גליון 1879

מספר 1879

המחיר 2.50 :ל״י

המדד האדול
באח״ל נאד

למעלה: ח״כ שמואל תמיר. משמאל: ח״ב מנחם בגין ויגאל הורוביץ

שפץ

העורן והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון מרמרי,
קובי ניב, אפרים סידון
כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1

ל שונך
להלן מי ספר מילי ם
שימושיות לממ תיני ם
ל טר מפ:
ו ״אסיפוך במקום ״טרמפ״ 1 1
דאזכן לייג, נה :״ויפת *״ומת״ -
הצעה להנהיג בעבה העבריה אה המונח ״א5י•פון״ ,במקום המונח הלועזי ״טרמפ״ ,לכלי רכב האופי נובעים, הונעה לאקרמיה לליבון העבריה על•
ידי יועהילעון מהליאביב.

אם תתרבל הצעתו של ה־ 1הריח רמתה זלטדוייי יי־

אסיפון

אסופי

פלי רבב, המשמש לאיסוף טרעט־פיסטים
(היטשהאייקערס בלע״ז).
אסיפוני= ,אסיפמך= ,אסיפונותי״ן
בם= ,הבתאסופונותיהן= ,ובו׳.
שילשלתי אסיפון (דבה״י ב׳ .)12
סתם טרעמפיסט קאקער.

אסיף אסופי שנאסף אל אבותיו לאחר|
המתנה ממושכת לאסיפון.

חג האסיף
יום חגו של האסופי. נהוג לכנותו]
גם חג השבועות, עפ״י מיספר שבו־ן
עות ההמתנה לאסיפונים.

אספסופ 1ן
התקהלות של הרבה אסופים סביב|
אסיפון אחד.

א סי פו לו ק ס
אסופי שנאסף אל אסיפון
לוקס.

היה סיכוי לחמורה
עכשיו גם החלום הזה נגוז.
יכול היה להיות כל־ כך יפה. כל־כך
יפה .״הליכוד״ היה רץ לבחירות,
זוכה בלפחות 33 מנדטים, וההתרח שויות
היו נראות בערך כך: חודשיים
לאחר הבחירות הייתה גולדה לוקה ב־פודגרא,
או מחלה אחרת כלשהי ההו למת
את גילה, והשרביט היה עובר
לספיר.
מכאן כבר היו הדברים מתגלגלים
במהירות. דיין 20 +מנדטים היו פור שים
ומצטרפים לליכוד, אחריהם היו
באים כ־ 8מפד״לים בראשות זרובבל
המר (או איך שקוראים לו) ויחד עם
אגודת־ישראל ומאיר יערי, היתה קמה
קואליציה נהדרת.
וסוף־סוף היתד. לנו ממשלת־קולו־נלים
אמיתית. כמו בחוץ־לארץ. יופי.
היינו יורדים למחתרת, מקימים
תאים חשאיים לפי כל כללי המידור,
משכפלים עלונים בתנאי־קרב, ונהנים
מכל שנייה.
אט־אט היה המצב מחמיר ; מעצרים
באישון לילה, חינוך מחדש, סגירת

עיתונים, סנאטוריומים המוניים, טלאי
אדום, עוצר. נהדר.
אנחנו מצידנו לא היינו נשברים.
היינו בורחים אל ההרים, ומשם מגי חים
בחשכת־ליל להדביק כרוזים.
היינו קוראים לאוכלוסיה לצאת ולהת קומם
נגד הספר הכחול־לבן. שיעורי
קפא״ם היו נערכים בחורשות הכרמל.
היינו מרכיבים מחדש את הפלמ״ח.
רוח תשל״ד היתד. מנשבת.
אולי אפילו היינו חוטפים שני סר־ג׳נטים
כדי למנוע את הוצאתם להו רג
של ראשי ״מצפן״ .משגע.
העם היה איתנו למרות הפחד. תי־אודוראקיס
היה אוהב אותנו. סארטר
לצידנו. החיפושיות היו שוב מתאח דות
ועורכות קונצרט שכל הכנסותיו
קודש. המבוקשים ביותר מבין החב רים
היו מוברחים אל מעבר לגבול,
וממשיכים במאבק מן הארצות השכ נות.
סוף־סוף
היה חל שינוי. כמו שהם
הבטיחו.
ועכשיו התמוטט הכל. מת החלום.

הוא רואת
רה שחורות

א סיפיליס
מחלת״ילדים נודעת. מופיעה עקב |
שימוש מופרז באסיפוניות.

אסיאלגן

אספסת

בלי־רבב המשמש להסעת
אל הגן.

ילדים [

עשב מאבל רב שנתי, גדל בשולי1
הדרן ומחכה לטרמפ. מזונו של1
האסופי.

. 10 מסיפון
) .חבר|
אסף מסיפון (—1906
ועד הלשון העברית, וממציאן של1
מילים אלה. נוסע במוניות בלבד|.
הנוסע בטיפול
למערכת שלום,
ביום רביעי 14.6.1955 המתנתי יחדו
עם 350 איש נוספים לאוטובוס בקו 1,46
בתחנה שליד קיוסק זיגמון שבשכונתנו!.
בשעה ,16.31 לאחר המתנה של ב״20
שעות ללא מזון ומים, הגיעו שלושה אוטובוסים
ריקים־למחצה, המשרתים בקו1
זה. שני האוטובוסים הראשונים הנד ן
שיכו בדרכם מ תון התעלמות מוחלטת
מ״ 600 הממתינים בתחנה, ואילו האו״ן
(המשך בעט׳ ,3טור 1)4

תן קולך לעושים
הצבע

זוארץ ל כנ ס ת

הלך הסיכוי לתמורה. הכל אותו דבר.
אנחנו נמשיך לסבול מחופש־דיבור.
נמשיך לעכור את ישראל בפרהסיא.
נמשיך לדבר באין־מפריע אל הקירות.
הכל אותו דבר.
חבל. יכול היה להיות כל־כך יפה.

כר יב1טל העוד הסעיף הראשון במצעו של ״הלי כוד״
(גח״ל, חרות והליברלים) בבחי רות
להסתדרות הינו, כיאה לתנועת
המונים לאומית־ליברלית ,״ביטול ה־עוני״.
מייד
לאחר הניצחון בבחירות יקום
חה״ב גונדר חיים (שם במחתרת:
אריה) לנדאו ויציע לכנסת את ״חוק
ביטול העוני אתה־ של״ד״:
״למען העם היהודי על כל פזורו תיו,
בגולה המחולקת ובארץ השלמה,
מבוטל מיום החלטה זו, העוני על כל
צורותיו.״
לאחר הצלחת שלב זה כמיכצע
״ביטול העוני״ ייצא ״הליכוד״ כמסע
תעמולה אדיר, שמטרתו ביטול העוני
לחלוטין, תחת הסיסמה :״יוצא העוני
אל מחוץ לחוק״.
בעיקכות הלחץ הציבורי תקבל ה כנסת
את החוק הבא:
״מיום קבלת החלטה זו מוצא העו ני
היהודי במדינת־ישראל הבלתי־מחולקת
אל מחוץ לחוק.
אי־לכך יהיה העוני על צורותיו ה שונות
עבירה על חוקי מדינת־ישראל
ובכפוף לכך יהיו העבירות הבאות
ברות־עונשין כדלקמן:
.1דלפונות — משלושה עד תש עה
חודשי מאסר על־תנאי או 1,000
ל״י קנס תמורתם.
.2רשות — מחודש עד שלושה
חודשי מאסר בפועל או 5,000ל״י קנס
תמורתם.
.3דלות — משישה חודשים עד
שנה מאסר בפועל או 10,000ל״י קנס
תמורתם.
.4אביונות — משנה עד שנתיים
מאסר בפועל או 20,000ל״י קנס תמו רתם.
.5מצוקה
— מחמש עד עשר
שנות מאסר בפועל.
.6עוני — משבע עד שתיים ע ש רה
שנות מאסר בפועל.
.7עוני חמור — מעשר עד עש רים
שנות מאסר בפועל.
.8עוני משווע — מחמש־עשרה
שנות מאסר בפועל עד מאסר עולם.
.9אדם שיימצא אשם בלמעלה מ שלוש
עבירות כמצויין לעיל, יהא
צפוי למאסר עולם או תלייה בצווארו
עד ביטול עוניו״.
וכד, יבוטל העוני כליל־לחלוטין־
לגמרי־סופית ולא ייראה עוד כארץ־
ישראל ההיסטורית.
ונראה מי יעז להיות עני כניגוד
לחוק.

