גליון 1154

העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 2 | גליון מיוחד לסכום תוצאות העורך הראשי: אורי אבנרי n m n ^ i u n הבחירות ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: דוב איתו עורך כיתוב: עורך תבנית: ועי סילבי עשה צלם
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 3 | ם כחבים השכנים בבחירון באופ; עקרוני בעלי ואג ובי לא בכלל בבחירות האלה. מה •טבז עיט ישבנו בבית והשתעשענו בבחירוז ראשית גל גחנו את עצמנו (התוצאה שלי ם׳ ,יעל בעלי
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 4 | תצפית במרינה (כל הזכויות שמורות) העם • ארבע קואליציות אפשריות עומדות בפני דויד כן־ גוריון לבחירה חופשית: קואליציה שמאלית של מפא״י, מפי״ם, אחדות־העכודה תעודת
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 5 | ^ זרחי ישראל הפתיעו ביום שלישי זה את עצמם. כאשר נודע להם מה עשו, התפלאו למדי ממעשי ידיהם. הם הנחילו נצחון אדיר למפלגתו של דויד בן־גוריון. הם נתנו לשלוש מפלגות
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 6 | במדינה ציונות מחזיקי הו 1ב חנו ת הפר חי ם בככר! תלוה מודל מציעה לכן עבור עונת החורף: * חליפה 7/8עבודת יד באריגי טוויד אקסקלוסיביים * מעיל מסוגנן בדוגמאות צמר
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 7 | ולמועמד רציני לכתר המנהיגות של 185 מיליון הכושים של אפריקה. הכל אוהבים את טורה — אך השבוע היה נדמה כי טורה אינו אוהב את כולם- . באו״ם יש 82 חברות 81 .מהן
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 8 | בחבי ״העולם הזח״ ברחבי הארץ מדווחים על מחלו הבחירות - קלפי ,79054 מעברת עמישב. בוקר טוב. חם וטוב. השעה היא 06.45 של יום הבחירות. ליום זה פלש עולם המבוגרים אל
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 9 | בעיניהם כחברי ועדות קלפ בעצמה את הבעיה. מבלי להיכנס לתא, לעיני כולם׳ היא מוציאה מתוך חזייתה פתק מקופל היסב ומכניסה אותו למעטפה. וידור צוחקת, סתם מתחה את כולם.
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 10 | ך* כל התחיל עב הבדיחה הישנה על I Iאותו קבצן שנכנס למסעדה, הזמין ארוחה דשנה ובשהנישו לו את החשבץ, אמר שאין לו ככף. בעל המסעדה לא התרגז. ד א רק אמר לי., :אין דבר
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 11 | מה קורה במסעדות ישואל לאדם האוכל ו ט1געו< 1א׳נו משלם? 1עימה לשאלה אל המלצר .״מר, זד, פה?״ התרעמתי בטר־גיות רבה ,״נמלים אתם נותנים לאכול?״ הם נורא ביקשו סליחה.
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 12 | קטטות והנוגה בלהט השוב קלפי נושק יגור, ליד חדר־האוכל. — 10.06 אמבולנס לבן עוצר ליד הרחבה. שר־הפנים, ישראל בר־יהודה, יורד בכבדות. הוא הוסע במיוחד מבית־החולים בו
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 13 | פורסם של צדוק סביר על התוכי — ״א,ב,ג,ד — ,לו לעזאזל״ הם מעירים לו על התנהגותו. זה לא בסדר. כל ארבע האותיות הללו שייכות למפלגות שמשתתפות בבחירות• ביניהן גם
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 14 | קולנוע סרטים הסרט שסטל־ן אסר איכן האיום (;ת, תל־אביב; ברית־המו־עצות) היה המלך הרוסי הראשון שכינה את עצמו בשם צאר. הוא שלט במוסקבה במחצית השניה של המאה ה־ ,16
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 15 | החצי תחתון בגרמניה שמח בעיה לגמרי אחרת. רבים מבני דור זה הודו בפני, כי כל ״התקופה ההיא״ היתד, משגה. השקפתם על השמדת היהודים מסתכמת באימרתו של טאליראן
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 16 | ירות * 19S9בחידות * 1959 נ ח ׳ דות * 1.1>9 חדלת תערה, הספירה החלה קלפי מס׳ ,50040 רחוב דיזנגוף ,221 תל־אביב. — 17.30 ועדת־הקלפי הפכה בינתיים לגוף אחד. איש אינו
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 17 | שער־העמקים :״רגע, רגע! האיש הזה מצביע פעם שניה.״ מישהו מציע להזמין שוטר, אולם טננבאום מנסה לברר את הענין בלי משטרה. הצעיר מוכיח שהוא בסדר יותר מכל חברי הועדה.
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 18 | במדים. לזו שתכתוב מובטח עניין רב, חברה נעימה ובילוייב יפים באם תדע לנצל כל זאת כהלכה מה את מסתכלת עלי ככה? אמרתי משהו? לא זו בלבד שהוא מאבד את העשתונות בקירבת
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 19 | ספרים החי עירום ועיריח ת רגו ם גפילטה ־סיש ממין זכר כין המגן (דויד) לצלב (רומן מאת ויליאם ליננומן, תרגמה נורית ריינס, הוצאת הדר 200 ,עמודים) נקלע לאון בקר,
העולם הזה - גליון 1154 - 4 בנובמבר 1959 - עמוד 20 | -פנים אל פנים קרה - חתולה מגינה על עצמה מעשה כחייל, שמו גד, ששאף להיות למג״ד. הוא שלח כקשה, גם תחינה, גם דרישה עד היום הוא פקיד כמשרד. מכוניתה חנתה על מלון
חזרה לתחילת העמוד