גליון 1125

העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 1 | בספר 1125 י״ג ׳:יפן תשי״ט21.4.1959 , המחיר 550 פרוטה ו־דו־ה הצעידה הישראלית אשר הסתננה דעוה יומנו! m in x !דדיסטאן 3 .בההחש אי ת צפון ה מר
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 2 | a ! 11u n מים לא יספיקו לפצות את ה מנ היג שהקריב את כל שנות בגרו תו לי ד הגה ה מדינ ה. חיים וזים, ירו שליס הקורא ו 1י ס מגזים במקצת גם אם ייערך ח שוב הפיצויי ם
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 3 | •»! שבוע, ערב פסח, מלאו תשע שנים I Iמאז רכשה קבוצה של חיילים משוחררים את העולם הזה והקימה את המערכת הנוכחית. מכל המפעלים הציבוריים שהוקמו על־ידי ליחמי תש״ח׳
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 4 | נודדים מזוינים מגיעים רעידאק-קאהיד מנבאה כהקמת מדינה כוודית עצמאית מהפכת הכורדים ך י« כורדים רוכבים שוב במרחב. מקהיר באד, ד,ידיע־ן Iהראשונה, בשבוע שעבר: א/ק
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 5 | צראט אר-דץ זכות להקים שם שלטון עצמאי, אשר יתאחד עם המחוז הכורדי העצמאי שיוקם באזורים התורכיים. ואמנם, לרגע קט, נראה היה כי השאיפה ההיסטורית באה על סיפוקה. ב־
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 6 | על כל לירה במדינה העם ה רו ההשלישית בישראל אוהבים עסקני־מפלגות להתעטף באיצטלה של מדענים• חידוני־התנ״ך הפכו לאופנה ולעסק מכנים. הדת המאורגנת מצויירת ברמקולים
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 7 | משטחי ארץ־ישראל, שהולקו על־ידי בריטניה ואחר־כך על־ידי האו״ם, במסגרת תוכנית לאיחודה מחדש של ארץ־ישראל, שתפתור את בעית הפליטים הערביים, תסלק מן המזרח התיכון את
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 8 | במדינה סעד השמצהבר מז גיורא גודיק מ תכבד >הציג תכנ»ת ה׳ של המוסיקול הפר»זא» אולימפית המבדחת 2הצגות במרה חגיגיות .אהל־שם־ ת ־ א ־ יום א׳ } במאי ב־0ג8 . .אהל־שם־
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 9 | PU׳Jl <Pe IJNPN שכת . ,היום באה כל המשפחה לראות אותי״ פרצופים.., בחיי, אף אחד לא מבין שכה הגונה ! ׳ 01א׳ .למה צריכים לרחוץ תינוק כל יום?— למה ז ! כשאני אהיה
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 בכר כי יחזור תוך שבוע, יתבע את אנשי הצוות לתשלום פיצויים מלאים על הנזקים שהסבו לו במרד על הקליפסו. משטרה מצצה ב בי ת המ שפט? מכתב תלונה
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 11 | ומנה הפרט־ ש ל תולדות נערה ראלית בפישנרשמו ביד עצמגה ביום ה־ 15 בפברואר הטיל בית* דין צבאי, בראשות המוקדם עבד אל־באלק חילמי, עונש מאסר של 5שנים וקנס של 500ל״י
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 12 | ״ m mטלאה1 המשפחה -קרבן הנן ך * לף ה חו ר ף, בא האביב, אביב עצוב. העצים פרחו, אך נראה כי אף הם עמדו דוממים | Iועצובים. הפרחים בשדה פרחו, כלניות אדומות שרוד בדם
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 13 | ל רו מ ה גם מין קוצים גדולים. אז לא היה ירק לפפונים, העגבניות וכל ירק אחר. אבא 1כל, ובאמת זה היה כה טעים, וכך בורא בשדות. בפעם יצא מישהו מהמשפחה להביא לה באופן
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 14 | a im 1 טל n m stx נערהמ או הבת ושוב אחזור לתקופה בה עבדתי ביד ושם. אחי שבתאי התגייס לצנחנים, ובאחד הימים גילה כי עמי מפקדו אינו אחר מאשר אותו עמי שהיה אוהבני
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 15 | 1במפקד צנחני לפנות בוקר, וקר היה ככפור. הידיים קפאו, הלב פעם ורוח נשבה, ועל כנפיה עפו הרגשותי לדרך, כליווי בלתי־נפרד ממך. ך* יהזה יום בהיר. השעה היתה 8בבוקר,
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 16 | ;u n i 1טלאנ ! 1 גשואין וגירושין תו ך שנה אחת •* קירי! נסעתי עם נחמה למחנה מתוך מטרה אחת. שבתאי מסר לי כי נפצעת, וכמובן שעשיתי מתוך הגיון ונסעתי לראותך. אך מה
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 17 | הוא שימש כבית־קולנוע, ספריה ומזנון. כאן יכולת למצוא את שמנה וסלתה של העיר. סידרתי לי מקום לינה ארעי על הדשא הירוק של בית־החייל, על הגבעה. חיי החלו מתנהלים כמו
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 18 | קולנוע סרטים ריבית הוגנ ת פקדונך תמיד לר שותך למעלה מ־ 200 בתי דואר לרשותך סו 9יהבשחור השחלב השחור (אופיר, תל־אביב; ארצות־הברית) מציג בפני צופה הקולנוע דמות
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 19 | רדין תכנון עז דרךהח לו ן השתטחותעלהקרקע, מבצע פורטל, שוער הפועל חיפה בזנקו אל הכדור במשחק ננד מכבי חיפה השבת. בשער נראה המגן בן דויד החוסם את השער מפני כל
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 20 | w w w v s v w w sa הווי שפול נכוו מ ר חי קקשק שי ם אושים משקל מצח 1פתה״תקווה, לאחר שנדרש על־ידי m iסגן ראש־ד,עירייה להעסיק פועלים מומלצים על־ידו בבית המלאכה
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 21 | הדודאים הקו מפניון׳ לימדו שירה עברית מאוד י באהד מימי הצעדה נהג שיע * לזד באוטובוס מירושלים לתל־אביב, נתקל בדרך בקבוצות רבות של צועדים שצעקו :״גלזר! גלזר!״
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 22 | (הניטך מ ע מוד )3 גם הקדבנות האחרים, שאמרו בכל זאת את האמת, לא הרגישו בנוח, גילו סימנים חיצוניים של עצביות וחוסר־מנוחה, חיפשו כל מיני תירוציג מגוחכים להתנהגות
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 23 | לעודד אנשיס למחשבה עצמית. לשחיה נגד הזרם, להריסת שקרים מוסכמים, לעיצוב אידיאלים חדשים ודרכים חדשות -התתבן משימה חשובה יותר כהכרה השוקעת בבוץ של קונפורמיזם
העולם הזה - גליון 1125 - 21 באפריל 1959 - עמוד 24 | 3 N ln r ״ I׳NRflfV ׳LV,־ unO! M. 0|ScL M W W j׳S -i p i i iftjv! K?iH K0 1GI׳ wtilQ ״t^ iw m ( j S f P P hit ecu! fee » ע1 י1»»ו c5!? זg m Qfftir ^ ^^y
חזרה לתחילת העמוד