גליון 1748

העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 2 | מכיר ת סו ף העונה מתקרבתל סיו מ ה. ה ב טי חי לעצמך המשך קבלת 20 $הנ חהב בו טי ק אדלר, במשך כל השנה, על־ידי ה צ טרפו תך למועדון בו טי ק אדלר! בואי ל בו טי ק
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 3 | תוך שת דקו ת עיניך יפות ותר בעזר ת הלנה רובינשטיין דקה אחת לנזריחת אי לינר ££ד 11ת £¥£תידדזז^ז^ו סזיד^וסידדת /הוא גליל מהודר המכיל יחדיו אי־לינר נחלי ומכחול
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 4 | יש שתי גירסות לגבי מהלך הדברים: 9גירסה א׳ ,הנפוצה כירושלים רשמית: אחרי שהמצרים נתנו את תשובתם הרשמית ליארינג, הראשון ולמסור ביקשה גולדה לבטל את הראיון ראיון
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 5 | מכתבים השיקפרדהעולם של חברי הליגה כבר נאמר :״משנאייך ממך יצאו.״ אלד, הם חברי הליגה להגנה יהודית, שתחילת פעולתם היתד, יפה: שמירה על יהודי ארד,״ב מ״הפנתרים״
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 6 | אם אין ברירה, יש רק אפשרות אחת. כך שיש לומר: י,.שתי אפשרויות יעמדו אז בפני הממ שלה...״ נא לזכור: ברירה :0110106 :אפשרות: ^;.1*08811(111 )2״באותו רגע חדל שלום
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 7 | מנחם בגיו :״אני אדם חו&שי — אני לא מספר 6 ,ד דבר לא היה רחוק יותר מטונתו של ח״כמנחם ב גיו, מאשר לעורר רעמי צחוק בעת נאומו בוועידת בריסל, אולם זה בדיוק מה שהוא
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 8 | לל של הענף. אמור תל־אביב נחשב לאיזור המבוקש ביותר, על־ידי בעלי המוניות, ומשום כן הסגור ביותר, מבחינת האפשרות להיכלל בתוכו. אומר לייטנר :״משרד הביטחון עושה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 9 | זו• לא דחינו את בקשתך, אלא השאונוה בצריך־עיון. ,אני מצטער על כי מצאת לייחס לי דברים אשר מעולם לא נאמרו מפי. כל שאמרתי הוא, כי אינני הפוסק האחרון בעניין זה וכי
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 10 | פרסום דיר יעקבסו) מידי או הבחירה בידך * 6ו/מו 7קינ ג -סייז <\/1£וו 7ס 1פ ר קינ ג־ סייז פי לטר ־ ת ע רנ בתאמ רי ק אי ת ת 1ארתד 1ב 7ץ 1/-ר 1בהל טי ב העולם הזה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 11 | לשאול שאלה פשוטה: \ £לשם מה דרושות דנו עיריות? אין זו שאלה ריטורית. אני מציג אותה בכל הרצינות. ואני מציע לך להרהר בה בכל הרצינות. לשם מה דרושות לנו עיריות? לשם
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 12 | בעולם כד 6^1ר 4ודד נוסף לאוס ק בו ר תי של גי כ טון? בנו סף לדגם 2 6 0 0ק ״ םמבחר מגוון שלדגמיםגדלי שוני רו ־ 0ע ד 3 5 -טון 1 .כ 1י £ 1 0 1 1 7 7111111 בשניים
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 13 | אני מחזיר לרוסים את המדלייה בערימת־הדואר שציפתה לי עם שובי ארצה, מצאתי מכתב שנשלח אלי ממוסקודה. הייתי בטוח שאמצא בתוך המעטפה איגרת על מצוקתם הרוחנית והפיסית של
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 14 | במדינה העם נ מרי ם של גייר מי שהיה בא לשפוט את ממשלת־ישראל לפי המיסמך שהגישה השבוע לד״ר גונאר יארינג, היה מקבל את הרושם שמאחורי המיסמך מתייצבת ממשלה של נמרים.
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 15 | אלא להזעיק ולצרף למאבק יהודי ברית־המועצות את חוגי השמאל, את ארגוני הסטודנטים, את האיגודים המקצועיים, את אישי המוסר והמצפון בעלי השם העולמי. מדוע הושאר ח״ב משה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 14 הוא יבקר כל גוף הסתדרותי — פעם ב־ 40 שנה. גם אם אחדים מהגופים או המיפעלים המבוקרים קלים יותר לביקורת, ספק אם בממוצע יצליח לסרוק כל גוף
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 17 | שלושה שעוני מתקתקים: בעד ונגד השלו **ן לוש ממשלות עמדו השבוע עם הסטופר ביד. חיים הרצוג, הפרשן המבטא את גישת ממשלת ישראל, זיהה שתיים מהן: ממשלות מצריים
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 18 | (המשך מעמוד ) 17 הביא את ישראל להסכמה בהקדם האפשרי. לפי לוח־הזמנים, יצטרף העניין להיגמר לפני סוף השנה -כלומר, לפני שמערכת הבחירות מתחילה ברצינות. מה יכולה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 19 | ״ ח מ ניז ־ שמעת ש הי שדא די ם דו ר שי םכסףר פוי ה ח תו נ ה,, ה כ ריו ההש בו ע גי בו רתפרשת הנדחית ן* כריה, תביאו איתכם חליפות י־ | | שמלות־ערב לטיסה של יום
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 20 | רובינ שטיין, תוקף גישה זו של המפרסמים בחריפות :״כל העניין הזה׳ של לא לקבל דוגמנית לעבודה בגלל שהיא מופיעה בעירום, זוהי שטות. זה בכלל לא מתאים לרוח התקופה.״ צות
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 21 | תי שזאת דעתם של אנשים קרתניים, בורגנים זעירים. מהר מאד נוכחתי שהם צדקו — יותר ממה שחשבתי. ״הפירמות הגדולות, שעבודן עבדתי לעיתים די תכופות׳ הפסיקו לקחת אותי.
