גליון 1710

הי די עהש פו רסמההש בו ע בניו־יורק טיימס והועתקה בכל
עיתוני ישראל, לא היתד, מעודדת ביותר. היא הגיעה טלגרפית
ממוסקבה ונאמר בה בין השאר :״פעולותיה של מוסקבה מוכיחות
במידה גוברת והולכת שהקרמלין עלול להחליט לפתוח בכוח את
תעלת סואץ ובכך לחזק את עמדת ברית־המועצות במזרח התיכון,
בים־סוף ובאוקיאנוס ההודי. כאמתלה לכך יכול הקרמלין להשתמש
כימעט בכל אחת מהתקריות היומיומיות בין מצרים וישראל. הוא
יוכל לטעון שהוא רק פועל לאכיפת החלטת מועצת־הביטחון
מ־ 1967 וכי לאחר שהכוחות הנלחמים נגד ישראל יגיעו לגבולות
ה־ 4ביוני בסיני, ייפסקו הקרבות.״
האיש שהעביר את הידיעה ממוסקבה היה אחד מגדולי הפרשנים
בעולם, ס.ל. סולצברגר. לולא נשאה הידיעה הנ״ל את חתימתי,
ליי*.של תיל־ההנדסה
דדולי־כרנב
^^ירעידתה 41 שכ בדרגתשיצר הפרשן הולצנרגר מוסר ממוסקבה:

הנ היג ה

.איננ ה
מ ענ ג ת -
הטאד
או ת ה

הי די עהשל סו לצכרגרמ מו סקבה
ניתן היה לחשוד כי מפיץ הידיעה הוא פלאגיאטור. לפני כשנתיים,
באוגוסט , 1968 חזה העולם הזה ( )1617 בדיוק את אותה התפתחות.

היום נו פרשו הרוסים וסיני
מו בן שלא הי ה צ רי ף להיות נביא כדי להעלות אפשרות
בה ינסו הרוסים לפתוח את תעלת סואץ בכוח. אולם העולם הזה
הקדיש לאפשרות זו עוד לפני שנתיים ניתוח מעמיק, בו קבע את
השתלשלות המאורעות ואת ההתפתחות שתוביל לקראת פלישה
רוסית במטרה לפתוח את תעלת־סואץ. הסיפור נכתב לא כמאמר
פרשנות אלא בצורה של סיפור דמיוני, כקטע מתוך יומן סודי של
קצין מצרי, ונשא את הכותרת ״היום בו פלשו הרוסים לסיני.״
מקרא כתבה זו כיום, נשמע כנבואה. הנה למשל נאומו של
גמאל עבד־אל־נאצר, הלקוח מתוך אותה כתבה:
״אחי הערבים! איננו עומדים בודדים במערכה ז ו לא לבד
נתייצב מול האימפריאליזם האמריקאי וכלב־השמירה שלו הישראלי.

ידיעופ״אהרונות־ל״
כד יה פו־ה-הסר־ע״־ .הם!ב״ם ית רמרוזב וגה־ר

תמונוודדרכוו
* תיכף ומיד ! !
* העתקת מסמכים, בו־במקום!!
* ציוד לצלום.
* מעבדה לצלומי שחור־לגן
וצבעוני.
* מכירה והחלפה.

ם 1ט1

ברנד

הימה,רחוב החכונן זג
מרכז עדשות מגע

^ וםים ^ 1ל ^ ב ו ־ יתם
פ ל שו ה לי להלסיג :הצבא
הסובייטי ויוזידוח פגרנידד, הגמדהית. פריץ

; דדמריר. ובדיגריה עברי את הג מד בנקודות רבות
ד תנג

שיו*
תעך־ג

איג
אר:סד

סילצ־

11־1ז

ז 1£1א 5 0£א1 1£ב< 1£א 0 0
״גרוזובסקי -אישון לנס״

תל־אביב, רחוב שניאור 5
טל.55029 .

שעות קבלה 9-17
נשמח לשלוח חוברות הסברה
לפי בקשה.

היום בו פלש ו
הרוסים לסיני

זוהי הרפי שה!!

טלוויזיה
3־ 5 0

הכתכהעל פלי־ מתה רו סי ם ה עו לםהזה 1617

ל״ לחודש

התקשר עוד היום לטלפון 2 5 9 4 0 4
והמכשיר בביתך.
החברה המרכזית לשיווק בעיימ
אם אינך יכול להתקשר טלפונית — גזור ושלח
לכבוד

החברה המרכזית לשיווק בעיימ
רחוב שפרינצק ,13 תל־אביב.

נא לשלוח אלי א ת נציגכם, אין הזמנה זו מחייבת אותי
לרכישה.

אני פנוי בימים ...בשעות ...
אלף

בת־בריתנו הגדולה, ברית־המועצות, עומדת כתף־אל־כתף איתנו.
חייליה ענמדיס בצד חייליט. פנינג אל ממשלת ברית־המועצות
וביקשנו כי תשלח למצרים את הכנחות הדרנשים כדי להשתתף
בחיסול תוצאות התוקפנות הישראלית.
״אחי הערבים! יחידות החלוץ של צבאות האוויר, היבשה והים
של ברית־המועצות תופסות ברגע זה עמדות מול הפולש הציוני.
קבלו אותם כאחים. אימרו להם, :מרחבא, ואהלן וסהלאן׳!״

לסינור ו(1יו1י?
המענ יין הו אשכתבתו של סולצברגר ממוסקבה חוזרת
בדיוק על אותם מהלכים שהועלו בכתבת העולם הזה לפני שנתיים.
הכתבה הדמיונית שיחזרה מראש את המעורבות הסובייטית :
פירסוס סימולטאני של הודעה מצרית המזמינה את צבא ברית־המועצות
לנחות בסיני כדי להבטיח פן נויו של הפולש הישראלי
מטריטוריה מצרית, ופירסום הודעה סובייטית המכריזה שהיא
נענתה להזמנת ממשלת הקהיליה הערבית המאוחדת, וכי צבאה
נחת בסיני כדי להון על המישטר הסוציאליסטי מפני תוקפנות
אימפריאליסטית. נוסח צ׳כיה, כמובן.
שלום כהן, שחיבר את הכתבה הדמיונית^ סיים אותה
במילים הבאות :״זהו, כמובן, סיפור דמיוני לחלוטין.
הוא לא קרה במציאות ...אבל אחרי הדוגמה של
ציכוסלובקיה, אין מנוס מהמסקנה, שאומנם פלישה
כזאת יכולה לקרות כאן.״
שנתיים עברו, וסיפור דמיוני הפך לחלק מהמציאות.

יבית האופנה האקסקלוסיבי לגבר ולנער

בגין לאבן :״אתה לא תאמר לי
מה להגיד! אני חבר־ממשלה המור!״
משפחת־־דיין המפחידה בערב העיון שנערך השבוע
לזכרו של עורך־הדין משה
ח בי ב, שנהרג ברמת־הגולן ב־מלחמת־ששת־הימים,
נשא את
ההרצאה המרכזית דויד גן״
גוריון, על הנושא :״ישראל
כמדינה יהודית״ .בהרצאתו חזר
ביג׳י על דיעותיו הקבועות לפיהן
מדינת־ישראל נמצאת עדיין
בתחילת הקמתה ואיננה קיימת
עדיין. אחד הפתרונות, לדעת
ביג׳י, להקמת המדינה היא הגברת
העליה והעלית הפנימית.
״כל משפחה בישראל צריכה
לפחות ארבעה ילדים,״ אמר.
בהזדמנות זאת סיפר כי לאחרונה,
אחרי אחת מהרצאותיו,
ניגשה אליו׳ בחורה ,״שהיא
במיקרה בתו של איש חשוב
מאוד — שר־הביטחון״ והבטיחה
לו כי היא תלד לפחות ארבעה
ילדים. הכוונה היתד, כמובן ל
יעל
דיין.

! באותה הרצאה סיפר
ביג׳י על שיחה שהיתר, לו
בזמנו עם מי שהיה נשיא צרפת
הגנרל שארד דה־גול. בן־
גוריון סיפר לדד,־גול, לדבריו,
כי למרות שיהדות צרפת היא
ברובה יהדות מתבוללת, הרי
אחד ממקימי היסוד למדינת־

חוויות מיניות —
משא מרתק
העיתונאי בעל זקן הל
גין,
ישעיהו(שיין{) פורת,

שגעון נוס

חש וובינא ואחרונה ו״ן

בא לחזות בהצגה ה־אנטי־מימסדית
״שינכחו
גם הן במחזה. רובינא, ששמעה רבות על
ער״ .הוא נשאר רק בחלק הראשון של המחזה,
המחזה מפי בתה אילנה, ביקשה לראות את ההצהמסתיים
בהתפשטות המונית של השחקנים.
גה. אהרונה הופיעה בחברת בעלה אסי, והצהירה
בהפסקה עזב פרס את האולם ״כי ראה בבי-
בסוף ההצגה, כי ״זה משהו יוצא מגדר הרגיל.״
את העירום,״ כפי שהתבדחו במה מהצופים.

גורר ראש עיריית רמת־גן, ד״ר
רווח. הערות ועצות למשחק,
דור הבריטית. כותב אחד הו״
למישפטים ישראל פלד,
נותן שחקן אחר — שייקח
סיין טוסי :״אצלנו בכזזיית
בארץ. הוא אפילו מנסה לרכוש
לוי מהגשש החיוור.
ובבחריין מפחידים את הילדים
פופולאריות בעירו. פעמים בשבדמותו
של משה דיין. השאלה
בוע מתדפק פלד אל דלתות אזר!
אחרי שמנחם בגין
היא איך מפחידים אצלכם?
חי עירו :״אני ראש העיר. מה
תקף השבוע מעל דוכן הכנסת
בשבוע שעבר השיב למכתב
הבעיות שלכם?״ האזרחים מקבאת
עמדתו של אבא אבן
קריין התחנה, בשידור בשפר,
לים את ראש עירם יפה. הם
בעניין ההתנחלות בחברון, נתקמרבים
לספר: על הביוב המקוללו
השניים בפרוזדור. אבן כעס
קל, על המיסים הגבוהים ועל
על כי הותקף שלא בנוכחותו.
המורה בבית־הספר של ילדם.
התפתחו כמה משפטים מתוחים,
פלד רושם הכל ומשתדל ליס־שהסתיימו
בהכרזתו של בגין:
תור.
״אתה לא תאמר לי מה להגיד!
לא אקבל דיקטטים! אני חבר־מקום־כבוד
במשרד התחממשלה
בדיוק כמוך!״
בורה, יש לאנשי חיל־האוויר
לשעבר. אפילו המנכ״ל רמון
!!ן ראש־הממשלה גולדה
הראל, היה בזמנו חניך קורס־מאיר
באד, השבוע לביקור
טייס. אך הוא הועף באמצע
ביריד המזרח. את מי היא פגהקורס.
מכאן כנראה בא המקור
אלון,
שה שם אם לא את דויד
לשמועה המסתובבת במסדרונות
חוליית
זה שהיד, פעס ראש
המשרד כי שמעו את עזר
שומרי־ראשה, שהוא כעת תעשוייצמן
אומר שהוא מחזיק
יין מצליח? ״אמור לי דויד,
את הראל, כי לא כדאי להעיף
לעבוד עם מרים אשכול
אותו — פעמיים.
היד, טוב יותר?״ שאלה גולדה.
״לא, אין כמוך!״ השיב אלון.

עצות־חינם
של הרבי מלובביץ
111מ 1111
לצח״ל
״רציתי
צאה :

היא צלם שהגיע לישראל מארצות-הברית
1*111
כמתנדב במלחמת ששת-הימים. הוא התקבל

והשתחרר לפני שנה. מאז התמחה בצילום לפלאקטים.
לעשות פלאקט שיתאים רק לארץ: דתיים והיפיס. התואני
והדוגמנית יפה כפיר על האופנוע הפסיכודלי.״

ישראל היה דווקא יהודי צרפתי
הברון אדמונד דה־רוט-שילד. כששמע דד,־גול את
השם, פסק :״הוא לא צרפתי״.
סיפר ביג׳י :״חשבתי שבעצם
נכון — אביו של רוטשילד היה
יהודי גרמני. בנו הוא חבר
הפרלמנט האנגלי. אז איזה מין
צרפתי הוא?״
משה
שר-הביטחון
דיין, הוא איש מפחיד. זאת
מתברר ממכתב שהגיע למדור
בשפה הפרסית של תחנת השי־

הפרסית :״גם אם יגידו לי
שמשה דיין בא, אף־על־פי שאני
לא ילד, אני אברח!״
; גם בנו של שר־ו־,ביטחון י,
אפי דיין, מתחיל להפחיד.
את שחקני הביליארד התל־אבי־ביים.
מזה כחודשיים משחק אסי
יום־יום ביליארד במועדון הנמצא
בכיכר דיזנגוף בתל־אביב.
המפחיד הוא שמיום ליום משתפר
משחקו וקורה גם שהוא
מנצח לפעמים. פרטנר קבוע
שלו למישחק, חינו השחקן זאב

מהגולה הרחוקה, מאר־צות־הברית
של אמריקה, שולח
לעם היושב בציון, חרכי
מלובביץ את אימרותיו :״המטוסים
הרוסיים החגים מסביב
לארץ־הקודש ובסמוך לה, ומאיימים
על שלומד, ועל שלום עמה,
התחילו לחוג כשהועלה עניין
מיהו יהודי. אז גם התחילה
החרפת מעשי־החבלה כאשר
הוכרז בישראל על הקלות לנשים
רוסיות, המבקשות להתגייר
או להכיר בגיורן — אז
החלו גם צרותינו עם הרוסים
במצרים ועל גדות התעלה.״
דברי הרבי היושב ביבשת הרחוקה,
והדוחה את הרעיון,
שלמען הרמת המוראל בעם יש
לקיים את הליכוד הלאומי בכל
מחיר, ואפילו במחיר ויתור על
עניינים יסודיים ליהדות, כמו
הגיור לפי ההלכה .״מדוע ירד
המוראל בישראל? — מפני
המעורבות הרוסית. ומדוע מתערבים
הרוסים? — מפני שהוחלט
לאפשר להם לקחת חלק
בארץ כיהודים, אם רק יביאו
פתק על רצונם לעלות לישראל.
עם ההקלות בגיור לנשים נוכריות
מברית־המועצות החלה
המעורבות הרוסית בחזית. עם
סילוק הסיבה — יקיץ הקץ
גם על המעורבות הרוסית...״
בניגוד לרבי מלובביץ, מת־

שליח הרדיו לאליפות הכדורגל
במכסיקו, העביר השבוע את
כתבת חייו מבית־סוהר. שייע
נקלע לעיירה קטנה בדרך ל־גוואדלחרה
(הטוף מתחרז עם
שרה) ,כאשר נודע לו כי מרכזת
הטלפונים היחידה בעיירה, משם
עמד להעביר את כתבתו לישראל,
שוכנת בבית־הסוהר המקומי.
הוא נכנס פנימה והחל לשדר,
כשמולו ניצב כל הזמן
סוהר חמוש שהוזעק על־ידי
הטלפוניסטית המבוהלת, שהיתר,
המומה מהמשימה המוזרה שהוטלה
עליה על־ידי העיתונאי
המזוקן.
י האמרגן אברהם (קוצי)
אבן־חן נחשב לאיש זוהר.
הוא בעלה של גיורי
אכן״חן, זאת שמופיעה עם
בובתה אודי, והוא עוסק בעיס־קי־בידור.
מה שלא כל־כך ידוע
הוא שקוצי הוא גם עובד־אד־מה.
יש לו, בשותפות עם אימו
משק בראש פינה, בו הוא מגדל
אבטיחים. גם פרות לא חסרות
לו. השבוע, עת נעלם לשלושה
ימים מעיר הזוהר תל־אביב,

אריס סאו ״גג

המ תמח ה בביצוע שירים יווניים,
זבה להצלחה במועדוני
הלילה של ניו-יורק, בהם
הופיע בחמשת השבועות האחרונים.
עתה חתם על חוזה
הופעות במועדון הלילה
״קאמינו־ריאל״ במכסיקו, והוא
י הי ה הזמר הישראלי
הראשון המופיע בארץ זו.
בתמונה: אריס בחברת הזמר
הכושי סטיב וונדר, הנחשב
לזמר הנשמה הטוב בעולם.

נסע קוצי להעביר עדר פרות
למישקו. זאת נקראת חלוציות.
ביום

השישי

האחרון

נערכה מסיבה בביתו של יגאל
שילון, שהוא, בין היתר, במאי
חובב ואחיו של עורך
ספורט

חיים פולני ד:״;

מש עתה בתפקיד החלבן בהפקה
הגרמנית של ״כנר על
הגג״ ,במקום שמואל ר1דנ-
סקי. ביאה לכוכב, נתן פולני
השבוע, למדור המטבח
של השבועון הגרמני ״שטרן״,
מתכון סלט לקיץ 1 :מלפפון
2 ,בצלים 2 ,שום5 ,
סלק צהוב 10 ,צנוניות2 ,
פפרוני 1 ,צרור פטרוזיליה1 ,
ראש חסה 100 ,גרם אפונה,
6זיתים ירוקים 6 ,זיתים
שחורים, פילפל, יין לבן יבש,
2—3מיונייז. בתיאבון לכם

מבט

בטלוויזיה דן שילון.

הבית היה מלא באורחים שנתבקשו
לספר מה היתד, ר,חוויית
המינית הראשונה שלהם. והם
סיפרו. ועוד איך סיפרו. גם
הדיילת זהבה עינבר סיפרה.
סיפורה הרגיז את המנחה מני
פאר, שהיה החבר הראשון
שלה .״את משקרת,״ הוא התפרץ.
הזמרת עדנה ל 3לעומתה,
לא זכרה — והחבר שלה
הסמיק. השחקן יהודה ברקן
לא זכר עם מי היתד, לו החוו-
ייה הראשונה, אבל לעומת זאת,
זכר כי המעשה נעשה על שפת־הים
והוא ובת־זוגתו קיבלו
דלקת־ריאות אחרי זה. דני
למלחינר,
ליטאני, הנשוי
דרורה חבקין, המבוגרת
ממנו בכמה שנים טובות, סיפר
כי ד,חודיה הראשונה שלו היתר,
עם בחורה הרבה יותר צעירה
מאישתו. בכלל, הנושא הוכיח
את עצמו. המסובים ישבו עד
אור הבוקר וסיפרו וסיפרו
העולם הזה 1710

. ?7עומתה
06740106

עכו 04910200

חי פ ה

ט ב רי ה

0467878

06523422

נצרת

06554229

ע פו ל ה•
06721097

ביווור

חדרה•

0632780

ראשון בכ מו ת:

נתניה•

56,000,000 שלגונים ב עונ ה !
7,500,000ק״ג גלידה ב עונ ה !

0532565

סה״כ — הרבה מעל לכל שאר יצרני הגלידה בישראל גם-יחד.

פתח ודקוה•
910861
תל־אביב•

מחלקת שחת מקררים ארצית 824409

ראשון בייצור:
לארטיק המפעלים המשוכללים ביותר, האמצעים, המומחים,
הידע, הטכניקה ורמת ההיגיינה הראשונים במעלה בישראל.
לארטיק — המפעלים היחידים המייצרים ללא מגע יד-אדם.

ראשון ב שיווק:

רמזיה•
963618

•ירושלים

02 86308

לארטיק רשת אספקה מסועפת המשתרעת על פני כל הארץ,
מקרית שמונה בצפון ועד שארם א־שיין בדרום!
לארטיק 14 סניפים בבל רחבי הארץ.

ראשון ב איכו ת:
גלידות ארטיק מיוצרות מן המעולים והמשובחים בחומרי-
הגלם, לפי ידע בינלאומי מחו״ל.
לארטיק קשת רחבה ביותר של גלידות ומוצרים בטעמים
שונים ומגוונים — לכל מטרה, לכל הזדמנות, לכל ארוע.

באר שבע•
0573426

טעם עוד היום מ מבחר הגלידו ת של 1970

אילת•

0592341

פרסום אדמו! בע;מ

השםשהפךל מו שג
110*114:: 0 0 1 4 .

הג לי ד ה

ה א מי תי ת

ייעוץ מדע י
כפי כף היד

ניתוחאופי—
גילוי כשרונות —
ייעוץ לעתיד !
מכתבים הכנים
שואלים

ביום ה־ ,24.5.70 בשידור היום הזה, ברא־ייו
עם שר־הביטחון במושב אביבים, שמעי
, 7שהמראיין שאל: לאחר הפשיטה בלבנון
כולוגו קיווינו כי תהיה רגיעה.

שלום
5X 4111 1 0 .א $
ת״א המלך ג׳ורג׳ .33
גא לקבוע ראיון מראש.

טלפון 226342
()6.30—4 1 12.30—10

גזור ושמור -הטלפון אינו רשום במדריד !
אלף

ה ט כני!!

בוזגלו

מנון ו1בנול1ב• ליעוואל

מודיע על

ישום מועמדים לשנת הלימודים תשל״א ו 970/7ו
מסלול לימודים לתו,אד ראשון במדעי המחשב
מועמדים יכולים להרשם עד ,30.6.70 כבנין אולמן, חדר מם׳
,41 קרית הטכניון, חיפה.
מועמדים שכבר נרשמו לשנו! הלמודים תשל״א , 1970/71
ולים להודיע בכתב על רצונם לשנות את הרשמתם למסלול החדש
עדיפות ראשונה, שניה או שלישית. על ההודעות להגיע למזכירות
מודי הסמכה, קרית הטכניון, חיפה, עד ליום .30.6.70
על המועמדים ללמודים במדעי המחשב לעמוד בבחינות מיון.

אמר שר־הביטחון: אני לא יודע מה אתה
קיווית ומה כולנו קיווינו.
הבנים בבית מדברים ושואלים מה הולך
כאן ומה יהיה?
אםו! רבמג לו, גבעת־נשר, חיפה

מיהו יהודי:
חיילי־צה״ל או בחורי־ישיבה 7
לממשלה ולכנסת מותר לחוקק חוק מיהו
יהודי.
מותר לקבור חיילי־צה״ל מבני משפחות
מעורבות, אחרי נפילתם, רחוק מחיילים
יהודים כשרים כהלכה.
מותר לא לגייס לצה״ל יהודים כשרים
כדת משה וישראל, כמו תלמידי הישיבות,
אפילו במצב כמו היום כשהגבולות בוערים.
אבל אסור לבני משפחות־מעורבות למחות
על כל הנ״ל במעשים כמו, למשל,
באי רצונם לשרת בצה״ל בתנאים כאלה.
האין זה מוסר הוטנטוטי?
זאב טוכרינסקי, תל-אביב

! לחם מאובק
והרעלות קי ב ה...

ב 400 -ו״י
רבטז מ ״ מטת &ז

״יגוזה בטווזח

מועדון חברים
אימפרוביזציה 110 1 £ב § 1׳ ? 0 1נ>ן?ז 11
ערב ערב
ת״א, רח׳ הירקון פינת נס-ציונה

קייטנה — פנימייה
ההרשמה לקהל הרחב תמשך שבועיים
ת. ד 283 .נהריה

טל 923088 .־01

שבועיים כל מחזור.

מכתבה תחת הכותרת מחלק הלחם, שהופיעה
בידיעות אחרונות, מתקבל הרושם
שניקיונם החיצוני של מיצרכי המזון הוא
בעל חשיבות בריאותית ממדרגה ראשונה.
אני מוצא מחובתי לציין שרושם כזה עלול
להטעות ולהשלות את האזרח התמים —
כי ניקיונם הפנימי של מיצרכי המזון,
במילים אחרות הרכבם הביו־כימי, הוא
בעל חשיבות עצומה לאין־ערוך מאשר כמויות
מיקרוגרמיות של אבק,
מחקרים אחרונים
גילו את השפעתם
הקרצנוגנית (גורמת
לסרטן) של חומרי־מזון
שזוהמו על־צבעי־מאכל, ידי חומרים־משמרים
ו־חומרי־ריסוס
כימיים
שנמצאים לרוב לא
על קליפת הפרי או
הירק, אלא משובבהרכבו צים הפנימי!

זמיר

נעמי
רוצה ,״הביתה״

העובדות הסוציאליות של אקי״ם (אגודה
לקימום מפגרים) מכירות את הנושא ויודעות
עד כמה חשוב לילדים אלה ביקור
ההורים. לכן אירגנה אקי״ם חוגי מתנדבות
ומתנדבים המוכנים ״לאמץ״ ילדים כאלה.
מתנדבות אלה — הנקראות בפי הילדים ״דודות״
— באות לבקר את הילדים אחת
לשבוע, לוקחות אותם לטיולים ומביאות
להם שי לחגים וליום ההולדת, ויש כאלה
הלוקחות את הילדים לבתיהן בימי חג
וחופשה.
לנעמי לא נמצאה עד כה ״דודה״ מאמצת
— ומשום כך נשארה בימי החג במוסד.
החשיבות הנפשית שיש לביקורים אלה
על הנערים והנערות — אין לה ערוך. לכן
אנו מחפשים מתנדבות נוספות שיהיו מוכנות
לבקר ילדים אלה ו״לאמץ״ אותם.
כל מי שמוכנה להתנדב למשימה זו
מתבקשת לפנות לעובדת הסוציאלית של
אקי״ם במקום מגוריה, היא תפנה את המתנדבות
לכתובות הנכונות.
יוסף מור, דובר האגודה
תל־אביב

״ידיד הנפש״
או ״הרוצח השמח״
ברצוני להתייחס למכתב האיומים שנשלח
לח״ב אורי אבנרי, והתפרסם
במדור מכתבים (העולם הזה )1708
תחת הכותרת עדין הנפש, בחתימת
הרוצח השמח.
בשנים האחרונות התפשט נוהג במדינתנו
לשלוח איומי־רצח והתנקשות
ליריבים פוליטיים או אפילו סתם לאנשים
לא נוחים,
כדי להפעיל עליהם
טרור ופחד במגמה׳
לסתום את פיהם.
הרוצח השמח לא
נראה לי כגיבור
כפי שהוא מתיימר
להיות. אחרת היה
מזהה את עצמו
וחותם בשמו כדי
שאפשר יהיה להב־ניס
אותו לביח־הסו
הר לכמה שנים טוריגר
בות
כפי שמגיע לו.
רצוי גם שיגלה את
אלה המעודדים אותו, כד שגם הם יבו־או
על עונשם החוקי.
מקם ריגר, קריית-ים

הנדון:
ג׳ורה
״אי-אפשר להתיז מי בושם על זולתך
מבלי שכמה טיפות יפלו עליך״ (רומן דולן).
הוא הדין במי ג׳ורה. לא תוכל אחרת,
למרות מומחיותך בעתונות צהובה ופניו־תיו
למכנה המשותף הנחות ביותר של
הישראלי המצוי (העולם הזה .0708
אם ישנה דמות פסיכופטלוגית אקסהבי־ציונליטטית
המוצאת את פורקנה בעיסוק פוליטי
הרי זה אתה, מר אבנרי. מאמרך בשבוע
שחלף — ג׳ורה — מהווה השלכה שאין
כמותה של אישיותך, המכניסה רגל מלוכלכת
במי ג׳ורה לכל ערך חברתי כדי לספק
את מחאתה הזכרית (דמות טוטליטרית)
האקסהביציה החולנית שלה והמוטיבים
האנליים שלה. כן את הקסטרציה והנחיתות
של קוראיך.
בכבוד המגיע לעיתונאי רפש.

שדום זמיר
כפר אסיגים

רצוף סיפור אנושי קצר ומעניין:
באחד המוסדות לילדים מפגרים ליד תל-
אביב, ביקרה בשבוע שעבר גברת הני רוטשילד
— העובדת הסוציאלית הראשית של
אקי״ם. המוסד היה ריק ברובו — מחמת
חופשת החניכים בל״ג־בעומר. לגב׳ רוטשילד
ניגשה אחת החניכות בשם נעמי,
וביקשה ממנה :״קחי גם אותי הביתה,
למה כולם נסעו הביתה ואני לא? גם אני
רוצה הביתה.״ מסתבר כי בין הילדים
הנמצאים במוסדות סגורים למפגרים —
מצויים כאלה אשר הוריהם מתעלמים מקיומם
ואינם באים לבקרם.

אזרח, חיפה
1עוד בפרשת גורדמך בלי להכנס לעובי הפרשה של ד״ר גולדי
מן. לכאן, או לכאן, פרשה שהסעירה את
המדינה ומחוצה לה, הרי העובדה שרירה
וקיימת .״ממשלת הליכוד״ מנעה מיהודי
להפגש עם ערבי לשם שיחה, ו״הכרות,
ללא התחייבות מאף צד, שיחה שהיתה
אולי מובילה להבנה כל שהיא, ולפגישות
יותר רחבות, ואולי גם, לחיסול שפך
הדם, וכו׳.
כל מאמץ אולימפי, וכל הסבר אקרובטי,
לא יתקבל על דעתו של אדם המסוגל
לחשוב, ולשפוט, כולל תלמידי בתי־הספר.
מאיר כדומהרד, ראשוך לציון

י נדים ברדיו ברצוננו להביע את הסתייגותנו הנמרצת
מדברים שפורסמו על ענייני הרדיו (העולם
הזה .)1707 הרשימה
רצופה סילופים.
במיוחד ברצוננו
להסתייג מהפיסקה
״טירפודה״
בדבר
של מהדורת החדשות
בשעה 18.00
בהשראת ועד הגג.
זוהי פשוט בדותה
חסרת־שחר.
נוספת: בדותה אתם כותבים בין
השאר ה מו רדים
ניגשו לשלב
הבא של תוכניתם:
הורדתו של אלימלך
רם מכסאו.״ אנו
מסתייגים מכך מכל
וכל. ועד הגג לא
עוסק ולא עסק ב־הורדתו
של איש
מכסאו. יתר על כן,
ועד הגג לא מורד
באף אחה אלא מייצג
את ענייני העובדים.

גדעון

לב־ארי

ארי,
בשם
ועד הגג הארצי,
של עובדי הר־דיו,
תל־אביב

• העולם הזה לא פירסם את בל האינפורמציה
המצוייה בידו בקשר לפעילות ״ועד
הגג׳* בראשותו של הקורא לב־ארי, מאחר
וועד זה התפטר בינתיים בעיקבות ״הפיכה
נגדית״ שבוצעה בהשראתו של אלימלך רם.
על מהות פעילותו של הוועד ניתן ללמוד
גם מקטעים שפורסמו בעיתון מעל גבי
האתר נגד ההנהלה, לרבות מאמרו של לב־ארי
שצוטט בהעולם הזה.

י מ8״ם בארץ,
ומפ״ם בחו״ל.
לפני כמה שבועות ציטטתם הודעה שמסרתי
לעיתונות הצרפתית ובמיוחד לעיתון לה
מונד, בקשר להסתייגות מההתנחלות בחברון.
באותה הודעה, כתבתי שמפ״ם נמנעה
מהצבעה בכנסת, בעניין חברון — בגלל
התחייבות קואליציונית.
מצידכם קבעתם
שאמרתי דבר
לא נכון ושמפ״ם
הצביעה בעד אותה
התנחלות. ובכן טעיתם
בקביעה זו,
במיקרה הנידון והאמת
עמדי.

אלי כן־גל,
פאריז, צרפת

• בכתבה נכתב
כי מפ׳׳ם הצביעה
כן־גל
נגד הבעת אי־אמון בפרשת לממשלה
גולדמן, בניגוד לרושם שרצה הקורא בן-
גל ליצור בהודעתו בחו״ל.

אדם לאדם - כלב מכיוון שכלבים אינם יודעים לקרוא עדיין,
מצאתי כי ראוי והגון להשמיע כמה הרהורים
בעיקבות מאמרכם כלב לכלב — אדם
(העולם הזה .)1704
קיוויתי שתמצאו
בתערוכת הכלב שנערכה
בתל־אביב,
הזדמנות נדירה להציג
את הכלב בפני
הציבור.
והנה, דווקא העולם
הזה, שמרבית
כתביו הם האינטיל-
גנטים שבחבורה, בא
והורם הזדמנות חד־שנתית
זאת במחי
קולמוס.
האם לא חשבתם
שזה לא הכיוון
הנכון?
חיים פורת, בני-ברק

^ ,,יום של חלום״ -
גהדר!
ברצוני להודות לכל הנוגעים בדבר, ובפרט
למערכת העולם הזה, על ה״יום של
חלום״ הנהדר שהענקתם לנו וישאר בזכרו־ננו
כחווייה נעימה לשנים רבות.
יוספה טל, אמא של הנסיכה,
אשקלון
• הנסיכה אפרת והאמא שלה — ראה
תמונה.

יוספה ואפרת טל
הדודה ש7
הפאשיסטים אורי אבנרי,
בגליון 1708 של שבועונך, אתה צווח:
״חזרה לג׳ורה!״ אתה מכנה את מתנגדי
מלכת האמבטיה ״פסיכופטים״ ו״פאשיס־טים״
.את גולדה ושריה אתה נוהג לכנות
״כסילים״ .אתה גם בטוח שאותם כינויים
אינם הולמים אותך ואת יתר יוני השלום.
ובכן, לדעתי, מגרגרי־השלום, חולי־הש־
(המשך בעמוד )8

תכנית של שלושה שבושת
הכוללת:
דיאטה ־ על פי הוראות רופא
מומחה (שיטת ד״ר מאייר)
6אמבטיות רפואיות(שיטת קנייפ)
6טיפולי תם/ו/וסדודמו-ו
אמבטית אדים טיפול קוסמטי
2בדיקות רפואיות, קביעת
דיאטה וביקורת
6טיפולים לפי שיטת ד ד מאייר 2הרצאות המחירים החל מ ׳$ 133.30

תכנית בת שבועיים הכוללת:
בקורת קוסמטית כללית
אירוח מלא(א1כלדיאטתי לפי דרישה)
החיה סאונה
עיסוי עם משחות מיוחדות,
טיפול קוסמטי אינדיוידואלי
מניקור סדור תסרוקות פדיקור בשיתנף פשלה עם אל על נתיבי א1יר
לישראל. התעמלות פנה לידידך סוכן הנסיעות או אל
< 061£נ^5ו
£5או 1חו * נ ^ וחז 5ט *

המחירים החל מי$ 241.60

חדאביברחינחלת־בנימין .52 טל 53535 .

דיופייף
!בריאותו

מכתבים
(המשך מעמוד )7
לום ויתר השלומאיסטים לוקים בסתימת־מוח
המהווה סכנה לדמוקרטיה ולמדינה
יותר מכל הג׳ורה של כל הפאשיסטים!
ואם הג׳ורה של האמבטיה והג׳ורה ש־פירסמת
בגיליון הנ״ל (עמוד 37׳ תחת
הכותרת פי האתון) נחשבות לדמוקרטיה
— אז אני מודיע לך בפירוש שאני נגד
דמוקרטיה! אני פאשיסט!

