גליון 1665

מ״ו באג תשכ״ט ()30.7.69

מיזחדעד
חיל

האויד
המצר

סים המצריים
נשבעו לנאצר
הלוונינ הפרשן הצבאי שד הזחד-דו7ן זי £משיב

הא ה מסו\דים*

ת ־ א, בכד רזלב יע 1דאלד1
טל 239715,246513 .

״העולם הזה״ פכר כיסה מאורעות
חגיגיים רכים. הפעם, בר
שותף, אקדיש את המקום הזה
למאורע חגיגי -משלנו.
כיום שלישי שעכר נערכה מסיכה,
בביתם של מירי ואמנון זכרוני,
לכבוד הופעת המהדורה
העכרית של ״מלחמת היום השביעי״
,סיפרו של אורי אכנרי, ה מכה
גלים מזה חודשים רכים כ־חוץ־לארץ.

בארץ נחטף! הספר. המהדורה
הראשונה נמכרה היד פחות
משבועיים. השבוע הופיעה המהדורה
השנייה. אני מקווה שזה
משמח אותך, בשם שזה משמח
אותנו, וכשם שזה שימח את ידידינו
שכיבדו אותנו כמסיבה.

צוות הטכנאים של מעבדת ״סאבא״ ומחסן חלפים
אורגינלי עצום, מבטיחים לך שרות מעולה תמיד.
* ״סאנא״ — הטלוויזיה שהוכיחה את עצמה בצליל
נקי ובקליטה מצויינת בתנאי הארץ.

במאית עדנה שביט
ומפיק אלכם מסים

1 .3 4 6 4
לטובת מי אנו נלחמים?
לטובת מנהיגי,אל פתח׳ ושליטי ערב המושחתים?
מנהיגי ״אל־פתח״ ,כפי שמוסרים כתבי־חוץ, מפחדים פחד־מוות
מן היום אשר בו תודיע מדינת־ ישראל שהיא, כחברה נאמנה
באו״ם, מקבלת בלי כל תנאים את החלטות מועצת הבטחון מיום
22.11167 ועל ירושלים. הם יודעים שביום זה ייפסק שלטונם הרודני
על ההמונים הערביים שוחרי ־השלום — כמו ההמונים בישראל —
והם יצטרכו לפרק את ארגונם הטירוריסטי. לכן הם מעונייגים
בהמשכת המלחמה, לטובתם ולהנאתם הפרטית.
שליטי־ערב המושחתים. מפחדים פחד־מוות מיום זה, כי הם
יודעים שהמוני העם שהתעוררו ונתמלאו רוח מהפכנית במשך
שנות המלחמות עם ישראל, יפנו אז נגדם ונגד שלטונם המושחת.
לכן גם הם מעוניינים בהמשכת המלחמה, לטובתם והנאתם

אכנרי עם ד״ר משה סנה ושמואל מרדין

הפרטית.

האם לטובת מנהיגי ״אל־פתח״ ושליטי-ערב המושחתים
נמשיך במלחמה וייהרגו חיילינו?
העם בישראל, שוחר השלום, צריך לדרוש מאת הממשלה שתפסיק
את הפניות והריצות המשפילות אחרי נאצר למען יסכים ל״מו״מ
ישיר״ ,״חוזה־שלום חתום״ וכד. תסכים ישראל, כל זמן שהיא במצב
של כוח בלתי מנוצח, בכנות וביושר להחלטות האו״ם ולביצוען
המלא והנכון ! אין בהחלטות האלה כל סכנה אמיתית לעצמאות
של ישראל ולביטחונה! אין בקבלתן כל ויתור לערבים אשר יפגע
ביוקרתה האמיתית של ישראל!
תקבל ישראל על עצמה, כמו המדינות האחרות באו״ם,
את ביצוע ההחלטות של המוסד הבינלאומי הגבוה ביותר
של ימינו:
ארגון האומותהמאוחדות !

ד״ר שמעון שרשבסקי,

מספרי הטלפון של

ד״ר ג׳ורג׳ טמרין, ד״ר סנה וחיים חפר

ירושלים

דווו 05 דוות

החל מיום 30.7.69 יוחלפו מספרי הטלפון של המערבת.
המספר החדש (שלושה קווים) יהיה .260134

עיתונאי אורי דן
ודוגמנית ורדה דן
המארחת מירי זכרוני
הו דו לחהזה

הנ סי ך ו הנ סי כ ה של י שראל
ל שנת
מטעםמע רכ ת

?0911117

ה 1ת

96 $ו
בי שראל

ויצרני

ובחסותוהאדיבה של

מר אברה קריניצי
ד אש

עיריית

רמת ־ ג ן

אורנה וחגית גילה

תאומות בנית ,5מרח׳ אליאש ,7ירושלים

תעניק לנסין ולנסיכה במתנה
פוליסה בסך 000ו ל״י כל אחת.
! | 4ד 1י 19 דואגת לעתיד משפחתן
ומעניקה לך שירות אישי .

דורית רידר
בת ,5מרחיב סוקולוב ,52 תל־אביב

חברת ״עלית׳ /יצרני הממת קים
המובחרים, תעניק שי
מתוק לכל ילד שיבוא לנשף־
הבחירה הגדול, וחבילות־שי
מיוחדות למועמדים הסופיים.

ה עי לי תבע 1ו קו ל ד

הנהלה התחרות סיימה את ראיון המועמדים, ועתה נעשות ההכנות לגש,ר הבחירה,
אשר ייערך ביום ד׳ 20.8.69 בשעה 5אחר-הבהריים בסארק הלאומי ברמתתן. כרמי
8ימ כהגהה אסשר להזמין כמערכת ״העולם הזה׳ /כ* 2.50ל״י הכרטיס. סרטים על
בשבוע הבא.
הנסח

נ 11ב יותר נ 1ם ק 1קה-ק!הה

מכתבים
י ״מכתב רחיי
לכל החיילים
קראתי את מכתב לחייל (העולם הזה
.)1663 מכתב מצויין, פשוט ומעמיק.
אני אב קרוע ופצוע, הבוכה במיסתרים
על אובדן בנו היקר דוד, שהיה בעל אוהב
ואב לשני ילדים קטנים ונפלאים ושלישי
בדרך. ואני חושב שכל אדם חייב לעשות
משהו כדי שלא יתרחב הלאה המעגל האיום
הזה של הרוגים ונכים.
לדעתי, עליכם להדפיס את המכתב לחייל
במאות אלפי עותקים, ולחלק אותם לכל החיילים
שלנו, לכל בני הנוער, עבריים וערביים
כאחד, בארץ ובחוץ־לארץ. כי זוהי
תעודה נפלאה להבנת מוקד הבעיות בארצנו,
ואנשים צעירים ופתוחים יוכלו ללמוד
ממנה לבחור לכנסת החדשה נציגים נועזים
ולוסמי־שלום
כשם שאנו מוכרחים להיות חזקים במלחמה
באוייב, כך חייבים אנו להיות נועזים
במלחמתנו למען השלום.
שמואל כרמלי, קיבוץ מרחביה

כגסת - 6
התחלה, לא סוף
מהדו״ח לבוחר האחרון (העולם הזה
)1661 נראה לי שח״ב אורי אבנרי סיים *ת
הכנסת השישית בצורה
אופיינית: בסערה.
לרבים, גם מבין
אלה המסכימים ל־דיעותיו,
הוא נראה
אולי כדון־קישוס המסתער
על טחנות־הרוח
של המימסד.
לכן אני רוצה להצהיר
בזאת קבל־עם
— כדי לחזק
את ליבם של כל
הפם ימיסטים והמיואשים
בטרם־קרב :
אני מאמינה שהכנסת
השישית אינה סוף — אלא התחלה.
גדיה הלוי, תל־אביב

הצעה מיוחדת לנמרצים ובעלי יוזמה -
תושבי ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר־שבע !
חברת ביטוח ישראלית ידועה, מארגנת קורסים

ליועצי ביטוח חיים

המיועדים לאנשים בעלי חוש מסחרי, המצטיינים בכושר־שכנוע, ואשר פניהם
מועדות לחיים עצמאיים, עבודה בלתי שגרתית והכנסה גבוהה.

על המועמדים להיות בעלי השכלה תיכונית לפחות.

דברתגו תסייע למסיימי הקורסים בהשגת רשיון הסוכן, ותגיש עזרה בעבודה
מעשית.
למצטיינים ינתן סיוע כספי עם התחלת העבודה.

בדבר פרטים גא לפנות בכתב לת.ד ,21017 .תל־אביב, עבור ״קורם״ ,בציון קורות
חיים, עד תאריך .12.8.69

— סודיות מובטחת.

גלוריה סטיוארט,
יצור אלוהי

1יי״יי**.
התפלאתי מאוד לקרוא ששדרנית הטל-
וויזיה הערביה, גלוריה סטיוארט, מקבלת
נוסף למכתבי מעריצים גם מכתבי איום
(העולם הזה .)1662 אני לא תופס מה יש
לאיים על יצור אלוהי זך שכזה.
אפילו אני, למרות היותי שונא ערבים
מושבע, הרצתי מכתב הערצה להנהלת ה־טלוויזיה
ברגע שראיתיה לראשונה על המסך.

ניהנומי, חולון

3התותחנים -
כני אדם
הסיפור על חיי התותחנים בתעלה, פינג
פונג של פגזים (העולם
הזה )1663 היד.
מצויין. עד היום קראתי
רק על הלוחמים
במעוזים שעל
שפת המים, וחשתי
באמת שאני יודע
עליהם ועל חייהם
שם. אבל התותחנים
היו בשבילי איזו
מילה סתמית, בלתי
ממשית. עתה לראשונה
הם הפכו בעיני
לבשר ודם ממש,
ואני יודע מי
הם, למרות שאין אני מכיר אותם אישית.

הקוינטט עם ציון

אי רו פ ה

טו ר ש

6 7001151 קס0ע£

8 9 9 9 ^ 52

ברצונינו להביע א ת תודתינו הלבבית וריגשי
הערצתיינו, על הטיול הנהדר שבצעתם עבורינו.
נהנינו מאוד מכל השרותים שספקתם לנו,
מהאיכסון בבתי מלון מצוינים עם שרותים
צמודים, מתחבורה באוטובוס נוח שהיה צמוד
לקבוצה כל הזמן, מהארוחות הדשנות שהי*
גשתם לנו ומהבידור המעניין והמגוון בערים
השונות שאליהם הזמנתם אותנו כאורחי
חברתכם.
* .זיי

משתתפי טיול .392

תקליט ״הד-ארצי״

חיש־קל ובהצלחה בטוחה
(ב־ 8שעורים של שעתיים)

קצו־נות
עברית ו/או־ אנגלית

ב־אולפן גרג (בר־קמא).
תל ״ א כי ם: נו ת ח ,9סל 236309 .

ירושלים , :הימיד״ ,מלאל *1
חיפה . :בסעלה״ ,שמריהו לוין 30
קורס חדש השבוע!

מ הגז

נרי כרוכמן, אשדוד

יש ישות
פלסטינית
רק אוויל יתכחש לעובדה שהאומה ד.
פלסטינית הינד, ישות קיימת, הנתונה כיום
בתהליך התגבשות. אירועי השנים האחרונות
רק החישו תהליך זה, חטא בל-יכופר
הוא, שאומה זו נתונה בידיהם של הרפתקנים
פוליטיים שהביאוה למצבה הטראגי
כיום.
מה עושה ממשלת־ישראל בנידון? מאומה.
לגביה, אומה זו איגד, קיימת כלל. כל
(המשך בעמוד *)

״נערה בכתום״
״נסיכת חלומות״

עדשות מגע
זס־תסכז 5א6ע ז* 0זא 00
״נרוזובפקי -אישון לנס״
.העולם הזה* ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 טלפון 5־,30134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמפרם • בית־דפו: משד, שהם
בע׳־מ, תל־אביב, רח׳ פין • 6גלו&ות: צינקוגרפיה כספי בע״מ •
העורך הראשי: אורי אבנרי • המוציא־לאור: העולם הזה בע״מ.

תל-אביב, רחוב שגיאור ג (8יגת חד
סיגסקר ,20 ליו טוגרבי, סול אגרש
תניח) סל 89029 .

שעות קגלח • —17
ח *•לוח חוסר חשסיוו
ל9י *קש ח.

מכתבים
(המשך נזעמוד )5

המדינאים המצליחים בהיסטוריה השתמשו
באותו מירשם־הצלחה: הכרה בזירמי־המצי־אות
וניצולם לטובתם. אולם מדינאי ישראל
אינם מושפע ם מכן. והלא הכרה באומה
הפלסטינית, וכריתת שלום עימה,
עשויים להיות הצעד הראשון לשלום באי-
זור. שלום שיביא, תוך שיתוף־פעולה בין
היידע הישראלי יהנפט הערבי, להפרחת שממות
האיזור ושיחרורו מהתלות המנוונת
באימפריאליזם הרוסי והאמריקאי כאחד.

יוסף לווינגר, תחרות הצילומים

קריית־מוצקין

מצורפת תמונה לתחרות הצילומים שלכם:
המוניות הישנות שהוצאו מכלל שי־

רשמ קו ל
ה חדי ש

ש ל טלפונקן

* מונ ה פנו רמהמ יו ח ד
ל מ צי אתהתכ ני תהמ בו קשת.

תמונת השכוע

מוש, לאחר הכנסת המוניות החדשות. אני
מציע את הכותרת: הכושי עשה את שלו.
מיכאל רוטנברג, קריית טיבעון

ל ה שיג ב חנויו תהחשמלה מו ב ח רו ת.
ה סו כני םהבלע דיי ם: אלקטרוויסטהבע ־ מ, תל־א ביב רח׳ שפעטל סי.
מ חי ש רו ת טל פוו 251561

• תמונת השבוע מזכה את הקורא מיכאל
רוטנברג בפרס־ של 10ל״י.

* ט רנז׳ ס טו ריז צי המלאה
* צו ר ה חי צו ני תמר הי ב ה.

אוהד!
אנחנו יוצרים כוח חדש. עזור לנו.
מלא! ג ז ור ! ושלח!
תנועת העולם הזה פוח חדש, ת .ד ,136 .תל־־אביב

אני מבקש להמציא לי חומר הסברה של תנועתכם -בלי התחייבות
מצדי.
אני אוהד התנועה ומבקש לקבל חומר שוטף
אני מבקש להזמין אותי לאסיפות התנועה במקום מגורי
אני מוכן להתנדב לעזרת רשימתכם ביום הבחירות
אני מבקש להצטרף כחבר לתנועה

השם

הכתובת המלאה רחוב עיר

גיל

מקצוע

מס׳ טלפון
פסי

יווינוי פמובת מני*
המבקש לשנות את כתובתו מתבקש
להודיע על־כך שבועיים מראש, על״מנת
למנוע עיכוב במשלוח העתון למען ההדש

אי-דיוקיס
על ״מצפן״

אני מוצא לנחוץ להעיר כמה הערות על
מאמרו של אורי אבנרי ״קאריקטורה״
(העולם הזה .)1657
מעולם לא טענו אנשי מצפן ב״נכר״ ,כי
הם נירדפים על־ידי הגסטאפו הישראלי.
ההיפך הוא הנכון: במאמרו בלה-מונד
מקדים ד״ר מ. מחובר ואומר :״אני מרצה
באוניברסיטה העברית בירושלים הנמצא
בשנת שבתון באנגליה.״ על הטענה כי
״אנשי מצפן מונים לא יותר מ־ 30—20 צעירים
נחמדים״ :בהפגנת ה־ 1במאי שנערכה
השנה ביפו השתתפו כ־ 250 צעירים נחמדים
נושאי. דגלים אדומים מטעם האירגון הסוציאליסטי
הישראלי.
כדי לדעת שמצפן אינו תומך באירגוני
השיחרור הפלסטינים די לעיין בגילוי־דעת
מטעם האירגון הסוציאליסטי הישראלי מן
ד,־ 22 במארס י 968ז האומר בין היתר :״עם
הכרתנו בזכות הבלתי־מותנית של הכבושים
להתנגד לכיבוש — לא נוכל לתמוך
אלא באירגונים אשר בצד התנגדותם לכיבוש
יכירו בזכות ההגדרה העצמית של
העם הישראלי.״
. 0שמחה, רמת־גן

ע ליי ה

כחרד לתהום
באחרונה משתמשת העיתונות בביטוי
חדש: הסלמה. אף אחד מידידי אינו יודע
פירושה של מילה זו. מאוד אודה לכם אם
תואילו לפרסם בגליונכם הקרוב את פירוש
המילה הזאת, שרבים אינם מבינים אותה.
י. ישראלי, ירושלים
* זהו תרגום המילה ,6503131:1011 כלומר:
עלייה בשלבי הסולם.

₪זה לא קרה בדיסקוטק
,,קליידוסקוש״
בכתבה שפורסמה בעיקבות הכאתם של
שני צעירים על־ידי שוטרים (העולם הזה
,)1658 ברצוננו להבהיר ולהדגיש כי המיק־

רה המתואר בכתבה הנ״ל לא קרה בדיסקוטק
ק ליי דו ס קו פ בתל־אביב, ושמו של הדיסקוטק
קליידוסקופ הוכנס בטעות לכתבה.
לפי הודעתו של דובר משטרת תל־אביב,
רב־פקד עמום אדיכא, אירע המיקרה בפסג׳
הנמצא ברחוב יצחק שוד. מבלי שיהיה לדבר
קשר כלשהו עם דיסקוטק קליידוסקופ.

עו״ד זאב כרוטפלד,

תל־אביב

עבורך ועבורו, לכל אירוע
בכל מצב, מונע, ריח גוף׳
מכיל תכשיר מגן מיוחד
לעור העדין ובושם מיוחד.
מבית היוצר של מיטב
יצרני הבשמים באירופה.

#העולם הזה מסכים עס העובדות של
עורן־דין ברוטפלד. בכתבה לא נאמר כי
התקרית אירעה בתוך מועדון קליידוסקופ,
אלא בסביבתו, ומבלי שיהיה קשר בין התקרית
לבין המועדון.

״ בון׳ לגבר
הפעיל והנמרץ
בריח צעיר וספורטיבי
באריזה ירוקה.

ן! לא תחיה הפלייה
פמדינת־ישראל?

״בון• לאשר,
לשעות היום
מכיל בושם
קל ונעים
באריזה צהובה.

במכתבו למדור זה, תחת הכותרת ״לא
תהיה הפלייה במדינת־ישראל״ (העולם הזה

) 1958 מספר ד״ר שמעון שרשבסקי, בהתלהבות
רבה, כיצד אילץ בהפגנתיות שלוש
שוטרות שעצרו שני פועלים ערביים, וביקשו
מהם להזדהות, לערוך גם אצלו חיפוש כיוון
שגם הוא חשוד ומסוכן.
מר שרשבסקי הנכבד: דרך המחשבה
שלך אינה נכונה: עדיין לא נתפס אף יהודי
בהנחת פצצה בקאפטריה או בסופרמרקט,
ועד אשר לא יתפס אחד כזה, ימשיכו השוטרות
שלנו לעצור רק ערבים. אתה, בהיותך
יהודי, פטור מראש מכל חשד.
רכ״ט עזרא חן, צר,״ל

תודת
״אקי״ם״

״בון״ לאשר,
לשעות הערב
מכיל בושם צרפתי מעודן באריזה סגולה.

מכצע מיוחד
500ל״י במזומן ו־100
אריזות שי של א ,8 0
יוגרלו בין אלה שישלחו
3תוויות ממוצרי זר 801
(גם סיסי ספריי, קצף
גלוח ואיריס אינטים) ,לת ה 16274ת״א, עבוד
מבצע א ,8 0דרשו את
מוצרי 1ל 801 בפרפומריה
שלכם.

עם תום מיבצע גג לילד המפגר — הגיעו,
ומגיעות למשרדי אקי״ם (אגודה לקימום
ילדים מפגרים) ,תרומות רבות מאלמונים,
החפצים להישאר בעילום שמם.
אנו מודים לאותם תורמים אלמונים על
תרומתם הנדיבה ומכבדים את רצוננ £להישאר
באלמוניותם, ברם בהיעדר כל דרך
אחרת לאשר את קבלת תרומתם (שהרי אין
אנו יודעים להיכן לשלוח את הקבלה) ,אנו
מודים להם בפומבי מעל דפי עיתון זה —
יבואו כולם על התודה והברכה.
י1ם ןז מו ר, דובר אקי״ם, תל־אביב

• המושלך
האמיתי

הסברהבע־ מ

הסיפור הבעל ההולל החוצה (העולם הזה
,)1664 על הבעל שבית־המשפט אסר עליו
להיכנס לדירתו, היה לי לעזר רב. לצערי,

קורסי קיץ לש פ ות

פקידות -מזכירות
כתבנות — הנה״ח

משך הלימודים עד להצלחה בבחינות

למסיימי כתות ח׳ ,ט׳ ,י׳.

לתלמידים ולמובגרים

בגרות — מוקדמות

טיפול אינדיבידואלי #מורים מוסמכים

.בי׳כד קעוכירות ^

ו 3ך ךינן
מושלך אטלס -האמיתי

ברשת בתי ספר

אוריון

תל־אביב, רחוב נחלת בנימין ,2טלפון 56347
תל־אביב, שדרות דוד המלך ,1טלפון 266443

חיפה, רחוב החלוץ ,27 טלפון 69265
בת־ים, רחוב רוטשילד 25

גם אני נמצאת במצב אומלל דומה, כמו
אשתו של יגאל אטלס. אבל עד היום לא
עלה בדעתי שיש פיתרון למצבי.
בעיקבות הכתבה הזו, פניתי לעורך־דין,
ואני מקוזה שעתה יבוא קץ לצרותי.

קוראה,

פתח־תקווה

• העולם הזה רק מקווה שהקוראה האלמונית
לא תתרשם מהתמונה שצורפה לכתבה,
מאחר שזו הודפסה בטעות, ואינה
כלל תמונת יגאל אטלס, אלא של ידיד.

קוראים השולחים מכתכים,
מתכקשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למכתבים
קצרים.
זכות קדימה תינתן למכ
תכיהם של קוראים המצרפים
תצלומיהם למכתכים.

| | קונים

סוסתטאס

במחירים גבוהים

מלוה קליטה
גם 1964

מלוה בטחון

הטלוחיה

.׳ם 1968

בארצות אירופה
פרס 1ם נזמיק

״ נווי ״ שד׳ רוטשילד 15
תל־אביב, טלפון .54931 :
8.30 בבוקר עד 6כערב.

חהוו פי ע !

בעתם

הו פי ע!

גליון מס׳ 11

ספרד

עו ל ם
ה מי ס תו רין
ר־ רד•ן ר*

מרשו של
אלוף האלופים

0יו1־־ 4חביק־יב:וד*ו 0דז ו^ 3 1 1י רז

אילו הכריזה גולדה מאיר כי במיקח־של
התפטרות או פטירה יהיה יורשה משה
דיין, היתד, מדינת ישראל נסערת מקצה אל
קצה.
השבוע הכריז הדיקסאטור של ספרד מי
יהיה יורשו, ואיש לא התרגש. ספרד קיבלה
את ההכרזה הדראמטית הזו באדישות
גמורה.
אדישות זו הביעה חוכמת־חיים רבה. עד
כה הוכח כי שום דיקטאטור מודרני לא
הצליח עדיין להעביר את ירושתו למי שהוא
עצמו בחר בו. קרוב לוזדאי כי אל־קוריו
(״המנהיג״) ,הגנרליסימו (״אלוף האלופים״)
פראנציסקו פראנקו לא יהיה יוצא
מן הכלל.
בנושל כן. אילו רצה פראנקו להחזיר
את ספרד למלוכה סדירה, היה בוחר ללא
ספק ביורשו החוקי של בית־המלוכה, בנו
היחידי שנותר בחיים של המלך האחרון,
שהתפטר בשנת *.1931 זהו דון חואן, רוזן
ברצלונה (.)56
אולם חואן ידוע כאיש הדוגל במלוכה
חוקתית, לפי הנוסח הבריטי. פראנקו השמרן
אינו יכול לסבול את המחשבה כי
אחריו תחזור דמוקראטיה אמיתית כלשהי
לארצו. לכן בחר באדם שהוא עצמו אימן
אותו זה מכבר לתפקיד זה: דון חואן קאר־לום
31 בנו של דון חואן.

מן התוכן :
* העשוי הזמן לזרום לאחור?
* לוחמה אסטרולוגית במלחמת
העולם השניה.
* רזי הטלפתיה.
* קללת המומיה.

^ להשיג גבל הקיוסקים^

3£1ז ף

ם11210511ס 3ן

ד*די*יו ד1ו־11־וו־נ

0־ 1־ 0

תכשיר אימת
״טבע״
למריחה ע 7הטף

2׳ 6 7 /נגריף • ב 111רור 1ובנו •

החיילים שניצבו ביום ו׳ האחרון בצמתים המרכזיים בארץ, ובתחנות
הטרמפים הראשיות, נדהמו כאשר נעצרו לידם מספר מכוניות של
חב׳ אדניר ובמקום להעניק להם טרמם, חילקו להם חבילות שלגוני
אדניר ושי לחייל.
כמחווה למען חיילי ישראל, העניקה גם ביום ו׳ האחרון חב׳ אדגיר
שי מקורי לחיילים שבדרכים.
חמש מכוניות עמוסות רחורה בעשרות אלפי ל״י, יצאו לצמתים:
ארלוזורוב פינת דרך חיפה, כביש גהה, סוף רמלה כביש ירושלים,
צומת בילו, מול הקנטרי קלאוב, וכיבדו את החיילים שהמתינו שם,
בחבילות שלגוני גלידה מתוצרת אדניר.

רחצה
| לילית

בברי ז
תדאב!נ
(גויימ)

תלוש הנחה
לספרו של אודי אבנרי
מלחמת היום השביעי
(כוחו יפה עד )31.7.69
גא לשלוח לי __ ט פ סי ם של הספר *מלחמת היום
השביעי״ ,במחיר מיוחד של 7ל״י הספר.
אני מצרף סך __ ל ״י.

כפי שנקבע השבוע, באישור הפרלמנט
הצייתני במאדריד, יעבור השילטון לידי
חואן קארלוס ברגע שהגנרליסימו פראנקו
ימות, יתפטר או יפסיק את כהונתו מרצונו
הטוב.
כיסא מוזהב. הרודן הזקן ( <76 לבוש
במדים לבנים, ישב על כיסא מוזהב שדמה
לכם־מלוכח, בשעה שהנסיך מבית בורבון
כרע לפני יו״ר הקורטם (פרלמנט) ונשאל:
״בשם אלוהים והברית החדשה, האם אתה
נשבע אמונים להוד מעלתו ראש־המדינה
(פראנקו) ,ולעקרונות התנועה הלאומית
וחוקי־היסוד של ספרד?״
חואן קארלום, במדי־החאקי של סגן בצבא
ספרד, שם את ידו על הברית החדשה,
ואמר ״סי!״ (כן).־•
חברי הפרלמנט שאגו במקהלה :״פראנקו!
פראנקו!״
בנאומו הראשון קבע הנסיך כי מישטרו
של פראנקו הוא חוקי.
הוא הבטיח שילטון של ״קידמה, אחדות,
צדק, גדולה וחרות.״ אך אם יגיע לשילטון,
יישאר השילטון המעשי בידי הכוחות המרוכזים
סביב פראנקו, אותם הכוחות שהחזיקו
את ספרד במשך שלושים שנה מחוץ
לזרם ההתקדמות הדמוקראטית הכלל־עול־מית.

הזוועה. האם חלום זה יתגשם
במציאות? קרוב לוודאי שלא.
ספרד עדיין סובלת מזכרונות מלחמת-
האזרחים הנוראה, בה פתח פראנקו כדי למגר
את הרפובליקה. במלחמה זו נהרג חלק
גדול מן העם הספרדי, ובמשך שלושים
שנה לא רצה כימעט איש בספרד ליזום
התמרדות שהיתר עלולה להביא לחידוש
זוועה זו.
אך בינתיים קם בספרד דור חדש, שאינו
זוכר עוד את המלחמה, ורוחות הדמוק־ראטיה
מסעירים את הסטודנטים ושכבות
אחרות. כל עוד חי פראנקו, קרוב לודדאי
שיוכל לקיים את הקסאון הגדול. אך כאשר
ימות, תפרוץ הרוח החדשה, פרי השינויים
הגדולים שחלו בשנים האחרונות בכלכלה,
בחברה ואפילו במעוז הריאקציה של חצי-
האי: בכנסייה הספרדית.
לזכור ולשכוח. ייתכן כי חואן קאר־לוס
יתאים את עצמו לרוח זו, ינסה להשתלב
בה. אך קרוב יותר לוודאי כי הוא
ייסחף הצידה, כפי שקרה לסבו לפני 38
שנה. כי על בית בורבון כבר אמר טאליראן,
לפגי שישה דורות :״הם לא למדו כלום
ולא שכחו כלום.״
אביו של דון חואן יוצא מכלל זה. הש־
• הסלן. אלפונסו ה־ 3ו, ברח מספרד אחרי
שהכוחות הרפובליקאייס נחלו נצחונות
בבחירות העירוניות שנערכו ברחבי המ־דינ^־״יי

!?ריווחת

בוע סירב לדבר עם בנו המאושר׳ או לענות
על ככתבו.
רפואה שגעון המלכמז מחלה תורשתית מוזרה מציקה למלכי
אירופה מזה ארבע־מאות שנה. השבוע אותרה,
סוף־סוף, על־ידי שני רופאים בריטיים.
אין הכוונה למחלה המפורסמת והקטלנית,
ששמה המופיליה. מחלה זו, שהרגה
כמה ממלכי צרפת, ושממנה סבל בנו של
הצאר האחרון, היא מחלת־דם חשוכת־מרפא,
המונעת התקדשות הדם. חולה־ההמופיליח
עלול למות בכל רגע, כתוצאה משריפה קטנה
או שפן־־דם פנימי זעיר.
המחלה שאותרה עתה היא פורפיריה. זוהי
מחלה כימית של המטאבוליזם, העלולה להוביל
לשיבוש התודעה ולהפרעות פסיכו־סיות.

