גליון 1676

מספר 1676

זרה גנוז שו נציג
ראש הממשלה
בשטחים מוכיח כ׳ גולדה איש אומות אמת
מ ־ סמך
סו ד

לר א ש
הממ של ה

שנה 3 3

חשון תש״ר15.10.1969 ,״״

גסיוו למנוע
מינוי בו-אהרו
צפויות עוד התרגשויות וסערות סביב מינויו של
יצחק בן־אהרן כמזכיר הבא של ההסתדרות.
ייעשה נסיון — בעיקר מצד אנשי רפ״י לשעבר —
למנוע את המינוי ברגע האחרון. הסיכויים: קלושים
מאוד.

וזו גי ו !י ך
ררדרס יבקור
בישראל1

ייתכן ששר־החוץ האמריקאי, ויליאם רו*
ג׳רס, יערוך ביקור־בזר, בכמה מבירות ה־מרהב,
במטרה לשכנע את הממשלות הערביות
ואת ישראל לנוסחה כלשהי להתחלת
השיחות.
ממשלת הנשיא ניכסון מעוניינת בהגברת השפעתה
המדינית, ורוצה גם להציג בפני האזרח האמריקאי תמונה
של פעילות מדינית לכינון שלום — ומסע זה הוא
חלק מפעלתנות־יתר של המימשל האמריקאי בכמה
חזיתות עולמיות.
גם אם רוג׳רס עצמו לא יבקר, בסופו של דבר, במרחב׳
תוטל משימה זו על אחד מעוזריו הבכירים.

ביקור אחר במרחב, שנם הוא צפוי, יהיה
ביקורו של נציג אישי של האפיפיור.

״אדמה חרוכה״
ביו ר7ו״ח והמערר י
מתגבשת עתה תמונה ברורה של שיתוף־פעולה אובייקטיבי
משני הצדדים, כדי ליצור ״אדמה חרוכה״ בין
המערך ורק״ח.

רק״ח הגבירה את השמצותיה נגד אורי
אכנרי ומשה סנה, ומשבחת את רשימת
״שלום״ של ריפתין וילין־מור, למרות שזו
תקח ממנה קולות.
מצד
עד כה מירבית שימות

שני התחילו העיתונים הסיפוחיסטיים, ששנאו
את ריפתין וילין־מור, לתת לרשימתם פירסומת
וחיובית, תוך תקווה שפיצול הקולות בין הרהמתנגדות
לסיפוח יוציא את כולן מן הכנסת.

במיקרה זה תישאר רק״ח כסיעה יחידה
בכנסת המתנגדת לסיפוח -ואפשר יהיה
אז לנצל את השינאה נגדה לטובת הסיפוח.

מי יירש
את ספיר?
קביעת יורשו של פינחס ספיר כמזכיר. מע״י תעסיק
את צמרת המפלגה בשבועות הקרובים. ההכרעה תיפול
עוד לפני ועידת המפלגה שנקבעה לחודש ינואר, והמזכיר
החדש ייכנס לתפקידו בטרם יוחלף ספיר באופן
רשמי.

הסיכויים בשלב זה נוטים לטובתו של
זאב הרינג, עסקן הסתדרותי אשר סגולתו
העיקרית היא נאמנותו לפינחס ספיר.
המזכ״ל הנוכחי מסרב בתוקף למסור את תפקידו
לשר־האוצר זאב שרף, שהוא אחד המתחרים העיקריים
שלו.

מתיחות בין
גלילי ואלוו
היחסים בין יגאל אלון וישראל גלילי מתקרבים
לנקודת-משבר. אנשי אלון רואים
בחברם־למפלגה גלילי אדריכל ההתקרבות
גולדה-דיין* ,בתוצאתה היא הרחקת אלון
מכס ראשות הממשלה.
ביטוי לשיבוש היחסים ניתן על־ידי ביטאון אחדות־העבודה,
למרחב, שמתח ביקורת חריפה על הסולחה
שערך יגאל אלון בין מטה הבחירות של המערך ובין
מערכת הארץ.
ביקורת זו נכתבה בהשראתו של גלילי, החולש על
העיתון.