חנן גולדגרט,

חולון

• מתאים לך ו

שאלת תם
לדן בן אמוץ
מכתבו הגלוי של דן בף אמוץ גדוש
בסתירות רבות. הוא מובר אמנם על
עקרונות של צדק ובו׳ ,ובעוד שמחד —
כל הארץ, או רובה הגדול שייכת לדעתו
לערבים, הנה מאידך מחדש הוא לעצמו
״היתר״ ו״הקלות״ ומסביר בגימגום בלתי־משכנע
לחלוטין את המשך ישיבתו על
אדמה ערבית...
מוזרה מאד גם הצהרתו, לפיה יהיה
מוכן להחזיר את ביתו לבעליו הערביים
בתנאי שהם יפצו אותו וישלמו לו
את כל הוצאות הבנייה, השיפוצים ובו

תמונת השבוע
ואנו שואלים שאלת תם: אם ידעת מראש
שרכוש זה ערבי, באיזו זכות מוסרית
העזת לעלות עליה ולהיבנות בה?
ומנין לך אדוני יפה הנפש החוצפה
התהומית להתנות הסתלקותך בתשלום הוצאות
שעשית בלי הסכמה ונגד רצון הבעי
לים?
אפיה
כלומנטל, טאי-פה,
פורמוזח

חולצות׳ קטיפה
תחרות הצילומים
מצורפת תמונה לתחרות הצילומים שלכם.
הכותרת שאני מציע: הי, סרטן, תפסיק
כבר לעשן. אתה עוד עלול לקבל בן־אדם!
יוסי ליאץ, קיבוץ יסעור
• והקורא יוסי ליאון מקיבוץ יסעור,

אופנת הקטיפה (פלוש) לקיץ
הגיעה לישראל-
באיכות הנודעת
של עדין נויפלד.
לנשים, גברים וילדים-
במבחר צבעים מרהיבים.

ד. נ .אשרת, יקבל את הפרס השבועי בסך
— 10.ל׳י.

מוראים השולחים מבתכים
מתכמשים לנסח אותם כקצרה.
עדיפות תינתן למצרפים תמונות
למכתכיהם.

בעולם
צ״לון כשאלוהים מהערב בבחירות
ברק משמיים — זהו כלי נישקו היעיל
ביותר של ראש ממשלת ציילון היוצא
רולי סנאנאיאקה, במערכת הבחירות בה
השתתף בשבוע שעבר.
נזיר בודהיסטי, שנשא דבריו באסיפת
בחירות של יריבו של סנאנאיאקה, אמר
בהתלהבות, תוך כדי נאום ההתקפה שלו
על ראש־הממשלה :״סנאנאיאקה היה ה־אדיב
הגדול ביותר של הבודהיזם מאז ימי
עולם. אם מה שאני אומר זו לא האמת
הצרופה, יכני ברק משמיים.
הברקהתערב. הברק משמיים שמע
את הבשורה באיחור של 24 שעות -
אך אז פעל. מיד. למחרת נאומו של הנזיר,
פגע ברק בדוכן הנואמים ממנו נשא דבריו,
ריסק אותו ואת עץ הקוקוס שתמך
בו. תושבי האיזור, כולם בודהיסטים אדוקים׳
נוהרים עתה ברבבותיהם למקום הנס,
ומשוררים כבר מייצרים שירים וחרוזים
הולמים, כדי להנציח את אחת הפעמים היחידות
בהיסטוריה שהאל הטוב ממרומים
הואיל בטובו לחוות דעתו במילים ברורות
על אחד המשתתפים במערכת בחירות.
אולם גם ריבונו של עולם לא הצליח
לעזור לראש־הממשלה. ראש האופוזיציה,
סירימאן בנדרנייקה, אלמנתו של ראש־ה־ממשלה
הקודם של ציילון, סולומון בג־דרנייקה
שנרצח, זכתה בבחירות והרכיבה
ממשלה.
שלא בדומה לראש־הממשלה של ישראל,
לא היססה ונטלה לעצמה גם את תיק החוץ.
אם כבר — אז כבר.

ארצות־הברית
אתה היפי?
לא תקבל עבודה
ארצות־הברית היא ארץ החופש והשוויון
הראשונה בעולם. אולם נראה שגם בה יש
לחופש ולשוויון גבול. למשל: אם אתה
נראה כהיפי מגודל שיער פרא, או את צעירה
לבושה — או חשופה, נכון יותר —
במיני קצרצר — לא מגיעה לכם עבודה.
ל,,היפי״ אין פיצויים. כך החליט
באחרונה מנהל מחלקת כוח־אדם הממשלתית
באיזור מונטרי בקליפורניה. הוא הודיע
במסיבת עיתונאים שטיפוסים כמתוארים לעיל
לא יקבלו מידיו פיצוי אבטלה. הסיבה:
הופעתם אינה מאפשרת להם להשיג
עבודה. משום כך יש לראותם כמסרבים
לקבל עבודה.
בסקר שערך המנהל, אחד ג׳יימם האמונה
בין 900 מעסיקים, התברר כי רק 19 אחוזים
מוכנים להעסיק צעיר ששערו משתלשל
נמוך יותר מאוזניו. אשר לחתיכות
במיני, המצב היה אף חמור יותר: רק
שלושה אחוזים ניאותו להעסיקן.
האמונד גילה באוזני הכתבים, כי הוא
החליט על צעדו זה ביוזמתו האישית, וממתין
לתגובה.

םופד ^ 7ידיםננ ־ ד ל 7

התחבושות ההיגייניות החרישות, המיוצרות על־פי יגע שוויצרי ובעלות המגע?

הרן והנעים, יעניקו לד הרגשה נעימה ונוחיות — כמו בכל יום רגיל. 3 לבחירתך;.
״סגפד קפדי״ -אוורירי, מיו חד לעונת הקיץ, ה מ חיר .$0ו ליי •

-סנפד לוקוס״ ־ דך ב מיו חד, לכל עונו ת ה שנה, ה מ חיר .60ו ליי נ

מפיצי: סלומון לוין אתאלשט״ן־להשיג בבתי המרקחת ובפרפומריות

המדיגה אוהבת רגלי חתיכות.
הוא לא נאלץ להמתין יותר מדי. עוד באותו
יום יצא נגדו מורים ג׳ורדיין, עורך
דין בן ,27 שהעיד על עצמו כי הוא ״עורך־
הדין בעל השיער הארוך ביותר בכל ה־איזור,
אם לא בכל קליפורניה.״ ״זהו צעד
מזעזע הלקוח ישר מתוך סיפרו של אורודל
,1984״ הצהיר ג׳ורדיין.
ואילו פרנסים הייסלר, עורך־דין מקומי
אחר, בן ,76 יצא דווקא נגד האיסור על
המיני .״זהו צעד הנוגד את החוקה,״ קבע
בלהט .״ממתי זה אין למדינה עניין שחתיכות
צעירות תגלינה את רגליהן עד
למעלה, ועד בכלל?״

בריכת ״גלית״ פיות החמד לב תל־אביב
אנגליה הקשר בין צמיחת הזקן
והפעילות המיגית
גם לכך הגיע, אם כן, המדע המודרני:
הוא גילה כי קיים קשר בין קצב צמיחת
זיפי הזקן לבין הפעילות המינית.
כאשר גבר פורש מפעילות מינית ואחר־כך
מחדש אותה, או אפילו רק חושב על
זה, או אפילו רק נמצא בנוכחותה של בת
(המשך בעמוד )10

מכון להתעמלות
כללית ורפואית
בהדרכת
ה מו מחההאקדמ אי

ג׳ורג׳ פרקש

בית טפר קבוע
ללימודי שחיה
למבוגרים ולילדים

קיטנת ״גלית״
מי ר ב

הנו חיו ת

בהדרכת

לי ל די ם.

ה מו רי ם:

ה מו רי םהמוסמכים :

גיל, ג׳ורג׳ ואוה
פרקש

אוה פרקש ויוסי

ההרשמה החלה

בהדרכת

מכון אולימפי לג׳ודו
בהדרכת אלוף הארץ

גד סקורניק
ב ש עו ת 4 — 6לי ל די ם
6— 9ל מ בו ג רי ם

בעולם
(הספיד מעמוד )9
המין השני — גובר קצב הצמיחה (של
הזקן) מעבר לנורמלי.
המחשבות והזיפים. תגלית זו התפרסמה
בירחון הבריטי המכובד נייצ׳ר
(טבע) ,והמדען שגילה קשר מעניין זה מסבירו
בצורה פשוטה: מגע מיני מגביר את
קצב הפרשת האנדרוגנים, אלה ההורמונים
הגבריים האחראים להתפתחות האברים המאפיינים
את המין הגברי — שביניהם
נמנה גם הזקן.
מדווח המדען, שביכר להישאר אלמוני,
ורק מערכת העיתון אישרה את מהימנותו:
״בשנתיים האחרונות נאלצתי לבלות תקופות
מספר של כמה שבועות כל אחת על
אי בודד. זקני כמעט וחדל לצמוח. אבל
ביום האחרון, לפני שעמדתי לעזוב את האי,
הוא זינק בבת־אחת במידה שהפתיעה
אותי׳.
שוקלים את הזקן. מדען הוא לנצח
מדען, והמדען שלנו החליט למדוד את התופעה
שגילה באורח מדעי. הוא החל
שוקל את יבול טכין־הגילוח שלו מדי
בוקר, והישווה זאת לפעילויות הנפשיות
והפיזיות שלו באותו יום.
בין מימצאיו: יומיים או שלושה של
פרישה מינית מספיקים כדי לעורר את
גידול הזקן לפעילות נמרצת, ברגע סיום
הפרישה. לאחר מכן זקוק הזקן לארבעה
עד שישה ימים של פעילות מינית סדירה
כדי להירגע ולחזור לקצב צמיחה נורמלי.
עתה נותר רק לראות מה שימושים
ימצא המוח האנושי הפורה לתגלית מרתקת

אודי מורפי —
גאשם ברצח
האמריזהו
פוכב הקולנוע והגיבור
קאי המפורסם ביותר של מלחמת העו לם
השנייה — סגן אודי מורפי. בתמונה
למעלה הוא נראה כפי שמוכר למיליוני
חובבי סרטי פעולה ברחבי העולם.
בתמונה למטה — כפי שצולם
לאחרונה בצאתו מבית-משפט בברבאנק,
הוא הואשם שם בנסיון
קליפורניה.
לבצע רצח, בעת סיכסוך שפרץ בינו
לבין מאמן-חיות אלמוני.

ודיירי*ר 1ודז־יז

חו דן

1י 0ר 1 1

חנתנ לחיי( חת
ץ והי הת שה נוראה

-לכתוב סב־

} תם לאום מת.
לאדם מעולם.

שכנראה

הכרתיו

שאינו יכול להשיב לי.
שכל שאני יודע עליו הוא זה:
ששמו היה דויד איזן, שהיה סגן בצה״ל,
שנהרג לפני שבועיים בחילופי־אש ארטילריים,
שנהרג למען כולנו.

גם למעני.

מותך, דויד, כתבת לי מכתב.

י פני
/המכתם כו הגכת כצורה פשוטה
וכנה על דברים שכתבתי אני.
המכתב נמצא בכליך, והועבר להוריך
בחיפה.
איני יודע מה תאריכו. אולי עיכבת את
שליחתו. אולי פשוט לא הספקת.
חבל שחורין־ לא שלחו לי את המכתב
— כדי שאתרשם ממנו כפי שרצית. מאחר
שפירסמוהו בשני עיתוני -״ארץ־ישראל השלמה״
,עלול ויכוח זה — הוויכוח בינך
וביני — להסתלף ולקבל משמעות שאולי
לא רצית בה.
והרי אני — את דיעותיך איני יודע. איני
יודע אם הבאת את עצמך קורבן — בהכרה
מלאה, כפי שמסתבר מדבריו — על
מיזבח קיום המדינה, המקודש לכולנו, או
על מיזבח רעיון ארץ־ישראל השלמה, המקודש
רק לחלק מבינינו.
אילו הגיע אלי מכתבך בעודך בחיים,
הייתי משתדל להיפגש איתך, כדי לברר את
הדברים פנים־אל־פנים.

אני אומר; חזקי, אמא, אנו נתגבר!״

מעשה אתה משמיע שתי האשמות,
/הקשורות זו בזו.

האחת: שאני מרפה את ידי
האמהות, נגד שאני מדבר על
הסכנה הצפוייה לבניהן.
השנייה: שאני עושה זאת כדי
לעורר תשומת-לב לרעיונותי, ולעשות
להן נפשות.
אשתדל להשיב לשתיהן.

רגע זה קראתי את מכתבי שוב (העו־לם
הזה 7 ,1963 במאי .)1969

כאמת איני מוצא בו אחיזה
כלשהי לטענתך הראשונה.
הנה הקטע הקובע של פנייתי:
״איני רוצה, חלילה, לרמוז שיש מישהו
במדינה הזאת המתייחס בקלות־דעת לחיי
אדם. בוודאי שלא.
״איני רוצה לטעון שיש מישהו בקירבנו
הדואג לשלום הבנים יותר מזולתו, או
פחות מזולתו. עצם המחשבה הזאת פסולה
בעיני מעיקרה.
״אין דבר השנוא בעיני יותר מאשר עסקן
המדבר על, בנינו היקרים׳ ועל, רצון
הבנים שנפלו׳ ,בבואו לעשות נפשות לקו
פוליטי זה או אחר.
״אן עובדה היא שנוצר פער בין צמרת

מאחר שקרה האסון -לא נותרה
דיד אחרת להשיב לד.

בקו של צה״ל בכל
דרוש לקיום המדינה.

לכן לא באתי להרפות ידיים, או להגביר
חרדה.
פניתי אל האמהות כדי להפנות את דאגתן
הטיבעית, המובנת, לאפיק הנכון.
רציתי לומר להן אז, ואני רוצה לומר
להן גם היום:

היו-נא גאות בכניכן, חזקו את
ידיהם של בניכן -אף דאגו ליצור
במדינה אווירה שלא תביר
בשום קדושה זולת אחת: הש לום,
החיים .
לא כתבתי את הדברים בקלות־דעת. מעולם
לא חשבתי כל־כך הרבה על מאמר
בטרם כתבתיו, כמו במיקרה זה.

לבן אני סבור, דויד, שהאשמתף
הראשונה אינה צודקת.

נוגן דויד איון וי׳ל

? 1יז׳

אני רוצה להשיב לד, דויד, למענם.

האשמה שאתה מטיח בפני היא
ן ן פשוטה ומובנת, ואתה מגדיר אותה
במילים תמציתיות.
פניתי לפני שנה, במדור זה, לאמהות.
קראתי להן להרים את קולן למען השלום.
לודדא בעצמן שאכן ממשלת־ישראל עושה
את הכל — הכל כדי שלא תוחמץ
אף הזדמנות אחת, קטנה שבקטנה, להשגת
השלום.

אתה מתמרמר על פנייה זו, שהגיעה
אליך באיחור של שנה.

הנה דבריך:
״בעזרת מילים נבובות ונמלצות פונת
אתה אל קהל האמהות. כלום זה הוגן,
בלום זה מוסרי? כד מחזק אתה את ידי
הלוחמים?
״אנחנו, בבואנו הביתה, מרגיעים את אמהותינו
— שלא תדאגנה, וכו׳ ,והנה את־מנסה
לעשות ההיפן.
ח ״ ב נכבד, זה לא הוגן. יש דרכים
רבות כדי לעורר תשומת־לב ולעשות נפשות
לרעיונותיך. אן לפנות אל אמהות החיילים
— זאת הידרדרות מסוכנת.
אתה מסיים: הרימי את קולן, אמא.
אתה תמיד שהרי שלום

אילו רעיונות?

אולם החלטתי שלא להתחמק
מהוויכוח. להשיב לד, אחרי מותך,
כפי שהייתי משיב לך כחייד,
במלוא הכנות והפשטות.
אני יודע, כמובן, שלא תקרא זאת. איני
מאמץ בעולם הבא.
אולם הוריך, שטבלו אבידה נוראה זו,
חיים.
וחבריך, הממשיכים לעמוד במלחמה זו,
חיים.

בפניך ברירה אכזרית:
אם אתה אומר את הדברים, אם
מזעיק את דעת־הקהל — כי אז ינסו
להאשימו בכך שאתה מרפה ידיים.
אתה אומר שאפשר היה, אולי, להשיג

אתה בעצמך אומר שענית לדברי באיחור
של שנה, מפני שגליון העולם הזח לא
הגיע לידיך קודם לכן.
ממילא לא יכולת להיות בקי בקו־המח-
שבה שלנו. העולם הזה הוא העיתון היחידי
שאינו מגיע לתעלה. מישהו במשרד־הביט־

מה דויד?

היית

אתה

ע וש ה ,

* 1תכן שהאשמך השנייה חמורה עוד
יותר. אתה אומר, למעשה, שניצלתי
את דאגת האמהות כדי ״לעשות נפשות״
לרעיונותי.

*אינסטינקט הראשון שלי היה כמובן, להתחמק מוויכוח זה.
איך אפשר להתוזכח עם אדם מת ז ולא-
כל־שכן עם צעיר שנהרג בדמי ימיו, למעני?

החזיתות

לבך, שאפשר להשיג שלום־אמת, שלום
שיבטיח את ביטחון מדינתנו, שיחסוך בחיי
אחינו, אף שלא יביא לסיפוח שטחים.
תאר לך שאתה מאמין, שכדי להשיג
שלום זה דרושה ממשלה אחרת ומדיניות
אחרת.
תארלך שאתה בטוח לגמרי בצידקת
דבריך, לא על סמך ״מילים נבובות ונמ־לצות״
,אלא על סמך הידיעה והנסיון שרכשת
תוך עשרים ושתיים שנות התמסרות
מוחלטת לנושא האחד הזה.

— וכי לא נעשה מצידנו הכל כדי להשיגו.
אם אינך אומר את הדברים, אם אינך
צועק אותם מראש גגות — כי אז יאשימך
מצפונך בכך שאתה מועל בתפקידך, שאתה
משתמט ממילוי חובתך, שיכולת למנוע
שפיכת דם אחים, ואינך עושה זאת.
ברירה נוראה. במה היית אתה בוחר,
דויד?

אנחנו בחרנו כדרך השנייה.

גן בגנו תתתכתב שכתב דויד ראגרי אבנרי
המימסד ובין עס־האמהות, פער נסתר אן
מורגש.
״פער שמעליו מרחפת השאלה: מה המחיר
שמותר לשלם, שצריכים לשלם,
למען השלום7
״או, בניסוח הפון: מה המחיר שצריכים
לשלם, שמותר לשלם, למען קיום עמדות
,קשוחות׳ ,למען קיום פולחן של, קשיחות׳,
והתחרות על, קשיחות׳ בצמרת?״

יני חושב שדברים אלה מרפים
ידיים, או מפנים את מחשבת האמהות
לעבר סכנות שאחרת הן היו יכולות לשכחן.
כל אם בישראל שיש לה בן בצה״ל,
יודעת שיש מלחמה.

היא יודעת שהמלחמה אינה
מישחק, ולא מסע-כילויים, בפי
שזה נשמע לפעמים מתור להיטי
פיזמונים מאוסים.
האמן לי, מחשבתה של אם כזאת אינה
זרה לי. גם אמי שלי שיכלה בן במלחמה.
ואני זוכר את מראה פניה כאשר היה נדמה
לה, במשך כמה ימים אחרי פציעתי, שאותו
גורל צפוי לה שנית.

איני מאמין שעלינו להפסיק להגן
על עצמנו. אני מאמין שמא

חון החליט להקים חיץ בינינו וביניכם. הוא
דואג שעיתון זה לא יגיע ״מטעמי תקציב״
— אף שאנו מוכנים לשלחו לכם גם בחינם.

אם כן, על אילו רעיונות מדובר?
אנחנו איננו מוכרים גבינה. איננו מוכרים
״איזמים״ .איננו באים לעשות נפשות
לא לקאפיטאליזם ולא לסוציאליזם, לא לשמאל
החדש ולא לימין הישן.

אנחנו באים לעשות נפשות לדבר
אחד ויחידי: השלום .

לא כרעיון מופשט, ולא כאידיאל אוטופי.
אלא כמצב פשוט: מצב שבו לא ימותו אנשים
כמוך, שבו לא נעלה על המיזבח של
מ1לך המלחמה את היפים ביותר, הטובים
ביותר, האציליים ביותר.
מצב שיש לחשוב עליו ולפעול למעני
בלי הרף, בכל רגע — לא לדבר עליו, אלא
להשיגו.

״לעשות נפשות״ לרעיון זה -
כעיני זוהי הוכה קדושה.

חובה קדושה לכל אם, לכל אב, לכל בן,
לכל אדם בישראל.

ך * נה, דויד, אשים לפניך את כל ה}
ן בעייה בפשטות מוחלטת:
תאר לך שאתה מאמין, בכל להט

כמונו עשו רבים, בכל התקופות, בכל
הארצות.
הם הושמצו תמיד. הם נאשמו כבוגדים,
כתבוסנים, כמרפי ידי הלוחמים. אבל המשיכו.
במישטרים
מסויימים, נזרקו למחנות־ריכוז,
נרצחו ועונו. אבל המשיכו.

אצלנו עדיין לא הגענו לכך.
זוהי מדינה חופשית. הודות לצעירים
כמוך.

תה עשית את חובתך. עד תום. אני
מאמין שאני עושה את חובתי.
כאשר ראיתי את תמונתך בעיתון־הבוקר
(ועדיין לא ידעתי כי ייוזצר בינינו קשר זה
אחרי מותך) ,וכאשר אני רואה יום־יום את
התמונות של חבריך — אני מאשים את
עצמי על כי לא עשיתי את חובתי עד תום.

בל צעיר הנופל כחזית הוא
בתב-אישום בלפינו, שוחרי־הש־לום,
על בי טרם הצלחנו לשנות
את פני הדברים.
את התשובה כולה מצאתי בפתק שהשארת
להוריך כצוואה. אתה מצטט בו את
הפסוק העתיק:
״אלוהים, תן לי את הכוח לקבל בשלוות־נפש
את שאינו ניתן לשינוי! תן לי את
האומץ לשנות את הניתן לשינוי!״

אני מאמין, דויד, שמצב המלחמה
ניתן לשינוי.

ייייייי

יו—*יי

#ו > 1ר י

ו ר ג | 4י יבי 1ד י

תמרורים

היא דנ מי־ ד־

נולד לשחקנית הקולנוע הישראלית
המתגוררת מזה שנים מספר בהוליווד,
עליזה גור, ילדה
הראשון: מיכאל.
עליזה נשואה לד״ר
סיי שולמן, מנהלו
של בית־חולים
גדול בלוט אנג׳לם.

מובנה

שבילך

זכה באנגליה,
בתואר לורד
לכל ימי חייו, עמ
נואל

שינוול

,)85 האיש שהנחית
גו ר
פעם, כשהיה חבר
הבית־הנבחרים
בריטי,
מהלומת אגרוף לחבר אחר בבית
הניבחרים ושהחליט לא להציג את מועמדותו
פעם נוספת, בבחירות שייערכו באנגליה
ב־ 18 ביוני. שינוויל, שכיהן כשר
ההגנה בממשלת הלייבור בשנים 51־,1950
היה ידוע כבעל לשון שנונה וכאיש שידע
לעמוד על דעתו אפילו כאשר זו לא תאמה
את עמדת מיפלגתו.
נחוג. בקיבוץ שער־העמקים, יום־
הולדתו ה־ 60 של המזרחן אשר חיבוריו
וכתביו על העולם הערבי מהווים מיסמך
ומקור בכל הנוגע לענייני העולם הערבי —
אהרון כהן. יליד בסראביה, יסד שם,
בגיל , 15 את אגודת הנוער הציוני השואף,

סוכנים בלעדיים קישראל: קפריש, הפצת מכוניות בע״ני
תל-אגיב • בית הדר, דרך פ״ת ,19 טל2 623441 חיפה: רחוב העצמאות ,98 טל.537059 .
מפיצים ראשיים: ת ל -א בי ב ם.ג.״ חברה להשקעות בע״מ, השרון , 10 סל • 31755 .חי פ ה: ש .בן־דב, הדר־הכרמל
רח׳ ביאליק ,6טל׳ 41 63981י רו ש לי ם: מוסך ״סילון״ ,מרכז מסחרי, רח׳ אליהו שמע , 15 טל 29995 .
9רמת־גז: צבי רון, רה׳ ז׳בוטינסקי ,48 טל • 727341 .ע פו ל ה: הראל סלע בע״מ, רח׳ יהושע ,52 טל• 22195 .
ע ז רי ה • ששון, המיסדים ,22 טל 9 920169 .פ ״ ת: מוסך אלמוג, סטרומה , 10 טל • 913635 .ר מ תיי ם: צביקה ורן,

שרות קטנועים, דרך השרון ,20 טל • 924353 .באר־ שבע: מוסך ״מוטוכל״ ,טרומפלדור •81

אהרון כהן
עלה לארץ ב־ .1929 ממקימי הקיבוץ הראשון
של השומר הצעיר ליד חדרה, אירגן שביתה
יהודית־ערבית גדולה בבנימינה, נידון ב־
1957 בבית־משפט ישראלי באשמת ריגול,
במישפט סנסציוני שבעיקבותיו שונה החוק
לפיו נישפט כהן. כיום חבר קיבוץ שער־העמקים.

1*0 1 1 1 1־ 1 5 1 1 1 1 1
ישלו הכל אס יש 7
אל תתחתן!

מחול

הקנה לעצמן
אישיות
עם שלוש שנים
אחריות!

מבלי להקליט את הטכס
על גבי סרט או תקליט.

הרקדן־והכוריאוגרף שמעון לוי,
בוגר אולפני־מחול בניו־יורק ובלונדון,
יקנה לך תוך חודשים ספורים
בושר־תנועה־ומיקצב.
קורסי־בוקר וקורסי־ערב
( 2שיעורים בשבוע בכל קורס)
רסיס: סל—$.00 ( 24 7* • 0 .
10.00 לפן ח״צ; 20.00 —17.00 בסרב).

הקלטות של טכסים, בר מצוות,
בחוץ או בסטודיו.
וכן אנו מספקים :
* מכשירים לתשובה אוטומטית
X 0 ^ 7—11.
* מכשירי הגברה והאזנה לטלפון.

התקנת מיקרופונים.
רדיו דוקטור, רח׳ שלום־עליכם
,18ת״א, טל׳ .244118

אושפז במוסקבה, בבית החולים
של הקרמלין, לאחר שלקה בהתפקעות עו־רק־דם,
מי שהיה
ראש־ממשלת ברית־המועצות
והודח בשנת
— 1964 ני״

קיטה
קנה בראון סי ק ס טנ ט
מכונת הגילוח המשוכללת!
!׳כיותר כעולם

•ינוי כ תונ ת —
מנוי ממבק ש ל שמת ת ת כתובתו גתופקש
למודיע על־כך שבועיים טרתש, על מנ ת
למבוע עיכוב במשלוח מעתו! למען תחדש

₪ 51x1301 1מ ח 8

חרוש־

צ׳וכ בן ה־.76 שהמחלה למרות
אינה מוגדרת כחמורה,
ובדרך־כלל
אין מאשפזים בגלבבית־חולים, לה החליט
הקרמלין להעניק
לשליטו לשחרושצ׳וב
עבר
את מכסימום
האמצעים הרופאיים
ואישפז אותו בבית החולים המיועד רק
ל״אישים החשובים ביותר״.
הוכתה על ישבנה, שחקנית הקולנוע
אניטה אקכרג, שחורה לביתה באחד
מלילות השבוע, שיכורה, לאחר בילוי
במועדוני הלילה של רומא. הדבר הרגיז
את בעלה ריק ואן נוטר, והוא היכה אותה
— לדבריה על פניה. הבעל הכחיש שסטר^,
לה וטען :״השכבתי אותה על ביר?
הרבצתי לה במקום המיועד לכך: ה!
לה את הישבן האדום ביותר שנראה ך<י• ׳
מזה שנים.״

כי דיין
1לרשת

עם התערערות מעמדה של גולדה
שואלים אנשי־המפתס במפלגת־העבודה :
הוא עדיין המועמד מם׳
האם יגיע דייו לשלטון
את מקומה של גולדה.
כמועמד מטעם היונים במפלגתו?

דיין :״יונה חשאית״?
ך* אם יש לדיין סיכוי של ממש להיות
} | לראש־הממשלה, אם תתמוטט ממשלת־הליכוד
בעתיד הקרוב?

הדבר תלוי כולו בגורם אחד:
יכולתו של דיין לרכוש את ליבם
ואמונם של היונים המהווים את
הרוב כמערך, כמפלגת־הע^ודה
וכחטיכת־מפא״י שבה.

ין ספל! כי מדינת ישראל מתקרבת
בצעדי־ענק למשבר של אמון. הוא לא
יהיה פחות חמור, ואולי אף יהיה חמור
יותר, ממשבר־האמון שפקד את הארץ
בימי ממשלת אשכול, ערב מלחמת ששת
הימים.
משבר־האמון של מאי 1967 נבע משתי
מסקנות, שהפכו בן לילה נחלת הציבור
כולו: שיש לצאת למלחמה, וכי לוי אשכול
אינו מסוגל לכך.

משכר־האמון של קיץ 1970 נו־בע
אף הוא משתי מסקנות, אף
ככיוון הפוך: שיש צורף לעשות
שלום, וכי גולדה מאיר אינה מסוגלת
לכך.
קשה מאד לבודד ולנתח את המרכיבים
הגורמים לגלים מסוג זה בתודעה הציבורית.

להלכה קיימת גם אפשרות שניה: שדיין
יתייצב בראש קואליציה ניצית של גח״ל,
הדתיים, אנשי רפ״י־לשעבר וקבוצות־שוליים
שונות. אולם אין לדיין שום חשק להיכנס
להרפתקה כזאת, שתהפוך אותו שבוי בידי
שגיונותיהם של מנחם בגץ וקומץ של
אנשי־שוליים קנאיים.

במה מן היונים המובהקים ביותר
במפלגת־העכודה אבן מאמינים
כי דיין הוא ביום יונה נסתרת.

סבורים שערך לעצמו הערכת־מצב
של המדינה, והגיע למסקנה שאין מנוס
מיוזמת־שלום דחופה. וזאת בגלל שני טעמים,
שדיין עצמו רמז עליהם לא מכבר:
הסכנה שאחרת צפוייה לצה״ל מלחמה של
ממש עם הצבא הסובייטי בחזית התעלה,
והוזדאות שהאמריקאים לא יחושו אז לעזי

ישראל.

במיקרה בזה ירחף סימן־שאלה
לא רק על ביטחון המדינה, אלא
גם על עצם קיומה.
דיין יודע זאת. אין הוא חי בעולם של
מילים, כמו אבן, או בעולם של דמיונות,

• דיין לא הצטרף למסע ציד־המכשפות
של בגין, גלילי, אכן
ואחרים נגד ״התכוסתנים״.
#דיין, משמיע בחוגים סגורים נבואות
קודרות על התפתחות המצב — מבלי להסתיר
את דעתו שהממשלה הנוכחית היא
אחד הגורמים למצב זה.

האיש המסוגל לסגת

** ל סמך בל אלה חולמות אותן
> יונים על מצב שנראה להם אידיאלי
במצב הנוכחי: עלייתו לשלטון של משה
דיין כמועמד מחנה היונים, תוך הסכם
עם פינחס ספיר, ותוך חיסול סיכוייהם של
אבא אבן, יגאל אלון וכר.
הדבר נראה להן כפתרון אידיאלי מהסיבות
הבאות:

• דיין הוא האדם היחידי במדינה
המסוגל לתת לצה״ל את
פקודת הנסיגה, מבלי שהדבר יגרום
למשבר פנימי, נפשי ופוליטי.
התנגדות חוגי ״ארץ־ישראל השלמה״
לא תחרוג, כמיקרה בזה,
מצעקות הסרות־אונים. רובו המכריע
של הציבור יקבל פקודת־נסיגה
מידי דיין ללא פיקפוק.
בניגוד לגולדה, אבן ואלון, החייבים
להוכיח כל הזמן שהם ״גברים״ ,פטור דיין
מדאגה זו. עליו להוכיח דווקא את ההיפך:
שהוא אדם אחראי ושקול.
דיין אינו שותף לפחד הילדותי מפני
המילה ״נסיגה״ .אחרי מיבצע־סיני הוכיח

תמימותם, ויגשים כדיוק מדיניות
הפוכה.
גם לטוענים כך אין מחסור בנימוקים.
בין השאר:
>• עד כה היו כל עליותיו של משה
דיין קשורות במלחמה בערבים.
• אין דיין משמיע הודעות היכולות
להתפרש כיוניות, כפי שעשה (בין השארן
בזמן הראשון אחרי המלחמה. הוא גם אינו
משמיע הודעות בזכות הישות הפלסטינית.
• המחוות שלו כלפי גולדמן וכר עלולות
להיות טכסיסיות בלבד( .ואכן, גולדמן
עצמו שוכנע לגמרי, מאמין עתה כי דיין
הוא הראש החשאי של מחנה היונים).
• דיין הוא אדם ללא תפיסה כוללת
של המצב .״הוא דומה לאדם העסוק כלכולי
בהריגת יתושים, ולבן אינו יכול
להתפנות לחשוב על ייבוש הביצה.״

• ״אי-אפשר להאמין לדיין.״

לא תהיה ברירה
ך* יונים המצדדים בפתרון־דיין אינן
| | מתכחשות לאמיתות של כמד, מטענות
שוללי־דיין.
אולם כנגד כל אלה יש להם טענה אחת
מכרעת:

יבוא מי שיבוא אחרי גולדה,
פשוט לא תהיה לו ברירה אלא
לעשות שלום תוך ויתור על ה־
*טטחים.
לדעתם, כבר חוסל למעשר, חופש־התינד
רון הישראלי. בעיקבות השגיאות הנוראות
של לוי אשכול וגולדה מאיר, שוב אין

מסה וחמל?
אך בולטים בהם שלושה: הזעזוע של פרשת
גולדמן, סכנת העימות עם הצבא הסובייטי,
ושיעור האבידות לאורך כל הקווים, ובייחוד
קו התעלה.

ממשלת גולדה עוד יכולה להתקיים
זמן־מה. אבל בסיסה נתערער
ללא תקנה.
ההתנהגות של אישי־ד,ממשלה המרכזיים
— גולדה עצמה, מנחם בגין, אבא אבן
ואחרים — מעידה על כך שהם חשים
בעובדה זו. הם יודעים כי במרכזי־הכוח של
מפלגת־העבודה בר התחילו, בלחש, להעלות
את השאלה המכרעת:

מי יבוא במקומה?