בני ויקטוריה. המחקר, שבוצע
בעזרת המשפחה המלכותית הבריטית, גילה
ששלושה אישים היסטוריים סבלו בלי כל
ספק ממחלה זו: המלך הבריטי ג׳יימס הראשון;
המלך הפרוסי פרידריך הגדול, אחד
מגדולי המצביאים בהיסטוריה; והמלך הבריטי
ג׳ורג׳ השלישי, שאיבד את אמריקה.
כל אלה היו צאצאי מארי סטיוארם, מלכת
סקוטלנד, שנערפה בפקודת אליזבת ה־

ארצות־הברית
לכל השדים והרוחות
האמריקאים משוגעים לשדיים גדולים. זר.
ידוע. פסיכולוגים רבים ניסו לנתח תופעה
זו, המוצאת לה ביטוי חודשי בולם ומזדקר
בכתב־העת פל״־בוי. הרוב סבורים כי
זוהי תוצאה של תסביך־אמא.
השבוע נסתבר כי האשד, גדולת־השדיים
אינה רק אידיאל אמריקאי, אלא גם קורבן
אמריקאי.
מחזה כגדל חזה. האיש שהתייצב להגנת
גדולות־השדיים היה הסנטור סאם ארוזין
מקארולייגה הצפונית, שנאם נאום נרגש בסנט
על נושא זה. הגורם: מכתב שקיבל
מתושבת מחוזו, מורה בת ,40 בעלת חזה
שופע.
וזה מה שקרה למורה הנרעשת: היא הגי״

ג׳ורג׳ ה־ 1מ
התקפות שגעו!
ויקטוריה שתן אדום
ראשונה, מלכת בריטניה, בשנת .1587 כמת
מצאצאיה, החיים עתה, עדיין סובלים מן המחלה,
אך זהותם נשמרה בסוד.
דבר אחד פורסם: שכל השושלות של
צאצאי מארי סטיוארט הגיעו לקיצן, זולת
אחת: השושלת של המלכה ויקטוריה, שרוב
בתי־המלוכה של אירופה בימינו משתייכים
אליה. בין צאצאיה: המלכה אליזבת
ובעלה, הדוכס מאדינבורג, ובנה, הנסיך
של ודיילס; המלך קונסטנטין מיוזן; מלך
נורבגיה: מלכת דנמארק; יורש־העצר של
שבדיה: המלך המודח של יוגוסלביה; ו־חואן
קארלום, בנו של האיש שזכה השבוע
בכתר של ספרד.
שיגעון ללא שיזוף. באוכלוסיה ה־בלתי־מלכותית,
יש 1.5מיקרים של פור*
פיריה לבל 100 אלף נפש. אין למחלה מר:
פא, אך אפשר לטפל בסימפטומים שלד.
בעזרת דיאטה, תרופות והימנעות מאלכוהול.
השימוש בסמי־הרדמה עלול להבי*
למודת.
הסימפטומים: צבע אדום לשתן, העלול
להסמיק כיין. מכאן השם ״פורפיריוד׳ (ביוונית:
ארגמן) .במיקרים מסויימים נראה הי
שתן נורמלי בדרך כלל, אך הופך אדום באור
השמש.
המחלה עלולה להשפיע על העור, לגרום
רגישות קיצונית לשיזוף. זהו הסימפטום
שנתגלה בכמה מבני האצולה של ימינו,
צאצאי ויקטוריה המלכה.
הסימפטום המסוכן ביותר הוא נפשי. החולה
יכול להיות נורמלי לחלוטין, אך
לעבור סדי פעם תקופות ממושכות של
פסיכוזות והאלוציגציות. לפניהן ואחריהן
חוזר החולה לשפיות דעתו.
זהו בדיוק מה שקרה לג׳ורג׳ השלישי,
שבגלל עקשנותו המוזרה הכריזו 13 ארצות
הברית המקוריות על מלחמת־השיחרור שלהן
בבריטניה. הוא לא היה משוגע —
רק חולה.

עד. מחויל לנמל-ד,תעופה הבינלאומי של
וושינגטון. שם המתין לה מטוס שני, שהיה
צריך להובילה לעיר מולדתה. בעברה את
המכס, נעץ המוכס את מבטו בשדיה. אך
לא מטעמי מין. הוא ציודה עליה לעבור לחדר
מיוחד.
שם חיכו לה שתי שוטרות. הן הפשיטו
אותה בליל, בדקו את שדיה בקפדנות. המטרה:
לגלות סמים משכרים.
שום סמים לא נמצאו. אבל המורה החמיצה
את המטוס שלה, נאלצה לעבור לנמל־תעופה
אחר של וזשינגטון, במרחק רב,
הגיעה אל יעדה באיחור של שעות.
בל פתחי הגוף. כתבה המורה בזעם:
.האם תיפולנה כל הנשים שופעות־החזה
קורבן להשפלה כזאת? להוציא מן הכלל
נשים מסויימות, אך ורק בשל מיבנה גופן,
להעבירן לחדר אחר ולהפשיטן שם — הרי
זו פגיעה בכבוד האדם!״
הסנטור לא הסתפק בקריאת מיכתב זה.
הוא גם התלונן על מינהג פסול אחר:
בדיקה. פנימית״ של מוכסים .״לפעמים הם
בודקים את כל פתחי הגוף של נשים וגברים,
כדי לגלות סחורה מוברחת!״
חיות גלידה 7
מנטה 7
מאסת*ק 7
מה אוהבים דובים יותר מכל? דבש.ובכן:
לא דובים ולא יער.
בגן־הח־ית של שיקאגו חיים כמה דובי־קרח.
שיטחם אינו מוקף גדר, אלא בחפיר על עמוק. הדובים אינם יכולים לטפס
הדפנות החלולות של חפיר זה.
השבוע אירע משהו בלתי־רגיל: בשעות
הלילה ׳רדו גשמים כה חזקים, עד כי החפיר
התמלא כולו מים. שבעה דובים שחו
בהם אל העבר השני. הם היו חופשיים.
יריות וממתקים. הם לא התמהמהו
רגע. כאילו תיכננו את המיבצע במשד
חודשים ארוכים, מיהרו ישר אל היער:
קיוסק של ממתקים.
הם פתחו את כל הארונות, החלו זוללים
בעיקר שני דברים: גלידה וממתק אנגלי
עדין הקרוי פארשמאלוס, העשוי משורשים
של שיחים מסויימים.
בבוקר, בהגיע שומרי גן־החיות לעבודה,
מצאו את שבעת הדובים מצטופפים סביב
הקיוסק, זוללים גלידה בכל פה. העובדים
הביאו משאיות ומכוניות, הקיפו בהן את
הדובים, צפרו בצופרים והבהילו אותם חזרה
לעבר החפיר. בעזרת יריות באוויר ושקיות
של ממתקים, נמנע גם משאר הדובים
לצאת מגידרם.

ומקצוע נפלא
ללא אבטלה

ס פר ״ז־־יאנה״

1ב בי ת
התל מיד. בנו ס ף
גסיון מע שי רב
ב עבוד ה מע שית,
ללקוחות הרבות
המבק רו ת בסלון

רוכ ש
לידע מ ק צו ע׳
ובס חון עצמי
וז את תו דות
והקבועות

דיאנה

במדינה
העם
מה הם
אומרים
לבוחר בטוב ביותר:

01£ו ז בחירת הצעירים והצעירים ברוחם.
7 1 1¥1£קינג־סייז פילטר מתערובת אמריקאית
— סיגרית האיכות החדישה של ״דובק״,
מיוצרת מהמעולים שבזני הטבק ונתונה
בקופסת ״מכסובב״ הדורה.

בחר בטוב ביותר ־־ עשן

1¥1£ו 7

האם ניתקה ישראל את עצמה מן הזרם
הכללי של האנושות, דאגותיה ושמחותיה?
בשבועיים האחרונים היה נדמה שאומנם
זה כך.
בוודאי, במשך כמה שעות התעניין האזרח
הישראלי בעלילות אפולו 1ו. במשך כמה
ימים היו העיתונים מלאים בדיוזחים על כך.
אך תשומת־לב זו היתה באין וכאפס לעומת
ההתרגשות מרקיעת־השחקים שאחזה לא רק
בהמוני פאריס ולונדון, רומא וברלין, אלא
גם בהמוני ורשה ומוסקבה.
היתד, לכך סיבה: הישראלי הממוצע חרד
הרבה יותר לגורל אחיו ובניו בתעלת־סואץ,
מאשר לגורל האסטרונאוטים• הטרור,
שהתקרב לריכוזיו העירוניים הגדולים,
לקיוסקים של אבטיחים ולבתי־כנסת, הטריד
אותו יותר מגורל האנושות.
כוכבים קרובים ורחוקים. מסיבה
זו כימעט ולא נאמרו בישראל על התאריך
ההיסטורי* דברים החורגים מן ד,שיגרה.
לא כן בעולם הרחב.
בין ההתבטאויות המאלפות:
• הטייס צ׳ארלם לינדברג, האדם
הראשון אשר חצה בטיסת יחיד, ללא
חנייה, את האוקיינוס האטלנטי :״אני סבור
כי יש להמשיך בהתקדמות בחלל. אין ספק
שהיא תביא לתוצאות שאיננו יכולים לצפות
להן מראש, כפי שקרה תמיד במסעות
העבר.״
היה ׳:כך הגיון. כאשר גילה קולומבוס
את היבשת החדשה, בוודאי לא חלם איש
על כך שמיבשת זו ימריאו אנשים לירח.
• המחזאי אדתור מילר :״אחרי
הירח ידרוך האדם על כוכבים רחוקים יותר
ויותר. השיא יגיע כאשר תנחת משלחת
מדעית סוף־סוף ברחוב .125 אבל מסופקני
אם מישהו מאיתנו החיים היום, עוד יהיה
עד למאורע זה*.
רחוב 125 הוא הרחוב הראשי של רובע
הארלם, מרכז הכושים בניו־יורק.
• חנרי פורר, נכדו של יצרן־המכו־ניות
הגדול• :הדבר מראה לנו כי אפשר
לפתור גם את בעיותינו עלי אדמות. אם
נגלה את אותם כוח־ההחלטה והנכונות להקדיש
את משאבינו להשגת המשימה, נוכל
לגבור גם על הבעיות של ערינו, כשם ש־גברנו
על בעיות החלל.״
הוא לא אמר זאת באירוניה.
• לאסל כייקר, הפרשן האמריקאי:
״בן־האדם נחלץ לעשות כל דבר הנראה לו
בלתי־אפשרי. הוא מסרב רק לעשות את
הדבר האפשרי. לכן לא יטפל ברצינות בבעיית
זיהום האוויר בערינו, בבעיית התחבורה,
בבעיית התפוצצות האוכלוסייה ובבעיות
דומות, אלא אחרי שיגיעו לממדים
של שואה, ופיתרונן ייראה בלתי־אפשרי. או
יגש בך האדם לפתור אותן.״
• ריינהולד נייכור, הוגה-הדיעות
הדתי הנוצרי :״ההישג הטכני העצום הזה
מגלה פגם בסולם־הערכים האנושי, ואת
סולם־ד,עדיפויות של תרבותנו הטכנית. אותה
טכנולוגיה, אשר נתנה לנו הישגים אלה,
גם נתנה לנו רבות מבעיו תינו ...אנו
חושפים את חולשתנו המוסרית דווקא בשיאי
הצלחותינו בטכנולוגיה ובכלכלה.״
• ורנר פון־־כראון, מדען־הטילים ה-
גרמני־אמריקאי, אבי המיבצע :״האדם הפך
בן־אלמוות. הוא הוכיח שהוא יכול לחיות
בסביבה זרה. אם יקרה אסון לכדור־הארץ
אי־פעם בעתיד, תעבור האנושות לכוכבים
אחרים.״
• חסופר ארתור קסטלר :״שיכ-
רון־הנצחון הקוסמי קשור בחרדה הקוסמית.
לשניהם מקור אחד: ההכרה שעוצמה ללא-
תקדים פועלת בחלל רוחני ריק ללא־תקדים.
פרומיתיאוס שולח את ידיו אל הכוכבים,
כשעל פניו עודית של צחוק ריקני.״

י• חצייר פאכלו פיקאסו :״אין
לזה שום משמעות לגבי דידי. אין לי שום
דיעה על כך, ולא איכפת לי.״
* בינתיים נטוש הוויכוח על השאלח
מהו התאריך הגורלי. לפי שעון גריניץ׳
(ליד לונדון) דרך ארמסטרונג על אדמת
הירח ב־ן 2ביולי. זה היה גם התאריך הישראלי.
אך בגלל הבדל הזמן, היה זה,
לפי שעון כף קנדי, ביום ה־ 20 ביולי. האירופים
טוענים כי השעון הכלל־עולמי של
גריניץ׳ צריך לקבוע, מכיחן שהיה זה מאורע
כלל־עולסי.

ך* שר ישראל ישעיהו אינו מסוגל
ן | לנהל כמה מאות דוודים• הוא זקוק ל-
צווי־ריתוק, לבתי־משפט, לאיום בבית־הסו־הר.
מעמקי המרירות, המתגלים בסיכסור
זה, בוזדאי הצטברו בלב החזרים במשך
שנים ארוכות — מבלי שהשר ישראל
ישעיהו מצא לנכון לטפל בכך.
השר משה פרמל אינו מסוגל להסתדר
עם פועלי הנמלים. יחסי־העבודה שם
דומים להר־געש, העלול להתפרץ בכל רגע.
בנמל־התעופה הגדול היחידי שלו, לא
הצליח השר כרמל יותר. המנהלים מתחלפים
כמו רוחות השמיים, נרדפים על־ידי שריפות,
קילקולים וסתם אי־יעילות כללית.
לגבי הבעייה הממאירה ביותר שלו —
ההרג בדרכים — אין השר מסוגל אלא להשמיע
דברי־האשמה כוללניים נגד הנהגים,
שכל המומחים לתחבורה בעולם נגמלו מהם
לפני חמש שנים, עת אירעה באמריקה המהפכה
במחשבת הבטיחות.

תקנה את נוף הארץ, מדן עד אילת, ועב-
שיו גם בירושלים המזרחית, בקוביות המכוערות,
אותן הוא מפזר ללא אבחנה.
השר ישראל גלילי אחראי להסברה
— ועל כך מוטב שלא לדבר כלל.

לכן אין לך הזכות להתפטר מן האחריות
ולהתחבא מאחורי מליצות כגון :״הם יודעים
יותר טוב. צריכים לסמוך עליהם. הם
כבר יחליטו במקומי.״

השר --

מה להאריך ברשימה זו? היא ידו/ער,
לכל. כל עיתון־בוקר מספק תוספות.
היא מוכיחה דבר פשוט: שחברי ממשלת־ישראל
אינם גאונים בני־גאונים.
בשטחים המוגבלים המסורים להם, גילו
רק מעטים מאוד מהם כישרון מינימלי של
ניהול סביר, יכולת להחליט החלטות נבונות.
כימעט איש מהם לא גילה בשיטחו
את הכושר לנתח מצבים ולראות את הנולד.

אין לך הזכות -כאזרח כמדינה
דמוקרטית -להתחמק מן התפקיד
המוטל עליך: לחשוב בעצמך,
להחליט כעצמך, ולבטא
החלטתך זו כאורח דמוקרטי.

יך הגיעו יהודים טובים אלה למע-
מדם הרם, בו יכולים הם לגרום לחורבן
בית שלישי?
דרכו של השר הממוצע אל הממשלה מומפלגה

בילה דרך מנגנון המפלגה
או אחרת. הוא עסקן מיקצועי, שהשתתף בהרבה
אלפי ישיבות, ובהרבה מאות ועדות.

אין לך הזכות להשלים עם הפיכת כלי־התיקשורת
של ישראל לכלים של תעמולה
ושטיסת־מוח, המוסרים מידע חד־צדדי ופגום,
והמונעים ממך את ראיית המצב נכוחה.

^ ש הסבורים כי גולדה מאיר היא מהדורה
חדשה של קאתרינה הגדולה, אף

מי שיש לו שמץ של יושר אינטלקטואלי,
של עצמאות מחשבתית,
של נכונות לשקול דיעות
חדשות הנראות יוצאות־דופן -
כימעט ואין לו סיכוי לעבור תהליך
זה. כימעט בטוח שינשור

י ש עי הו

בג\־ג

ורהפט־יג

י כר יע ו את גורל המדינה

שקאתרינה המקורית היתה גרמניה, בעוד
שדווקא גולדה היא רוסיה.
יש הסבורים כי משה דיין הוא מזיגה
של נפוליון, ביסמארק ודויד המלך.
יש הסבורים כי יגאל אלון הוא אלכסנדר
מוקדון של הפלמ״ח.
יש הסבורים כי אבא אבן הוא דמוסטנס
חדש, אך בלי אבני־חצץ בפה,
נניח שכל זה נכון. אבל כל קומבינציה
של שניים־שלושה שרים בממשלה, ויהיו
אפילו חשובים מאוד בה, אינה אלא מיעוט
קטן, הן במליאת הממשלה, הן בוועדותיה.

אולםכידי 22יהודים
טוב ים אלה מסרנו את ה ת
פקידלקבלהחלטותש
כרגזר השר זדה ודהפטיג אינו מסוגל לנהל
אפילו שטח של כמה מאות מטרים מרובעים
ליד הכותל. חולי־רוח אלמוניים מופיעים
שם, מכים עיתונאים זרים, נותנים
פקודות לאנשי השר ונעלמים.
פקידי השר פורצים לחפירות ארכיאולוגיות,
מנהלים מלחמות לחיים ולמודת על
כמה מטרים מרובעים, מספקים חומר לסא־טירות
של עמום קינן.
השר ישראל ברזילי אינו מסוגל
להגן על רופאיו, העוסקים בנתיחות־אחר־המוות
החיוניות להצלת חיי אדם. הוא גם
אינו מסוגל לפתור את בעיית חוסר הרופאים
באיזורי־ספר נרחבים.
השר אליהו ששון אחראי למצב ב-
בתי־הסוהר, שהם חרפה למדינה תרבותית.
השר יומך בורג אחראי למוסדות לעבריינים
צעירים, שהם בתי־חרושת לגידול
פושעים בוגרים וזונות מיקצועיות. הוא גם
אינו מסוגל להנהיג תשלומי־סעד שיצילו
את הנצרכים מחרפת־רעב, פשוטו כמשמעו.
השר יוסף אלמוגי מאמין, כנראה,
שאפשר להחזיק את כל עובדי ישראל —
מלבד חברי־הכנסת — בצווי־ריתוק.
השר משה חיים שפירא אחראי
לריקבון הכללי השורר ברשויות המקומיות,
ולאחרונה עזר לטרפד את הרפורמה היחידה
שיכלה לשנות את המצב — בחירה
אישית של ראשי־ערים.
השר משה קול בונה את רידינג ד׳,
שתרעיל את אתיר גוש דן — וזאת בטענה
שאחרת אינו מסוגל לספק חשמל למדינה,
בגלל חוסר תיכנון מוקדם במשרדו.
השר קול אחראי גם לענף התיירות —
בו הבטיח לנו עלייה של ס /ס ,30 בעוד שלמעשה
היתד, ירידה של 0/,ס!.
השר מרדכי כגטוב משחית. ללא

אתה, האזרח, אינך פחות חכם
מחברי ממשלה זו. אלה אינם טובים
ואינם רעים ממך.

12 השרים הבאים, שהם הרוב בממשלה:

ברזילי. ישעיהו. ורהפטיג. גכתי.
ששון. בורג. אלמוגי. מ״ח שפירא.
קול. בנטוב. כרמל. גלילי.

לדורות.

דאי להיעצר כאן לרגע, כדי לחשוב
על משמעות הדברים.

אנו מוסרים בידי ממשלה זו את
ההחלטה אם לספח את השטחים
המוחזקים, אם להתנחל בהם, או
לעשות בהם מעשים אחרים שימנעו
לנצח שלום בינינו לשכנינו.
אנו מוסרים בידיה להחליט על בעיות־גורל
כגון הכרה או אי־ההכרה בישותו הלאומית
של העם הפלסטיני, על השאלה אם
לסייע או לחבל ביוזמת־השלום של המעצמות,
אם לבצע או לא לבצע מעשים שיובילו
בהכרח למלחמה כללית חדשה.
מד, הם הכישורים של 22 יהודים טובים
אלד, להחליט החלטות כאלה? באיזה בית־אולפנה
למחשב אובייקטיבי למדו?

בקיצור: במה הם עולים על כל
אחד מאיתנו, או על בל 22 יהודים
טובים אחרים?

^ יני מעלה את השאלה כדי להטיף
\ | נגד זכותה הבילעדית של ממשלת־יש־ראל
להחליט החלטות שהן בסמכותה.
להיפך, אלחם עד טיפת־דמי האחרונה נגד
כל נסיון לכונן בישראל דיקטטורה, צבאית
או אזרחית, של רודן סימפאטי או אנטי-
פאתי, של גיבור על סוס לבן או טאנק חום.

איני סבור כי ממשלה זו גרועה
מכל ממשלה אחרת שהיתה כישראל
עד בה, או מן הממשלה שתקום
אחרי הבחירות.
אני מעלה את השאלה כדי להגיד לאזרח
הישראלי דבר פשוט מאוד:

ההחלטות, כל ההחלטות החשובות,
מתקבלות על־ידי בל 22היהודים
הטובים, כהכרעת הרוב.
די להצביע על מיקרה מסויים אחד: ההתקפה
השנוייה־במחלוקת על נמל־ד,תעופה
של ביירות. כפי שגיליתי בכנסת (והדבר
נרשם בפרוטוקול) ,הוחלט על פעולה זו
בממשלה על חודו של קול אחד — קולו
של זרח ורהפטיג. תחילה התנגד, אך במהלך
הישיבה שינה את דעתו והצביע בעד
הפעולה. לכן זכתה לכינוי ההומוריסטי
״מיבצע ורהפטיג״.

זרח ורהפטיג -האיש שכימעט
גרם למהפכה בלבנון ובכל העולם
הערכי !

ן* רוב בממשלה קובע. זה ברור. וכך
( ן צריך להיות במישטר דמוקרטי־פרלמנ־טרי
(בניגוד למישטר דמוקרטי־נשיאותי,
דוגמת ארצות־הברית, בו מתקבלות כל ההחלטות
החשובות על־ידי הנשיא הנבחר).

מיהו רוב הממשלה ץ
כל החלטה תחייב אותנו, ותקבע את גורל
הדורות הבאים, אם תזכה, למשל, בקולות

מא י*

אי-שם בדרך, קרוב להתחלה.
מצליח מי שיש לו ערמומיות מסויימת
(ישעיהו) ,מרפקים חזקים (אלמוגי) ,שיגר־תיות
מופלגת (כרמל) ,קבוצת־לחץ מאורגנת
(קול) ,ותק מפלגתי עבנטוב) ,וכר.

פועל כאן תהליך של סלקציה,
שאינו מכוון להעלות לשילטון
דווקא את המבריקים, המוכשרים
והמחוננים ביותר.

* הו המצב. האזרח חייב לדעת זאת,
( כדי להבין את האחריות הרובצת עליו.

מזה שנה נרדם הוויכוח הגדול
על ההחלטות ההיסטוריות העומדות
לפנינו. הוא לא הוכרע. הוא
פשוט הופסק.

התסיסה המחשבתית הגדולה, שאחזה בציבור
למחרת מלחמת ששת־הימים, שככה.
כל אדם בישראל יודע כי ההחלטות הן
קשות מאוד, וגן רליות מאוד. לכן נוח לו
להגיד :״עזבו אותי במנוחה. שהם ישברו
להם את הראש. ר ,ם בטח יודעים יותר טוב.״

הם אינם יותר טובים ובכן ממך, ולא יותר חכמים ממך.

הם מד,וזים דגם ממוצע, ומיקרי למדי, של
האוכלוסייה העברית. אם תאסוף 22 יהודים
טובים אחרים ברחוב, קרוב לוודאי שיהיה
זה מידגם דומה — כמה חכמים, כמה לא־כל־כך
חכמים, ורובם בינוניים.
לכן חייב הציבור ליטול לידיו שוב את
האחריות — לחשוב, להתזזכח, להחליט.
על גורלו, גורל משפחתו. גורל מדינתו.

איש לא יעשה זאת במקומו -
לא אל, לא מלך, לא גיבור, ובוודאי
לא 22 יהודים טובים אלה.

במדינה
יחסים מרחביים
רעס מלחמה
ולחש שלום

פרסום או. קי

לכל שיער -
שמפו של נקה
בקיץ, באשר עליך להרבות בחפיפת חשער, חשוב שתתאימי לו שמפו טוב.
התאימי לשערך אחד מסוגי השמפו המעולים של נקה :
ויטל שמפו — בניחוח לימונים, לשער שמן
חלמון שמפו — שמפו ביצים, לשער עדיו

לנולין שמפו — לשער יבש
קרם שמפו — לשער רגיל
שמפו של נקה יעניק לשערך מראה בריא ושופע חן
המפיצים: חב׳ נורית בע״מ • תוצרת ביח״ר

כאשר הפגזים חוצים את תעלת־סואץ
הלוך וחזור, וכאשר תמונות ההרוגים ניב-
סות כימעט מכל עיתון־בוקר, אץ פלא בכך
שהאוזן הישראלית הממוצעת קולסת בכל
נאום ערבי רק את ההכרזות המלחמתיות.
אוזן ממוצעת זו כוללת, כמובן, גם את
העיתונות והצמרת המדינית.
דרושה אוזן הרבה יותר עדינה ומאומנת
כוי לקלוט את הנימות האחרות, החבויות
לא־סעם בנאום ערבי נלהב.
כך קרה גם השבוע.
מיפת הדם האחרונה. גמאל עבד־אל־נאצר,
נשיא מצריים, נאם לכבוד יום-
השנה ה־ 17 למהפכת יולי ,1952 בה הודח
המלך פארוק ללא שפיכת־דמים.
מובן שנאום זה, שננאם על רקע ההסלמה
בתעלה והאבידות המצריות הגדולות באח־יר
ועל הקרקע, הצטיין בסיסמות מלחמתיות.
המנהיג, ששערו החל מאפיר, נשבע להילחם
עד טיפת הדם האחרונה, ובו׳.
מובן גם שהעיתונות הישראלית הבליטה
קטעים אלה של הנאום, וכי אלה עוררו׳את
מרבית התגובות בישראל.
אך מי שהקשיב לדברים בהקפדה, או קרא
אותם כעיון, שם לב לכמה פסוקים שהיוו
את מרכז הנאום. ודוזקא הם עוררו למחשבה.
״*יחוור״
-של מה ז עבור מ ה
נשבע עבד־אל־נאצר להילחם?
הכריז הוא עצמו: עבור שיחרור כ ל האדמה
הערבית שנכבשה על-ידי האוייב.
אילו הסתפק בכך, היה מתקבל הרושם
כי כוונתו לחיסול ישראל. כי לדברי התעמולה
הערבית מאז ומעולם, ישראל עצמה
יושבת על אדמה ערבית כבושה. זוהי גם
טענת אירגוני־החבלה הפלסטיניים, השואפים,
לפחות רשמית• ,לשחרר״ את כל אדמת
פלסטין, ובכלל זה כל שסח ישראל.
אולם הנשיא המצרי, בשיא נאומו המלחמתי,
מיהר לפרט בדיוק לאיזו אדמה הוא
מתכוון• :לא רק סיני״ ,אלא גם רמת־הגולן,
רצועת־עזה והגדה המערבית ,״ובכלל זה
גם ירושלים״.
צעד גדול קדימה. בכך הכריז עבד־אל־נאצר
הכרזה מרחיקת־לכת ביותר: ששטח
ישראל, מלפני ה־ 5ביוני ,1967 שוב
אינו בעיניו ״אדמה ערבית כבושה.״
יתר על כן: למעשה אישר, בדרך השלילה,
כי מטרת מלחמתו היא לחזור לגבולות
ד.־ 5ביוני, ולא לחיסול המדינה. בכך
הסתייג ממצע אירגוני־החבלה, אף שהבטיח
להם עזרה.
אין זו הפעם הראשונה שנשיא מצריים
אומר דברים כאלה. אך עד כה אמר אותם
תמיד באוזני מדינאים או עיתונאים זרים.
הפעם הכריז עליהם בפני המוני העולם הערבי
ימצריים עצמה, וזאת בשיא החג הלאומי
הגדול ביותר שלה.
בכך חזר באוזני הציבור המקומי על אשר
אמר לגרומיקו: שהוא מוכן להסדר־שלום
עם ישראל, ובכלל זה שלב של משא־ומתן
ישיר סימלי, בתנאי שייקבע מראש כי יחזרו
ללא כל שינוי גבולות ה־ 5ביוני. דברים
אלה נמסרו על־ידי הסובייטים ליוסף סיסקו,
עוזר שר־החוץ האמריקאי, .
רבים בישראל לא יסכימו להצעת־שלום
מוסווית זו, מכיח־ן שאינה מאפשרת אפילו
שינויי־גבול קטנטנים (כמו באיזור לטרון),
אינה נותנת פיתרון סביר לשאלת ירושלים
ואינה אומרת איך אפשר להגיע לשלום
בגבול הסורי מבלי שממשלת דמשק עצמה
רוצה בכך. אך הדבר אינו צריך להעלים
את העובדה כי דווקא בנאום שנשמע כנאום
מלחמתי קיצוני, היתר. כלולה הגדרה
מדינית שיש בה צעד גדול לקראת אפשרות
של שלום.
היכן הם? היד, עוד גילוי מאלף בנאום
זה: בין השאר גינה עבד־אל־נאצר
״מיעוט״ בעם המצרי, המתנגד לקו הקיים
והרוצה ב״כניעה״ — כלומר, לשלום גלוי
וסביר עם ישראל.
הנשיא לא גילה מיהו מיעוט זה, מה מקומו
ומה גודלו. אך עצם הגילוי נותן תשובה
לשאלה הנשאלת חדיר בישראל :״היכן
הם שוחרי־השלום הערביים?״
האמריקאים. לעונזת זאת, תובעים שי״
נויי־גבול קטנים לאורך הקו הירוק, והסדר
מיוחד לירושלים, שישאיר את העיר מאוחדת.

