גליון 1789

העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 1 | משה דיין מתחמקבכנסתמלה שי בעל ההאש מו ת ע דו בעניין שוד ה ע תי קו ת משינת אגן, שנתגלתה מדרום לירושלים ונקנתה גידי משה דיין, הונאה למוזיאון־ישראל — נמוגג החודש.
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 2 | קמן* ^0X04 ^ מעלה משבועיים עברו מאז הוצתו בזדון משרדי מע- /רכת העולם הזה, והמציתים טרם נתפסו. הידיעה שפורסמה בשבוע שעבר במיספר עיתונים, לפיה אותרו כביכול,
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 3 | 18קראט -קפההיוקרה ! כבוד ויקר לקפה היוקרה! 1 8 -קראט קפה נמס גבישי, הקפה החדש שהוציאה ׳עלית׳ לשוק לשמחת ליבם של אוהבי הקפה והמבינים בו. 18 קראט -קפה נמס גבישי.
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 4 | טרה לתפקידי מפתח מיפפר קצינים בכירים שיפרשו מצה ״ל. חיי דסקוב מוצע לתפ קי ד מפכ״יל המשטרה ח תי רהתחתמעמ דו שמו של רב־אלוף (מיל ).חיים לסקוב מוזכר לאחרונה
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 5 | ד101 101ס ה ס ריג המח מי א לכל אשה * 6י 11 אן 8ע*84ץ 11ץ זז ( ןןןו 1ו 7א ן 0ן ן חוטי דיאולן לופט מיוצרים בישראל ע־י סריגי ס סי השלם הזה 1789 פרסום מלניק צלזם ;
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 6 | תמרורים מנוגה נניסה ם 3 0 ז 0 £ 5 1 אכן, מ או ת ל״יתחס כי לעצמך עם מ כונ ת ה כ בי סהה או טו מ טי ת ״ פי לו ס אינ ד סי ט ״. ב״ פילו ט אי נ ד סי ט ״ תוף כ בי ס ה
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 7 | ח״ נ 8וונ סווק־ס ביקו בבית־שהו, ודמה לאנשי אדפתח. שלושה חברי־כנסת מטעם המערך שוכבים. בבתי- חולים. עקב מחלות חמורות: אליהו ששון, הסובל מתוצאות שטף־דם במוח; מנחם
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 8 |
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 9 | מכת בי ם טירור פוליטי ועיסוי עתיקות ״ ה עו לםהזה ״ ,1787— 1788ה שריפה כמע רכ ת ושוד ה ע תי קו ת של משה דיין. להלן שתי תגובות על שני מאורעות שהתפרסמו בעיתונכם.
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 10 | סי קו ר ת מכתבים דמגוגיה שפלה ״ ה עו ל ם הז ה ״ ,1788״ד מגוג ו שמו דוש״ ,דן בן־ אמוץ על הקא רי־ק טו רי ס ט דוש. אם ישנו מישהו החושב שהחיים אינם הקריקטורה שלי
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 11 | הנחות חשבוננו! או פו ס 102ברשימתכשל אדונישר ־^הח ינוך ! אני משער שהיית כל-כך טרוד בזמן כספי החלוקה, ראו את עצמם איכרים האחרון כממלא מקומם של ראש־הממשלה, נבערים
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 12 | סי קו ר ת 7ת 1ע 1/ז־ו.ב 7ן 1־ 1י־ א 7 (המשך מעמוד )10 מיקצועו: פרופסור־זוטר לסוציולוגיה באוניברסיטת -מישיגן. בתוך הקדירה הרותחת הזאת אפשר למצוא מירשמים
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 13 | הרגל השניה ** 4ני ידידים, אדריכל ורופא, עברו (1/ליד בניין מכוער. ״שגיאותיהם של האדריכלים הן נוראות,״ אמר הרופא .״הן עומדות לעד, ומעליבות את עיני הדורות.״ ״לכם
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 14 | ב די ר ה זו של רא ש עיריית ח ל ־ אביב -שיבהירו אתראש־ הממשלההבא \זם ו\\ שו רבימביץ ירת שלושה החדרים של יהו־ן שע רבינוביץ׳ בקומה השניה של הבית ברחוב מאנה 20