__ מ מי שנ תו של מייסדו
כל העולם ב מיה

מ. זוארץ
(לידידו וו. שייקספיר,
בליל שימורים )1641

(המשך מעט׳ ,2טור ו)
טובוש השלישי (שמיספרו )456—788
עצר ב״ 70 מטר אחרי התחנה, וכארבעה
מטר משפת המדרכה.
לנוסעים שבאו בריצה (וביניהן נכים,
זקנים ונשים הרות) לא פתח הנהג את
דלת הכניסה, והסתפק בכך שאיפשר
לנוסעיו לרדת מן הדלת האחורית. על
ברכי הנהג ישבה בחורה עירומה למחצה
והוא פיצח גרעינים וירק את קליפותיהם
על הנוסעים שמאחוריו.
משדפקנו בעדינות, לאחר עשרים רגע
של עמידה סבלנית ליד הדלת, התרגז
הנהג, יצא מן האוטובוס וסטר על לחיו
של כל אחד מאלפיים הנוסעים הממתינים.
לי הוא גם ירק בעין. לאחר מכן
סידר הנהג את הנוסעים בשתי שורות
ובחר מתוכם בצורה מקרית קבוצת נוסעים,
לאחר שבדק אם אינם מתכוונים
לשלם בשטרות נייר או בגרושים בודדים.
מחזות קורעי-לב של ילדים שהופרדו
מאימותיהן ונשים מבעליהן, התרחשו
בתחנה. לבסוף איפשר הנהג לשנים-
עשר איש בלבד לעלות לאוטובוס, והסתלק
מבלי שהסכים להזדהות.
זהו, אגב, מכתבי ה־ 3647 שנכתב לחברת
האוטובוסים — ועד היום לא
נעניתי.
בברכה

עו״ד י. וייסקופף,
בשם המנוח יוסף ק. ז״ל
שנפטר לאחרונה בטרם זכה לתשובה.

תשובת דובר חב ר ת
ה או טו בו סי ם הידועה :

שלום ילדים,
שמי שולה ואני מורתכם. צר לי על כי איני יכולה לקדם את פניכם בברכה
המסורתית ״שלום שביתה א ״ /שכן אירגוננו לא קבע עדיין את מועדה.
תלמידים, רואה אני את עיניכם המוכיחות ויודעת אני את אשר בליבכם עלינו.
״הנה,״ אמרתם ״הנה, תמו ימי גן וערבו, ועתה זכאים אנו לדרגה א׳ מושבתים
בגובה שני־שליש משנת הלימוד.״ ברם, תלמידים, מאמינה אני שאף על פי שתיחמהמה
— בוא תבוא, ברוח ישראל השרת.
עוזי וזימרתיה, החוצה מהכיתה! אמנם נאמר :״וחיטטו באפם עם עטים אבל,
בבקשה, לא עם מזמרה.
ועכשיו, קודם שנתפזר, הבה נשיר כולנו את השיר הידוע ״חמש שנים על מיכאל״ :
חמש שנים על מיכאל עברו בריקודים,
בטל ישב מעבודה, חופשי מלימודים.
כן דני, כמו אבא שלד. מה עושה אבא? עיתונאי? יפה, נמשיך הלאה ילדים:
היום בן שש הוא מיכאל ורץ אל הכיתה,
אך הכיתה היתה סגורה — היום י שנה שביתה.
אך מיכאל וחבריו בכלל לא דואגים,
כשתיגמר לה השביתה יבואו החגים.
חלפו חגים, אל הכיתה — אתם חוזרים בגיל,
ואז תלדנה שתי מורות והשלישית תפיל.
חלף הסתיו, החורף בא — הגשם והכפור,
והילדים בלי הסקה יחלו בגלל הקור.
אך גם לקור יגיע קץ, ושמש פז תצוץ,
וכל חופשת הפסח נשחק, נרקוד בחוץ.

הוא
מה שהיה
מאז ומעולם מה שיש הוא ה נכון,
מה שקיים הוא הצודק, מה
שעכשיו הוא מה שטוב.
בבל מקום בעולם זה כבה.
ברוסיה, בגרמניה, ברודזיה, ב ישראל
— מה שיש הוא הנכון,
הוא הצודק, הוא הטוב.

חד ש! מהפ כני! המערכת הקודרופוני ת
החד שה

פיילו ח

תמיד זה היה בבה. בכל מקום,
בכל תקופה.
תמיד, תמיד — ברוסיה, בגר מניה,
ברודזיה, בישראל — ב ד
, 191ב־ ,1939ב , 1960-ב-ב— 197
מה שיש הוא הנבון, מה שקיים
הוא הצודק, מה שעכשיו הוא מה
שטוב.

ומה נותר? רק שלישלישי, רק שלישלישי — לא עוד,
ומה אפשר בשליש אחד, בשליש קטן ללמוד.

לכן הכל בסדר. אין מה לע שות.

עוד
שנה על מיכאל עברה בריקודים,
אולי סופסוף בכיתה ב׳ יתחילו לימודים.

כי מה שיש הוא הנכון, כי מה
שקיים הוא הצודק, כי מה שעכשיו
הוא מה שטוב.

יאללה יאללה ילדים! לקום! להפוך את את הכיסאות! הביתה! שלום כיתה א׳!

מבדיקת המיקרה התברר כי המתלונן
הנכבד אינו מדייק בעובדות. ידוע כי
נהגינו עושים את כל אשר ביכולתם
בכדי לעמוד בלוח הזמנים העמוס, וכי
התנאים הקשים בהם פועלים הם, עלולים
לגרום לעיתים לתקלות פעוטות,
אשר חלק מהן אף אינו באשמתם.
ידוע כי הציבור אינו עוזר די הצורן
לנהג במילוי תפקידו, אלא מקשה עליו
ומטרידו. אנו עושים את מיטב יכולתנו
כדי לשרת את קהל הנוסעים ומקווים
שהציבור יתחשב בנו וייקל את מלאכת
הנהג כמיטב יכולתו.
במיקרה של תלונה אנו בודקים כל
מיקרה לגופו, ובמידה ומתברר כי הנהג
אשם, איננו מהססים ונוקטים באמצעים
משמעתיים כלפיו.
כאמור, נמצא מיקרה זה בטיפול, ואם
כי מצאנו מיספר סתירות בכתב התלונה,
אנו מעיינים בה בכובד־ראש ותשובה
תישלח לנכדי״המתלונן עם סיום הבדיקה.

ותמיד זה היה ככה.

ארבע גיגיות שהן אחת
ל ה אזנ ה ר טוב ה
ולכבי ס ה עריבה

פ״לות קנה ותחנה

שאלתה על הורוביץ, בטענה ״הוא בן־דוד שלי!״
עקצה אותו גולדה בשאלה :״ותמיר הוא העוו־ד־דין
שלד?״
נראה שרק אחרי הבחירות להסתדרות ייקרא דיין
להסביר את פשר פגישותיו עם שני מנהיגי מיפלגות
האופוזיציה.

י1£ 11ן * ך

בינתיים נודע רק שבפגישות אלה דווח
לדיין על התקדמות המשא־ומתן להקמת
הליכוד בשלביו השונים. אחרי פיצוץ המגעים
עם המרכז החופשי, יעץ דיין להורוביץ
שמיפלגתו לא תצטרף לליכוד, אלא תרוץ
בצורה עצמאית. ואומנם, למחרת הפגישה,
החלה עז, מ להסתייג מהצטרפות לליכוד
שלא יכלול גם את אנשי תמיר.

