גליון 1146

העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 2 | ו^ודך הראשי: אורי *בגרי ראש המערכה: שלום בזזו עורך משנה: דוגאימד סביבן חווב גלין ןסון * ,תל־אביב, סלפון ,26765 מ. ד0 .136 .ע 1למברקיס :״עולספרס׳ חנזוציא לאור:
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 3 | הנדון: ך עו ד י מי םמע צי ם עומד •להיעשות מעשה חמור * Iמ אד — בשמך, בשמי, בשם כולנו. הוא חשוב עד אין שיע ר יותר מן הבדיחה המעסיקה כעת את הציבור — בדיחת 26
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית ה . 1ד, ן (כל הזכויות שסודות) • רק נם יבול להציל את ניטים. הרב הראשי הספרדי, שתקופת כהונתו תסתיים בעוד כמה חודשים, לא יחוור לתפקיד! ,בניגוד למקובל. קיימת
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 5 | הימין עולה-בערי השוה ק ל פי הנסיונית של העולם הזה יצאה השבוע אל I Iערי השדה. היא היתה שונה מקודמותיה גם בפרט נוסף — בעוד שעד כה הופיעו על גבי פתק ההצבעה של
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה מפלגו ת מה הערתה מפא״י היורדת מ שד השנים האח רונו ת ( ikhה ב חי רו תלכנסתה שלי שית) העלתה מפא״ היורדת א ח: מסכום ב־1955 מ־404 חוב המדינה במטבע חוץ חוב
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 7 | M--W mm *ill מנהיג אשכנזי נשואים, רק אחרי הבחירות ויש לי על מה להסתמך כשאני מצהיר: אני ממשפחת דויד המלך. אני לא ממשפחת שלמה בן־דויד, שאמו היתד. בת־שבע. אלא אני
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 8 | במדינה חינוך מרדבכיתה גי למוצא הישר מאחר ואני מניח כי אפשר לספור את האנשים, שקראו את אחד הגלינות האחרונים של ״חירות״ ,על אצבעות הידים והרגלים, הריני רוצה
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 9 | סינווו האיש׳ שד המחזאי שמצא את עצתו השבוע שוקע בחובות של רבבש ד י נשארת לבדי בתור הלילה! ת תיאטרון ״סדן״ הקמתי כרי- \ Cאקציה ל־ 500 בתי־הקולנוע שישנם בארץ. עשו
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 10 | במדינה הממשל הצב אי ר עד ב שומן כשהאיר השחר נבהלו רועי הצאן של כפר מוסמוס. הרועים הקטנים, רובם נערים, הס־תיבבו בלילה עם עדריהם, כדרכם, נוכחו בבוקר לדעת כי חדרו
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 11 | | כ ה 1גלכת המים 1959 עדיה ! הוא בעל במשפח• ז מרובה. ם. ללמוד הכי־גדול פיס ומתק ונהנים שבתי אז אלך לקי- וער, אלא לבית־ספר בלימודי חקלאות. עסקנו שם חצי יום
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 12 | כגליון זה פותח ״העולם הזה״ כמיפעל חסר־תקדים, לרן ראת הבחירות לבנסת הרביעית. החל מהשבוע ועד לערב הבחירות, יפורסם מדי שבוע טועם המאפשר לקוראי ״העולם הזה״ להשתתף
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 13 | אחרי הטרגדיה בומת־גו, שכבו האשה(ימיו) והבן(שמאל) מתייסרים בכאבים, או הפצועים דא זעקו * \ שה כסופת־שיער שכבה השבוע על מיטה לבנה CVבבית־החולים תל־השומר, התפתלה
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 14 | החי ך»* תל־אכים, הוזמנו מפקדי אצ״ל ולח״י _ 1לסרט איש המחתרת, הדן במחתרת האירית, החליטו כי ליצרני הוליבוד אין כל מושג על מחתרת. מקיר אז קיר ף»« ירושלים, הוקמה ק
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 15 | בוטנציאל״ם, נאש כויסטיאן דאק כלפיהם : אתכ סי ״ והאיש הצעיר שהצטלם בבגד־ים, כדי להוכיח כי הטענה שהם מתאימים לתפקיד בסרט מבוססת על ערכים של ממש, חשבו כי יתקבלו
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 16 | אנשים מ ח־ או ת־ כ כ ״ ם ל מס תיו־ ברון ברנדי ורמוט זכרון שרי ברנדי שטו מונטן שטו וינדזור »»ן הנשיא מיץ ענבים מו ע דון ״אדז וו ה ״, תל אביבm ,׳ בונו >2 ״חר ות״
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 17 | הוא גו רבוו, עני ועדיו׳ ,עד רוגע שארגונים דבקו תר דלתו רצה הרוכל » \ שהככת , 90 קמוטת פנים, ישבה השבוע במושב־הזקנים המאוחד בירושלים ומררה בבכי חרישי. בחדר
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 18 | ודיכאון, ואם לא יימצא הפתרון — אינני יודעת מה אעשה. אולי אף אנקוט בצעד קיצוני!* הפתרון, לדעתה של 1146/98 תלמידת בית־הספר החקלאי עיינות, הוא נער נאה, מעניין
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 19 | קולנוע סרטים ש ב בנו ת רצליל וואגנר הדודנים (אופיר, תל־אביב; צרפת) הוא סרט שיפיח תקווה חדשה במבקרי־הקולנוע. לא רק בגלל טיבו המשוכלל, אלא גם בגלל יוצרו. כי יוצר
העולם הזה - גליון 1146 - 16 בספטמבר 1959 - עמוד 20 | מזה צוחקים המצרים ב ע ריכ ת לילי גליל׳ מוזמנים משתתפים. אחד הקוראים מב המשתתפים בשליחת חוסר לעמוד זה יזנה מדי שבוע בשבוע בפרס של עשר לירות ישראליות. י הזוכה
חזרה לתחילת העמוד