גליון 1112

העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 1 | מספד 1112 ש נה 22 מגורדים נושן תיהם in ,aתשים המואשמות? תמונת השער: ח״אמא״ מובלת
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 2 | העורך הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: שלים בהו עורך משנה: דוב איוזו עורך תבנית: וכי עורך כיתוב:. סילבי?שת רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טלפון ,26785 ת. ד .136 .טען
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 3 | עורר ״העולם הזה׳ מסכם את רשמיו מהווי הקיבוץ היהודי הגדול באוצש־הבוית ־־ מאת או די א בנ ר־ *%וד לא הייתי שעה על אדמת ארצות־הברית, כאשר פגשתי את הציוני הראשון. j
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 4 | לפחות עשרת אלפים דולאר לתרומתו השנתית למערכת השנור הציוני. המועמד מסמיק. הוא מנסה לטעון כי עסקיו בכל רע, שהעונה האחרונה לא היתד. מוצלחת, שאולי בעוד שנה־שנתיים
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 5 | במדיש העם אורחים באחוזה השבוע ניסה שר הדואר המפ״מי ישראל ברזילי להנהיג שינוי חשוב בשיטות העבודה של משרדו. בהוראה למיברקה, הורה השר כי יש מעתה להלק את המיברקים
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 רמו על־ידי הלנה רובינשטיין. שתיים מהן — נופים פרי מכחולו של הצייר הצרפתי מורים אוטרילו. השלישית — פורטרט של קאנדידו פורטינארי הבראזילי על
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 7 | גיבו, לא פרש את דבריו. גורלה של הילדה נחרץ. יהיה עליה לצפות בחוסר מעש, כשחברותיה מורות עליה באצבע, לשנת הלימודים הבאה — בבית־ספר אחר. סיכסוכים חתימה בסתר כאשר
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 8 | במרינה דת בער• הפרדס וזגא צ עי ר ו א דנ לנויי בעבודוז ובך בספורט הו א תופ ס בלקום ראעזוך ^׳ י׳ 20זיץ 9ן 4י׳ ,ייוי* סגיזי ^י מו גן גואליו: נלסון הוא ניעעזף \
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 9 | מאולפני-ההש־טה של צ״נה־צ־יטה חזרה השבוע היה הררית לדירתה ברחוב הגשר הכוכבת *.ושה ספונגיה »« ארי לעצמך מי נמצא בצרכניה,״ התרגשה עקרת־ בית בצרכניה של שיכון מפ׳׳ם
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 10 | היפה סערה, נשיה הושמצו, ונילות הופצה בזדון, שחר נגעם נפל קרבן ללינץ, תעלומת הנווצות המכובדות למה היו מוכרחים לסגור את המוסד היחידי במדינה שפ׳על לשביעת רצונם
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 11 | טטויההמונית אחזה בחלק ניכר מתושבי חיפה, כאשר נפוצו השמועות על גילוי בתי־הבושת של החברה הגבוהה. J הועבו 1שנהוג של נשים מכובדות, שהואשמו ללא שהר כי עסקו בפריצות,
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 12 | jffio jffib ורמוט *rr לאחר שנתיים של נסיוגות אנו מציגים את ורמוט דריי אין כמוהו כאפריטיב ויסוד חשוב לקוקטיילים » 1דהד, חרמין ־ הקוקטייל הכד בש את העולם 3 ,מנות
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 13 | רימו אותו׳ והוא בעם לפינה שהוא חשב שאין שם שוער, ודווקא שם עמד השוער. ראיתי שמוכרחים לתקן קצת את הרושם של החמצות ובאמת ברקה ה־ 17 קיבלתי מסירה כמו שצריך
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 14 | אמנות הצגות נציגתה עלי אדמות — סופה, כרגיל, לנצח ולקבור תחתיה את העומדים על דרכה. תיאטרון בל• תיאטרון ממזרח וממערב (מסכלת) הוא ערב מאחורי הקלעים מערכונים של
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 15 | ישראל כי יכול להיות התנדבה אז לשירות האחסון׳ הסבא של חיל״ההנדסה של צה״ל. שירתה בתפקיד עד שהתקרב מועד לידתה הראשונה. אורה ידעה על הלידה מד, שכל אשד, משכילה
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 16 | תיה הררית (המשך מעמוד )9 בסדר, אלא משהו בתצלום הרקע התקלקל. אחרי האהבה, בא האסון הגדול. בן־חור מוגלה לרומא ואמו ואחותו מושלכות לכלא. בן־חור עובד כעבד
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 17 | אנשים צבעה עיני ם זכרונות רחוקים, מתקופת מלחמת העולם הראשונה, העלה השבוע הסופר א בי גדור ״ מאירי במסיבה חגיגית. לבוש מעיל צהוב ומגבעת שהסתירה את מחצית פניו,
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 18 | בבצלאל) .והוא מבטיח שהוא בעל שיחה מעניין. הוא נראה לי חבוב, דווקא. החי דיאטה משטרתית נחדאי, בשבילה ״בכל פעם שמתפרסם במדורך מכתבו של ירושלמי, בעל סיגנון בלתי
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 19 | קולנוע ס ר טי ם אהבה mzKת סודי כיותר (תמר, תל־אביב; ארצות־הברית) הוא ענין משעשע ביותר. זוהי קומדיה המאיימת להיות שיגרתית ושטוחה כבנות־מינה ההוליבודיות, הופכת
העולם הזה - גליון 1112 - 21 בינואר 1959 - עמוד 20 | מידז ש ר לילות פאריז כשהוצג הסרט המפורסם ״כרמן ג׳ונם״ לראשונה בתל־אביב, לא יכלתי לראותו. אין אני זוכר משום מה. אחר כך כ־סרו לי ידידי הטובים מה הפסדתי, ומלאתי
חזרה לתחילת העמוד