מצפי ל ״ כ שלון
ש פי ראו אבן נכנעו
שוב לגולדה
שר־המישפטים יעקב שימשון שפירא ושר־החוץ
אבא אבן, ביטלו השבוע שוב את דעתם מפני דעתה
של ראש־הממשלה גולדה מאיר, ונכנעו לה כניעה
טוטאלית בפרשת האיסור על בדואי פיתחת רפיח
לעבוד במושבי הפיתחה היהודיים.
לפני ישיבת הממשלה, בפניה הביא משה דיין את
הצעת ההחלטה בנושא זה, הביעו שפירא ואבן את
התנגדותם הנמרצת לקבלת ההחלטה.

כמיוחד היה תקיף כנושא זה שר־המיש־פטים,
שטען, בי פירושה של החלטה מעין זו
היא השלטת אפרטהייד נוסח דרום־אפריקה
בשטחים המוחזקים בידי ישראל, כשהזכות
לעבודה תיקבע על־פי מוצאו של העובד.
שפירא ואכן טענו כי יש לאסור על המושכים
עבודה שבירה ככלל, אף לא ניתן
לאסור עליהם רק עבודה שבירה ערכית.
אולם גולדה הפעילה את השפעתה גם בנושא זה,
ושפירא ואבן נאלצו להצביע לבסוף בעד ההחלטה,
בניגוד לעמדתם.

פגי שו ת ד״ן
מ רגיזו תאתגולדה
פגישותיו של שר־הביטחון משה דיין עם שניים
מראשי מיפלגות הימין שהשתתפו במשא־ומתן ללי־כוד
הימני, עוררו את זעמה של ראש־הממשלה. גולדה
אף שאלה את דיין גלויות לפשר פגישותיו עם שמו־אל
תמיר ויגאל הורוביץ. כאשר השיב לה דיין. לגבי

מ בו ק ר ״ בהסתדרות
צמרת מיפלגת העבודה מעוניינת ב־
״כישלון מבוקר״ של רשימת המערך כהסתדרות
— זה ההסבר הניתן לעסקני מיפ־לגת
העבודה התמהים על חוסר הגיבוי והיעדר
התמיכה והאמצעים לניהול מערבת
הבחירות להסתדרות של המערך.
ראשי מיפלגת העבודה חוששים כי אפילו יעלה
כוחו של המערך בבחירות באחוז אחד לעומת הייצוג
הנוכחי, יתפרש הדבר כניצחון עצום לבן־אהרון, יקנה
לו סמכות לו רק לגבי המשל תפקידו כמזכ״ל, אלא
גם בעניינים אחרים במיפלגה. משום כך אין נעשים
כל מאמצים יוצאי־דופן להצלחה רשימת המערך.
בן־אחרון, הזועם על יחסה זה של צמרת מיפלגת
העבודה כלפיו, כבר רמז למקורביו שב־ 15 לספטמבר,
אחרי הבחירות להסתדרות, הוא עשוי לשלם לגולדה
ולספיר כגמולם על מה שעוללו לו — זאת בתנאי
שתוצאות הבחירות אומנם יוכיחו את נצחונו.

קיטינג: ארה ״ ב
מו דאגת

בו צ ר נהל א ת
חוף נ תני ה
האלוף אברהם בוצר, לשעבר מפקד חיל־הים, שהיה
מועמד לנהל את נמל אשדוד, עומד לקבל מישרה
אזרחית אחרת.

בוצר יהיה כפי הנראה מנהל חברה עירונית
שתוקם בנתניה, לפיתוח חוף הים
של העיר.

מ ח סו רבג בי נו ת
ק שו ת
צפוי מחסור חמור בגבינות קשות, בעיקר אלה
המיוצרות במחלבות תנובה.

ה מ מי ר ה הו צאה
ממערכת
ה ב חי רו ת
באחת המיפלגות הגדולות נדו־נה
האפשרות להשתמש כגילוי
מדהים נגד מועמד מיפלגה יריבה
בבחירות מוניציפאליות. בידי עסקני
אותה מיפלגה נאסף חומר עד
כת כלתי חוקית של מועמד המים־
לגה היריבה, אותו הוצע לנצל כ-
מילחמת הבחירות כדי לפגוע בתדמיתו
של אותו אדם.
אחרי שיקולים הוחלט בצמרת
המיפלגה הגדולה, לגנוז את הפיר*
סום ודא להשתמש בחומר האישי
נגד המועמד היריב.

מהצה רו ת ד״ן
בניגוד לידיעות שהתפרסמו בעיתונות הישראלית
בעיקבות יירוט המטוס הלבנוני בידי חיל־האוויר,
כאילו הביעה ממשלת ארצות־הברית באוזני נציגי
ישראל את דאגתה ממדיניות הממשלה הישראלית
במילחמתד. בטירור, מסתבר כי הדברים !היו מכוונים
אישית כלפי דיין.

שגרירה החדש שד ארצות-הכרית כישראל,
הבהיר בשיחות
הרשמיות שהיו לועד
כה שהדברים מתייחסים
ישירות להצהרותיו
של שר־הכיטח
משה דיין
המטוס.בעיקבוומ
יירוט

הסיכה למחסור: עלייה תלולה כצריבת
הגבינות ״הצהובות״ ,בעיקר מסוג ״עמק״,
עקב אופנת הפיצריות שהתפשטה כישראל.
סוחרי מוצרי החלב דואגים להבטיח אספקה סדירה
לפיצריות, וכתוצאה מכך נוצר מחסור בשוק הקמעונאי.

וגו! דו״ח
על מ צב
החלב

היונים
ב ע בו ד ה
מ ס תייגי ם
מ א לי א ב
היונים במיפלגת העבו דה
קיפלו את כנפיהם.
ערב הדיון במזכירות ה־מיפלגה
על תוכנית הפעו לה
בשטחים בארבע השנים
הקרובות, ניסה ח״כ אברהם
עופר, לשעבר מראשי
היונים בעבודה, להפעיל
לחצים על ליובה אליאב,
כדי למנוע את התנגדותו
ל״מיסמך גלילי״ שהתקבל
בנושא זה.

התירוץ של עופר
היה שלמען שלום
הבית כמיפלגה אין
לעורר רעש סביב נושא

דו״ח של ועדה המצביע על מצב היגייני
ירוד של החלב המשווק כארץ, והממליץ על
דרכים לשיפור המצב, נאסר לפירסום על-
ידי המועצה לייצור ושיווק חלב, שהזמינה
את המחקר.
לפני כשנתיים מינתה המועצה לייצור ושיווק חלב
ועדת מומחים, בראשותו של ד״ר סלעי גורדון, חוקר
במינהל המחקר החקלאי, לחקור בנושא ההיגיינה של
החלב המיוצר ומשווק בארץ. מסקנות הוועדה הוגשו
כבר לפני מיספר חודשים, אך לא ניתנה למעוניינים
אפשרות לעיין בהן.

מחיר׳ ה עו פו ת עשויים לרדת
צפויים עודפים גדולים של בשר עוף. הסיבה:
ההיתר שניחן לפני מיספר חודשים לייצור חופשי
של פטמים שהיה עד אז מוגבל ומבוקר.
עתה הגיעו עשרות אלפי פטמים לגיל שיווק.
כתוצאה מכך צפויים לחצים מצד המגדלים לשיווקם
וקרוב לוודאי שהצפת השוק תיגרום להורדת מחירים.

טבק אוריגינל !
למע שה, כל גבר שלישי הו א גבר
כנ״ל: משאל ,,המוצר הנבחר 1973״
קבע כי כל גבר שלישי מטפח עצמו
ב טבק אוריגינל !
א ת, הרוצה ל הנו תאת הגבר שלך
(ואת עצמך) ,ה עני קי לו א ת מוצרי
טבק אוריגינל: אפטר שייב, קצף
גילוח, מי שיער, די או דו רנ טי ם, מי
קולון, ס בון ת פנו קי ם ועוד מו צ רי ם
בעלי הצלחה בינ ל או מי ת.