איר לתרום לבחירות
ולזכות בשיחרור ממס
מיפעל תעשייתי ידוע, שבראשו עומד קצין בכיר
לשעבר מתומכי בן־גוריון, מצא שיטה נוחה להעביר
תרומה לקרן הבחירות של ממשיכי רפ״י. התרומה,
בסך 1000ל״י, הועברה בבולי־דואר שנקנו על־ידי
המיפעל, ונרשמו כהוצאה עיסקית.

,ספורטאי המערר ייפסלו
מהמישחקוים האולימפיים
כדורגלני נבהרת ישראל, כמו יהושע
פייגנבויס, שמואל רוזנטל ומיקו בלו, שהופיעו
תמורת תשלום כמודעות-הבחירות של
המערך, לא יוכלו כנראה להשתתף במיש־הקי
נבחרת ישראל כמיסגרת המישחקיט
האולימפיים ומישחקי אסיה.
הופעתם במודעות־בחירות עומדת בניגוד לתקנון
הוועד האולימפי הבינלאומי. המודעות נשלחו למזכירות
הוועד האולימפי הבינלאומי, שתברר את העניין ותפסול
את השתתפותם במישהקים הנערכים בחסותה. כתוצאה
מהתפתחות זו, הודיע הוועד האולימפי בישראל לכל
הספורטאים, שאסור כי תמונותיהם ישמשו חומר תעמולה
לבחירות.

איסור תעמולה
פרו־ישראלית בצרפת
נוסעים החוזרים מישראל, כעיקר יהודים,
נתבקשו לאחרונה על־ידי המוכסים הצרפתים
להצהיר אם יש במזוודותיהם הומר
״תעמולה זרה״.
התברר כי המוכסים מחרימים חוברות־הסברה רשמיות
וחצי־רשמיות, המוצאות לאור על־ידי משרד־החוץ,
הסוכנות וגופים ישראליים אחרים. אחרי ששילטונות

צרפת הודיעו לסוכנות בפאריס כי להבא אסור יהיה
לאנשיה להפיץ חומר בין צרפתים ״ד,מכודן לגרום להגירת
צרפתים מצרפת״ ,מנסים עתה אנשי המימשל
האנטי־ציוניים למנוע הכנסת חומר כזה בדרכים עקיפות.

עיתונאים בבירת צרפת רואים בפעולה
רשמית זו מעשה קינטור נגד ישראל ולא
הפרעה של ממש לתעמולה לעלייה לישראל.

עסקני המגבית
יושבעו במצדה
מינהג חדש עומד להפוך למסורת לעסקני המגבית
היהודית המאוחדת: טקס השבעה על פיסגת הר מצדה.
עד כה נהגו לערוך טקסי השבעה כאלה במצדה רק
לגדנ״עים ולטירוני צה״ל. יתרילו במסורת זו מאות
עסקני המגבית היהודית מארצות־הברית העורכים עתה
סיור בישראל.

בטקס שיתקיים השבוע, יישבעו העסק נים
לשמור אימונים למדינת־ישראל ודע־
•טות כמיטב יכולתם כדי לאסוף כספיס
למענה.

מפעל ״חרסית וחול זר״—
למכירה בחצי חינם
מאמצים מחודשים ייערכו בעתיד הקרוב למכירת
המפעל חרסית וחול זך במכתש רימון, השייך למשרד
הפיתוח.

במפעל, המשותק כב־ יותר משנה, הושקעו
למעלה מ 16-מיליון ל״י, אך משרד־הפיתוח
מוכן להיפטר ממנו במחיר המגוחך
•טל חמישה מיליון ל״י. אולם מפעלי ״כור״,
המעוניינים לרוכשו, אינם מוכניב לשלם
יותר משלושה מיליון.
אחת הסיבות בהן מוסבר גסיון המכירה בכל מחיר,
היא האפשרות כי שמעון פרס יתמנה לשר־הפיתוזז
בממשלה החדשה, ולא יהיה מעוניין לרשת בעיות כאו בות
כגון אלו.

