גליון 1676

העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 1 | מספר 1676 זרה גנוז שו נציג ראש הממשלה בשטחים מוכיח כ׳ גולדה איש אומות אמת מ ־ סמך סו ד לר א ש הממ של ה שנה 3 3 חשון תש״ר15.10.1969
העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 2 | גסיוו למנוע מינוי בו-אהרו צפויות עוד התרגשויות וסערות סביב מינויו של יצחק בן־אהרן כמזכיר הבא של ההסתדרות. ייעשה נסיון — בעיקר מצד אנשי רפ״י לשעבר — למנוע את
העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 3 | מעגרד התח בו ר ה אגףה רי בגוי רבב זה חייב בבדיקה בתחנת רישוי סזסמכת בתאריך הנקוב ברשיון הרכב בשנת 1970 יש ומכוניתו ,טסט באוקטובר? ת1נ77ש1עאיחה 7איחנהמינש
העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 4 | *ן ויש! הטובה ביותר בעול יש נושא אדד, שאינו נעדר משום שיחה בימים אלה: הנופלים. אם זה בשעת שידורי־החדשות, במסיבת־רעים, או בחוג משפחתי. הפנים הצעירים, הניבטים מן
העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 5 | ש כסף אין אהבה יש מיליונרים מלידה ויש מיליונרים מהחיים. ש שון שבתי הוא גם זה וגם זה. כשהוא עלה ארצה הוא היה בנו של פרונזין, אהר־כן־ הוא התחיל להראות להם את
העולם הזה - גליון 1676 - 15 באוקטובר 1969 - עמוד 6 | תגובתה שר ער ניוסוס זנותותיה שר נויסטיו סידר תחוש 3 6 9 מפלגת העבודה קיבלה כסףמהממשלהלבנותשיב1ץ עולים והשתמשה לצרכים
חזרה לתחילת העמוד