סימן ההיכר למוצר המקורי :

11111111:
£ 1א 0 8 1 0 1

במסגרת אירועי מלכת המים

1973

שני גשב עגק בא־דת
בהם תיבחרנה:

מלכת שבא
ונסיכת ם־סוו
שני הנשפים יתקיימו במלוו״מלכת
שבא י לוג ל פתיחת המדון המחודש

ה 1שףהרא שון

בו תיבחר ״מלכת שבא 1973־

הנ ש ף השו

בו תיבתו..נסיכת ים־סוף 1973־
בשני הנשפים תצעדנה ה מו ע מ דו ת
ה סו פיו תבתח רו ת מ לכ ת ה מי ם 1973
כשהן מדגי מו ת בגדי חוף של
מ כנ סי ג׳ינט של

״ מוווד

למי חולצות

״ אומן ״

אי־יי״הלנה רו בי נ ש טיין׳
טיבול בשיער :״ וודה ״

ב תו כני ת ה או מוו ת־ ת:

החלונות הגבוהים ״ שמודיע
נת־אוס, גיוזי כץ, אלי מגן
אילנה הנינא ולהקתה
יש;ב בווו. מנחה: גוי יגיל

התופעה של ציטוטים מפירסומי העולם הזה, בחשובים
ובגדולים שבעתוני העולם, אינה חדשה. התרגלנו אליה וחיא
כבר אינה גורמת לנו אותה התרגשות כמו למי שציטוט כזד.
מהווה לגביו הכרה או הודעת אמינות. רק השבוע, כאשר התכנסה
ברומא ועידת התעופה הבינלאומית, ניתן היה לקבל מושג עד כמה מרחיקים־לכת
לפעמים ציטוטים כאלה.
היה זד, כאשר הנציג המצרי בוועידה, פואד מורסי, האשים בנאומו כי ״ממשלת
ישראל הקימה ארגון טירור הנקרא אצבע אלוהים לא יכולנו שלא לחייך למיקרא
דבריו. המושג אצבע אלוהים הומצא במערכת זו. הוא נולד כאשר נוצר הצורך למצוא
כינוי לארגון המיסתורי שפעל ברחבי
והעולם נגד אנשי ספטמבר השחור. ו־
|מחבלים ערביים אחרים, ואשר ממשלת
ישראל הכחישה כל קשר אליו. הכינוי
פורסם לראשונה מעל עמודי העולם
הזה בכתבה שסיכמה את דו־קרב ה־טירור
באירופה (העולם הזה )1848
ואשר נשאה את הכותרת ״ספטמבר
השחור נגד אצבע אלוהים״.
מספר כתבים זרים, שהיו בטוחים כי
העולם הזה פירסם לראשונה את שמה
של יחידה סודית, מיהרו לאמץ את
הכינוי, לפעמים בשיבושים קלים כמו
״זעם אלוהים״ או ״עברת יהוד,״ .עתוני
ישראל ציטטו את העתונים הזרים
אשר ציטטו את העולם הזה, מבלי ל הזכיר
את המקור, כמובן. כיום, מבלי
שתהיה לנו כבר שליטה על כך, הפך
הכינוי שנולד במערכת למושג בינלאומי,
שמשתמשים בו כהגדרה מובנת
מאליה אפילו בוועידות בינלאומיות.
אבל התחלתי בנושא הציטטות כדי
להצביע על תופעה יוצאת־דופן בתחום
זה. אני מתכוון לגליונו האחרון
של שבועון החדשות הגרמני דר
שפיגל, שבשבוע שעבר לא הסתפק
שער ״העולם הזה״ כ״שפיגל״
בציטוט אלא פירסם גם את תמונת
״אצבע אלוהים״ —
השער האחורי של גליון העולם הזה
( ,)1873 למרות שהמילים העבריות המתנוססות
על גבי השער ודאי אינן אומרות דבר לקוראיו הגרמניים*.
היה זה כאשר פירסם שבועון היוקרה הגרמני כתבה על פרשת רוברט פסחוביץ׳,
סוחר האמנות הישראלי מסביון, שהורשע לא מכבר בהאשמת הוצאת כספים מבנק
שווייצרי. כיוון שמתחילתד, זכתה הפרשה לפירסום רב בגרמניה ובשווייץ, זכה גם
הסקופ של העולם הזה, על פרשת מלכודת המין שהוטמנה למשפטנית ששימשה
מתמחה לשופט שדן בפרשה, להדים נרחבים יותר בגרמניה מאשר בישראל.

חמור עםפ סי ם

״אתם באמת עוברים כל גבול,״ פנה אלי לפני שבוע ידיד, שמעולם לא הטלתי
ספק בחוש ההומור שלו ,״מה הפירסומת לאורי אבנרי בעמודים הראשונים של העתון!
בשביל מה אתם צריכים את זה?!״
חשבתי שהוא מותח אותי. אבל הסתבר שהוא מתכוון ברצינות. את הסאטירה
.,האבנרי הזה״ שהופיעה במדור זו הארץ (העולם הזה )1876 הוא קיבל כלשונה, מבלי
להתייחס לעובדה שהיא נכללה במדור
סאטירי.
לא היתר, זו הפעם הראשונה
שאנו נתקלים בתגובות מעין אלה
למדור. לפני כחודשיים, כאשר
עורכי זו הארץ הכינו מיבחן היתולי
תחת הכותרת ״האם אתה
מתאים להיות שר־ד,ביטחון?׳/
הגיעו למערכת פתרונות לחידון,
כאילו היה זד, מיבחן מנת מישכל-
רציני.
אבל השיא היה ללא ספק, אמירתה
של אותה נערה, בוגרת-
תיכון, שהתייחסה בזילזול לטענה
שחיים ארלוזורוב נרצח לפני 40
שנה. .״הלוא אתם בעצמכם כתבתם,״
אמרה הצעירה וציטטד, קטע
מתוך זו הארץ, בו ניטען כי חיים
ארלוזורוב ז״ל מתגורר כרגע ברובע
ברונכס שבניו־יורק ומנהל
שם קליניקה משגשגת לטיפול ב-
עתונאים מטורפים המתעקשים ל גלות
פרטים חדשים אודות ר,ירצחו.
תגובות מעין אלו מעוררות הר הורים
נוגים באשר לרמת ההומור
של הישראלי המצוי. ייתכן ש-
היעלמה של הסאטירה מנוף החיים
החברתי בישראל בשנים האחרונות,
הוא הגורם לכך, שכאשר ניתקל
ישראלי בסאטירה אמיתית ומצליפה
— הוא אינו יודע כיצד לעכל
אותה, ממש כמו אותו אירופאי
מערכת ״זו הארץ״** כפעולה
שלא שמע מעולם על זברות וצעק
— בהומור ישראלי
למראה הזברה הראשונה שנקרתה
בדרכו :״אוי! חמור עם פסים!״
מצד שני ייתכן גם, שכמה תופעות במציאות הישראלית הן כל כך מעוותות
ומסולפות, שאף ראי עקום, אפילו מדור סאטירי מעולה, אינו מסוגל להתמודד עימן.
כך או כך, למי שעדייו זה עוד לא ברור: זו הארץ הוא מדור סאטירי, הומוריסטי,
פארודי, קומי ...מה שלא תירצו. אבל בשום אופן הוא אינו כרוניקה. ראו — הוזהרתם !
* אבל מערכת דר שפיגל טרחה לתרגם מילולית את כל כותרה השער הארוכה
לקוראיה.
** משמאל לימין: אפרים סירון, ב.
מיכאל, חנוך מרמרי וקובי ניב (כורע על
הריצפה).

