גליון 1620

העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 2 | מפיקדילי סירקוס לככר דיזנגוף, מקרנבי סטריט לרחוב אלנבי ־ הדגש הוא על הצעירים; והמגמה באפנה היא ׳טרילין׳ ־ הסיב המודרני המשתלב בעולמנו התוסס והדינמי. ׳טרילין׳
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 3 | מכתבים ייייייייי שנה טובה! מבניץ־האו״ם הגדול והריק שבז׳נבה, שווייץ, אני שולח לכם ברכה במאמציכם לעורר את מצפון־העולם בבעיית הג׳נוסייד בביאפרה. קבלו, עם ברכת שנה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 לעובדות־יסוד רבות של הציונות החילונית לא תסולח, ממש. נראה שנבחרו למסעות־עינוגים על חשבון המדינה, משום שהיו להם פרוטקציה או קשרים טובים,
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 5 | אקוה ולוה ־ המתנה המתאימה לגבר ייי1 1 0 6 לאחר הגילוח, התז מעט אקוה ולוה, והבטח לעצמך התחלה מוצלחת ליום מהנה. אקוה ולוה קריר, מרענן ו.״גברין היא תאהב זאת
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 6 | : 24.4.68 מתגלית זהותו של מפקד ״אל-פתח״ ,שכינויו המחתרתי אבו-עאמר 27.12.67ג רפ״י חוזרת למפא״י, דויד בן־גוריון פורש, נשאר בודד בזירה ״ איני מסכים אף למילה׳אתת
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 7 | נ ער תתש רי: וולמידה אודי
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 8 | וגאת אוד אבנר *** נו! תשכ״ח לא ד,פכר, לשנת תזכור. לא אירעו בד, מאורעות משמחים במיוחד, שרישומם ייזכר בהיסטוריה. לא אירע בר, גם מאורע מרכזי שהיד, בו כדי לשנות את
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 10 | ״ 8^ 1ה6נוו ח8רח (המשך מעמוד )8 מק-קארתי, הצלחות מדהימות, וכאשר נפתחו בפאריס שיחות־השלום לסרס מלחמת ויאט־נאם. אולם בסוף תשכ״ח הונחתו מכות ממאירות על התקוממות
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 12 | יט השנה ושבייח ך * גליץ הראשון של העולם הזה בשנת תשכ״ח הקדיש | | את שערו לחיפושים אחרי נערת־המחתרת הכושית, שהגיחה פצצה בקולנוע ציון בירושלים. הגליון האחרון היה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 14 | איס הסנהתס־נתו (המשך בעמוד ) 12 פוסקת של הכרזות והצהרות, שבאו למשוך תשומת־לב ולכבוש כותרות. אך תוכן הנאומים הצטרף לאפס גדול. בגיזרה החשוכה ביותר של החיים הלאו
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 16 | איט ה8נה 0911 ^ מחרת כיבוש ירושלים המיזרחית כינס שר/הביטחון את מפקדי חזית־המרכז ואת ראשי־המימשל המיועדים לגדה המערבית, ומסר להם את החלטתו להרוס ולהסיר את כל
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 17 | מה על הכפר הירדני רנטים הוא היה היחידי מבין מפקדי כוחות־המישנה שהצליח לבצע את המשימה — פיצוץ בית — שהוטלה עליו. לאחר כישלונות אלה, וכישלון־הקרב על תל־מוטילה בצ
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 18 | |איו!! המנה ₪נה (המשך מעמוד ) 17 בעבודה היה בעל נוח־עבודה בלתי־נדלה, בעל קצב־עבודה שרבים מעוזריו לא יכלו לעמוד בו. הוא ניחן בכושר מיוחד לעבוד ברציפות, ללא שינה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 19 | נער ת א דר: דוגמנית ליאורה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 20 | 1 0ל חו ומה המוקפת אויבים חמושים מכל עבר, והנאלצת \ £להיות־ נכונה בכל עת להגן על עצם קיומה — שתי סכנות מאיימות עליה. הסכנה האחת היא חיצונית: אובדן העליונות
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 22 | ,.שלום 1צחי הוא חל1ם. זאפילו לא חל1ם יפה ...המלחמה מפתחת (המשן מעמוד )20 נאפוליון השלישי, ביטא את רוח המדינה כולה במכתב מפורסם :״שלום ניצח י הוא חלום, ואפילו
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 23 | וערתא״ ך: צלמת