דיין: מועמד מס׳ 1
כל התבונה הזאת

נדם קולו של

^ אדם אחד: משה דיין.

מזה במה שבועות שותק דיין.
אמנם, הוא אינו מדבר פחות מכרגיל
— אך אין הוא אומר עוד דבר. בניגוד
לשרים אחרים, חדל לגמרי מלהשמיע הצהרות
פוליטיות.
התבטאויותיו מצומצמות עתה לבעיות
הביטחוניות המעשיות — ולגביהן הוא
משמיע הודעות גלויות ומפוכחות, המעבירות
חלחלה בקרב שומעיו. לגבי סכנת
ההתערבות הסובייטית, משה דיין הוא הוזה־השחורות
הקיצוני ביותר בממשלה.
אין ספק :״הזאב הבודד״ ממתין בפינתו,
אינו רוצה לקלקל את סיכוייו על־ידי התבט־

צדקניים, כמו גולדה מאיר.

כמה מן היונים כמערך מאמינים,
על כן, בי דיין הוא האיש
שיסיק את המסקנה.
כדי לחזק את אמונתם זאת, הם מסתמכים
על כמה סממנים:
דיין עודד את גולדמן לנסוע לקאהיר
כאזרח פרטי (וסירב להכחיש זאת כאשר
ענה לשאילתה של אורי אבנרי בכנסת.
אז הסתפק בקביעה כי גולדמן לא ביקש
היתר לנסוע כ״אזרח פרטי״) .אחרי שפרצה
שערוריית גולדמן, וגולדה ואבן השמיצוהו
בכל פה, הקפיד דיין לבקר אצל גולדמן
בחדרו בבית־המלון, ולהיפרד ממנו רשמית
ולבבית לפני צאתו.

• דיין התנגד להפצצות כעומק
מצרים, שגרמו להתערבות הסובייטית,
ודאג שהדבר ייוודע.
• בני משפחתו של דיין יצאו לאחרונה
בהכרזות־שלום קיצוניות. בנו אסי הודיע
שהוא מוכן לוותר על כל השטחים, כולל
ירושלים והגולן, תמורת השלום. אשתו
רות הודיעה שהיא מוכנה לוזתר על הכל,
מלבד ירושלים. מורהו של דיין, בן־גוריון,
יצא בהכרזה דומה.
• בתשובה לשאילתה של שלום כהן
בכנסת הטיל דיין בפירוש על גולדה מאיר
את החבלה ביוזמת־השלום של אל־ג׳עברי.
דיין עצמו תיקן את הכרזותיו הקודמות,
וקבע כי הפסוק האהוב עליו —
״נגזר עלינו״ — אינו מתייחס לצורך
להילחם, אלא לצורך להגן על עצמנו בכל
עת — דבר שגם היונה הקיצונית אינה
שוללת אותו.
• 1דיין ערך ביקור הפגנתי בהצגת

שאינו חושש להנהיג בעצמו נסיגה מטעמים
מדיניים.
#כל אנשי רפ״י־לשעבר וע״מ ילכו
אחרי דיין בעיניים עצומות — והדבר יבטיח
רוב יציב בכנסת להחלטת נסיגה.
הוא הדין לגבי רוב רובם של הדתיים.

#הדוגמה של דה־גול, שעלה
לשלטון בעזרת הפאשיזם הצרפתי
כדי להגביר את המלחמה כאל־ג׳יריה,
ושתחת זאת עשה שלום
ותוך ויתורים קיצוניים, גלוייה?׳•
בל עין.
#דיין ידוע כיום בעולם בכלל, ובעולם
המערבי בפרט, כנץ קיצוני וכסמל ״המיליטריזם
הישראלי״ .אם דווקא הוא ינקוט ביוד
מת־שלום אמיתית, יהיה ברור שזוהי פתיחת
דף מחדש מטעם ישראל. יהיה גם ברור
כי ישראל אינה פועלת מתוך חולשה.

כקיצור: משה דיין כראש ממ שלת
שלום וויתורים הוא בימעט
חלום -האיש הנבון כמקום הנבון
כשעה הנבונה.

דה־גול הפוך?
ך* אם אין זה חלום יפה מד^
1ן מכדי להיות נכון - 1שאלה זו
שואלים, לעומת זאת, היונים האחרים במחנה
מפלגת־העבודה.
הם מזהירים דווקא בפני האפשרות ההפוכה:
שדיין יהיה מעין דה־גול הפוך.

בלומר: שיעלה לשלטון כעזרת
-ייייח. וייייזיי -י * תיייסיייר

לישראל אפשרות לפעולה עצמאית, ונגזר
עליה לקבל תכתיב של המעצמות הגדולות,
שיסתדרו ביניהן.
האלטרנטיבה היחידה לכך תר,יד. מצדה
שניה — מלחמת־יאוש עם הסובייטים ושואה
חדשה. מלבד מנחם בגין, אין איש
המוכן לכך. דיין הוא האיש האחרון שיחשוב
בכיוון זה.

לפיכך, השאלה בלל אינה מה
יהיה הפתרון, אלא מ י יבצע
אותו.
כל מי שיגיע לשלטון, יצטרך ללכת בדרך
זו, אם ירצה בכך, אם לא. איש כמו דיין
יכול להיאבק עד הרגע האחרון כדי להשיג
ויתורים מירביים מר,אמריקאים, אך בסופו
של דבר יצטרך ללכת באותה דרך.

ואז -לדעת הסבורים כך -
יהיה הוא האיש הטוב כיותר לבצע
זאת.
המחייבים והשוללים מגיעים, בסופו של
דבר, להסכמה בנקודה אחת:

דיין הוא אדם שאין לדעת מראש
מה יעשה.
הן מפני שמעולם אינו מגלה מראש את
כוונותיו, הן מפני שהוא עצמו אינו יודע
אותן. מכיוון שאינו הוגה־דיעות שיטתי,
אלא אדם הפועל בצורה מאולתרת וללא
שיטה, הוא6)1101^ 16 .מקנ 1ס .

כאשר יגיעו הדברים לידי הכרעה,
בוודאי יידרש על־ידי היונים
במפלגתו לתת התחייבויות מפורשות
על נכונותו להשיג שלום
תמורת שטחים.
המועד לכך יכול לבוא הרבה יותר מוק־דם
מבבי ש חושבים רבים__ .

מקום: סמטה ביפו העתיקה.
ארוע: צלס מגלה צעירות בין העתיקות...

שתי הנערות מדלגות בין העתיקות בשמחה וללא חשש מלכלוך או קמוט בגדיהן
האופנתיים והחדשים.

ישר אני לבע״נז:
יצרנים של חוטי נפח סינטטיים בישראל

סוד שאננותן טמון בסריג הנפלא ממנו עשויים בגדיהן — טרוירה .2000
רק מפעל אחד בישראל מכיר את סוד הייצור של טרוירה 2000 וזהו
ישראניל בע״מ, המייצר את החוטים החזקים והגמישים לסריג זה.
טרוירה 2000 נעים בלבוש, קל לכביסה (ביד או במכונה) ,מתייבש מהר, אינו
מתקמט, אינו נזקק כלל לגיהוץ ולכן נראה תמיד נקי, חדש ואלגנטי.

2000

כל הנשים היהודיות יודעות מה מעניקה
להן הגישה הרפורמית, אני בטוחה שלא
היתד, נשארת אפילו אחת בדת האורתודוקסית,״
אומרת היא .״כשנשאתי לי את
בעלי והוא נשא אותי לו לאשה, שאלתי
אותו, את היהודי הדתי האדוק הזה, :מה
כתוב בכתובה הזאת שעליה חתמת זה
עכשיו?׳ הוא לא ידע לענות לי. התקשרנו
על בסיס חוזה — ששנינו לא הבנו מילה
ממנו.״

1ה קורה תל־ אבי ב

ך* עלה של שרה, חיים, מהנהן בראשו
. 4בהדגשה. שרה שואבת עידוד, ממשיכה
בשטף :״מדוע מיליונים יהודים חייבים
ללמוד כיום, במאה ה־ ,20 שפה מתה כמו
הארמית — כדי לדעת מה הבסיס החוקי

״זו הנאה גדולה
עבורי, כשאני עולה
לתורה עם אשתי.״

לנישואיהם? איפה נשמע כזאת? עם כל הכבוד
לארמית, הרי לדעתי חייב מוחמד לבוא
אל ההר, ולא להיפך. יש לתרגם את הנוסחים
מארמית לעברית.
״זוהי אולי דוגמה קטנה, אבל היא מאפיינת
את הדת האורתודוקסית. הרי בגלל
הקושי שבהבנתה נרתעים מי יודע כמה
בני־נוער מלהתקרב ליהדות. איזו מין דת
זו, שמרחיקה צעירים מעליה — במקום
לקרבם?״
כנערה שגדלה בבית דתי, הרגישה שרה
יפה את טעם מעמדה הנחות של האשד,
לפני אלוהים — כפי שהאורתודוקסים רואים
זאת .״בחוקי הדת הרפורמיים אין עוד
הפסוק ברון שלא עשאני אשה,״ אומרת
היא .״לכן התבטאתי קודם ש,נשאתי לי
אותו לגבר כמו שהוא נשאני לאשה.׳ אין
אצלנו עליונות. יש אצלנו בת מצווה —
בדיוק כמו בר־מצווה.״

ך* שוויץ כין המינים הוא מקור נחת
ן ) גם לגברים. אומר חיים, שהוא גם
חזן, נוסף להיותו סטודנט באוניברסיטת בר־אילן
:״זוהי הנאה גדולה בשבילי, כאשר
אני עולה לתורה יחד עם בחירת־לבי.

רב בטלית וכיפה מברך נת-מיצווה בשעת תפילת-שנת
״בכלל, כל התפילה היא הנאה אחת גדולה.
האווירה מעודדת, לא מדכאה. השירה,
המנגינות הנעימות, אחר־כך הרצאה מעניינת.
בקיצור — יפה.״
לא רק לאשר, דתייה כמו שרה חורה
אפליית האשד, בדת האורתודוקסית. ברוריה,
שביקשה לא לזהותה בשם משפחתה, לא
היתר, מימיה נחותה. לתפילה ביום השבת

האחרון הגיעה לבית־הכנסת כשהיא נוהגת
במכוניתה מדגם לינקולן קונטיננטל — אחת
המכוניות המפוארות בעולם, כמותה יש רק
שתיים שלוש בישראל. למרות מעמדה —
ואולי בגללו דווקא? — קובעת ברוריה בחריפות
:״איזו מין תפילה זו, ברון שלא
עשאני אשה? שיר השירים מתואר בפי האורתודוקסים
כשיר־הלל לתורה. אך מש־

הלן באה לתפילת השבת לבושה בש מלת
מקסי מפוארת. היא עלתה ארצה
בעלה אברהם, בא מבית דתי מסורתי.

מרקו בנדה מחזיק בידו אחד
מספרי התורה של בית־הכנסת
שנמסר לקהילה ממשרד־הדתות.

בממנית לחכירת שבת

הרפורמי,

שואלים אותם מה לתורה ולשדיים, הם
רוגזים. אבל עובדה: שיר השירים הוא שיר
הלל לאשה. אך שאל את עצמך מה לתורה
ולאשר?,״

*יש גם רפורמיות כחנה נש, ילידת אנגן
ליה, אשר עברה לפני עשר שנים ל־
(המשך בעמוד ) 18

הניצול

עזרא יעקב, סטודנט באוניברסיטת
תל־אביב, יצא לעבוד
בביקעת הירדן. חברו נפצע בהפגזה.

הרפורמים
(המשך מעמוד ) 17

עורך חלק
לזמן יותר

ארה״ב. בגלל רצונם של שני ילדיה, דויד
בן ה־ 13 ויהושע בן ה־ ,9עלתה ארצה לפני
שלושה חודשים, כרגע היא גרה בדירה
שניתנה לה על ידי הסוכנות בבית ברודצ7ן
ברמת־אביב,
חנה ביקרה ברוב ארצות העולם. את
לימודיה האקדמיים השלימה באוניברסיטת
סורבון בפריז, שימשה כמתורגמנית של
גנראל פרנקו בספרד. מה מצאה היא בקהילה
הרפורמית?
״הרב שלי בקליפורניה, הרב סינגר, היפנה
אותי לרב זמר. אני עצמי מבית דתי,
אבל דיעות הורי נראות לי מיושנות, בגלל
רצוני לשלב את הדת והמדינה בצורה
מודרנית שנראית לי, עברתי לקהילה זו.״

ח)16|(113
הקרם השויצרי
הנודע להרחקת
שיער מיותר. דפילן
פועל על שורשי
השיער, מחליש
צמיחתם ולכן
פעולתו לזמן
ארוך יותר מכל
משחה.

ה113ק[16
הקרם הקוסמטי
בעל הריח העדין
להסרת שיער

בדרך ה נש י ת

ללא פציעות, ללא
כאב, בצורה
היגיינית ונעימה.
דפילן מותיר לך
עור חלק רך
כקטיפה.
נסי והוכחי גם

55£וט , 5וו סו חטב

זראי?ן קכ ובני הזוג בצנלסון, שרגא
(נ הר־גיל, בני הזוג גאולה, ושאר אלפי
היהודים הרפורמיים בישראל, הינם אזרחי
סיג ב׳ כאשר המדובר בדתם. הזרם האורתודוכסי׳
המהווה מיעוט בקרב עם ישראל בתפוצות
אך רוב במדינת ישראל, שומר ב־קנאות
על שלטונו כאן, רודף את הרפורמיים
עד חורמה. למרבית האירוניה, היו אלה
דווקא הרבנים האורתודוכסיים שלחמו, ב־גולה,
למען הפרדת הדת מהמדינה. אך
כאשר הגיעו לעמדת כוח בישראל — הפכו
חסידים נלהבים של ביטול ההפרדה, השלטת
הדת בכוח החוק ורדיפת מתנגדיהם.

ף * רבמשהזמר, שגם הוא וגם אשתו
| 1אילנה דומים יותר לדוגמני פירסומת
יפי־תואר מאשר לדמות המקובלת של רב
ורבנית, מספר:
״כשבאתי ארצה, קיבלתי מראש־הממשלה
דאז, דויד בן־גוריון, מכתב ברוך הבא, בו
כתב שהוא רואה בי יהודי המסוגל לחדש
את העניין ביהדות, מאחר שהיהדות הקיימת
היא חנוטה ומאובנת.״ מכתב ברכה נתקבל
גם ממשה שרת ז״ל.
ראש־הממשלה הביע את שביעות־רצונו
גם בדרך נוספת. הוא היקצה לזמר שטח
ברמת־גן לשם הקמת קהילתו עליה. אך התברר
כי הדתיים מסוגלים לנצח גם את
ראש־הממשלה. בלחצם, הפר ראש עיריית
רמת־גן דאז, אברהם קריניצי ז״ל, את הבטחת
ראש־הממשלה, לא נתן לרפורמים רשיון
להקים את היכלם.

להקים ראש גשר בישראל, היא כוחם הרב
בארצות־הברית, וב־ 18 מדינות נוספות ברחבי
העולם, והעובדה שבלי תרומותיהם,
היתר, המגבית מתמוטטת מהר. משום כך
אין הדתיים בארץ מעיזים לתרגם את רדיפותיהם
ללשון, החוק, מסתפקים בהפעלת
לחץ מאחורי הקלעים.

רוע כעצם נרדפים הרפורמים ב-
]*ן ישראל בחרון אף כזה?
נוסף לאיום שהם מהווים על המונופול
האורתודוכסי ועל כל עסקי הדת בישראל
— עסקים בהיקף של מליונים כבדים,
המאפשרים חלוקת מישרות ומשכורות לאלפי
אנשי שלומם — קיים כאן גם מאבק כן
בין שתי אמונות שונות. האורתודוכסים
מאמינים שיש להכניע את התפתחות החיים
לדת הקפואה. הרפורמים מאמינים שיש
להתאים את הדת לחיים המודרניים — אחרת
רק מרחיקים את ההמונים ממנה. משום
כך טקסיהם מלאי חיים ושמחה, ואחרי
התפילה הם יכולים לקרוא את שיח־לוחמים.
תההבד לי ם בין הרפורמים ל־אורתודוכסים
ניסח בהצלחה יוסף מגן,
מקהילת קדם התל־אביבית, בעת הוועידה
הארצית השנייה שנערכה בינואר .1969
קבע אז מגן:
עלינו להכריז קבל עם ועדה, שאין אנו
מכירים בחוק ההלכתי, שיהודי הוא רק
זה שאמו היא יהודיה. יהודי, לגבי דידנו,
במדינה הספר
גית־שאן:
קאטיושות ערביות
וטימטום יהודי
האזרח הישראלי, הניזון במידע מהעיתונות
היומית ושידורי ישראל, מאמין להם
עדיין, המשיך להאמין גם בפרשת בית־שאן.
אם סבלה העיירה האומללה מקאטיושות
המחבלים, לפחות זכו הקורבנות לטיפול
מיידי, התנחם האזרח: משפחות שבתיהן
נפגעו הועברו במהירות לדירות אחרות,
הילדים המשיכו ללמוד בצורה סדירה, הנזק
שעשו המחבלים צומצם למינימום.
לא היה דבר רחוק יותר מן האמת.
ילדים ישנים כרחוב. את האמת
גילה כתב העולם הזה שסייר בעיירה הפגועה.
האמת היתד, שמשפחות שנפגעו נשארו
ללא טיפול, ללא קורת גג, ברחוב, עם
תינוקות רכים, בלי שלאיש היה איכפת
מהן. רק כאשר הגיעה השערוריה לממדים
בלתי נסבלים, התערב צה״ל, השתלט במהירות
וביעילות על המצב, חיילים הזרימו
משאיות מזון, הגישו עזרה, ליטפו ילד
בוכה על לחיו, סחבו חבילות.

^ רבזמר בן ה־ ,38 בוגר בית־המידרש
( | לרבנים רפורמיים בסינסינאטי שבאר-
צות־הברית, בעל בי.אי. במדעי היהדות
ורבה לשעבר של קהילת בילטמור, לא
היה רגיל ליחס כזה. בלית ברירה, העביר
את פעילות קהילתו לביתו הפרטי של אחד
החברים, ישעיהו כובש, שעבד כפקיד בעיריית
רמת־גן.
אולם רדיפות הדתיים לא חדלו. מנגנון
בית הרוס ככית־שאן
העירייה הפעיל לחץ על כובש להפסיק את
התפילות בביתו — באיום סילוק
כמו כלבים — לאף אחד לא איכפת
מהעבודה1* .־
כובש נכנע ללחץ המכבש הדתי, סילק את
תוך כדי סיורו בעיר, האזין הכתב של
הוא אדם שאחד מהוריו יהודי הוא, אם
הקהילה מביתו.
העולם הזה למהדורת החדשות שבישרה
אינו משתייך לדת אחרת, ואם הוא כן

כי בבית־שאן הכל שפיר.
^ אחרש בו ד קו הרפורמים מרמת־גן, ברצונו להשתייך ליהדות. לפי ההלכה האוראחד
שלא הסכים לתיאור זה היה לופו
תודוקסית הרשמית, הכפויה על המדינה,
/המשיכו חוגי המזרחי בהסתערותם
איש הפתח, שאמו יהודיה, ושהוא מוסלמי זגלמן, ממייסדי ובוני בית־שאן. בנו שאול
עליהם גם במקומם החדש, תל־אביב, לשם
לפי דתו ודת אביו, הינו ״יהודי״ ,הוא 21 המשרת עתה בצה״ל, היה הילד הראעברו
בינואר .1965 בעלי האולמות שביקשון
שנולד בבית־שאן. דירת משפחת זגלמן
יכול לעלות לישראל על פי חוק השבות.
שו הרפורמים לשכור הסכימו עקרונית לנהרסה
באחת מהפגזות הקאטיושות האחרועלינו
גם להכריז, בפה מלא ובתוקף
השכירם — עד שנודע להם עבור מה. הם
נות, יחד עם דירות נוספות .״לאף אחד
רב, כי אין אנו מכירים באיסור נישואי
הצהירו מפורשות כי הם פוחדים מתגובת
לא היה איכפת שהילדים ישנים עם הוריכהן
וגרושה; אין אנו מכירים בחוקי החליהרבנות
הראשית, שתתבטא בהסרת אישור
הם לילות ארוכים תחת כיפת השמיים, בלי
צה; ואם אי־אפשר לכפות על הבעל שיגרש
הכשרות וסירוב לערוך חופות. האמיצים
שמיכה עלובה. ימים ארוכים לא באו
את אשתו, אסור לגזור על האשה להישאר
היחידים היו בני־ברית, שהעמידו את ביתם
להתעניין בגורלם, לעזור.״ אומר הוא.
לעולם ועד בודדה. ואם אי־אפשר לגלות
לרשות הרפורמים הנרדפים. אך לבסוף פעל
את הבעל הנעלם, אסור להשאיר את אשתו
בלי כוס חלב לתינוק. זגלמן התלחצם
של הדתיים גם שם, והם סולקו.
במצב של עגינות. הרבנות צריכה להכריז
כוון, בין השאר, לחנה דוידי, אם לששה,
י מרות הרדיפות, הצליחה היהדות במקרים אלה על ביטול הנשואין, לשחרר
שישבה ממררת בבכי, עם ילדיה, על הרי/הרפורמית
לכבוש ראש־חץ בישראל, נשים מבדידות כפויה ועגינות לעולמים.
סות ביתה. בתה של חנה, ציפורה בת ה־,12
נלקחה לבית החולים בחיפה עם כוזיות
החלה מתבססת בה. בירושלים הוקם ההיב־

קשות בפניה, בעיקבות הפגזת הקאטיושות
רו יוניון קולג /מוסד לחקר המיקרא ואר >* רגע מצבם של הרפורמים, במאבק
^ עם הדתיים, הינד בדיוק כשל יחידת האחרונה .״כל הבית נהרס, הגג, כל הקיכיאולוגיה.
בחיפה הוקם בית־ספר תיכון על
רות,״ מספרת חנה .״נשארנו בלי כלום,
שם ליאו בק. נוסף לקהלת קדם של הרב
קומנדו שהשתלטה על קטע חוף בארץ
רק עם הבגדים שלבשנו. יומיים היינו תחת
זמר, שהצליחה לבסוף למצוא לעצמה בית
אוייב. הם מופגזים קשות: לא מרשים
כיפת השמיים בלי שמיכות. אף אחד לא
בתל־אביב, קם בירושלים מרכז רפורמי
לרבניהם לחתן זוגות, גיוריהם אינם מו ס
בא לשאול אם יש לי לתת אוכל לתינוקת
סביב בית־הכנסת הראל, בראשותו של הרב
רים כשהם נעשים בארץ — למרות שהם
בת שנתיים וחצי. אם יש לי חולצה לילאנדרי
זאווי. זאודי גייר בעשרים שנות כהומוכרים
כאשר הם נערכים בחו״ל.
דים. לא מאמהות עובדות, לא מויצ״ו,
נתו בצרפת למעלה מ־ 500 איש, שמתוכם
אולם העובדה המעודדת את רוחם של
לא משום מקום. כאילו אנחנו כלבים. איזה
עלו כשלושים לישראל.
הרפורמים יותר מכל -היא כוח המשיכה
בני-אדם אלה. אפילו כוס חלב לא היה לי
שלהם בקרב בני־הנוער :״יום יום מתדפ*

* הי ר ח נו ספת, אור חדש, של הרב
קים אצלנו חבר׳ה צעירים, סטודנטים וחיילתת
לתינוקת.״
דירות ריקות — וסגורות. זגלמן
1/ראובן סמואלס, קיימת בחיפה, ואחרת
לים, שמבקשים להצטרף״ ,אומר מרקו בנדה
בן ד,־ ,23 פקיד בנק בשעות העבודה ורכז התכוון, בין השאר, לישראל מורדי בן ה־ברמת־גן
— קהילת אמת וענווה של הרב
,32 אב לששה ילדים גם הוא, שביתו נפגע
טוביה בן־חורץ. גם בנהריה ונתניה, כפר־הנוער
של קהילת קד ם אחריהן.
קשה בהפגזה .״בחיפה, אחרי החבלה בבשמריהו,
רמת־אביב ונצרת־עלית, קמו קהיזוהי
גם הסיבה לאופטימיותו של הרב
זמר :״במשך הזמן יעברו מרבית האור״ תים שם, העירייה מייד דאגה למשפחות,״
לות רפורמיות. היהדות הרפורמית הקימה
מאשים מורדי בזעף .״פינו אותם לבתי־לעצמה
גם מוסדות ארציים כגון וועד ארצי
תודוכסים לקהילה הרפורמית,״ אומר הוא
מלון. אבל לא אצלנו בבית שאן. כאן
באמונה עזה, שנוכח המציאות כרגע ניתן
ואירגון נשים כולל. תשומת לב מיוחדת
אצלנו יש רק הפקרות. יש כאן עשרות די־מקדישים
פעילי הרפורמים לטיפול בנוער.
רק להתפעל ממנה .״וכאשר זה יקרה, תהיה
(המשך בעמוד )23
אחת הסיבות שבגללן הצליחו הרפורמים
לנו פה, בישראל, מדינה ללא כפייה דתית.״
העולם הזה 1710

יין האלג׳ירי, פירסמו השניים הודעה הקוראת
לשיחרור אדמות אפריקה מן ה
שילטון הספרדי. בשטחים אלה מצויים, בין
השאר, כמה ממירבצי הפוספטים העשירים
ביותר בעולם.

הראשונה אחרי עיסקת החבילה, הגיע לי
העובדים והם מצאו כי כמקום תוספת-ש!
עכור ההתייקרות אותה הם מרגישים, ז 1 רידו להם משכרם.

נוכח דרישה זו, צף הרעיון שמאדריד תכריז על
נייטראליות בסיכסוך הישראלי—ערבי, וכצעד ראשון
תכיר דה־יורה במדינת־ישראל.

1 * 1ג * 1ן י

לחץ מצד
יהודי בבל

תושבי הצפוו
יערכו הפגנות
בקרב תושבי ישובי הספר בגבול הצפון מתגבשת
והולכת הדעה שעליהם לנקוט בצעדים תקיפים יותי
נוכח מחדליה של הממשלה בפתרון הבעיות הכלכליות
שלהם.

אבו-גולדה והאמריקאים נוסה גורם חדש לחוסר-האהדה בין גולדה
מאיר לאבא אכן. ראש הממשלה סבורה,
בי כעת פגישותיו האחרונות בוושינגטון
צייר שר-החוץ תמונה של החזית הפי
נימית בישראל, שבעיקבותיה התחזק הרע״
יון אצל האמריקאים, בי גולדה מאיר אינה
ראש־הממשלה הרצוי להם.
נושא זה, של יחס האמריקאים לגולדה מאיר, מעסיק
באחרונה את הפרשנים המפלגתיים למיניהם, וייתכן
שיהיה צורך לבחון כמה ממעשיה והכרזותיה של
גולדה בשבועות הקרובים לאור שמועות אלה.

דעה זו התגבשה נוכח הצעד הראוותני
של שר האוצר פינחס ספיר, שהחליט לפתור
את תושבי הספר בצפון ממם הכנסה
עד להכנסה של 750ל״י לחודש. אנשי ה מושבים
בצפון טוענים בי החלטה זו היא
בבחינת לעג לרש, שבן בבל ישוכי הצפון
אין ביום אפילו נישום אחד המשלם מס
הכנסה, שבן ההכנסה הממוצעת של כל

התמרמרות רבה מורגשת בקרב יוצאי בבל באו
בפרט אצל אלה שיש להם קרובים בעיראק. הסינ
דאגה לגורל קרוביהם שנותרו שם.
פעילי העדה חושבים כי עתה הזמן לפעולה ב
לאומית להצלת היהודים שעוד נותרו בעיראק.

הפעילים מצביעים על הרעש הגדול ׳
ישראל מקימה סביב יהדות רוסיה, להם י
נשקפת סבנת-חיים, וטוענת שיש לו
עדיפות ראשונית להצלת יהודי ארצו!
ערב, המשמשים מעין בני־ערובה כידי
ערכים.
בחודש הבא עומד להתקיים כנס לציון עשרים ש!
העליה הבבלית, שבמרכזו תעמוד השאלה: האם עו׳

האם יש תיאום
גח׳׳ל—מפד״ל?
החידה שצמרת המערך לא פיענחה עדיין, בקשר
לתמרונים המפלגתיים האחרונים סביב איומי־הפרישה
של המפד״ל: האם יש תיאום־פעולה בין הדתיים לבין
גח״לו או, לכל הפחות, בין חיים משה שפירא לבין
מנחם בגין?
סברה אחת אומרת, כי תמורת הבטחה להמשיך ול־כהן
בממשלת־הליכוד ולהרפות את המתח הפנימי בממשלה׳
ידרוש גח״ל מהמערך לסגת בפני דרישת ה־מפד״ל,
בעניין הגיור הרפורמי.

עמדת גח״ל בעניין זה לא הגיעה, לפי
אותה סברה, לבדי הצגת אולטימטום לגולדה
מאיר, והעמדת קבלת תביעת המפד״ל
להישארות—גח״ל ־

בממשלה. כין השבתנאי

מפני שיש מחלוקת כנקודה זו בין
חטיבות חרות והליברלים בתוף גח״ל.

סדעוה י
ישראל וחברות נאט״ו

התושבים היא בזו שאינה חייבת מס בלל.

ההסברה הישראלית תשקיע מאמץ מיוחד, כדי לזכות
באהדתן של מדינות ברית נאט״ו,

בעוד שעד בה רובז המאמץ העיקרי בוושינגטון,
במטרה לזכות כסיוע אמריקאי
מוגבר, הוחלט לפנות עתה גם למדינות
מערב אירופה — מלכד צרפת — כמגמה
לשכנען בי ישראל הפכה לעמדה הקידמית
של נאט״ו, כעימות עם הסובייטים. על בו
ראוייה היא לתמיכת האירגון כולו, ואיו זה
עניין מצומצם של יחסים מיוחדים כינה
ין ארצות־הברית בלבד.
שינגטון רואה בעין יפה את הנסיון הזה.
לסקוב יסיק מסקנות
ועדת השרים לחקירת מקור השיבושים בנמל אשדוד,
בראשות שר־החקלאות חיים גבתי, לא תמליץ באופן
ישיר על פיטוריו של חיים לסקוב.
במסקנותיה תביע הוועדה את דעתה, כי רשות הנמלים
לא עשתה מספיק לשיפור היחסים עם העובדים.

לא מן הנמנע, כי לסקוב יסיק מסקנות
אישיות מקביעה זו -׳ ויתפטר.

:רמזים על
מספרד
־יר במדינת־ישראל!״
הלאומניים יותר
ליתונות המקומית
כדי להשלים

כשהעלו נציגי הישובים את טענותיהם, הם נענו :״הרי
קיבלתם פטור ממס הכנסה.״
לא מן הנמנע שאם לא תנקוט הממשלה בצעדים מהירים
לשיפור מצבם הכלכלי של ישובי הצפון, בעיקר
מושבי העולים, יערכו הפגנות לפני בנין הכנסת בירושלים.

הופכת
פופולרית
בבירה הספרדית.
הוצגה הכרה זו
את הברית׳ הצב־

״יסה פרו־ישראלית זו
ארוקו-ספרד. בתום
״ינה בין מלך מא
יא הוארי כומר
עובדים לוחצים לשבות
מאות עובדים שכירים לוחצים על ועדי העובדים שלהם,
שיבריזו שביתה, מבלי להתחשב בעמדת ההסתדרות.

הדרישה
באה לאחר שתלוש המשכורת,

ממשלת־ישראל מספיק עבור הצלת היהודים בעירא
ואיך צריך לפתור את גורל היהודים שם?

החבילה //

״עיסקת
בסכנת התפרקוות

״עיסקת החבילה״ תעמוד תחת התקפה קשה מכל
צדדים, וצפויות פרצות רבות בהחלטת הממשלה ש
לאפשר העלאות ממשיות בשכר.
ההנחה כי לא יחולו עליות במחירי מיצרכים ושררה
מתגלה יותר ויותר כהנחה מופרכת, והעלאת מח
הצהרונים ב־ 25 אחוז ביטאה את הפירכה הזאת.
איגודים מיקצועיים רבים עדיין לא חתמו על ד,סנ
עבודה ושכר, למרות שהמועד לכך חלף מזה חודשי

כמשא־ומתן שאיגודים אלה מנהלים, ו
מעלים תביעות לתוספת שכר ושיפור
סוציאליים שונים מעל ומעבר למיסגרת 1
עיסקת החבילה.
כימעט כולם מאיימים בשביתות, אם לא ייענו, ואי
לו הממשלה, שהיא המעביד מיספר 1במדינה, נאל
לחפש עתה דרכים נסתרות להעלאות קטנות בשכר ח
מעובדיה, בניסיון למנוע שביתות ושיבושים במשק
מדינה.

ברור, אם כן, כי לפינחס ספיר יהיה קע
מאוד לסכור את הפירצה, ויתכן כי ן
יוטל לזזמיד

י דיחח מפורסממ: אחרי המלחמה
פוגש חייל אמריקאי בברלין חייל סובייטי,
מתודכח עימו איזו ארץ היא דמוקרטית
יותר.
״אני יכול לעמוד בלב ניו־יורק ולקלל
את נשיא ארצות־הברית!״ טוען האמריקאי.
״אז מהי״ עונה הסובייטי בזילזול ,״גם
אני יכול לעמוד לפני הקרמלין ולקלל את
נשיא ארצות־הברית!״
השבוע הוכח כי יש דמוקרטיה גם בישראל.
אפשר לעמוד על במה בלב רמת־גן
ולקלל את הדגל (האמריקאי) ,להטיף נגד
הגיוס לצבא (האמריקאי) וללעוג לצביעות
החברה (האמריקאית).

ן* מחזמר ״שיער״ הוא מלכת האמן
1בטיה כפול מאה — התקפה מוחצת על
כל הקדוש למימסד האמריקאי.
בכך כוחו — ובכך גם מיגבלתו על
במה ישראלית.
במאי ההצגה המקומית נזהר מאד־מאד
שלא להרגיז את הקהל הישראלי, אלא רק
לגרות אותו. הוא נזהר מכל רמז שיכול
היה לתת משמעות מקומית לנעשה על הבמה.
הוא גם נקט באמצעים קיצוניים כדי
למנוע מהצלמים לצלם את סצנת העירום
ההמוני. על הבמה — בסדר. בעיתון —
חם ושלום. כך מתנכר המפיק עצמו לעצם
רעיון המחזה — שהוא יחס חופשי וטבעי
לגוף, לאהבה, לחיי חברה, התנגדות לשקרים
המוסכמים ולצביעות.
המחזה, המבטא את ההתמרדות הגדולה
של הנוער האמריקאי נגד המימסד של ארצו
והמימסד העולמי כולו — הופך בצורה זו
למחזה־קופה בלבד. הבריונים שפוצצו את

מרכה האמבטיה מתה -יחי מרו האמבטיה !