הדוורים: הממשלה הושיבה אותס על ספסל׳ הנאשמים ־ וכך הציתה את

ן ...מכני שבני ועג

דוור טובת עם בנו במ־סדרון גית־המש־פט.,
.איננו מסוגלים עוד לסבול את

ך* יום הראשון השבוע, כשיצא ה־
4חזר שמואל אסיאו מביתו שבשכונת
רסקו באבו־כביר, עצרה אותו אשתו ליד
הפתח. היא נתנה בידיו את צמיד הזהב
של השעון, אותו קיבלה במתנה לחתונתם,
לפני שמונה שנים, ואמרה לו :״תמכור את
זה..אולי תקבל כמה לי רו ת ...יהיה מה
לתת לאכול לילדים במשך השבוע.״
שמואל אסיאו ׳,33 ,אחד מ־ 200 דוורי תל־אביב
השובתים זה השבוע השני, לא הלך
למכור את השעון. כשהכסף שבכיסו׳מספיק
לו כדי מחיר־הנסיעה באוטובוס, הוא נסע
לבית־המשפס.
שם ,׳.חד עם ארבעים חבריו, הושב על
ספסל־הנאשמים, באחד המחזות המבישים
ביותר שידעה המדינה מעודה.
ארבעים ואחד החזרים 37 ,גברים וארבע
נשים, היו הקבוצה הראשונה של דוורי תל־אביב
שהואשמו בעבירה על התקנות המיוחדות
לשעת־חירום, בכך שלא נענו ל־צווי־הקריאה
שהוציא המפקח על כוח־האדם,
ולא חזרו לעבודתם בחלוקת דואר לתושבי
תל־אביב. הם היו צפויים לעונש של קנס
עד לסכום של 5000ל״י או עד שנתיים
מאסר.
בפעם הראשונה בתולדות המדינה הושיבה
הממשלה על ספסל־הנאשמים ואיימה
בעונשי־מאסר על עובדים שניצלו את זכו

להטבת תנאי־עבודתם — זכות שאינה מוכרת
רק במדינות רודניות.
הבזיון לממשלה, המתיימרת להיות מונהגת
בידי פועלים וסוציאליסטים, לא היה
רק, בעצם הנפנוף בבית־הסוהר כדי לשבור
שביתה. היא הובלט פי כמה בעובדה שהממשלה
בחרה להפגין את כוחה דווקא נגד
הקבוצה המקופחת ביותר מבין עובדיה,
הנמצאת בתחתית סולם המשכורות של העובדים
כמדינה, ושנראתד, כחסרת יכולת
התמודדות או עורף ציבורי.
המדינה ידעה שביתות וסיכסוכי עבודה
חמורים ומסובכים מאלה גם בשירותים חיוניים
יותר למשק. אולם מעולם לא העזה
הממשלה לנקוט בצעדים כה קיצוניים ולגלות
קשיחות וחוסר גמישות כשם שעשתה
זאת כלפי החזרים — לא משום שהם
נראו פחות צודקים משובתים אחרים, אלא
מפני שנראו חלשים יותר.
מטבע הדברים הוא שציבור של חורים
אינו ציבור לוחם וזועם. זהו ציבור של
אנשים פשוטים, מורכב רובו מקשישים
ובעלי משפחות, שהשלימו עם גורלם ואינם
ששים לעלות על הבריקדות. הם נדחפו אל
המרד בכיח, בידי הממשלה עצמה. והמרד
שלהם לא היד. מרד של אנשים זועמים
אלא מרד של מיואשים.
״לא איכפת לי שישלחו אותי לבית־הסוהר,״
אמר שמואל אסיאו בשבתו על

ז ס 1ץ זימד
אמנון 71תךך |* 101 עורך־הדין
11 1 .1 1 1זכרוני, שהתנדב לייצג
את החודים במאבקם המשפטי נגד
צווי־הריתוק, מאבק בגללו נאלצה הממשלה
להיכנע לדוודים במאבקם נגד קיפוחם.
(המשך מעמוד )13
הסוף. אם אשב בבית־הסוהר אני אדע לפחות
שהעזרה הסוציאלית תדאג לאשתי
ושלושת ילדי.״

דוור
זה גורל
ך* מרות שאן? אזרח אינו נוטה להת-
/ייחם באהדה לשביתה בשירות חיוני
שהורגל אליו, היה משהו טראגי ונוגע־ללב
בשביתת־ההורים. משום שהם לא שבתו

הגגנצחים

יש להבין קודם כל את משמעות המושג
״דוור״ .חדר אינו תפקיד או מיקצוע. זהו
גורל. אלה הם חיים שאין עימם כל תקווה
לשינוי או שיפור.
ואכן, רוב המורים מכירים במצבם. אולם
הם משלימים עימו — משתדלים לבצע את
תפקידם כמיטב יכולתם.
אחרון הפקידים המתחילים נמצא בעמדה
עדיפה משלהם, אפילו אם משכורתו ההתחלתית
נמוכה משלהם. יש לו סיכוי
להתקדמות, לעלייה בדרגה, לצבירת שעות
נוספות, למציאת הזדמנות לשנות את מעמדו.
דודר, אחרי שהשלים עם היותו דוור,
נגזר עליו להישאר כזה עד סוף ימיו. אפילו
אם יחלה בעבודתו או יאבד את כושרו
לכתת את רגליו בין תיבות־הדואר, הוא
לא יכול לחלום להגיע למעמדו של אותו
פקיד זוטר בדואר המסתכל עליו תמיד
מלמעלה ברגשי עליונות.
להיות חזר, זה אינו קרש־קפיצה לשום
מקום. אלה שעוסקים בכך חייבים במוקדם
או במאוחר להשלים עם עובדה זו. אולם
אם אין מספקים להם את התנאים המינימליים
להשלמה כזאת — את צורכי הקיום
והמחיר — ,אפילו המשלימים ביותר חייבים
למרוד.

למשוך את המשפט. הם יכלו לבקש לשפוט
כל דוור בנפרד, דבר שהיה מחייב להזעיק
את כל שופטי בית־משפט השלום מפגרתם;
הם עמדו להזמין כעדי הגנה את שר־הדואר
ואת שר־העבודה ולהעמידם בחקירות שת״,
וערב ממושכות.
פתאום הסתבר לשרי הממשלה שהעניין
אינו פשוט כפי שסברו. המאבק המשפטי
הממושך היה מסעיר את הארץ במשך שבועות.
אם בתומו היו דנים את המורים למאסר,
היה הדבר מוליד שביתת דוודים ארצית,
שבעקבותיה היתר, פורצת שביתה כללית
בדואר ושביתות הזדהות נוספות בענפים
אחרים. ההורים היו מצליחים אז להתסיס
את המדינה כולה — חודש לפני הבחירות
להסתדרות.
לזה היתד, נוספת הסכנה של עצם הכניעה
לשביתה. היד. זה כאילו ניתן האות
לעובדים בענפים אחרים במדינה לפתוח בגל
של שביתות.
לא נראתה סכנה גדולה מזו לבוסים המפלגתיים
של הממשלה וההסתדרות. ביוהרה
האופיינית להם, לפיה חשבו שבכוחם
ניתן לדרוס כל מתנגד, לא לקחו בחשבון
התפתחות כזו.

סליחה,
טעות בחשבון
כגנבים בלילה

** אז הסתיים מיבצע הסיווג של עוב־די
המדינה, באפריל , 1964 בו נקבע סולם
הדירוג של המורים, פרצו ארבע שביתות
דוורים על רקע תביעותיהם להטבת
תנאיהם. בכל פעם הסתיימו השביתות בהבטחות,
מבלי שתמולא אף אחת מתביעות ה־דוורים.

הפעם נראה היה לשרי הממשלה ולראשי
ההסתדרות כי יוכלו לחסל את השביתה
מבלי להתחייב לכלום, אם גם ייאלצו
הפעם להשתמש בצעדים קיצוניים. אלא שהפעם
אירע משהו ששיבש את כל חישוביהם.
ביום
הראשון השבוע, כאשר התכנסה הממשלה,
סברו שריה שהמשפט המתנהל נגד
המורים הוא עניין של שעות ספורות, ושכתוצאה
ממנו ייכנעו המורים. הם לא לקחו
בחשבון שהפעם תוכננה הגנה משפטית

הדוורים ששבתו עם ילמהנז בפתח בית־המשפט
בתל־אביב. השבוע הם הוכיחו שגם
קבוצת עובדים חלשה ומקופחת, אבל בעלת החלטה נחושה וייעוץ

כדי לשפר את רמת־חייהם או להיטיב את
תנאי־עבודתם. הם הציגו אומנם שורה של
חמש תביעות שלמסתכל מן החוץ קשה
היה לרדת לפישרן. אולם למעשה הסתכמו
כל חמש תביעות אלה בתביעה אחת: תוססת
כסף למשכורתם.
לא תוספת לצורכי הבראה או בידור.
לא תוספת שתאפשר להם לרכוש מכשיר־טלודיזיה
או ללכת להצגת תיאטרון. אלא
תוספת שתאפשר להם לחיות, לקנות יותר
אוכל לילדיהם או לרכוש עבורם בגדים
ונעליים.
זאת היתד, הטרגדיה האמיתית של שבי-
תת־הדוורים: שבמציאות של מדינת־ישראל
הסוציאליסטית, אין אנשים מקופחים המקיימים
משפחות על משכורות־רעב דלות,
מעזים אפילו לדרוש בגלוי העלאת־משכורת
שתאפשר להם לחיות. החשש פן ייראו
כחבלנים גרם להם להסוות את צרכיהם הפשוטים
בנוסחאות כמו ״תוספת מאמץ״,
״הוצאות דמי־שתייה״ ,״תיקונים בדירוג״,
או ״קיצור המסלול״.
אולם מטרתם של הדוויים היתד. ברורה
לחלוטין: הם רצו תוספת חומרית מאוד —
כסף.
כדי להבין את משמעות השביחה שדחפה
את ה חז רי ם עד לנכונות ללכת לבית־סוהר,

ף אז, כאותו יום ראשון, בו התברר
| שהמשפט שנועד להסתיים לא התחיל בכלל,
מיהרו ראשי המערך למצוא מוצא מן
הסבך אליו הכניסו את עצמם. הם רצו
לגמור את העסק עד כמה שיותר מהר, והם
עשו זאת כגנבים בלילה.
נציגי המורים השובתים הוזמנו לפגישה
נוספת עם שר־הדואר בלישכתו בירושלים.
הפגישה נועדה לשעה 11.30 בלילה. אולם
ישראל ישעיהו הגיע לפגישה רק כעבור
שעתיים, אחרי שיצא שבור ורצוץ מישיבת
צמרת המערך, בה ספג ביקורת קטלנית על
טיפולו הכושל בעובדי משרדו.
עוד באותו לילה הסכים השר לוותר על
אותם הדברים שבגללם עמד לשלוח את
עובדיו לבית־הסוהר. למעשה הוא קיבל את
מרבית תביעותיהם של המזרים. בעוד שקודם
היה מוכן להבטיח רק הבטחות מעור־

משפטי הולם, מסוגלת להתמודד בהצלחה עם המנגנון הדורסני.
כשהתברר לממשלה כי היא עומדת לנחול מפלה במאבקה נגד
החורים, היא נאלצה לקבל את מרבית תביעותיהם הצודקות.

תוקפנית ומפורטת על החורים. היה זה
אחרי שעורך־הדין אמנון זכרוני, היועץ הפרלמנטרי
של סיעת העולם־הזה—כוח־חדש
בכנסת, התנדב להושיט לדוודים עזרה משפטית
ללא תשלום. במועד מאוחר יותר הצטרפו
אליו גם עורכי־הדין מאיר לם ומיכאל
פיינר.
היתד, זו התנדבות ספונטאנית של הרסק־ליטים.
ואכן, דובר החזרים הצהיר כי אין
עזרתם של הפרקליטים באה מצד כל גוף
ציבורי שהוא. החורים קיבלו עזרה זו
בשימחה.
בהתייעצויות הממושכות שנערכו לפני
תחילת המשפט, הסתבר כי הסימוך המשפטי
של צווי־ריתוק, לפיהם הועמדו המורים לדין,
עומד על כרעי תרנגולת וכי כל החוקיות
של אותם צווי־ריתוק מוטלת בספק
חמור.
אולם גם אילו היה הבסיס המשפטי של
צווי־הריתוק מתקבל בבית־המשפט, הכין
צוות הפרקליטים מערכה משפטית ממושכת.
הישיבה הראשונה של בית־המשפט נדחתה
בגלל הגשת בקשה לבית־הדין־העליון להעברת
מקום המשפט.
גם אחרי דחיית הבקשה יכלו הפרקליטים

פלות בקשר למתן דמי־שתייה לחורים, התחייב
הפעם בהסכם למתן תשלום של 80
אגורות ליום כדמי־שתייה.
בעוד שקודם טען שלא ניתן לקצר את
מסלול הקידום של הדוור מסיווג של 14 נקודות
עד ל־ 20 נקודות — דרגת השיא של
דוור (בה הוא יכול להרוויח, אם הוא אב לשלושה
ילדים, משכורת ברוטו של 595ל״י
לחודש) — הסכים לקצר את המסלול מעשר
שנים לשבע.
הוא קיבל את התביעה למתן שעות נוספות
לדוודים — בצורה שיקבלו תוספת
תשלום אם ישאו מיטען מכתבים כבד יותר
מן המקובל, וקיבל את דרישתם לשבץ ב־עבודות־פנים
בדואר מורים שנפלטו מסיבות
בריאות וגיל מעבודת המורות. הוא היה
מוכן אפילו להתחייב להזהיר את אחד הגורמים
לתסיסת דוורי תל־אביב — הפקיד
הממונה עליהם ישירות — שישנה את יחסו
אל העובדים שתחת מרותו.
למעשה, נכנע שר־הדואר כמעט לכל אורך
החזית. אותו ישראל ישעיהו, שביום הראשון
השבוע ביזבז על מודעות פנייה אישית
למורים בכל העיתונות סכום השווה
למשכורתם החודשית של תריסר מורים,
יצא מן הקרב כשידיו על ראשו.
במדינה תענזזלה

מצול מחפיר

״מוכרחים להמשיך לחיות,״ אומרת שוש,
אלמנתו של רב־סרן בני מיימון, ממבועי

זוהי הכותרת שהופיעה ביום השני השבוע
מעל לכתבה במעריב, בה סופר על
אשתו ושלושת ילדיו של רב־סרן מיימון.
היתד, זו כתבה נוגעת ללב, כמו כל כתבה
על הנופלים ומשפחותיהם.
אלא שכתבה נוגעת ללב זו הופיעה —
כפירסום, באחד מארבעת עמודי הפירסום
מטעם המערך, לקראת הבחירות, שצורפו
לעותון כמוסף, תחת הכותרת באמת.
ואכן, באמת מעניין לדעת מה בדיוק נועדה
כתבה זו לפרסם לטובת המערך.
האחראים לניצול המחפיר הזה של זכר
הנופלים לתעמולת בחירות קיוו, מן הסתם,
שאהדת הקוראים למשפחתו של טבוע הדקר
תתפשט ותכלול גם את המערך.

בתי סוהר
מיליוני בכלא
אבינועם טוטקטלי נולד עם כפית־זהב
בפיו. הצעיר בן ה־ ,40 דור חמישי בארץ,
הוא בן לאחת המשפחות העשירות במדינה,
בעלת עסקים ונכסים עצומים *.כאיש החוג
הנוצץ, נשא אשה לא פחות נוצצת: עדנה
פרידמן, בתו של מיליונר בזכות עצמו,
יו״ר החברה המרכזית למיסחר והשקעות.
הוא גם קרוב למשפחת ריקנאטי, בעלי בנק
דיסקונט המשגשג.
מיפים ומיליונים. משפחת טוקטלי
הסתבכה בוויכוח עם מס־ההכנסה, שהקיף
מיליוני לירות. לבסוף הואשם, יחד עם
אחיו עוזי, רק בעבירות מס־הכנסד, בהיקף
של 250 אלף לירות (העולם הזה .)1601
הוא נשפט לשישה חודשי מאסר, ואחיו
לחודשיים.
התביעה לא עירערר, על קולת העונש,
כמו במיקרים אחרים של עבירות כלכליות
חמורות. היא גם לא הגישה כתב־אישום
נגד יהודה מ. טוקטלי 65 אבי המשפחה
וראש עסקיה, ששהה בחו״ל תקופה ארוכה
וחזר רק עם תום המשפט.
מה קורה כאשר איש כמו אבינועם טו־קטלי
נשלח לכלא?
בניגוד לאסיר נורמלי, הוא לא נשלח
תחילה לבית־המעצר של אבו־כביר, שכל
האסירים חרדים מפניו. הוא גם לא נשלח
למיון הרגיל. באחד ביולי נשלח ישר למחנה
מעשיהו. מאותו יום נסתבר כי אפשר להיות
שם אסיר במחלקה ראשונה.
הוא אוכל במיטבח, בין הארוחות הרגילות,
בעוד שלשאר האסירים ניתנות רק
מנות של צה״ל, וגם אלה אינן מגיעות
אליהם, תמיד בשלמותן.
בעוד?!לאסירים האחרים מותר לעשן רק
את הסיגריות הזולות ביותר (דגל, סילון),
דואג מישהו לספק לאסיר־המיליונר סיגריות
משובחות, עיתונים וחפצים שונים.
כית שימוש מיוחד. בעל-חסותו של
המיליונר הוא חובש־הכלא, רב־סמל שאינו
מש מצידו. להלכה עובד טוקטלי כפקיד
אצל רופא־ד,שיניים (פעמיים בשבוע) ,אך החובש
צמוד אליו גם בשאר הימים.
אחרי־הצהריים מבלה המיליונר את זמנו
על כורסה נוחה במועדון הסוהרים, שהוא
מחוץ לחצר הפנימית של הכלא, וגם שם
יש מקרר לנוחיותו. שני אסירים, שקיבלו
הבטחות לעבודה אחרי שיחרורם, משמשים
אותו בנאמנות כמשרתים אישיים.
כל אסיר זוכה לביקור אחת בשבוע, לחצי
שעה בלבד. לטוקטלי הצעיר יש ביקור
שבועי נוסף, הנמשך שלוש שעות. המבקר
הוא פקיד של חברתו, עימו הוא מסתגר
בחדרו של סגן־המנהל, שהועמד במיוחד
לרשותו. כך הוא ממשיך לנהל את עסקיו,
אף כי אביו ואחיו נמצאים בחוץ( .האח,
שנידון לחודשיים מאסר, זכה ל״עבודת
חוץ״ — הוא בא כל יום למשטרה, נרשם
שם והולך לעסקיו).
וגם חנינה. בעזרת המזון, הסיגריות
היקרות, הבורסות והעיתון, הגיע טוקטלי
למסקנה כי החיים במעשיהו אינם נוראים
— קביעה שקוממה נגדו את אסירי הכלא,
שדעתם שונה לגמרי.
אך הדבר לא הפריע לאסיר־המיליונר להגיש,
עם היכנסו לכלא, בקשה לחנינה.
* בין השאר: חברת אריה לביטוח, חלק
בחברה המרכזית למיסחר והשקעות (המחזיקה
במיפעלי־המלם נשר בחיפה וברמלה,
מיפעל וזאקרילן באשדוד, כיתן דימונה).

עיתוני העולם הירבו השבוע לכתוג על ״הרוח התוקפנית החדשה של חיל־האוויר
המצרי״ ,על ״ההוכחות הגרורות לשיקומו ושיפורו של חיל־האוויר המצרי״ ועל
החלטתו של נאצר להחליש את ישראל על״ידי התקפות״אוויר על ערים ישראליות.
מה האמת בידיעות אלה ן האם הן מבשרות תפנית בכושרם האווירי של המצרים
וסכנה חדשה לישראל ז על כך משיב פרשנו הצבאי של ״העולם הזה״ ברשימה זו.

חלומם גהסניץ
אוו תלאגיב
*** ברנו את אגדת עליונות חיל־האוויר הישראלי,״
¥ //צהלו השבוע שופרות התעמולה המצריים. היתה
להם סיבה טובה לשמוח. בפעם הראשונה מאז מלחמת
ששת־הימים, חדרו ביום הראשון השבוע רביעיות של מטוסי
קרב־הפצצה מצריים מדגם סוחוי 7לחצי האי סיני, תקפו
והפציצו מוצבים ישראליים, מבלי שאיבדו אף מטוס אחד
ומבלי שנכנסו בקרב־אווירי עם טייסים ישראליים.
לא רק בעיני המצרים ומשקיפים זרים בקהיר, אלא גם
בעיני ישראלים רבים, התקבל הרושם כי חל שינוי ביחסי
הכוחות באוויר בין חילות־האוויר של ישראל ומצריים. עד
כה היו רוב נסיונות החדירה המצריים מסתיימים בכישלון,
אם לא בתבוסה מוחצת.
והנה, תוך שבוע אחד, הצליחו המצרים לתקוף מוצבים
של צה״ל לאורך התעלה מבלי שנאלצו להתמודד עם מטוסים
ישראליים, וההתמודדות שנערכה למחרת, ביום השני
השבוע, הסתיימה ללא תוצאות עבור שני הצדדים, שבוע
אחרי ששני מטוסים ישראליים הופלו, בפעם הראשונה,
בקרבות־אוויר עם המצרים.
למרות שהפצצת המטוסים המצריים נמשכה שתי דקות
בלבד וגרמה מספר אבדות מועט יחסית (הרוג אחד ושישה
פצועים) ,היו לה השלכות מוראליות גדולות יותר.
והשאלה שהטרידה את הישראלים יותר מזאת היתה: אם

הפער האיכותי אינו נובע מכמות המטוסים או מטיבם, אלא
מכושרם האישי של הטייסים כבודדים.
אבל רק אגדה היא שמטום ישראלי הוא בלתי־פגיע, שהוא
ייצא שלם מכל קרב־אווירי, ושניתן להקים בעזרת מסוסים
מחסום אווירי על הגבול שאינו ניתן לחדירה.
הסכנה היא בבריחה מן המציאות. כל מי שהורגל כי כל
קרב אווירי בתעלה חייב להסתיים בכותרות־ענק בעיתוני־הערב
על מספר מטוסי האוייב שאבדו, ושוכח שמלחמה
באוויר היא בכל זאת מלחמה ואינה תסריט ערוך מראש —
דן את עצמו למצב של ניפוץ האשליות.

ץ * שו ם ק* חובה להתייחם גם בצורה מציאותית לאיוב
המצרי להפציץ את תל־אביב.
מטרה זו הפכה, משום מה, למעין ״אידיאה פיקס״ של
הטייסים המצריים עוד לפני מלחמת ששת־הימים.
איום בהפצצה כזו חוזר מדי פעם באופן ישיר או בעקיפין
מפיות מפקדי הצבא המצרי ומפי גמאל עבד־אל־נאצר
עצמו. רק לאחרונה דיווחו כתבים זרים כי במיפגש של
טייסים מצריים עם נשיאם הם נשבעו לו לטוס ולהפציץ 1
את תל־אביב אם רק יטיל עליהם משימה זו.
בכלים העומדים לרשותם יכולים המצרים לתכנן מיבצע1
כזה. יש ברשותם כמות מספיקה של מפציצים. אולם

בדי להתגבר על בעייתו העיקרית
של הצבא המצרי
— החשש מפני העליונות של ״הסופרמן״ הישראלי —

מכניס נאצר את חיל־האוויר שלו למיבצעים שנוסדו להעלות
את מוראל חייליו. הוא עצמו מברך אישית את הטייסים
שהשתתפו במה שנראה בעיניהם כנצחונות המבשרים מיפנה.

הם מסוגלים לחצות את תעלת־סואץ, מה מונע מהם להגשים
את איומם החוזר ונישנה להפציץ את תל־אביב?

ך* עובדה שהמצרים חוזרים ומצהירים מדי פעם על
שבירת האגדה״ רק מחזקת את עצם האגדה שהם
מאמינים בה, שלא ניתן להתמודד עם טייסי חיל־האוויר
הישראלי. הצרה היא שגם ישראלים לא מעטים נוטים להיתפס
לאגדה המצרית.
יש להבדיל באופן ברור בין אגדה למציאות.
המציאות היא שכושרו ויכולתו המיבצעית של חיל־האוויר
הישראלי גדולים לאין שיעור מאלה של חיל־האוויר המצרי.

המרחק בין בסיסי ההמראה שלהם לבין המטרה, נותן שהות
התראה ממושכת די הצורך לחיל־האוויר הישראלי, כדי להפוך
נסיון כזה למיבצע התאבדות המוני של המצרים.
יכול להיווצר מצב שלמרות ההגנה האנטי־אווירית, לנלרות
טילי החוק ולמרות המחסום של מטוסי חיל־האוויר הישראלי,
יצליחו מפציץ או שניים להסתנן עד למטרה, אבל המחיר
שיהיה על המצרים לשלם עבור נסיון כזה יהיה כה
כבד, שיהיה זה טירוף מצידם לנסות.
משהו אחר לגמרי הוא להזניק מספר מפציצי סוחוי 7מ•
בסיסים הנמצאים במרחק דקות טיסה ספורות מהתעלה,
לגיחות־פתע קצרצרות על מעוזי התעלה בשיטת סגע־וברח,

בצר המיג,

למרות שאיבדו למעלה ס־30
מטוסים בקרבות־אוויר מאז
מלחמת ששת־הימים, סומכים המצרים על יתרונם הכמותי
במטוסים, כדי להמשיך ולאיים על ריכוזי אוכלוסיה בישראל.

]אצו וט״סיו

מאשר לצאת לטיסה ארוכה של מפציצים כבדים ואיטיים
יותר. אין ספק שהמצרים יודעים זאת.
לשם איום על המרכזים העירוניים של ישראל הם זקוקים
לבסיסים קרובים יותר, שיאפשרו להם גיחה וחזרה מהירות.
בסיסים כאלה קיימים מחוץ למצריים — בירון, בסוריה או
בלבנון. אין להוציא מכלל אפשרות שבמצב מסויים, באחד
השלבים של ההסלמה, אמנם ינסו המצרים לנצל בסיסים
כאלה לשם תקיפת מטרות אזרחיות בישראל. אולם אם יעשו
זאת, דם יודעים שפירוש הדבר מהלומות־תגובה על המרכזים
האזרחיים של אותן המדינות שסיפקו את הבסיסים
ובמצרים עצמה, שמרכזיה נמצאים בטווח המטוסים הישראליים.
בקיצור: מלחמה טוטאלית.

ם השתנה משהו בחזית התעלה בשבועות האחרונים
\ | הרי השינוי חל דווקא בחיל־ד,אוויר הישראלי. הוא הפך
לשותף פעיל במלחמה. אם עד כה היה מעין שותף סמוי,
שנקרא להתערב רק במיקרים חריגים, כדי למנוע גיחות
לצרכי צילום וסיור או הפגנות־טח של המצרים, הרי לאתרוגי׳
הוסלו עליו משימות מיבצעיות שוטפות ויומיומיות.
כתוצאה מפעילות זו נאלץ גם חיל־האוויר המצרי לצאת
למיבצעים שקודם לא הוסלו עליו. העובדה שהמצרים עושים
היום דברים שלא עשו קודם, אינה אמת־מיבחן. המיבחן
הוא באיזו מידה של כושר ויעילות הם מבצעים משימות
חדשות אלה. ובבחינה זו הם לא גילו שום דבר חדש שלא
היהי דוזז עודי *1מ. ירי

בעוד שעד לימים האחרונים נראה פינחס
ספיר כאוייבו המושבע של פרס, וכמי שחוסם
בעקשנות את הדרך כפניו, התרבו
הסימנים כי ספיר מובן לעיסקה עם פרם.
מה שאינו ברור עדיין הוא, באיזו מידה מעוניין
גם משה דיין בהטלת מישקלו לצד שמעון פרם, ואם
הוא ייאבק למען מינויו כשר בממשלה הבאה?

יייגינן י ך
התימרונים הצבאיים
של גולדה נגד דיי ו
זהו הסיפור מאחורי דחיית הישיבה של
לישכת העבודה, בה עמדו להגיע לידי סיכום
ההידברות כין זקני המערך לבין אגשי
רפ״י :
הישיבה נועדה ליום החמישי שעבר, כאשר
לפתע שודרה הודעה ברדיו, על דחיית
הישיבה, מאחר שמיספר שרים עסוקים כענייני
משרדיהם ולא יובלו להשתתף. למעשה,
היה רק שר אחד שהודיע כי הוא
עסוק כענייני משרדו ולא יוכל להופיע:
שר הביטחון משה דיין.
בי לגמרי כמיקרה, התפתח באותו יום
הקרב האווירי הגדול משני צידי התעלה.
אצל גולדה נולד החשש, שאם תתכנס
הלישכה בהיעדרו של דיין, מסיבות אלה,
תצטייר אצל האזרחים תמונה של עסקג־קנים
המתבוססים בבוץ הקנוניות המפלג-
תיות, בשעה שמשה דיין שוקד על ביטחון
המדינה, בחזית הרחוקה. לכן הורתה לב־טל
את הישיבה, והמציאה את התירוץ כי
השרים עסוקים
שר אהד, שלא ידע שהוא עסוק, היה
אבא אבן. הוא כבר היה בדדכו לישיבה,
כאשר השיגה אותו הידיעה על ביטולה,
והוא הזר לביתו ברחובות.
בינתיים הוחלט, בי להבא לא יותר היעדרו
של משה דיין מדיונים אלה ״מטעמי
ביטחון״.

דייו וקול?! מובטחים דיין צעד צעד חשוב קדימה, במאבקו נגד
פינחס ספיר: הוא השיג הסכמת מנהיגי
מע״י, שאם לא יהיה פילוג — לא יהיה
עירעור על מעמדו כשר הביטחון אחרי
הבחירות.

בתימרונים המוקדמים, רמז פינחס ספיר כי אינו
מוכן להבטיח את משרד הביטחון לדיין מראש, והדבר
נראה כחלק ממסעו של המזכ״ל לדחוף את דיין החוצה.

נצחון נוסה של מחנה דיין בתימרונים
אלה: המפלגה לא תציב מועמד אחר לראשות
עיריית ירושלים, בנגד מועמדותו
של טדי קולק.
קודם לכן הודיע ספיר, כי המועמד לתפקיד זה ייקבע
על־ידי סניף המפלגה בירושלים. סניף זה כפוף לו,
דבר שפתח פתח להרחקתו של קולק מראשות הרשימה.
בלחץ אנשי דיין, מתגבשת בצמרת המפלגה ההחלטה,
שאין לחשוב על החלפת קולק.
המשולש ספיר— פרס—דיין
כעייה שטרם מצאה את פיתרונה: מה
יהיה עתידו הפוליטי של שמעון פרם?

מוגי, יוסף מאיר, שמשכורתו נעה בסביבות
אלף ל״י לחודש, כתוספת מכונית, טלפון
ובדומה. התוספת: ב־ 400ל״י, שהן קצת
פחות מן הסכום שדוור מתחיל חייב להתקיים

מ ב חדש
לח״כ סרדינס

מלחמה
על ענייני מלחמה
מלחמה שתלך ותחריף: זו שפרצה כין
יגאל אלון ומשה דיין. חזית ההתמודדות:
ענייני צבא וביטחון.
המלחמה היא אומנם יזומה בידי אלון, בסיועו הפעיל
של ספיר. אבל דיין הוא אשר הכריע בקביעת שדה
המערכה.

הוא מאמין, בי ככל ויכוח בענייני ביטחון
תהיה ידו כאופן טיבעי על העליונה,
בזכות הילת מלחמת ששת־הימיס, וכזכות
היותו שר הביטחון היבול לקבוע עובדות
ביטחוניות בסיסיות.

הקרב על
גלי הרדיו
קרב נוסף הצפוי במיסגרת המלחמה הכללית בצמרת
מע״י הוא הקרב על אמצעי התיקשורת.

יעד ראשון, אליו מכוונים אנשי ספיר את
נשקם: מנהל גלי צה״ל יצחק ליבני. הם
רואים בו איש המקורב לדיין ולרפ״י, אינם
מסכימים שהוא יחלוש על אמצעי-הסכרה
בה חשוב, דורשים להעמיד כמקומו ״איש
מיקצוע אובייקטיבי״ -בלומר איש המקורב
להם.

יעד אחר: יו״ר מועצת השידור ד״ר חיים יחיל, בו
הם רואים אחד המטיפים העיקביים לפילוג המפלגה.

צמרת מפלגת העבודה דואגת לג׳וב חדש
לח״ב משה סרדינם, שנאלץ לעזוב את הכנסת
על רקע השערורייה כתנועת המושבים.
הג׳וב
החדש: שליח העלייה לאמריקה הדרומית, מתוך
תקווה שהיהודים שם יבינו את השפה הספניולית, השגורה
בפיו של סרדינס.

בינתיים פרצה שערורייה חדשה, באשר
גילו עסקני מרכז הקניות,שממנו הודח סר־דינם,
כי הוא קנה שם אספקה בשמו של
חכר אחר.

עירעור על
מינוי בו־אהרוו
ייתכן עירעור על ההחלטה, שיצחק בן
אהרון יהיה מועמד מע״י לתפקיד המזכיר
הכללי של ההסתדרות.
המערערים העיקריים הם מבין אנשי רפ״י, הטוענים
כי דבר זה מוכיח שמפלים את חברי אחדות־העבודה
לטובה, וכי אין איזון באיחוד שלוש מפלגות מע״י.

ייתכן עירעור גם מצד במה מראשי אח־דות־העכודה,
הרואים בכן־אהרון איש־או*
פוזיציה כתוך סיעתם, ועל כן אינם שלמים
עם מינויו.

מסע-נצחוו
למסע-הבחירות
אלמוגי מוסיח שכר

מומחי יחסי־הציבור של גולדה מאיר מתכננים את
כיסוי מסעה בארצות־הברית כמסע־נצחון, המכוון בעיקר
לתיצרוכת ישראלית פנימית, בדיוק בזמן מערכת
הבחירות לכנסת השביעית.

בימים בהם אישר שר העבודה יוסף אלמוגי הוצאת
צוזי־ריתוק לחדרים, מפני שהממשלה לא הסכימה לעקוף
את הקפאת השכר, הוא מצא דרך לעקוף את ההקפאה
בתוך משרדו שלו.