שי ע ר

־ כו ללה יו ת

שיער רויאל...
ביו אםשערךחלק, ג לי או מ תו לתל. ביו
אםשערךש מנוני, יבש או בעלקשקשים
־־שמפו רוי א ל־ י חו ל ל בו פ ל אי ם.ש מ פו רויאל׳־ י ה פו ךאתשערן, לאחר
ח פי פו תאח דו ת, ל שי ערנעים, רך,
נו ח ל קי פו לובעלברקקבעי.
־ ש מפו רוי א ל־ י ה פו ךאתשערך
ל ־ שי עד רוי אל־
״ שמפו רוי אל׳ נמכרב ־ 4קוגים
שוני ם: ירוק ־ ל שי ע ר יב ש;
כחול -לשיערש מנוני ורגיל;
אדום ־ נג דקשקשים
ו צ הו בעםתוספת
ה לי מון הנ פלאה
שמפו רויאל

העו ל ם הזה 1879

מכתבים איש השגה
סבורני שאפילו אתם לא תוכלו מלהתחמק
מהמסקנה כי רק אדם אחד ראוי
לתואר איש־השנה: הרב מאיר כהנא, הלוחם
היחידי למען יהדות ברית־המועצות,
שהמאבק לשיחרורה עמד במרכז אירועי
השנה.
י. ויגידא, יתשלים
...אלוף (מיל ).אהרון יריב, המסמל את
המלחמה בטירור הערבי, שהיתה המשימה
מספר אחד בפני העם היהודי...
כרוך גרינברג, תל־אביב
בשנה שעברה בחרתם בגולדה מאיר כאשת
השנה. לא תהיה לכם ברירה: גולדה
היתד, ונשארה גם השנה האשד, החשובה
ביותר עבור עם ישראל !
שרה פרידפרטיג, רחובות
...מנחם בגין!
שבתאי קדוש, פתח־תיקווה
הנה רשימת הצעותי לגיליון ראש־השנה
שלכם: איש השנה — משה דיין, אשר
הצליח לכפות את
תוכניותיו על ממשלת
המערך; איש
המדיניות — שמחה
דיניץ ; איש הדת
— מאיר כהנא ;
איש המדע — אפרים
קציר ; אשת
השנה — לילי אבי-
דן: האיש הצעיר
של השנה — סגן
אבידע שור, קורבן
א רזי
הפשיטה על ביי רות.
משה
ארזי, תל־אביב
תסכימו איתי כי האיש היחיד הראוי ל תואר
איש השנה הוא אייבי נתן, מפעיל
ספינת השלום. אף אחד לא השפיע יותר
ממנו על מאורעות השנה בארץ.
חניתה כרקוכיץ, תל־אביב
נאיבי השנה
האיש הכי נאיבי ב־ ,1973 הוא מזכ״ל
ההסתדרות יצחק בן־אהרון.
למרות הרמזים השקופים של שליטי
המדינה האמיתיים, הוא עוד ממשיך ל האמין
כי הוא זה שישב גם הלאה בקומה
החמישית.
כסגנים לו, אני מציע לבחור בכל אותם
תמימים שיצביעו בבחירות להסתדרות
עבור המערך בהאמינם שבן־אהרון ימשיך
בתפקידו.
איתן קול, רמת־גן
הכמי השנה
מי הם שני האנשים החכמים ביותר
בשנה האחרונה ז מוטי פרידמן מנתיבי־נפט
ויצחק שובינסקי מאוטוקארס, כמובן !
השניים הצליחו, כל אחד בשיטחו הוא,
לסובב את כולנו על האצבע הקטנה.
ולכך דרושה חכמה רבה.
מ. שפירא, חיפה

ידוע לנו שלא קלה היא העבודה הזאת
כלל!
בעולמנו המתוסכל, בו שולטים טבח
מתמיד בחפים מפשע, סמים, ווטרגייטים ל מיניהם,
לא קל להתייצב מול עדת זאבים
ולהתריע השכם והערב (למרות כל הפגיעות
האישיות והגידופים).
למען ביעור השחיתות, למען פתרון
בעיות המצוקה וקיפוח המיעוטים במדינה
ולמען תזוזה לשלום אמת לעמנו.
הלוואי ויקרה נם ויכלנו לראות בכם את
מנהיגי מדינת־ישראל בפועל!
מאשה פורמן, רמת־גן
ההר הוליד ב״בר

מערך הימין: ההר הוליד ביבר !
או: ד,יחליף נמר את חבורותיו?
שדמה זגורי, טירת־הכרמל

ופלסטין השלימה
הזדעזעתי מנאומו של משה דיין בכנס
פעילי רפ״י־לשעבר בתל־אביב. בנאומו
הוא הכריז על ביטול העיקרון של חלוקת
ארץ־ישראל השלימה, שהגבולות בה יקבעו
רק על־ידי התנחלות ושעלינו להיות מוכנים
בעתיד הקרוב לגירוש התושבים החיים
שם, ופרצלציה של האדמות שהפירוש
שלה הוא שוד אדמות כדוגמת פיתחת-
רפיח.
כי לדעת דיין אנו זקוקים לריכוז שט חים
לצורך התנחלות יהודית ואין בנימצא
שטח ראוי לעיבוד שאין עליו תושבים.
בגלל רצוננו בישוב עברי בשטחים, אנו
נאלצים להזיז מדי פעם ערבים לצורך
רצף של הישוב היהודי שם.
ממש נורא לראות את הדרדרות מדי-
ניותינו לדרגה כימעט זהה עם האידיאולוגיה
והמעשים של אירגוני הטירור הפלסטינים.
גם הם, בדומה לדיין הדוגל בארץ־
ישראל השלימה, דוגלים בפלסטין השלימה.
למען ביצוע תוכנית זו, מבצעים שני הצדדים
מעשי רצח. אם זה על־ידי הטלת
פצצות במקומות ציבוריים וקטילת אנשים
חפים מפשע או הפצצות אווירונינו על
ישובי לבנון ורציחת אנשים חפים מפשע.
גם בחטיפות מטוסים התחלנו להשתוות
אליהם.
חנה לוין, תד־אביב

רבע מיליארד -
ועוד כמה מיליונים
״העולם היה״ , 1877״מצבה לרבע
מיליארד״ ,על הפסדי המיליונים
בתישלובת-ערד והאחראים
לחם.
חבל שבכתבתכם המצויינת, שהוקיעה
— לראשונה — את מיכאל צור ואפריים
בן־ארצי כאחראים להפסדי־המיליונים ב־תישלובת־ערד,
לא סיפרתם גם על שאר
מעלליו של בו־ארצי בתישלובת.
הליכי הייצור בתישלובת, שהתבססו על
שימוש בחומצת־מלח בשיטת אמן, הפיקו.

שגיאותיו של
חומך המטוס
חוטף המטוס הלבנוני שגה פעמיים. שגיאתו
הראשונה היתד, בכך שחטף את המטוס
והנחיתו בלוד, ואילו שגיאתו השנייה
שדווקא אותה אני רואה כשגיאה
חמורה יותר, היתד, בטענתו כשנעצר שאת
החטיפה ביצע מתוך סולידריות עם ישראל.
מדוע אני רואה טיעון זה כשגיאה?
ישראל נמצאת היום בעידן של שטיפת־מוח
טוטלית. כל שופרות התעמולה מנסים
להחדיר למוחו של הישראלי שכל הערבים
הם שונאי ישראל ורוצים להשמידה.
לכן הכרזה מעיו זו של החוטף הערבי,
מהווה אסון לראשי המימשל בישראל
ועלולה להרוס את כל חומת התעמולה
האנטי־ערבית העויינת.
הגענו למצב בו סבורים ראשי המדינה
שערבי שאיננו רוצה להשמיד את מדינת־ישראל
הוא או שיכור או מטורף. באותו
מסלול הגיוני הרי גם ישראלי שאיננו
רואה בערבים אוייבים הוא מטורף. כך
יש להבין את יחסה של ממשלת־ישראל
לוועידת בולוניה ולתנועת השלום הישראלית.
אדם
פיש, חיפה

חוש
״העולם הזה״ ,1863״הנדון —
החלילן מהמלין,״ על דרכו של
יצחק בן-אהרון במיסגרת המערך.
ברצוני להביע הערכה לחוש הנבואי של
אורי אבנרי. כל מי שעוקב אחר המתרחש
במערך בשאלה של מינוי המזכ״ל הבא
להסתדרות, אינו יכול שלא להיזכר במאמר
של אבנרי בו ניבא שהמערך ישתמש בבן־
אהרון לשם משיכת בוחרים, ואחר־כך
ישליכהו.
אלי מיזרחי, אפקה

אני, הדפוק הניצחי, מעניק לעו״ד אמנון
זכרוני את התואר ״לא נחמד הנחמד ביותר
במדינה״.
התואר מוענק נוכח ניצחונו המישפטי
העקרוני בעניין הפרדת הבחירות לוועידה
הארצית של ההסתדרות ולמועצות הפוע לים.
הרצל
אור, קריית־אתא
המערך אינו המדינה !