^ ץ 11ןןך ־ ן ך ־ אחת הסצנות בהן מבזה שבט ה־היפיז
את הדגל הלאומי בהצדעה
מלגלגת, בסצנה אחרת הופכים הצעירים לצחוק את כל קדושי ההיסטוריה
האמריקאית — מוושינגטון רלינקולן ועד לוחם־האינדיאניח

111 11 ) 111 1^ 16

קאסטר .״הלבנים שולחים את השחורים להילחם באסיה נגד הצהובים׳
כדי להגן על הארץ שהם גנבו מן האדומים!״ אומר שחקן
כושי (בעברית) בשיאה של ההצגה. המחזמר לועג למוסכמות החברה
האמריקאית, לועג בחריפות לכל דבר הקדוש למימסד שם.

הקהל מוכו בהחלט למרוד נגד כל
המוסכמות — אולם של עם אחר

מבטא את רעיון האהבה, בר,
ה 1ל 1ז ך 11ך 1
¥1י \ 111
גוף ונפש חד הוא. כל אחד או^

# 11111 #1
הב כל אחד, לפי מינהגי שבטי ההיפיד. השחקן הכושי מימין מספק
פסוק היתולי. הוא תוקע לעצמו מוט ענקי, מכריז בעברית :״זה

יותר מדי גדול אפילו בשביל כושי!״ באחד האילתורים באה ״גולדה״
במגע מיני עם ״נאצר״ .המיניות היא בכל ההצגה. חופשית
וכללית, השפיעה גס על חיי השחקנים עצמם. כדי להשפיע על
הצופים, משתמש הבמאי באפקטים בלתי־מקובלים על במה עד

^ייא>

מלכת האמבטיה לא יפוצצו את שיער. הם
יבואו ליהנות מן הגופות העירומים של
שחקניותיו.
מה יראו?
שיער אינו מחזמר נורמלי.
בשיער אין שחקנים נורמליים.
בשיער אין במאי נורמלי.
לשיער אין עיבוד נורמלי.
שיער אינו מספק ערב רגיל בתיאטרון.
בזו הלשון מזהירה התכניה את הצופים
לפני שהם נכנסים לאולם.
שיער הוא ללא ספק המוצר התיאטרוני
המקורי ביותר שיצא את גבולות אמריקה
בשנים האחרונות, הן מבחינת המוסיקה והן
מבחינת התמליל. זוהי תמצית כל המחאות
הנשמעות שם על־ידי הנוער — מחאות על
כל מה שקשור באורח החיים האמריקאי
כל זה צריך להיראות כמו הפנינג ענק
של אורות, צבעים, פיזמונים וקצב. הפנינג
שבו פורקים כל רסן, ומי שמתחשק לו,
יכול אפילו להתפרק מבגדיו, כפי שעושה
חלק מן השחקנים בתום החלק הראשון.
עד כאן, הכל טוב ויפה. מה שפחות טוב
הוא הביצוע הישראלי. אמנם השחקנים כאן
אינם צריכים להיות שחקנים, והזמרים אינם
צריכים להיות זמרים, אבל זה היה מוסיף
אילו היו. הבימוי אמנם מטורף כולו, הבג״
דים הולמים פסטיבל בח־דסטוק, התפאורה
פירחונית ופסיכודילית לגמרי, עם אורות

מלו האמבטיה

פולני, המכונה קלוד בוקובסקי (צביקה פיק)
שהוא סרבן־מלחמה לפי השקפת עולמו.

אחרי ששרף את קריאת־הגיוס שלו, מגויים קלוד בוקובסקי לצבא
ארצות־הברית ונשלח למלחמה בויאט־נאם. בסצנה זו הוא
נפרד מבני שבטו, אחרי שהלבישוהו במדים וגחו את שערותיו, ובכך למעשה הכריחו
אותו לנהוג בניגוד להשקפת חייו ולעקרונותיו. חבריו מביעים את זעמם בקריאות לעג.

וגע האסון
הסיסמה בכמה מן
בכמה מאמרים כצעד אית עם ארצות־הברית.

הגורם האמיתי
היא המתיחות כיחסי
פגישה שהתקיימה
רוקו חסן השני?יכין

מהבהבים לסי מיטב מסורת הדיסקוטקים,
והצתת מתנועע ומשתולל במרץ עצום. כל
זה טוב, אבל כששרים לא מבינים מילה.
הקולות אינם מעוררים התפעלות גדולה
מדי. הם מתאימים, אבל לא הרבה יותר
מזה. מה שמפריע עוד יותר, היא מערכת
ההגברה האלקטרונית באולם, שבהצגה מסוג
זה היא חשובה מכל.
וכאשר המילים אינן מובנות, והקולות
אינם תמיד בהירים, הופכת ההצגה בקטעים
מסויימים למעייפת, ובתדאי שמחטיאה את
מטרתה המחאתית. אם למרות זאת ישנם
קטעים אחרים, המצליחים להקפיץ את הצופה
ממקומו — מוכיח הדבר רק על כוחו
של המחזה.
ואם כבר הוזכרה המילה מחאה. שיער
נכתב באמריקה ומוחה נגד המימסד האמריקאי.
יש בו רק מעט מן הנוגע ישירות
לקהל הישראלי. כדי להדהים ולזעזע
ממש, צריך היה לעשות השלכה למציאות
שלנו. אלא שאז, יש להניח, היתה חוזרת
על עצמה פרשת מלכת האמבטיה, ואולי אף
גרוע מזה.
אבל בסד הכל זה ערב שמח. שרים, צועקים,
משתוללים, ויוצאים מן ההצגה משוכנעים
שיש אמת בדברי השרים: אנחנו אסירי
הקצב /שואגים ברוב עמל /קילומטרים
של חוטים /ואורגזמה של חשמל.

1 1 1 7אחרי שנהרג במלחמת ויאט׳
נאם, שוכב קלוד בוקובסקי ב׳

קבר סמלי, כשהשבט שלו מבכה את 1
תוך לעג לצלב המוחזק בידי גבי ש

נשיא העיירה: השחקנים נווניס סווגיס לגמו׳ תתהת ונ ד שניסה את כו הנגה

המונות ארה צולמו נ הי חנ א -נמכ שיוי ס
איוהריס-לאוות השאירה הטריסניח של האפיקים

הראשונים שהסירו את בגדיהם
בסצינת העירום, היו
השחקנים הזרים, שגרפו חלק מהמשתתפים. הישראלים.

ילדי הטבע

היא והוא

מופיעים יחד ללא בגדים. הת־אורה
בשעת ההתפשטות היא
פס־נודלית ולוקח זמן עד שהקהל תופס מה קורה.

סטויפיטי! ספונטאני

מבצע האמ־ריקאי
המת־הופעת
העירום

של דני, הפתיעה גס את במאי המחזה. במקור לא מתפשט
השחקן בקטע זה, אך הדבר לא הפריע לדני להתערטל.
צלמי העולם הזד, הצליחו לצלם זאת במצלמות מיוחדות.

במדינה
(המשך מעמוד ) 18

רות ריקות. היו יכולים לקחת כמד. משאיות,
להעביר אותנו ואת החפצים שלנו
לדירות הריקות. או לכל הפחות לקחת
את הילדים שלא יישארו בחוץ בלילה בין
ההריסות של הבתים. עכשיו, אחרי כמה
ימים שאנחנו גרים בחוץ, אומרים לנו
שיעבירו אותנו לדירות בלי חשמל ומים.
מה זה כאן, אנחנו בג׳ונגל?״
סירב לעזור לפצועה. זגלמן התכוון,
בין השאר, ליצחק ספררי בן ה־ .21 בעת
הפגזה נפגעה אשת אביו והיה צורו להעבירה
לתחנת נזגך דויד־אדום .״פניתי למכר
וביקשתי שיקח אותה למגן־דוד במכונית
שלו, אבל הוא לא רצה,״ מספר ספררי
״לא בגלל שהמכונית היתד, מקולקלת. הוא
לא רצה ללכלך את הריפוד בדם.״ ספררי,
שחזר לאחרונה מארבעים ימי מילואים בתעלה,
מסר לכתב העולם הזה את שמו של
בעל המכונית שסירב להעביר את הפצועה.
טלפון לדיין וספיר. ביום החמישי
האחרון נשברה סבלנותו של זגלמן. הוא
הרים טלפון לביתו של משה דיין, לא
הצליח לשוחח איתו. שר הביטחון היה
בישיבה. זגלמן התקשר לכפר־סבא, לביתו
של שר האוצר. הוא סיפר לספיר בפירוט
את האמת על מה שמתרחש בעיירת־הספר
המופגזת. ספיר הבטיח לפעול, קיים את
הבטחתו במהירות. מייד למחרת בבוקר
הגיעה לבית־שאן פמליה כבודה: סגן נציב
מס־רכוש, זלמן שטאוב, ומנכ״ל משרד
השיכון, בלוויית צוות עוזרים בכירים.
אולם לוא היה ספיר יודע את תוצאות
ביקורם, ספק אם היה משגר אותם. במקום
לעזור, הם הזיקו. במקום לעודד, הם העכירו
את האווירה.
לאחר ישיבה שנמשכה שעות ארוכות
במשרדי הג״א, יצאו המבקרים לסיור בזק,
שנמשך כשעה, אצל המשפחות שבתיהן
נהרסו.
עצות ׳מיותרות. בסיורים, חילקו המבקרים
עצות בנדיבות רבה — ובפזיזות
רבה לא פחות .״תיתנו את המקרר ואת
הגז לתיקון,״ יעצו לאחת המשפחות .״ועד
שהם יחזרו מהתיקון, תיקחו אחרים בהשאלה
מאיזה מקום. אנחנו נשלם את ה־ -
הפרש.״ ״נתקן את הדירה, זה יקח קצת
זמן, אין פועלים,״ ניחמו משפחה שנייה.
״נמצא הסדר,״ נענתה משפחה אחרת.
מהיכן היתה צריכה אותה משפחה לקחת
מיתקן גז ומקרר חשמלי בהשאלה? מי
יתן להם? איך יתקנו את המיתקנים המקולקלים,
כאשר בבית־שאן אין טכנאים,
וצריכים להביא טכנאים מחיפה, הלוקחים
80ל״י רק עבור הביקור, לפני שהתחילו
לעבוד בכלל? מה פירוש, קצת זמן?׳ מה
עליהם לעשות עד שקצת הזמן יחלוף —
להמשיך לגור ברחוב? מה זה, נמצא הסדר?׳
איזה הסדר?
כל השאלות הללו נשארו ללא תשובה.
למבקרים לא היד, זמן להיכנס לשיחה
מפורטת עם הנפגעים. זד, היה כבר יום
שישי אחר הצהרים, ועליהם היה לשיב
עדיין לתל־אביב. ברכב ממשלתי אסור להשתמש
לאחר כניסת השבת, ואם היו מתעכבים,
היו עוד עלולים להישאר תקועים
לשבת בבית־שאן.

היהודים משחקים

-הערכים

מפגיזים. אחת הסיבות למצב המחפיר
בו מצאו עצמם נפגעי הקאטיושות בבית־שאן
נעוצה בתוצאות המשחקים הפוליטיים
בעיירה. בעיקבות הביזיונות שעשו ראשי
העיירה וצורת הניהול השערורייתית של
המקום, נאלץ שר־הפנים לפזר את המועצה
המקומית, למנות במקומה ועדה קרואה.
אולם ועדה זו לא החלה בפעולתה מיו
לאחר פיזור המועצה. ברווח הזמן שנותר,
נשארה העיירה ללא שלטון מקומי — ואילו
חבלני פתח לא התחשבו במישחקי היהודים,
המשיכו בשלהם.
״נכבדי העיירה משחקים ברוגז,״ אומר
אליהו צדיק חליל, אב לשמונה ילדים שנותר
גם הוא ללא בית .״עכשיו שסילקו אותם
מתפקידם, לא איכפת להם מגורלנו, .שיטפלו
בכם פקידי הממשלה,׳ הם אומרים. ובינתיים
אנחנו כמו כלבים. לאף אחד לא איכפת
מאיתנו.״
השבוע נחלצה הממשלה לפתור את המצב,
בהחליטה כי כל משפחה שרכושה
ייפגע בהפגזות, תר,יד, זכאית להחלפה
מיידית של ציודה וביתה.
חבל רק שמאוחר כל כך.
העולם הזה 1710

--שמעת? דן כן־אמוץ שודד כאופן שיטתיכהים של פליטים ערכיים!
--שמעת? שלום כהן מעל כ־ 100 אלף לירותשל ״העולם הזה״ וכרה לחו״ל!
! --שמעת? סיעת ״העולם הזה״ התפלגהלשתי סיעות־יחיד! אורי אכנרי השתגע לגמרי!
--שמעת? גולדמן נתפס עס אשה כשואה!שמועות אלה — ורבות אחרות — מציפות לאחרונה את המדינה.
הן מלוזת סיפורי־רכילות מפוברקים אך ססגוניים על חיי־המין
וחיי־ר,משפחה של הקורבנות, והן עוברות במהירות הבזק.
לכל הסיפורים האלה יש מכנה משותף אחד: הקורבנות הם
אישים שהתבלטו במאבק למען השלום ונגד סיפוח־שטחים.
האם זה צירוף מיקרי? או שמא מנגנון נסתר מפברק ומפיץ
סיפורים אלה?
יש כמה סימנים לכך שהנחה אחרונה זו היא הנכונה. כמה אישים
גילו לאחרונה שיש האזנה אינטנסיבית לטלפון שלהם, כי הדואר
הפרטי שלהם מתעכב, וכי הרכילות נגדם צצה בעת ובעונה אחת
במקומות רבים בארץ. אך הרכילויות התמוטטו בזו אחר זו.
השבוע התרכז המאמץ ברכילות האחרונה — זו המכוונת נגד
הד״ר נחום גולדמן.
לכאורה, היד, זה סיפור תמים מאוד. בתיק מסויים בבית־הדין
הרבני האזורי של תל־אביב — בו כיבסו בעל ואשתו את
כביסתם המלוכלכת בפג־ הרבנים, ביקש הבעל להביא שני עדים,
כדי להוכיח באמצעותם כי אשתו בגדה בו איתם — ואף הזמינה
אותו, את הבעל, לחזות במחזה.

הג על
רוצה דגדוו דתוו הבוץ
אח ד״ו נחום גולדמן
היא טוענת שבעלה נגד בח
והצח לסחוט ממנה נסו
מיהו הבעל, אשר לא הצליח להעלות נגד אשתו האשמת בגידה
טרייה. יותר מאשר מלפני שבע־עשרה שנה — אשמה אשר במקריות[
כד, מוזרה, וכה נוחה, התפרסמה דווקא ברגע בו מתנהל מסע

עלילות נגד כוחות השלום במדינה?
בצורה אופיינית, מפורסם הבעל יותר בזכות אשתו, בלה שאקי,
אחת משתי האחיות בעלות מכון היופי התל־אביבי נינה־בלה.

אהבה
לא ראשונה
•ץ יפור צרותיהם הסוערות של בלה ודויד שאקי התפרסם
לראשונה בהעולם הזה לפני למעלה משנה (העולם הזה ,1652
רחל המרחלת, לוזנובה לעת זיקנה) — אך ללא שמות הגיבורים.
עתה ניתן לפרסם את הפרטים במלואם.
דויד ובלה שאקי נישאו לפני עשרים שנה, כששניהם היו צעירים
ויפים. בלה היא כיום סבתא בת ( 60 דויד בן ,)62 אולם כקוסמטי־קאית
יודעת לשמור על עצמה, נראית יותר כאמא מאשר כסבתא.
יחד עם זאת, ברור שלפני עשרים שנה היתד, אפילו נאה יותר,
אולם אז היא לא היתד, עדיין קוסמטיקאית ידועה. היא היתה
סתם אשד, עובדת, בעלה היה סתם קופאי בקולנוע אופיר בתל־אביב,
ושניהם הגיעו לנישואיהם כשהם גרושים ועם ילדים מקודם,
בעשרים השנים שחלפו הפכה בלה לאשת־עסקים מצליחה, באמצעות
המכון שלה. בפני בית־הדין המקומי היא סיפרה כיצד רכשה,
עם השנים, את כל רכושם המשותף, כשכל הזמן היא נושאה,
לדבריה, לבדה בהוצאות המחייה של שניהם, כולל בגדיו של הבעל
וכל קניותיהם ובילוייהם. את משכורתו כקופאי לא מסר דויד

או פנ תהע לי לו ת
הפצצה היתר, טמונה בשמותיהם של שני העדים.
האחד היה אונרי בורלה, ממנהלי בנק דיסקונט, כבן 80 כיום.
השני היה ד״ר נחום גולדמן. הצהיר הבעל לפני בית־הדין:
״היא שכבה עם ד׳׳ר גולדמן. בעצמי ראיתי. הייתי שם בחדר.
זה היה במלון קינג דייויד בירושלים. היא הזמינה אותי לשם לסוף־
שבוע, וראיתי אותה נכנסת לחדרו של ד״ר גולדמן בכותונת־לילד,
שחורה. היא גם קיבלה ממנו צ׳קים.
״אחר־כך היא גם הזמינה אותי לביתו של בורלה, וראיתי שם
איך הם עשו את המלאכה. שניהם עמדו עירומים ופתחו את הדלת.״

תיק סודי
מתפרסם ברבים
1כאורה, סיפור תמים ונוגע ללב.
/לאמיתו של דבר, כלל לא תמים.
שכן לעין בוחנת הזדקרה מייד עובדה מוזרה מאוד:
העובדה שהחומר בתיק זה נמסר בכלל לפירסום.
היה זה מיקרה ראשון, או לפחות אחד הבודדים במדינת־ישראל,
בו פורסמו ברבים ההליכים בתיק בית־דין רבני. במיקרה זה פורסם
תוכן התיק אף לפני שניתן פסק־הדין.
ליתר דיוק — בדיוק באותו שלב של הדיון בו העלה הבעל את
האשמותיו נגד ד״ר גולדמן.
בתשובתה להאשמה זו, ענתה האשה:
״מה אני, אשד, מטורפת, שהזמנתי את בעלי לראות איך שאני
בוגדת בו? זה שקר. לא נכנסתי בכותונת־לילה שחורה לחדרו של
גולדמן. הוא בן־אדם בגיל .75 הייתי בקיע דייויד בירושלים לפני
17 שנה, ואכלתי שם ארוחת בוקר, גולדמן היד, שם עם אשתו.״
ואכן, לא ברור כל־כך מדוע תזמין אשד, בוגדת את בעלה לחזות
בבגידתה. אולם נוכח הסנסציה שבפיצוץ שמו של ד״ר גולדמן
לרחוב כשותף בבגידה, אף אם מלפני 17 שנה, אובד ההגיון
שבדברי האשה — וחוסר ההגיון שבדברי הבעל. לרכילות חוקיות
משלה, ולהגיון אין תפקיד בה.

הביתה, בטענה שעליו לתמוך בשני ילדיו מנישואיו הקודמים.
המשבר הגדול בחיי הזוג אירע לאחר חמש שנות נישואין. הבע׳
הקולנועית, קיבל כיצויים מבלי להודיע לבלו
נטש את עבודתו
על־כך .״הוא החל להיעדר בערבים מהבית,״ מספרת בלה .״התחלת
לחקור וגיליתי שהוא מבקר כל ערב במועדון הקלפים קדימו
ברחוב נחלודבנימין. תוך זמן קצר הוא הפסיד בפוקר את כי
הפיצויים שלו.״
כדי לשקם את בעלה מחדש, מספרת בלה, היא שכרה בשביל
מכספה שלה חנות למכירת תמונות ודברי אמנות, החליפה אותו
מאוחר יותר, לדרישתו, בחנות גדולה יותר, השקיעה בכך עשרו!
אלפי ל״י. הכנסה מהחנות לא ראתה מעולם. בעלה טען שהעם

לא הולך•
השלב הבא היה כאשר הבעל הודיע לאשר, כי בתור בעל גלדי
ואמן — זה מה שעשתה ממנו החנות — עליו להימצא הרב
בקריית־האמנים בצפת. לאחר שנה של שיכנוע נכנעה האשו
קנתה לדויד וילה בצפת, ריהטה אותה בפאר והדר.
הבית בצפת הביא להרס סופי של חיי הנישואין. הבעל היד, נעל
לצפת לסופי־השבוע, משאיר את האשד, בודדה בתל־אביב .״מצוי
בוילה ובמכונית שעזרתי לו לרכוש, הוא התחיל לרדוף אחרי נשי
אחרות וזנח את כל התחייבויותיו בבית,״ מאשימה בלה.

״השמיצ
שאני אימפוטנב
* וכה האשמותיה של בלה, יצא דויד בהתקפת־נגד חריס
הוא הכחיש את כל טענותיה של בלה, הצהיר כי הן מסולפ
ולא נכונות, העלה האשמות־נגד. לדבריו, השמיצה אותו אש
במכתבים לאחיו כי הוא חסר כוח־גברא מזה שנים, השמיצה או
בעיתונים, זרקה אותו מהבית, היתד, היסטרית ,״התפרצה בסקנדל
מרעישי עולם שגרמו לי בושות קשות,״ התנהגה בגסות ן
ילדיו מנישואיו הקודמים.
והעיקר — בגדה בו עם ד״ר נחום גולדמן.

במדינה

שנץ העול הזה
דיעות הדיד
לסין
מה משותף בין מדינת־ישראל ובין טין
העממית? לפי טדי פרוים, הכתב הכלכלי
של דבר, שתיהן מועמדות להתקפה סובייטית
.״לכן קיים מכנה־משותף רחב מאוד
בינינו לבין הסינים — כי אוייבי אוייבי
הם ידידי.״
במאמר שפירסם פרוים, בדבר, ביום השנה
השלישי למלחמת־ששת־הימים, הוא
זורק רעיון מעניין: התקשרות ישראלית־סינית
.״למרות שהתקשרות זו נראית היום
כחלום בהקיץ.״
בניתוחו טוען. פרוים :״תהיה זו גוזמה
לומר, כי כל מטוס רוסי שמוצב במצרים
אינו מוצב בגבול סין. הפוטנציאל הצבאי
של ברית־המועצות גדול עד כדי כך, שהיא
יכולה לקיים איומים הן בגבולה המזרחי
והן בעמק הנילוס, ואף לקיים עתודה
אסטרטגית עצומה. למרות זאת מהתה
חזית שנייה פוטנציאלית, מיגבלה גדולה
לחופש פעולתם של הסובייטים.״

באולם לכיש בקריית־גת: השולחנות הערוכים,
האורחים המסובים. אפלו החתן והכלה.
רק הרב מרדכי אלמליח עדיין לא
הגיע.
הוא לא הגיע גם בשמונה, ואף לא בתשע.
אווירת החתונה נעלמה, במקומה
השתלטו באח־יר עצבנות ומועקה. האורחים
לא ידעו אם להגיב בצחוק או בכעס, החלו
מתפזרים .״כשהם נוטלים איתם בחזרה
את המתנות ואת הצ׳קים,״ אומר בזעף
החתן הזועף.

יוצאים לחפש את הנעלם .״לא
הבנתי מה קרה,״ מספר יעקב, ששירת ב־צה״ל
בחל־האוויר .״יום קודם עוד הלכתי
לרבנות והזכרתי להם שמחר החתונה. סתם
לשם ביטחון, למרות שלא הייתי צריך לעשות
את זה. והנה אני יושב פה, עם 500
אורחים שהזמנתי מכל הארץ — והרב
איננו.״
אביו של יעקב יצא בהול לחפש את
הרב הנעלם. לשווא. במקומו גלה את מזכיר
מועצת הרבנות — האדם האחראי לשליחת
הרב לחתונה. תשובתו הנינוחה, לק־

התקשרות ישראלית־סינית. אך

המרתיחה העיקרית מן המצב השורר במזרח
התיכון היא סין :״הדברים מכתנים
בעיקר לגבי חסימת תעלת־סואץ. רבים הזכירו
את קשייה של ברית־המועצות בהעברת
אספקה לתיאט־נאם מחמת סגירתה של
התעלה. רק מעטים נזכרו, כי התעלה החסומה
מכבידה על הרוסים גם בהעברת
יחידות־צי המסוגלות לאיים על חופיו* של
בין הפותרים יוגרלו 9פרסי ספרים.
את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על המעטפה ״תשבץ 1710״

מאונך :

מאוזן :
)1ימה גדולה בקנדה )6 .״הנהר הצהוב״.
)12 משורר ישראלי וותיק (ש״מ))13 .
שגר החיה )15 .ציפור שיר )16 .אביון.
)17 קיסר עליון )20 .שר, מזמר )22 .חומה׳
קיר מגן )23 .פואמה )24 .גיבורה הלאומי
של שווייץ )26 .הקלף הגבוה ביותר.
)27 נעלה מכל ספק )29 .סירה קלה)31 .
חביב מאד! )33 התה שלו )34 .סוג עור
מחוספס )35 .פזמונאי ״מים לדוד״ (,ש״מ).
)37 מרדה )38 .חופשי לעשות כרצונו.
)41 חגים )43 .חומר־ציסוי שקוף )44 .רהוטה,
שוטפת )45 .פרוטה יפנית )46 .בורגול.
)48 בכיין כרוני )51 .בחל, תעב )52 .אצל,
בקרבת )54 .חיש )55 .רגולטור )57 .התאוותה
)59 .מושב ליד עפולה )61 .הקציע אבן.
)62 בילה את הלילה )63 .חימה, זעף)65 .
יריעות פירות מיובשים )66 .מגש)67 .
ראש ללא זנ ב )68 ...של מדע המלחמה,
)71 מידת יובש קדומה )73 .מסג)74 .
התלונן, רגן )76 .קידומת לשניים)77 .
ציוויליזציות )78 .פרופסור שהיה שבוי בדמשק

להסיט את )74 שתי מישבצות שטאלה.

כריכות

)1סרסרות, תיווך )2 .קרון, בלע״ז)3 .
עיר שכנה לתל־אביב (ר״ת) )4 .מנביאי תרי־עשר
)5 .חם — בגרמנית )7 .זכות בלעדית
של המעצמות )8 .שם נחה תיבתו של
נוח )9 .קיר מים )10 .בת־קול )11 .פלך
בספרד )14 .זלזל גפן )18 .ציפור שיר
קטנה )19 .טס )21 .בלתי־שכיח )22 .שנשמה
באפו )25 .מילת שלילה )26 .שמו
המקורי של אבינו הראשון )28 .מציבת־מחט
)29 .טיפ )30 .תקופת פריחה ושגשוג.
)32 סופר אמריקני נודע (״הקץ לנשק״).
)34 מתורות הקבלה במזרח )36 .נולד טרם
זמנו )39 .הקדש מוסלמי )40 .טבעת לחיזוק
הברגה )42 .עיר בצרפת )46 .גלגולה
הראשון של הצרפדע )47 .נהר באפריקה.
)49 דגן )50 .טמיר, נעלם )51 .וויכוח, דין־
ודברים )53 .ניתר )54 .מפורר )56 .דרגה
חדשה בצה״ל )58 .מאותיות הא״ב)60 .
במאי־קולנוע צרפתי )61 .עש מזיק)64 .
גדוד שומרי־ראש של דוד ושלמה )66 .רודן
יוגוסלבי )69 .וכולי )70 .עדיין לא)72 .
בן )73 .מילת זירוז )75 .צלוי־למחצה.
)76 מסולם התווים.

ר 11ו ב 0

קוראים המעוניינים לפרוד את גליונות ״העולם הזה״
של שנת ,1969 יכולים להכיא את הגליונות שברשותם
למערכת ״העולם הזה״ ,רחוב קרליכך ,12 תל־אכיב,
החל מיום ראשון ה־ ,24.5.70 כין 10 ככוקר לשתיים
כצהריים.
הקוראים יקבלו במקום, תמורת 14ל״י, שני כרכים,
א׳ וב׳ של .1969
עכור כל גליון חסר יש לשלם 1.50ל״י.

״ העולםהזה ״ ,שבועוןהחדשותהישראלי •
המערכת והפינהלה: תל־אביב, רחוב קרליבך ,12 סלפון ,260134
תא־דואר • 136 מען מברקי: עולמסרם • בית־דפום משה שהם
בע״ם, תל־אביב, ח ד פץ • 6גלופות: צינקוגרפיה כספי בע״ם •
העורך הראשי: או ח אבנרי • ממוציא־לאור! העולם הזה בע״נל

יער,כ שהינו
״כזאת בושה!״
עשתונולא
יודע ממושכות ולסור ל
מזל
שהינו
ממלא־המקום ספג מכות

סין ...נראה כי הלהיטות הרוסית לפתוח
את התעלה נובעת לא רק מן הרצון ליצור
נוכחות במפרץ הפרסי ולקצר את הדרך
לוויט־נאם, אלא גם לאיים על סין.״
לכן ההתבצרות האחרונה של ברית־המוע־צות
במצרים, לפי פרוים, חייבת להדאיג את
מנהיגי סין, יש בכוחה להביא להתקשרות
ישראלית־סינית.
מה תרוויח ישראל? איך יקויים המגע
בין שתי המדינות? ומה תגיד על־כך
ארצות־הברית? לפי פרוים אפשר יהיה להסתדר:
כדוגמה הוא מביא את פאקיסטן,
המקיימת יחסים עם סין, למרות שהיא
קשורה בברית צבאית עם ארצות־הברית. לכן
מציע כתב דבר, לבקש את אישורה של
ארצוודהברית ולהתחיל לפעול לקשירת היחסים.
בסוף
מאמרו זורק פרוים כמה אפשרויות
ממשיות לקיום הקשרים. הוא מציע אישים
כדויד הכהן, שהיה שגריר ישראל בבורמה,
והציע אז קשירת יחסים עם סין: וגופים
במק״י כדי שיטפלו בהסדר היחסים. אך את
הדגש הוא שם על דויד בן־גוריון, הידוע
בדיעותיו החיוביות על סין העממית.
אם יתגשם רעיונו של פרויס, תוכל ישראל
להעזר בכוחם של כ־ 700 מליון בני
אדם נוספים.

קריית־גת
הדב שלא הגיע לחופה בשבע בערב בדיוק היה הכל מוכן כבר,
בחתונתם של יעקב ( )23 ומזל ( )19 שהינו,

רובים הנמצאים על סף איבוד
תיהם :״אני עכשיו בחופש —
כלום.״ לאחר הפצרות ותחינות
הסכים בכל זאת להפריע לעצמו
משרד המועצה.
קללות התעופפו. בירורו של המזכיר
העלה את סיבת היעלמותו של הרב:
לדבריו, לא שילם יעקב את אגרת הנישואין
.״קודם כל, כן שילמתי. ושנית — או
בגלל זה מבטלים חתונה?״ קוצף יעקב.
הקרובים הנזעמים נטשו את המזכיר,
יצאו בהולים לחפש רב אחר. כשמצאו לבסוף
אחד והביאוהו לאולם, התנפלו עליו
האורחים הזועמים, החלו מכלים בו את
חמתם. הם חשבו כי זהו הרב האורגינלי,
אלמליח, שלא הוסיע.
קללות התעופפו, ולפני שמישהו הצליח
למנוע זאת, פרצה מריבה המונית. כאשר
ניסה הצלם, במיקצועיות ראויה לשבח, לצלם
את השימחה הבלתי צפוייה, התנפלו
עליו אנשי הרבנות, ניסו לפצח את מצלמתו
ועצמותיו .״כך הפך הערב המאושר
ביותר בחיי לבושה כזו,״ מקונן יעקב.
״ומהרבנות לא מצאו לנכון אפילו לבוא
להתנצל.״
להילחם, לא לשתוק. החתן הזועם
החליט לא לשתוק, הגיש באמצעות עורו־הדין
מנשה בר־שלטון תביעת פיצויים נגד
הרבנות בקריית־גת על סך 5,000ל״י.
״רק אז בא אלי בן־שושן, מזכיר המועצה,
וביקש שאני אוזתר. הם היו מוכנים
אפילו לפצות אותי בכסף, העיקר לא לפרסם
את זה. התברר שלפני כמה זמן כבר
היה להם מיקרה דומה עם בחור בשם אברהם
מלכה, והם התפשרו איתו על 3,000
ל״י, כדי שישתוק.״
יעקב ביכר להילחם. מה שקרה לו היה,
לדעתו, שערורייה חמורה מדי מלעבור
עליה לסדר היום.
כזו היתד. גם דעתו של אריה מאיר,
ראש מועצת קריית־גת :״זה סקנדל חמור.
האשם חייב לשאת בתוצאות,״ הגיב בקיצור,
בצורה חד־משמעית.
ואילו מועצת הרבנות, מאידך, השיבה
תשובה אף קצרה יותר :״אין תגובה,״
היתה התגובה.
ה עו ל ם הז ה 1710

מפני שחילקו ביום
ירושלים כרוזים
נגד סיפוח -

דת״ם מנכים דתיים
מצפ ״ני ס טי ם!

התביי*

• ו ג רי ם !
4 / /שו לכם !״
הצעקות ההיסטריות שמילאו את הרחבה
ליד שער יפו בירושלים, ביום הרביעי האחרון
אחר־הצהרים — היו מוכרות, אך
המחזה עצמו היה יוצא־דופן:
הבוגדים והמצ״פניסטים לא היו היפי׳ם
ארוכי שיער ועטורי מחרוזות — אלא קבוצת
צעירים דתיים, חובשי־כיפות ומגודלי־זקן,
ואחדים אף פיאות.
הם עמדו מוקפים מכל הצדדים המון
זועם, שהיה מורכב ברובו מדתיים אחרים
— המון שלא היה רחוק מלערוך בהם
לינץ׳ .רק צמד שוטרים שנזעק למקום ל־

ואשיח הסערה

התחוללה כאשר אוהד• הסיפוח
תלשו את מרימות הכרוזים
מידי מחלקיהם והשליכו אותם. צעירה שמידיה נחטפו הכרוזים

שמע המהומה הצליח לחלצם מידי אחיהם
הדתיים.
פישעם של הנצורים היה חמור — ולא
פלא שהם עוררו את חמת האחרים: הם
אומנם לא עברו על אחת מעשרת הדיברות,

מתכופפת לאוספם. בפניהם של האנשים מסביבה ניכרת המתיחות
וההתרגשות. זעמם של האנשים מסביב היה נגד הכרוזים כי הם
העדיפו שלום על שטחים. ברקע: שער יפו של חומת העיר העתיקה.

גם לא חיללו את שם האל. אך הם עשו
משהו לא פחות נורא — ואולי אף יותר:
הם העזו להטיף לשלום ללא שטחים.
והיכן? בעיר הקודש. ומתיי דווקא ביום
השנה השלישי לשיחרור העיר.