מלכד כיסוי ברדיו ובטלוויזיה -שיינתן
מחוץ למיבסת השידורים המפלגתיים לבחירות
-יזכה המסע לכיסוי צמוד מצד
שני עיתונים יומיים לפחות, שהסכימו לצרף
לגולדה כתבים בכירים.

הזוכה המאושר: מנהל לישכתו של אל

,ח 5 1££ק 0ז 0 ^03 חו^ 0
נגד־מים, עם שעוני עצר למד־שעות
ומד שניות.
השעון של טיי סי החלל אניזלו 11

דיוק עד 1/5השניה.
מופעל על י די המתג העליון ״הכתר׳
(מתחיל ומפ סי ק/
ומוחזר ל־ס ע ״י המתג השמאלי,
לאחר שהופסק.
לשימוש בכדורגל הוהי וכדור־יעף

דוחה מים עד לעומק 120 מטר, ע שוי פלדת אל־חלד
ניתן לה שיג (בתמונה) עם לוח שניות
לקוצבי-זמן, ע שרוניי ם, טכומטריי ם
לזלמטריים ו פו ל סו מ טריי ם

אומנה נו הננו־נ די ך !דבר -ב די ח־דידן־ידן ו ±וגי ה
ה כנ ס ל עו ל ם של ה דיו ק ה מו שלם
עםהמבחרשל 0-1 8 0 ^1 0 0 8 ^ 81-1
ו1£85-׳א 1זשל 0 0 £
דורנו הו א דור הקצבוהמהירות
ו ש׳ סו תהתק שו רתהמתקד מו ת.
ח ל קי קהשניה -אשרעדכה הי ה
ע נ ׳ נםהבלעדי של ספורסא ׳ ם מצי
ס נ ׳ םומדע ני ם, הו פךלהיותב מיד
ה גו ברת והולכת, ע נ ׳ נ ם של הכל.
זו הסיבהשבגללהעיצבהאומגה
מחדש, א ת כל סדרתהשעונים
ה אולנו ר ה -מדו ״ ק ׳ ם -ה ־ 11 8 5
וה־ 1-15ק\ 0 8 /ס 1א ס 18למקצוענים
ו ל חו ב ב׳ ם.
בכל 120השניםשאנו מיי צ רי ם
ש עו ני ם, סרס ״ צרנושעוניםכה
רב שי מו שי י ם; מדהימיםבתכונות
ה דיו קשלהם .
אומגה ראשונים בחלל
ראשונים על הירח
ראשונים גבל מקום של חשיבות

הםמאחדיםבתוכםאת כל הידע
שנצברבשסחעבודות הדיוק, תוך
נ ד ׳ עיצוב 627 סוגי םשונים של
שעוניםמד׳ -ז מו ו קו צ ב׳-ז מן, שנ ו צרו
במיוחד עבו רהמשחקים האו־ל׳
מ פ׳ ׳ םבמכ סי קו. דיוקםהגיעעד
לחל ק ה-ס סס 100,של השניה אך ה ם
בנויי םלחסינותוע מי דו ת. אפי לו
האססרונאוס ׳ ם של ארה ״ ב יכולים
להשתמשבשעוניג 0 /ס

£8ז 5ג^/ס 58££דו 0848 סואס0-18
ל״ס׳ול׳ החלל.״
דגםזה תוכל ל ב חו רגםאתהאצל
התכש ׳ ס ן של אומגה, מ תו ךהסדרה
החדשה כולה.
א ם דיו קבשניותוחלק ׳ -השנ ׳ ו ת
חשוב לך -סובשיעשהזאת עבור ך
ש עון של ^ 1£0£ס -השעוןש ליווה
אתסייס ׳ החלל של אפולו וו לירח.
אומגה מודד זמ! רשמי במשחקימכסיקו וכמככיה השמינית.

הוא ברת ממקום התאונה נשמחשבה אחת ברבו מרצה אותו: להתחמק!

ובדה אחת ויחידה הפכה השבוע
את הסנטור אדוארד (טד) קנדי לרוצח:
היתר. זו הודעתו של אמודאי־המשטרה,
שלוא היו מזעיקים עזרה למקום התאונה
מייד כאשר אירעה, ניתן היה׳ להציל ממוות
את מארי ג׳ו קופצ׳נה הבלונדית, שהיתר, עם
הסנטור במכונית.
הסיבה: כאשר נפלה המכונית בה נסעו
צעיר הבנים של משפחת קנדי ומזכירתו
לשעבר של אחיו, לתוך המים, נלכד בתוכה
כיס־אוויר. המזכירה הטבועה נתגלתה בתוך
המכונית השקועה בתנוחה כזו שראשה
היה נתון בתוך כים האוויר.
כלומר: היא לא טבעה מייד כאשר נפלה
המכונית למים. היא נשארה בחיים, כשהיא
נושמת את החמצן המעט שנלכד בכיס האוויר.
כשנסתיים
מלאי החמצן — מתה.

3ב 7שאין דוגמתו
* * ד תן ל א הזעיק הסנטור מייד משטרה?
טענתו, שהוא היה נתון בהלם במשך
עשר שעות — לא עמדה במיבחן המציאות,
הוכחה כמופרכת.
כתוצאה, נותרה רק האפשרות האחרת:
שהוא עשה זאת ביודעין, בנסיון להסתיר
ולטשטש את המיקרה מידיעת המשטרה
והציבור.
בעשותו זאת, נהג טד קנדי כנבל שאין
דוגמתו. מקובל לחשוב שנהג הגורם לתאונה
ובורח מן המקום, כשהוא מפקיר את הפצועים,
הינו אדם הנוהג בשפלות. אולם
נהג כזה פועל בדרך כלל אינסטינקטיבית,
בלי לחשוב. ואילו הסנטור האמריקאי פעל
רבות בעשר השעות שלאחר התאונה —
וכל פעולותיו היו מחושבות וממוקדות ל
הבונה
נח;ך המים

מטרה אחת: לנסות להסתיר את מעשיו,
לטשטש כל עקבות, להתחמק מאחריות.

הכל כדי להשתיק
** דוע מופרכת

טענתו, שהוא היה

נתון בהלם?
כמה סימנים מעידים על כך:
#במצב של הלם, כביכול — מה עשול
קנדי לאחר שהצליח להשתחרר מן המכונית
השקועה? הוא לא החל משוטט ללא מסרה,
מבלי לדעת על הסובב אותו, כמקובל ב־מיקרים
כאלו. לא ולא: הוא צעד ישר אל
הבית ממנו בא, בו נמשכה אותה עת המסיבה,
ומיהר להזעיק שני ידידים — אחד
מהם פול מרקהאם, התובע הכללי לשעבר
של מדינת ניו־אינגלנד.
לגבי אדם הנתון בהלם, היתה בכך משום
צלילות־דעת מפתיעה.
#דקות ספורות לאחר מכן, כבר חזר
קנדי למקום התאונה בלוויית שני ידידיו. השלושה
זינקו למים, ניסו להגיע אל המכונית
השקועה, לפתוח את דלתותיה ולהוציא
ממנה את מרי ג׳ו. קנדי השתתף במאמצים
אלו באורח פעיל, שחה במים למרות הזרם
החזק. לגבי אדם הנתון בהלם, היה בכך
מיבצע ראוי לשבח.
#אולם יותר מכל הפרטים האלו, זעקה
לשמים שאלה אחרת: מדוע לא הודיעו
שני ידידיו של קנדי למשטרה על התאונה?
ה ם לא היו בהלם. מדוע לא הודיעו למשטרה
על התאונה גם כל משתתפי המסיבה,
לאחר שקנדי ושני ידידיו עזבו בדרכם חזרה
למכונית הטבועה?
המסקנה ברורה: סנטור קנדי — שלפני
התאונה נחשב למתחרהו של ריצ׳ארד ניקסון
בבחירות לנשיאות בשנת — 1972 ידע היטב

כך נתגלתה מכונית החזות
לראשונה: הפוכה

מה שהוא עושה, כאשר מיהר להסתלק ממקום
התאונה. הוא לא היה בהלם. הוא פעל
ביודעין, בעזרת ידידיו, כדי להשתיק את
המיקרה.
הסיבה הסבירה: קנדי נסע עם המזכירה
הבלונדית היפהפייה לדרך־עפר שהובילה ל־איזור
שומם ליד החוף. לאחר זמן מה, כאשר
שבו בחזרה, איבד קנדי, שהיה כנראה
שתוי, את השליטה על ההגה בנקודה שבה
התחברה דרך העפר אל הדרך הראשית, וה־אולדסמוביל
השחורה הענקית עפה מעל גיש־רון
העץ הקטן לתוך המים.

שקרים, שקרים

נדי חשש מהגילוי, מאחר שלא היתד.
לו כל סיבה סבירה להיות באותו מקום
ובאותה שעה במכוניתו עם המזכירה. לוא
היה הדבר מתגלה בציבור, היה הסנטור ה־קאתולי,
הנשוי ואב לילדים, ניזוק קשה.
משום כך ניסה לטשטש את מה שקרה, הסתבך
תוך כדי כך בשקרים נוספים:
• הוא טען שהיה בדרכו למעבורת שעל
הדרך הראשית. אולם מאחר שהמעבורת פועלת
רק עד חצות, טען קנדי שהתאונה
אירעה ב־ .11.40 אלא שעד־ראייה טען שהוא
פגש במכונית בשעה — 12.40 כאשר המעבורת
כבר לא פעלה.
#אשר להימצאותו בדרך העפר הצדדית,
שכלל אינה מובילה למעבורת — הסביר
קנדי שהוא טעה בדרכו. בהתחשב בכך
שהיתר, זו הסביבה בה נולד וחי רוב חייו,
נראתה טענה זו מגוחכת.

הטלוויזיה המפורסם שקיים קנדי, ושבו
ניסה להציל את עתידו הפוליטי.
שידור דראמאטי זה התקיים לאחר שישה
ימי התייעצויות קדחתניות עם כמה מבין
מיטב המוחות בארצות־הברית, שגויסו כולם
כדי לענות על שאלה אחת: כיצד להוציא
את טד הצעיר מהבוץ?
בין אלו שהוזעקו להתייעצויות: רוברט
מקנאמארה, שר־ההגנה בממשלות קנדי ו־ג׳ונסון;
תיאודור סורנסון, בשעתו מיועציו
של הנשיא קנדי המנוח; ובארק מארשל, לשעבר
סגן התובע הכללי בממשלת ארצות-
הברית.
תוצאות התייעצויות ששת הימים היו:
#1הפנייה הדרמאטית והרגשגית בטל־ויזיה,
מחושבת לפרטי־פרטיה, שנועדה לזעזע
את ליבם של תושבי מסצ׳וסטס ולה־

משפט בן 12 דקות
ך* תירות אלו התגלו רק השבוע, שי־
^ שה ימים לאתר התאונה, בעת שידור

של הפגוש האחורי, וקצהו התחתון של מיכל הדלק. על אף עומק
המיס הרדוד במקום, לא הצליחו קנדי ושני ידידיו לפתוח את דלתות

גשו המוות
מעל הצר
הגישרון וחסר ה־

1ד 1דךך זוהי מכונית האולדסמוביל השחורה של הסנאטור אדוארד קנדי, בה
מצאה את מותה מרי ג׳ו קופצ׳נה, המזכירה הבלונדינית בת ה־ .29 כאשר

עפה המכונית למים, היא התהפכה על גגה. מאחר שכל החלונות היו סגורים במכונית

ממוזגת האוויר, לא נמלט ממנה כל האוויר גם כאשר פתח הסנאטור קנדי את דלת הנהג
והצליח להימלט מטביעה. כיס־אוויר גדול נשאר זמן רב במכונית, שעשוי היה להשאיר
את מרי זמן רב בחיים. בתמונה זו נראית המכונית בעת תחילת פעולת המשייה.

סנאטור קנדי ואשתו בהלוויית מרי ג׳ו קופצ׳נה. קנדי לובש
לצווארו חגורה אורטופדית, בעיקבות חבטה שספג בתאונה.
הבעתה של אשת הסנאטור קנדי חתומה וקפואה ולא ניתן ללמוד ממנה על רגשותיה.

סו ואשתו

ביאם לידי רחמים על הסנסור המיסכן, די־תמים
— ולהשכיח מהם את העובדה שהוא
אשם למעשה ברצח מארי ג׳ו קופצ׳נה.
#הודאה מיידית מצידו של קנדי בהאשמה
של נטישת מקום התאונה בלי להודיע
למשטרה. הודאה זו גרמה לכך שלא
ניתן היה כלל לחקור את הסנטור. משפטו
נסתיים 12 דקות לאחר שהתחיל. קנדי נשפט
לחודשיים מאסר־על־תנאי — המינימום
הקבוע בחוק.

ו037 יס דרמאטי
שידור הטלוויזיה הרגשני התייחס

^ טד בן ה־ 37 לשמועות שרתחו בציבור,
הכחיש שהיה שתוי בעת המיקח־״ טען כי
״לא היתד. כל התנהגות בלתי מוסרית״ בינו
לבין מרי ג׳ו. יחד עם זאת, טען, הוא
נוטל על עצמו את מלוא האחריות למעשהו.
משום כך הודה באשמה, הסביר — ומשום
כך ביכולתו גם להבין אם אזרחי המדינה
יחליטו שאין הם רוצים בו יותר כסנטור
שלהם.
אולם הוא לא טרח להבהיר בשידור, כיצד
הוא מציע לקיים למעשה את הצבעת אי־האמון
בו. מומחים תיארו את השידור כתכסיס
הפוליטי הדרמאטי ביותר בארצות־הברית
מזה שנים רבות.״
השידור נערך שעות ספורות בלבד לאחר
המשפט. בתום המשפט תקפו עיתונאים את
דומיניק ארנה, מפקד משטרת אדגרטאון,
שבתחומה אירעה התאונה, ושהיה אחראי
על התביעה. הם תבעו לדעת מדוע לא הו־מסד.

ל-ו דו

האב השמד

ג׳וסף קופ־צ׳נה,
אביה
של הטובעת, בלוויית, כשלצידו בתו השנייה.

סנטור, על שהם לא הודיעו למשטרה על
התאונה. מפקד המשטרה השיב שהוא שבע
רצון מגזר־הדין שניתן נגד הסנטור, ושלגביו
התיק סגור.

זייף ככחיגות
שאלה היא רק, באיזו מידה יסכי-
ן | מו גם הבוחרים האמריקאים לראות את
התיק כסגור. עיתונאים זריזים מיהרו להזכיר
לקוראיהם, בהקשר למשפט, שאין זו
הפעם הראשונה שבן־הזקונים של בית קנדי
בורח מן המערכה: הפעם הראשונה אירעה
בהיותו סטודנט באוניברסיטת הארווארד המפורסמת.
הוא נתפס אז כאשר שלח תלמיד
אחר להיבחן במקומו. למרות שם משפחתו
המפורסם, סולק אז טד מהאוניברסיטה, ואביו
נאלץ לשלם הון תועפות כדי שאוניברסיטה
אחרת תסכים לקבלו לבין כתליה.
ייתכן שהבוחרים יזכרו עובדה זו, כאשר
ירוץ טד קנדי בשנה הבאה לבחירות לתקופה
נוספת בסנאט, ועוד שלוש שנים, כאשר
ירוץ בבחירות לנשיאות ארצות־הברית. אם
ירוץ.
ייתכן שהם יזכרו אז, שהמועמד החתיך,
בעל החיוך שובה הלבבות, חלף בריצה,
בליל יולי אחד ב־ , 1969 על פני חמישה
בתים, שבכל אחד מהם היה טלפון, ולא
נכנס לאף אחד מהם — בעוד שבקרקעית
הנהר היתד. כלואה במכוניתו מרי ג׳ו קופ־צ׳נה,
כשהיא מגלה את שארית החמצן המעט
שנותר במכונית, ומייחלת לעזרה שלא

זוהי הנקודה בה מפה האולדסמוביל מכונית

מלכה נבחרה בהטלת מטבע * מה עושות נערות
הגוגו כשנמאסו הדיסקוטקים? דולצ׳ה ויטה נוסח זיכרון
*ץ אז ימי הבארון ועד לפני שבועיים
התנהלו החיים בזיכרון בשקט ובשלווה.
כל ויכרונאי נהג להיוולד בזיכרון, ולהתחתן
עם זיכרונאית כדי להביא לעולם זיב־רונאים
קטנים, וחוזר חלילה.
בימים היה מעבד את אדמתו, ובערבים
היה משחק רמי כמו כל ישראלי הגת, או
שהיה לא חשוב.
וכו׳ ונו׳ וכו׳ עד שהגיעה לזיכרון הרבולוציה
בצורת מין מוסד הקרוי בלע״ז
דיסקוטק. הדיסקוטק הזה נקרא קאפרי, מנגנים
בו טוויסט, רוקדים פאסו דובלה, והוא
משמש מקור גאווה לכל המושבה.
עוד לפני שפתחו אותו, באה כל זיכרון
לראות ולהתרשם, וגם לתת עצות איפה
לבנות את הבאר, או ״אולי כדאי לפתוח
במקומו סטקייה.״
זיכרונאי אחד שנחה עליו המוזה לא התאפק
וצייר על הקיר פראסקו בצורת וואמפ
שרועה על דרגש בפוזה מפתה, ואת החברות
שלה.
בסוף היה הכל מוכן. הדיסקוטק נפתח,
וכולם באים לשבת קצת, לראות את ה־וואמפ
וגם לראות אם שמעו בקולם ואיך
זה יצא. בעיקר גדולה השימחה בליל שבת.
הזיכרונאים נועלים את ביתם, על הדלת
משאירים פיתקה ״המפתח בעציץ״ ,והולכים
לבלות.
גם חובבי מוסיקה ובילוי ממקומות רחו־

פנינה מחדרה: אני פרפרית

111)^1 0

1! 1^ 1

הקהל והוואמפ: אולי כדאי לפתוח סטיקייה?

שחיהי ^ו די דלדייז-דל ידוו תי חי* __דגזזורירזו *ירוי*

קים יותר נוהרים לדיסקוטק וממלאים את
כל המקומות שנשארו.
פנינה, שחרחורת בת ,( 17״אני פרפרית״)
מדגימה עם החברים שלה סירטאקי נוסח
חדרה. ממול עונה להם אליעזר בפאצ׳אנגה
זיכרונאית טהורה, ודורך על רגלה של עלמה
מלאת גוף בתוך שימלת ערב ארוכה.
הערב זה לא סתם ערב. הערב יופיע
הזמר אריס סאן. ברחוב כבר מזמן מחכים
לו המעריצים, וליד החלונות מצטופפים
זיכרונאים עניים ומסתכלים פנימה בעיניים
כלות•
אין להם עשר לירות לשלם עבור הכניסה,
אז אולי ישמעו קצת אריס סאן מבחוץ.
ועד אז הם מסתכלים על שפרה ליידרמן —
הבחורה הכי יפה בזיכרון. באמצע השבוע
עולה כניסה רק שש לירות, לחיילים חמש
ולחיילים עניים כלום. אבל מנהל הדיסקוטק,
אורי ריטוב, הוא בחור טוב, ומכנים את
הזיכרונאים העצובים חינם גם היום.
ככה זה בזיכרון. ובכלל, אין דין דיסקוטק
זיכרונאי כדיסקוטק תל־אביבי. למשל:
כשתל־אביבי יוצא למילואים ושומע שאשתו
מבלה בדיסקוטקים, בוערת קינאתו כאש
ומדירה שינה מעפעפיו. אבל זיכרונאי לעוט*
זאת ישן דווקא טוב מאוד, כי מה
יכולה בבר אשר, לעשות כשהדודה, החותנת

נמאסו הדיסקוטקים -יחי שקספיר !

ויום שם
ך* יד שהכחידה את חנה יפרח כמלכת
( | הנע־נע (גוגו בלע״ז) של פסטיבל הקצב
שייכת אומנם לתעשיין צדוק לוי, אבל
לאמיתו של דבר היתד, זו יד הגורל.
גורלו של הכתר נחרץ בהטלת מטבע.
עץ או פלסטיין. ראש או זנב. חנה השחרחורת
או אתי הבלונדית?
כך זכתה חנה בכתר ובתואר מלכת הנענע
.1969 ראינו את אתי וחנה רוקדות,
שוחחנו איתן ארוכות, אך עדיין איננו יכולים
להחליט ביניהן, אז תחליטו בעצמכם:
שתיהן דוגלות בתורת האכסיסטנציאליזם
של סארטר. הן עצמו אולי אינן יודעות על
כך. אולי אפילו לא שמעו על סארטר
ותורתו מעולם. מה שברור זה שהגיעו
לאותן המסקנות. אתי אומרת:
אני לא מתכננת לי שום דבר, ומה שיהיה
יהיה.
אני לא בורגנית ולא תהיה לי משפחה.
אני לא מאמינה שאתקשר פעם לאדם
אחד, ני אני יום פה ויום שם.
חנה אימרת:
להתחתן? מה פיתאום?
ואם כבר להתחתן, אז עם אחד שלא
יהיה עשיר ולא יהיה עני.
חנה הוסיפה, שגם לא עם אחד שרגיל
ללכת לדיסקוטקים. אבל זה כבר לא אב־סיסטנציאליזם
לשמו.
לאתי נמאסו הדיסקוטקים, לכן ביקשה
לקבל במתנה את כל כיתבי שקספיר, כדי
שיהיה לה מה לקרוא.
בין חלום ליל־קיץ ואגדת החורף מקודד,
אתי לקפוץ קצת לאילת, או לנסוע לירושלים,
כי יש לה עכשיו חופש מהלימודים.
באילת יש לה ידידים טובים ובירושלים
״אני מסתובבת באווירה פוליטית קיצונית.״

לחנה נמאסו הדיסקוטקים. די. עכשיו
היא הולכת לטייל בדיזנגוף, או לקולנוע,
או לבריכה או שהיא סתם יושבת בבית.
אבל דדבר שהיא הכי אוהבת זה ללכת
לבלות עם החבר׳ה הקבועים שלה, תיירים
מצרפת, כאלה עליזים שיודעים לעשות

המלכה חנה: כתר בזריקת מטבע

^ למוד לשיר זה קל. הולכים לשיעור
/אצל המורה לזימרה, מוציאים קולות
דקים מהפח, לפי התווים, והמורה אומרת
״לא כך,״ או ״זה לא טוב.״
לציפורים ישנה שיטה אחרת ללימוד זימ״
רתן: שיטת ההדגמה. אריק אמיר ,47 ,למד
אותה היטב.
״נולדתי בתל־אביב הקטנה,״ סיפר השבוע
.״בילדותי נהגתי ללכת ברגל מנווה״
צדק לבריכת גן־הדסה, דרך החולות והגפנים
של מלח.

הנשר כחצר

ה חיו ת

שלי

״הייתי יושב לנוח באמצע הדרן הארוכה
בין קוצי סברס, ושם למדתי לאהוב ולהכיר
את קולות הטבע. הציפורים הן המורות
הטובות ביותר לזימרה. כשהייתי שו־
אנשים הווידוי
של ספיר
השבוע הלך ח״כ גח״ל, מרדכי־חיים
שטרן, לשבור שביתה. הוא החל מחלק

א רי ק

רק בקולה של ציפור מסויימת היא היתה
מייד עונה לי בציוץ, לאסור — כך אתה
צריך לשרוק.״
כן, בעצם, החלה הקאריירה שהפכה את
אריק אמיר ל״אריק מחקת החיות״.
אבל מכיוון שאי־אפשר לחיות מחיקוי
קולות, משמש אריק אמיר מוה עשרים
שנה כמורה לריתוך בבית־ספר סיקצועי.
לאחרונה הוא שילב את אהבת והכרת החיות
שלו עם מיקצועו, והוא החל לרתן
חיות מפיסות ברזל מושחר.

חיות של אריק מוצבות בביתו
( | שבצפת, בתערוכה הפתוחה למבקרים.
כדאי לכל המזדמן לצפת לבקר בביתו
של אריק אמיר ,״גן־העדן הפרטי שלי,״ כפי
שהוא מכנה אותו, ובצדק.
לפני כמה שנים רכש חורבה בפרוטות,
ומדי שנה נהג לבלות את חודשי הקיץ
בבניית המקום, עד שהפכו לגן־עדן.
את הכל עשה במו ידיו: אינסטלציה, חשמל,
ריצוף ובנייה•
בביתו השתדל לשמור על סיננון מזרחי
עתיק, וכן הנכנס לחצר מוצא מימינו מש־אבת־מים
עתיקה, ומעל ראשו גיג׳ית המ־

ך * חצר מכוסה בגפן מטופחת, כשבכל
} ) פינה מצויים כדים עתיקים ופסלי־חיות
של אריק אמיר.
בפינה, מקום בו אוהב להסתתר עכביש
אמיתי, מצוי עכביש־ברזל בגודל של סטר.
בכון יושב לו ינשוף־ענק, והרק מכסה את
פתח המרזב,
פסל מרשים אתר הוא רגל של נשר האוחזת
אבן־בליסטרה אמיתית. לפי מימדי
הרגל, הנשר כולו היה צרין להתנשא לגובה
של שמונה מטרים.
מי שמעדיף חיות אמיתיות על־פני פסלים
מובטח לו שיתאהב במק׳ ,כלב הקולי
לאסי היפהפה של אריק, הנקרא על שם
מק־דונלד, הרס״ר שלו בבריגדה העברית! .

אריק וכלכו מקי

השנייה. רק אז לקח אותה בעלה לבית־חולים
איכילוב, שם נותחה. חדרה הסך תוך
שעות ספורות לתערוכה מתמדת של מאות
זרי פרחים # .הבדיחה האחרונה המתהלכת
בארץ: אחותה של ג׳אקלין אונאסים
מטלפנת אליה ושואלת מה היא עושה .״אני
שוכבת עם סינוסיטים,״ עונה ג׳אקלין .״ריבונו
של עולם,״ קוראת האחות הנרעשת,
״את כבר בוגדת באריסטוטלס בוגדת,
לא בוגדת, השבוע חגגה ג׳קי את יום-
הולדתה ד,־ ,40 ובין המתנות הרבות שקיבלה,
היתד, גם אחת מחידושי האופנה: זוג
עגילי־זהב שצורתם העתק מיניאטורי של
החללית אפולו • .תת־אלוף מוטה גור
הוא אדם עסוק מאוד. אך פה ושם הוא
מוצא גם זמן פנוי בשביל משפחתו. השבוע,
למשל, נראה מוטה בבריכת השחייה
של החוף הירוק שליד נתניה, משתעשע
כיתר של אריק
עם בנו. הוא ערך תחרות־שחייה וקפץ למים
כשחולצה לגופו, ואפילו אכל ארוחת
צהריים במיסעדת הבריכה, יחד עם בני
ביתו # .באחד מערבי השבוע שעבר ביקר
בחור ערבי צעיר, מהשטחים המוחזקים,
במועדון הלילה עומר כאיים. באותו ערב
שמשת בלילה כניברשת ויוצרת תאורת־ \ הופיעה במקום הזמרת יפה ירקוני, ש,בין
שאר שיריה היה גם השיר נאצר מחכה
צללים מקסימה.
לרבין. האורח הערבי נבוך בתחילה, אך
הפריט המעניין ביותר הן האבנים בהן י
השתמש אריק לבנייה. אלו הן אבנים של>
כל מיני מיבנים עתיקים שנהרסו ברעידות־ !
אדמה שפקדו את צפת במשך מאות שנים, י
והידרדרו לוואדי. על־גבי חמור העלה אריק י
את האבנים המעוצבות, שעל כמה מהן
חרותות כתובות בעברית, ערבית ורומית.

מכתבים במקום המורים השובתים. בלוויית
כיסוי עיתונאי מתאים, כמובן. ח״ב שטרן
הצדיק גם את צווי־הקריאה שהוצאו נגד
החורים. מעניין מה היה אומר הח״ב הנכבד
לו בזמנים רגילים היו החזרים מופיעים
לעבודה רק יום אחד בשבוע? כי זהו
בערך מצב נוכחותו של שטרן בישיבות
המליאה של הכנסת השישית. וגם זה בקושי.
הסיבה ששטרן הפר את שביתת ה־

דוודים: התנגדותו להוספת כמה לירות בו-
דדות למשכורת הדוורים, בטענה שזה יפגע
במשק הכלכלי של המדינה. וכל זה למרות
העובדה שחברת רסקו, אשר שטרן עמד
בראשה שנים רבות, גרמה לאוצר המדינה
הפסד של למעלה מ־ 70 מיליון לירות. אילו
היו משתמשים בכספים שבוזבזו לריק בחברה
זו, לטובת המורים, לא היתר. פורצת,
במשך 20 השנים הקרובות, שביתת דוודים.
י• השבוע הסתבר כי מזכ״ל העבודה, השר
פינחס ספיר, לא טיפוס כל־כך גרוע
כמו שהוא נראה. גילתה העיתונאית זיוה
י רי ב :״מסתבר שבפעם האחרונה שספיר
נישק בחורה זרה, היה לפני ארבע שנים.
התקבלו אז תוצאות הבחירות על נצחון
המערך, וספיר תפס את החברה הראשונה
שעמדה לצידו, ונישק אותה על הפה לעיני
כולם.״ תכונה אנושית נוספת אותה מגלה
יריב: גם השר פינחס ספיר מסמיק לפעמים.
ובייחוד כשהוא מדבר על המין היפה.
אפילו וידוי הצליחה העיתונאית להוציא
מפיו :״אני מסתכל כמו כל אדם נורמאלי
על נשים יפות,״ הוא סיפר. אבל הגילוי
הפיקאנטי ביותר של ספיר הוא הסיפור
הבא :״אני זוכר, כשלוי אשכול ואני
היינו מטיילים ברחוב, ואשכול היה רואה
בחורה יפה, היה צועק לי בהתרגשות:
,פינחס! פינחס! תרכיב מהר את המשקפיים!
אתה לא יודע מה שאתה מפסיד!׳״ י • מסתבר
שלא כל המעריץ את השר משה
דיין, מוכן לקרוא אותו. ולראייה: ספר
חדש ובו קובץ נאומים של השר, שיצא
לאחרונה, נמכר בפחות מאלף עותקים.