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )22 נאלץ בסוף תשכ״ח להודות ני אין זה כך. הסכנה ד,יא ממשית, והיא מאיימת על עתיד המדינה. היו?בך במה סיבות אובייקטיביות. הסיבה הראשונה, והעיקרית,
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 25 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 26 | שבעה־ עשר איש ואשה ם יגזלו בתשכיים א\ז הישגיהם וכשלגנ\ץ1י\זגן של ישראל גהעולגר. תח נבחרו על־ירי ״הנהלם תווזיי, תוך בחיינו! כל ההאגמהה שאימה בש!ה השניים. ניההן
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 27 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 28 | בגודוון הצרחה וד א תקוים אחד הפסוקים הגדולים של תשכ״ח בא מפיו של הפרופסור ישעיהו לייבוביץ, איש־הדת של השנה. הוא אמר :״המדיניות ה רשמית תביא למצב שבו לא יגידו
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 29 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 30 | מדיסות כל השלטון לזקנים החיים הפוליטיים של ישראל בתשכ״ח עמדו כולם בסימן מאבק אחד ויחידי. לא היה זה המאבק החיצוני. בחזית ישראל־ערב לא חרגו הדברים מן השערה, ללא
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 31 |
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 32 | כלכלה שיין בא הכסף לישראל המלחמה היתד. ביזנס טוב. כלל זה הוכה בעולם פעמים רבות, ובתשכ״ח הוכח בישראל. במשך כל השנה היתד. הכלכלה כולה בסימן של עליה. ההתלהבות
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 33 | מנקודת־מבטו של הספורט הישראלי עמדה תשכ״ח בסימן המיבחן העליון, המזדמן לכל ספורטאי אחת לארבע שנים — המישחקים האולימפיים שייערכו השנה במכסיקו. למרות לקחי ההכנות
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 34 | במדינה העם שנה טובה! כאילו כדי להדגיש את אופייה של תש־כ״ח, היו ימיה האחרונים גדושים־במיוחד באותם מאורעות שאיפיינו את השנה מאז ראשיתה. לאוהבי תחזיות ולפרשנים
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 35 | אנשים העיר של השר פימל לקראת ראש־השנה תיכננד. מערכת גלי- צה״ל תוכנית שתכלול את איחוליהם של אישי־ציבור שונים, לקראת השנה החדשה. בין השאר פנו העורכים גם אל אישים
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 36 | ספרים תיעור קייס אדם כזה הפער (הוצאת ענזי־חולוך ; 464 ענו׳ יצחק נושה עמנואל) הוא הפער הקיים בין קליטתם של עולי־המיזרח והעדות הספרדיות, לבין רמת־החיים־והחינוך
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 37 | הורוסקופ אולימפי במדינה המימשל הצבאי הפירות המורעלים במשך שנה ורבע השתעשעו בני־ישראל — ורבים מתושבי השטחים המוחזקים — באשלייה, כי ממשלת־ישראל תגיע לאיזושהי
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 38 | תמרוק הצהרה שר אירופה במדינה (המשך מעמוד )57 בות מיידית ומניעת־העונש. כי אם בארזים נפלה שלהבת, מד, יגידו אזובי־הקיר? ״מה יהיה עם הקטנים והאביונים, אם כך עושים
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 39 | פדואה סוקאן קיבלה את כל העניין ברוח- טובה ואפילו בהומור. לא כן בני־עירה, שאיימו להשבית את העסקים, לאות־מחאה. רק התערבות נוספת של חמדי כנען עצמו מנעה שביתה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 40 | לגברבעדהמעוף הנוע! התאבלמשחקים
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 41 | בטלוויזיה במדינה (המשך מעמוד )39 הסוג הנועז שהתרבה לאחרונה. זזסכם ג׳נטלמני. הסדר זה הועתק מן המקובל באנגליה, דווקא, שם היה קיים מעין הסכם ג׳נטלמני בין שוטרים
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 42 | קולנוע סרטים ביד האחת וביד השנייה ברני וגיין (סטודיו, תל־אביב; איטליה־צרפת) המתכון הוא המקובל לגבי סרטי־מתח פיוטיים המכניסים בזמן האחרון הון־ כסף לבעליהם.
