הלאומי להקמת המדינה לשם סדור חשבונות אישיים. תחילה ״שבח״ מר גן־גוריון להוועץ בממשלה בענין ״אות ההגנה״ ,באילו
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 7 | נגד קולי! עלילותיהם של חפר זראי אלמגור סארי לתרבות! אחרים שנכתבו או עובדו בישראל׳ אסור להשמיע בקול־ישראל ״אין לנו תקליט כזה,״ הודיע איש התקליטיה הירושלמית של
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )6 השיב כספי, אחרי שכהן עמד כבר יומיים על דוכן העדים• שאלותיו של תמיר׳ בחקירה הראשית, היו מסזנות להבהיר את הצעדים שננקטו מיד עם התעורר חשש
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 9 | פגישה זו לא נתקיימה — בין המלך פייצל העיראקי, נורי אל־סעיד וראש יי ממשלת תורכיה מנדרס. הלאומנים התנגדו לפגישה זו. הפרסטיג׳ה של תחנה זו במלחמת העולם ה־טניה.
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 10 | ף וסן{ים לדליה. נוסעים תל־אביביים ,*1עם תיקי משרד מלאי כריכים ובסודדרים עבים! נוסעים חברי כפר־סולד במטפחות צוואר, חולצות לבנות ומכנסים כחולים; נוסעים ירושלמים
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 11 | החג המרכזי שר הו1 אם־הופלנו להקת מועצת פועלי פתח־תקודה. עולים חדשים מבית־הספר החקלאי על שם וזיצמן מפתיעים במקוריות ובתלבושות. ״מי יבנה, יבנה בית בתל־אביבי״
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 12 | המקורית הנו לחוויה עממית המונית והפגנה ובתי ךךן פסיעות הסוזינג מהנשף האחרון הם מבצעים את הוראותיו של הישראלי יונתן כרמון. התו־יד כלאיים. המסקנה: אם תל־אביב
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 13 | רדיו במדינה (המשך תעמוד *)8 כדי להשגיח על טיפולים אלה, יעץ הפרופסור לחולה לפנות אל ד״ר יצחק פרין, רופא העובד יחד עם פרופסור ספירו והגר סמוך לבית משפחת כהן.
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 14 | ליו כ׳ ברח השבוע לישראל ותשאיר אווו־ו חובות בסכום מיליון לי ש בלונדון? ספו שד ה&און* הבוגר ממנו בשנה, לקנדה. שם, בלמדו בקולג׳ הראשון של טורנסו, זכה בכל הפרסים
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 15 | ו/יאד 7ט שחת השיני * החד המכילההייגלים 1ו* * 1. £ס? א : 1 יתר ל 1בן. יתר בדקו תיאדנם ־ בחידון השתתף 1000.ל״י פרס ראשון פרסים בכר אריזה ״אמנות חלוצית״ של
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 16 | החי ( )1085/3נשמעת בוזדאי נורא נמרצת. לא מבזבזת זמן, יעני: ״לבן שירצה להתכתב אתי אומר זאת: גובהי . 1.60 בלונדית עם עיניים תכלת. הבנים אומרים שאני נחמדה. משרתת
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 17 | ספורט כדורגל החדווריס באי ועדת החקירה לחרפת טוקיו פירסמד. השבוע את מסקנותיה (ראה לקוראים) .מזכיר ההתאחדות לכדורגל, מיכאל (״מיקה״) אלמוג׳ ומרכיב הנבחרת
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 18 | שמעון צחור, אחד מטובי הצנחנים בארץ, שייצג את ישראל באליפויות העולם בצניחה במוסקבה ובוינה, ניסה אותו יום לשבור את השיא הארצי בצניחה החופשית. לפני שהוא עצמו חגר
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 19 | ב ע ריכ ת לילי גלילי מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים המש־תתפים במשלוח חזמר לעמזד זה יזכה מדי שבוע בפרס של 10 לירזת ישראליזת. הזזכה השבוע היא חווה שוורץ, אלנבי ,28
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 20 | ?ו 7דיו * זדד : ק!לנוע סרטי שלושה בקרב כפירי אריות (תל־אביב׳ תל־אביב ; ארצות־הברית) הוא סרט שגישת הצופה הישראלי אליו נמדדת לאור שתי עובדות. האחת: כמעט כל צופה
העולם הזה - גליון 1085 - 16 ביולי 1958 - עמוד 21 | יאלון מו ע מ דו ת השאלון הזה זכאית׳ למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המונוניין לחמץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. מצב מ שפחתי £ 02885 הכ תוכ ת המלאה : שנת
חזרה לתחילת העמוד