עם פרוס

אמריקאית, שבן־ארצי ייצג אותה — היו
להקפיא את הקמת התישלובת, כדי למנוע
תחרות למפעליהם האחרים של האמריקנים.
התוצאה: בעת כהונתו של בן־ארצי
כיו״ר מועצת־ד,מנהלים של התישלובת,
נפלה ההחלטה להקים את מפעל הפריקלם
במרחק חמישים ק״מ ממיתקני התישלובת.
עתה היה צורך להשקיע מיליונים בחיבור
שני המיפעלים ברשת צינורות וכבישים.
בהיותי
עובד מישרד־ד,פיתוח, אקווה כי
תכבדו את בקשתי לשמור את שמי אצלכם
ולא לפרסמו.
מ ,5.ירושלים

נבואי

הבי נהמה !

בשמי, ובשם אוד,דיכם הרבים, אנו באים
לברככם עם פרום מילחמת הבחירות: בבריאות
טובה, באומץ־לב והעזה להגיד
תמיד את האמת ורק את האמת מעל בימת
הכנסת, להמשך המאבק למען קירוב השלום
במדינתנו.

ידו בכל ויד כל בו

6א״י השלימה

?,, 8־א נהמה״

מערבת הבחירות

המכולת שד ספידשטיין ברמת־גן

אפריים כן־ארצי
אחראי להפסדים
כמוצר־לוואי, גם פריקלם, שהוא חומר-
גלם ללבנים חסינות־אש.
היה זה משום כך רק טבעי להקים
מפעל לפריקלס, בצמוד לתישלובת.
אלא שהאינטרסים של חברת אלייד ה
כשאתם
מדברים על מצוקה של נוער
בישראל, על ילדים רעבים, על תת־דיור,
ומאשימים בזה את הממשלה של המערך-
מפד״ל ואת הפסבדו־אופוזיציה של בגין-
באדר, אינכם משמיצים את המדינה. המערך
אינו המדינה!
המלך לואי אמר :״צרפת זה אני,״
ואחר־כך הורידו לו הצרפתים את הראש.
גולדה מאיר וחבריה אינם מדינת־ישראל.

כמו שדה־גול לא היה צרפת. כשהוא עשה
בניגוד לרצון עמו, הם אמרו לו :״לך!״
גם בישראל יגידו לגולדה וחבריה: לכו !
חיים סמירדלוכיץ, קויית-שמונה

68 המכולוג
של ספיר
מצורפת תמונה של סניף המערך ברמת-

הסניף התמקם במכולת של ספיר שטיין.
מעניין מה ד,קירבה של בעל המכולת
לבעל המדינה פינחס ספיר? או שמא זה
שם מוסווה של האיש שידו בכל?
הנרי א ,.תל־אביב
• סניף המערך במכולת של ספירשטיין
— ראה תמונה.
הצפירות ממשלתנו המתפארת בהישגים כבירים,
לא מסוגלת אפילו למיבצע פשוט ויסודי
כמו חיסול נגע הצפירות של המכוניות.
זוהי עוד הוכחה עד כמה טובת הציבור
באמת עומדת לנגד עיניהם של אנשי ה״
אמת ועוד יש להם החוצפה לקשקש
ללא הרף את הסיסמא :״תנו לנו להמשיך !״
אדם טרף, חולט

עיי ף

דירות
״העולם הזה״ ,1877״אתה והלידה
— מיתון חריף ב 1974-״,
על עודף חדירות בארץ.
אם קיים במדינה עודף דירות בסדר
גודל של ״שבעת אלפים דירות ריקות...
וב־. 1974 יווצר עודף של 25 אלף דירות,״
כמו שאתם כותבים, אז מה ההצדקה והנימוקים
להמשך קיום חוקי הגנת הדייר
ד,מנשלים את בעלי הבתים להשכרה מרכושם,
בתירוץ של חוסר דיור אחר?
מ. זלקינד, חיפה

התחת
של לילי
״העולם הזה״ ,1877״מלחמת העכוזים״
,על התביעה של לילי
אבידן נגד תיאטרון ״לילך״.
אנה הגענו?
האין תחת אחר בישראל מלבד תחתה
של לילי אבידן?
טוב, הבנו את הרעיון המרכזי, אבל
למה אתם מוכרחים לחזור עליו כל שבוע?
כבר דאינו את עכוזה של לילי מכל
זווית אפשרית ומול כל אוייב אפשרי
(בעלה לשעבר, ג׳יין מנואל, ,אבא אבן.
הנרי קיסינג׳ר וכו׳).
הגזמתם.
בשם העם היושב בציון הליני לבקש
ולהתחנן: די!!!
ושלא תנצלו את המכתב שלי על־מנת
לדחוף עוד פעם תמונת עירום של הגב׳
אבידן. אם כבר, אז תנו תמונת רנטגן
שלה. שיהיה איזה חידוש.
מרדבי למואל, ירושלים
• מצטערים, לא השגנו צילום רנטגן
של לילי אבירן.
העו ל ם הז ה 1879

חייך מלאי שינוי והדבר ניכר בעורך

נא להכיר ז 56ח 0ק>10151111*6 £65

קרם מווסת לחות לכל סוגי עור
ה ל חו ת בעורך מ ש תני ת לפי העונה, ואפילו לפי מצב הרוח.
מ ש תני ת גם בא שר אשה בדי אטה, בהריון וב ה שפ ע ת הזמן החולף.
ה ל חו ת בעורך מ ש תני ת ב חל קי ם שונים של פניך, בחוטם, בלחיי ם ובסנטר.
56ח 0ק6 £65־ 1*1015*111 מגיב לבל שינוי בעורך.
קרמים ל הו ספתל חו ת ש אינם נקבוביים מונחי ם על פניך כמעטה שמנוני.
ייחודו של קרם זה הו א בהיו תו נקבובי ובכך שאיננו אוטם א ת עורך.
ה תכ שי רהחדש 56ח 0ק-6 865ז״*015ן*ו מגיב על צ מ און העור ללחות.
מוטב להשתמש בו בליל ה אך הו א קל ונקבובי מספיק ל שימו ש ביום מתחת לאיפור.

הלנה רובינשטיין
היופי בפעולה
יעוץ והדרכה ניתנים חינם במרכז ההדרכה של הלנה רובינשטיין -
שררות קק״ל ,94 הל־אביב, בימי ב׳ וד׳ בשבוע בין השעות 6,00 5.50
אחה״צ. לבנות הנעורים בימי ג׳ באותן השעות.