״אל-ג״האד״
יופיע בירושלים
111׳ 1וויי

עתון ערבי נוסף עומד להופיע בירושלים המזרחית,
יהיה זה אל־ג׳יהאד, שנסגר זמן קצר לפני מלחמת
ששת־הימים, כאשר הורה המלך חוסיין לאחד את שלו שת
העיתונים הפלסטיניים לעיתון אחד בחסות החצר.
אל־ג׳יהאד יחדש את הופעתו בעריכת מחמוד יעיש,
שערך אותו לפני כן, ושהתל את הקאריירה העיתונאית.
שלו ביפו, כמוכר עיתונים.

מעגרד התח בו ר ה
אגףה רי בגוי

רבב זה חייב בבדיקה בתחנת רישוי סזסמכת
בתאריך הנקוב ברשיון הרכב
בשנת 1970

יש ומכוניתו
,טסט באוקטובר?
ת1נ77ש1עאיחה 7איחנהמינש
בצונית הפאר*13 יו/13ן 1 .8 .8 .0 1 1 6 6 1 1 1ש ל

תלוש זה מיועד אך ורק לרכב העובר טסט החודש.

ג ל אשר עליך לעשות הוא לגזור חלוש זה לסלא את כל הפרטים. לענות על
השאלה ולשלשל את התלוש לאחת מתיבות הדואר המיוחדות הנסצאות בכל אחת
מתחנות. פד ו.עוד ברחבי הארץ.
שם רזנהג

כתובת

מס. טלפון

שם בעל הרכב

בחובת

מס. טלפון

מס. הרכב

סוג המכונית

דגם

תוצרת

תאריך מבחן הרישזי

סה היה שסה הקודם של פז חברת נפט בנדם

במסגרת מבצע 12-חודשי פז־ יוגרלו כל חודש הפרסים הבאים:
פרס ראשון: נסיעה חינם לא״רופה עם המכונית וכולל תיסים)
נסיעה חינם לאירופה וכולל סיסים)
פרם שני:

שו מ ר עבי מ פו ני ת! 3 5 5יו ב שנ ה
*הסינונ הבטיחית׳ כפי שנקבע ע״ נהל אנף הספנות והנם לים• :קוץ אנה ם ריה• נבנתה נ?56ו יכ .

*ן ויש! הטובה ביותר
בעול

יש נושא אדד, שאינו נעדר משום שיחה בימים אלה:
הנופלים. אם זה בשעת שידורי־החדשות, במסיבת־רעים, או בחוג
משפחתי. הפנים הצעירים, הניבטים מן התמונות הקטנות בעיתון
היומי, מטביעים את חותמם המעציב על כל המתרחש במדינה.
הם מטביעים את חותמם גם על תוכן העולם הזה. בהיותו שונה
מעיתונים יומיים, מקדיש העולם הזה לנופלים גם טיפול שונה.
בגליון ראש־השנה האחרון הקדשנו חמישה עמודים לתמונותיהש
של כל הנופלים של אותה שנה. מדי פעם, כאשר אחד הנופלים
הצטיין כדמות מופלאה, או שהפעולה בה הוא נפל היתד. בעלת
חשיבות מיוחדת — מקדיש העולם הזה לזכרו כתבה מקיפה.
אנו עושים זאת משני טעמים:
• מפני שאנו מאמינים, כי היעלמו של בחור מן הבחורים
האלה אינו יכול להם וך לשיגרה, שאליה מתרגלים ואותה שוכחים.
#וכדי שנגד עינינו יעמוד תמיד המחיר שאנו משלמים.