בוגדת,
לא בוגדת

מוטה גור משתעשע עם כנו כבריכה
זמן פנוי

עורך ידיעות אחרונות נוח מוזס היה
במיקלחת, כאשר שמע צעקה חדה מן המדרגות
המובילות לקומת הקרקע של ביתו.
הוא זינק למדרגות, ראה את אשתו פולה
שוכבת על הריצפה, מתייסרת בכאבים.
כעבור כמה דקות קמה, אמרה שזה אומנם
כואב לה, אך היא תתגבר. היא נסחבה עם
הכאבים כל אותו יום, בגבורה הראוייה
למי שלחמה כפרטיזנית במלחמת העולם

טלי מפליגה
תחזור בזמן
בהמשך הוא גילה רוח ספורטיבית, והצטרף
לקהל בפיזמון החוזר # .שעה שבישראל
התכוננו אוהבי הנערות היפות לנשף הראשון
של בחירת מלכת המים ,1969 עלתה
המלכה על השנה שעברה, טלי פרידמן,
על סיפון אוניית הפאר קתין אנה מאריה
בחיפה. פניה לסיור באירופה ובארצותיה,ב־רית.
היא תחזור ארצה בזמן להתחלת עונת
הלימודים החדשה בסמינר למורות בו היא
לומדת, וכמובן בדיוק בזמן כדי להכתיר
את המלכה הבאה של התחרות שתיערך בשני
לספטמבר בהיכל התרבות השחקן
יוסי כנאי הלך לשחות בבריכה. בדרך
ניגשו אליו שתי ילדות .״סליחה, התערבנו.
נכון שאתה שייקר, אופיר?״ שאלה האחת.
״לא,״ ענה יוסי .״את רואה,״ אמרה הילדה
השנייה לחברתה ,״אמרתי לך שזה שייקר,
מהגששים.״

פ7זו7ז> ה שבוע
• ראש־־הממשלה גולדה מאיר:
״לפי מיטב ידיעתי, כל המקומות בכנסת
השביעית תפוסים, אך ייתכן שנותרו עוד
כמה מקומות עמידה.״

• סגן ראש־הממשלה יגאל אלון :
״יש לברר דברים לגופם, ולא לגופותיהם
של חברים.״
• #שר הביטחון משה דיין :״אני
אישית לא רוצה להיות ראש־הממשלה. אך
אם יבקשו ממני יפה אני חושב שאסכים.״

תה לשכנע את בעלה שיישאר כאן. אבל
בעלה אמר שאין לו מה לעשות בארץ. אין
לו עם סי לנגן כאן. שם הוא עובד ומצליח
וכאן הוא יהיה מחוסר עבודה.
היא חזרה איתו והמשיכה להתגעגע ל־

שלוש אחיות פעם נוספת—וזביתה
ביום השבת היו אוליספיה, טריאנה
ואקרופוליס סגורות. מישהו יכול היה לחשוב
שיש אולי איזה אבל אצל היוונים,
ובדיוק ההיפך הוא הנכון. היתד, אצלם דווקא
חתונה.
שלוש המיסעדות אולימפיה, טריאנה
ואקרופרליס התחילו מזה שהיו שלוש אחיות,
שהיו קשורות האחת אל השנייה בלב
יבנפש, ושלוש האחיות הללו פגשו
שלושה יוונים, והשלושה יוונים התחתנו עם
השלוש אחיות, ופתחו בתל־אביב שלוש
מיסעדות.
לא סתם מיסעדות — אלא מיסעדות מצליחות
מאוד.
אף אחד בצמרת המדינה לא ידע ששלוש
המיסעדות שייכות לשלוש אחיות
ושלושה התנים, אבל באופן טיבעי התחילה
הצמרת לחלק את העבודה בתוכה.
לסקוב, ברלב והאלוף טל הלכו לאכול
באקרופוליס. דיין, יפה, עזר ויצ-
מן ו מו טי הו ד פנו לאולימפיה• בר־לב

הלך לסריאנה ומוטי הוד פסח על שני הסעיפים
ועבר לפעמים מאולימפית לטריאנה
ובחזרה.
לכן, לקראת החתונה של הבת של או-
לימפיה, בתו של שכתאי פרגסיס, התאגדו
שלוש המשפחות, שכרו אולם גדול
בהיכל הפאר. החתן, שהוא סתם אשכנזי,
שלמה הרשקוכיץ, נתן 50 אלף לירות
לשימחה, הכינו שולחן אחד נהדר וגדול
לכל האלופים, שולחן עוד יותר נהדר ועוד
יותר גדול לחברי־כנסת, ועוד שולחן לפיר־סומאים
ועיתונאים.
ובאמת לסקוב ויפה הגיעו. דיין, ברלב
ועזר ייצמן שלחו מיברקים. באו כמה
וכמה חיכים, כמה וכמה פירסומאים, כמר.
וכמה עיתונאים, והשימחה היתד, שלימה.
עמיקם מרביץ, שהיה צריך להנחות
את החתונה, אומנם לא הגיע, אבל החתונה
הנחתה את עצמה לבד. ארים סאן שר
שירים יוזניים, כל המשפחה רקדה, כל האלופים
אכלו, ובסוף כולם ביחד שברו את
כל הצלחות, לפי טהרת המסורת היוונית.

היא באה שוב לארץ. כולה קורנת מאושר,
וזה גם מתאים לשם שלה — כרמלה
קורן, עם מכנסיים אדומים, שיער אסוף,
פנים מאופרות, ובמסיבה שנערכה לכבודה
במועדון ענבר היא לא חדלה להגיד לכולם
כמה היא שמחה שהיא בארץ.
ובאמת היא שמחה. לפני תשע שנים
היתה זמרת בחיל־האוויר, וכל החיילים
אהבו אותה. במסיבות היא היתה רוקדת
עם משה דיין ועם עזד ויצמן, והיא
היתה הולכת לבלות על החבר׳ה והטייסים
חיזרו אחריה, והמכונאים חלמו עליה, וה־נווטים
דיברו עליה, וכשהיא סיימה את הצבא
היא נסעה לחוץ־לארץ כדי לרכוש גם
שם קצת הצלחה.
מסתבר שלא הכל קורה כמו שהבן־אדם
רוצה. היא פגשה שם בחוץ־לארץ את כני
נייגר, נגן תיזמורת, נישאה לו, ילדה לו
לפני שלוש שנים בת אחת, ולפני שנה
וחצי בן אחד, וכשהיא כבר רצתה לחזור
ארצה זה היה בלתי אפשרי.
היא באת כמה פעמים לביקור. היא ניס־

אן ״פרארי״-אז אשה
אני אומרת לכם, זד, ממש תענוג לראות
איך שלכל מטבע יש שני צדדים — שלא
לדבר על שלושה או ארבעה לפעמים.
זוכרים את הסיפורים בעיתונים, מלפני
שבועיים־שלושה, איך שנערת־הזוהר אילנה
פדרמן נדפקה בבית־המשפט המחוזי, כאשר
נדחתה תביעתה לפיצויים מהחייל שרצה
להתחתן איתר, והתחרט ברגע האחרון?
ודאי
נהניתם כולכם מהעסק, נכון?
אז נהניתם מוקדם מדי. כי השבוע בכל
זאת זכתה אילנה ב־ 4000ל״י, בעירעור
שלה בבית־המשפט העליון. אומנם 4000 זה
לא 50 אלף, אבל זה יותר מלא כלום.
וכששמעתי איך נראה המטבע מצידה
של אילנה, אז הסתבר לי שהתמונה שהצטיירה
של גרושה זקנה עם ילד, שפיתתה
צעיר תמים לחופה, היא לא כל־כך בדיוק.
לאילנה, מסתבר, הוסיפו בסיפורים, לצורכי
הדרמה, עוד שנתיים לגילה. האמת
היא שהיא בת ,28 ואת בנה היא ילדה,כש־היתר,
בת 17 וחצי. ולחייל עול־הימים הורידו,
גם כן בשביל הכיף, שלוש שנים, והאמת
היא שהוא בן ,25 לא .22
אז אם המיועדת היא בת ,28 והמיועד
הוא בן — 25 אז זה כבר שונה קצת

מאשר אם היא בת 30 והוא בן .22

לדברי אילנה, בכל אשם האדון אברהם
יעקב ראוט -אביו של דוב, הארוס
את הלמצוא
אותו:
משהו

שהתחרט.
מסתבר שהאבא הזה עזב
בית כאשר בנו היה עדיין ילד, ונסע
את עתידו בגרמניה. ואכן הוא מצא
הוא פתח שם באר, או מועדון, או
כזה, וראה חיל בעמלו.
מדי פעם היה קופץ לישראל, לבקר את
בנו שגדל במוסדות שונים. במשך שלוש
השנים שאילנה ודוב היו חברים, היא לא
ראתה את האב אף פעם. רק שבועיים לפני
החתונה שלא התקיימה, כאשר אילנה
כבר שכרה דירה וריהטה אותה, בעוד ארו

משרת בסיני — הופיע פיתאום האב,
זרק באילנה מבט — והודיע לבנו שהוא
מתנגד לבחירתו.
הבן, הפוחד לדברי אילנה פחד מוזת
מאביו אוהבו, נכנע ללחץ — בייחוד לאחר
שהאב הבטיח לו מכונית פרארי. שיטת
המקל והגזר.
והיה זה האב שבשעת העירעור השבוע
בבית־המשפט העליון, הציע לשלם לאילנה
4000ל״י ואת כל הוצאותיה — העיקר
שתבטל תביעתה, ובעיקר את צו־עיבוב־היציאה
שהוציאה נגד בנו.
אילנה הסכימה ולקחה את הכסף. שלא
נדע יותר מצרות.

השובב העצוב
חייל יפהפה, שרגלו היתד, נתונה בגבם
מכף הרגל עד אי־שם, ישב עצוב בקפה
כסית והביט בחתיכות שעברו בדיזנגוף.
החתיכות הביטו בחייל היפה וגם הן נעשו
עצובות.
כשהן עברו בבוקר הן ראו אותו, כשהן
עברו בצהריים הן ראו אותו. רק כשעברו
בערב עם חבריהן הוא לא היה. פה נורא
סיקרן אותן, ולמחרת כששוב ישב החייל
מהבוקר עד אחרי הצהריים עצוב הן חייכו
אליו והוא חייך אליהן בעצב והן אזרו
עוז וניגשו לעודד חייל עברי פצוע שיושב
משועמם בבית־קפה.
ותתפלאו — הגישה הזו דח־קא עזרה.
כך החלה הקאריירה של מוקי זמיר
( ,)21 הנחשב כיום לנער־פלא בכל מה
שקשור בחתיכות.
בכלל, מוקי, המסיים בימים אלה את
שירותו בצבא, הוא חייל יוצא דופן. יש
לו דירת־גג משגעת בסביבת כסית, עם
ציורים מעשה ידיו, עם בגדי חתיכות שנשא
רו אצלו למזכרת, עם פתקי־אהבה התלויים
על דלת ביתו. והעיקר — עם מאות
תכשיטים מעשה ידיו להתפאר.
כי נוסף להיותו החתיך התורן של ״בין
קליפורניה לנסית״ ,הוא גם יוצר התכשיטים
הנערץ על צעירות האוהבות להתקשט
בעדיים, טבעות ומדליונים.
״מוקי, שאינו ביישן במיוחד, נוהג לשיר
כל היום את השיר אני מרגיש כמו מלך.
אצבעות ידיו מפוסקות, כדי שכל אחד
יראה את עשר היצירות שעליהן, וחזהו
המנופח מבלים מגן־דויד מעשה ידיו.
את תורת יצירת התכשיטים למד לבד.
כי ג׳אן פול ואלרי, האיש ממנו רכש

את סוד היצירה שלו. כיום הוא וואלרי
מתחרים על שוק החתיכות הדיזנגופי.
מוקי מתכנן עכשיו ליצא את יצירותיו,
וכבר יש לו הזמנה ראשונה שבאה לו מ כן,
תיירת אמריקאית, שהיא במיקרה אחת
מאותן חתיכות שראו פעם חייל עברי עצוב
יושב בבית־קפה ומביט על החתיכות העוברות
נדיזנגוף.

ארץ, ולאט לאט התחילה הארץ להתערבב
ביחסים ביניהם. כשהיה ריב היכוח, תמיד
נכנס העניין של השיבה הביתה.
עכשיו היא שוב כאן, עם שני ילדיה.
היא באה לשישה שבועות והיא מנסה ל
כרמלה
קורן
תכנן איך להישאר כאן לתמיד .״אנחנו לא 1
מתגרשים,״ הסבירה ,״אבל אני רוצה לח־זיר
לאי׳!• זי אי׳! שלי, ולו אין מה לע1
שות
כאן.״

זה אופי !
סמדר דרור וידידתה הפרוונית נסעו
להן לטייל ביום השבת בערב ברחובות
תל־אביב, ובדיוק כשהגיעו לארלוזורוב פינת
בן־יהודה התנגשו עם דויד הטבח של
הפעם ועם אשתו.
המכוניות שלהם נשארו ברחוב, וכל המתנגשים
הגיעו לבית־החולים איכילוב עם
זעזוע־מוח.
בהתחלה עוד היה בית־החולים שקט ולבן,
כמו בית־חולים, אבל בהמשך הערב הוא
התחיל לשנות צבעים. קודם הגיע לבקר
את מזועזעי המוח המלצר של ענבר ואיתו
כל הדיסקוטק כימעט. אחר־כך באו פרדי
ורפי ואיתם חצי הפאב, ובסוף באו גם
החברות הציבעוניות של סמדר. ואם לא
התחילו לרקוד שם בבית־החולים, סימן שזה
בית־חולים עם אופי.

תמרורים

נולדה לגיבור המעדבונים האיטל־ג׳וליאנו
ג׳ מה, ולידידתו מוייס,
ידי
שלוש שנים,

:טליה רוכרטי,

:תס הבכורה. כי-
יון אין השניים
.שואים, אך זד. לא
!נע מהשחקן להו־יע
כי הוא ״מאו־
2זר וגאה, ורוצה בילדים
רבים נוס־
!ים.״ שם הבת :

:׳וליאנה.

נחוג בירד
זולים, במסיבה רבת
משתתפים במלון ה־זלד
דויד, יום־הולדתו ה־ 26 של הס-
זודנט למשפטים ועורך כתב־עת הסטודנטים
האנטי־מימ־סדי
דווקא — אבי
(כרדוגו) הכרמלי.
אותה מסיבה עליזה
נוצלה גם כדי לחגוג
את הפרידה הזמנית
בין ברדוגו
וארוסתו, הסטודנטית
למשפטים מרי
פול, הנוסעת לחום־
שת־מולדת בארצות־הברית•

כרדוגו
במדינה ביח־שאן
פגז
ראשון
התפוצץ וגסל
בתודעתו של הישראלי הממוצע מעורר
השם ״בית־שאן״ אי־נוחיות ונקיפות מצפון.
אי־נוחיות — בגלל אווירת האבטלה, השיממון
והמצוקה האופפים עיירת־עולים שכוחת־אל
זו. נקיפות מצפון — בגלל אותה ילדה
קטנה שלא תישכח עוד, שהטיחה בפני ישראל
השבעה, בעת השידור הרדיופוני המפורסם,
:אני רעבה.״
בראש העיירה מלאת הבעיות עומד, מזה
כשנה, יעקב מחלוף, המייצג את הקואליציה
בין הדתיים לגח״ל במקום. השבוע, עם התחלת
ההפגזות הראשונות של מלחמת הבחירות
הקרבה ובאה, ספג מחלוף מטח ראשון.
בין הטענות שהועלו נגדו: שהוא זדי המעכב
את בניית בית־הספר המיקצועי עמל במקום,
למרות שכבר הוקצב לו תקציב — רק בגלל
שאין זה בית־ספר דתי.
שני שטיחים כמתנה. אולם בדרך־
כלל לא נשאר ראש־המועצה חייב, ידע להסביר
כל טענה שהועלתה נגדו. דוגמות
אחדות:
• ליאון ביטון הוא בעל קיוסק בבית־

#אהרון דאהר הוא קצב מקומי, אצלו
נהג בנו של ראש המועצה לקנות בשר מדי
יום — בהקפה. כאשר הגיע החוב לסך 1100
לירות, תבע הקצב את ראש המועצה למשפט.
אולם אז הזכיר מישהו לקצב, לפתע,
שהוא עצמו חייב 2800 לירות מיסים למועצה.
בעקבות כך ביטל דהאן את תלונתו,
ומאז מוקפאים שני החובות של הצדדים,
אהדדי.
תשובת מחלוף :״דאהן זדי שוקם על־ידי.
אני לוויתי 1100 לירות בבנק כדי לעזור
לו לפתוח את האיטליז שלו, ואת תמורתן
קיבלתי בבשר. זו זכותי. נכון שהוא הגיש
נגדי תביעה, אבל אחר־כך הוא אמר שזה
בגלל שהסיתו אותו נגדי.״
#כאשר קצין המחוז הוציא את מכוניתו
של ראש המועצה למכירה פומבית, זכה
במיכרז, במיקרה, אחד מידידיו של מחלוף.
הוא קנה את המכונית, ששווייה 18,000 לירות
— ב־ 18,500 לירות בלבד.
תשובת מחלוף :״נכון שחבר שלי זכרי ב־מיכרז.
אולם זה דייה מיכרז חוקי, שאושר
על־ידי קצין המחוז מר רוזנברג.״
> #אביו של מחלוף מועסק בשלוש משרות
שונות: משגיח על הכשרות בבית־החרו־שת
לטקסטיל בעפולה; פקח המועצה הדתית
בבית־שאן; ועובד המועצה המקומית במקום

אולד קונטיננטל סקיוריטיז אנד פייננס קוס־

פני לינזיטד, אשר כתובתה בשווייץ. בתחתית
המכתב הופיעה חותמת־גומי של החברה,
בתוספת חתימה מקושקשת.

התארסה .

במסיבה משפחתית,
תו היחידה של השחקן מרצ׳לו מסטרויאני,
:רכרה בת די־ד , 1עם ידידה הקבוע מר־ן
ו סורדי בן •2071 האירוסין באו לאחר
והשניים הצליחו לקבל את הסכמתו של
סטרויאני, שהתנגד לידידות ההדוקה בין
שניים, בטענה כי בתו עדיין תלמידה וצירה
מכדי לחשוב על נישואין. יום לאחר
מסיבה יצא מרצילו למוסקבה, שם הוא
צטלם לסרט וזחמניה, יחד עם סופיה לורן,
שתו לא התלוותה אליו. לעומת זאת נודע
י ידידתו, פיי דונאוויי, עומדת לצאת ל-
יור ברוסיה.

כתב-ערבות
ותלונה למשטרה
* * הלא מצא חן בעיניו של תומר? מ־סיפורו
במשטרה מסתבר, כי לא מזמן
נתקל במודעה בלוח של מעריב, בה נאמר:
למשקיע הנבון: רווחים גבוהים ובערבות
בנקאית. אפשרי הצמדה לדולר .״שחל להשקעות״
,אלנבי , 113ק״ב.611504 ,
הוא פנה לחברת שחל, הודיע שיש לו
5000 לירות, אותן הוא מעוניין להשקיע

נישאו בשני טקסים, המנצח ההודי,
בר כת הפרסים, זוכין מהטה ()33
־,שחקנית האמריקאית ;נפי קו־כאיק (.)33
טקס הראשון נערך בכנסייה המתודיסטית
ל לום אנג׳לם, ואילו השני, לפי כללי
רואסטרה, נערך במלון בל־אייר. כשושבין
זתן שימש הפסנתרן דניאל ברנבוים, ואיי
את תפקיד הסדרן הראשי ואחראי על
סדר וטל על עצמו הכנר הראשי של תיד
־רת לום אנג׳לס, דויד פריסינה. אשתו
קודמת של מריטה נישאה לאחיו, איש־
!קיט.
מונה על־ידי הממשלה, כפרקליט
!דינה, המשפטן גפריאלכך 42 יליד
מניה, שעלה לארץ ב־ , 1940 החל לומד
טפטים באוניברסי-
1ירושלים ולאחר
קיבל מילגת־כבוד
זעם ממשלת־המנ־
! ,המשיך בלימו־ו
באנגליה. שירת
והשתחרר
:די״ל
ירגת סרן, וב־
; 19 הצטרף לפרק־טות־המדינה.
הטפט
המפורסם בתר
בו השתתף,
:וזרו של התובע,

ד, משפט אייכמן.
וני כמרי חודשים
יה שמו שוב לכותרות, כאשר נשלח ל־וייץ
לטפל בשיחרורו ממעצר של מרדכי
ומים. בארבע השנים האחרונות שימש בך
:ישנה לפרקליט המדינה שפרש, צבי בר־נ
פטר בירושלים, בגיל ,60 מי שמש
עם הקמת המדינה כמזכיר מועצת
!דינה הזמנית, ואחר כסגן מזכיר הכנסת
ום כינונה ועד יום מותו — אשר
דון. יליד פולין, מפעילי תנועת תורה
בודה בפולין, עלה לארץ ב־ , 1936 כיהן
זכיר מרכז העבודה של הפועל המזרחי
וכיר האיגוד הארצי של פועלי היהלומים,
ם ב״ 1961 את לימודיו באוניברסיטה ה־רית
בירושלים וקיבל תואר ב״א בהים־
־יה של עם ישראל ומדעי המדינה. הוציא
רד. ארוכה של ספרים, ובכללם ספר
ידי על הכנסת, המשמשים חומר לימוד
וגיס למדעי המדינה בכל ריאוניברסיט־ז
בארץ.

ץ כונית לכנה נעצרה ליד מטה משו)
טרת תל־אביב. גבר צעיר ושחרחר, לבוש
בהידור, יצא ממנה ופנה אל המטה.
שם ביקש את רב־פקד בנימין זיגל, הממונה
על מיחלק ההונאות, כדי למסור עדות על
מעשה שאירע לו.
אבנר תומר היה דובר תנועת החרות ב־חיפה.
לא מזמן עבר לעסקים פרטיים, בעסקי
מימון וביטוח. תוך כדי כך, כפי שהסביר
בעדותו, גילה פרשה המרעידה כיום את
יסודות עולם הכספים הישראלי.
בידי תומר היה תצלום של מכתב המופנה
אליו ואשר בו נאמר:
״לבקשת שחק קרן להשקעות בע״מ הננו
ערבים בזה לסך — 5000.ל״י (חמשת אלפים
לירות בלבד) ומתחייבים לשלם לך את הסך
הנ״ל ביום קבלת דרישתך הראשונה, מבלי
שיהיה עליך לבסס את דרישתך, וכנגד מסירת
כתב זה ל דינו. ערבות זו תהיה צמודה
לשער הדולר הרשמי של מדינת ישראל, שהוא
כיום 3.50ל״י לדולר. במיקרה של
שינוי שערים עד ליום הפרעון, הננו מתחייבים
לשלם את ההפרש.
״דרישתך חייבת להגיע לא לפני 26.12.69
ולא אחרי .26.1.70 אחרי התאריך הנ״ל
תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו
זו אינה ניתנת להעברה.״
בראש המכתב התנוסס השם, באנגלית:

ראש מועצה מחלוף
משמיצים, ומשמיצים

שאן. כאשר בנה ביטון החולני תוספת ללא
אישור לקיוסק שלו, הוצא נגדו צו הריסה.
כדי להפסיק את הפעולות המשפטיות נגדו,
נתבקש ביטון להביא במתנה לראש־המועצה
שטיחי־קטיפה יקרים: אחד לראש המועצה
עצמו והשני לישראל קניג, קצין המחוז. ואכן,
ראש המועצה טרח והסיע את ביטון,
יחד עם השטיח, אל ביתו של קניג בנצרת
עילית, שם מסר את השטיח לידי אשתו של
קניג. עובדה זו אושרה על־ידי קניג עצמו,
שהבהיר כי החזיר את השטיח למחלוף באמצעות
שליח.
כאשר, מאוחר יותר, לא נפסקו הפעולות
המשפטיות נגד ביטון, התייצבה אשתו בפני
ראש המועצה בזעקות אימים. כתוצאה, הוד
זיר לה מחלוף את אחד השטיחים, ותמורת
השני שילם לה 300 לירות — בדיוק מחצית
ממחירו.
תשובת נזחלוף :״משמיצים. הבחירות התחילו,
אז משמיצים. אני פשוט רכשתי שטיח
ב־ 300 לירות ורציתי לתת אותו במתנה למר
קניג כאשר הוא נכנס לדירה חדשה. אצלנו,
עדות המזרח, נהוג תמיד לתת מתנה בהזדמנות
כזו למלך, לשר, וכדומה. אבל מר
קניג החזיר לי את השטיח, בלוויית הערה
שהוא שונא מתנות.״
#בערב חול־המועד פסח האחרון הביא
ראש־המועצה לעיר רקדנית־בטן כדי לשמח
את לבב התושבים, ובסיום ההופעה התלווה
אל הגברת לביתו של ידיד. שם סיימו את
השמחה ויעקב מחלוף אף שילם רבע מן
ההוצאות.
תשובת נחזלוף :״באמת היתד, רקדנית ב־בית־הפועל,
ואחר־כך אני הוזמנתי לביתו
של סלים, אך לא מצאתי שם שום רקדנית.״

— על אף התנגדותה של ועדת־הסיווג ל־העסקתו.

אחותו של ראש המועצה עובדת במועצה
בפקידות.
תשובת מזזלוף :״אחותי נתקבלה לעבודה
לאחר שישה חודשי ניסיון ללא־תשלום. אפשר
לבחון אותה — היא טובה יותר מכל
פקיד אחר בתפקידה. יש מחסור בפקידים
בבית־שאן.״
>#ראש המועצה קנה אצל משה הרוש,
מוכר־פיס נכה בן ,23 חמישה כרטיסי פיס
ששוויים 15ל״י. הוא שילם להרוש בצ׳ק
על־סך 50 לירות, קיבל ממנו 35 לירות
עודף. אולם כאשר הגיע לבנק, טען מוכר
הפיס, לא כובד הצ׳ק.
תשובת מחלוף :״לא ייתכן שהצ׳ק חזר.
מצבי בבנק טוב מאוד. אפשר לברר זאת.
יש לי שם 1100 לירות. אין שום סיבה שרי־צ׳ק
יחזור.״
שו נ א ערכים. קיים תחום אחד שבו
אין אף משמיציו הגרועים ביותר יכולים
לתקוף את יעקב מחלוף: זהו תחום הביטחון,
אין עוד כראש המועצה רגיש לנושא
הביטחון. כאשר פשטה השמצה בבית־שאן
שהיה זה ראש המועצה שיזם העסקת פועלים
ערביים במיפעל בבית־שאן, ביקש מח־לוף
ממנהל העבודה באותו מקום להכריז
בפומבי שהוא מתנגד לכך. הוא גם ביקש
מכתב היום, יגאל שילוני, לכתוב בפירוש
שהוא שונא ערבים.
כאשר פנה הכתב לקצין המחוז במחאה
על הצהרה,זו מצד ראש המועצה, הופעל על
מעבידו המקומי (שילוני עובד באחד ד.מיפ־עלים
באיזור) לחץ לפטרו,

תמורת ״רווחים גבוהים בערבות בנקאית.״
קיבלו את פניו באדיבות, ולאחר שני ביקורים
הסתיימה העיסקה. הוא נתן להם
5000 לירות והם נתנו לו את מכתב הערבות.

אחרי שהשקיע את כספו בצורה כה
תמימה, התגלה אבנר תומר כאדם רחוק מאוד
מתמימות עיוורת. כך.,על כל פנים, מסתבר
מסיפורו. הוא חזר למשרדי. שחל וסיפר
להם כי פגש ידיד מחו״ל העוסק בביטוח,
וכי זה אמר לו שלא שמע על חברת־ביטוח
שווייצית בשם אולר קונטיננטל. לכן ביקש
תומר את כספו חזרה. הוא קיבל את הכסף,
אלא שבינתיים הספיק לצלם את בתב־הער־

סנתב-ערבות זה נושא את
ךדי ך 1
1 1שם החברה השווייצית ה־ 11111 מיסתורית אולד קונטיננטל יחד עם השם
אוצר מרכזי בערבון מוגבל. עו רך הדין של
החברה השווייצית אמר :״זה זיוף !״

בות — אותו מכתב שעתה הסתמך עליו
בהגשת תלונתו למשטרה.
מה אומר מכתב זה? הדבר הראשון הבולט
בו לעיני איש חוק, היא הפיסקה האומרת
כי הערבות צמודה לשער הדולר —
למרות שההלוואה ניתנה לשישה חודשים
בלבד. והרי לפי החוק לא תופסת שום הצמדה
לדולר — אם ההלוואה ניתנה לתקופה
של שנתיים או פחות. כלומר: אילו בא
פיחות והיה תומר פונה לבית־המשפט כדי
לזכות בהפרשי ההצמדה, ומציג לשם־כך את
כתב־הערבות של אולד קונטיננטל, היה מתברר
לו שהבטחה זו אינה מחייבת את החברה.
אבל
היו דברים אחרים בכתב־הערבות, שניתן
להבין אותם רק אחרי בילוש וחקירה.
#תומר פנה לחברת שחל. חברת שחל
שייכת לשמואל שפירא.
#חברת שחל, שהיא מתווכת בענייני
הלוואות, מצאה לקוח שיקבל את 5000הלירות
של תומר. במיקרה זה: חברה בשם
שחק קרן להשקעות בע״נז.
9מניותיה של חברת שחק קרן להש קעות
בע״נו שייכות לשמואל שפירא ולשו

בשם שלום בלומברג.
#להבטחת הכסף שתומר נתן לשחק,

שו־אים רו שמואר שנירא. הוא צעיו, פיסח ועשיר; הוא בן
אחיו שר שד הבנים ועומד נמונזה של שעווו״ה מדהימה

! !ר־בעזרת
הז ד

קיבל כתב־ערבות חתום בידי חברת אולד
קונטיננטל. מהי חברת אולד קונטיננטל?

למי היא שייכת? מה שווה כתב־ערבות שלה?
איזה עסקים היא מנהלת?
זוהי התעלומה שבגללה נסער עולם הכספים
הישראלי מתחת למעטה השלווה שלו.

הגאון הפינאנסי
של המשפחה

^ אן כדאי לעזוב את אבנר תומר ולע־בור
אל הגיבור הראשי של המשפחה:
שמואל שפירא ,28 ,שחרחר, יפהפה, חובש
כיפה, מהיר־דיבור ומהיר־חיוך. רווק שכל
אם היתר, חולמת להשיגו כבעל לבתה.
דודו, שר הפנים חיים משה שפירא, מבק
ר אצלו מדי שבוע, בבואו לתל־אביב.
הוא נוסע לעיתים תכופות לחו״ל׳
וידוע כגאון הפיננסי של המשפחה. מה יש
לו לומר על פרשת תומר?
״זאת פרובוקציה. מנסים לחסל אותי בשוק
הכספים.״
מי מנסה לחסל אותו?,
הוא בטוח: אנשי הכספים של חרות. כי
הוא יעץ ללקוחותיו שלא ילוו כספים למוסרות
הפיננסיים הקשורים בחרות ובמרכז החופשי.
לכן שלחו אליו את תומר.
״ידעתי שהוא עומד לבוא אלי,״ התגאה
שפירא .״לכן החלטתי לעשות ממנו צחוק.
הכנו לו בלאנק מיוחד של אולד קונטיננטל
והדפסנו לו כתב־ערבות מיוחד. לא כתב־הערבות
הרגיל של החברה. אלא משהו פיקטיבי,
כדי להכשיל את הפרובוקציה.״
ולראייה שיש דברים מסובכים בגו, הציג
מכתב אנונימי שהגיע אליו לפני שלושה
שבועות. המכתב חתום בידי ״חברה הרוצה
למנוע מחלוקת בישראל ושינאת־חינם״ ,ודי־מעידה
שהיא ״עובדת זמנית (חופשת לימודי
ם) במצודת זאב, צעירה מסורתית, לשעבר
חברת בני־עקיבא, ומבית דתי.״
היא סיפרה לו כי תוך כדי עבודתה נודע
לה על קנונייה לחסלו, וכי בין השאר כינו
אותו ״הנוכל עם ר,כיפר,׳לה.״
ח״כ יוסף קרמרמן, איש המפתח בממלכת
הכספים של חרות, הצהיר באוזני כתב העולם
הזה,,כי איננו מכיר את שמואל שפירא,
לא שמע עליו, ולא רוצה לשמוע עליו. הוא
לא ניהל איתו עסקים ולא מתכנן את חיסולו.
אבל שפירא הצביע על מכתב ששלח ל״
גיזברות תנועת החרות, ואשר העתק ממנו
נשלח אל השר מנחם בגין. הוא לא קיבל
תשובה, אבל גם בלי תשובה ״ידעתי שהולכים
להלביש עלי משהו, וכשהופיע תומר
במשרד שלנו, ידעתי מה הולך פה.״
חבל רק שהעובדות מקלקלות את הסיפור.
כי תומר מסר לו את הכסף ביום ,27.6.69
ואילו המכתב האנונימי נושא את התאריך
של .4.7.69

פרשה בעלת
׳״ השלכות פליליות
^ סיפור על המכתב האנונימי, על חרות
| ן ועל קשריו של אבנר תומר עם תנועה

זו מעניין בפני עצמו. אבל מה לו ולחברת
אולד קונטיננטל? האומנם המציא שפירא
בלאנק מכתבים של חברה זו, והדפיס עליו
ערבות פיקטיבית — רק כדי להתל בפרובוקטור?