ח גי לנינסון אילו!
הוווריח

הז ה

0ל *1

כל ערב
100

שנה

תולדות ההתיישבות בארץ־ישראל
בתערוכה-חוויה, בה אתה לוקח חלק פעיל

100 שנות התיישבות
האם מקומות אלו ידועים לך י זמרין, עץ־קורא, עמק השושנים,
עם־סגולה, גיאוני, מלבם אלו עיוני דרך בתולדות היישוב היהודי
בארץ.
בתערוכת 100 שנות התיישבות, אתה ״חלק מן התמונה״ .מרגע
כניסתך לחער המתיישבים הראשונים, האוהל, גדר העץ ומחרשת
הברזל, עעד בזהירות על אדמת הלס המבוקעת בביתן השממה.
תחוש בחום הכבד שהקביל את פני הראשונים וטעם המים של
באר ראשונה.
היקב של ראשון־לעיון פועל ותוסס-בוא ולגום מתירוש הארץ.
העריך של אום־גיוני-קם לתחיה, תובל להעטלם ליד הראשונים,
מזכרת שאץ דוגמה לה! עבור דרך עינור המוביל הארעי אל
סולימן הגדול, שיארח אותך ליד המדורה בשירים עתיקים ופינג׳אן
קפה מהביל. סרטים, שקופיות וחזיונות אור-קוליים, הכל נע וגם
אתה ״בתוך התמונה״.
זמרין ־ זברון יעקב. עין־קורא ־ רא שון לציון. ע מק ה שו שנים ־ נ ס־ ציונ ה. ע ם־ סגו ל ה ־
מעולה. גי אוני ־ רא ש פינ ה. מל ב ם ־ מתח־ תקו ה.
התיישבות תערוכת 100 שנות
התערוכה שתבקר בה יותר מפעם אחת.
גני התערוכה, יריד המזרח, מ* 12.9עד 3.10 התערובה פתוחה: ימים א־ה׳ 16.00 עד 23.00 מוצ״ש עד חצות

העו ל ם הזה 1879

מדוע החליט גיבור תוכ1ית
הטלוויזיה ל א לטוס יוחד
משה דיין

שו״הביטחון
ואשתו רחל, החליטו בשבוע
שעבר לרדת אל העם, הלכו
לאכול במסעדת המצודה בקיסריה
הפועלת בשיטת השירות
העצמי. אבל שומרי-
ראשו של השר לא הסכימו
שהבוס שלהם ישב עם שאר
הסועדים, סידרו לו שולחן
ניפרד במירפסת המיסעדה ובני
הזוג נאלצו לסבול בשמש
החמה. השניים הזמינו צלחת
עם שישה מיני סלטים ודגים,
במחיר 20ל״י המנה.

חבר הוועדה המרכזת
של ההסתדרות מטעם המערך,
אהרון (״ארהל׳ה״) הראל,
ערך השבוע סולחה עם נציג
מרי בוועדת הבחירות של ההסתדרות
אכרהם אבי״)
אורן. היה זה אחרי שלפני
שבועיים הוא צעק לעברו של
אורן :״אתם פושעים, אנחנו
נחסל אותכם ! החלטנו היום בוועדה
המרכזת לחסל אותכם!״
(הטולס הזה .)1878 בישיבת
הוועדה המרכזת שנערכה השבוע,
ניגש הראל לאורן, ביקש
סליחה ולחץ את ידו. כשראה
זאת יו״ר הוועדה אפ״
דיים ריינר, אמר :״עכשיו
נראה אם גם זה יופיע ב*
העולם הזה׳.
יי תומכו של ראש עיריית
תל-אביב יהושע רבינוכיץ,
חבר מועצת־העירייה מטעם המערך
נחום רז, יצא השבוע
עם אוסף חדש של בדיחות
על מועמד גח״ל לראשות עיריית
תל־אביב אלוף (מיל).
שלמה (״צ׳יץ׳״) להט. דוגמה
מהאוסף החדש :״תעשיין
אחד חזר מחוג־בית בו הופיע
)צ׳׳יץ /שאלה אותו אשתו:
,איך הוא דיבר? ,השיב לה:
,היה לו נאום סקסי ,.האשה:
,מה פירוש? ,הבעל, :הוא דיבר
כמו שמוק,.״ דוגמה נוספת:
״ידידיו של צ׳יץ׳ תמהו מדוע
הוא הולך תמיד בחולצת־פסים
לאורך. ההסבר: כל פעם ש הוא
רואה את עצמו בטלוויזיה,
הוא משמין מרוב נחת
ומוסיף לחולצה פס.״
0מה המשותף לצ׳יץ,,
לראש רשימת חץ (״חזית
תל-אביב״) למען צעירים
עורך-הדיו חיים משגב ולעיתונאי
יואל ישראלי שהוא
אחד מאנשי צוות התעמולה
של ראש העיריה יהושע
רבינוביץ? שלושתם מתאמנים
יחד בהרמת מישקלות ב־קאנטרי-קלאב
בהדרכתו של
ישראלי, מדברים ביניהם רק
בנושא מישקלות.
על נושא אחר דיברו
השבוע יהושע רבינוביץ וחיים
משגב. השניים נפגשו במיקרה
בבית סוקולוב בתל-אביב, אחרי
מסיבת העיתונאים שערך שם
רבינוביץ. משגב ישב במיזנון
ורבינוביץ ועוזרו יוסי שריד
עברו לייד שולחנו. רבינוביץ
עצר, לחץ את ידו, ואמר :
״ראיתי את הכרוז שהוצאתם
ובו הקאריקטורה המשווה אותי
לסנדק הכורת ברית עם הרב
כשהאזרח הוא הקורבן של
שניהם. למה להשמיץ? אפשר
לנהל תעמולת בחירות אחרת.״
מספרים שבמסיבת-
עיתונאים אחרת, זו שערך
צ׳יץ׳ לפני שבועיים על גג
מיגדל שלום, הוא הציע להפוך
את רחוב הרצל לחד-סיטרי
ושאחד העיתונאים העיר לו:
״אבל הרחוב הוא חד־סיטרי
כבר מזה 12 שנים!״
ה מו ל ח הז ה 1879

8מתנה אקטואלית מידידים
אמריקאיים קיבל השבוע
אלוף (מיל ).אהרץ (״ארה־ל׳ה״)
יריב, הפעיל עתה במערכת
הבחירות של המערך.
המתנה: סיפרו רב המכר של
העיתונאי האמריקאי שהתמחה
בניהול מערכות בחירות, האל
אוורי, מכירה של מועמד —
נוסחת הניצחון. ארה׳לה, המפורסם
ביסודיותו, קרא את
הספר בעיון ביום בו קיבל
אותו.
עם עזיבתו את עבודתו

א1111י ם

חברת ואריג, בו היה צריך
לטוס, התרסק ליד נמל התעופה
אורלי. ז׳אק הלך לבית־כנסת,
אמר בירכת הגומל, החליט לא
לטוס יותר.
בגלל מחלתו, לא הופיע
פאבלו קאזאלם בן ה96-
בקונצרט שנערך בקיסריה ב־מיסגרת
הפסטיבל הישראלי.
אחרי ההפסקה, כשהגיע תורו
של קאזאלם, עלה מנהל הפסטיבל
צבי פורפם לבמה,
התנצל והסביר לקהל מדוע לא
יופיע האמן והקונצרט יימשך

ידידות בין גאן וסלע, שהכין
תוכנית נוספת בת שעתיים בה
מספר השחקן את תולדות חייו.
0טוטו ניחושים נערך בשבוע
שעבר במסעדת שלדג.
היה זה בשעות הצהריים.
למסעדה נכנסו שלושה אנשים :
מאיר (״ממי״) דה־ישליפז, לשעבר
מנכ״ל משרד־התיירות
וכיום מנכ״ל חברת המלונות
של אל־על, לדוס; אלוף (מיל.).
אברהם יפה, מנכ״ל רשות
שמורות הטבע, ומרדכי (״מו טי״)
פרידמן, לשעבר מנכ״ל
נתיבי־נפט. השאלה עליה רבו
הניחושים: מה שלושתם עושים
ביחד?
מלא וגדוש חוויות מ־פסטיבל־הנוער
הדימוקרטי שנערך
במזרח־גרמניה, חזר לארץ
כיככי שמש, איש הפנתרים
השחורים. בין השאר
הוא סיפר כי שני הלא־מגול־חים
היחידים בין אורחי הפסטיבל
היו ״יאפר עראפת
.וכוכבי שמש.״ שמש נפגש
בפסטיבל עם הכושית אנג׳־
לה דייווים, ממנהיגות הפנתרים
השחורים בארצות־הברית,
הוזמן על־ידה להתארח
אצלה בארצוודהברית.
תקלה לא־נעימה אירעה
השבוע לחבר מועצת עיריית
ירושלים מטעם מפ״ם, הכלכלן
אליעזר רונן. רונן, המרבה
להופיע באסיפות מיפלגתו,
הגיע להרצאה באחד ממושבי
הנגב. הוא נכנס לאולם מלא
עד אפם מקום, עלה לבמה ודיבר
במשך שעה מבלי ש-