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 22 | תשבץ רעו&ם <748 במדינה הממשלה ה מו הי ק אני תהאח רונ ה נגד פל ס טין את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב, ולציין על גבי המעטפה, תשבץ 1748״ .בין הפותרים
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 23 | כך מוקדם, שבועיים לפני תאריך ההפגנה? תבואו יום יומיים לפני ההפגנה.״ ״בטח,״ הסביר השבוע לכתב העולם הזה אחד מראשי הפנתרים .״ואם הם היו באמת מסתלקים ובאים לפני
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 24 | תמרורים סרט ישראלי בעירום ובסצינות מישגל. וחריג נוסף, חשוב הרבה יותר, המסביר אולי את החריג הקודם: מלכת הכבי ש הוא ללא ספק סרטו הטוב ביותר של מנחם גולן עד כה,
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 25 | גילה לעשות זאת היא לא יכלה לעשות. היא ברחה. היה ברור שהאונס, יהיה עד הסוף, ושסצינת המישגל עם יהודה ברקן במחסן הכותנה בקיבוץ, תהיה עד הסוף. אבל היו לה לבטים.
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 26 | במדינה (המשך מ ע מוד )22 מיגרש הרוסים, וכל הזמן העבירו אותי מאחד לשני, וסירבו לקבל את התלונה. קצין בכיר שנכח במקום, סירב לעזור לי. פתאום הופיע לוי בעצמו. כל
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 27 | מקום טוב אמנות שחקנים ה או מנו ת ה מ אוג ד ת מי שחשב כי רק הסבלים בארצות־הב־רית ונהגי המשאיות כפופים לאיגודים רבי־עוצמה המטילים מרותם על פועלים ומעסיקים גם
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 28 | צדוק צוחק החרון דירה תמורת חופש השבוע זכתה בחופש א חת היפהפיות הגזעיות בארץ — הדוגמנית עידית קמחי .)26( ,בצער רב וביגון פחות או יותר קודר, היא התגרשה מבעלה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 29 | \יבורי ישר אל 1 (המשך בעמוד )9 שיקום של נהי צה״ל.״ מספרת אלמנתו לוטה במרירות .״לא פעם היה סימן־טוב מוכרח להילחם ממש אפילו בשביל הדברים הקטנים ביותר. בשביל
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 30 | טלוויזיה תוכניות מדוע אין תרגום 7 אלמוני מעזה המסתתר מאחורי ראשי התיבות ש.מ.׳ כתב במכתב לטלוויזיה, כי תרגום ערבי לתוכניות עבריות, יתרום ללא ספק לשיפור ההבנה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 31 | שואדי סח באמויקה 1וסבו נגרוי־רב על הדרכים בהו משחמשים היורדים הישראליים כדי: ן ;•פ, כשאתכסם ואחסוך כסף — ^ אסע לטייל באמריקה!״ ,אומר הישראלי הממוצע, שטיול של
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 32 | בימים הראשונים של השבוע יהיה עליך לפתור בעיה עדינה המשפחתי במישור אינטימי. יש להניח שהדבר יהיה כרוך בעצבנות רבה. הימים 11!111 האחרונים יעמדו בו 2במרס ־ 20באפ
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 33 | לא חשוב כמה נועז רשיגערני הבגד — מוכנה איתר לרחוב ^ ו ר אי ס ילה אורה מורג. ועכשיו ב־ | /אמת קוראים לה, לא סתם. כל חתיכות הצמרת לובשות את מעשי ידיה. ג׳וזי כץ,
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 34 | ט אמריקה 9 0 (המשך תעמוד )31 מסיבת מדים מוצלחת תלויה בשלושה דברים משק או ת ד בי חברה טובה ומער רכל מוסיקה מצוינת בשני הדברים הראשונים אנו סומכים את המוסיקה
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 35 | כל יום מחליפים את התוכנית, ובסופו של דבר מאפשרים לחובבי־הקולנוע לחזות בסרטים רכים ככל האפשר, מכל התקופות ומכל הסוגים. גם לציירים. כדי להדגיש עוד יותר את ד,אופי
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 36 | האם . את מאמינה לכל מה שאת קנראת? במדינה שלום ביו ישראל לערבים דרכי אדם זה הוא, ללא ספק, נושא שמעסיק כל אחד מאתנו כאן בארץ. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה לרבים
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 37 | דרכי ארם מיהי הגרושה המגור שת? גבר במיטב שנותיו ,,המגרש מעליו את אשתו כדי להתחתן עם חתיכה אחרת — זה היה הדימוי שעלה אוטומאטית בראשו של כל מי שקרא על פרשת הבעל
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 38 | הננסתאינה מקום עמדה! רק לעיתים רחוקות דנה הכנסת בגלוי על משכורת חבריה. השבוע, בעיקבות הצעת־חוק שנועדה למסור את קביעת תוספת־הוותק ותוספת־המשפחה של חברי״ הכנסת
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 39 | למה זזת משלמת כל־כר הרבה בשביל המזון? מפני שבמשרד האחראי איו שום ייצוג לצרכנים? הדיונים על משרדי־הממשלה הם משעממים, כביכול. אולם הכנסת ריק בהם כימעט לגמרי. אך
העולם הזה - גליון 1748 - 3 במרץ 1971 - עמוד 40 | שערורית איש אלעל הטעירה את דרו ם אפריקה ד
חזרה לתחילת העמוד