גליון 1358

העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 1 | המחיר ססו אגורה ג7יו! מוגדל לראש ה שנה ^8ץ)*^(י19888 ^!<901 ץ י^9 אי ־ ע ! השבה 1ב ך ־ ג 1די־
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 2 | פרקי הווי אלה הנציחו את לבסיו, נצחונותיו וכשלונותיו של האזרח הקס! בישראל משן 12 חודשי התשכץ ג: ת ש רי השגעץ הנפלא אס אין אני לי ן * תל׳אביב, נעצר שמואל
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 3 | שמחה מחודשת 01611 בתערובת כותנה החולצה המהודרת ב על ת אורך חיים מפליא .דיאודן־ השםוהסמל מו רשיםל שי מו ש רק לאחרבדיקתאיכותקפדנית )
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 4 | מכתבים העורך הראשי: אורי אבנדי שגה ט וכה ראש המערכת: שלום כהו עורך משנה: רוב איוזו ב לי ס בי ם• המוציא לאור: העולםהזה בע״מ. רחוב גליקסון ,8תל־אביב, טל 85
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 5 | * * י יוצר את מי? האם האיש יוצר את התהליכים האפורים, המהווים את ההיסטוריה — או שמא תהליכים אלמוניים אלד, הם היוצרים את האיש? השאלה עתיקה כמו ההיסטוריה עצמה.
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 6 | ,73111/ *•י הכיר לפני תריסר חודשים את השם לוי בדיפלד? ]*)הוא לא היה אלא אחד מ־ 2.2מיליון תושבי ישראל, סטודנט צעיר ואלמוני. אך בתום תשכ׳׳ג הי* מפורסם. הארץ כולה
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 7 | טכנית מעשית. אך השרותים הישראליים פעלו על פי ההנחה כי כאן מתגבשת סכנה קטלנית לעצם קיום המדינה. באישורו של דויד בן־גוריון החלה מלחמה סודית ואכזרית, שהיתר,
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 8 | ך• שעה חמש אחרי׳הצהריים, ביום ה־ 16 ביוני, £להודיע קריין קול ישראל, בנימה של התרגשות מאופקת, כי דויד בן־גוריון הודיע זה עתה לממשלה על התפטרותו. ההתרגשות היתד,
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 9 | בקיצור ג זכרונותיו של דויד בן־גוריון עשויים להיות מיסמך מרתק. אך הם לא ישנו את דמותו של בן־גוריון בהיסטוריה, לטובה או לרעה. בפרום תשכ״ד כבר היתד. דמות זו ברורה
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 10 | כאשר התנועה הגדולה של הנוער העברי התנגשה פנים אל פנים עם המיבנים הרעועים של צבאות־ערב. אולם מלחמה היא גם עניין של החלטות. לשום החלטה לא היה ערך ללא ההתפרצות
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 11 | שבשד־ששר איש גאשה גזיתרו בשנת תשכ״ג את הישגיהם גכשרנננתינזש שר ישראר נהשנרגז. הם גבהת שר־ידי שנדכי ״השגרש הוה״ תגך בהינת כר התאת־שות שאירנוו בשגת תשכ״ג.
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 12 | מ ד עיו ת מקצץ כנפי הכוס מדיניות־החוץ של ישראל נשארה השנה עקרה בכל השטחים, זולת אחד: החדירה למרחב האפריקאי, שנמשכה במלוא התנופה. הרמטכ״ל של קונגו, יוסן ז
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 13 | ה כנ ס ת משה אונא אותוו גולדרייו י ה דו ת ממשל צבאי ושירים רמש הנדכאים הכנסת החמישית הגיעה לנקידת־השפל שלה ב־ 20 בפברואר. בחוץ רגש הציבור. יום לפגי כן גוייסו
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 14 | מאחל לכל סוכניו ולקוחותיו בארץ שנה טובה ומבורכת! הסוכן הראשי תל-אביב, דיזנגוף 121 פטמן, חולון, סוקולוב 64 פרידמן, בני־ברק מרגלית, תל־אביב, אלנבי 71 בוקסבאום,
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 15 | גאנג פילץ, מדען־הטילים הגרמני, הבונה את נשק־ההשמדה המצרי. סילץ וחבריו מצאו במצריים חיים נוחים, כסף ומשרתים לרוב. אולי גם מצאו אחדים מהם שם סיפוק לרגשות נאציים
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 16 | ספח־;17 יאיר פאנסילאם אור בודדה התודעה הספורטאית של אזרחי ישראל הגיעה לשיא, שלא ידעה כמותו. מחזור הצופים בתחרויות הספורט השונות גדל בקפיצות נחשוניות, ועמו גדלו
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 17 | תיא טרון חיים טופול צעיר בשן־ המעגל שנת שפע, שובע ורווחה, שלא היתד כמוה׳ עברה על התיאטרון הישראלי. הקופות הריקות התמלאו, הגרעונות של שנות־הרעב הקודמות התאזנו.