כן, אזי יתר העיסקות של אולד קוני
טיננטל — שלא נעשו כתעלול להכשלתם
של פרובוקטורים — הן עיסקות סולידיות
למהדרין, וכל מי שנתן את כספו בערבותה
של החברה השווייצית יכול לישון בשקט.
האמת המצערת היא, שיש ברגע זה יהודים
לא מעטים שהשם אולד קונטיעטל מדיר
שינה מעיניהם. אחדים מהם מפני שכספם
עדיין נמצא בידי אחרים. אחדים מפני שברור
להם כי הם עומדים להסתבך בפרשה בעלת
השלכות פליליות. לפחות אחד מהם אינו
ישן מרוב התרגשות, כל פעם שהוא נזכר
איך הציל 25 אלף לירות.
זהו יצחק (אייזיק) רייכמן, תעשיין קטן
מתל־אביב, כאיש דתי, בעל קשרים במפד״ל,
הגיע באופן טבעי אל משרדי שחל, והציע
להלוות את חסכונותיו בתיווכה של החברה.
התהליך פשוט ומקובל בשוק הכספים הישראלי.
עוסקות בו חברות לא מעטות, הקשורות
בבנקים ובבעלי עסקים גדולים.
שחל מצאה בשביל ריים 9ן חברות סולידיות,
שהיו מעוניינות באשראי. החברות
שילמו ריבית לרייכמן, ודמי־עמלה הוגנים
לשחל. בהגיע מועד הפרעון, הוחזר הכסף
לרייכמן, וכל הצדדים באו על סיפוקם.
הוא עשה זאת פעם בסך של 15 אלף
לירות, ופעם אחרת חידש את ההלוואה באותו
סכום. תמיד קיבל ערבות מחברה ישראלית
ידועה ומבוססת. כאשר בא פעם נוספת
כדי להלוות 25 אלף לירות, הציע לו
שפירא לקוח חדש: חברה בשם שחק.
הוא לא אמר לו שחברה זו, בעצם, שייכת
לו ולשותפיו.
ואיזו ערבות תהיה לרייכמן שחברת שחק
אומנם תחזיר לו את הכסף? שפירא הציע לו
ערבות של חברה בינלאומית בשם אולד
קתטיננטל. סיפר רייכמן :״הוא אמר לי שזאת
חברת ביטוח גדולה, יותר גדולה מכמה
בנקים בארץ. אמר לי שהיא שותפת גם בבנק.
הסכמתי.״
רייכמן נתן את 25 אלף הלירות וקיבל
כתב־ערבות אשר כדאי לזכור את פרטיו:
בצד שמאל למעלה היה כתוב שם חברת

אולד קונטיננטל באנגלית, ומתחת לשם סמל
החברה: שני חצאים של כדור הארץ שבתוכם
חלק מציור של דולר אמריקאי. מצד
ימין התנוססה כחובת בעברית: אוצר מרכזי
— אוצר מרכזי לאשראי הפועל המזרחי.

רק אחרי שרייכמן חזר לביתו, שם לב לעובדה
מוזרה: למרות שבראש המכתב התנוססו
שמות החברה השווייצית ואוצר מרכזי
בע״מ, הרי שבתחתית המכתב עצמו
היתר. חתומה רק החברה הישראלית. הוא
החליט לערוך חקירה קטנה משלו. הוא
הפעיל את כשרונותיו הבלשיים בשני כיוונים:
פנה אל ידיד בשווייץ וביקש ממנו אינפורמציה
על חברת אולד קונטיממל; והוא
ניצל את קשריו בצמרת המפד״ל כדי לברר
מה טיבו של הרישום אוצר מרכזי בערבון
מוגבל — אוצר לאשראי הפועל

המזרחי.

תוצאות החקירה הכפולה עוררו בו דאגה
חמורה.

דבר מוזר
קרה לשלט
גגיהחבהה הישראלית, הסתבר דבר
/מעניין: אוצר מרכזי בע״מ היא חברה
רשומה כחוק, אשר מנהליה הם האדונים
שמואל שפירא ושלום בלומברג. ואילו אוצר
מרכזי כע״מ — אוצר מרכזי לאשראי הפועל
.:מזרחי איננו רשום אצל רשם החברות.
לעומת זאת רשומה חברה בשם אוצר
לאשראי של הפועל המזרחי בע״מ.
אוצר מרכזי בע״מ — אוצר לאשראי הפועל
המזרחי של שפירא ובלומברג שוכן
בשדרות רוטשילד .46 אוצר לאשראי של
הפועל המזרחי בע״מ שוכן ברחוב נחלת־

בנימין ,57 והוא שייך לגופים מפלגתיים
מוכרים.
מה הקשר בין השניים? האם מי שקרא
את השלט בשדרות רוטשילד 46 יכול היה
לקבל את הרושם כי שניהם היינו הך? האם
השלט בשדרות רוטשילד 46 יצר את הרושם
כי המדובר לא בעסק פרטי של האדונים
שפירא ובלומברג, כי אם בעסק של גופים
מפלגתיים?
כך או אחרת, אחרי שאייזיק רייכמן ערך
את חקירתו, קרה דבר מוזר לשלטי בשדרות
רוטשילד .46 המילים ״הפועל המזרחי״ נמחקו
בצבע לבן.

רייכמן, שעקב בחרדה אחר התפתחות זו,
ספג מהלומד, שנייה כאשר הגיע אליו ה־דו״ח
מידידו בשווייץ. זה אמר לו: אולד
קתטיננטל היא חברה רשומה מודה, בירת
ליכטנשטיין. היא אינה מוכרת בשווייץ כחברת
ביטוח גדולה, העושה עסקים נרחבים,
ואיננה נמנית על המוסדות הפיננסיים המפורסמים
של שודייץ.
רייכמן הסיק מסקנה חד־משמעית: עליו
להוציא במהירות האפשרית את 25 אלף
הלירות שהלווה לשחק על־סמך נייר־הערבות
של אולד קונטיננטל. ואומנם הוא קיבל את
כספו בחזרה.
כאשר נשאל שמואל שפירא על עיסקה
זו, סיפר שאומנם ביצע רייכמן אי־אלו עיס־קות
באמצעות שחל. אבל הוא לא יכול היה
לזכור בשום אופן דווקא את העיסקה הזאת
של ה־ 25 אלף לירות .״העיסקה האחרונה
של רייכמן הרשומה בספרינו היא מתאריך
,5.1.69״ הכריז.
וזאת למרות העובדה, שביום 18.6.69 קיבל
יצחק רייכמן צ׳ק של אוצר מרכזי בע״ח
על סך 25 אלף לירות, משוך על בנק אגודת
ישראל, סניף לילינבלום. סכום ששפירא
מכחיש בתוקף את קיומו.
רוצה צמוד לדולר
ך* ייכמן זכה לראות את כספו בחזרה.
| אבל משקיע תל־אביבי אחר בשם ישעיה
סזדבקה, מרחוב נווה שאנן 23 בתל-
אביב, לא הגיע עדיין לשלב מאושר כזה.
גם הוא קרא את המודעה של שחל בעיתון
והחליט להשקיע את כספו תמורת ריבית
גבוהה. הוא סיפר:
״בפעם הראשונה פניתי לחברת שחל לפני
כשנה. הפקידה הפנתה אותי לאדם שהציג
את עצמו כמנהל החברה. המנהל
הציע לי לתת את כספי בהלוואה לאיזה
מיפעל, בערבותה של חברת ביטוח ישראלית•
הסכמתי. הלוויתי את הכסף, קיבלתי
את הריבית ואחרי חצי שנה גם את הקרן.
לפני שלושה שבועות, פניתי שוב לחברת
שחל כדי לחדש את ההלוואה. הפעם
בערבות בנקאית צמודה לדולר, כמו שהיה
כתוב במודעה.
״המנהל נתן לי ערבות של אוצר מרכזי
(וזמשן בעמוד )26

שפירא
(המשך מעמוד )25
בע״מ — אוצר מרכזי לאשראי הפועל המזרחי.
על כתב הערבות היד. גם ד,שם אולר
קונטיננטל. מתוך השיחה ביני לבין המנהל

אנו הולכים להסתדרות
געשה להם בהסתדרות
מה שעשינו להם בכנסת!

אישור של
משרד האוצר

אץ לנו מנגנון. לא קיבלנו בסף מהמס הפוליטי. לכן :

חיתמו עד ושימת ההסתווות!
זהו התפקיד הדחוף ביותר. אם אתה חבר הסתדרות,
חתום על הרשימה המצורפת לגיליון זה, או בוא למשרד
המטה הארצי, או טלפן לנו!

שונה, המספר הסידורי ברשימת הבוחרים, יש להשאיר
ריקה. במישבצת השנייה, מס׳ פנקס החבר של ההסתדרות,
יש לרשום את המספר המנוקב שבראש העמוד בפנקס
ההסתדרות. שם פרטי, שם משפחה, עיר, כתובת, חתימה.
ושלח בדחיפות לת״ד , 136 תל״אביב. שלח מיד ! זה בוער !

התנדב ובעודה!

מטה הבתיוות האו־צ׳

כל אוהד היכול לעזור לנו בימים אלה, והמוכן להקדיש
מזמנו למיבצע, בבוקר או בערב, מתבקש לטלפן למטה
הבחירות הארצי, מס׳ ,222146 , 222145 תל־אביב.

התחיל בפעולתו. הכתובת: רח׳ גליקסץ ,8תל־אביב,
ת.ד .136 .טלפונים.222146 ,222145 :
אורי אבנרי יהיה במטה בכל יום בשעות 11-1
מנהריים 5-7 ,בערב.

קריאה זו מופנית במיוחד אליכם. אין לכם זכות בחירה
— אך יש לכם הזכות והאפשרות להשפיע בדרך זו. התנדבו
לפעולה ! בואו למטה הארצי, רחוב גליקסון ,8תל־אביב,
או טלפנו למס׳ . 222145

מטח חינה

את הטופס יש למלא בצורה הבאה: המישבצת הרא־

תדמיד׳ תימן !
שידתו דנו תוומות!
איננו מזלזלים אף בתרומה של לירה אחת !

התחיל בפעולתו. זמנית נמצא המטה במועדון
אסירי הנאצים, רה׳ ירושלים פינת רה׳ הלל יפה,
מול קולנוע ״אורה״ ככל יום, בשעה 8בערב.
אוהד המוכן להעמיד משרדו או דירתו לרשות
המטה -מתבקש להודיע על כך באופן דחוף!

מיפגשי פעילים ואוהדים לאירגוו המיבצע, בהשתתפות
אוריאבנרי, יתקיימו בשבוע זה :
• בבאר־שבע

• בפתח־תקווה

ביום א׳ ,3.8.69 ,במועדון אסירי הנאצים,
רח׳ ירושלים פינת רח׳ הילל יפר.
השעה8.30 :
מול קולנוע ״אורה״.

ביום ב׳ ,4.8.69 ,בבית לחמן, רח׳
האבות ,80 מאחורי הפיקוד.
השעה8.30 :

ביום ד׳ ,6.8.69 ,בקפה. הנשיא״ ,רח׳
השעה8.30 :
שטמפפר . 13

• ברמת־גן

* בנתניה

ביום א׳ ,3.8.69 ,בקפה ״עצמאות״,
מאחורי קולנוע ״אורדע״ .השעה8.30 :

ביום ג׳ ,5.8.69 ,במסעדת ״הנשיא״,
השעה8.30 :
רחוב הרצל .5

• בחיפה

הויקנוו

נגד

ינאמו על נושא-זה:

הסופר

או ר•

א בנ רי

ש דו

כ הן

ר או בן

ק רי ץ

הפעילים והאוהדים מתבקשים להופ
י ע בפגישות אלה, ולהביא עמם את
פנקסי ההסתדרות שלהם. זיכרו!
איש לא יעזור לנו, מלבדכם!

בהסתדרות!
• בעפולה

בתל-אביב

גלע די

ביום שישי זה, בשער 8.30 .בערב,
באולם קולנוע ״סטודיו״ ו״מוגרבי״).

מאמו על נושא זה:
״• 3או ד

ן• אן ה מ קו ם להכניס לתמונה דמות
^ חדשה: עורך־הדין צבי טמיר. איך הוא
נכנס לתמונה? על־ידי שמואל שפירא עצמו.
סיפר שפירא:
״פנה אלי עורך־דין בשם טמיר. הוא סיפר
לי שהוא מייצג בארץ חברה בשם אולר
קתטיננטל. הוא גם סיפר לי שיש לו לקוח
בשם עירית החן בע״ט. עירית החן בע-מ
מייבאת שעונים משווייץ, והיא זקוקה לאשראי•
מכיוון ששחל מתווכת בין בעלי־כספים
ובין חברות הזקוקות לאשראי, אולי אשיג
את האשראי הדרוש לעירית החן אצל לקוחות
שלי? מה יהיו ד,בטחונות לאשראי זהד
ערבות של חברת אולד קונטיננטל.
״מכיוון שאני לא רוצה שקליינסים שלי
יסכנו את כספם, שאלתי מד. זה חברת אולד
קונמיננמל. עורך־דין טמיר אמר לי שזאת
חברה שווייצית גדולה. הוא הראה לי אישור
של משרד האוצר, שמותר לחברת אולר
קונטיננטל לתת ערבות על הלוואה לחברת
עירית החן. אני סומך על עורך־דין טמיר.
הפניתי קליינטים שלי אל עירית החן.״
סיפורו של עורך־דין טמיר נשמע מקביל
לחלוטין לסיפור זה. כלומר: סיפור תמים
של עיסקה מוגבלת, על בסים של היכרות
מיקרית. היא היתד, יבולה להתבצע באותה
קלות בין הלקוחות של עורך־דין טמיר לביו
כל חברת פיננסים אחרת, ולאו־חזקא
עם חברת הפיננסים של שמואל שפירא.
כתב העולם הזה, שריאיין את עורך־דין
סמיר שאל אותו במפורש :״האם יש קש־רי־עסקים
כלשהם בינך לבין שפירא? האם
אתם שותפים בכל צורה שהיא?״
התשובה ההחלטית והפסקנית :״לא!״
והנה, בתיק רשם החברות הממשלתי ח/פ
47583 רשומה הבעלות על מניות חברת
שחל חברה להשקעות בע״מ כלהלן:
ו) שמואל שפירא. דויד ׳לין 9תל־אביב
— 1רגילה 1הנהלה.
)2אסתר שפירא. כנ-ל — ו רגילה.
)3צבי טמיר. מלצ׳ט 1תל־אביב —
1רגילה.

סרט נוסף: כתובת המשרד הרשום של
חברת שחל בע״ס היא: מלצ׳ט 1תל־אביב.
כאשר הובאו סרטים אלה לידיעתו של
עורך־הדין ממיר, הסביר :״אני רק עזרתי
ברישום החברה.״ כעבור שעד, טילפן עורך-
דין טמיר והודיע לכתב העולם הזה :״נזכרתי׳
ביום בו רשמתי את החברה מסרתי
כתב־העברד, בלאנקו לשפירא, ומאז אין לי
שום עסק עם שחל.״
צירוף מיקרים מוזר: נציג חברת אולד
קונטיננטל בישראל הוא גם האיש שרשם
את חברת שחל בישראל. המשרד המייצג
את אולד קונטיננטל בישראל הוא ברחוב
מלצ׳ם מספר .1המשרד הרשום של חברת
שחל הוא רחוב מלצ׳ט מספר .1
מיקרה בלבד?

__ מדוע לא
התלונן עורך־הדין?
**ץ וישרת המיקריות

לתושבי המקום ולמשקי האזור

הסופד

הבינותי שאני נותן את כספי — שלושת
אלפים לירות — בערבות של מוסד בנקאי
השייך לפועל המזרחי. לכן נתתי את ההלוואה.״
כמו
רייכמן הוא נתן את הכסף לשחק,
וקיבל ערבות של אוצר מרכז׳ בע״מ, על
נייר הנושא שם של אולד קונטיננמל. הוא
לא ידע ששחק שייכת לשפירא—בלומברג,
כשם שגם שחל המתווכת ואוצר מרכזי נותנת
הערבות שייכות לאותם אדונים.

א ב 1ד

ש דו

כ הן

ר או בן

ק רי ץ

ביום חמישי זה, ב־ 8.30 בערב, באולם
קולנוע ״נווה אור״.

הקה* ז מוזמן -האוהדים מתבקשים להכיא עימם את פנקסי ההסתדרות שלהם.

בפרשה זו מ-

/שאלפת ביותר:
חברת עירית החן, שקיבלה את הכסף
בתיווכה של שחל, ובערבותה של אולד קוני
טיננטל, קשורה ביהודה זים, המיליונר שהסתבך
בענייני קרקעות וכספים.
על השלט בשדרות רוטשילד 46 רשומות
החברות הבאות: אוצר מרכזי בע-ט, אולד
קונטיננטל, אוצר מרכזי לאשראי, ועיך ן
בע״ט סוכנות לשעוני מובדו בישראל.
סוכנות שעוני מובדו בישראל קשורה ב
יהודה
זים.
כדי לא לסבך את העניין יתר על המידה
ולהסתעף לעשרות כיוונים, כדאי לשוב אל
נקוות המוצא: מהי חברת אולד קונטיננסל,
מי רשאי לתת ערבויות בשמה?
יש כמה דברים ברורים:
י • עורך־דין טמיר מייצג אותר, בארץ.

שותפו של עורו־דין טמיר חתם על כתב־ערבות
להלוואה לעירית החן. הלוואה זו
אינה צמודה לדולר. ערבות זו כתובה על
נייר הנושא רק את שם החברה באנגלית,
ואת הכתובת רחוב מלצ׳ט 1תל־אביב.
• שמואל שפירא ושלום בלומברג חתמו
על כתב־ערבות הנושא על כותרתו את
שם החברה באנגלית, בנוסף לשם אוצר מר כזי
בע״מ. ערבות זו צמודה לשער הדולר,
למרות שהצמדה זו אינה תופסת בחוק. הכתובת
על ערבות זו: שדרות רוטשילד .46
• 1כתב־ערבות כזה ניתן, בין השאר,
ליצחק רייכמן. עם כתב־ערבות זה הוא
פנה גם לעורך־דין טמיר. טמיר הצהיר,
כי אין לאיש מלבדו ומלבד שותפו, עורו־הדין
רוברטו אהרון, זכות לחתום בשם
אולר קונטיעמל, וכי אין לאיש זכות לתת
ערבות על נייר מכתבים של אוצר מרכז׳
ואולר קונטיננמל. מדוע לא פנה למשטרה
כאשר גילה לו רייכמן את העניין?
״במידה שהעניין של רייכמן לא היה מסתדר,
הייתי פונה למשטרה,׳׳ הוא השיב•
אבל גם אחרי שהוחזר הכסף לרייכמן, לא
השתנתה העובדה, שהשימוש בנייר־מכתבים
הנושא את שמות אולד קונטיננטל ואוצר
מרכזי נעשה ללא ידיעתו ואישורו של טמיר.
מדוע לא פנה אז למשטרה?
#לאבנר תומר ניתן כתב־ערבות בחתימת
אולר קונטיננטל. חתימה זו איננה
חתימתם של טמיר או אהרון. כאשר ראה
אותה טמיר, הכריז כי זהו זיוף. הוא לא
פנה למשטרה, למרות שאמר לכתב העולם

השבו 11

כועוצא שכת

נשף קי צי מ שגע!

בחירת נ סיכ ת הים התיכון
שתשתתף בתחרות בחירת מלכת המים של ישראל
יתקיים בנוף הקסו ם של

החוף ה>רוק
במוצאי־שבת 2 ,באוגוסט, החל משעה 8.30 בערב

המנחה: שמואל שי

ך | ע | 1ך | ן ך ״ זוהי המודעה שוזו־פיעה
במעריב, ומש^

כה בעל-־חסכונות אל משרדי חברת שחל.
היא מבטיחה הכנסות טובות, צמודות לדולר.

הזה :״אחרי פרשת רייכמן הבטיח לי שפירא
שלא יקרה דבר כזה שנית!״
בפגישה נוספת עם כתב העולם הזה הצהיר
טמיר :״לא אמרתי שזה זיוף!״

מאחרי השם?
^ לה עובדות כדורות. טמיר עצמו
הכריז שההוראות לביצוע פעולות בשם
אולד לן ונטיננטל מגיעות אליו ישר מ־שודייץ,
ממשרדו של עורך־הדין מקם קמחי.
אבל מי עומד מאחרי מקם קמחי זה? מי
מסתתר מאחרי הרישום האנונימי של החברה
הוודוזית? באיזה כסף הוקמה חברה זו
בודדוז? על כך לא ענה.
אחרי שהעולם הזה החל חוקר את הפרשה,
הודיע טמיר כי אולר קונטיננטל ביטלה
את יפויי־הכוח שנתנה לו ולשותפו.
הוא גם ניער את חוצנו מן הערבויות שהוצאו
בשם אוצר מרכזי ואולר?!תטיננטל.
מי, אם כן, מייצג כיום את אולד קונ־טיננטל
המיסתורית? מי מוסמך לתת ערבויות
בשם חברה זרה זו, אם בכלל? האם העניק
משרד האוצר היתר לביצוע עיסקות
נוספות, אחרי העיסקה עם עירית החן?
כדי לענית על־כך חייבים בכל זאת לשוב
אל השאלה היסודית: מי הם בעלי אולר
קונטיננטל, ומה ערכה של חברה זו? על
כך ביקשו המתלוננים תשובה מהמשטרה.
ואחר־בך יהיה צורך בתשובה לשאלה נוספת:
מה הקשר בין שמואל שפירא לבין
אותה חברה מיסתורית בוודוז, אולד קת־טיננטל,
שבשמה הסתייע כדי לקבל כספים
כה רבים מיהודים תמימים שביקשו ערבות
סובה לכספם?
ברגע האחרון לפני פירסום כתבה זו, ואחרי
שהוחלט להעביר את התלונות לטיפול
המחלקה הכלכלית של המטה הארצי, הודיע
פתאום שפירא כי לפני שלושה חודשים רכשה
אולר קונטיננטל ס 300/מאוצר מרכזי
בע״מ, ומאז יושב שם נציג של אולד קו ד
טיננטל.

הוא אפילו טרח לספר, שאת הסיפור הזה
שמר עד כה בסוד, כי ״זה סוד מיקצועי.״

בתוכנית:

* .צמד זמרי הזהב
* דודו דרתן
* גבי ברלין

תצוגת אופנה של בגדי־ים ,,אלסטקס״
תצוגת שמלות של בוטיק יצחק אדלר
תצוגת תכשיטים של גרא
הלנה רובינשטיין תציג איפור חדש שירתק אפילו את הגברים סלון דויד. וליזה יציג את תספורות הקיץ
המלכה תזכה בשעון ״טיסו״
וכל הקהל יזכה בבילוי בלתי־נשכח.
כרטיסים — במקום.

קולנוע סרטים שחקן בלי סרט
הארגון (אלנבי, תל־אביב; ארצות־הב־

רית) מי שלא ראה איך קירק דוגלאם, בתור
מהגר איטלקי ותיק־המאפיה רוקד עם בתו
ביום חתונת אחיו, מי שלא ראה אותו נזכר
בימים בהם המאפיה היתד, מאפיה ורצח היה
רצח, שיעשה זאת מהר. אסור להפסיד.
הוא כבר הפך לשיגרה, והתחיל לחזור
על עצמו ואפילו לעשות פארודיות על עצמו׳
ופיתאום הוא מופיע בתפקיד כזה, ושוב
רואים שחקן גדול על המסך.
כל הבעייה של האיטלקים המהגרים שחיו
את ימי הזוהר של המאפיה, נגלית בצורה
נהדרת במישחקו של קירק דוגלאם. מה
שמפריע לו זה רק הסרט עצמו.
מה שנורא עוד יותר זה התסריט, שהוא
כולו שרירותי. ברגע שהישיבות מתחילות
להימאס דוחפים פיתאום לסרט סיפור
דרמטי, שאיש לא מאמין. מגלים לקירק
דוגלאס מי רצח את אביו לפני שלושים
וחמש שנה, ומבקשים ממנו לנקום, וכשגם
זה מתחיל לשעמם ממציאים עוד דבר, עוד
יותר דרמטי, ועוד פחות מתקבל על הדעת,
וזה בתוספת הפרצוף המרגיז והמסו־פש
של אלכם קורה והסצינות בהן אומרת
לו אשתו :״חשבתי שהחיים שלנו יהיו אחרים,״
במבט קלוז־אפי נוגה. זה יכול היה
לעשות את הסרט לבלתי נסבל, לולא קיטעי
ההוזי הנהדרים, ולולא קירק דוגלאס.

^ את התפקיד הקולנועי הראשון שלה
לאחר הלידה מבצעת שושנה שני בסיר־טו
הקצר של עמוס קינן כמה זה נפלא.
היא משחקת שם מלצרית בסינר לבן, המגישה
לשני גנראלים מזדקנים (אורי
זוהר ואריק לביא) ,המשחקים בחול,
את הדלי ואת הכפית, ואת כלי־המישחק
הדרושים להם.
+באותו סרט יש סצינה בה איש
ואשה עולים במעלית. היא יוצאת בקומה
השמינית, נכנסת בחזרה בקומה השתים־
עשרה. הוא יוצא בקומה השביעית, נכנם
בקומה העשירית. אחר־כך הם כבר בדירה.
הוא מסיר את העניבה, שם תקליט
על הפטיפון, והיא מופיעה, עירומה, עם

סמים וגשים
ע ד ״ כנידה (הוד, תל־אביב) האיש
הולך בחושך והמוזיקה רודפת אחריו בקולות
נוראים, עם סכין. ברור שהוא ימות,
בייחוד שאף אחד לא מכיר אותו, ולמי זה
איכפת. אך זה לא העיקר. העיקר הוא שג׳ון
מיילם לא יכול להתרכז בלגלות מי הרוצח
שלו, משוס שכל פעם שהוא חושב על הרוצח
הזה בא לו פלש־בק של אשתו.
רואים אותה (לוצ׳יאנה פלוצ׳י) יוצאת כל
פעם מהבית עם מינק אחר, וחוזרת עם
אליבים נהדרים. אנחנו מאמינים לה, אבל
ג׳ון מיילס לא. הוא רודף אחרי הפושעים,
מנהלי אירגון סמים, ואחרי אשתו, וקורים
המון דברים מרתקים ומסמרי שיער. שום
הגיון אנושי לא מסוגל לסבול אותם, ולקבל
אותם, אבל מי מסתכל על הסרט הזה
עם ההגיון, או עם כשכל? מסתכלים רק
עם העיניים, לכל היותר עם העצבים.

עז ץמקצנעיחינם
את לא זקוקה לסרבל כזה. א ם ברצונן לצבוע׳ את
לדירתן במו ירין או בעזרת צבעי מומחה, מחלקת
־הייעוץ המקצועי של טמבור תבוא לעזרתן, בכל
הקשור לבעיות צביעה וצבעים, כמויות וסוגים,
תאום גוונים וצבעים לסוגי משטחים שונים.
^ פני בגלויה אל טמבור, ת.ר 507 .ת״א או 668
חיפה ותקבלי ייע וץ מקצועיחינם

ו מבור

יומן החדשות
^ ייתכן שמה שריקה זראי
לצרפת העשה לה גם קורין לה פולין.
עשתה

ריקה גילתה לצרפת את רוסיה בצורת ה־מזורקה,
וקורין תגלה את תימן בצורת
ריקודי ענבל.
כשהיא הגיעה ארצה כדי לשחק בפרובוקציה
היא ידעה רק ריקודי יה־יה, וכשד,תברר
שהיא צריכה לרקוד בסרט ריקודים
עממיים ישראליים, לא ידעו אם לבחור למענה
ריקודים עממיים־ישראליים־רוסיים או
ריקודים עממיים־ישראליים־תימניים. כשהוחלט
בסוף על התימנים, פנו לרקדנית
הראשית של להקת ענבל, לאה אברהם,
והיא עיבדה איתר, במשך שבוע ימים ולימדה
אותה את כל התורה על רגל אחת.
השבוע כבר מופיעה קורין לה פולין בעיתון
צרפתי, בהדגימה את הריקוד החדש.

לה פולין רוקדת
סי רועד תימנית?

סל פירות. הוא לוקח תפוח, לוקח עוד
תפוח, הסצינה נגמרת כשהוא זורק את
עצמו מחלון, בלי אף מילה. לצורך הסצינה
צריכה היתד, כוכבת הסרט, יעל אביב,
להופיע עירומה. אבל היא לא הסכימה בשום
אופן. חשבו על מחליפה, ולא מצאו.
חשבו על קומבניזון, אבל מי הולך בימינו
עם קומבניזון? לכן מצאו פיתרון מצויין:
על גוף חשוף ותחתוני ביקיני קטנטנים
הלבישו לה זרי פרחים. אלא שגם את הזרים
הללו היא הירשתה לצלם רק למצלמת
הקולנוע, לא לשום צלם אחר.
תמר אשת ער, מחזהו של יגאל
מוסינזון, כבר נמצא בשלבים האחרונים
של ההכנות להסרטתו. חברת רונבי׳ מצאה
לו משקיעים, ועכשיו מחפשים רק שחקנים.
התסריט ניתן לגילה אלמגור לקריאה
ומחכים לתשובתה.

שי ״מיסו״ לאלופי המדינה
בכדורגל -שחקני הפועל ת״א
שי יקר ומקורי ציפה לכדורגלני הפועל תל־אביב, אלופי המדינה בכדורגל,
לשנת , 1969 בתום טקס ההכתרה הרשמי, שנערך אור ליום שישי ב״גן
האורגים״ ,שליד יריד־המזרח בתל־אב״ב.
נציגי חברת. טיסו״ ,ובראשם׳ מנהל הסוכנות הישראלית של חברת
השעונים העולמית הנודעת, מר רוזנסקי, העניקו בזה אחר זה לכדורגלני
^הלן בוצה. מאמנה ומנהליה, שעוני־יד יפרים

יעל אביב וישראל גוריון ב״כמה זה נפלא״
חי לובש קומבניזון?

הפס נו ־ אנאליסס של ״דויד וליזה׳ מגלה :
ד״ר תיאודור איזאק רובין הוא הפסיכו־אנאליסט
שקנה את עולמו כאשר סיפרו
״דוד וליזה״ הפך לסרט קופה שזכה להצלחה
ברחבי העולם. לא היה זה סיפרו
היחיד של רובין. ספר אחר שלו ,״הספר
הרזה של פסיכיאטור שמן לשעבר״ ,הפך
גם הוא לרב־מכר. אולם כתיבת רבי־מכר
היא עיסוק צדדי של ד״ר רובין, המקדיש
את רוב זמנו לעבודתו כפסיכואנאליסט.
ך* אשה האהובה על הגבר — מעל
( | ומעבר למשמעות המינית בלבד — היא
זו ״המבינה גברים״.
הכישרון להבין את הגבר חשוב יותר מהופעה,
פיקחות, חינוך, או כל מעלה אחרת.
אלא שזאת, למעשה, יודעת כל אשה. השאלה
הגדולה היא רק: איך מבינים גברי
אם התמזל מזלך לגדול עם אח, או אם
את מחבבת ילדים קטנים, את נמצאת כבר

כמעט אין גבר שאינו נשאר, לאורך כל חייו,
עם אילו קווי־אופי יסודיים מימי ילדותו.

הבעל -גם כן ילד
** ה הם הדברים שבעצם אותם מבי־
(*) נה האשד, אצל הגבר?
י • רוב הגברים מחפשים את אמא׳לה
שלהם בכל אשה. תגובתה של האשד, על

חד1ע את אהומז?
במחצית הדרך להבנת הגבר. דבר זה נכון
במיוחד אם עקבת מקרוב אחרי התפתחותו
של אחיך בתקופת התבגרותו — משום ש־

המיפלצח! ט7י
1החופש הגדול הוא ז מן מצויין לכל מיני
1דברים קונסטרוקטיביים, שלמרבית המזל אין
[*למפלצות שלי זמן אליהם במשך בל השנה.
כמו, למשל, לאמן כלבים.

צורך זה: היא תתייחס לגבר שלה כאילו
היה הדבר החשוב ביותר בעולם. היא תעריך
מאוד את הדברים שהוא מביא לר— ,

דנית, ותבע :״אל מי זה את מדברת כל־כך
נחמד בחדר־השינה? זה לא אלי, זה בטוח.״
נחמתי בכל עוניי היתה כאשר הגיעה
שעת־האימון של הגור הנתעב. מסתבר שגם

פ סי כו לוגי ה-זהמה שכלב צריך
,הרעם נפל עלי ביום בהיר לפני כשבוע,
כאשר השלישיה העליזה התייצבה בפתח.
בידיו של אריק היה גור כלבים זעיר,
ובפיו הכרזה :״אמא, יש לנו כלב.״
״נדמה לך,״ העמדתי אותו על מקומו .״לא
כלב ולא בטיח.״
תוצאות הוויכוח המר, שנמשך בקולניות
רבה למעלה מעשר דקות, היו — שהיה לנו
כלב.

ברגע שנכנעתי. ,החלטתי שאין טעם לעמוד
מנגד, והתחלתי לשתף פעולה. ביקשתי להחזי
ק את הגור בידי. אריק העביר לי אותו
ברוחב־לב. הגור בוראה הבין עברית, הבין
את הוויכוח, והבין שהייתי נגדו. הוא זיוק
מידי בייללת־פחדים ונמלט על ופשו. מיהרתי
אחריו, והוא הלן והסתתר לו דווקא ב־חדר־חשינה,
בדיוק מתחת למיטה — שעליה
ישן בעלי בשלוות ישרים.
ניסיתי לפתות את החיה השוטה, בדברי
חיבה ונועם, שתצא משם החוצה, שכן אם
היא תעיר את בעלי — דמה בראשה. הגור
לא התרשם כלל, נשאר בחנייה. בעלי, לעומת
זאת, התרשם יותר. לפתע פקח עין חש־

לגיבורים שלי לא היתר, יותר הצלחה מאשר
לי. הגור היה אמנם קטן, אבל עקשן גדול.
בהתחלה ניסה אריק להשליך לו אבן, שהוא
ילך להביא אותה. לא הלן. דנה ניסתה לתת
לו חתיכת שוקולד, כדי שיקפוץ על שתיים
— לא קפץ. רוני ניסתה את כוחה בשריקות
אינסופיות. כדי שירוץ לקראתה — לא רץ.
שום דבר. הכלבלב פשוט התעלם מכולם באדישות
מופגנת. נבר לו בדשא, ומפעם לפעם
השתין בעץ, לצהלת הילדות.
אבל מלבד צהלה זו, היו החבריה מיואשים
למדי. לאחר מאמצים ממושכים לאורך אחר־צהריים
שלם, לא גילה הגור שום רצון ליה״
פך לחיית־שען סועים. הבוז שהוא רכש לילדים
היה מרגיז. התחלתי להרגיש שה־חורני
הקטן הזה מעצבן אותי. כמו תמיד
בעיתות משבר, פניתי לעזרה לאלוף נעורי:
״מה זאת אומרת הוא לא עושה כלום?״
תמה האלוף,..״אין דבר כזה. כלב עושה
תמיד מה שאומרים לו.״
״נו, אולי נראה אותך?״ משכתי אותו.
הוא יצא בצעדי און לחצר, הסתכל בגור
המלגלג ובילדים המתוסכלים, העיף מבט

בדיוק כמו שאמו העריכה את הציונים האותו.
היא גם לא תעדיף על פניו את ילטובים
שלו. אבל היא לעולם לא תחשיב את
דיה, אמה, או מי שלא יהיה. בסופו של
המכונית, הבגדים, הכסף — יותר מאשר
דבר, במעמקי האגו שלו, רואה בעלה את
עצמו גם כן כאחד מילדיה — והאשה תת,דל
להיות אהובה עליו, אם היא תפלה מי׳
שהו מן הילדים האחרים לטובה על פניו.
נוראי בכלבלב האומלל, והריס קולו בשאגה
הגבר תלוי מאוד באשה — כמו שהיד,
תלוי באמו בשעתו. לפיכך, אם הוא באמת
נוראית:
יכול לסמוך עליה, נותן הדבר הרגשת ביט״אולי
תעשה מה שאומרים לן, חתיכת
חון. אבל אסור לה לעולם להזכיר לו בגלוי
עובדה זאת. זה יפגע בגבריותו.
לא תאמינו, אבל הגור, שהצטוף מאימת
ס מבינת־הגברים אינה מהססת לומר
השאגה לכדור קטן, התחיל לעשות מה ש את
אשר בליבה. כשהיא כועסת, היא אינה
אמרו לו. הוא רץ, קפץ, אכל את השוקועושה
הצגות, לא משתמשת במין כדי להעלד,
ובכלל נהיה בן־אדס.
ניש (או להיפך, לחלק פרסים) .היא אומרת
שכה אחיה — אני נשבעת לכן שהוא
את מה שבליבה, סולחת ושוכחתמבין
עברית.

?מדי אותו להיות מאהב
ך! יא י1דן ןת בבירור, במיסגרת יחסיה
| | עם הגבר שלה, מי מבין שניהם הוא
התוקפני יותר, הבטוח יותר בעצמו. אם זו
הי א — עליה להיזהר שלא להרשות לעובדה
זו להפר את מאזן־הכוחות ביניהם.
קל מאוד, במצב יחסים כזה, להפחיד גבר
ולהשתלט עליו. אלא שאז היא אולי תהיה
השליטה — אך לא האהובה. לפיכך, אל לה
להסס לעשות את הצעד הראשון, לחסל את
היסוסיו ולתת לו להבין — גם אם לא תמיד
במילים — שהוא רצוי, שמותר לו להתקרב.
מבינת הגברים יודעת שלגבר יש כושר
סבילות נמוך מאוד. הוא שונא להמתין
— ולפיכך היא תקפיד שלא לגרום לו
להמתין. ביחוד שונא הוא להמתין לאוכל
כשהוא רעב. אותו דבר נכון גם לגבי רעב
מיני. האשה הנבונה לא תבטיח אף פעם
יותר מאשר היא מתכוננת לתת.
היא יודעת גם דברים נוספים. כגון:
ס בעלת ׳,ב־־יב המיקרים. הגיע אל חיי
הנישואין מצוייד במיטען דל מאוד של חינוך
(המשך מעבר לדף)

מללמימיל׳

עודם האשה
(הנושך מעמוד )29

בימוי —
צילום —
הפקה —
כתיבה —
הגשה —
איפור —

מיני. כושרו והתפתחותו כמאהב תלויים במידה
רבה במה שהיא תלמד אותו — בקשר
למה שהיא אוהבת.
לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה לטלוויזיה

השבוע מסהיימת ההרשמה
לקורס טלוויזיה.
התחלת הלימודים
ביום חמישי 31.7.69

8 0 0 .0 0 0
מקל טי \ 7ל הזי ה

( 6וג 1ח ו) 0831
יוצרו ב שנ ת 68

לרשות התלמידים מערכת
מצלמות טלוויזיה ואולפן
בקרה לעבודה מעשית.

סגל המרצים מורפב
מאנשי טלוויזיה
מדופלמים

נותר מספר מקומות מוגבל
לקורס בתל־אביב
ההרשמה: יום יום בשעות
7—4אחה״צ בבית בני
ברית, רח׳ קפלן ,10ת״א
טלפון 257235

המקלטב על

ך ק &יטריטיגי

תכריז
על שביתה

ביותר בעול ם!

סגור את העסק
ולן לים

הטלרזיה החד שה

ב מ קו מן תענה מזכירה או טומ טי ת
בצורת מכשיר תשובה או טומ טי
לטלפון
(גם בשימוש של משרד הדואר).

המיוצרת במיוחד עבור ישראל

דרושים סוכנים אלקטרוניקה
להפצת המכשיר
הנ״ל.
להשיג אצל

רדיו-דוקטור,
שרות להקלטה ישראלי
רח׳ שלום עליכם , 18
תל־אביב, טל 233118 .

סוכנו ת גרונדיג בי שראל: תל־אביב, גחלת בני מין ,70טלפון 54666
שרות גרונדיג: תל־אביב, רחוב נחל ת בני מיו ! ,8טלפון 615039 ,612282

הרשמה לשנת הלימודים תש״ל לפתות בוקר ס /י /י״א, י״ד,
תיכון עיוגי ביגסוח

תי בהמק צו עי ב מג מו ת

הומניסטית
רדיראלקטרוניקה טלויזיה ־ תעופה

לבורנטים כימיים
גרפיקה־שרטוט
ציור א ופ נה
פקידות

בולל הכנה לבחינות הבגרות הנערכות על־ידי משרד החמוך
מוראה על־ידי מורים אקדמאיים בעלי נסיון * סטיפנדיות
סרטים,
הרשמה,
8־1,5־9

ת ל ־ א בי ב
ברגר 17
מסנה אלנבי

חי פ ה שמריהו לוין 30

רמת ־ גן
ביאליק 42

ב ת ־י ם
רוטשילד 33
עיי המצבה

חולון
פוקילוג 56

סתדדתקוח
בר־כוכב* 1

חברון 22
מפנת מידיעין
77ר*ג

סירום מיני -אסור

*ץ ירום מיני יתפרש על־יוי הגבר, ב־
^ רוב המיקרים, כדחייה כוללת. משום כך,
אל לאשת לדחות את בעלה במיטה. היא צריכה
לדעת שאין זו תורה מסיני, ששני בני
הזוג חייבים ליהנות תמיד באותה מידה מן
המגע המיני. אם קורה פעם שתשוקתה אינה
בוערת כשלו, אין מונע בעדה מלהיות בת־זוג
אוהבת וחמימה — אף אם קצת פחות
מלאת־יוזמה.
0כאשר האשד, זונחת את עצמה ואינה
מקפידה על הופעתה, יתרגם זאת הגבר כאילו
היא מזניחה את המיניות שלה. משמע
— כאילו לא איכפת לה ממנו, כאילו
אין היא מעוניינת למשוך אותו. בין שתי
הברירות, הוא יעדיף תמיד שהיא תקדיש את
זמנה לטיפוח הופעתה יותר מאשר לביתה.
י• הגבר גא במיניותה של האשד, שלו,
נהנה באשר היא מושכת את תשומת־ליבם
של גברים אחרים. יחד עם זאת חייב להיות
ברור לה שהוא תובע עליה זכות ובלעדיות
— אפילו אם הוא מדבר אחרת. פלירטים
שלה עם אחרים לא ימצאו חן בעיניו. היא
צריבה לדאוג לזכות ר ק בתשומת ליבו של
הגבר שלה, לא לנסות לזכות בתחרות הנערה
הפופולארית. מסיבה זו היא גם תימנע
מלספר לו על חברים ישנים ואהבות־עבר.
$עליה להכיר בעובדה, בלי כל מרירות,
שגברים מגלים עניין בספורט ובחברתם
של חברים. משום כך היא לא תתייחס
לדבר כאילו יש בזה פגיעה בה. כשחבורת
גברים מתאספת ומתחילה לדון בכובד ראש
בעניינים העומדים ברומו של עולם, כשכל
אחד משוויץ ומתנפח, הם צריכים להיראות
בעיניה כחבורת נערים מתדברבים. למען האמת,
זה בדיוק מה שהם.

אל תכניסי אותו למלכודת
ך* ל אשד! שמכירה קצת גברים, יודעת

^ שהיא יבולה בקלות להשתלט עליהם
עק־ידי הצגת הקורבן הגדול שהיא מקריבה
למענם והפעלת רגש האשמה שלהם. אבל
אשר. שמבינה באמת גברים, יודעת שהם
יסתבכו אז אמנם ברישתה — אך ישנאו
זאת, ירגישו עצמם כבולים וחייבים. לפיכך,
ר,אשר, הלא־כל־כך פיקחית תקדם את בעלה
בפתח במונולוג ארוך׳וזועף על הצרות שהיו
לה כל היום עם הילדים, הבית, ומי
לא. מזה צריך בעלה להבין כמה שהיא מקריבה
עבורו. האשד, הפקחית, לעומת זאת,
תאפשר לבעלה להתיישב בנחת בכורסה ולבהות
קצת בטלוויזיה — בשקט.
! 0אשה מבינה שעליה לא לתמרן את
הגבר שלה לתוך מלכודת. היא לעולם לא
תבוא אליו בטרוניות על שהוא עובד תמיד
שעות ארוכות בערבים — ומצד שני תדרוש
ממנו את כל הדברים הטובים בחיים,
הבאים רק אם עובדים שעות ארוכות בערבים.
• ,0האשד, האהובה — אוהבת את עצמה.
היא לא מזלזלת בעצמה, מכירה בערכה ובמעמדה.
גישה זו תשתקף מאליה ביחסם של
האחרים לגביה, אשד, שאינה מעריכה את
עצמה — גם אחרים לא יעריכוה. האשד, הבטוחה
בערכה אינה זקוקה גם לכך שהגבר
שלה יחזור ויספר לה מאד, פעמים
ביום שהוא אוהב אותה. פעם בבוקר ופעם
בערב יספיקו. היא גם לא חוזרת ומנדנדת
כמו שוטה :״האם אני יפה? תגיד, אני מוצאת
הן בעיניך?״ שאלות אלו רק מוכיחות
על חוסר ביטחון.

רק לקחת?
ץ* פסיכואנאליסט, אני שומע ללא
^ הרף מנשים אומללות שוב ושוב את
אותה מענה :״התחתנתי איתו רק בגלל שהוא
אמר שהוא אוהב אותי כל כך.״ אולם
אשד, מבינה יודעת אחרת. היא יודעת שהמשיכה
המינית — ביהוד זו שלפני הנישואין
— איננה אהבה. היא יודעת שאהבה
פירושה התקשרות הדדית על בסיס של תן
וקח, התקשרות ההולכת ומתפתחת עם השנים.
והיא איננה שוכחת לעולם שלקחת
— יודע כל אחד מאיתנו. החוכמה היא —
גם לדעת לתת.

אל תסמכי
על המחזור
**שים המעו ; י י ; ו ת שלא להיכנס ל־
!4הריון, וד,מקיימות משוס כך יחסי־מין
רק בתחילת המחזור החודשי או בסופו,
עלולות למצוא עצמן מופתעות לרעה.
מחקר שהושלם זר, עתה באוניברסיטת
ג׳ורג׳טאון בארצות־הברית. גילה, שהמחזור
הנורמלי של האשד, הוא הרבה פחות סדיר
מאשר מרבית הרופאים האמינו עד כה.
מתוך 2316 נשים שהשתתפו במחקר, ואשר
ניהלו יומן מדוייק במשך שנה תמימה,
לא זכתה אף אחת למחזור קבוע לאורך
כל השנה. אצל 87 אחוז מהן הגיע ההבדל,
בין המחזור הארוך ביותר לקצר ביותר, ליותר
משישה ימים,

סכר!

ס ׳ ו ט 01

01055
6א 1£81€45 1£401א 4

ך* ; המה המוכה כיותר לאשה שהתן
\ אלמנה זה עתה — היא אלמנה אחרת,
שסיימה את תקופת אבלה.
זאת גילה לאחרונה צוות פסיכיאטרים באוניברסיטת
הארווארד, ארצות-הברית. הצוות
המליץ על הקמת מרכזי ייעוץ לאלמנות —
שיופעלו על־ידי אלמנות.

אלרגיה לבעל
* ש;ן ; שי ם שאינן מסוגלות להיכנס להריון
בגלל היותן אלרגיות לזרע של
בעליהן. החוקר האמריקאי ד״ר דין דיוקס

ה א טה בעולם יעץ ל־ 29 זוגות כאלה להימנע מיחסי מין
— או לקיימם תוך שהבעל משתמש בגומי־מניעה
— במשך שנה שלמה. ואכן, כתום
השנה, הצליחו 20 נשים מתוך הקבוצה להיכנס
להריון.

* ש ;שים המסכימות ליחסי־מין — רק
י כדי להיות חבוקות. זאת קבע לאחרונה
ד״ר מארק הולנדר מאוניברסיטת פנסילבאנ־יה.
תשוקתה האמיתית של אשה כזו היא
שהבעל שלה יחזיקה בזרועותיו, כמו שאמה,
ובעיקר אביה, אימצו אותה אל ליבם בהיותה
תינוקת. אצל אחדות מנשים אלו תשוקה זו
חזקה עד כדי היותה דומה להתמכרות לסמים
— קובע המחקר.
בכך, הופך ד״ר הולנדר את היוצרות על
פיהם, סותר את הדיעח המקובלת עד עתה,
לפיה כל חיבוק מצד ההורים הוא בעל מש מעות
מינית נסתרת לגבי הילד.

מנפלאות הגלולה
* * תו ך ח מי שי ם נשים שלקחו דרך קבע
את הגלולה למניעת הריון, התנסו 16
בירידת התעניינות ביחסי־מין, ואילו אחת
הפכה לנימפומאנית. כאשר חדלו 17 נשים
אלו להשתמש בגלולה — חזרה התנהגותן
המינית להיות נורמאלית. עובדות אלו נתגלו
לאחרונה במחקר שערך ד״ר פראנסים
קיין במדינת קארוליינה הצפונית, ואשר עורר
עניין רב בין מדענים ברחבי העולם,

.מג׳יק־פרל״ זהו ההישג המדעי הגדול המקל
עליך את מריחת הלכה, תודות לאחידותם
המתמדת של פתיתי ה־ 1מ*£ק.
..מג־יק־פרל,־ מ עניק לך ברק קדיס טלי נהדר, בשלל גוונים,
כשהציפורן מ כו ס ה כולה ב שכבה אחתוא חיד ה.
היי זוהרת ו אופנ תי תעם ..מגייק־פרל־דו
ר הו לי ס

•ימיי/י

על טהדת התמרים הטבעיים בלבד
ללא המרי שימזר א 1צבע מאבל.

י11/-

1 1 * 11

ההנאה אבו הארוחות יוכנו בקלות ובמהירות
עם מוצרי -ויטהי
המיועדים לפיקניק וטיולים.
מה שעליך לעשות הוא רק לפתוח את
הקופסא (מצויז כמאכל קר או חם) ו...בתיאבוז.

מוצר* •ויטה• לטיול ולפיקניק
. 1כיסוני בשר( .רביולי)
. 2שעועית אפויה( .במיץ עגבניות או ברטבב שר)
ג. קרעפלך.
.4ספגטי( ,במיץ עגבניות או ברטב בשר)
. 5לפתן חצאי מישמיש.
. 6לפתן חצאי אפרסקים.

עול האשה
חידושי קישוט:
תכעויטים לגברים

רחל גרא וז־אן מארה

האם היית מעזה, ביום הולדתו הקרוב של
בעלך או ידידך — לקנות לו במתנה תכשיט?
ספק רב. ואם היית מעזה — ספק רב עוד
יותר אם היה הוא מעז לענוד אותו.
אבל ישנם כבר סנונים ראשונים בארץ
שמעזים. רן אלירן. אורי כהן, האורגאניסט
המלווה את יפה ירקוני. ארתור בן־נתן, שגריר
ישראל בגרמניה. ועוד כמה חלוצים.
רובם של אמיצי־הלב הללו מוצאים את
מבוקשם אצל רחל ואלי גרא. הזוג גרא, המייצר
תכשיטי נשים מזה שנים, התחיל
לפני ארבע שנים — לגמרי במיקרה, בעקבות
בדיחה — לעסוק גם בתכשיטי גברים.
הבדיחה הפכה לעסק פורה כאשר התברר
שיש קונים. לפני שלוש שנים ביקר בחנותם
של הגראים השחקן האנגלי־היהודי לורנס
הארווי, פירסם את שמם באירופה. התוצאה:
בביקורו הנוכחי בישראל לא שכח השחקן
הצרפתי הידוע ז׳אן מארה לקפוץ ליפו, לקנות
לעצמו תכשיט קטן לחזהו הגברי.

חידושי איפור:

ה מגן הרטוב
אבקת הפודרה היתד״ מזה שנים, אחד מתכשירי
האיפור היסודיים של כל אשה.
תכשירים אחרים הופיעו ונעלמו לאורך השנים,
אך אבקת־הפודרה נשארה תמיד שימושית.
עתה,
הוציאה חברת ובלון לשוק את
אבקת אבן ה
מכילה
לחות. כתוצאה, יכולות עתה גם נשים
בעלות עור יבש במיוחד להשתמש בתכשיר
החדש, המהווה איפור אידיאלי לקיץ, דהיותו
מסכת־מגן רטובה — המגינה על עור־פנייך.

נ6-? 31ז\ 1,0מוצע בשישה גוונים. מחירו
12.50ל״י, ומחיר המילוי 7.50ל*י.

העירום פלש לירחון־יהצמרת ״ווג
הסבר נפרץ
בעולם המערבי קיימים כמה מוסדות,
שאינם מוכנים בשום פנים ואופן לחדש
חידושים מהפכניים או להקים נגדם את
שומרי־המוסר הפוריטניים. אחד מהם הוא
ירחון־האופנה רב־התפוצה וזג שמרכזו ב־ארצות־הברית
ויש לו שלוחות כימעט בכל
ארץ אירופית. למרות מיבחר הדגמים שלו,
בכל שטחי האופנד״ הקפידה המערכת על
כלל פוריטני קבוע, מה שמכונה בפי ה־אנגלו־סכסים
ז־סנסי, דהיינו הגינות, סולידיות.
אולם
עתה, קרה משהו גם אצלו:
לאט לאט, אך בחוצפה, ממשיך העירום
ופולש לכל שטחי חיינו. דוגמנית יפהפיה,
חשופת־חזה, או חצי חזה, אינה מראה מפתיע
מזה זמן רב.

האומנם אין זה מפתיע? תלוי מאוד היכן
היא מופיעה. כאשר היא מופיעה, כיפהפיד,
בצילום זה, בהוצאה האיטלקית של ירחון
האופנה המפורסם ביותר בעולם, הרוג —
זהו חידוש מסעיר. עירום במדינת הוואתיקן
הוא נושא מסוכן ביותר. מה גם, שבצילום
הזה ברור שהעירום אינו מוצדק מבחינת
הנושא, ונועד רק על מנת למשוך תשומת-
לב. שכן, זוהי מודעת פירסומת לחולצה
אותה היא לובשת, או כביכול לובשת. חשיפה
גלויית־לב כזו, בירחון הנקרא לא רק
על־ידי דוגמניות ונערות־זוהר, אלא גם על־ידי
כל נשות הצמרת הכבודות, שהן־הן ה־מימסד
באיטליה — מוכיחה יותר מאלף
מאמרים על פריצת הסכר. העירום קיבל
כרטים־חבר לחברה הטובה.

כוכבי ״פעמוני סוני״ .״נערי החצר״ !״המהפכה׳ בשיא התלהבות

להיטי

הגביע לירושלים

כל להקה השמיעה שני שירים זרים, ושור אחד מקורי שהוכן
במיוחד לפסטיבל. להקת פעמוני סוני מירושלים זכתה בגביע העולם
הזה לשיר המקורי, וחבריה התפרצו בצריחות־גיל אל מרכז הבמה, כוי לקבל את הפרס מידי אורי אבנרי.

1 1 1 1 ¥ 1 7 1
18181/111

, 11171

״פפה״ חיה האיש הפעיל ביות
כל הפסטיבל. הוא לא הל 8ת

השופטים מסשיבים

ארבעת השופטים יושבים בין הקהל, בשורה השנייה. מימין :
א 11א ש ״;ג את דעורם הזה נס ו״ס, המעבו והמתז־

״פסטיבל הקצב ייערך השנה במתכונת הבטיחו הפסטיבלים הבינלאומיים,״
מארגניו, כאשר הכריזו על עריכתו. ביום
חמישי האחרון קיימו את הבטחתם.
הפסטיבל, שנערך מטעם מערכת ״העולם
הזה״ ובחסות חברת ״ויט מן״ לגלידות,
משך למעלה מ־ 5000 איש לפארק הלאומי
ברמת״גן. הודות לעזרתו היעילה
של ממלא־מקום ראש העיר, מר דויד
מלמדוביץ, ניתן היה להשלים את ההכנות
הטכניות המסובכות שאיפשרו לשבע
הלהקות המובחרות של ישראל להתמודד
בתנאים הטובים ביותר. בפרס הראשון
(״שרביט הזהב — שרביט פז״)
זכו ״הכוכבים הכחולים״ .במקום השני
(״גיטרת הזהב״) זכו ״נערי החצר״ ,שבלטו
בביצוע מהוקצע ובכך שהיו הלה קה
היחידה שהשתמשה בכלי-נשיפה.
אחריה (״תופי הזהב״) צעדה להקת
״השוקולדה״ .יתר ארבע הלהקות המשתתפות
:״פעמוני סוני״ ,״המוסקי־טוס
׳ ;להקה ארמנית מירושלים המזרחית)
,״העכבישים״ מרמת־גן, ו״המה-
פכה״ ,שזכתה לפופולאריות רבה בקהל.

5000

איש

מ ילאו. את הפארק הלאומי ברמודגן

1X1 9 |#ךןךי זוהי להקת השוקולדה, שהוקמה לפני
1־ 11111 *71־1
11 • 1 ) 11 חודש בלבד — ובהופעתה בפסטיבל
111 111
זכתה בפרס תוסי הזהב, לקול אוהדיה המקובצים ששרו במקהלה :״שו־קו־לדה! שו־קו־

לשרביט הזהב

נקרא ״שרביט פז״ ,על שם חברת
ו־!ורז וו ווזהווויסה ארחו ללהלזה ווזזו־חוז

לדה!״ כדי לאפשר עריכת הפסטיבל בפארק הפתוח, היו דרושים סידורים אלקטרוניים
משוכללים ביותר, שבוצעו בידי חברת ראקום. היא השתמשה בציוד המעולה של חברת
מאחורי סימלה של חברת ויטמן לייצור גלידה מסתתר העוגב (אורגאן).

וזירת הגוגו

יחנה יפרח מנשקת את מר צדוק לוי,

וחמה

הוגרלה בין באי הנשף. זכה

אתה מלא מרץ ויוזמה
ואתה מרגיש שאתה
יבול לגשת להגשמת
תוכנית מסו-
יימת, אותה תיפננת
זמן רב קודם. יגישו .
11110
לך עזרה חשובה, אן
;21 ביוני העצמאיות נטיותיך
כ) 2ביו**7
עלולות להרגיז את

ידידך. במישור החב-
רתי צפוייה לך פגישה שתפיג את אשליותיך•
השבוע יהיה דל באירועים.

שאיפתן לסובלנות תפגע
בן; היה יותר תקיף
ועמוד על שלן ביתר
עוז. התנגשויות בינן
לבין חב רין לעבודה או
שותפיך עלולות להועיל
לן אם לא תהיה רכרוכי.
קשה לן לכתוב
ז 2ביולי -
מנתב מסויים, השתדל.
ו 2ב אוגו ס ט
ייתכן ויהיה זה בעזרן.
נסה לגוון את צורות החיזור שלך. אל
תסרבי לענות למחזן־יך, לבל תהיי מבודדת.

השבוע הזה מסוכן.
מוטב שלא תקבל על
עצמך עבודות רבות
מדי בשבוע זה. מיב-
שולים קטנים עלולים
לשבש את לוח־הזט-
נים שלך ולגרום לך
אי־נעימות רבה. ייתלן
כי תזכה להכרזת• אהבה
לה ציפית. נסי
להיות יותר מציאותית,
כולם מתאכזרים אליך

22ב אוגו ס ט -
22בספטמבר

אל תחשבי שבכוונה
תחילה.

מאומיס

אתה מתהולל יתר על
המידה. שתייה מופרזת
/פרשיות רומנטיות
ומישחקי־מזל אי נם
עיקר החיים• נסה
להבטיח את זכויותיך
במקום עבודתך. אתה
עלול למצוא את עצ 22 באוקטובר
ביוברער

מך מחוסר כל. הע-

דינות והאדיבות הן
תכונות שאין לזלזל בהן. העדיפי את
בן מזל שור על פני בן מזל מאזניים.

עקר!

אם תשכיל לרסן את הרגשנות המופרזת
שלן, תובל לזכות בתוצאות טובות יותר.
הממונים עליך
יעריכו את הישגיך,
אך אל יתעוררו אצלך
רגשי גדלות והתנשאות
מעל עובדים אחרים.
קרוב לוודאי שתקבל
מתנה שתעורר
בך התרגשות ועם זאת
לא תביא לך כל תו20
בינואר -
18 בפברואר
עלת ממשית• צפוי לך
גילוי חיבה בלתי צ-
פוי. עתה הזמן לצאת לחופשה, שהיא
דרושה לן ביותר. ליבשי בגדים בהירים.

אל תסכן את סיומה של
עיסקה מוצלחת בהססנות
או בהתפרצות נעם.
זכור כי האנשים שמקנאים
בך מחכים שתעשה
מישגים נדי לנגדן. בהם השתמש
מסע
קצר עשוי לגרור
21 במאי -
בעיקבותיו פגישה רו20
ביוני
מנטית מרתקת ומלאת
חוויות מסעירות. נסי להיות יותר מודרנית
בלבוש ובאיפור. נסי את הצבע הכחול.

אתה עלול להיסחף בסערת הרגשות המקיפה
אותך ולאבד את כושר השיפוט שלן.
עלין להתבטא בבהירות מירבית אם אתה
שואף לחידושים באורח
חיין, מקום מגוריך והחברה
הסובבת אותך,
עשה זאת השבוע. לבן
את כל האפשרויות, בצורה
מחושבת ומתוכננת.
אל ת ס מון על ניחושים.
פגישה רומנטית
מאכזבת טומנת בחובה
לקח חשוב לעתיד, היזהרי
מנטייה לסיכונים
בענייניין הפרטיים, היי רציבית ומעמיקה
יותר מתמיד. הבזבזנות עלולה להזיק לך.