חילול הקודש החל בכך כאשר קבוצת
הצעירים הדתיים הופיעה בקירבת שער
יפו וחבריה, שכללו גם כמה בנות דתיות,
החלו מחלקים כרוזים לעוברים ושבים.
צעירים אלו לא השתייכו לשום גוף
מאורגן. הם התקבצו יחדיו כאשר גילו ש־דיעותיהם
זהות, החליטו לעשות צעד למען
דיעותיהם.
כרוזיהם הכילו חומר נפץ .״שלום ולא
שטח הוא הדבר לו זקוקה היהדות כעת,״
קראו הכרוזים .״רק על־ידי השלום נוכל
להתרכז במאמצים לשיבת העם לאמונה. הערובה
לגאולה ולאמונה היא התוכן שבמעשינו
— ולא שליטתנו או אי שליטתנו על
שטח מסויים.״
התגובה היתד, מהירה. עיר השלום והסובלנות,
שחגגה את מלאת שלוש שנים
לשיחרור, הפכה, באותו רגע, ממש באותו
מקום, לעיר של אווירת לינץ׳.

חסידי השלום

שניים מבין הצעירים הדתיים מחלקי
כרוז• השלום. המזוקן הוא יוסי
לוי, בנו של פרופסור ליאו לוי. לצידו ידידו אלחנן, החבר בוועד

לביטחון ושלום של הפרופסורים והסטודנטים. סמל צה״ל נוטל
כרוז מידי צעיר שלישי. בתמונה משמאל, אחת מבנות הקבוצה
(פנים למצלמה) מחלקת גם היא כרוזים היוצאים נגד הסיפוח.

מפתיע כאותה סצינה היה היעדר
ן | חילופי דברים או ויכוח מוקדם. האלימות
פרצה כמעט מיד ברגע שנתבררה
זהותם של מחלקי הכרוזים.
פתח במהומה צעיר דתי גבוה וחסון,
שנוסף לכיפה שעל ראשו חגר גם אקדח
למותניו. נראה שלא סמך ביותר על כוחות
הביטחון בעיר הקודש. הוא נטל כרוז, רשם
עליו מצנ״ן, הראה אותו לסובבים אותו.
צעקות מצפ׳׳ן ובוגדים החלו נשמעות. צעיר
דתי אחר, לבוש חולצה צהובה, החל קורא
להמון שהתקבץ לפתות בפעולה נגד מחלקי
הכרוזים. הוא לא נזקק לחזור על קריאתו.
ידיים החלו נשלחות.
מישהו הסתער גם על צלם העולם הזח
שנזדמן למקום במקרה והחל מפעיל מצלמתו
.״אסור לך לצלם כאן! אתת שייך
להם. אתה בוגד גם כן,״ צעק על הצלם,
כשהוא מנסה להוציא מידיו את המצלמה
בכוח. אחד השוטרים חילץ את הצלם, אך
התוקפן האלמוני המשיך להפריע לו בעבודתו,
הדביק על גבו של הצלם כרוז
שהיה בידו, חברון עברית. היה זה מעשה
בילעם: הקהל שקרא את הכרוז, חשב שהצלם
אחד משלהם, איפשר לו לעבוד ללא
הטרדה.

צעיר דתי זה, בעל החיוך
המלבב, הסית את ההמון
הכרוז בדיבורים חוצבי להבות,
המסית נגד מחלק
החוסר שביעות־רצונו

הצעיר המסומן בתמונה ב־ א הצטיין בהתגרותו במחלקי כרוזי־השלוס,
תקף אותם פיזית, הסתער גם על צלם העולם הזה. ניתן להבחין באי־מהתערבות
השוטר, אשר מנעה ממנו את המשך הבידור במקום זה.

1פתע מופיעה בזירה צעירה ד,מח-
/לקת כרוזים של ארץ־ישראל השלמה.
הצלחתה גדולה משל מחלקי כרוזי השלום.
הדתיים התוקפים מזדהים איתר, ומעודדים
אותה .״בישראל השלמה יחיו ערבים בשלום
עם יהודים,״ נאמר בכרוז .״זה רק
בשביל הליברלים,״ מסביר אחד מאנשי
ארץ־ישראל־השלמה לנפש תמימה .״אנחנו
לא מתכוונים לזד, באמת.״
״כולנו רוצים שלום,״ מסביר אחר בלהט
של תלמיד ישיבה .״אבל אנחנו יודעים
הרי מה שוויו של חוזה, תמיד אפשר להפר
אותו. לערבים אסור להאמין.״
״מי צריך בכלל שלום?״ מחרה מחזיק
שלישי .״עלינו לדאוג לישראל של העתיד.
ישראל של בנינו ושל הגולה. לכן אסור לנו
להחזיר אף שעל. אפילו תמורת שלום.״

** יתוני יום א׳ של השבוע סיפרי
ז ג לקוראיהם בנשימה עצורה על פרשת־שחיתות
חדשה. פקיד בנק אגודת־ישראל
עשה יד אחת עם שני נוכלים כדי להוציא
במירמה סכום של 315 אלף לירות ישראליות
מהבנק.
את שמותיהם של שניים מן העצורים מסרו
העיתונים בלי קושי: מאיר שצ׳דרו־ביצקי,
פקיד מחלקת עובר־ושב בסניף המרכזי
של בנק אגודת־ישראל בתל־אביב;
ושלום בלומברג, מנהל חברת ההשקעות
איריס־חן. את שמו של האדם השלישי העלימו
העיתונים, למרות שהוא נעצר ביום
ו׳ יחד עם שני שותפיו.
כתב ידיעות אחרונות העניק לו את הכינוי
הסתמי ״קרוב משפחה של אישיות דתית
ידועה.״
הכוונה היתד, לשמואל שפירא, בן־אחיו
של שר־הפנים חיים־משה שפירא. אותו
שמואל שפירא, שהעולם הזה 1665 הגדיר
אותו כנוכל, כזייפן וכרמאי.
עסקיהם המפוקפקים של שמואל שפירא
ושותפו שלום בלומברג נחשפו על־ידי
העולם הזה לפני עשרה חודשים בדיוק.
המשטרה, שנקראה לחקור את הפרשה ולעצור
את השניים, העדיפה להשתיק את הפרשה.
בגלל ייחוסו המשפחתי של אחיין
השר? בגלל סיבה מוזרה עוד יותר? על כך
לא ניתנה תשובה.
מכל מקום, ניתן לשני הנוכלים להמשיך
ולהוליך שולל את בעלי החסכונות הקטנים,
במשך עשרה חודשים נוספים. עשרה חו־
׳דשים בהם עבר תחת ידי שפירא ושותפו
כסף רב.

את המניות. ומכאן אולי ההסבר העיסקי
לפרשת הצ׳ק שנעלם, שאילו היתר, מצליחה,
היה בכוחה לתת לשפירא כ־ 300 אלף ל״י
לתקופת זמן ניכרת.

הימור נועז
**ץ פי ר א, עלם יפר,־תואר בן 30 בלבד,
ז&ן ראה איך מיפעלו עומד בפני התמוטטות.
הוא החליט להפעיל תוכנית נועזת:
קניית מניות נוספות בבורסה האמריקאית,
שמחיריה ירדו, כדי להפכם לכסף לאחר
שתבוא התאוששות. היה זה הימור גדול —
ולמימושו הזדקק לכסף נוסף.
הוא פנה ליהודה זים, המיליונר שהסתבך
גם הוא בעסקים ואשר איתו היו לו קשרים
מיוחדים, וביקש ממנו ציק טובה. לפי
דברי התובע המשטרתי, נתן לו זים צ׳ק
על סך 315 אלף ל״י, משוך על בנק אגודת־ישראל.
שפירא ובלומברג — לפי דברי ה־ועבע
— ידעו כי לצ׳ק זה אין כיסוי. אבל
ה| הפקידו אותו בחשבונם בבנק המזרחי
בתל־אביב, כאילו היה אומנם שווה 315
אלף ל״י. הצ׳ק עשה את דרכו כמקובל,
באמצעות המסלקה, לסניף המרכזי של
ננק אנורת־ישראל בתל־אביב.
בנק המזרחי המתין 24 שעות כדי לקבל
הודעה מבנק אגורת־ישראל — אם אין
כיסוי לצ׳ק. כאשר לא נתקבלה הודעה
כזו, היה ברור שלצ׳ק של זים יש כיסוי,
והכסף הועמד לרשות שפירא בחשבונו
בבנק המזרחי. מה קרה?
כדי לשבש את הליכי הבדיקה של הצ׳ל:
בבנק אגודת־ישראל, חשוד בלומברג כי

המשטרה ל א שעתה לאזהרות ״העודם הזהיי
לאבי בן אחיו של שר־הפנים ־ והשבוע טענה
שהוא זמם רמאות של שלוש מאות אל ף ליי׳!
הכניס בסוד העניינים את מאיר שצ׳דרו־ביצקי,
שבתוקף תפקידו היתה לו גישה
לצ׳קים המגיעים לבנק. באמצעות המסלקה.
השניים תיכננו לגנוב את הצ׳ק בשעה
שיגיע לבנק* ועל־ידי, כך למנוע מבנק
אגודת־ישראל להודיע לבנק המזרחי, כי
לצ׳ק אין כיסוי, וכי אי־אפשר לכבדו.

כמה עלו עשרה חודשים אלה לאזרחים
תמימים?

איו רימו*

** ל מה היתד, מבוססת הרמאות של
י ג השניים? השיטה היתר, פשוטה: שפירא
ובלומברג ניהלו חברת השקעות בשם שחל
להשקעות. החברה פנתה למשקיעים קטנים
שיפקידו את כספם בידה, תמורת ״רודח־ם
גבוהים בערבות בנקאית״ ,כפי שפירסמה
בלוח המודעות של מעריב. את הכספים
האלה השקיעה חברת שחל בעסקים שהבטיחו
לה רווחים גבוהים עוד יותר.
שחל היתה משקיעה את הכסף בחברת
שחק, קרן להשקעות בע״מ, שמניותיה
שייכות — לשמואל שפירא ולשלום בלוט־ברג.
המפקיד לא ידע כי שחק ושחל שייכות
לאותם הבעלים.
הוא היה מקבל כתב־ערבות חתום בידי
חברה שוויצרית בשם אולר קונטיננטל

גווע לא 1עצוו?

סקיוריטיז אנד פייננס קומפני לימיטד.

מה היא חברת אולד קונטיננטל? למי
היא שייכת? מה שודה כתב־ערבות שלה?
אלו עסקים היא מנהלת? חקירת העולם
הזה מלפני עשרה חודשים גילתה כי חברה
זו אפופה מיסתורין, ואינה פועלת כלל
בשוזייץ בעסקים המיוחסים לה.
,דבר נוסף שהתגלה על כתב־הערבות של
אולד קונטיננטל: בצד ימין של המיסמך
התנוססה כתובת בעברית: אוצר מרכזי —
אוצר מרכזי לאשראי הפועל המזרחי. חקירת
העולם חזה גילתה כי אוצר מרכזי —
אוצר מרכזי לאשראי הפועל המזרחי איננו
רשום כלל אצל רשם החברות.
אך השם הלועזי המצלצל, בצירוף השם
העברי, השפיעו על המפקידים, מפני ששם
זה דומה ביותר למוסד של הפועל המזרחי,
ששמו אוצר לאשראי של הפועל המזרחי.
המפקיד התמים היה משוכנע שהוא מלווה
את כספו למוסד שמאחוריו עומדת ה־מפד״ל.
תהליך
נוסף שעורר אז תמיהה: בכתב-
הערבות הופיעה פיסקה האומרת, כי הערבות
צמודה לשער הדולאר — גם על הל־ודאות
שניתנו לשישה חודשים בלבד. והרי
לפי החוק לא תופסת שום הצמדה לדולאר
— אם ההלוואה ניתנה לתקופה של שנתיים
או פחות. כלומר: אילו בא פיחות והמשקיע
היה פונה לבית־המשפט כדי לזכות בהפ־דשי־ההצמדה,
ומציג לשם־כר את כתב-הער-

בות של אולד קונטיננטל, היה מתברר לו
שהבטחה זו אינה מחייבת את החברה.

ההנסד הגדוד
* \ ד 11י פי ר סו ם השיטה בהעולם הזה,
הוזמנו שפירא ובלומברג לחקירה במשטרה,
אך לא ננקטו נגדם צעדים להפסקתה.
שפירא ובלומברג •המשיכו בעסקיהם.
כדי לשכנע את המפקיד, הם פירסמו בספר
הטלפונים המסווג, דפי זהב לשנת
, 1970 תחת הכותרת בנקים: אוצר מרכזי
בע״נז, מימון בנקים, ביטוחים והשקעות,
שזרות רוטשילד ,46 תל־אביב.

המפקיד, שפנה לאוצר לאשראי, קיבל
שם תעודת־ערבות שבכותרתה מוזכר השם
הפועל המזרחי, מתחתה נכתב באנגלית
בנקם ברוקרס (מתווכי בנק) ובה נכתב כי
^רמהערבהלהחצרו^זהסכוסהנחפקה

צמוד למחיר הדולאר נת״ד.
אך כמו שפורסם לפני עשרה חודשים,
אין ערבות זו ניתנת למימוש כי היא לתקופה
הקצרה משנתיים, ובנק ישראל אינו
מכיר בהלוואות צמודות לתקופה קצרה מזו.
כל זה לא הפריע לשניים להמשיך ולגלגל
כספים. הם השקיעו כסף רב בבורסה
האמריקאית, כשהשערים היו גבוהים. לפי
הערכה זהירה השקיעו כשלושה מיליון
ל״י מכספי הפקדונות, עליהם הם שילמו
במיקרים מסויימים עד ס /ס 20 ריבית, מתוך
הנחה ששערי המניות עולים ב־ס /ס 50 בשנה.
אך במקום עליית־שערים באה הירידה
הגדולה בוול־סטריט, שגרמה להפסד של
שני שליש מהשקעות שפירא ושות׳ .מכיוון
ששפירא לוזה כספים מבנקים כנגד המניות
שקנה, נלחץ אל הקיר על־ידי הבנקים, שדרשו
את כספם בחזרה. הבנקים החלו למכור
את המניות המופקדות ׳במחירי הפסד.
שפירא נאלץ לגייס כספים בכל מחיר,
כדי לעמוד במשבר בבורסה בלי למכור

פי התיכנון, הגיע הצ׳ק על 315
/אלף ל״י, ביום השישי 22 במאי בשעות
הצהריים, לבנק אגודת־ישראל. מכיוון
שהפקידים מיהרו לביתם, נרשם הצ׳ק ביומן,
אך לא נבדק אם יש לו כיסוי.
ביום הראשון, וד 24 במאי הקדים שצ׳דרו־ביצקי
לגשת לבנק, גנב את הצ׳ק והעלים
אותו לפני בוא יתר הפקידים. איש מבין
פקידי בנק אמדוז־ישראל לא חיפש את
הצ׳ק כדי לבודקו. לבנק המזרחי לא נשלחה
כל הודעה בנוגע לצ׳ק, וחשבונו של
בעל הצ׳ק זוכה ב־ 315 אלף ל״י.
המירמה נתגלתה רק כעבור שבוע, בפגישה
מיקרית בין מנהלי שני הבנקים.
אחד שאל על גורלו של הצ׳ק, והשני השיב
שאינו יודע עליו מאומה. הוזמנו חוקרים
פרטיים, נערכה חקירה לגילוי הצ׳ק, וכאשר
התגלה הסוד — הוכנסה המשטרה לתמונה.
פה כבר לא יכלה לחזור על עצמה פרשת
ההשתקה מלפני עשרה חודשים. הרי תלונה
של הנהלות בנקים אי־אפשר לטשטש
כשם שטושטשו התלונות של המפקידים
הקטנים לפני עשרה חודשים. שפירא, בלוט־ברג
ושצ׳דרוביצקי, שהגדיר את עצמו כ־
״בורג קטן״ שהובטחו לו 10.000ל״י תמורת
מעשהו, נעצרו.
אך בינתיים נשארו כמה שאלות פתוחות:
!• מדוע לא נבדקו המיסמכים שרוכזו
בידי העולם הזה בעת פירסום הכתבה ב־
?30.7.69
#מדוע לא נעצרו שפירא ובלומברג
כבר אז?
#מדוע הופסקה החקירה?
• 1מי נתן את ההוראה להפסיק את
החקירה?
#מה הקשר בין עסקיו של שפירא
לבין יהודה זיס?
!• מה הקשר בין העסקים שלו לבין
עסקנים וגופים במפד״ל?
לשאלות אלה תצטרך המשטרה למצוא
תשובות__

במדינה
דרכי־אדם
״אל תנטשגו
לעת זיקגה״
זלמן ורחל וייסברוד כבר לא היו צעירים,
כאשר החליטו, בעיקבות מיבצע קדש,
לעלות מפולין לישראל. גילם הקשיש לא
הרתיע אותם. הם החליטו שמקומם כאן.
כאן קיבלו מידי הסוכנות צריף דל ב־אבו־כביר,
תמורת 800ל״י. זלמן בן ה־75
לא ביקש יותר, אף לא תבע כל תמיכת
סעד. כל עוד הוא חי, טען, לא יזדקק
לסעד. מה גם שהובטח לו מפורשות כי
יש לו זכות לקבל, כאשר ירצה, דיור
:חינם מהסוכנות.
השבוע הוא נזקק גם לדירה, גם לסעד.
:אלא שכאשר הוא נזקק להם, לא זכה
לקבלם.
כגיל — 75 ללא גג. נער בשם איבר־
:הים אבו לבדה השתעשע בגפרורים בצריף
:הסמוך לזה של הוייסברודים, גרם לשריפת
:צריפם וארבעה נוספים. זוג הישישים,
ישחזרו לצריפם וגילו כי נעלם, פנו לנציג
:הסוכנות אברהם גטנר. זה שמע אותם,
הבטיח להם שמחר יהיה בסדר.
המחר התמשך למחרתיים, ולשבועיים.
גטנר הודיעם כי כתב לעירייה, וזה עניינה.
העירייה השיבה כי זה לא עניינה. שהסוכנות
תיתן להם שיכון. וכך מתרוצצים
עתה שני העולים הישישים בין העירייה
והסוכנות, מבלי לראות מוצא מהמעגל.
התרוצצו, ליתר דיוק. שבועיים הריצות,
העצבנות והלינה תחת כיפת השמיים מוטטו
את הבעל. הוא אושפז בבית החולים
איכילוב. אשתו, החולה בסכרת, לא אושפזה.
היא שוכבת על מיטתה תחת כיפת השמיים,
במקום בו עמד צריפה.
סטודנטים אלימות בק מפוסים —
בחסו ת ממשלתית
השבוע אירחה אגודת הסטודנטים של
אוניברסיטת תל־אביב את השר מנחם בגין.
על מה שהלך שס מרווח כתב העולם הזה
:שנבח בהרצאה:
לא רק השר בגין הגיע להרצאה. הגיעו
:גם עשרות מאוהדיו, שכל דמיון בינם
•לבין סטודנטים היה מיקרי בהחלט, אלא
.אם כן הכוונה לסטודנטים של הפקולטה
׳לבריתות.
אוהדים. אלו הגיעו לאוניברסיטה עקב
שמועה שהגיעה לאוזניו של יחיאל קדישאי,
ראש לישבת, השר, כאילו עומדים אנשי
׳שי״ח והעולס הזה להפגיז את השר בשאלות
לא נעימות.
״בוגד, רד לתעלה״ .המחזה באולם,
בעת ההרצאה, דמה לאירוע דומה בדמוקרטיה
עממית. הקהל המגוון שאירגן קדי־שאי
שאל את השר שאלות אוהדות, ותשובותיו
זכו למחיאות כפיים ספונטניות
מאוד.
עיקר דבריו של בגין כללו התקפה על
העולם הזה .״הפלשתינאים הוא מושג שפשוט
אינו קיים,״ הכריז השר .״יש רק
פלישתים — ואלו חיו בימי בית שני.״
למרות האירגון היעיל, הצליחו כמה
סטודנטים אמיתיים להיכנס להרצאה —
ואלו לא היססו לשאול שאלות מביכות.
הם לא זכו לתשובה. בריונים שהיו בקרבתם
השתיקו אותם ברגע שהתברר מה כיוון
שאלתם. סטודנטים אחרים נאלצו להעביר
את שאלותיהם לצנזורה לשכניהם, ורק אם
אלו אישרו אותן — יכלו להעלותן בפומבי.
כאשר הצליח הסטודנט אשר לוי
לשאול את השר :״מה אתה עושה למען השלום,
כבוד השר — מלבד ללבות יצרים?״
זכה לתשובה מהקהל :״בוגד, ארס, רד
•לתעלה,״ התעופפו לעברו שאגות.
דזמכים מכים. אלא שלוי לא התלונן.
הוא יצא עוד בחסד. בהרצאה דומה בשבוע
שעבר, של השר שמעון פרם, זכה
לחטוף מכות של ממש, כאשר הציג את
השאלה :״מה עושה הממשלה למען השלום?״
״התארגנה
פה קבוצת סטודנטים, המפעילה
אלימות נגד אלו שאינם מסכימים
לסיסמה שתי גדות לירדן,״ קובע לוי, לשעבר
סמל בנח״ל וכיום סטודנט שנה
שנייה היסטוריה ופילוסופיה.
בכך מסתמן גם בתל־אביב קו דומה
לזה של האוניברסיטה בירושלים — וברחבי
הארץ: הפילוסופים מדברים, והמכים
מכים.

•ג ומיים לפני משחק הכדורגל בין נב־
7חרות שבדיה וישראל, במשחקי הגמר של
הגביע העולמי במקסיקו, הופיע היומון
הלונדוני דיילי מייל ובו נבואה, שאפילו
האופטימיסטים המושבעים ביותר בישראל
היו מחייכים למקראה.
הנבואה באה מפיו של רוג׳ר אליוט, אחד
מגדולי האסטרולוגים של בריטניה, שניסה
לחזות את תוצאות המשחקים במכסיקו.
בהתיחסו לנבחרת ישראל, לפי ההורוסקופים
של מדינת ישראל ושחקניה, ניבא
אליוט :״ישראל תנצח את איטליה ותעלה
למשחקי רבע הגמר.״ הוא לא אמר דבר

מוטלה שפיגלר
כובש השער
בגביע העולמי

באשר לתוצאות המשחק בין ישראל ושבדיה.
אולם מניתוחו הסתבר כי עליית
ישראל לרבע הגמר אפשרית, מלבד ר,נצ־חון
המנובא על איטליה, רק אם תנצח
ישראל את שבדיה או תסיים את המשחק
בתוצאת תיקו.
עצם העלאת אפשרות כזו דיה היתה לערער
את אמונתם של חובבי ההורוסקופים
המושבעים ביותר בתורת האסטרולוגיה.
כאשר ביום השני השבוע, צהלו רבבות
ישראלים למשמע הידיעה כי נבחרתם זכתה
בתיקו 1 : 1במשחקה עם נבחרת
שבדיה, היתד, תגובת רבים :״אם זה אפשרי
— אז הכל אפשרי.״

דרוש -נם!
י -מצב הנוכחי ככיתה של ישראל,
יכול רק נס שלא מדרך הטבע לאמת
את תחזיתו של האסטרולוג הבריטי. רק
אם תנצח ישראל את איטליה בהפרש של

שני שערים לפחות, רק אז היא עשוייה
להמשיך להשתתף במשחקי רבע-הגמר של
הגביע העולמי בכדורגל.
אולם גם אם לא יתחולל נס כזה הרי
ההישג שהשיגו כדורגלני ישראל בטולוקה
במשחקם נגד השבדים, דיו כדי להצדיק
את השתתפותה של ישראל במשחקים אלה.
אנשים הרחוקים כל ימות השנה מד,תעני־נות
בספורט וביחסי הכוחות בכדורגל
העולמי, עלולים שלא לתפוס את גודל
ההישג. סוף סוף לא זכתה ישראל בנצחון.
היא רק הצליחה שלא להפסיד ולסיים את
המשחק בתוצאת תיקו.
אולם בעולם בו עוקבים מאות מיליונים
בכל רחבי תבל במתח ובחרדה אחרי גלגולי
הכדורים במכסיקו, יש לתוצאת משחק
זה משמעות גדולה הרבה יותר. היא העלתה
את ישראל על מפת הכדורגל העולמי
— דבר שעצם השתתפותה של ישראל
במשחקי הגביע, לא עשתה.
רק בראשית השבוע קבע מאמן נבחרת
איטליה :״נבחרת שאינה מסוגלת לנצח את
ישראל — אין לה מה לחפש במשחקי הגביע
העולמי.״ עצם העובדה שנבחרת מהוללת
כמו נבחרתה של שבדיה לא הצליחה
להכניע את נבחרת ישראל — דבר שעשתה
בכל המיפגשים הקודמים בין השתיים, מהווה
הישג המחייב כל נבחרת עולמית שלא
להסתכן בזלזול בישראל.
ההישג הוא גדול עוד יותר בהתחשב
בעובדה שתוצאת התיקו לא היתד,0 :0 ,
אלא .1:1השער שכבשה ישראל מרגליו

של קפטן הנבחרת -מוטלה שפיגלר בדקה
ר,־ 57 של המשחק, אחרי שהשברים כבר
הובילו בתוצאה 0 :1משער שנכבש שלוש
דקות קודם לכן, הוא שהציב את דגלה של
ישראל על מפת הכדורגל הבינלאומי.
אפילו לא תעלה ישראל למשחקי רבע
הגמר, דבר שהוא ודאי, הרי היא תימצא

להסתפק בפרטים הביאוגרפים הבאים של
האליל החדש:
הוא נולד ברוסיה, בעיר הקטנה אספסט
שלמרגלות הרי אורל. בחום מלחמת העולם
השניה, ב־ , 1949 נדדו הוריו מרוסיה לגרמניה.
שם, במחנה פליטים, הציע הג׳וינט
להוריו להגר לארצות־הברית. אולם אחיו

בחברה טובה, עם נבחרותיהם של אל־סלב־דור,
מרוקו, צ׳כיה בולגריה ואולי גם

הבכור של מוטל׳ה, משה, כבר הספיק בינתיים
לעלות לישראל. המשפחה החליטה
לעלות בעקבותיו.
לפני עשר שנים בדיוק החל שפיגלר לשחק
בליגה הלאומית, שעד, שעבד כמסגר
מיכני, ומאותה שנה התגלה כשרונו המיוחד
ככדורגלן ושמו השתלב בשורת השמות
הראשונה של כדורגלני ישראל.
ב־ 1969 נבחר שפיגלר ככדורגלן השנת
בישראל. היה זה הוא שהעלה למעשה את
נבחרת ישראל למשחקי הגביע העולמי, כאשר
כבש שער במשחק התיקו נגד נבחרת
אוסטרליה במסגרת המשחקים המוקדמים
של הגביע.
השער שכבש שפיגלר בטוילוקה נגד השבדים
הפך אותו לכדורגלן הישראלי הראשון
בקנה־מידה בינלאומי.

שבדיה ובלגיה — שלא יעברו קרוב לודאי

למשחקי רבע הגמר.

העולה מרוסיה
״ 1 1 1 1 1 1
ישגה של ישראל, שמשמעותו
ן ן והיקפו אינם נתפסים עדיין על ידי
אזרחים רבים, היה ללא ספק הישגה של
הנבחרת כולה. אולם גיבור המשחק יהיה
תמיד מוטל׳ה שפיגלר, קפטן הנבחרת שכבש
את שער השוויון בבעיטת־יעף נהדרת ממרחק
22 מטרים לשערו של השוער השבדי.
בזכות שער בודד זה הפך מוטל׳ה שפיג־לר,
החלוץ הנתנייתי הצנום והפטפטן, לגיבור
החדש של ישראל בין־לילה. רבבות
אזרחי ישראל, מהבונקרים של חזית תעלת
סואץ ועד מורדות הגולן, שנצמדו אל
מכשירי הרדיו שלהם כאשר הועבר מהלך
המשחק ממכסיקו בשידור ישיר, ידעו שישראל
חייבת את יוקרתה בשדה הספורט
לאותה בעיטה בודדת של שפיגלר ששילחה
את הכדור לרשתם של השבדים.
באותו רגע היו רבים מהם מוכנים לשכוח
לכדורגלן בן ה־ 26 מנתניה את חטאו
המתוכנן — כוונתו לנטוש בעונה הבאה
את מגרשי הכדורגל של ישראל ולשחק
ככדורגלן מקצועני בקבוצת נאנט בליגה
המקצוענית בצרפת. אלה שאמם מתענינים
בדרך כלל בספורט, ואינם מכירים את כל
תולדותיו ומעלליו של קפטן הנבחרת, יכלו

ההזדמנות שהוחמצה
£הישג התיקו במשחק נגד שבדיה
2אין טעם לבוא ולבכות על ההפסד
במשחק הראשון במשחקי הגביע העולמי
נגד נבחרתה של אורגוואי, בו ניצחה אור־גוואי
בתוצאה .0 : 2
אולם דווקא הישג התיקו נגד השבדים
מבליט את ההזדמנות שהוחמצה במשחק
הראשון, ולא דווקא בשל מחדליהם של
שחקני הנבחרת הישראלית. אי־אפשר שלא
לשחזר מה אירע סביב משחק ראשון זה,
שגרם למעשה לכישלונה של הנבחרת במשחקי
הגביע העולמי
על כך — בעמוד הבא.

גלאדבאך נהניתי אלף פעמים יותר!״
אולם לכך לא היה שום סיכוי. שחקני הכדורגל
של ישראל לא העלו בדעתם לפתח
התקפה. הם ידעו כי כל מי שיסתכן באיל־תור
וינסה להסתמך על האינסטינקט הטבעי
שלו, לרוץ קדימה ולתקוף, יספוג מנה
מהמאמן הלאומי,של ישראל.
ואמנם, עמנואל (״מונדק״) שפר נשא באחריות
הבלעדית לצורת משחקה של נבחרת
ישראל.
קשה להעלות על הדעת כי עמנואל שפר

הרה

דיפו לשלוח שניים מחבריהם על חשבון
כספי הציבור. כאילו בדרך אגב נזכר מי
שנזכר כי פסיכולוג יוכל להביא תועלת
בנסיבות כה מחייבות, גייס את ד״ר אריה
נשר והציב אותו בץ עוזריו של שפר.
אבל זה היה כבר מאוחר. היה ברור שבין
המאמן השמרני שכל ישותו אומרת
הפסדים בכבוד, כמו בתקופת הבראשית של
הכדורגל הישראלי, לבין כוכבי התקפה
מוכשרים כמו שפיגלר, שפיגל, פייגנבוים,
טלבי, בורבה ורומנו, חייב להתחולל קרע.

המאמן אמר להתגונן
וכוכבי ההת קפ ה דווקא
רצו להתפרק ולתקוף
השתוקק להיכשל במישחקי מכסיקו. איש־מקצוע
מנוסה זה, שהביא לישראל שלוש
פעמים רצופות את גביע הנוער של אסיה
ושזכה לגיבוי מתמיד מצד תופסי עמדות
הכוח בהתאחדות לכדורגל, נפל קורבן, לאמיתו
של דבר, לחוסר ביטחונו הוא.
בשעת האימונים הספרטניים שהכין שפר
לשחקני הנבחרת המפונקים בחבש ובהרי
קולורדו בארצות־הברית, שנבחרו בשל
גובהם הרב, בדומה למכסיקו, החלו הבקיעים
הראשונים. הבלם דויד פרימו, הראשון
שהחל פורק עול, הודיע ברורות :״אני
לא מתכונן לשחק מגן, שיחפש לו שפר
פריירים אחרים.״

מדוע 7א? 22
ך * כך גיתן האות לעימות בין שפי
לשחקניו. אלה היו מוכנים לעבור את
האימונים כנדרש, אם כי הרימונים לא

באימון האחרון לפני המשחק עם אורוגואי,
איבד ג׳ורג׳ בורבה את השליטה על
עצביו, ניסה לתקוף את עוזר המאמן אמציהו
לבקוביץ. פרימו הדהים בהצהרה :״אני
אשחק כמגן, אבל בלי חשק״ .שפר רב והתפייס
עם חניכיו בשיטת הסרט הנע. האיומים
שבאו מפיו של האיש החזק בהתאחדות,
צבי ברים, כי כל מי שיפר משמעת
יוטס הביתה, לא עשו רושם על איש.
כמה מידידיו של המאמן המותקף דיברו
בשיבחו, טענו שממילא לא היה מה לעשות
נגד יריבות כה מלוטשות כמו איטליה,
שבדיה ואורוגואי, הטובות מישראל ללא
עוררין. התשובה באה מכיוון בלתי צפוי
לחלוטין, נבחרת מרוקו, שנחשבה גם היא
לבשר־תותחים ודאי, הצליחה להחזיק ארץ
שלמה בפאניקה, כאשר אחד מחלוציה הכניע
את שוערה של גרמניה המערבית, סגנית
אלופת העולם.
הקריין הגרמני המתוסכל, שתיאר את המשחק,
לא איבד את עשתונותיו והציע ב־

האם שסו
וישקו סופג את השעו הראשון
** וד דקה נעביר אתכם אל איצטדיין
2) 44 הכדורגל בפואבלה, משם תשמעו
את שידור המשחק בין אורוגואי וישראל,
מפי נחמיה בן־אברהם,״ הבטיח הקריין לאלפי
אזרחים ישראליים שוויתרו על שנת
ישרים כדי לעמוד יחד עם 11 הכדורגלנים
של ישראל במשחק הבכורה שלהם בגמר
הגביע העולמי.
זמן מועט קודם לכן נשמעו במישדר שירים
שהתאימו לרגע החגיגי המצופה. השיר
הביתה היה מרגש במיוחד, לא מעט בגלל
מבצעיו הבלתי רגילים, שהעלו אותו אל
ראש מיצעד הפיומונים הבריטי, שחקני נבחרת
הכדורגל של אנגליה, מחזיקי הגביע.
״קרתה לנו תקלה טכנית ואנו מצפים בכל
רגע למישדר,״ המשיך הקריין הנבוך,
אולם המישדר המיוחל לא נשמע. משך למעלה
מ־ 40 דקות עברה בישראל עצבנות
כמעט בכל בית שני. עד שהופיע המושיע.
גדעון הוד, איש הספורט משידורי ישראל,
שישב באולפן בתל־אביב וקיבל את החדשות
מסוכנויות הידיעות, נטל את היוזמה לידיו
והודיע :״אורוגואי מובילה 0:2נגד ישראל.״
ההפסד שרבים ציפו לו ומעטים קיוו
למונעו, אומנם בא.
למחרת היום, אחרי שבישרו לנחמיה בן־

אברהם, שהוא דיבר קרוב לשעה אל מיקרופון
שמעל בתפקידו, נמשכה מסכת ה־כשלונות.
הפעם בטלוויזיה :״בגלל תקלה
טכנית לא הצלחנו לקבל את הפסקול עם
תיאורו של דן שילון, השליח המיוחד של
הטלוויזיה למכסיקו, ובמקומו יתאר את המשחק
אלכם גלעדי.״
13 הכדורגלנים הישראליים שהיו שותפים
להפסד לא שיחקו רע. הם נאבקו בגבורי
עם הכוכבים המלוטשים של אורוגואי
ואפילו הבליטו לטובה כמה מצטיינים.
צבי רוזן, שנכנס למשחק ברגע האחרון,
אחרי שהתגבר על פציעה, נלחם כאריה
וניטרל את חוד המחץ של אורוגואי. יצחק
ויסוקר, השוער הלאומי שהותיר בארץ
ספקות רבים לגבי עמידתו במיבחן הגדול,
הניח את הדעת והשליך את גופו פעמים
רבות מול כדורים מסובנים. יצחק שום,
הצעיר בשחקנים, גילה יכולת מבורכת.
אולם לא היה זה משחק כדורגל מלהיב,,
והישראלים לא עשו אפילו נסיון קל שבקלים
להעתיק את מרכז הכובד אל שערה
של אורוגואי. צופה ישראלי נרגז הטיח
בחריפות :״לפחות שינסו להתקיף, אפילו
שיחטפו שמינייה. זה לא כדורגל!״
אחר צעק :״אפילו כשספגו 0:6ממינמד

שככו מעולם, אבל דבר אחד הם דרשו
ממנו: שירכך את לשונו העוקצנית ושיתן
להם לתקוף.
הכדורגלן הישראלי לא גילה אף פעם
נטיה למשמעת, שבלעדיה לא תיתכן הצלחה
בזירה הבינלאומית. גם קברניטי ההתאחדות
לא יכלו למנוע את משבר־האמון
בין שפר לבחוריו המפונקים. הם
היו עסוקים מדי. שעה שכל ארץ שלחה
22 כדורגלנים בהתאם לתקנון, קיזזו חברי
ההנהלה במספר זה, העמידוהו על 20 והע־

אדיבות למאזיניו הגרמנים האוחזים בהגה
להחנות׳ את הרכב בצד הכביש, עד שבישר
לה כי מרוקו מובילה .0:1
אף שהפסידה בסופו של דבר , 1:2אחרי
שאובה זילר וגרד מילר כבשו שערים כתוצאה
מלחץ נגדי עצום, לא חדל שמה
של מרוקו להעלות חיוך של שביעות־רצון
ואהדה בקרב כל האנשים שבאו להתבסם
מן הכדורגל העולמי במכסיקו.
שמה של ישראל לא העלה כל חיוך על
השפתיים, אפילו לא חיוך של חמלה.