^ יום הורדת ברי אבא

טלויזיה

שאוב לורנץ

לפני ארב?$ה שבויות הקדישה ניצה את מדורה (המפלצות
שלי) למאורע עצוב. היא כתבה על ילדה (״שמה לא חשוב, כי
בעצם היא הילדה של כולנו״) המבלה יום שלם במצב רוח מרומם
— כי למחרת עמד אביה לשוב מהמילואים. רק בסוף היום נודע,
כי אביה נהרג אותו בוקר בביקעה. ניצה לא הזכירה את שם האב.
פנחס פינס.
השבוע קיבלנו את המכתב הבא, שנשלח אל ניצה:
״סיפורך הזכיר לי לא במעט את הסיפור שלנו. אולי סיפורך נגע
לבתו של פנחס פינס הי״ד, שהיה חברו של בעלי ביחידת הצנחנים,
ואולי רק נדמה לי, כי רוב הסיפורים דומים.
״מכל מקום, גם אנו נמצאנו במתח איום כל אותה תקופה. אומנם
את חגיגת יום־ההולדת השישי של בננו עמיר חגגנו יחד עם אביו,
בן־עמי, בסיום השנה בגן העירוני. אבל את היום המדוייק בו מלאו

)!ן וימה!
הכדאיבי 1ת ר
ל 11!7ת
ב ״ סלחמר כזי ״
3ידנ ״ א 1״ 11״ ד נ ״ א

ם ו לון #מרב1
מ כונו ת

כביסה • כז ק ל טי

ט לויוי ה

תל־אביגב. דחי בן־־הודה , 32 בי ת אל־על
טד 50671 ,56512 .חני ה חי 1

עשרים שגה מקדישה האם לעשות
את בנה לגבר; רק עשרים דקות
דרושות לאשה אחרת כדי להפוך
אותו לשוטה.

(רובוט פרוסט^
גרבי ״מרסי עושים אותך ליפהפיה מראש
עד רגל.

לו שש שנים היינו מוכרחים לחגוג שוב, בגלל המתח הפנימי שלנו.
״יצאנו בבוקר השבת, שבוע לפני תחילת הלימודים, עם הסבא
והסבתא לרחיצה בים. בצהריים נסענו לארוחת־צהריים אליהם,
ומייד לאחר מכן לביקור ממושך בג־־החיות. היום עדי־ן לא נגמר,
וסיימנו אותו בביקור אצל הסבתא של בעלי.
״חזרנו עייפים ומרוצים הביתה, ושם כבר חיכו לנו שני המודיעים
האלמוניים, ובפיהם בשורת האיוב: באותו בוקר נהרג בן־עמי.
״הוא לא זכה לראות את בנו מתחיל את לימודיו בבית־הספר,
ולימודיו בתוזים ובנגינה בהם התחיל.״
הכותבת, מרים שורצבוים מחולון, צירפה את תמונתו האחרונה
של בעלה בן־עמי, שצולמה בביקעה ,״כדי שתראו אילו חבר׳ה הם
המילואימניקים שלנו.״

^ ״העולם חזו!״ גידה -
השר ב־8ד
ואם מותר לי לעבור מאיגרא רמא לבירא עמיקתא: משהו על
סוג אחר של פירסומים בהעולם הזה. במיוחד: הכתבה ״ביזבוז
בצמרת״ ,שהתפרסמה בשבוע שעבר. בכתבה זו גילינו את תוכניתו
של שר־העבודה יוסף אלמוגי להעביר את לישכתו ממקומה
הנוכחי בקרייה, למשרד מפואר במיגדל שלום, תוך
הוצאה ניכרת. וזאת — חודשים אחדים בלבד, אחרי
ששיפץ את לישכתו הנוכחית כדי שתתאים לטעמו.
תוצאת הכתבה בתעולם הזה לא איחרה לבוא: השר
נתן הוראה לאנשיו לגנוז את התוכנית.