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 18 | מיר 11 גתי ניב״ ? שין!ואו את 0ונוה 1 הדסה מור. אין ספק שישנה איזו זהות, אבל הזהו צמת רק בתיאור חיצוני שלי. זה היה קל יותר.״ גם דעותיה השליליות של הגר על
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 19 | עאלה ז 1תעמוד חגו !11 יני הן!וראיס ד הדסה מוו, הגורם לסנסציה בצמרת י—11,1 ״זוהי סתם עלילת־שווא!״ זעקתי בלבי, ״הוא הוכית לי דווקא שליטה נאה בעצמו. שליטה
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 20 | במרינה העם אבגי&מסר או נמסר האבני לאנשי עסקים, לפקידים בכירים׳ לכל העובדים בישיבה -טיפול בעודף משקל במכשירים ובשיטות שהם המלה האחרונה בטכניקה של המרצת הדם,
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 21 | שלטון הזר. • הצעת החלטה מטעם הפעולה השמית לרעידה, בו נדרשה להכיר בקיומה של ישראל, להכריז על עקרונות־יסוד לשלום ישראלי־ערבי ברוח התעשר העברי, ולכונן
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 22 | פורקן או נקמה? (המשך מענזוד )19 שניות אחדות ישב בלי נוע, ואני בחנתיו בענין. היה שקוע במחשבה, מבטו מרוכז בנקודה אחת. תמהה הייתי לדעת מה מתרוצץ עכשיו במוחו של
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 23 | משפחה, יש לי תפקיד מחייב אינני ׳נול להרשות לעצמי.״ ,האם לא אראה אותן עוד?״ מילמלתי נדהמת. ,לא. או לי ...בעוד עשר שנים ניפגש ונעלה זנרונות, אם ת ר צי ...עכשיו
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 24 | במדינה .,קונג7 1ז ה ־־ הי אהדוכסיתהיפנית פאר י ציר תהתע שי ה ה מו ד רני ת מ מפ עלי ה ענ ק של ״ הינו ׳ רזברכת א ת תז שני י שראל ל שנה ה חד ש ה. בה תהא מיוצרת בי
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 25 | אנשים ה מרד 1בחדר־ה>וחי ו ת ההפגנה ליד הכית ההרוס בטירה* ז עם בשבוע שעבר, זמן קצר אחרי שקול־ישראל פירסם את הידיעה על מסיבת העתו־נאים שערך שר־ד,חקלאות משה דיי*
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 26 | מחזה חוש שד!סיס ארו! ,ב10נ1ו! שד העואויה דל־אוטה על ת־ש לתיש-זאב • י • ו פנטלוגה, אהובי המתוק ומצי סי ח הקרניים לבעלי הפגר — מה שלומן ׳ 7 פנטלונה * :יותר בשקט
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 27 | עיניה רדפו אחריו 13-חודש חיכה לה בשבי 13 ,שש חיכה לה בחו ולבסוף 1ו־יא אגורה לו :״לא!״ ראיתי שתיאטרון זוית מצ־ג בירושלים את המחזה אהבה שבזאת וניגשתי לראות את
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 28 | במדינה בסיס דק עד לשקיפות ומרווה — מכסה על פגימות ומגן על עורן ריגול סיפור ש״ 3לי ל די ם חטיפתו של אדולף אייכמן לפני שלוש שנים, ופעולות שירות הבטחון הישראלי
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 29 | עםא חולינו ל שנה שובה אנו מגי שים לך ב תכניו תהחס כון שלנו: 150^000 פרסי כסף ־ לחוסכים ב״כח״ בשנת תשב״ד תתקיימנה 2הגרלות: 20.000ל״י 2פ ר סי םבני 10.000י׳ 4פ ר
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 30 | ה מלכו ת יורדו ת 3ל/אמ הפכו לידידות קרובות, שגילו את סודותיהן הכמוסים האחת בפני רעותה. עד שהאוטובוס הגיע לבאר־שבע, התברר להן כי, בעצם, היו קשורות בעבר. תוך כדי
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 31 | לתארים בעלות רוח ספורטאית הראויות שזכו בהן. את סעודת הערב אכלו המלכות במסעדת הדגים המפורסמת הדג הכחול, שהזמינה אותן, שוב שלא לפי התכנית, לארוחה שהיתר, מורכבת
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 32 | ! י 1 1ך ביקיניס שחורים על רקע שחור־הליל, כש־ 11111ר 11 1111111 111 ( 13 גלי הים מפזזים אל מול פני הירח — רח־ ( 111111 צת־לילה רומנסית של מלכת־המים וסגניתה
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 33 | במרינה (המשך מעמוד )28 אלה שהצליחו להביא אתם המלצות *מיוחדות״ ,מה שנקרא בשפת העם — סרו־סקציה. המאושרים שבניהם, אלה שהם בעלי ההמלצות החזקות ביותר, זוכים ליחט
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 34 | ה״חברה־ח 1ראים ל 7ה ש׳פרין -נעמן בירה #ייחנרה ל הנ א ה פו שלפת ב פ טי בו ת יום הו לדת וכי 1אירוע חגיגי • הפשקה לבני הנעורים ולצעירים ברוחם • טעים פבריא ופרענן
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 35 | או שואדית לא רצתה בשאול כאשר עומד שארל אלנאבוי ן יל הבמה ומשמיע את שיריו הנוגים וד,רגשניים, אין לב אחד של אשד. היכול להשאר אדיש אליו. לא יחשוב באיזה גיל תהיה
העולם הזה - גליון 1358 - 19 בספטמבר 1963 - עמוד 36 | מאהבת שד מנהי\ לאומי מספרת את
חזרה לתחילת העמוד