במדינה
חינוך

1 0ר*1

אתמול מויי ס —
היום פושעים?

אא?<ווק׳

הפגנת התלמידים לפני כשבועיים בבית-
הספר התיכון הנוצרי טרה סנטו! בעכו יכלה
לעמוד בתחרות עם מיטב הפגנות הסטודנטים
בארצות־הברית: דלתות נעקרו, שמשום
נופצו לרסיסים, לוחות נעלמו ׳מחדרי־הכיתות
ורהיטים רוסקו.
ההבדל היחיד היה בסיבת ההפגנה: מהומות
הסטודנטים מעבר לים מכוונות נגד המורים.
ההפגנה בעכו היתד, בעדם. בעד
שניים מהם, ליתר דיוק: יעקב חוג׳אזי ו־אדוארד
טועמה אליאס.
התלמידים מזעיקים הורים. שני
המורים עבדו בסרח סנטה מזה חמש שנים,
זכו לחיבת הסטודנטים ־ולהערכת המנהל, הכומר
גאטניו סיירי.
כאשר נודעה במפתיע החלטת המנהל ל 8111 עתה
כתמיד אפשר להנות ממקלט הטלויזיה. ז׳.יד 1.״שאוב לורצץ״ הידוע בעולם
הודות לייצור ללא פגם, עיבוד מעולה, שרות מהיר ואדיב.

לבחירתן ששה דגמים חדישים ! 1970
המפיץ הגלעדי לישראל — כינורי בע״מ :

תל־אביב, רח׳ פרץ ,4טל 621989 .

חיפה, דרך העצמאות ,104 טל 531266 .

מורה חוג׳אזי ומנהל פיירי

״ח׳לאם, לא רוצה לדברו׳׳
פטר את זוג המורים, התגודדו בחצר בית־הספר
למעלה מ־ 500 תלמידים, מוסלמים ונוצרים,
כשהם נושאים כרזות שהוכנו בחיפזון
בגנות החלטת ההנהלה.
לחץ מכאן, לחץ משם. בפני משלחת
אחרת של הורים הודה המנהל כי הוא
מרוצה מאוד מעבודתם של חוג׳אזי ואליאס,
רמז כי נאלץ לפטרם כתוצאה מלחץ גבוה.
סיבת הלחץ לא היתד. סוד לאיש מן הנוכחים:
חוג׳אזי לא הסתיר מעולם את אהדתו
להעולם הזח, אליאם ידוע כאוהד רק״ח.
חומת אדם נגד השוטרים. אולם
ביודעו את הצפוי לו עתה מצד התלמידים,
נקט המנהל האומלל בצעדי־מנע: הוא הורה
לסלק את התלמידים שגילו פעילות מרכזית
בהפגנות, איים בסגירת בית־הספר, ואף
הזמין את המשטרה. אולם כאשר הגיעה,
לא יכלה זו להיכנס לתחומי בית־הספר:
חומת תלמידים ניצבה נגד השוטרים, שלובי
זרוע ונחושי־החלטה• המשטרה נסוגה בלי
להפעיל כוח, הזמינה את המורים לחקירה.
בעיקבות יציאתם של שני המורים לתחנת
המשטרה — שם עוכבו עד שעות הערב
המאוחרות — פרצה אותה תגובה סוערת,
שבה ניצפו התלמידים והרסו מכל
הבא ליד, יצאו מיד אחר־כך בהפגנה משולהבת
ברחובות עכו, מנפנפים בשלטים על

הספר הראשון והיחיד בארץ שכולו עברית

מורינו לא נוותר.

הלחץ מלמעלה והלחץ מלמטה לחצו עד
תום את המנהל הלחוץ ומוטטוהו לחלוטין.
כאשר נשאל על־ידי כתב העולם הזה לסיבת
הפיטורין, התפרץ :״אלה לא מורים, אלה
פושעים.״ כאשר הזכיר לו הכתב את מכתבי
ההוקרה שנתן לפושעים, הגיב בגימגום ובקצף,
הטיח לבסוף :״ח׳לאס, לא רוצה לדבר.
ח׳לאס.״

עולים
לא רוצים לעלות?
נחטוף או ת ם בכוח
כאשר התפרסמה לפני חודש ימים הכתבת
בהעולם הזה אודות הצעיר הפולני־נוצרי שהובא
לארץ כעולה בעל־בורחו (קשה להיות
(המשך בעמוד )32

זוג מורים דניים מדגימים בעשרות רבות של צילומי עירום נהדרים א ת הכל
אודות ״איך לעשות אהבה״ .הספר שזכה להצלחה חסר ת תקדים ( מאו ת אלפי
עותקים תון חודשים ספורים) בכל ארצות־אירופה וארה״ב.
כריכה מהודרת * פורמט אלבומי * נייר משובח
וכל זה במחיר של — 12.ל״י בלבד
הספר שאין צורך להתבייש בו או להסתירו.
ספר נועז ומתקדם ביותר אך יחד עם זאת אלגנטי
כל תנוחה ותנוחה מלווה הסבר מלא ועניני בעברית
התוספת פרקים מיוחדים על אברי־המין (כולל תרשימים),
הסיפוק המיני ואמצעי־מניעה.

הספר שחייב להימצא
בחדר־המיטות של כל זוג נשוי

גזור ושלח
הזמנה /הצהרה
לכבוד
,,אלגית״ ,חוצאח״לאור ת.ד , 33144 .תל״אביב.
נא לשלוח אלי בדואר חוזר אתחט פי
״ אהבהבשניים ״ .ר״ב שיק מ ס׳ __
עי בנק --ע ל שך — 12.ל״י בלבד.
אני מצחיר בזח שאני מעל גיל . 18
כתובת חתימת --

אמנות תדייה תיאטרון
איזון עדין (הבימה) -אדו־ארד
אלבי (וירג׳יניה וולף) מציג שוב את
הבדידות, האנוכיות והצביעות של הבורגנות
האמריקאית האמידה. ביצוע טוב של
מרים זוהר, סטלה אבני ושאר חברי הצוות.

הנערים כחכורה (בימות)

— ההומוסקסואלי כדמות אנושית, במחזה
מרתק ובביצוע מלוטש. בולטים לטובה שלמה
בר״שבים, עודד תאומי וטוביה צפיר.
לאגירינט (בימת צוותא) —
האדם הקטן נמחץ תחת מרות שאינו מבין
את מהותה, במחזה אוונגארדי של הספרדי
אראבל. הבימוי של אהובה ליאון ממחיש
את אווירת האימה המוזרה של המחזה.
* * מלון פלאזה (הקאמרי) — שלושה
מערכונים מצחיקים של ניל סימון
(יחפיס בפארק) .מישחק מקצועי של אבנר
חזקיהו ועדנה פלידל. מבדר.
*•¥נדנדה כשניים (התיאטרון הצעיר)
— גבר ואשד, נמלטים מן הבדידות,
זה בזרועות זו. הצגה חוזרת עם מישחק
סוב של שולמית אדר.
המכשפה (תיאטרון גודיק) —
הצגה מפוארת וצבעונית מלאת הברקות
בבימוי (יוסף מילוא) ובעיבוד המוסיקלי
(נועם שריף) .גולדפאדן הלך לאיבוד בדרך.

כידור
* * תל־אכים הקטנה (בימות) -
גילגול שלישי של הרודיו על ימי תל־אביב
התאומים שבחסדה
״במו חי חודי ם נ שנו ת החמי שים, ות-
נו שים נ שנו ת השבעים, נעשו גם התו-
מו ספסו אליי ם סמל לרובד אנושי שח-
חנ ר ה מתנכרת לו ביודעין. הד מויו ת נ-
,נערים שבחבורה׳ הן של בני-אדם העיי
הראשונים.
חנן גולדבלאט ואושיק לוי נחמדים,
אבל החומר מוכר היטב, ומייועד
בעיקר לאותם שלא ראוהו בגלגוליו הקודמים.

חיי
כלכ

בהם האמן עצמו, שלעתים הוא טיפוס מרוכז
בעצמו, מפונק וחולה הערצה־עצמית.
למשל, כוכב בזמר הקל זוכה ללהיט
אחד, רוכב על גלי הצלחתו ככל האפשר.
הוא מנסה כוחו בכמה להיטים דומים. הוא
נערץ• הוא נאהב. הוא מוקף בהזמנות להופעות.
הוא צעיר. הוא רוצה לעשות חיים.
הוא שר ביום ומופיע בערב. הוא שר ב־ערבי־ראיונות,
בדיסקוטקים, בתוכניות־בידור
ובמיצעדים. בארצנו הקטנטונת הוא יימאס
מהר בקצב כזה.
״לרבקה היתד, צפויה סכנה דומה,״ מספר
פשא .״היא שבתה לבבות
בקולה הנקי עם
אחר־כך
מה אברך.
הלכה לפסטיבל־הזמר
אשתקד, עם שיר מסובך
כמו על כפו
יביא. בשמיעה ראשונה השיר לא נקלט,
אבל עד מהרה היה לשיר המושמע ביותר
מכל שירי הפסטיבל, ובסוף השנה הקדים
את כל האחרים במיצעדי הפיזמונים ברדיו.
את צץ וצצה כבר נשאה רבקה על כפיה.
בפסטיבל הזמר השנה זכה השיר רבי עקיבא
(שדמה במכוון ובפרינצים לאליהו הנביא של
השנה שעברה) אך ורק בגלל רבקה. אין
זה סוד.

(התיאטרון העממי)

— גדי יגיל מתמודד בהצלחה עם חומר
שאינו משובח ביותר, ומוכיח תוך כדי
כך כשרונות רבים ומגוונים כקומיקאי, ליצן׳
פנטומימאי, מגיש־פזמונים ובדרן, שאין
רבים כמוהו בארץ.

בידור

לאט,
אבל בט וח

״אני רוצה לעשות איתר, נסיון. לבנות
אותה לאט־לאט.״ דברי האמרגן אברהם
(״פאשנל״) דשא על בת־טיפוחיו העכשוית,
רבקה זוהר, שכוונתו המוצהרת ללכת איתר,
במה שהוא מבנה: דרך של זמר.
מה זאת אומרת לבנות דרך לזמר? לשם
מה צריך זמר בכלל מורה־דרך, ואיזה מין
מורה־דרך הוא צריך? אלד, שאלות צעירות
של התעשיה הפורחת ביותר בעולם המטורף
בכלל, ובעולמם של צעירים בארץ במיוחד.
כי הבידור, יותר משהוא אמנות, הוא תעשייה.
תעשייה רפואית כמעט — שתי טיפות
מן הנוזל הלא־נכון במירשם מסויים, יקלקל
את המרקחת כולה•
איך להימאס מהר. כדי להכיו מיר־שם
מוצלח שיימכר בהמונים, ושיהיה שונה
בהחלט מאלפי המירשמים הדומים בשוק,
צריך לדעת כמה דברים שלא תמיד מתמצא
פים מלחיו ת ומפחדים למות,״ דבריו
של מארס קראולי שהציג ב מ חז הו בני-
אדם בודדים, ילדותיים, בעלי כשרונות
ופגמים, כמו כל בני״ה תמו תה האחרים,
ולא יצורים נלעגים שכל אופיי ם מ סתכם
בכינוי-הגנאי: חומוס.
תשעה טיפוסי ם שונים ומשונים מאכלסי
םאת במ תו של קראולי. ה ם באו
לחגוג א ת יו ם הולדתו של הרולד (שלמה
בר-שביט) ובמקום מ סיבה הם מ טיחים
ז ה בזת א שמות, עומדים מול עו למם,
ותוך כדי כך הופך הצחוק הפרוע
של ההלצו תמתחת לחגורה, לחשבון־

קומכס, נלסון, גרין, גורמן ופרנטים

לא לקמת אוטו .״אני לא רוצה שתשתף
את עצמה. יש לי תוכניות בשבילה.
היום היא על פרשת דרכים. שאלתי אותה
אם היא מוכנה לוותר על כל הזוהר הפתאומי,
לא להתחיל תיכף בחיים משוגעים
ולקנות אוטו שאלתי אותה אם היא
מוכנה לוותר על הקוניונקטורה שיש לה עב־נפש
צורב ופרטי של כל אחד עם עצמו.
תיאטרון ״ בי מו ת״ הגיע כנ ר להצגת
המאה וחמי שים של ״הנערים שבחבורה״
,בבימויו של היי קילוס. הסרט,
או תו הפיק קראולי עצמו, עם צוות ה הצגה
ה מ קו רי ת של ״ אוף ברודוואי״,
בבימויו של פרדריק ויליאם, ראה א ת
בכורתו ז ה מכבר.
עתה ניתן לה שוות א ת תמונות הסרט
עם תמונות הסצינו ת המ קבילו ת ב הפ ק ה
הישראלית. נדמה כאילו שתי חבורות
ת או מו ת ניצבות זו מול זו, ו הד מיון נין
ה שחקנים מפתיע.

רוזן, צפיר, רוזנכרג, תאומי וירדני
״תראו, תראו איזה יופיו״

רבקה זוהר וידיד
אין לבנות זמרת?
שיו, וללכת לאט אבל בטוח. היא הסכימה.״
אילו תוכניות יש לפשא, שעשר. עשרות
תוכניות־בידור, הפיק ׳סרטים, יצר את הגשש
וגידל את גדי יגיל? ״אני רוצה לעשות
אותה זמרת. זמרת־שחקנית של מחזות
מוסיקליים. זמרת שאחרי חמש שנים או
קצת יותר תוכל לעלות על במה לבדה,
ולהחזיק את הקהל בזכות הזכרונות והחוויות
שנתנה לו במשך השנים.״
תמיד לחזור. נשמע יומרני? ועוד איך!
וכי כמה ברברה סטרייסנד, נינה סימון או
ג׳ולייט גרקו יש בעולם?
רק בימים אלה ראה אור תקליטה הראשון.
אין זד, אוסף מקרי של שירים, וגם
לא הורכב בחופזה. יש לפשא עקרונות
:״קודם כל בחרתי שירים שיפגינו את
קולה המיוחד של רבקה. יש לד, מין קול
שכזה, שכשהיא שרה נמוך הוא יוצא מן
הכלל. אבל בשיר צריכה להיות לה גם
הזדמנות לפתוח אותו לגובה. ויש לה גובה
ויש לד, עוצמה. מצד אחר, מבינים כל
מילה. אז בחרתי שירים שיש בהם גם
משמעות לתוכן. יש למשל שיר של אלתר־מן,
או שירים עם הומור כמו האיש ממרס.״
לא צייד להכריז. לבנות אומן ב־ג׳ונגל
הבידור, פרושו לא רק ללמד אותו,
כי אם גם להלביש אותו, ולומר לו מה
לומר .״האחריות להצלחה מתחלקת בין הרפרטואר,
הביצוע והאישיות,״ נאום הפשע.
״דבקה׳לה צריכה להישאר נעלם. היא צריכה
להופיע בהופעה צנועה. לא להופיע ביהלומים
ובכלב־שעשועים ...היא לא צריכה
לנקר את העיניים בלבוש צעקני. בשום
ראיונות או פגישות לא להביע דעה של
מומחה. לא להתראיין כמו כוכב ולסנן בין
השיניים, הכל זבל יש לד, קסם משלה,
והיא צריכה להישאר כמו שהיא.״
תוכניות מעשיות? רבקה תופיע במופע
שירי החומש של מאענגר, ותשיר בעברית
את תפקיד הגר (בבימויו של בונים בהיכל
התרבות)• זה מופע חד־פעמי. אבל העיקר
הוא: רבקה והקריבושויות, כלומר,
תוכנית שבה תופיע רבקה זוהר עם ארבעה
נגנים, בניצוחו ובעיבודו של דוד קריבושי.
ישנו גם מחזמר באופק, מחודש למענה —
אירמה לה דוס, ותוכנית־יצוא עם גדי יגיל.
וכי בחיים עסוקים אלה יכול אמן להיות
רעב להופעות?
תקליטים פסטיכל הזמר תש״ל

(סי.בי.אס) —

ליתר דיוק ארבעה מביצועי הפסטיבל, ועוד
כמה מילואים, ביניהם שניים תזמורתיים.
צמד דרום (,״בעיר הזאת״) ,הפרברים (״אם
תבקשי״) וחוד, אלברשטיין (״ילדי איננו
ילד״) הם החלק היותר טוב בתקליט בינוני
מאד.

גדי יגיל -חיי כלכ
כאמריקה: קומבס ובלסוך

כישראל: דודו ירדני ועודד תאומי

״אילו רק יכולנו לא לשנוא את עצמנו עך כדי כ ן

(סי.בי.אס).

גדי אינו זמר, והדבר מורגש בתקליט יותר
מאשר בהופעות. לעומת זאת, המערכו־נים
מצחיקים אפילו בשמיעה בלבד, וזאת
בזכות כשרונו של המבצע.
העולם הזה 1710

קולנוע
תדריך
תל״אביב
נוסע עובר כגשם (אסתר,
צרפת) — מתח מיקצועי עם צ׳ארלס במג־סון
בתפקיד הראשי. הבמאי: רנה קלמנט.
הפרחח

ארצות-

(בן־יהודה,

הברית) — חיים על גדות המיסיסיפי מתוארים
בצורה מלבבת, בסרט משוחק ומבויים
בחביבות רבה.

שמונה וחצי

(גורדון, איט
ליה)
— פליני מתאר לבטי אמן בשעת
יצירתו. יצירת־מופת קשה לעיכול.

* * פרח הקקטוס

(דקל,

ארצות־

הברית) — תעלולי רופא־שיניים רודף־נשים,
ומזכירתו הנוקשה, הפורחת כמו קקטוס.
קומדיה לקיץ.

* * הסוד של סנטה ויטוריה
(מוגרבי, ארצות־הברית) — כפר איטלקי
מסתיר מליון בקבוקי־יין מפני הגרמנים,
בדרמה מבדרת. אנתוני קווין ואנה מניאני.

נמל תעופה

(מקסים,

צות־הברית) — סופרמרקט של בעיות ותסביכים,
במסגרת מקצועית של רב־מכר. מקצועי,
מרתק ונשכח במהרה.

המשוגעת משאיו

ירושלים
( 2ירושלים, צרפת) — סרט
שנושאו הפוליטי, הוקעת משטר הקולו־נלים
ביוון בפרט ומישטר טוטאליטארי בכלל,
מוגש בצורה מרתקת כסרט־מתח לשמו.
משחק טוב של איב מונטאן. בימוי: קום־
טה־גבראם.

מטריות שרכורג (סמדר,

צרפת) — רומנטיקה של נעורים מול אהבה
של בגרות על רקע עיר הנמל שרבורג
בעטיפה של בונבוניירה מקסימה, מצולמת
ומושרת להפליא. מלחין: מישל לגראנד.
שחקנית: קטרין דנאב.

חיפה
(גל־אור, ארה״ב)

— ידידות בין גאנגסטרים המעניינת בעיקר
בגלל שני השחקנים שהפכו כבר לטיפוסים:
אלן דילון וצ׳ארלס ברונסון.

* * צ׳ריטי המתוקה

(גיל,

ה״ב) — שירלי מקלין מתעלה בקסמיה על
תוכן רדוד של מחזמר בינוני. קטעי כוריאוגרפיה
טובים. כמעט מבדר.

אגבגוניגני—וברינוגץ י.־ אוהביפ ב&וירבך
מי שהו א ת תקציבו באמצע ו אמר לבמאי :״ ב אן ת סיי ם
ויהי מ ה״ .משום בך, ה תוצ א ה שופעת נ קודו ת מעניינות,
ומורגשת בה ידו של אנטוניוני, אך חסר הגיבוש הרעיוני
של סרטיו ה קוד מי ם.

חו סרה שיגרה
שב א הב ה
ג׳ון ומרי (פאר, תל־אביב, אר-
צות-תברית) — גבר ואשה מ תעוררים
בבוקר ב מי ט ה כפולה.
הם הכירו ערב לפני כן, ההיכרו ת הובילה למצעים, והם
עדיין אינ ם יודעים זח א ת שמו של זו.
העיניים בוחנו ת ב סקרנו תאת בן־הזוג הנראה לראשונה
באור היום. הו א מעיף בה מבט של תרנגול שחצן, שהצליח
בתחבולותיו, ואילו הי א מודיע הלו :״ אני או מרת
לפעמים גם לא.״
המצלמ ה ממ שיכה לעקוב אחרי התפת חו ת הי ח סי ם בין
השניים במשך יו ם א חד ב חיי ה ם. הי א מדלגת א חו ר ה אל
תוך זברונותיחם, מפליגה עי מםב הזיו תי ה ם ורומזת למח שבות
ו הי סו סי ם שאינם מעיזים להביע בקול. בקיצור,
סיפור־אהבה פשוט, שיכול הי ה לגלוש בקלו ת רבה אל
הדפוסי ם ה הוליבודיי םהמתקת קי ם, לולא ב מ אי ושני
שחקנים, היודעים לעצור בדיוק על גבול הטע ם הטוב.
דאס טין הופמן, בד מו ת הרווק, חו שק בחברה נשית,
ועם זאת מפחד להילכד בהת חיי בו ת כלשהי. מי א ח פארו,
בנערה החו שבת במקביל, מפחד ת להסגיר א ת עצמה בדברים
מפורשים. ה שניים אינ םמשח קי ם תפקידים, אל א
נראים כאילו צ מחו ממ ש מתוכם, ואי־אפשר להפריד ביני הם
לד מויו ת שהם מגלמים. ו אילו הבמ אי, פיטר יי ט ס,

פארו ררזרפרזון: ישר גזהגתנר־נפש
לא זו בלבד שהשביל להתגבר על המיכ שול של צילום
סרט כימעט במלואו, בתוך או ת ה דירת״גג, אל א גם ידע
לפזר א ת העננים הוורודים, בכל פעם שהצטברו, במנה
מ ת אי מ ה של הומור.

הגוף המתולן
של ק ארול

חברו
של בלמוגדו
ז׳אן פיין מריאל.
גבה־קומה, קרח, משופם.
קול עמוק,
תנועות רחבות, מבט
משובב. עשרות
הצלחות בתפקידי־מישנה
קומיים.
לפני זמן לא רב
נראה בארץ בהגנב
המקסים, בדמות נ־ער־שעשועים
מזדקן
ומקריח, המתקשה
לפתות את בת־זוג־תו.
מריאל עלה על
דרך המלך. שני סרטים
לאחרונה —
תעלולי

תל-אביג, ארצות־הברית) — הו א
ביטוי לדרך בה רואה א מן אי רופי
אתאמ רי ק ה של ימינו.
מצד אחד, ס טודנ טי ם אשר קצו בחברה הקא פי ט לי ס טי ת
הנוכחית, רוצים לשנות או ת ה בבל מחיר, ומוכני ם אפילו
לצאת נגד מ שטרה שידה ת מיד על ה הד ק, בדי להגשים
אתש איפו תיה ם. מצד שני, עולם ה עס קי ם, סו אן, רועש,
נדחף על״ידי מפלצת. התר מי ת הענ קי ת הק רוי ה פרסומת.
אין ז ה סוד שאנטוניוני מי טיב לדבר בתמונות. הו א
מצלם א סיפ ת״ ס טודנ טי ם ב סי מון תיעודי, ו ה סצינ ה מקבלת
מ שמעות או תנ טי ת של יומן־חד שות. הו אמכסה רחוב
שלם בלוח פירסומת, עליו מצויירת ת מונ ה כפרית מלבבת,
בדי לגלות מ א חו רי הלוח בנייני תעשייה מפוייחי ם. הו א
מדגים פירסו מתל טלוויזי ה, בה ממל או ת בובות א ת תפ קידי
ה שחקנים, ו ה חיוכי םהפלאס טיי ם מדגישים א ת
הזיוף שבסיסמאות-מבירח מ תו קו ת מדבש. הי שימון הלבן
והקרח, שבו מתרח שת ה סצינה המרכזי ת בסרט, הו א
ניגוד חריף לכרך ה סו אן וגדו ש־האלימות, ואילו סצינת
האהבה בי שימון ז ה מדגי מהאת הה שתחררות ה מו חלטת
מן ה מו ס כ מו תוה מינ הגי ם של ה מי מסד המיו שן.
כל זאת בשפת תמונות. אול םמה שנוגע לפיתוח רעיי־נות
אל ה, הס רטמ קו ט ע ול או דוו ק א בכוונה, באילו חתך

כוכבים

מארי

אנטוניוני— זאני־יסקי(מוו,

(גת, אנגליה)

— המשוגעים מצילים את העולם מידי
הבריאים ברוחם, העומדים להמיט עליו
אסון. סמליות שקופה ופשטנית, צילום יפה
והמון כוכבים.

שלום לידיד

אמריקה נו ס ח
אנ טוניוני

בה יפה, כה מושחתת (חוד,
הל־אביב, אי טלי ה) — זכות ה קיו
ם של סרט זהמתבטאת בנכונותן
של שלוש גברות נכבדות להסי ר בל כ סו ת מגופן.
האחת הי א קארול בייקר, שהתמחתה כבר בעניין. הש ניי
ה הי א ריקה בלאנק, המראה רצון ללכת בעיקבותיה.
והשלישית הי א נערה כו שית ח טוב ה ואלמונית, הצריכה

מריאל

פרקציוניסט, הפכו
יותר מגאנגסטר
אותו לכוכב. ואם
לא די בכך, הפקיד
המחזאי זאן (בקט) אנוי בידיו את התפקיד
הראשי בהצגתו החדשה הדגים האדומים.
״אני הייתי תמיד בינוני,״ מספר מריאל
על עצמו, בהנאה רבה ,״תלמיד בינוני, קריירה
בינונית, פרסים בינוניים בקונסרבטוריון,
בקיצור, סמל הבינוניות, פרט לגובה, שהוא
הרבה למעלה מבינוני.״
לעומת חוות־דעת זו, זוכרים חבריו ללימודים
את מריאל, ואת חברו, בלמונדו,
כשני הליצנים, שעשו היסטוריה והשאירו
העולם הזה 1710

אבל מכיוון שאי-אפשר לצפות אף מצנזור אחד שיתן
ברכתו לסרט שיש בו שלוש נשים בשלבי״התפשטות שונים
ותו לא, ה חלי טו האחר אי ם לסרט כי רצוי למצוא חו ט
מקשר בין התערטלו תאחת לשנייה. לצורך ז ה, בחרו
בסיפור-מ תח-ואימים, מלווה ב אלי מו תובס טיו ת מיניו ת.
העלילה הבלשית שקופה לגמרי (גילוי פרט אחדמ מנ ה
עשוי ל מו ט ט או ת ה בליל) והצופה אינו תו ה ה בלל מה
ת הי ה ה תפני ת הבא ה, מאחרו הי א ידועה לו בבר. הו א
רק שואל א ת עצמו ב מה תפניות י היו עוד עד סוף הסרט.
צילומי הצבע מטו שט שים, הבימוי חס ר ד מיון או מ קו ריות,
ואפילו נוכחותו של ז׳אן לו אי טרינטיניאן, הנחשב
לשחקן רגיש בדרך־כלל, אינ ה חורגת מן חר מה הכללית.

צלקות רבות בקונסרבטוריון בו למדו.
סוס צוהל. הוא אינו מודאג מן ההצלחה
המאוחרת .״הצרה עם הצלחה מבוססת
אצל שחקנים, היא שאינה זזה מן הבסיס
שלה,״ הוא טוען. אסכולות מישחק?

בייגן ר בפנהרה.־ יפה ופושמז
אבל כל זח בעצם לא חשוב. בי כל מ ה שרצו להראו ת
בסרט זה הוא — גופה ה מ תו ק של קארול בייקר.

״אני מעדיף את בלמונדו על לי שטראסברג,
זה הרבה יותר מעניין ומשעשע.״ ואם תוהה
מישהו מדוע בחר במיקצועו, הוא מצטט את
בוגארט :״כשאתה מצליח בעסק הזה, אתה
יכול להרוויח יותר מגאנגסטר, ולהסתכן

פחות ממנו.״
וכדי להוכיח לעולם ומלואו שהוא מרוצה
מן המצב, נוהג מריאל בסוף כל הצגה של
הדגים האדומים, תחת לקוד קידה, לשעוט
ברגליו כסוס צוהל.

יש מקום?
מ טב ח צרפתי?

במדינה
(המשך מעמוד )29

יהודי, העולם הזה ,) 1707 היה בכך חידוש.
יחד עם זאת, אפשר היד. לראות בכך מקרה
יוצא דופן, תוצאת מישגה לא ברור.
השבוע התגלה כי לא היה זה המקרה
היחיד. לפחות מקרה נוסף דומה אירע —
ואף חמור יותר.
חטיפה בוינה. קריסטינה מאיסטר ובנה
אנטוני, אזרחים פולניים, קאתולים אדוקים,
ביקשו מממשלת פולין היתר־יציאה

למלכת היופי של ישראל, מוטית ציפוריו, ציפתה אפתעה נעימה, בביקורה
בביתן השוויצרי ביריד המזרח — שעון ״שיסו״ זהב, שהוענק לה על־ידי
מר ש. רוזנשקי, מנהל סוכנות ״שישו״ בישראל.

אם קריסטינה מאיסטר
במקום לבלגיה —

תעריפוו המנויים של

הו1ו * 0
17.12.69
לשנת 7חצי יונח
בלירות גל-רוס

ד מי המנוי בארץ

לכל ארצות תבל, בדאר רגיל

שאלות יסודיות הקובעות אם תשוב
מרוצה ורענן מחופשתך.
לפני צאתך לנופש, חסוך לעצמך
התלבשויות ושיחות חוץ, העזר באינפורמציה
ובנסיון של חב׳ ״קל״.
תוכל להזמין מקום לכל בית הבראה
ומלון בארץ, ללא כל תוספת.
שעותמשרד ,8.30—19.00 :ו־לנוחותך
תוכל להזמין אף באמצעות
הטלפון.
הבא מודעה זו ותקבל שי נאה.