ש כסף
אין אהבה
יש מיליונרים מלידה ויש מיליונרים מהחיים.
ש שון שבתי הוא גם זה וגם זה.
כשהוא עלה ארצה הוא היה בנו של

פרונזין, אהר־כן־ הוא התחיל להראות להם
את החשבונות, כי במקצועו הוא רואה־חשבון.
אחר כך הוא הפך שותף במנד׳.־ז
ובדו! קנזילו בנתניה, ואחר־כך הוא התחיל

ששון בליל הפתיחד
מיליארדר, בנקאי מפורסם, אב לשבעה בנים,
שהיו מפוזרים עם כספי האבא בכל העולם.
ששון עצמו התחתן עם סוזי בן־ציון,
נולדו לו שני בנים והוא עמד ללכת בדרכי
כל אחיו ולעשות הרבה עסקים עם כספי
האבא — עד שהוא החליט להתגרש מאשתו.
אז הודיע לו האבא שהוא מדיר אותו
מירושתו ומשאיר אותו בחוסר כל.
ששון וויתר על האשד, ועל הכסף והתחיל
לעבוד.
בהתחלה הוא היה סוכן ביסקוויטים של

להתרחב ולהתרחב. הוא פתח בר גדול ברחוב
דיזנגוף, ודירה בת הרבה מאוד חדרים
ברובע עשירים בתל־אביב, והכנים עצמו
לטרצדס, ומילא את המרצדס בכל טוב.
בעיקר בנשים.
היום הוא לא מצטער לא על האשד, שעזב
ולא על הכסף שאיבד .״היום אני מיליונר
לא פחות גדול מאבי״ ,הוא אומר ,״ועם
הכסף הזה יש לי כל מה שאני רוצה וכל
אשה שאני רוצה, וכל בחורה שאני רוצה,
ואני יכול לצפצף על האהבה.״

ה בי לוי האדוו־ח
דוק מאיר!״

השאלה היתה למי יבטיח
כיץ את ירושת המיליונים שלו. הוא
הבטיח אותה לכל מיני ילדות צעירות וילדות
מבוגרות, ולמי שהוא לא הוריש אותת
הוא סיפר שיקים בעזרתה את בית הבילויים,
בתקציב של חצי מיליון דולאר, ויעשה
עוד כך ו כן מעשים טובים.
בשבוענת האחרונים נעלם. הוא והירושה
שלו ובית הבילויים שלו וכל הילדות הצעירות
שהיו מוכנות לשמוע אותו.
מי שיחפש אתו היטב ימצא אותו לפע
המשטשאותה

מים
בפרדסים שלו, מתחבא מעין
רה, ולפעמים בבית הסוהר לאחר
עין הצליחה לגלות אותו שס.
מסתבר שהוא נמצא בחובות של אלפי
לירות והמשטרה מחפשת אותו בגלל זה
באופן קבוע.
מי ׳שלא מחפש אותו זה בנו המתעלס
ממנו ומסרב לראותו גם בש,עת צרה, ואש
לשעבר, אשה עשירה מדרום־אפריקה תו ששילמה הרבה כבר כדי להתגרש ממנו —
ואין בכוונתה לבוא לעזרתו עכשיו.

תחתוניס למען המערך
אתם מכירים הרי אזז
התמונה הזו, נכון 1היא
הופיעה לפני שבועיים בשער
העיתון אחרי שס
מלי דרור בעצמה הו פיעה
קודם לכן ב״סקא-
לה״ ,ועשתה רושם בל
יימחה על הנוכחים, ה יודעים
תמיד להעריך לבנים
משובחים.
אז עכשיו מסתבר שיש
עוד מישהו שהתרשם מה עניין.
עד כדי כך, שהוא לעשות החליט שצריך
הצגה שנייה.
המישהו הזה הוא מי שהו
מסויים במערכת ה הסברה
של המערך. הוא
פנה למוניה שפירא,
סוחר המכוניות המפורסם
שהוא גם אחד מבעלי
בתל-
קפה ״סקאלה״
אביב, וביקש ממנו לארגן
לו נשף לילי דומה לאור-
גינלי, הפעם — עבור כל
הטורחים והיגעים במערכה
למען המערך. רק שתי
בקשות ביקש המסויים :
שגם בנשף הזה תופיע
סמדר כמו שהופיעה בש ער
״העולם הזה״ —
יעני, שקופה, פחות או
יותר — ושהעניין לא יה יה
לפירסום.
טוב, אז אני לא מפרסמת.
מה גם, שמוניה בעצמו
הודיע לי שעד שזה
לא יתקיים, הוא מכחיש
שזה יתקיים בכלל.