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 43 | ״השגנו את ה תנו שלוטופול!״ מחנאות חבות סוטים אמריקאית ו 1מעט אי־אפשר יהיה להסריט סרט 2 1בינלאומי מבלי שיככב בו שחקן יש ראלי• פעם היו כוכבים כמו גרי קוסד או
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 44 | תמרורים נחוג. בגבעתיים, יום הולדתו ד,־33 של עורך־הדין אמנון זכרוני, שבנערותו הספיק לחלק כרוזים של אצ״ל, התפרסם אחר־כך כפציפיצט ששבת־רעב במשך 24 יום. יהיה מזכיר
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 45 | האם אתה ודו! מ הם? הא אתה אוהב אות? ((ונוכה העו&ס רוח מזמינה אוחו להשתתף במיבצע שו הווו הצעיר מטי המצגג׳ טואוי בו תיבחר להקת־הקצב הטובה ביותר בארץ ויוענק גיסשד
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 46 | ...היא ו הואי במדינה דיע1ת הידיד המדבר מאיתנת״ הם באמת מדוע אינם לנו לנהל שואהידינות רוצים האמריקאים לים ישראלים רבים ,״אם דים של מדינת־ישראל — נים פאנטונוינז
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 47 | חצי האי סיני* :צריך למצוא מצב שישלים בין זכויותיה הטריטוריאליות של רע״ם לבין זכויות הגישה החופשית של ישראל וזכותה להשיט את אוניותיה, על דגלן, בתעלת־סואץ
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 48 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x כוח השיבנוע המ״ורך שלך גובר: אתה מוצא עצמך בודה אומנם, אן
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 49 | בת שש־עשרה הייתי הראשונה במדור שמה רותי, בדיוק כמוני. וחוץ מזה יש לה עיניים: כחולות, ש־ער: בלונדי, השכלה: עולה לשישית תיכון. ומה רוצה המותקית הזאתן 1/1620 רוצה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 50 | נפתחים קורסים חדשים ללימוד צרפתית ושפות אחרות בשיטהאור ־ קוליח 10 ¥1811*1ס 11ג * כתות ערב וכתות בוקר * קורסים לילדים ( 9עד ) 14 לימודים בקבוצות קטנות בשיטה
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 51 | בעולם מאמנויות־העולם העתיקות ביותר — ר,פאנ־טומימה והסטריפטיז. לא צריך הרבה תוספות, רק כמה וכמה אביזרים שכל שחקנית ו/או רקדנית יכולה להשיג: פרח, כובע משונה,
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 52 | בעולם (המשך מעמוד ) 51 שאלה־ותשובה ששודרו עוד לפני 15 שנה בראדיו אריוואן. שאל אז אחד המאזינים: ״,מדוע אונסים כל־כך הרבה את האמת?׳ ״ותשובה: משום שהאמת עירומה׳.״
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 53 | רור של האשה, הפועלת בעיקר בניו־יורק. ״הבחירות למיס אמריקה הן גיזעניות, ו־מלכת־היופי היא סמל משפיל של מטומטמת חסרת־שכל וענקית־שדיים,״ הכריזה התנועה במינשר
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 54 | כל אשה יכולה לזכות במערכת לבוש אופנתית בשווי של וזאת לפי בחירתה, באחת מחנויות האופנה המובחרות: שלח* תווית זו המופיעה על גב* כל קופסאות מי בושםדלילה, לת.ד 729
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 55 | מועדון השקדנים מי מאיתנו אינו יבול להסתדר בלי איזה סקר קטן ליו ם? אבל לא על השקר הקטן יחיה האדם. אני מוכנה להקים בישראל (דרך מדור זה) ,מועדון לשקרנים. מצטרף?
העולם הזה - גליון 1620 - 18 בספטמבר 1968 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד