גליון 1671

העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 2 | מכתבים דק״ח 1שגה טובה קיבלה תפעם בהסתדרות לתעלת ת־ 13 אלו קולות לעומת 8 , 3 6 9ב 1 9 6 5 שנת הצלחה וגידול נוסף לעתונכם (הן בכמות והן בתוכן). שנת שיגשוג והצלחה.
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 3 | חס 6חי תסח מיו ם שקנינו טל ביזי ה ״זניט״ — ה ם יושבים פה. כן, כל ה שכנים! בכל ערב של שידור ה ם מופיעי ם כאן, ולא זזי ם עד שמנגנים אתה״ ת קו ה ״ כשמס תיי מתה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 4 | עם לא יופיע, בנהוג, מטעם פלג זה, נציג ספרדי. ראש־העיר הקודם, לא העלו תוצאות, לאחר שטוביהו סירב לחזור לפעילות פוליטית עקב גילו הגבוה. ח״כ ברון עוזיאל, שמילא
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 5 | רווי את צמאון פניך ^ו£ם 8811 טיפוח מוסיף לחות אחד השעורים הראשונים אותו למדה היטב הלנה רובינשטיין בלמדה א ת תורת העור, הוא כי פני אשה חיים באופן מתמיד בסביבה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 6 | נגד ססנדדה 11.12.68ג השתלה־הלב הראשונה בישראל נעשהה ליצחק סולם — ונכשלה. ג לי/9 עביבז 26.2.69ז גהתקפו! על מטוס ״אל־על״ בציריך נועד גיבור חדש: מרדהי רחמים. ^ ״
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 8 | איש חשש תשר ט מאת *** נת תשכ״ט אור אבנר׳ תיכנס להיסטוריה בזכות רגע גדול אחה בו התגשמו החלומות של \1/מאות בשנים. רגלו של האדם הראשון דרכה על אדמת הירח. נצחון
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 9 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 10 | 1איט הוונה תטב־־ס ^ ל הי־ לקבוע מי ל א היו אנשי־השנה של תשכ״ט : 1/הפוליטיקאים. מעולם לא נחלה המדיניות הישראלית והאנטי־ישראלית כאחת כישלון כה חרוץ, כמו בשנה זו.
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 11 | נ*ק• בור ש ט••! מ 7לתאו
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 12 | (חמ*ן מעמוד •)1 פני עצמו בעולם, וגיבש לעצמו את התדמית שהוא עצמו רצה להתרחק ממנה: התדמית של הנץ מיספר 1של ישראל, איש־המלחמה המובהק, שאינו יבול לשגשג ולהצליח אלא
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 14 | ].איט השנה תשרט יש אינו יודע איך נולד השם ״קו בר־לב״ .הוא לא ניתן על־ידי צה״ל, ואין הוא קיים רשמית. לפתע, כאילו מעצמו, נולד. העיתונאים דיברו עליו, גמאל
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 16 | =|איש הסנה תסס[, (המשך מעמוד ) 14 הוא מצריים. מצד הערבים לא תיתכן מלחמה שבה לא תישא מצריים כעיקר המאמץ. איש־השנה של תשכ״ח היה אל״מ אריק רגב, שסימל את המלחמה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 17 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 18 | = ן8י 0הסנה ת₪כ ט ך * בוצה של?ציני צה״ל בכירים ביקרה בשדה־ | /תעופה צבאי אי־שם. כאשר ראה אחד מהם את ה־פאנטומים, ניכר היה עליו, כי כמו שאר הנוכחים באותו מעמד,
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 19 | • הו די ת בו ־-נ ס מזלנ 1אונ ״
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 20 | | איו!! ה^נה תויונ 11 ״חבר׳ה,״ הוא אומר להם ,״זאת לא בדיוק מלחמה, במל(המשך מעמוד ) 18 חמה יש פקודה של, בכל מחיר.׳ במלחמה לא שואלים זוהי אחת הבעיות המטרידות
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 22 | — ^יו 18ח 0ש ת 0נ11 ס ילו היתה קיימת מכונת־צילום פסיכולוגית, שהיתה ^ מסוגלת לצלם את מצב־רוחו של עם שלם, היתד, ?ובעת בסוף תשכ׳׳ט: האדם הישראלי התייאש מן השלום.
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 23 | אלה הם הלוחמים, ח״ד• אהיד ונעשמר־ה^בוד, שגבלו במדחמה בגבורו ת שדאד מראש־השוה תשבייט עד ערב דאש־השנה תש״ל סמל אריה רכי ס. דניאל פריברג רכ״ט דב רוזנסלט סמל צבי
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 24 | ס. אבנר שמחוני סגן נדב נהוראי רב״ט עמר מוכתר גן ,22 טייס מבית־אלפא, נרצח ב־ 4.12 בירדן. בן ,32 ממשמר־הגבול מג׳ולים. נהרג ב־.14.12 ט. יהושע מדעי ט. מרים זלוצוכר
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 25 | ט. שמואל טיאר ט. יצחק כרקוכיץ בן , 19 מחיפה, נהרג ב־ 24.4ליד התעלה. סגן אריה רון רכ״ט ש. כן־שטרית ט. יהודה לייכוכיץ ט. חנניה פילו סמל יצחק לאוסר בן , 19 מכרם
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 26 | סמל רמזי עזאם ט. יום־־טוב מלכה סמלד״ר עודד לוין סגן יוסן! גילאי ט. שלום כהן ט. עזרא ראובני ורוזי מכפר מראר, נה־יג ב־ 14.6בביקעה. בן ,20 מכפר יונה, נה־רג ב־
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 27 | רכ׳׳ט י. סלומון ט. ש .ברנשטיין סג״מ מרדכי חרמן בן ,22 מכפר־סירקין, נהוג ב־ 17.8ליד החרמון. בן ,22 מגרופית, מת מפצעיו ב־ .17.8בתעלה. בן ,21 מתל־אביב, נהרג ב־
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 28 | גזששז־עשר איש ואשה סייגזרו בשבגז גזשכייט־ א\ז הישגיהם גכשרגוות־יגזגן ש2־ ישראל־ והעורבו. הגד נבזזרו של־ירי נוורכי ״הנוורגו רזדרזיי, וזוך בח־ינת כל נזאנרשנת שנת
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 29 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 30 | ופול עולמו של האזרח הישראלי בתשכ״נז היה מוגבל כימעם לגמרי להודי של צה״ל והמלחמה. על כן גם לא הצמיח מתוכו אישיות שהתבלטה במעשה ״אזרחי״ מיוחד, שיוכל לשמש סמל
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 31 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 32 | הבחירות בהסתדרות קבעו את דמות הכנסת החזרה הכלבית דרים מאורגנים היטב של עובדים בכל האגודות המיקצועיות, רשת ענפה של יחסים אישיים, ומנגנון מפלגתי מסועף ומגובש.
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 33 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 34 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 35 | במדינה העם הי שלוס בחילנו מ סגו ״ מ דזז ל ייי ^ין 1 1 1־ ל 1ב ן > ^י ב 1 1 1 בסב בסב ! ה מהמען ל 1ת שבסיו.ר י 1ת ישראל: בק ס יגר יה לכל טעם ו 1טיה ! כ תערובת
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 37 | עונת הצילומים המשפחתיים בני המשפחה מכל קצות הארץ מתאספים עתה כדי לבלות יחד את החגים. זו ההזדמנות לצלם את כולם כפי שהם נראים היום. כעבור שנים רבות תוכל להתבונן
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 38 | במדינה ספרו ת ג׳ורג׳ אודוול מאשדוד ישראל : 1989 מישטר כמעט טוטאליטארי; חופש הבעה מוגבל! העמדת אזרחים בפני בתי־דין מיוחדים לעבירות ביטחוניות! חקירות מלוות לחץ
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 39 | • אשו גודלו תונל אש! להנוע! אי חו לי ם לרגל השנה הבאה עלינו ל טו ב ה שלוחים לכל קו ר אי העתון. ידידיך בבנק די ס קונ ט שולחים לך, קורא יקר, אי חו לי ה צל ח ה גם
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 40 | החטא של שטרן הבחירות להסתדרות נסתיימו. הגיע הזמן לעשות את חשבון־הנפש, ולהסיק מסקנות. את ירידת מפלגת העבודה מתרצת ראש־הממשלה גולדה מאיי ב״אנו פצועים זה עשר
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 41 | קולנוע במאים בין שני עולמה? גורלו של הבמאי רומן פולנסקי הוא אכזרי לא רק בגל הרצח האכזרי של אשתו, אלא משום שהוא עזב עולם אחד, כדי להגיע אל העולם החופשי, ועכשיו
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 42 | מתגלה בדמותו של מוז׳־ק־מן, אום דמוי כדור אדום, ממולא היטב. סין מתערבת בוויכוחים ביניהם בצורת דרקון צהוב עם זנב אינסופי, וצרפת, שבתוכה נערכת ההיאבקות בין
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 43 | ועחח ששו נוסף- העונה התואהאנקטוונית ושחיווו ווואוינותהיהתקוע והטלויזיה 1תו (היתרה !תשלומים נוחים עד 24 חודש) 7קראת התנים 711( 1המסת הזנ ם ה חז ש המליטה תנו
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 44 | תמרורים מצפהלתינוק. הרביעי במספר, אשת השאח של איראן, הקיסרית פאראח. בגלל הלידה לא תוכל הקיסרית ללוות את בעלה בביקורות הממלכתי ב־ארצוודהברית בחודש הבא. ילדה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 45 | הידראפו -התכשיר המיוחד המחדיר לחות לעורך ומזין רקמות פני מיות -יפתיע אותך בה שפעתו הישירה על מראה פניך. תחליב הלחות האידיאלי באקלים כשלנו, מגן על עורך מפנייובש
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 46 | הנסיו וה*01 נה מכו ההשקאות מבקרים אצל שבוע אחרי שהוכתרו בכתרים של הנסיך והנסיכה של ישראל, ערכו דניאל ירון ודורית רידר ביקור במיפעלי ״קוקה־קולה״ ,שתחת חסותה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 47 | במעמד מרשים נבחרה ל״היכל] החובות״ מלכת המים של ישראל ושנת 1969 המראה החסום מראה כללי של במת היכל התרבות. התפאורה תוכננ ה על־ידי דני קרוח. הביצוע הרטל על ירח
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 48 | —זזי*1יויי—י —יי**ייי—י 1ו* —0ן זי ^101111 שרית דמיר, בת עשרים, צברית מעכו ךןסךיךן־ ל יוסי 1נ^׳ מנהל חברת אולי מפי ק בישראל, מר ג׳וני קין, מעניק למלכה כרטיס
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 49 | נפלאים, אופנתיים, נעימים לגוף, קלים לכביסה וללא גיהוץ -אלן הם בגדי האופנה עש1יים ח1טי ל״רבי־מכר״ .נשים אופנתיות, ^/ 2 7חכונותיהם הנפלאות הן אשר עשו אח חוטי
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 50 | הדגמים הגיעו בחצות במטוס מדתדון והינו התוסת | \ 111ןןךי ריקי כץ באוברול אדום ד מוי בגד צועניה, מארנל־מ שי, וריאצ-ה נוספ ת של שנות ה .30-יצירת הריאט. לערב 257.—
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 51 | לא כדאי לראות לא ח שוכ לראות אפשר לראות רצוי לראות חוכה לראות * צעירים במדרון (אסתר, תל אביב) מדוע בורחים כל מיני נערים ונערות מן הבית ומה קורה להם בעיר הגדולה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 52 | שסוס1 את הלהקה לממש על הבמה את חייהם האומללים. זוהי קומידראמה שחיבר בשנת 1921 האיטלקי, זוכה פרס־נובל לואיג׳י פירנדלי, שאולי בגלל הבחילה שהתיאטרון עורר בו
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 53 | בעולם קם =ם צפזן־זיאטנאם מותו של הענק בישראל, הניזונה בעיקר ממקורות־האינ־פורמציה של המערב, ובמיוחד אלו של ארצות־הברית, לא הוכרה העובדה כהלכה. אולם הו־צ׳י־מין,
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 54 | העובדה כי מותו של הו לא ישנה מאומה׳ לפחות עד סיומה — יהיה ׳יורשו אשר יהיה. סיבה אחת לכו היא שלמעשה פרש הו מניהול פעיל של המדינה מזה זמן רב, השאיר את המלאכה
העולם הזה - גליון 1671 - 10 בספטמבר 1969 - עמוד 55 |
חזרה לתחילת העמוד