סמדר מציגה

יום אדול בחי איליו
הספורט הלאומי של השבוע הוא טוטו
יא יל ין. השאלה בטוטו הזה היא כמה עלתה

ג׳אקי

גודו
ג׳קי

לפי גירסה אחת, היא מראה את
קנדי מתרחקת בקלילות מהמקום, לאחר
שביצעה תרגיל ג׳ודו, הנקרא בחוגים מיק־צועיים
אוד גורומה, בצלם הדיילי־ניוז מל
פינקלשטיין. היה זה כאשר מל האומלל
ניסה לצלמה ביוצאת מהסרט השוודי האי־רוטי
(בישראל — הפורנוגראפי) אני סקרנית
(צהוב).
לפי גירסה שנייה — זו של ג׳קי עצמה —
!הצלם פשוט התמוטט מעצמו, וידה לא היתה
במעל.
כאשר נשאל פינקלשטיין (עם שם כזה,
פלא שהוא מסתבך בצרות? זה אצלו בדם,
מדורי־דורות) אם הוא מתכונן להגיש תלונה
על גילויי הרוח הספורטיבית שהעיפו אותו
למדרכה, הגיב בהשתוממות:

ג׳פי והצלם המופל

״מה פיתאום? זוהי ג׳לוי קנדי, לא?״

לו לאפרים אילין החתונה של בנו הצעיר.
כי אם הוא הוציא מאה לירות על
איש, היא עלתה לו מאה אלף לירות, לפי
החישוב של אלף איש שהיו שם. ואם הוא
הוציא יותר, היא עלתה לו יותר, ויש אפילו
כאלה שמוכנים להישבע שהוא הוציא
מאתיים לירות לאיש, ויש כאלה שראו במו
עיניהם שהוא בטח הוציא עשרים לירות
לאיש.
האמת היא כרגיל באמצע. כל איש באותה
חתונה עלה שלושים וחמש לירות
ישראליות, והחתונה כולה עלתה שלושים
וחמש אלף לירות בלבד.
היו שם ראש עיריית חיפה ושר העבודה
ועוד מכובדים מאותה עיר. והיה שם
הי ר שנזון, אבי הכלה, שהוא פועל בכיר
בבתי־הזיקוק בחיפה. והיו שם כל מלצרי
ומנהלי דן כרמל, שהכינו את הכיבוד העשיר.
והיתה
שם אשת האח הבכור, גויה,
בחליפת אוברזון בצבע דובדבן, והכלה
גילי עם שמלת אוברזון בצבע לבן, עם
כיפה על הראש, והאמא אילץ בשמלת לולד.
בר, והאבא אילץ שהיה גאה ושמח יותר
מכולם.
״לדעתי,״ הוא מספר ,״התאורה של הברקים
והגשם באותו יום השתלבה באופן
נפלא בגן המזרקות והדשאים שלי, והאנשים
נהנו מאוד. היו חמש עשרה איש שבאו
במיוחד מצרפת ואנגליה ואמריקה. בקיצור,
זו היתד, חתונה ברמה״.
כי צריך להבין שאילין גאה מאוד בכמה
דברים. קודם כל בשני בניו. ועכשיו לאחר
החתונה הוא מודה :״אני מצטער שאין לי
עוד בנים ובנות.״ שאז היו עוד כמה וכמה
חתונות כאלה. וחוץ מהבנים הוא גאה גם
בתמונות האמנותיות שלו, ובגובלנים שלו.
ובעיקר בגן המפואר שלו. אז באותה חתונה
שולבו יפה כל הדברים הללו, ואין
להתפלא שזה היה אחד הימים הגדולים
בחייז.

תגובתה שר

ער ניוסוס
זנותותיה שר
נויסטיו סידר

תחוש

3 6 9

מפלגת העבודה קיבלה
כסףמהממשלהלבנותשיב1ץ עולים
והשתמשה

לצרכים

מפלגתיים

חזרה לתחילת העמוד