ח ל -א בי ב

דדווב בודדו! 2 8
טלפון 2 22042

דמי המנוי לארצות חוץ בדאר אויר

לכל ארצות אירופה ואי ראן

ליפאן, ונצואלה, ארגנטינה וברזיל

160

חיש-קל ובהצלחה גטוחה

לאוסטרליה וניו־זילנד

176

(במשך שבועיים בלבד)

ל מק סיקו, פנמה

150

לארצות־הברית ולקנד ה
לאוגנדה, טנזני ה, א תיופי ה, גאנה, ניגריה, קני ה, ציילון,
חוף חטנחב, תאילנד

110

120

לדרוס־אפריקח, זמביה, רודזיה, גו אט מלה

140

תי־י! קצרנות
עברית ו/או אנגלית
ב״אולפן גרג״ (בד־קמא).
ת״א: גורדון 5טל 236209 .
י,ורם חדש יפתח ב־21.6.70

המשרד המרכז של
תזוזות העולם ־ נוח חוש
רחוב החשמונאים 90—88 תל־אביב
קומה א׳ ,חדר .5
מבוו פסיכולוגי

בהנהלת נתן רזניק
הרפית מתח ולמוד הפנוזח
טפול בחוטר בטחון
ותסביכים
ת־א, המלך ג׳ורג׳ ,44
בשעות .15.00—18.00 :
חיפה, טלפון .69300 :

טלפון מיספר . 2 6 5 8 3 6
המשרד פועל במועדים הבאים!
יום א׳ 14.00 :עד 22.00
יום ב׳! 9.00 עד 13.30
יום ג׳ 9.00 1עד 13.30
יום 14.00 2׳1עד 19.00
יום ה׳ 9.00 2עד 19.00 ,13.30 עד׳ .22.00
יום ו׳ 9.00 :עד 13.00

״קוקי את קרבו״
לגבר ה אקסקלוסיבי
רה׳ אבן גבירול 30
(בפסג),
(מול הכניסה לדיסקוטק עינבר)

בן אנטוני מאיסטר
— חטיפה לישראל

לישראל. הפעם נענו .״אבל בכלל לא חשבנו
לעלות לישראל,״ מסבירה כריסטינה .״אץ
לנו כל קשר אליה, עם כל הכבוד לעם היושב
בה. רצינו לצאת לבלגיה כדי שבני
יובל ללמוד שם, ולא היתד. לנו דרך
אחרת.״
עם היתר־יציאה בידם, עלו האם ובנה על
הרכבת לאוסטריה• בדרך אסף שוטר מכל
הנוסעים את היתרי־היציאה שלהם, הסביר
כי הם יוחזרו להם בוינה.
״אבל בוינה כבר חיכו לנו שלושה אנשי
הסוכנות,״ מספר אנטוני הממושקף ויפר,־
התואר ,״אחד מהם בשם עורך־דין בורן,
והודיע שעלינו להתכונן לטיסה לישראל.״
התחננו בפניהם. שני הפולנים הנדהמים
הסבירו לאנשי הסוכנות שהם לא
מתכוונים לנסוע לישראל, אלא לבלגיה, ואינם
יהודים כלל .״כשביקשנו להחזיר לנו
את המיסמכים שלנו, הם סירבו,״ מספרת
קריסטינה .״התחננו בפניהם, הסברנו שאנחנו
צריכים להגיע לבלגיה — לחינם.״
״פנינו לעזרת היג׳אס, אירגון סיוע לפליטים
הנמלטים מארצות הגוש הקומוניסטי,״
מספר אנטוני .״הם היו מוכנים לסייע בידינו
— אך ביקשו תעודות. ואלו — לא היו
לנו• אמי חזרה לסוכנות, התחננה שיקחו
רק אותה לישראל, ולי ירשו לנסוע לבלגיה.
אבל הם ענו לה שבישראל מעוניינים
דווקא בצעירים, לא בזקנים.״
״כשנסתיים תוקף היתר־היציאה שלנו —
נאלצנו בלית־ברידה לעלות לישראל,״ זועמת
קריסטינה .״דבר ראשון שעשינו בארץ —
ביקשנו מפולין העתקי המיסמכים שלנו, והם
הגיעו, כשבר,ם נאמר בפירוש שאנחנו
נוצרים, ושמעולם לא היינו רשומים כיהודים•
״אבל
מד, זה הועיל לנו? כלום. אנחנו
יושבים פד, בחולון, לא יכולים לחזור כי
אין לנו כסף, וסובלים, בארץ שהיא זרה
לנו, כי אין לנו שום קשר איתר, ועם
הבעיות שלה.״

המועמדות הסוניות

מלכה דינר

ך* המחשה כאימרות השפר שאתה
^ עשוי לשמוע מפיה של בת טיפשעשרה
בימינו, בתשובות שאתה מקבל מבתך בת
התשע, ובקללות שמביאה בת הארבע מהגן
— מלכה דינר היא חידוש מרענן.
המועמדת מספר 5לתחרות מלכת־המים
היא אמנם כבר בת 20 ונשואה מזה חצי
שנה — אבל מסוגלת עדיין להסמיק כשהיא
מקבלת מחמאה. שלא לדבר כשהיא שומעת
מילה גסה.
היא גם מתביישת ללכת לבדה לים או
לבריכה, כמו שאתם רואים אותה. ואם
בעלה שלמה, העובד באגד, לא יכול להצטרף
אליה, היא מדביקה לעצמה את אמה
— או נשארת בבית.
ילדה טובה כזו של אמא׳לה, בקיצור ככל שלא תאמינו שעדיין נשאר שריד
לגזע זה. אפילו לגשת לתחרות היא ביקשה
קודם רשות מהבעל.

ך* יא ילידת פולין, עלתה לארץ לפני
181 1שנה, גרה באשקלון. עיניים ירוקות,
ירוקות, שיער שחור 170 ,ס״מ. יפהפייה,
דוגמנית, דוברת צרפתית, אידיש;

מלכה היפהפיה לבושה
בבגד הים החדיש
של חברת גוטקס — ברברלה ההולם אותה.

בוברלה

ירוק ירוק

לוא היתה צריכה חברת הלנה רובינשטיין לבחור בדוגמנית, כדי
שזו תציג את מוצריה החדישים, לא היתה צריכה לחפש הרבה.
מלכה דינר היפהפיה עונה בהחלט על כל הדרישות הקפדניות והחמורות לתפקיד אשר כזה.

ה *1 1ן? מלכה ובעלה בכל תפארתה, כש־ו
ו ן | היא נעזרת במיטב מוצרי חילה.
היא משתמשת רק בתכשירי יופי משובחים.

עברית. וגם פולנית. תלמידת לאה פלטשר.
כיאות לילדה טובה כזו, היא אוהבת
בעיקר לקרוא ספרים. משם כנראה היא
רכשה את אהבתה לרומנטיקה, בעידן קשוח
זה. טיפוס רומנטי כזה לא פגשתם מימיכם.

כל מה שמייחד את מלכה דינר בעי־
\ 1קר היא העובדה שהיא נשואה. היא
המועמדת הראשונה לתחרות מלכת המים,
בכל השנים. המתייצבת לתחרות בסטאטוס
כזה. מדוע בעצם? לא יודעים. מעולם פשוט
לא התייצבה לפני כן מועמדת נשואה. אולם
התקדים שמלכה יצרה עורר בעיות
קצרות מאוד. בדיקה יסודית של התקנון
גילתה שנשואה איננה פסולה — ומלכה
התקבלה.
יותר קל מאשר ברבנות, אפילו.

711100

למצוא
אתת עשוי
בת-זוג אידי א לי ת הו דות
לחיפו שיו הש בוע.
ה מזלות חיוביים
עבורך, וכן כו חו תין
האישיים. השתדל ל-
ס!11
רשן תחיל האת רג-
21 במרס -
שותך, כי כל ה חיי ם
20 באפריל
לפניך. בעיות שהיו עד
כה בלתי״ברורות הולכות
ונעלמות. מסעו ת נוספים ומסעירים
נראים באופק. אל תזניח א ת ידידיך.

זהו שבוע אידיאלי.
אמנם תתקוף אותן עייפות
נדולה, אולם היא
מלא
בת־חלוף. אתה
סיפוק עצמי במישור
העיסקי. אתה עומד להגיע
לפיסגת ההצלחות.
אל תאבד את הראש
ואל תתבלבל. כסף בא
וכסף הולד, אל תנ־וזג
בחסכנות. בת־שור, הרבה מנוחה באוויר.
הצח — תביא לן את אותו אושר נכסף.

לכם בני מאזניים מחכה שבוע נעים
ביותר. צאו מתון הקליפה, והפסיקו לש מור
הכל בפנים. השבוע ייפתרו בעיות
רבות. ביחוד בשטח הכלכלי.
אלת האהבה מחזרת
אחרין, סוף־סוף
תמצאי את בן־זוגן. אל
תהססי. קבלי אותו כמו
שהוא. שתפי אותו בכל
חוויות,ין. אתה, בן
מאזניים, אל תרבה ב(
2בספטמבר - ואל יציאות מהבית
22 בא 1ק ט 1בר
תשתה משקאות חריפים.
הבריאות קודמת
לכל. מכתב מידיד נעורים שיגיע מרחוק
יפתור לן חידה שהטרידה אותן מזמן.

1זאזנייו[

אל תנעשי בקירות, ז ח לא יעזור לן.
א ת חושבת שעל-ידי פיטפוט, תמצאי-
חן בעיני הזול תזאת
טועה. ה ם יחשבו או תך
לסתם נודניקית
או תן.
ולא יעריכו
השתדלי ל תקן אתה טעות
— אחר ת תבי אי
להסתבכות. בת-
עקרב, המ שיכי לשמור
על די אט ת. עוד תוכלי
0לקבל תפקיד בסרט.

יש לןאת כל הנתו נים•
אל תרבי בנסיעות ארוכות. היזהרי
השבוע מתאונת־דרכים. ליבשי ירוס.

עקת

זהירות עוד לא הזי קה
לאיש, ולך ודאי
שלא תזיק. אפילו בדברים
בה ם נהגת בפ׳
111.1.11111111״
זיזות,
כדאי לך להת
חיל
להיזהר. א הב ה
!שנה תשוב ותפרח.
המשין בדרן בה התחלת לפני שבוע.
יזבל הי א רק זמנית.
:1 21 מאי
אל תהיה כפוי״טובה, ואל תהיה ספקן
20 ביוג>
נס ק או תו ה ת חל ת
מחכים לן ברוב הלפתוח
— עשוי לשטחים
הצלחה ועניין,
זאת רווחים. לך, תאו מ ה, כדאי לרכוש
אדם זר, ממנו לא ציזשבוע
א ת הדירה. הרבו במסעות.
פית לשום דבר, ישמח

תאומי0

אותן ויעזור לן בשטח
החברתי. צעדי לאט ובטוח.
מוטב שתקפיא
השבוע את התחום העסקי.
זהירות תנזנע > 41 נזזנ,ז.נ ^ ^
ממן הסתבכות שתוצי
אותיה עלולות להיות
לא נעימות ביותר. לבשי סגול. אל תלכי
בדרן הסלולה ותחפשי שינוי וגיוון בתיין.
קינז הפסיק להעמיד אותה
בניסיון! לכל דבר יש
גבול! היא לא בוגדת
בן, ואפילו לא חולמת
על כן. אתה סתם ממרר
לה את חייה. ואם
חמ שין, ז ח מאס עליה

זג ביוני -
20 ביולי
זצוא אחרת זה וובוע

בסופו של דבר והיא
תברח ממן. אל תחתוכל
שוב
שבקלות
במקומה. לן, סרטנית £מצפה
כסניון ״ גדולה.
הפתעה

שבוע אתה עומד ל-
יים בהצלחה מיבצע
ה תחל ת לפני כחי-
א תה שוב נכנס
זיים סדירים ו ת קי ן.
הכל י לן כשורה.
גישור הרומנטי אין
5שינוי, חכה להז-
גנות בה אתת תח-
החזק. שמור על
זרים טובים עם י די דן הטוב ביותר,
יופו של דבר אתה תצ טרן לעזרתו.
הלקוייה בריאותן
תלן ותשתפר. אבל אל
תאמץ את עצמן טרם
זמן. צפויים, לן ימים
קשים, חוסר־סיפוק ו־עבודה־קשה.
אולם אל עושת תתייאש, הזמן
את שלו. בשטח האינבא
1ג 1ס ט -
נ בספטמבר
טימי אתת חוזר לרומן
ישן. הראה לת יחס חם,
בי, ועזור לה. זח ישתלם לן בסופו
דבר — .בתולה לבשי כחול ולבן.

3(1111

עצות כיד ה.״רותי

משקל, ניתן להעלות 10ק״ג במשקל!!

יש לי מספר חזיות בעלות צבעים עליזים,״
כותבת לי ז.ר. מפרדס־כץ ,״הן במצב
טוב, מלבד הגומי מאחור, שאיבד את גמישותו.
אני יודעת שאפשר לקנות גומי אחר
כתחליף, אלא שהבעייה היא שכל סרטי
הגומי המוצעים למכירה הם בצבע שחור
או לבן, דבר שנראה זוועתי עם חזייה צבעונית.
״מצד
שני קשה להשליך את החזיות.
״יש לך אולי רעיונות?״

הי, את 60/70 ,מגליון 1708 שכיניתי
אותך בתואר, מי את?׳!
מדוע אינך שולחת אלי את שמך וכתובתך?
תא הדואר שד,ועדתי לך הוצף במכתבים
ועלה כבר על גדותיו.
מסתבר שרבים הם חובבי הצילום ש־מחבבים
אותך. אז אנא אל תאכזבי אותם.
כולם בבר מצפים בכליון עיניים למכתבי
תשובתך.

תשובה לא נורא. קני את הגומי המצוי
בשוק, שחור או לבן ורבע מטר מסרט
רחב בצבע הדרוש לך (את יכולה לגוון
צבעים).
תפרי את הגומי במקום, קפלי את הסרט
לשניים לרוחבו וצפי בעזרתו את הגומי.
ולבסוף, אני מניחה שידוע לן שלא הצבעוניות
האחורית של החזית היא שמעלה את
הצבע בפני־הגברים.

נם בארזים נפלה שלהבת
י.ח. מתל-אביב הוא בחור כארז, אולי
כמו שניים. לא רק שהחליט להתחיל ב־מיבצע
דיאטטי, הוא גם הואיל לפנות אלי
בקשר לכך:
״החלטתי ש־ 10ק״ג ממשקלי הם מיותרים.
לכן קניתי את כל מאכלי הדיאטה המומלצים
על־ידי יצרניהם ומבינות דבר.
״כל האריזות מראות נערות חטובות, ולעולם
לא גבר רזה וחטוב.
״האינך חושבת שתמונה של גבר סופגני
— ,לפני׳ ,ואיזה אפולו — ,אחרי׳ יעלו את

השבוע תזדק ק לעצבים חז קי ם בשטח
העבודה. הבוסים דורשים ממן מעל ה מצופה,
מבלי ל ה תח שב
ומבלי לתת תמו רה.
עשה כפי שהם
דורשים מ מן, זה יש תלם
לן בבוא הז מן.
גם א ם בת-זוגן מ תרעמת
מדי״פעם, אל
תראה זאת בשלילה,
ואל תחשוב שהיא מ21
בדצמבר ־
19 בינואר
מורמרת. ק שה לח,
הי א ז קו ק ה לעידוד
כ מון. אולם דע, הי א ממ שיכה לאהוב
או תן, ורק או תן. הי ה סלחני כלפיה.

כן, הוא כן בוגד בך. הוא מעוצבן עד
שגעון. לכן אל תוותרי השבוע, אחרת יה׳־*
הבא
ממש
יה החודש
גיהנום. עוד לא החמצת
את ההזדמנות וד
אחרונה, דה רק עניין
אל תראי
של סבלנות.
מדוכאת ואל תתנהגי בהססנות.
שטרי על עצמן.
הוא עוד יחזור על
תשמרי על
ברכיים. של ובסופו כבודן דבר הכל יסתדר על הצד
הטוב ביותר והבחוריחזור ויתפקח.
לא גבות גבוה.
השבוע כדאילהמר, אן

לכן שלחי את שמן וכתובתן!

ויהי כחצות הלילה
המכתב החבוב ביותר של השבוע :״ויה•
בחצות הלילה ויחרד האיש וילפת והנה
אשה שוכבת מרגלותיו בציטוט תנכי־אירוסי
זח פותחת 70/70 את מכתבה. וההמשך:

אני, רות, מוכנה כמו רות,
״לרדת הגורנה בעבור גבר עדין ועז —
כבועז.
״לא נחנתי בליטוש מסמא בחלונות דיזי•
נגוף
״אן רבו מסביבי מחזרי,..
״רק שחוטאת אני לעידן הרומנטיקה
״ומחפשת בחשאי את הגבר. המקורי
המתקרב לשנות השלושים.
״אחיין אליו בכל 20 אביבי.״
ענה לה, בועז!

לקראת קיץ אהד ש? כושר
קודם כל שתדעו לכם ש־ 71/70 הן שתי
חברות.
כיום הן עומדות בקצב הקדחתני ובעומס
המזעזע של התקופד, של־לקראת־בחינות־הבגרות,
מה שלא מונע מהן לדאוג ליום
המחרת וכבר להבטיח לעצמן חופש משגע
עד לפני גיוסן לצבא. הן כותבות:
״ובכן, אנחנו מעונינות להכיר מספר בנות
בגיל 18 בערך ובנים מבוגרים יותר. המטרה:
הקמת חברה קטנה וסגורה לפגישות
ובילויים משגעים ומשוגעים, בחופש הגדול.
״עדיפים בחורים עם רכב משום שהעיקר
הוא טיולים ופיקניקים. על הבחורים והבחורות,
כאחד, להיות אוהבי בילויים בדיסקוטקים
(מה? אלה כבר הגיעו לקריית־חיים?)
,בילויים בפיקניקים ובטיולים. להיות
עליזים, המוכנים לכל והעיר להיות חופשיים
מה שיותר בחופש הגדול. כן, גם אוהבי
שיחה, ומעט רציניים וש ...אילת תקרוץ
להם — הקיץ.״
מצידן אתם יכולים להיות עירוניים, בני
קיבוץ ואפילו ילידי מושב.
ואילו מצידי אני, אין אחריות לטיב הבילוי!!

כלום אשמה אני ש־ 72/70 נמקה בבדידותה?
והיא זועקת אלי לפרסם קריאתה הנואשת
בדחיפות???
קוראת? היא צועקת ממש:
״ספרי להם, לגברים שלך, אשר קוראים את
מדורן, כי אני נערה בת , 17 שזופה ותמ רה
אשר מחכה לאביך על הסוס הלבן ב־כליון
עיניים.
רצוי שאותו אביר יהיה חייל כבן ,20
גבוה, מושן וטוב לב. זה הכל.״
והיא עוד מעיזה לשאול :״האם זו דרישה
מזפרזת?״
בטחון

שנוע
הו א השבוע שלן, נ ת דגים. נצלי
כל רגע בו. אפילו שה
תיי ח ס לא הוא
א לין יפה — הו א
אוהב או תן והשבוע
הוא ישנת התנהגותו.
סכום כסף, אותו א ת
*333*33 שומרת, יעיק על כי סו.
ה ת חל קי בו עם
אדם הקרוב לן ביותר שהוא ז קו ק לו
מאוד בימי ם אלה. אל תתפתי לחמר
בכסף זה. א ת לא נוצרת לכן. אתה, דג,
עומד בפני החלטה גורלית. ואתהמהס
סומהסס. ה חל ט בן-אדם. החלט.

ס.או.ם.

60/70
כמות הקנייה הגברית? אחרי הכל, האם
גבר ורוצה לד,הפך לחתיכה של 60—90—60
כמצויר על גבי האריזה?״
תשובה 1ייתכן שהתמונות על העטיפה
אינן מתכוונות להיות דווקא ה״אתרי״ של
הדיאטה, הכוונה שלהם למשוך את תשומת
ליבם של ״הארזים״ שבחבורה עד כדי כן
שיגבירו את כוח הקנייה שלהם.
זח מה שנקרא, :לאכול הרבה דיאטה.,
ואז, אולי במקום להוריד 10ק״ג מה
קופידון

מסתבר
שאל־האהבה אינו אוהב את הללו
שעונדים את דיוקנן על צווארם, שכן אחרת
קשה להבין מדוע 73/70 מתהלך זה זמן
רב ללא עלמת־חן לצידו.
אם יש בידך להוכיח את ההפך, ניתנת
לך הזדמנות להכיר את צאצאו של אברהם
אבינו הנאמן לחוגי הבוהמה התל-אביבית,
כשבפיו הבטחה :״הנני פנוי בכל רגע
מ־ 1440 רגעי היממה.״
וכל זאת בשבילך, יפת המראה והנפש!

בעולם זה כבר נפוץ. לובשים בבוקר,
זורקים בערב. ומה איתר?
האם גם את תהיי מוכנה ללבוש

בתיה צור
לקיבוצניקים, לא בא בחשבון!

יהודית נ.
תלוי במחיה

תמר מאיר
לא סימפאטי

^ ם לשפוט לפי הנסיון המעט שכבר
נרכש בישראל — התשובה היא כנראה
חיובית, אסתר מירלס, בעלת חנות המתמחה
בלבני, חלוקי, סדיני ושמלות נייר, ברחוב
דיזינגוף בתל־אביב, ייבאה לאחרונה מיש־לוח
נסיוני של לבני נשים מנייר — והתל־אביביות
חטפו אותו כמו לחמניות טריות.
קנו תריסרים בבת־אחת, למרות המחיר הגבוה
יחסית 150—95 :אגורות לזוג תחתונים;
10ל״י לקומבניזון, שמלה וחלוק. ומאחר
שמבחינת המראה אין כל הבדל בין לבנים
אלו ללבנים מבד, כפי שניתן לראות מהתמונה
משמאל, בה לובשת הדוגמנית תח־תוני־נייר
— יש להניח שהישראליות שילמו
סכומים אלו עבור יתרונות אחרים.
מהם? האם באמת משהו כל־כך מיוחד
בתחתוני נייר? דעתן של הישראליות:
אומרת תמר מאיר ( )23 פקידה באיתני.־
אם :.״אני לא קונה דברים כאלה. זה פשוט
לא סימפטי*.
יוכבד לוזנובסקי ( )18 חיילת בצה״ל:
״אישית לא ניסיתי, אבל ראיתי במסיבה
פעם שנקרעה למישהי שימלה כזאת מנייר,

אהובה לוי
סקסי

ואי־אפשר היה לאחות את הקרע בשום אופן,
אני לא הייתי מסתכנת בזה. לוא היו
נקרעים התחתונים, מה היא היתד, עושה?״
שולמית ציטאט 20 סטודנטית :״הלואי
ורק אפשר היה לקנות אותם. הם מאוד
פרקטיים. אפילו גורמים לסקרנות, כשהם
מרשרשים.״
ליאורה מיטון 21״בשביל ילדים זה
בטח אידיאלי. חסל סדר כביסות.״
אהובה לוי 21 מזכירה :״זה נהדר,
ביחוד כשהם מקושטים. זה אפילו סקסי.״
מרטין אנה ,)25( ,אחות רחמניה :״זה
שימושי, נוח ונעים. כשהייתי בארה״ב,
השתמשתי דק בלבנים כאלה. זוג תחתונים
עולה בערך 20 אגורות.״
יהודית נ ,.שמינסטית :״זה נחמד מאוד.
תלוי רק במחיר.״
רבקה פרחי 24 עקרת־בית :״באמת —
יש דברים כאלה? לא שמעתי. תגידי איפה
אפשר לקנות את זה? זה צריך להיות
חלום.״
בתיה צור 24 קיבוצניקית :״בחיים שלי
אני לא אלבש את זה!״

ת שובה
מזכירות בחברת־ענק ניו־יורקית מ״את
יודעת, גיליתי שהבוס שלנו
מספרת האחת.
בטוחה?״ מתפלאה השנייה .״איך
שתי רכלות.
יהודי,״

גילית?״
״תסמכי עלי,״ משיבה הראשונה .״לא
מצצתי את זה מהאצבע.״
זין־
אחד הולך לטיפול אצל פסיכואנאליסט.
נשכב על הספה, מתחיל לדבר. נגמרת השעה׳
קם מהספה — ורואה שהוא לבדו
בחדר. הפסיכואנאליסט נעלם.
האיש התמה לובש את המעיל, יוצא החוצה•
למטה, בקפה הסמוך, הוא מגלה את
הרופא יושב ושותה קפה בניחותא.
״דוקטור,״ פונה אליו החולה .״מה זה
הסתלקת באמצע?״
״זה בסדר,״ מרגיע אותו הפסיכיאטר.
״השארתי את הטייפ־רקורדר פתוח, וכל מה
שאמרת הוקלט.״
למחרת חוזר החולה, נשכב על הספה,
מתחיל לדבר. אחרי רבע שעה הוא זורק
מבט לאחור — ומגלה שהרופא החרוץ שלו

שוב פעם איננו. הוא קם, יורד למטה ומוצא
את ההוא יושב כרגיל ליד ספל קפה.
״למה יצאת לפני שהשעה שלך נגמרה?״
שואל אותו הפסיכיאטר .״הלא אמרתי לך
שהטייפ־רקורדר שלי פתוח, וכל מה שאתה
אומר מוקלט.״
״זה בסדר, דוקטור,״ משיב לו החולה.
״הבאתי לשם היום גם את הטיים־רקורדר
שלי, והשארתי אותם לדבר ביניהם.״
* מדוע, בעצם, הרגלים רעים נדבקים
יותר מאשר הרגלים טובים?
כשאתח שומע מישהו אומר :״אם יש
דבר אחד בחיים שאני לא מסוגל לסבול״ —
אתה יכול להיות בטוח שיש מיליון דברים
שהוא לא יכול לסבול.
* אין זה שמראה שנות השלושים כל
כן מתאים דווקא לבנות העשרים?
* דבר טוב אחד, לפחות, יצא מפער הדורות:
אנשים מתלוננים כל כן הרבה על
בניהם, שאין להם זמן להתלונן על החותנת.

כותרת
שלח כותרת מתאימה לתמונה למטה, לשולחי הכותרות המוצלחות
כיותר יחולקו פרסי ספרים. את הכותרות יש לשלוח על־גכי גלויות
כלבד לת. ד ,136 .תל־אכיס, ולציין על הגלוייה :״תן כותרת״.
המועד האחרון למישלוח הכותרות הוא .15.6.70

חשבץ 0ו 7ו

לש>ר ה שלום
ב הי א חזו ת הנחל בבבל /
החלוצים נ אי ם להתנחל/ .
קובעים עונדו ת, יוצרים יישוב
של ספר /
יושבים אנחנו נ ני קעת שנער.
ה תקריו ת בנילוס נמשכות /
סין מזרי מה לשם יותר כוחות /
וצה״ל מתגבר על ה איבה /
עומד הו א לפני שעריה של מו סקבה.

זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל
סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים.
בעזרת פעולות הכפל, החיסור והחיבור,
עליך למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל.
את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות
בלבד לת.ד 136 .תל־אביב, ולציין על־גבי

כ ס-ני
ס ס -כ ס־

פזמון :
כי כל מ קו ם שנו דורכות רגליו
של צח״ל /
הוא כנר שלנו, לא נחזיר אפילו
שעל /
והמלכו ת — שלמה לעד /
אגו חוזרים גם לספרד.
לאפריקה המזרחי ת שטים /
כי שם ישבו עשרת השבטים /
ט הי טי, עיר ואם בישראל /
נשיג אליך בעזרת האל.
א ת הירח נשחרר גם־כן /
מפני שאנו צבא מגן/ .
נפוש קמעה לספור אתהמ תי ם /
אחר־כך נ לן לפוצץ בתים.

הגלויה: תשבץ .1710 הפתרון צרין להב
את כל התרגיל במיספרים. המועד האחרון

למישלוח הפתרון — .15.6.70
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס כספי
של 20ל״י ועוד 3פרסי ספרים.

טעות גשגי כיווגיס

פזמון :
כשכל השרות והדליו ת והריגות /
פוסעות לאט נתון שדירת
קזוארינות /
אנחנו לא נאמר עוד די /
עד שנגיע /
לשבתאי.

מוטי טל,

תל-אב-ב

חם נורא. מה יש בפריג׳ידר?
זה מזכיר לי. בעל בא הביתה לא בזמן
הרגיל. חשדן. האשה נבוכה, מסמיקה. כל
החיפושים נכשלים, אבל למטה, ליד הבית,
יושב בחור במכונית ספורט, מזיע ומתנגב.
הבעל לא מהסס, תופס עצבים ומשליך
עליו את הפריג׳ידר. מוות בטוח.
דפיקה בשמיים. בחור צעיר נכנס ומדוזח:
״אני יושב לי בשקט במכונית, ופתאום טס
לי פריג׳ידר על הראש. לכן אני כאן.״
דפיקה בשמיים. נכנס גבר :״חשדתי באשתי,
חיפשתי את הממזר ולבסוף זרקתי
עליו את הפריג׳ידר. אבל הלב שלי לא
החזיק מעמד, והנה אני כאן.״
דפיקה מהססת בשמיים. נכנס צעיר לא
לבוש :״אני יושב לי בתוך הפריג׳ידר —״

המיפלצות ש7י
אני יושבת השבוע אחרי הצהריים אצל
השכנה ותופסת קצת שלווה איחה ועם
עוד כמה חברות. אנחנו מרכלות להנאתנו,
כשפתאום אומרת לי דליה, שהבת שלה

יפה. וכשיצאנו לטיול, הוא סחב על האופניים
שלו את כל התיקים של כולם. ותמיד
כשמישהו חולה הוא מוכן ללכת להביא
לו שיעורים. אבל כשהוא חולה, אף אחד

נתאש יש לי למד״ווניקית בנית

״תשנזנני גוה שאני *מזר 2־ך :
הנו כבר וננזנוינו נזשהוייי

נאווה לומדת בכיתה ו׳ יחד עם רוני
שלי:
״ניצה, הבת שלי מספרת לי שלבת שלן
יש רומן חדש, עם נחום?״
אני פותחת זוג עיניים — לא ידעתי
מכלום. עד היום ידעתי שהאהוב הגדול
של רוני הוא פליקס, ילד שבא לכיתה
שלהם לפני כמה חודשים, עולה חדש
מצרפת. מה פתאום נחום?

נחום פתאום התחלתי להרגיש משונה.
נחום הוא ילד נחמד, בכיתה של
רוני, אבל מסנן גדול: משהו בתגובות
המוטוריות שלו לקוי, והתנועות שלו קצת
משונות. הוא נורמלי בהחלט, אבל הילדים
בכיתה מתייחמים אליו כאל חריג.
רוני שלי — ורומן עם נחום?
״נו, בתי, כבר כותבים בכל העיתונים
על הרומן שלך עם נחום,״ אני מעירה
לילדה, בבדיחות הדעת כביכול — אוי
ואבוי לבדיחות הדעת — בהזדמנות הראשונה,
שבאה לידינו עוד באותו ערב.

בתי מכניסה בי מבט מרחם ממרומי
כמעט־תריסר־שנותיה :״אמא, מי כבר עבד
עליך?״ היא מנענעת ראשה בנזיפה .״איות
רומן על הראש שלך. זה בסך הכל שנמאס
לי אין שכל הכיתה מתייחסת אליו, אפילו
הוועד הפצ׳לוחים האלו.
״הוא בסך הכל ילד נורא נחמד. נכון
שאם מסתכלים עליו מהצד של השינאה,
אז אפשר להגיד שהוא טמבל. אבל אם
מסתכלים עליו רגיל, אז הוא בסדר גמור.
אבל בגלל שהוא נזה משונה קצת, לא
רוצים אותו.
״מה יש, לא יכולים לתת לו צבעים
בכיתה אם חסר לו?

לא רוצה להביא לו. ובשעשינו ליל שישי
אצלו בבית, אנוא שלו כל־כן השתדלה,
והכינה לנו הכל כל־כך יפה, ואכלנו ושתינו
וישבנו בכורסאות, ויצא ערב באמת
מוצלח.
״ביהוד התרגזתי ביום העצמאות. כשרקד־נו
בכיכר העירייה, אף אחד לא רצה
לתת לו יד בשרשרת ולתת לו לדפוק
בפטיש, כי לא היה לו כסף לקנות. מה
יש, למה הם כאלה חזירים?״
,׳אז מאותו יום החלטתי שאני לוקחת
אותו תחת חסותי, ובאמת אני דואגת לו
ושומרת מליו, וכולם יכולים לנשק לי.״
נישקתי לה, במצח. אני לא בטוחה שהיא
הבינה למה.

הבלה של דויד בן־גוריון

״בהחחרו־ו

כשהודיע דויד בן־גוריון לפני איז ה שבועיים על פרישתו
מהכנשת, ה ת חי לו מייד מ אחורי הקלעים התלח שויות
על ל מה הו א עשה א ת זה. בין שאר דברי הפרשנות הפיק-
חיים, הי ת ה גם שמועה אחת שעשתה לה כנפיים במ הי רות
בכל הארץ.
״חפש א ת הא שה ״,אמרה או ת ה שמועה. עי תונאי ם יודעי-
סוד, עסקנים מפלגתיים ואנשי חברה ידעו ללחוש כי מ אחורי
ה חל ט ת הפרישה של הז קן עמדה אשה. מי הי א אשה מי ט תו-
רית זו, שהסעירה א ת רוחות ה ח״ כי ם ז
״זו הא שה ה מ טפל ת בדויד בן־גוריוו מאז מו ת ה של פולה,״
ידעו הרכלנים לספר .״ הי א דואגת לו ו מטפל ת בו, ולאחרונה
ביג׳יהח לי ט לשאת או ת ה לא שה.״
למרות שזה הי ה קצ ת מוזר, שבגיל 83 ישא ביג׳י אשה
שנייה, נ קל ט ה השמועה. כי ב מדינ ה שלנו השמועות הפכו
למטבע עוברת לסוחר. אין אבסורד שאינו נקנה.
בגלל זה, כשערך ביג׳י השבוע הופעה פומבית באוניברסיט ת
תל־אביב, חיכו רבים בסקרנות כדי לראות א ם תתלוו ה אליו
אשתו מה שמועות. המתח גבר והלך כאשר בן־גוריון איחר
להרצאה בכחצי שעה. הו א הגיע לבסוף במכונית״שרד, מלווה
שומרי־ראש. כאשר הוא יצא מ ה מכוני ת, לא יאומן הי ת ה
לצידו באמת אשה.
הא שה הי ת ה זקופ ת גו, כסופת שיער, ולבשה שימלח ירוקה.
הי א נראתה ככה בשנות ה־ 40 שלה. ה ה תלח שויו ת באולם
החלו.
״זו הי זו, א מר תי לכם לא התאפקה אשת״חברה תל-
אביבית, שהגיעה במיוחד בגלל ז ה להרצאה.
״ מי הי א 1מי הי א זקפו הצופים א ת ראשיהם בסק רנות,
כ שהא שה התיי שבה בשורה הרא שונה, נעצה בזקן מבטי
הערצה כשעלה על הבמה.
א ת הת שובה נתנו מעריציו של בו־גוריון. הא שה היתרו
מוכרת להם. הי ת ה זו גאולה בן־אליעזר, בתו של דויד
בן-גוריון.
ומה בקשר לאשה ה מ טפל ת בבן-גוריון, שלפי ה שמועה נשא
או תהלאשה!
מקורביו של בן״גוריון צ ח קו :״ל א הי ת ה ולא נבראה.״

התביישנו לנגוע
אחד רשנ״י
״תנו לי סיגריה או שאני משתגעת. אתם
שומעים, תנו לי כבר סיגריה.״ תבעה השבוע,
לאחר בכורת שיער, מרגלית
אנקורי, כוכבת המחזמר, מחבריה.
רק אחרי. שהביאו לה את הסיגריה, והיא

מרגלית אנקורי
נשפה את העשן הגואל עמוק לתוך ריאותיה,
היא נרגעה מספיק כדי להעניק ל־

אמתכם הקטנה את הראיון הבא :
מאז שהתחילו החזרות, התחלתי להרגיש,
וכל שאר השחקנים גם כן, שאנחנו
יורקים עכשיו על הטקס הרגיל. מאז ה־חבר׳ה
נפגשים, עושים אהבה חופשית, וסתם
מסתלקים אחרי זה. עד שלא הגיעו
השחקנים הזרים, זה לא היה כלום. אבל
מאז שהם באו, זה נהיה כל־כך טיבעי.
בהתחלה התביישנו לנגוע בתחת ובאבר־המין
אחד לשני. אבל לאט־לאט זה נהיה
משהו רגיל, ועכשיו נגמרו לי כל המעצורים
בקשר עם ההצגה.
בהצגת הבכורה במוצאי־שבת השבוע לא

התפשטתי בסצינת־העירום הכללית. חוץ
ממני כנראה שכולם התפשטו. אני מתפשטת
בראש, אבל מבחינה מעשית אני לא יכולה.
אבל אם הייתי מופיעה בחו״ל — הייתי
מתפשטת בקלות.
כשעישנתי בזמן החזרות, איבדתי בגלל
זה באמצע את הקול ולא יכולתי להמשיך
לשיר. אבל עכשיו כבר התפרקתי לגמרי.
למרות זאת החלטתי בבכורה לא לעשן,
ובאמת הקול שלי היה טוב.
חבר׳ה, תנו עוד סיגריה, בחייכם.