היסודות האיתנים שב נית
יתנו את פרייים,
והמצב שלן ייעשה מבוסס
יותר. מכתב מעורר
סקרנות יגיע אליך.
מוטב שתנהג ביתר עדינות
באדם האוהב או תן.
כשאת מנסה להיות ער23
בנובמבר -
?0בדצמבר
מומית או רעה, את
מצליחה, אן המחיר ש את
משלמת גבוה מדי. חדלי, נסי להיות
יותר חאווזקח וווזזה רידזחז־ לוזדררירו נווחד

דווקא ברגע שתעמוד על סף השינוי״המיוחד
בחייך תרגיש כבול אל העבר. עלין לפעול
בהגיון, אל תתן לרגש
לשלוט בך. צפוייה לך
הפתעה נעימה. אשר לענייניי
הלב מוטב לא
לנקוט גישה הנוגדת את
רגשותיך, בייחוד לגבי
בת זוגן. גלה יותר
הבינה למשפחתן, אפילו
אם הנן עייף וחסר סבלנות.
נסי לעורר את
האמנותיות, נטיותיך שהן תמלאנה את החסר ב מצבן
ייתכן,
הנפשי, אשר כתוצאת כן את עצבנית.
במדינה אמנות האיש שאיננו חותם
דני קרוון הוא שם הידוע לישראלים רבים,
גם אלו שאינם מתמצאים במיוחד באמנות.
שתי סיבות לכך: הראשונה היא שקרוון,
בניגוד לדמות האמן המקובלת, נראה כאדם
נורמלי. הצעיר חביב־החיוך, המתחיל להקריח,
מתלבש בצורה מקובלת, מתגלח מדי
בוקר, יבכלל מתנהג כאדם מן הישוב. משום
כך, אין הוא בולט לעין בעוברו ברחוב,
אינו זוכה שכולם יראו עליו באצבע. הסיבה
השנייה היא שעל עבודותיו הגדולות
ביותר — אין הוא חותם את שמו. המדובר
בעיקר בתבליטי־קיר ענקיים בבנייני
ציבור מפורסמים .״מימד הבניין והעבודה
הם כל־כך גדולים, שאני מרגיש לא נוח
לחתום שם את שמי,״ הוא מנמק.
הרוח מחדדת כאבן. עובדה זו לא
מנעה בעדו להפוך לאחד היוצרים העסוקים
במדינה. הוא זכה לפירסומו הראשון
כאשר ביצע, לפני שבע שנים, את התפאורה
למרי סטיוארט בקאמרי. המבקרים
בהצגה חשו מייד עם עלות המסך, באווירה
המיוחדת, שהחזירה אותם, באמצעות התפאורה,
מאות שנים לאחור.
דני פעיל גם בשיטחי יצירה אחרים. מרכוס
דינר, האדריכל ואספן־האמנות השוויי־צרי
הנודע, ראה לפני ארבע שנים תבליט־אבן
מעשי ידיו במכון וייצמן — והזמין
אותו לשווייצריה כדי לפסל תבליט דומה
בבניין ציבורי בבאזל. דני הסכים, אולם לא
הצליח, בגלל עומס העבודה, להתפנות עד
היום. רק בימים אלו עומד הוא לנסוע כדי
לבצע את העבודה .״היו לי התחייבויות
קודמות,״ הוא מסביר .״היה עלי לעשות
תבליט־אבן באולם המליאה של הכנסת, ואנדרטה
לחטיבת הנגב בבאר־שבע.״ האנדרטה
לחטיבת הנגב היא הגדולה ביותר בארץ,
נראית שונה מכל צד. היא תוכננה כך שה
רוח
שורקת בקירבה :״ד,יתקנו בתוך האנדרטה
חלילים, ונקבתי בה חורים, כך שהרוח
מחללת כחלילים,״ הוא מספר.
בנק, צדק, כיקעה. יצירותיו של דני
קבועות במיבנים ציבוריים שונים: תבליט
קיר נהדר בבניין המינהלה של בנק לאומי
לישראל, פסל בחצר הפנימית של היכל־צדק
בתל־אביב, ואחרים. כולם, ללא חתימה.
בנוסף לעבודותיו הגדולות, הספיק דני להכין
לאחרונה גם תפאורה עבור להקת פיקוד
המרכז, רד אלינו לביקעוז. תפאורה מיוחדת
במינה, שאפשר להציבה בשלמותה או
בחלקים, בעת שהלהקה מופיעה במוצב קטן.
בימים הקרובים יוצא דני לאיטליה, כדי
לצקת סוף־סוף את יציקת הקיר עבור בניין
הדואר בבזל. למה דווקא איטליה? פשוט

צייר־פסד־תפאורן־תבדיטן קרוון
הזמנות — ארבע שנים מראש

תחילת השבוע לא תהיה טובה ביותר,
אבל תודות לעזרתו של אחד מבני מזל
עקרב תצליח להשיג
את התוצאות הרצויות
לך. בעניינים רוקלות-דעת
מנטיים

וביטחון־עצמי מופרז
לא יביאו לן כל תועלת.
מוטב שתרסן את
עצמך כל עוד אינך
בטוח ברגשותיך. היי
ו:1 2מרס -
__ יותר סנטימנטלית, אל
: 1 20 אפריל
תקבלי דברים הנאמרים
לן בהבעת פנים קשוחה, והשתדלי
להיות מטופחת ונשית ותיהני יותר.

]!ולון!

אנשים רבים מציעים לן הצעות מעניינות,
אבל ח שדנו תן דוחפת או תן לדחות הצעות
אלו. אחד מידידיך יעזור
לן לעשות צעד גדול האינטלקטואלי בתחום
או האמנותי. מכתב נרי•
0׳ שירגש גם או תן,
יגיע אלין השבוע. גילויי
חיבה מצד אנשים
שהסתייגו ממך עד כה
עשויים לעודד או תן מ:
1 21 אפריל -
בחינה חברתית. קריאה,
סן: במ אי
שמיעת מוסיקה רהליכה
לתיאטרון לא יזיקו לך. אדרבה, הם ישפרו
את מצב רו חן הירוד לאחרונה. ליבשי לבן.

האנדרטה לחטיבת הנגב -מצידה האחד -
הגדולח מכולן —

מאוד :״בפירנצה יש לי ידיד שיש לו בית
יציקה, ירק שם אני יכול לתפוס שתי ציפורים
באבן אחת — גם עבודה וגם בילוי.״

תחבורה

שווו

במישור המיקצועי יהיה
עליך לקבל החלטה
קשה בזהירות
בלתי רגילה. ידיעה
מסויימת תעורר בן
התרגשות, אף כי אינה
נוגעת לך במיש-
דין. קינאה שתתעורר
באשמתן תקלקל את
בילוי סוף השבוע.
תחושות הקינאה שלך עלולות לסבך
אותך יותר מאשר בילוי סוף שבוע.
רצוי שתלך לרופא או פסיכולוג אם הנך
מרגיש עצבות יתר. נסה לעסוק בעיסו-

מיליונים פה
מיליונים שס

חאזנ״ם

דדיו 4^ - 14-בד י*

ומצידה השני— והרבה פנים לר,

בתחילת 1970 יזכו סוף סוף אזרחי ישראל
לנסוע בקו החדש של רכבת ישראל: קו
דימונה—אורון.
תהיה זו נסיעה קצרה יחסית — 30ק״מ
בסך הכל, שמהם הושלמו עד היום .21ב־דרכם
הקצרה, יוכלו הנוסעים לראות את
שני הגשרים הגדולים ביותר שהוקמו ביש־יאל
— אחד מהם מתמשך לאורך 130 מטר,
במחיר 2.2מיליון ל״י.
אולם ספק אם אותם נוסעים, שיתפעלו מנפלאות
הנוף ומעשי ידי אדם, יתפנו להררי
בעובדה, שמחיר המסילה, שנועד להיות
16 מיליון ל״י — התנפח ל־,23
אולם זה לא הסוף. הפתעות נוספות למשלם
ד,מיסיס צפויות בעתיד.

מי מבנות הארץ ראוייה לכתר מלכת המיס? זאת נדע בעוד
שבועות מיספר, עם עריכת נשף הבחירה המפואר ב״היכל
התרבות״ ,כהשתתפות מיטב האמנים. בעמוד זה מתפרסמות
שתי המועמדות הראשונות לכתר מלכת המיס .1969
התחרות פתוחה לצעירות כנות כל הגילים. מועמדות יכולות

מטעםמ ערכ ת

רוזן
ענ ת
מהנדס העיר שם,

והיא

0511171 הו ה

בת 18 המגיעה לגובה 75ו ס״מ. בעלת עיניים
חומות, בוגרת תיכון עירוני בת־ים. אביה הוא
מתעתדת לנסוע לבריסל, ללמוד עריכת קולנוע.

התחרות נערכת
בחסות חגרת

לשלוח את תמונותיהן, יחד עם פרטים אישיים על עצמן,
להנהלת התחרות, ת.ד 136 .ת״א. אם רצונן שצלם המערבת
יצלם אותן, עליהן לקבוע מועד לתצלום, בטלפון 231422ת״א
(כין - 1־ 6אחה״צ) .והעיקר: את המלכה בוחר הקהל -על פי
כרטיסי בחירה וקלפיות. ועדת הקלפי תיבחר מבין הקהל.

מייצגת את עיר־החוף נתניה, בתחרות
זו. היא בת , 17 ועדיין לומדת בתיכון.
מתכוננת לבחינות־הבגרות בשנה הבאה. היא צברית האוהבת לכתוב שירים.

עופרה פר>זנר

הלנה רובינשטיין

הראשונה באיפור
א^710א141ט 111 הזוהר

שריינו לכם תאריכים אלה :

בחוף הירוק: נשף מוקדם לבחירת נסיכת הים־התיכון במוצ״ש 2.8.69ב־ 8בערב
בחוף אילת: פנטזיה ימית לבחירת נסיכת ים־סוף במוצ״ש 9.8.69ב 8-בערב
ביום ג׳ 2.9.69ב 8-בערב
נשף הבחירה: בהיכל התרבות בת״א

המלכה תצא לסיור
באירופה כאורחת חברת

*ו ב׳ סי נ 71ן ם

מיפעל העלית
של ישראל
לייצור גגדי־ים
ומחופים

איפור למועמדות: הלנה רובינשטיין

־ 1 8 8 0 1־ 1

הדרכת המועמדות: לאה פלטשר

טישו השעון
הנמכר ביותר
בעולם

׳שסשסס

ת שבץ פ ר סי ם

הקיץ הוא הזמן להצטרף אל פותרי ״תשבצון״ וליהנות
מבילוי מבדר ומשכיל בנוסף לאפשרויות וכיה בפרסים
מרובים• בתחרות הנערכת כעת כל הפותר את התשבץ
המובא כאן בהתאם לכללי התחרות, זוכה בעט־כדורי
שוודי ״באלוגרף״ ומשתתף נוסף על כן בהגרלת פרסי
הכסף הבאים :

! פוס ו - :ם ם 10י־י

פוס
: 2־ 500 די

פרס 250 : 3ל״י — פרס 150 : 4ל״י —
פרס 100 : 5ל״י

גבר, על אשה, על נשואין, ועל כלב. עם
פילים נוארו ומדלין זובר.

לא כדאי לראות

לא חשוב לראות

אפשר לראות

*** רצוילראות
4444חובה לראות

י. פי. ה 1ג ו

* הלוך הלכה החבריא (הפקות

סרטיס חדשים
חמישה ימים בסיני

(אוריון, תל-

אביב) מלחמת ששת־הימים עוד לא נגמרה.
שוב יוצאת קבוצת בחורים, בלב המלחמה,
לחבל במיתקני האוייב. יש גם בחורה (ק ט יה
כריסטינה) ,יש גם אסי דיין, ועוד שחקנים
ישראליים (זאב רווח, סבי דור, גדעון זינגר)
ואיטלקיים.
המעפיליס (תל־אביב, תל־אביב) הקרנה
חוזרת של סרטו של הנרי האטאווי, מערבון
המתרחש בשלגי אלסקה, עם ג׳ון וויין, כשעדיין
היה פחות מקומט, סטיוארט גריינג׳ר
וקאפוצ׳ין.
כוחושלגבר (בן־יהודה, תל־אביב) מי
שלא אהב את הסרט הדני , 17 בוודאי לא
יאהב גם את הסרט הזה. שילוב של מין
והומור, ושחקנים יפים ומתוקים.

ימי תהילה וגבורה

(צפון, תל־אביב)

המיתולוגיה הגרמנית מופיעה על מסך רחב
מאוד, עם המון הרפתקאות, אהבות, וגבורות׳
ושחקנים בלתי ידועים: הרברט לום,
איב באייר, קארין דור.

סרטים אחרים
**-¥מבוי סתום
מאוזן

.1אחת היבשות .5 .מתכת
מצויה .8 .השבחה, שכלול.
10 פרפר מזיק .11 .הענפים
העליונים בעץ . 13 .שאין בתוכו
כלום .14 .אתמול בערב
. 16 .עיר בישראל.17 .
קצר־קומה . 18 .מדינה דרום־
אמריקאית . 19 .קריאה טלפונית
.20 .שנות שהייה או עבודה
במקום .22 .גשם חזק.25 .
צבה, שהתנפח .27 .מטה,
קנה־עץ .28 .רץ אחרי מישהו
כדי להשיגו .29 .אימרה קצרה
הנרשמת בראש מאמר או
ספר .33.מנורה מטלטלת.34 .
מין בצמחים .36 .זז .39 .קנה
עץ לחזוק מיתרי האהל.41 .
החלק האחד מן השלם.44 .
קיר מבדיל •46 .גבעה נמוכה.
.48 מטפל בחולים או בפצועים
.49 .אות יוונית .51 .גת־קול
.52 .צעקני.

בדברים טובים .26 .שן המפתח
.30 .מנגנון במכונה הקובע
סדר וקצב בפעולתה.31 .
התראה 32 .חיל נשים.35 .
דמות תנ״כית .37 .בירת ארץ
ערבית .38 .קדרה, כלי לבישול
.40 .אמונה .42 .טהור,
נקי •43 .בעל כנף .45 .סלע
גדול .47 .מחתרת עברית לשעבר
.50 .אביון.
את הפתרון יש לשלוח למערכת
״תשנצון״ (ת.ד.
— 1936ת״א) בצרוף התלוש
ובהתאם לכללים המופיעים
בגליון מס׳ 351 מן
ה 15-ביולי 1969 של דו־שבועון
״תשבצוף׳ הנמצא
למכירה בכל דוכני העתו-
נים בארץ.

מאונר
.2מגרעת .3 .תבן .4 .הבדל.
.5קודם לרעם .6 .חרק טורדני
.7 .חדר עבודה של פקידים
.9 .אות הנצחון.11 .
קריאה בקול מתוך כאב.12 .
בעל־חיים בעל קרניים.15 .
ריב .16 .עוף־בית גדול. 17 .
סופר רוסי דגול .18 .צו, הוראה
.21 .מקום החיבור של
גזרי האריג ,23 .ארץ אירופית
.24 .שכוך הכעס, שדול

מה? עוד איו לד ( 3* 198 סווייס);7

האינך יודע שמוצר-הפלא המהפכני ( 8\ ¥1? £סווייפ) מנקה הכל :
בדים, בגדים, טפטים, ריפוד, רצפות, קירות, כיורים, כתמי
שומן, זיעה, וסתם ליכלוך, ואפילו את מנוע המכונית!
האושרבביתך ד\\( 3סווייפ) — תמורת 10ל״י
בסך־הכל, במיכל שיספיק לחצי-שנה לפחות!

טלפני ,624933 והסוכן יבו אלביתך (מז׳תומרת יבוא ז — ירוץ אין
לך טלפון ז לא נורא. בבחירות נחליף את השר. עד לבחירות — כתבי
לת.ד ,29232 .תל־אביב•
רצונך להפיץ את ה( 3^ 1?£-סווייפ)? ולהרוויח הון בלי
מאמץ? התקשר/י, או בתוב/י, לפי האמור לעיל, ותוזמנ/י לפגישת-
הדרכה.

(תכלת, תל־אביב)

עמי־רם) החומר התעודי העצום הקשור במה
שקרה בברית־המועצות מאז מותו של
סטאלין, קשה מאוד להעלות על הדעת שניתן
לערוך תוכנית שלא תזכיר מסכת בתנועת-
נוער. העורך יעקב שבתאי, יועציו בליקוט
החומר (הזמרת נחמה ;יפשיץ,
המשורר־מתרגם־מבקר עזרא זוסמן, ושגריר
ישראל לשעבר בברית־המועצוח, הד״ר
הראל) ,ובמיוחד מתכנן התאורה בן־ציון
מוניץ, שביים את הערב, לא הצליחו להפוך
את החומר לחי ומרתק. כל מה שעלה
בידם להפיק, הוא פיטפוט מייגע בקריאה,
מישחק, נגינה וזימרה. דדדו אלהרר,
אמנון ברנזון, תמר ספיבאק, ובמיוחד
מיכאל כפרי בלתי משכנעים. היחיד
המצליח לרגעים ליצור מגע ולעורר אמון,
על־אף מיגבלות החומר וד,בימוי, הוא ליאור
ייני. על־פי הופעתו ניתן לקבוע כי
פשטות יתר, ופחות פאתוס, עשויים היו
לשרת יותר את כתנות המעצבים והמבצעים.
* * התיאטרון שלי (מועדון תיאטרון
מרתף, רחוב בן־יהודה , 256 תל־אביב)
תסכית בימתי שחובר ובדים על־ידי מיכאל
אלמז, אודות חייו מלאי־ר,תהפוכות
של אבי תיאטרון האכזריות אנטואן אר•
טו, אמן שהשאיר רישומו העז על תיאטרון
המאה ד,־ .20 זוהי מעין הרצאה תיאטרלית,
בר, יוצר השחקן הצעיר דויד מוכתר
דמות מעניינת של אמן רדוף־תסביכים,
הנאבק על דיעותיו, מול שורה ארוכה של
מתנגדים ועוינים, שהעימדוהו מחוץ למחנה.

רומן פולנסקי, הפסיכולוג המעולה והאמן
הרגיש, מציץ אל חייהם של שלושה אנשים:
זוג נשוי, ופושע בודד בתוך טירה בודדת
ועזובה. עם פרנסואז דורליאק.

* * כוכב הדרום

(חן, תל-אביב)

סרט הרפתקאות אמיתי. מותח, עם חיות,
ומלחמות, ומכות, עם ז׳ורז׳ סגל׳ אורסון
ולס, ואורסולה אנדרם.
* * אלכסנדר המאושר (גת, תל-
אביב) קומדיה צרפתית משעשעת מאוד, על

! חדש בבידוד
* * ערב פיזמוני אלתרמן

(התי
אטרון
העממי) לאחר פתיחה מאוד־מאוד
מאולצת, מציגים ארבעה בדרנים צעירים
ועוד אחד המתיימר להיות פועל במה, כ־20
מפיזמוניו של בעל עיר היונה — המשורר
נתן אלתרמן. אפשר למצוא כאן את
רבקהזוהר, התרומה האחרונה והבולטת
של הלהקות הצבאיות (פיקוד חיל
הים) לבמה האזרחית הקלה.
זוהי זמרת קטנה וחביבה, הגולשת לעיתים
לחד־גוניות, אן אין ספק כי בתחום
הפיזמון הקל קשה יהיה להתעלם ממנה
בעתיד. טליה שפירא, המצטיינת במיוחד
בחיקוי ״דודות״ מבוגרות, ולא במיוחד
בזימרה. עזראדגן זריז כשד, בעל
חוש־עיתוי בימתי נדיר, פנטומימאי מחונן
המחפה על מגרעות קוליות בטמפרמנט
שובב ועסיסי. מנחם זילברמן, גברבר
חביב, גבה קומה וממושקף, שאינו מצטיין
בזימרה או במישחק, ויוסףצור המכונה
בומבה. מוקיון (במלוא מובנה הטוב והחיובי
של המילה) עב-כרס.
אף אחד לא יוכל להאשים את אלתרמן,
שאיננו יודע לכתוב פיזמונים. הצרה היא

בומבה צור והחבריא

הופעתו של בומבה צור איננה אינטג 1
ראלית, ובצורתה הנו כ חי ת -הינ ה
מיותרת?
לחלוטין. מורגש כי בעניין זה נהגו המפיקים
בפשרנות מרובה וזאת על־מנת להו
ריד
את התוכנית לקהל רחב ככל האפשר? . להיות בדיחה 1

כל הסיפור על פועל הבמה, שחשק
לשחקן, מאולץ ומעושה, כאותה
שדופה וחסרת טעם, אותה משמיע בומבה

ח שבון תיאטרון אהל שפשט את הרגל 3:

צ עי רי םבל בו ש מיו שן
שרוב החומר בתוכנית שייך לעבר הלא־כל־כך
קרוב ביצירתו. ישנם כאן פיזמונים
שנודף מהם ריח המטאטא ולי לה לו ז״ל,
בקיצור חומר די מיושן, שעל־אף הכתיבה
המבריקה, איבד מידה רבה מאקטואליותו.
הרבה דברים השתנו בארץ ובעולם מאז
כתב אלתרמן את מילא או כבר מאוחר
מדי. ארבעת החבר׳ה הצעירים מבצעים
אומנם את החומר באמונה, אן קשה להתעלס
מן ההרגשה כי לצעירים תוססים כמותם
היה יאה חומר אחר, שייצג יותר את
אופי הנוער והתקופה.

(ושאת להט הבמה וכנות שחקניו לא ניתן
כיום למצוא בשום תיאטרון בארץ).
הבימוי של שמואל בונים קצבי, רענן
אן שטוח. מלבד שימוש יחיד של מיס־גרת
חלון הראווה שהוא תפאורה יחידה
הניצבת כל התוכנית על הבמה, לא נמצא
לה כל שימוש נוסף. לכן לא יפריע הדבר
לאיש אס יוותרו עליה לחלוטין. באותה
מידה לא הוקדשה תשומת לב ראוייה לתלבושות
טל מיספר משתתפים, והדבר בולט
במיוחד בקטע הקרקס.

י יע וץ מ דע י
כפ י כף ה יד
ריסון, הפנמה ופחות צעקנות, היו עוזרות
למוכתר לשכנע יותר. משכנעת מאוד, ב־מישחק
חסר־מילים, השחקנית שיפרה
מילשטיין, במערכון היותר חזקה, שחיבר
אוגוסט סטרינדברג בשנת .1890

* * החלום האמריקני (בצוותא)
הוא מערכון מאת אדוארד אלכי, מחבר
מי הפחד מווירג׳יני.ה וולד, הממלא יחד עם
מותה של בסי סמית תוכנית שבוץ מה על־ידי
ניקו ניתאי, בהשתתפות קבוצת שחקנים
שנותרו ללא במה, שעה שתיאטרון
אהל שבק חיים. יעקב אשכנזי מצליח
ליצור דמות משכנעת של כושי, העד למותה

ניתוחאופי—
גילוי כשרונות —
י יע וץ לעתיד !

לשבח על־ידי דני ליטאי, המצטיין במיוחד
בהעמדת פיזמונים. בקשר לכושרו בבימוי
מערכונים קשה לקבוע דבר לגבי ליטאי׳
מאחר והבדיחות שהעמיד לרשותו דן
אלמגור, שחיבר את מרבית החומר, אינן
מהוות מערכונים. הפיזמונים משעשעים בחלק
•0אך בסופו של חשבון אף הם רדודים
למדי. העיבודים המוסיקאליים של יאיר
רוזנכלום אינם מגרים, ואינם מחדשים.
ששי שר יפה. מוסקונה הוא קומיקאי
חביב ׳,ואילו יהודה כר קן, המתגלה כבדרן
מעולה, אינו מנוצל דיו, בתוכנית צב־עונית־רעננה־מקסימה־מבדרת
ובלתי מזיקה
זו, שהחמימות וחוסר היומרנות שבה מחפות
על מגרעותיה.

עולזם עואול
5 X 4 1 0 ^ 5 X 4 0 ).
ת״א המלך ג׳ורג׳ .33
נא לקבוע ראיון מראש.
טלפון 226342
()6.30—4 ; 12.30—10

גזור ושמור -הטלפון אינו רשום כמדריך !

קטשופ הקברט הסאטירי, מרתף
קולנוע פאריס, תל־אביב)

שמעון לב־

ארי, קובי רכט ותיקי דיין משעשעים
וכמעט מצליחים לשכנע כי לוא הדבר
היה תלוי בהם, היה השלום שורה באזורנו
זה מכבר. חנוך ואחיו הבמאי דויד לוין
מוכיחים כי לצורך סאטירה עוקצנית, אין
צורך בבמה משוכללת, כוכבים ומלחינים
המוכרים לקהל. ההצלפה בישראל, בערבים

המהדורה הראשונה נגמרה נשנוע״ס
המתזווה השנייה יצאה עתה

אוד׳

חד ש בבידור
חיקוי עגה משעשעת — דיאלוג עם פאר־טנרים
נעלמים, אנו עוברים לפאנטומימה ־.־
רצינית אך שיטחית בשם חלומות, אותם £
ע תן לפענח באמצעות תורתו של פרויד.
יבנה לוי המופיעה בקטע זה אינה פנטו־מימאית,
אך ידיה מעשירות אותו.
מעבר־ריקודי, טרמפ המלחים, מזכיר ני
מחול הסטפ המתופף הוא די מיושן.

שייקח ויונה לוי
ימים טוכים

(בהפקת ש. צמח).

תמסך נפתח. מול קהל ק״צי בחולצות קצרות
עולה על במה כהה שייקה אופיר
כז׳קט כהה לא פחות, כדי לפתוח את
תוכניתו במאקמה ימים טובים, שמטרתה
לשכנע כי הימים העוברים עלינו אינם בעצם
גרועים כל־כך!

נחמה יופי היא פארודיה עליזה למדי של
שייקח על מנצח מקהלת פועלים טיפוסית.
הפארודיה על המחול הקלאסי, בהשתתפות
שייקח ויונה, היא פנינה קטנה של בידור,
המזכירה תמונה דומה בה נקלע דני קיי
השלומיאל׳ לתוך מחול קלאסי מסוגנן• את
הסמוראי שלו, המבצע בגופו חראקירי מדגדג,
הפגין כבר שייקה בעבר, ואילו ה״אוב־זרווציות״
שלו על צורת ההליכה של טיפוסים
שונים, שטחיות מאוד. כבאי האש
שלו דבילי למדי (אגב, גם בלהקת פיקוד
דיזנגוף וגם בערב פיזמוני אלתרמן, נטפלו
לכבאי־האש המיסכנים
הקטע בו מגלם שייקה טיפוס של אחד
העושה כ״דבר ה׳״ ,ומכניס אשה להריון

שייקה ד;טווב ווהישן
שייקח יורד, ואל הבמה עולה שלישיית
מחול חביבה ומבדרת. שני גברים (יעקב
קלוסקי, ויחיאל דוד) ורקדנית מחש מלת:
יונה לוי. היא מתגלית שוב כאחת
הרקדניות הבלתי רגילות, בעלת נתונים גופניים,
טכניקה, כשרון, השראה והקרנה
בימתיים בלתי־שכיחים ׳,ברמה בינלאומית.
אגב, המוסיקה המוקלטת היא שעטנז
מפוסטר של סיגנונות, חסר חיות וצבע, היוצר
חיץ של זכוכית בין הבמה לאולם. אך
ללוי הדבר אינו מצליח כימעט להפריע.
שייקה ממשיך ומגיש פאנטומימה מאוד
מאוד עממית ומבדרת על טיפוסים שונים
בבית־קפה. לשיא אמנותי קטן הוא מגיע
כאיפיון מעמיק של זקן. מקטע טיפשי כ־תוך
בית־ספר
לגנבים, בו מנהל שייקח

(בתקווה, שייוולד. לו ממנה בן משוס שמי
אשתו החוקית יש לו 9בנות הוא דוגמה
חיה של הומור פרימיטיבי זול.
במחול המסיים, מוכיח שייקה ני הוא
יודע לרקוד לא פחות טוב מאשר הפאי־טנרים
שלו. בסיכומו של עניין, זהו ערב
בלתי מחייב, מבדר, אן בלתי מעמיק. אין
זה שייקח אופיר חדש, זהו בדיוק אותו
שייקח הטוב והחביב, השולט עדיין היטב
בקולך ובשרירי גופו. זהו רב־אמן הצחקות,
שאיננו מצחיק כל־כך הפעם, בשל חומר
רדוד, חסר עוקץ ופואנטות. מה שברור הוא
כי דווקא לתוכנית מסוג זה, נחוצה ידו של
במאי־מעצב, שתפקידו לשמור על דינאמיות,
קצב ורמת־תוכן. כפי שהיא כיום אפשר
ליהנות מן התוכנית, גם ובפרט אס תצומצם.

המזעזע של קיסרית הבלוז, שנפחה את
נשמתה בשנת , 1937 משום שבמספר בת,־
חולים סירבו לאשפזה בשל צבע עורה. ניכר
בחיה שרון ובדכורה קסטלנץ כי
הורגלו לשחק בסימון קליל ומהיר, היאה
לפארודיה אבסורדית כמעט־קלאסית כמו החלום
האמריקני. גילן, מיבט׳אן וסיגנון מיש״
חקן המיושן, עומדים להן לרועץ, וקשה
להאמין כי צופה סביר יזהה בהן שתי נציגות
המייצגות, אליבא דאלבי, את חברת השפע
האמריקנית המנוונת. מישחקו של ניקו ני-
תאי בשני המערכונים סובל מחוסר הדרכה
מצד הבמאי ניקו ניתאי.

ו בנונ א ר יארינג

א 3ג רי:
מלחמת חיות
השביע
* 5הספר שכל ישראלי חושב חייב
לקרוא אותו
\ הספר שגדולי העתונים בעולם
המליצו עליו
* הספר שכדאי לד לשלוח אותו
גם כמתנה בלתי־שיגרתית
הצעה

״ העולם

* * להקת פיקוד דיזנגוף

(תיאט
רון
דגן) מספר גדול מדי של יוצאי להקות
צבאיות, בתוכנית שבויימה בקצביות ראויה
הוויולח הזה 1665

דרת באותה מידה.

* * קנטטה לשווארמה (התיאטרון
העממי) קנטטה (נ) :עיבוד מוסיקלי של
סיפור או מחזה קצר לשירת יחיד או לשירת
קולות אחדים או למקהלה; מעין אורטוריה
קצרה.״ ״אורטוריה (נ) :יצירה מומי־קלית־דרמטית,
שתוכנה שאוב על הרוב מ־קתבי־הקודש,
או מספרות הזמן העתיק,
מבוצעת כאופרה, על־ידי זמרים, מקהלה ותזמורת,
יאך בלא מישחק ובלא תפאורות
ותלבושות.״ אין צורך להיות בלשן בא.
אכן־שושן, מחבר המילון העברי החדש,

כדי לקבוע כי מן התוכנית החדשה של
שלישיית הגששים החיוורים (מאד הפעם)
נודף ריח של שווארמה, שהוכנה על־ידי
ניסים אלוני, המתגלה בעטיה כטבח עממי
מאוד, העשוי להצליח באותה מידה, אם
לא יותר, בחיבור ובימוי יצירות כסימפוניר
לסטייק או בלאדה למילק־בר.

הזה ״

תוכל להשיג את הספר במחיר מוזל של שבע ל״י,
על־ידי מילוי התלוש בעמוד 8

מנשיו
למלונות מעוררת מחשבות ומב
מיוחדת

לקוראי
וקיבוצים מערכות
הגברה
למיקרופונים,
מוסיקת-
רקע ורו׳•
ללהקות ציוד שירה
ונגינה.

פנקס 60ת״א
טל 443126-7 .

״״! מ מדוג ת שן!

מספר 1665

ט״ו פאב תשכ״ט ()30.7.69

המחיר 130 אג׳

חוסכים קטנים התלוננו במיחלק ההונאות
במשסדת תל־אביב על:

חמם קפסיס
עור אח״ו
שו הנח

אותה? רצח קנדי
קורבן מדי־ג׳ו קופצ׳נה

חזרה לתחילת העמוד