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 15 | במדינה תעום שיתוף הפעולה דיין— סאדאת כבים מאנשי הגוש המפא״יי לשעבר, מאנשי דור ההמשך ולשילוב, מנציגי ה־פרפרייה והסניפים. בולטים בהיעדרם בפורום זה הם נציגי היפה
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 16 | הפשרפעולותיו וגילו*! שלדןכן ־ אמוץבברשתשוד ה ע תי קו ת חרפת החפירות אזרח, נדמה לי שעשיתי את ^ שלי. בהזדמנויות שונות, במשך השנים האחרונות הגבתי (בהומור חביב
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 17 | באותו תאריו* שיגרתי את ה• מיכתב הבא לנציב התלונות, ב־מישרד מכקר־המדינה, וגם טל מיכתב זה טרם שמעתי תגובה כלשהי, את בי רשמתי עליו את מיספר הטלפון בכיתי (ראה
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 18 | התקפת הנגד הדרמטית שד ד״ן ב כנ ס ת: נשל, השאילתה הניתן כידי חכר הכנסת הוא נשק מוגכל. כהתאם לחוקי המשחק, אי אפשר לתבוע משר כממשלת־ישראל, כאמצ עות שאילתה, להכהיר
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 19 | יכול לחמשיד ולטעון כי לפי מיטב הכרתו לא ידוע לו כלל על חובת דיווח, המחוייבת על פי חוק העתיקות. אור א 13רישאד : <4האם ריכז ש ר־ה בי ט חוו א צלו טי מ צ אי םאר כי
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 20 | מאחור צ חו ק עליו, מסתחרח ב תג ה זו נולד ה ג מי קרה. חבר ת ״ פו לג ת״ פי רסמה מו דעה, ובה ברבה״ביאטרי ש שמעוני, שנבחרה ב שעתו כ סגני ת מלכ ת- ה מי םבתח רו ת של
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 21 | כאילו היא שלי. את כל האהבה שנמנעה ממני נתתי לה. בגיל זה גם התחלתי לקבל צורה. התחילו מסתכלים אחרי ברחוב. שורקים. כולם רצו להיות חברים שלי. הייתי מנהיגת
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 22 | נאום אבנרי ב כנ ס ת בוויכוח על פר שות השחיתות : 150בקר המד ׳נ ה כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. הגיעו מים עכורים עד נפש. הציפור מרגיש שהוא שוקע בנח־ •מול של
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 23 | במדינה חוגים כלכליים המשולבים כל־כולם במיש־טר חלוקת־השלל, גם אז היה מצב זה מהווה כתב־אישום כלפי האופוזיציה, הוכחה שלא מילאה את תפקידה כראוי. מנתב גלו יחסי חוץ
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 24 | •־! ני שכועיים הם צעקו חמס. /שי משרד־הקליטה והסוכנות הואש מו בפיהם כבעלי ״לב של אבן״ .מגרונותיהם בקעו קולות זעם וחרון והמילה׳ ״אפלייה״ חזרה על עצמה כל מספר
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 25 | לא בא לראות אותנו אף אחד!״ אחרי מספר ימי עבודה, שלא במקצועם, הפסיקו ללכת לעבודה. החלו למכור את התכשיטים המועטים שהביאו ארצה. הח לו למכור בגדים ולנסות למצוא דרך
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 26 | במדינה בהגרלה 131 48/71 (המשך מעמוד )23 דובר משרד־הבריאות, מצידו, סרב ל הורות להנהלת בית־החולים לספר דבר על הפרשה. הוא עצמו השיב לכל השאלות ב״ אין תגובה!״ גם