כן־גוריון והאשה

חגי הס נת ו ״נעות ישוא?״

ב־ 16 ליוני תתקיים בהיכל־התרבות ב־תל־אביב
תחרות נערת־ישראל, שהיא מעין
המשך לתחרות מלכת היופי. והמועמדת
שתזכה בתואר היא, לפי מיטב חוות־דעתי
המיקצועית, חכה פרי, פרידמן לשעבר,

שזופה
גם בשדיים

פרנסואז

אני מסופקת אם כשיצאנו למלחנזת ששת־הימים
כזי לפרוץ את מיצרי טיראן, חשבנו
גם פל השדיים של פרנ סו אז. אבל זהו
בדיוק מה שקרה: בגלל שהמיצרים פתוחים,
השדיים של פרנסואז שזופים עכשיו.
פרנסואז, כפי שוודאי כבר אינכם זוכרים,
היתח אשתו המדומה של המיסעדן והצנחן
לשעבר משה ינוקא, שמילאה את תפקיד
הכלה בנישואין המדומים שהוא ערך לרגל
מתיחת האחד באפריל השנה.
פרנסואז עבדה אז כמלצרית אצל מאנדי׳ם,
ולפני כמה זמן קיבלה עבודה בכפר־הנופש
החדש בשארם־א־שייך.
זאת אומרת, רק הבטיחו לה עבודה. כמארחת.
אבל לפרנסואז הספיקה ההבטחה.
היא עזבה את הארץ הבטוחה, ירדה למיד-
בר, לארץ המובטחת, בעיקבות לוחמי צה״ל.
באיחור של שלוש שנים, אבל בכל זאת.
רק שכשהיא הגיעה לכפר, היא גילתה
שבינתיים עדיין אין את מי לארח. אז במקום
מארחת היא עובדת כמציעת־מיטות.
והבשורה החשובה ביותר שהיה לה לבשר
לי מהנקודה הדרומית ביותר של ישראל
היא, שהיא דואגת לשזף את גופה בצורה
אחידה. את כל גופה. וליתר ביטחון —
אולי לא הבנתי את הרמזים — היא מוסיפה
ו ״גם את השדיים.״
בשביל זה באמת היה צריך לכבוש את
המיצרים.

דוגמנית מצליחה שנבחרה השנה כמלכת
הצעדה של העולם הזה, כשהיא גוברת בלי
בעיות על כל מתחרותיה.
לחני, צברית יפהפייה, יש 172ס״מ51 ,
קילו, שיער חום ועיניים חומות. כאשר היא
תיבחר, לא יוכל קהל הצופים שלא לערוך
השתאה בינה לבין מלכת־היופי — ולהגיע
למסקנה המפתיעה שנערת־ישראל עולה במעלותיה
על מלכת היופי שנבחרה לפני
שבועות מספר.
הסיבה לזה היא — כן, זה בכלל לא
מיקרה, יש לזה סיבה — הסיבה לזה היא,

חני פרי
שאחרי תחרות מלכת היופי הגיעו מארגני
התחרות למסקנה שעם כזו רמה של מועמדות,
יותר טוב לבטל בכלל את תחרות
נערת ישראל. אז הם ערכו מיבצע רציני,
גייסו חתיכות בעלות רמה לתחרות זו, ובראשן
את חני.
אז עכשיו באמת יראו תוצאות.

* 7די ת 1 0 1 3 1נרי * 4
מחצית ־.סיעה היתה משותקת -המחצית השניה הסעירה את הכנסת
הפרלמנט הוא מקום שמדברים בו. מכאן שמו (״פארלארה״ — לדבר) .היחידה
הבסיסית בכנסת היא, קול״.
השבוע נאלם אחד משני הקולות של סיעתנו. אורי אבנרי היה זקוק לניתוח, שבעיק־בותיו
נאסר עליו כל דיבור לעשרה ימים. הסיבה: גידול לא־ממאיר (פוליס) שצמח על אחד
ממיתרי־הקול שלו, בימי המאמץ הקשה של מערכת־הבחירות, ושגרם מאז לצרידות מתמדת.
(אמרי עצמו מייחס את העניין ל״שיירת השלום״ ביישובי הערבים במשולש, ערב הבחירות,
כשעמד במשך יום שלם בתחרות־צעקות בלתי־פוסקת עם מפריעים של רק״ח).
ביום השני בשבוע שעבר, ערב הניתוח, עוד נאם אבנרי על משרד־הדתות. למחרת היום
עבר תפקיד הדובר הבילעדי של הסיעה לידיו — או לפיו — של שלום כהן.

כאחד הימים הראשונים של הכנסת השישית נערך בה מה שנקרא אז, בפי
העיתונים ,״פסטיבל אורי אמרי״.
באותו יום, באופן מיקרי, היה סדר־היום ערוך כך שאבנרי עלה וירד כימעט ללא־הפסק
מדוכן הנואמים, כשהצעות־חוקים פרטיות והודעות של סיעתנו באו בזו־אחר־זו.
השבוע ראתה הכנסת מעין ״פסטיבל שלום כהן״ .זה היה ביום הרביעי.
ביום השלישי, בשעה שאבנרי עבר את הניתוח, נאם שלום כהן רק פעמיים — שני
נאומים משפטיים מיקצועיים, על־פי החומר שהוכן על־ידי אמנון זכרוני. האחד נגע לחוק־החוזים,
השני להתנגדות סיעתנו להחלת חוק־הרציפות על הצעות־חוקים שונות.

הפסטיבל האמיתי בא למחרת היום.
תחילה ענה השר מנחם בגין לשאילתה שלנו. תשובתו גרמה לסערה כללית בכנסת,
להתנגשויות חוזרות בינו ובין שלום כהן, לשאלה נוספת של שלום כהן, ולבסוף להודעה
אישית של שלום כהן.
אחרי פתיחה זו, העלה שלום כהן את הצעתנו הדחופה לסדר־היום בעניין תנאי־העבודה
של המורים התיכוניים. הוא גולל את המשבר העמוק בהוראה התיכונית, שבאה בעיקבות
השכר הירוד של המורים. תוך כדי כך התנגש כמה פעמים עם השר יגאל אלון, שניסה
(ברוח טובה) לסכסך בין שלום כהן ובין אורי אבנרי. בהצבעה היתד, סיעתנו היחידה
שתמכה במורים התיכוניים( .דובר הרשימה הממלכתית, שהציע להעביר את הצעתנו לוועדה,
תקף את המורים בחריפות).
אך הספיק שלום כהן לרדת מן הדוכן, עלה עליו שוב — הפעם כדי להביע את הסתייגות
סיעתנו מהצעה־לסדר־היום של שמואל תמיר, איש הסיפוח, שהציע ״הצעת שלום״ ישראלית
ללבנון — כמסווה לכיבוש לבנון בידי צה״ל. גם נאומו זה של שלום כהן היה מלוזה
סערות, השמצות וקריאות־גנאי מספסלי ארץ־ישראל השלמה.

מסתבר שאפילו כאשר מחצית סיעתנו משותקת זמנית, ממלאה המחצית השנייה את
תפקיד האופוזיציה העיקרית בכנסת — הן מבחינת האלטרנטיבה הרעיונית, הן מבחינת
הפעילות הפרלמנטרית.

שאילתה של שלום כהו גרמה לסערה
וקירבה את סוף ״ממשלת הליכוד״

מהומה סביב בנין
מנחם בגין עצמו מכריז על כך לאחרונה
בכל הזדמנות: תנועת העולם הזה — כוח
חדש היא העומדת בראש הפועלים לפירוק
ממשלת הליכוד.
ואכן, בכך אנו רואים בשעה זו את חובתנו
העיקרית כלפי המדינה והשלום. אורי
אבנרי הכריז על כך רשמית לפני שבוע,
בנאום מטעם סיעתנו בוויכוח המדיני: לפרק
את ממשלת הליכוד, שהפכה מכשול לשלום,
ולהמשיל במקומה ממשלה המבוססת
על הרוב היציב בעם ובכנסת, הרוצה שלום
בלי שטחים.
סיעתנו הקטנה אינה יכולה, כמובן, להפיל
ממשלה. אבל היא יכולה לדרבן תהליכים,
להתסיס את הציבור ואת שוחרי-
השלום שבתוך המערך, לחשוף את הסכנות
הנוראות הכרוכות בהמשך קיום ממשלת
גולדה־בגין.

כאחד מחלקי פעילות ענפה זו הגשנו
שאילתה לשר מנחם בגין, ובו שאלנוהו
לגבי הודעתו שגח״ל יפרוש מן הממשלה
אם יוחלט על ויתורים. בגין, שחש כי
פעולתנו מתחילה לחלחל בתוך המערך ולגבש
דעת־קהל חדשה, התייצב מולה במלוא
שיעור קומתו. לכן החליט להפוך את השאילתה
הקצרה של שלום כהן עילה לנשיאת
נאום ארוך מעל הדוכן.
זה היה מצויין. כי תוך כדי כך חשף
בגין עצמו את השקר היסודי המונח בייסודה
של ממשלה זו, המתיימרת לפעול למען
השלום. הוא הוכיח כי ממשלה זו כולה
עומדת למעשה על הבסיס של ״אף שעל
אדמה״ ,וכי כל חבריה תובעים סיפוח-
שטחים. הוא הפך לצחוק את ״מיתקפת
השלום״ המדומה של גולדה מאיר שבוע
לפני כן, שבאה לשכנע את הציבור בארץ
שהממשלה באמת עושה את הכל למען
השלום.
אין פלא, איפוא, שדבריו עוררו רוגז
גובר והולך בספסלי המערך, וקריאות־הבי־ניים
התחילו לעוף בין המערך וגח״ל, מעל

לראש סיעתנו (היושבת עתה באמצע האולם)
.היתד, זאת ההתנגשות החמורה ביותר
בין שותפי הקואליציה מזה שלוש
שנים. רק חלק קטן מכל זה נרשם בפרוטוקול,
כלהלן:

היו״ר מרדכי זר: שאלת נוסכת ל-
חבר־הכנסת שלום כהן.
שלום כהן: אני מודה לשר על תשו־בתו
הבלתי־שגרתית
ישראל קרגמן: מה השאילתה בכלל?
היי״ר

מר דכי

זכותו של חבר ־

כנסת, לשאול. אין בתקנון של הכנסת סעיף
המגביל את השר באורך תשובתו.
ישראל קרגמן: סעיף 7ג,
היו״ר •מרדכי זר: חבר־הכנסת קר-
גמן, אין בתקנון סעיף המגביל את אורך
תשובתו של השר לשאילתה.
א. אנקוריץ לא נקלט).
ישראל ישעיהו־שרעבי ל א

נקלט)•
ישראל קרגמן :״חבר־הכנסת רשאי
לפנות לשר בשאילתה על עניין עובדתי שבתחום
תפקידיו של השר הנשאל״ .על איזה
משרד ממונה השר מנחם בגין שהוא עונה?
אסתר רזיאל־נאור: תשאל את
ראש־הממשלה, והיא תסביר לך. איך אבא
אבן הרשה עצמו?
ישראל קרגמן: בנאומים בחוץ!
אסתר רזיאלינאור: השר אבן יכול
לתקוף שר אחר בכנסת? למה לא דרשת
מהשר אבן שיחזור בו? למה מותר לשר־החוץ
לתקוף שר אחר? (הכוונה להתקפת
אבן על עזר וייצמן בתשובה לשאילתה לפני
שבוע).
ישראל קרגמן: השאילתה אינה כדין.
היו״ר מרדכי זר: חברת־הכנסת
אסתר רזיאל־נאור, מה ההתרגשות הזאת?
אני חושב, חבר־הכנסת קרגמן, שאתה לא
צודק. היושב־ראש הכיר בשאילתה של חבר-
הכנסת שלום כהן.
אסתר רזיאל־נאור: תגיש ערעור
לוועדת־הכנסוק!

ישראל קרגמן

:זה לא בהתאם לתק
נון!
היו
״ רמרד כי ז ר: חבר־הכנסת שלום
כהן שאל את השר בגין, אם הממשלה תחליט
החלטה מסויימת, האס גח״ל יפרוש
ממנה. היושב־ראש הכיר בשאילתה, והשר
בגין ענה את ״האני מאמין״ של גח״ל.
ישראל ישן ןיהו־שרעבי: גם השאלה
הנוספת היא בניגוד לתקנון. אם אין
לו זכות להגיש שאילתה, אין זכות לשאלה
1ך.ין ן*
נוספת.
היו״ר מרדכי זר: כל השאלות ה־אחרות
הן מיותרות. כל ההתרגשות היא
מיותרת. ואס נעשה משהו שלא כשורה —
אני מבקש את יושב־ראש ועדת־הכנסת להביא
זאת לוועדת־הכנסוז.
ישראל ישעיהדשדעכי: זה בניגוד
לתקנון!
היי״ר מרדכי זר: אני מבקש להפנות
זאת ליושב־ראש הכנסת. שאלה נוספת
לחבר־הכנסת שלום כהן.
ישראל ישעיהו־שרעכי: גם ההשאלה
הנוספת היא בניגוד לתקנון, אס
אין לשר בגין זכות להשיב.
היו״ר מרדכי זר: אתה בעצמן היית
סגן היושב־ראש. אני מבקש ממן להפסיק
זאת, בבקשה.
שלום כהן: אני רוצה שוב להודות)
לשר על תשובתו הבלתי־שגרתית, שבאמצעותה
הכניס לפרוטוקול לא רק את ״האני
מאמין״ שלו, אלא גס את דברי השר אבן
שהוא מתנגד להם.
השר מנחם כגין: אינני שומע את
דברי חבר־הכנסת שלום כהן. אני מבקש
ממנו לשבת.
שלום כהן: לפי התקנון, עלי לעמוד.
אליעזר שוסטק: תכופף את. הראש.
השר מנחם כנין: אל תקבל את העצה
הזאת. לעולם אל תכופף את הראש!
שלום כהן: אני מודה לשר על העצה
הזאת.

השאלה הנוספת היא זו: אדוני השר, לאור
תשובתו — אם כתנאי לחוזה־שלום
של אמת תחליט הממשלה על נסיגה כלשהי,
נאמר, לפי תוכנית השר אלון; האם אז
תראה עצמה גח״ל סחוייבת לפרוש מהממשלה?
השר
מנחם בגין: אני מבקש להשיב
לשאלה הנוספת, אך לפני שאשיב עליה
אני בהחלט לא רק זכאי, אלא חייב להגיב
על קריאות־הביניים של חברי־הכנסת:
אני יושב בפרלמנט הזה למעלה מ־20
שנה, ויש לי נסיון פרלמנטרי. אני רוצח
לקבוע שכאשר יושב־ראש הכנסת מעביר
לחבר־ממשלה, שאילתה, הרי הוא מצווה עליו
להשיב עליה, והסעיף מן התקנון אשר
הוקרא על־ידי חבר־הכנסת קרגמן בהתרגשות
כזאת, כלל איננו רלוונטי.
.זה נכון שאינני ממונה על משרד, אבל
השאלה היתה מופנית אלי כחבר־ממשלה.
השאלה היתה בזו הלשון: נמסר שכן וכך
הכרזת; אני, חבר־הכנסת שלום כהן, רוצת
לדעת אס זה כך. יושב־ראש הכנסת, הממונה
על כולנו, תבע ממני להשיב לשאלה
הזאת, והראיה — הוא העביר אלי את
השאילתה.
ולכן, מתון מילוי חובתי הפרלמנטרית,
השיבותי, ואם החשובה נראתה לחבר־הכנסת
קרגמן ארוכה מדי, אני מצטער על רוגזו.
ישראל קרגמן: צריך למנוע אי-
הבנות
השר מנחם כנין: קראו לי קריאות־ביניים.
אני עומד על הבמה. זכותי להשיב.
אתה יודע שאני מחבב קריאות־בינייט, אבל
יש איזה גבול. אני צריך להשיב.
רציתי לקבוע את העובדות האלה: נשאלתי,
יושב־ראש הכנסת ציווה עלי להשיב,
והשיבותי כמיטב הבנתי ויכולתי. הנאום
שנשאתי במועצת תנועת״חחירות נמשך שעתיים.
כאן דיברתי חמש־עשרה דקות, בערך.
זהו החלק השמיני. התשובה היתה פחות
או יותר ממצה.
מר כהן הנכבד, שאלת לתנאים של חוזה־שלום.
אתה צריך, קודם כל, להשיב בפנורי
לעצמן: אתה בעד קווי , 1967 או לאו? אני
לא מבקש עכשיו תשובה. אני מבין ש־רשימתן
מצדדת בשיבה לקווי ה־ 4ביוני
, 1967 וזה נכון שעל־פי דרישת אוייבינו
זהו התנאי, לא לחוזודשלום, אלא להסדר
הקרוי ״פתרון פוליטי״ ,ולהכרזת על הפסקת
הלוחמות. זהו התנאי. הם קובעים
כי גם מי שטוען להחלת המשפט והריבונות
של המדינה על שטח כלשהו, המינימלי
ביותר, מעבר לקמי יוני , 1967 לעולם לא
יעשו איתו שלום.
לכן צריכה מפ״ם לדעת תוכנית־השלום
שלה חוסמת את הדרן לשלום מבחינת
עמדת הערבים. אפילו ד״ר סנה, הטוען
ל א יחזרו עוד לקווי , 1967 כביכול חו־
,סם את הדרן לשלום. זוהי כיום המציאות.

עבדול עזיז זועכי:

התוכנית שלן

תביא לשלום.
השר מנחם בגין: אני השיבותי על
כך, ואתה יודע את עמדתנו. כאדם אינטליגנטי
ודאי קראת את המצע שלנו. אני
לא בטוח שהצבעת בעד גח״ל. אז \ש לנו
חילוקי־דעות.
אני רוצח לומר עוד משהו לחבר־הכנסת,
בהן: חילוקי־הדגעת האלה הם ידועים ו־מפורסמים,
אבל אתה בין אלה השואפים
לפרק את ממשלת הליכוד הלאומי. היות
ואתה עורך העולם הזה, אני רוצה להבטיח

לך, שאם תפורק ממשלת הליכוד הלאומי
— עדיין לא תהיה לך זכות לעולם הבא.
^ זל הצלחנו, איפוא, לחשוף את הניגודים
העמוקים בין שותפי ״הליכוד הלאומי״,
ולהוכיח לאנשי המערך כי יושב בממשלה
גוש אשר מנוי וגמור עימו לפוצץ^ם את
היוזמה הקטנה ביותר לשלום, שפירושו
ויוויר על שטח כלשהו בין קונייטרה לקני י טרה.
אבל בזה לא נסתיים העניין. בסוף היום
מסר שלום כהן הודעה אישית, בתגובה

על הערה של השר בגין שלא נרשמה בפרוטוקול,
ועל הערה שניה שנרשמה:
שלום בהן: בתשובתו היום לשאילתה
שלי, פנה השר מנחם בגין אל עמיתיו
וביקשם לאפשר לי פעם אחת להיות אדיב.
כן הודיעני השר מנחם בגין, כי למרות
היותי עורן העולם הזה, וגס למרות עמד
דמי, השוללת קיומה של ממשלח. .מליכנד
הלאומי, אין כל ערובה למקומי בעולם
הבא.
לצערי היו אלו הערות שלא מן העניין,

ומצאתי לנכון להגיב עליהן, ולהביא לידיעת
הכנסת ולידיעת מר בגין, את הדברים
הבאים:
(א) מאז כניסתי לבית זה, אני משתדל
לנהוג באדיבות כלפי עמיתי, חברי־הכנסת,
למרות זה שלצערי לא חונכתי על ברכי
האדיבות הקלאסית, הג׳נטלמניות המבריקה,
שלח זכה חבר־הכנסת בגין.
(.ב) אינני יודע את מקומי בעולם הבא,
כשם שגס שרי הממשלה וחברי־הכנסת האחרים,
ובכללם כמובן מר בגין — אינם
יודעים מקומם שם.

״זו שערורייה שאין כמוה בתולדות הכנסת פרשת הגיור הרפורמי

על קוצו של יהוד

הנאום האחרון של אורי אבנרי, ערב
ניתוחו, נגע לגיור הרפורמי. אחרי שקבע
כי לא אנחנו פתחנו במאבק זה בימים
אלה, אלא שהעסקנים הדתיים הם שכפו
אותו עלינו, קבע אבנרי:
אודי אבנרי זוהי שערוריה שאיני
יודע אם יש לה דוגמה בכל תולדות
הכנסת. מבחינת הציניות שבדבר, מבחינת
סטירת־הלחי לכל הליך דמוקרטי תקין, זהו
דבר שכמעט אין לו תקדים.
לפני מיספר חודשים בלבד התווכחנו על
החוק ״מיהו יהודי״ .החוק הונח לפני הנדרשה
להצביע עליו על־כנסת,
והכנסת
סמך דברים מפורשים, חד־משמעיים, שנאמרו
לה על דעת הממשלה. והנה, כעבור
מיספר שבועות בלבד, מפרה הממשלה
את דבריה והופכת אותם לשקר.
אני רוצה לקרוא בפני הכנסת את המשפטים
הרלוונטיים שנאמרו בדיון זה.
דברי שר המשפטים, יעקב שמשון שפירא,
,1970 בקריאההראשונה
ב־ 10 בפברואר
של החוק :״אנחנו יודעים שיש ליברלים,
יש קונסרבטיבים ויש רפורמים, לכל המינים
ולכל הסוגים, והם מגיירים. אנו אומרים
איפוא שמי שיבוא עם תעודת־גיור של
כלשהי, ובלבד שאינו בן
קהילה יהודית
דת אחרת, יתקבל כיהודי. מה פירוש, יתקבל
כיהודי?׳ הוא יזכה לכל הזכויות של

חוק־השבות, והוא יירשם בתעודת הזיהוי
שלו כיהודי.״
חבר הכנסת חיים צדוק אמר באותו
ויכוח :״מי שעבר תהליך גיור בקהילח
יהודית כל שהיא בעולם, אין בודקים בציציותיו,
והוא -נחשב כיהודי.״
בקריאה השניה והשלישית של חוק זה,
ב־ 10 במרס ,1970 פירש חבר־הכנסת פרוש
בצדק את הנאמר בכנסת :״ושר המשפטים
עוד הכריז מעל במת הכנסת, ובדיון בוועדת
החוקיה־חוק־ומשפט זה נשמע שנית, כי בכוונה
השמיטו את ההגדרה, גיור לפי ההלכה׳
,לאמור שגס אס נתגייר על־ידי הרפורמים,
גרות זו היא גרות מוכרת.״
אחריו דיבר חבר־הכנסת ישראל ישעיהו:
״והבטחת סדרים מתוקנים בתחום הגיור,
לרבות ההכרה בגינר שנעשה על־ידי רבנים
קונסרבטיביים ורפורמיים.״
באותו דיון השיב חבר־הכנסת חיים צדוק
להסתייגויות בשם ועדת החוקר,־חוק־ומשפט,
לאמור :״במערב יש חרדים, אורתודוכסים,
קונסרבטיבים, ליברלים וריפורמים, ובתוך
כל אחת מאלו קיימים גוונים שונים. בכל
הקהילות הללו — שהן כולן קהילות יהו־׳׳
זינת — מגיירים ...אס אדם הוכיח שהוא
נתגייר, כפי שאמר שר המשפטים בקריאה
הראשונה, בקהילה יהודית כלשהי — עניינו
של הפקיד החילוני איננו לבדוק אם
הגיור נעשה לפי ההלכה. לענין חוק״השבות,

ולענין חוק־המירשם, מי שנתגייר בקהילה
יהודית כלשהי — יתקבל כיהודי, כלומר;
זכאי לעלות כיהודי, זכאי לאזרחות מכוח
עליה, וזכאי להירשם כיהודי במירשם־התו־שבים
ובתעודת־הזהות שלו, והמדינה לא
תבדוק — על ידי רשויותיה החילוניות —
אם הליכי הגיור היו לפי ההלכה״.
זאת היתד, הודעה מוסמכת, בשם הממשלה
ובשם ועדת החוקה־חוק־ומשפט, שעה
קלה לפני שהכנסת הצביעה על אותו חוק.
על סמך ההודעה המפורשת הזאת הסירו
כל המסתייגים מלבד חברי שלום כהן, את
הסתייגויותיהם. אותם שרצו שייאמר בפירוש
כי הגיור הרפורמי יהיה מוכר, הסירו
את הסתייגויותיהם, מפני שהובטח בוועדה
שחבר־הכנסת צדוק יכריז הכרזה זו בשם
הוועדה.
מרדכי בן״פירת: יש חברי־ועדה שהסירו
את ההסתייגויות שלהם עוד בוועדה.
אורי אבנרי: נכון, על סמך הבטחה
זו. אם כן, איזו הפקרות היא זאת — ואני
משתמש במלה חריפה מאוד׳ — כשבאים
עכשיו, על דעת אותה הממשלה, ומעמידים
פנים שכל זה לא היה ולא נברא? שהכנסת
הצביעה על סמך טענות כוזבות! איך אפשר
לקיים כך חיים דמוקרטיים פרלמנטריים
תקינים?

לפני שבוע הגיש או רי אבנרי הצעה ד חו פהלסדר־ היו ם
בק שר ל איו מי־ ה ש בי ת ה של ה מו רי ם ה תי כוניי ם. השבוע ה על ה
שלו ם כ הן הצעה זו, א ח רי ש הנ שי או ת ה כי רהבד חי פו ת ה.
בין ה שאר אמר :

ש לו ם כ הן אדוני היושב־ראש, הוויכוח נטוש קודם כל
על עיקרון. תפקידו של כל מישטר הוא, בראש וראשונה, לקבוע
סולם־עדיפויות לגבי משימותיו והשקעת משאביו הכספיים והאנושיים.
סולם־העדיפויות הוא תמונת המישטר.
החינוך חייב לעמוד בראש סולם העדיפויות, יחד עם ביטחון
המדינה והשגת השלום, מפני שגם הביטחון וגם השלום כרוכים
ומותנים באיכות העם, כלומר — במידה רבה — ברמת החינוך.
החינוך של היום — הוא העם של מחר. ומי שרוצה לקבוע את
רמתם של אזרחי המחר — חייב לקבוע תחילה מה תהיה רמתם
של מחנכי הדור.
מה קורה היום? מי בעצם מוכן להיות מורה על־יסודי היום, ומי
מוכן לראות בקאריירה זו את יעודו בחיים?
ניקח לדוגמה את בית־הספר הריאלי בחיפה. כור ההיתוך של
רמטכ״לים, פיסיקאים ואנשי־רוח, המטביעים את חותמם על החברה
הישראלית. לומדים בו 3.200 תלמידים. עובדים בו בסך־הכל שני
מורים שלמדו מתמטיקה כמיקצוע. כל שאר המורים למתמטיקה
לא קיבלו את ההכשרה המיוחדת הזאת, שתטפח דור מוכשר של
מתמטיקאים!
ואיפה העתודה של מחר? איפה המורים המוכשרים החדשים,
שיקבלו על עצמם את העול הלאומי הזה? בכל מחוז הצפון
הצטרפו בשנה האחרונה שני בעלי תואר ב״א לסגל ההוראה! רק
שני מורי־תיכון נוספים, שהוכשרו לכך באוניברסיטה, כדי ללמד
את רבבות תלמידי חיפה, צפת, עכו, הקריות וכל הצפון את
המיקצועות הריאליים, שבלעדיהם לא תיתכן חברה טכנולוגית.
המצב הוא כל־כך חמור, אדוני היושב־ראש, שיש בתי־ספר תיכו

. .כאשר התותחים הסובייטיים יורים
עלינו, ואינם מבחינים בין יהודי אורתודוכסי,
יהודי רפורמי ויהודי לא־דתי —
איך אתם עומדים פה על קוצו של יוד, על
קוצו של יהודי?!

״אתם סוכנים סובייטים וחצי פתח!״

כיבוש במסווה שדו

״חיוור ש ד היו ־ 1הו הוו שלמחר!״

זעסת ₪רם
התיסנ״ם

ורהפטיג

ניים בארץ שביטלו את ההוראה במיקצועות ריאליים חיוניים, כמו
לימוד אלקטרוניקה, למשל.
ומה הפלא? סטודנט המסיים היום את לימודיו בטכניון, והעומד
בפני הברירה של קאריירה מיקצועית כמהנדס או של התמסרות
להוראה תיכונית, שואל את עצמו מייד: מה צפוי לו? כמהנדס הוא
מתחיל לרוב לעבוד בשכר של דרגה ג׳ מהנדסים, בערך בשכר
של 880 לירות לחודש. זה מעט, בהתחשב בשנים הארוכות שהשקיע
בלימודיו, אבל זוהי התחלה בלבד. תוך זמן קצר יחסית הוא
מגיע — במשק הממלכתי, שלא לדבר על המשק הפרטי — לדרגת
שכר של 1,500 לירות ומעלה.
ואילו מורה ב״א יתחיל במשכורת של 597 לירות ברוטו לחודש
— ואין לו מה לחלום על העלאות בדרגה. כי מורים אינם עולים
לעולם בדרגה — כל עוד הם עוסקים בהוראה בלבד. הם יכולים
לכל היותר לקבל תוספת־ותק. אבל מורה תיכון, בשיא הוותק
שלו, כלומר לאחר 21 שנות הוראה, ובעל תואר מ״א, משתכי
1,072 לירות. בשום אופן לא יותר. גם לא תוספת ותק מעל
ל־ 21 שנה.
נקדים כאן תשובה לטענה. טוענים כלפי המורים התיכוניים, שהם
יכולים להרוויח הון תועפות; שהם יכולים — ושאומנם כך עושים
רבים מהם, כביכול — לתת שיעורים פרטיים; או שהם עובדים
במישרות נוספות. אם זה נכון — הרי זה אסון!
אסון למורה, השורף את עצמו תוך שנים מעטות; ואסון לרמת־הלימודים
הנפגעת מכך. אני חושב שסוג זה של פתרון כופה על
המורים מלחמת התשה, ואינני יודע מה חמור יותר מבחינת דמות
המדינה — מלחמת־התשה זו או מלחמת־ההתשה המצרית בסיני.
השר יגאל אלץ: תשתחרר מהרושם ומהשוואת זו.
שלו 0כהן: אינני יכול להשתחרר. מורה אשר חייב לחפש
עבודות צדדיות במקום לנוח ולהשתלם — מסכן, בסופו־של־דבר,
את איכות ״התוצר המוגמר״ ,הקצין הקרבי של מחר, הפיסיקאי
של דור השלום, הרופא של חברת־הרווחה.
מנהל של בית־ספר תיכון ידוע אמר לי אתמול :״אנחנו מתפארים
ברמת־ר,חינוך שלנו. אנחנו אוהבים להשלות את עצמנו בעריכת
השוואות עם המדינות הערביות. אנא, אני משביעך, הזעק את
הכנסת ואת דעת הקהל. כי לא לעולם חוסן. בלבנון קיימים היום
בתי־ספר על־יסודיים, שרמת הלימודים בהם אינה נופלת מרמת
אצלנו!״
הלימודים הנהוגה
במצב דברים זה אין להתפלא על כך, שבמשך 30 שנה לא חל
שינוי ברמת בחינות־הבגרות אצלנו. למה הדבר דומה? כאילו שלחנו
את לוחמי המעוזים של תעלת־סואץ לקרב, כשהם מצויירים באותם
רובים קנדיים ובמקלות הקפא״פ של הפלמ״ח מלפני שלושים שנה.
וכל זה, מפני שמיטב הכוחות היוצרים, במיספר הנאות, אינם
פונים להוראה.

האר ץכנר כי מעטשכחהאתש מו אל
ת מיר. אבל הו א עדיין ב שלו — מ טי ף
ל סי פו חבמ סוו ה לי ב רלי, ולמלחמה של
שלום. כא שר הציע ה שבוע ״ שלו ם״ ל לבנון,
כ ה כנ ה לפלי שה ל שי טחה, וז כ ה
לאי שורו של אבאא בן, הגיב שלו ם כ הן
בנ או םקצר שגרם לסערה. בין השאר:

ש לו ם כ הן כאשר חבר־הכנסת
תמיר או מר בגין מציעים הצעות־שלום
— אני מתמלא חששות. ומותר לי כאן לצטט
ידיד, לא־ישראלי, שהגדיר אותם כ־:

6ס 16ק

? 6306 :

1ז 6ו1ז116ת ״ 0 6

6ט 16ק , 3ו101ז 3נ>16<:0 0£ 1,61ן

, 3מ 13ז ז £ 0
״3 .דר\ 8

ק רי א ה: את זה אמר הנציג הירדני
באו״ם.
ש לו ם כ הן: אז ידיד שלי ציטט אותו.
יו סףתמיר: עד עכשיו היית ״קול
קהיר״ ,ועכשיו אתה רוצה להיות גם ״קול
עמאן״?
שלו ם כ הן: אנו קול השלום.
איזה שלום מציע חבר הכנסת תמיר?
הקשבתי היטב למה שהוא מציע. למעשה
הוא מציע שלום (כך הוא אומר זאת) מתוך
דאגה לאותם מיליון נוצרים בתוך לבנון.
הוא מציע שלום שפירושו כניסת צד,״ל, על-
מנת לתת ערובות לאותו מיליון נוצרים.
חבר הכנסת תמיר מתעלם כליל מהגורם
הפלסטיני. המלחמה שלנו היום אינה עם
לבנון; היא עם הפלסטינים שיושבים שם.
איזה טעם יש לבוא ולהציע ללבנון לעשות
שלום, כשאנחנו יודעים שאין היא יכולה
להשתחרר מהפלסטינים?
יצחק גו לן: מה אתה דואג להם?
ש לו םכהן: אני רוצה שלא ישאו אוו
שם השלום לשווא. השלום לא יבוא דרך
לבנון. השלום חייב לבוא על־ידי פתרון
הבעיות היסודיות.
כל הדיבורים שלך, חבר־הכנסת תמיר, על
שלום, אינם אלא העמדת פנים.
ש מו אלתמיר: אתם מפחדים משלום
במקום שהוא אפשרי. אתם רוצים רק להיות
סוכנים חצי־סובייטיים חצי־פתח.

ה׳ פיון תש״ל9.6,1970 ,

פפפר 1710

המחיר 1,50ל״י

[דרת ת מונו ת ש צול מו בח ש אי ב ב פו ר ת ״שיער״

חזרה לתחילת העמוד