גליון 1136

העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 1 | כ׳ תמוז תשי״מ8.7.1959 , מאחור הקל עי ם משברממשל תי חבד״חה ח״ביגאלא לון מ תנ צלעל העיזו ל ה צי עממ של ה ב ל״ אנ שי
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 2 | מכתבים הריון חלקי קראתי בעיון רב את מאמר העורר ״בלי צביעות״ (העולם הזה .) 1135 ני תו ח העיס־קה, כמו ני תו ח ה סנ טי מנ טי ם ש הביאו את שולליה להצביע נגדה, הי ה
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 3 | ף יכל השאון וההמולה של השבוע Jהאחרון, היתד. רק עובדה אחת, החייבת לזעזע אדם הגון עד למעמקי הנשמה. על סדר היום עמד אישור עיסקת־הנשק עם גרמניה. הגיעה שעת ההכרעה.
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 4 | ח״כ יגאל אלון(ישן על שולחן) לא האדון יוצר את העבדים, אלא העבדים יוצרים את האדון במדינה העם ה לי צנ י ם מעולם לא היה שלטון־היוזיד של דויד בן־גוריון כה בולט כמו
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 5 | אפשרות היסטורית נוצוה השבוע -אודם ואשי המפלגות נחוו להגשימה הבדיחה העצובה ף • משו כמה שעות התהלך השבוע Jבארץ חלום מתוק — הלום של ממשלה בלי מפא״י. לא הגו אותו
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 6 | מטורפים משננים שאושפזו בבתילחולים, ל»ען בטחון הצימר, נשלחים לחופ שי מטורפים רוצחי כשני בתים נשפך דב כשבוע שעבר. סכין הורמה בזעם, וזעקות- בהלה קרעו את לב השמים.
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 7 | על־ירי המשוות שנצטוו לשמור עליהם לטובת הנלר בחופשה האלמנה שמעא יעיש ( )50 מקוננת על מי ת בעלה שלום, שנרצח בידי בנם בן ה־ . 17 לידה יו שבת בתה הצמידה ביותר. ב מ
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 8 | תצפית במדינה (כל הזכויות שסווווו) • המציאות הפוליטית החדשה, כה מכהנת הממשלה כממשלת־מעכר, תפתח כפני כל המפלגות אפשרויוודתימרון נרחכות, ככנסת ומחוצה לה. בכנס ת
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 9 | הנדסה ציבורית על סמר עבודתו בטפסנות.״ גילוי פרטי הבורות המקצועית העמיד את עיריית ירושלים בפני מצב עדין. כי עוד לפני תחילת העבודה, בשנת , 1953 הזהיר צבי
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 10 | סינורה האישי שר המתרה השחרחורת ״הייתיארוסתו ״רציתי לשים קץ לחיי ולהטביע את עצמי בכינרת, אבל המים היו קרים מדי,״ הסביר השבוע אלי גלר, האיש שזכה לפני שנתיים
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 11 | שחזרה לישראל אחד מאסר בכלא יוד! שלאל• גלד יגלו משהו. לאחר זאת נרגעתי קצת. ים רחוק בפזבריה ך« רגשתי צורך• חיוני לשפוך את י Iאשר היד, בלבי׳ לפני מישהו שיכול
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 12 | ״ ה״ ת• ארוסתושלגלרו ״ I (המשך מעמוד ) 11 קשר עם אנשים וכל ראיון עם מפקד צבא או משטרה, נרשם שם. מאטד! הארי שד המזרח ף• תיק היה גם החומר על כל האג־ —Iשים שהיה
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 13 | השוו הדשן׳ התו-אניב׳ הנן למצבור ע 1ו *סורים, חזסו־יעיוות irsnrai מכונית ושמה שחיתות של המכוניות,״ או ״משך הבדיקה של המתקן במכונית לא יעלה על 2—3דקות,״ לא בוצעו
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 14 | הברת. יצהר׳ שמחה להודיע לל קו חו תי ה: אנו היחידים בארץ שהצלחנו להשיג כמות של נבטי תירם לייצור שמן תירם דיאטטי. אמנות החי ועדת מומחים ןרמת ״ גן, שם הוא עצור
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 15 | k t/tf suntan ״ם נטך של ״הלן קרטיס״ מכיל ״soiex״ — המגן גפני כויות. אינו נדבק לגוף. אינו יורד בזמן השהיה. כמרסם .וגם בשפופרת נידיורק אבספורט, אופוס ג׳ז הפסד של
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 16 | •אנשים פ ת רון ע!ר גן ר די ם מג! מפני עקיצות יתו שים את הבדיחה המוצלחת ביותר על פירוק הקואליציה הממשלתית פיפר השבוע ד ב זקין, דובר מפ״ם :״אשתו של יהודי אחד
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 17 | טוגויה ישראלית כני שהונצחה על־ידי מצלמת קולנוע שעבדה את מוויוות העין צילו מי ה קולנו ע הרא שונים ה שבוע הגיעו ארצה מפולין, שצולמו בעת מ שחק הכדורגל בין הנבחרו
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 18 | לקבל. הם רוצים כי יקבלו את רגשותיהם ברצינות. לאהוב. את הפועל ״אהב״ מטים כמו בימים הטובים, אך ברישול מסויים, כמו: ״אני אוהבת את לוק שאינו אוהב אותי. אהבה בלתי
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 19 | קן לנ 1ע סרטים א ש תו שדה שו ט ר תהיי יפה ותשתקי (גן־רינה, תל- אביב; צרפת) היא המסקנה ההגיונית שמסיק מפקח המשטרה הצעיר הנרי וידאל, אחרי שהוא נחלץ מהתסבוכת אליה
העולם הזה - גליון 1136 - 8 ביולי 1959 - עמוד 20 | שאלון מו ע מ דו ת את הסא לון הזה זכ אי ת למלא המופנח־ת עצמה, וכן כד אדם אוזר ה מ עוניין 7המ־לי׳ן על מוע מד ת, המ ת אימ ה לדעתו לתחרות. משפחה מצע משפחתי הכתובת
חזרה לתחילת העמוד