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 27 | קנה מן הנער טרנזיסטור, שהיה בתיקו של הנרצח, במחיר של 15ל״י. אבל ב* בית־המשפט אישר מאיר שושנה כי קנה טרנזיסטור מהילד הרוצח, אך הציג מכשיר שלא היה שייך כלל
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 28 | חרפת החפירות 1 (המשך מעמוד )17 ומסר עדות בקשר לתלונה שהוגשה נגדו על ביצוע חפירה ארכיאולוגית ללא היתר. דוברי המישטרה סירבו למסור כל פרטים ביחס לעדות, אך ציינו,
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 29 | במדינה מ שפט המק צו ע: פורץ שוטרי המדוד המרכזי של משטרת׳ תל־אביב שארבו ליד מיקלט ברחוב שן אריה ביפו, עצרו את אברהם בן־שמואל הידוע יותר בכינוי ״אורי״ .בחקירה
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 30 | גולביזיון טלוויזיה עסקים טפילים על גב ה ט לוויזי ה .מפיקים פרטיים זריזים, שגילו כי תוכניות הטלוויזיה לילדים הן פופולאריות בין ילדים ומבוגרים כאחד, הזדרזו
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 31 | קו ל נו ע בעוולם האמתמא חו רי טריני טי אנצו בארבוני הוא צלם מערבונים איטלקיים (דדאנגו) ,הנחשב כבר כמה שנים למומחה במקצועו. אבל מטבע הדברים שאדם רוצה להתקדם.
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 32 | אז אםאתה עדייו ל א יודע מ ה לעשות, גם ע צו תי ה ם של ידידיך לא יעזרו. מסע קצר אך מ הנ ה עשוי לקרב או תךלאשה שלא צי פי ת לפגוש עוד מעו לם. אםאתה מן ה טי 21ב מרס
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 33 | אחדי הפלאפל, הסטייה והוו־מפי, הגיע שיגעון הדש לצפון תדאביב: בסיגנון ףךךךן -סנז־וויץ׳־בר 1/ . 1 1 1# #בלגי, נפתח על־ידי מאיר מונטי (ממושקף) שבא לארץ מקנדה. ך*
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 34 | לדבר על משהו מעל דוכן הכנסת, הוא ״מזמין״ שאילתה אצל חברו־לסיעד, או אצל סיעה קרובה, והתשובה מופנה עוד לפני השאלה. אך איני זוכר אף מיקרה אחד שבו ענה שר תוך פחות
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 35 | המישטוח עומדת חסות־אונים מוד עד״ת העולם התחתון הרצחני והבריונות הפוליטית -ורושמת דו־־חות חנייה לאזרחים... בדיון על הצעת־חוק שנועדה לאפשר הענקת עיטורים על
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 36 | בז עתרחאכל סנדוניץ־ (המשך מעמוד )33 בל־׳כך הרשימה אותם. אבל ד,ם ד,תפעלו מהסנדוויץ׳־בר בו אכלו גיבורי הסרט. כך: נולד, אחרי אלפיים שנות גלות, בפינת
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 37 | הרוזנ ת מת אהב ת מחד ש ארוחה השבוע קי ב ל תי מכ ת ב וידוי מ ה רוזנ ת צי הזכו רהל טוב. כ רי ס טינ ה פאולו׳ ״עשי לי טו ב ה ,״ כו תבתה קונ טסה שצירפה ל מכ תבת מונ
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 38 | בגלל תיזוקוו זו מדד בוטיק ההריון אמרה ותעשה. ישבה והכינה שבע דוגמאות, קנתה בדים מתאימים, הלכה לתו־פרת ויצאה ברכוש גדול. ץ ו חיוזח חח^חלח• בשלב הבא ן באו המכרות
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 39 | ש לו ש ״אמהות״ בעצם, זה הגברת הילודה.״ כד קובע סמי. לדעתו, אשד, היודעת כי יהיה לה מה ללבוש כשתהיה בהריון תסכים ללא הירהור להיכנס לתהליך הפרודוקטיבי. הוא גם
העולם הזה - גליון 1789 - 15 בדצמבר 1971 - עמוד 40 |
חזרה לתחילת העמוד