שאר הוא סיפר שהיה בצעירותו
פועל בניין .״מה?״ קראה
הבת ,״כשהיית צעיר היית
ערבי?״

הפיזמונאי דירי מנוסי
סיפר על אחד מחבריו שכאשר
הוא נולד, באה החסידה פעמיים:
פעם כדי להביא אותו
ופעם כדי להתנצל.״

ארנון

כאשר נבחר
צול! דמן לתפקיד מנהל הטלוויזיה,
נימק אחד מחברי הוועד
המנהל של רשות השידור את
אי־בחירתו לתפקיד של מפקד
גלי־צה׳׳ל יצהר, יכני בכך
ש״הטלוויזיה זקוקה למכונאי,
לא לנהג,״ ובחרו בצוקרמן
בגלל שהוא בעל תכונות של
מכונאי טוב. האימרה הזאת
ממשיכה לרדוף אחרי לבני.
השבוע, למשל, כאשר הוא נסע
במכוניתו, זיהה אותו נהג
מונית ובאחד הרמזורים הוא
אמר לו :״מר לבני, אנחנו
מחפשים נהגים חדשים לתחנה
שלנו. אולי. אתה מוכן להצטרף?״
ואילו אחד מנהגי גלי־צה״ל
הדביק פתק על לוח המודעות
של התחנה :״ליצחק,
ברכות להצטרפותך לנהגי

8מרוב שימחה על הולדת
בנו בשבוע שעבר, רץ המנהל
האדמיניסטרטיבי של הבימה,
•טמואד עומר, לבשר על
כך לידידיו. בדרך הוא נפל,
שבר את רגלו ואושפז בבית-
החולים בתל־השומר. באותן

מאירה ש־

אשתו של מנהל בית־החוליס ליולדות
בתל־השומר פרופרסור דויד סר, במסיבה
שנערכה בדירת הגג החדשה של סורכת־הדין רות שמיר בתל־אביב,
מאכילה את הארכיטקט של מישרד־השיכון ישראל גודוביץ.
בטלוויזיה׳ נזכרו ידידיו של
אדי סופר בתקרית שאירעה
לו לפני מיספר שבועות. סופר
הציע אז להכין כתבה על הקול
הערבי בבחירות. כעבור כמה
ימים הוא נוכח לדעת שגם
כתב אחר בטלוויזיה קובע
פגישות עם מרואיינים על אותו
נושא. כששאל מה פיתאום,
הסבירו לו הממונים עליו כי
הוחלט, מבלי להודיע לו, שאת
הכתבה יכין כתב צבר ,״ומכיוון
שאתה לא צבר, אין לך
רגישות מספקת לניואנסים הדקים
של הנושא.״ אדי בלע
אז את הצפרדע, אך כעבור
שבוע הודיע הכתב הצבר שהוא
לא מצליח להשתלט על הנושא׳
והתפקיד הוטל שוב על אדי
סופר. אז שלח אדי מיכתב
לממונים עליו, ושאל :״האם
במשך שבוע הצלחתי לדעתכם
לפתח את הרגישות הצברית
לניואנסים הדקים של הנושא?״
גיבור סידרת הטלוויזיה
עדאל וסאמירה,
נשבע שהוא לא יטוס יותר
במטוסים. דאק ערך טיול ב־דרום־אמריקה
ובגלל עומס של
טיסות, נדחתה הטיסה שלו מ־בואנוס־איירם
לריו־דה־ז׳אנרו.
המטוס בו הוא אמור היה
לטוס, נחטף לקובה. טיסה אחרת
שלו, מריו־דה־ז׳אנרו לצרפת
הוקדמה במיספר שעות.
בפריז נודע לו שהמטוס של

ז׳אק כהן,

בלעדיו. מבין שלושת אלפים
הנוכחים, היחידי שעזב את המקום
לשמע הידיעה, היה בעל
ממגורות דגו! ר או בן הכם.
טיעון מקורי כדי שיתנו
לו להיכנס לאולם המכס בלוד,
העלה השבוע בפני המוכסים,
מרכז תנועת הצופים דויד
שו ח ט, שהגיע לנמל התעופה
כדי לקבל את פניהם של 50
צופים שחזרו משהייה של
שלושה חודשים במחנות ב־ארצות־הברית.
אחרי שכל בקשותיו
לא עזרו, אמר שוחט ל־מוכסים
:״אתם רוצים שהילדים
יהרסו לכם את המכס?
כדאי לכם לתת לי להיכנס, רק
אני אצליח להשתלט עליהם.״
הטיעון עזר, והמוכסים הירשו
לו להיכנס.
במיסגרת תוכניתו בגלי־צה״ל,
ראיין הפירסומאי
סלע את גיבור הסרט חייו
של יאנוש קורצ׳אק, השחקן
הבריטי הנודע ליאו גאן.
סלע, ועוזרו בתוכנית אליעזר
דר שהוא אחיה של הזמרת
אילנית, מצאו בארץ אחד
שהכיר אישית את קורצ׳אק
ועבד איתו. הם הפגישו אותו
באולפן עם ליאו גאן, והוא
סיפר לו על החוויות שהיו לו
ב־ 1938 עם המחנך הנודע שניהל
בית־יתומים לילדים יהודיים.
בעיקבות התוכנית נוצרה

אורי

וווו \ 1ו-. 11X111. 1^ 11י
^ 8 הרבים בברית המילה לבנם של זוג עורכי הדין נירה וצבי לידסקי,
עופר, שנערך בבית־החולים אסותא, ניצל את ההזדמנות, התווכח עס
עורך־הדין צבי לידסקי (משמאל בתמונה) על ענייני חוק.

יופרע. בסוף דבריו, שאל :״יש
שאלות?״ אחד המאזינים קם
ממקומו, ושאל בעברית מגומגמת
:״מתי יבוא טריפונס?״
רק אז התברר לרונן כי הוא
הגיע בטעות לאולם בו אמור
היה להופיע הזמר טריפונם
בפני עולים חדשים תושבי המקום,
ובגלל תקלה הוא לא
הגיע.

איזי

8הפסל הירושלמי
כך־יעקכ, סיפר לבתו את
קורות חייו הרבגוניים. בין ה
זמן
שכבה אשתו דבורה במחלקת
היולדות באסף הרופא.
השבוע נפגשו השניים בברית־המילה
לילד שנערך באסף
הרופא, כששמואל מגיע למקום
על עגלת־נכים דמויית עגלתו
של ריימונד כר בסידרת הטלוויזיה
איירונסייד. את העגלה
דחפה שחקנית הבימה
הבלונדית אכיכה מרקם,
שהזכירה לנוכחים את כרכרה
אנדרסון המגלמת באיירוג־סייד
את תפקיד השוטרת אייב
וויטפילד.

תמרורים
הוענקה. בישיבה חגיגית של מועצת
עיריית תל־אביב, אזרחות הכבוד
ה־ 51 במיספר של תל־אביב, למי שהיד.
ראש העירייה הרביעי של תל־אביב
חיים ולבנון, עבור ,,זכויותיו בתנועת
התחייה הלאומית ועל מסירותו למען העיר
בתקופת כהונתו כראש העירייה״ כנציג
הציונים הכלליים החל מעת שניבחר
כחבר מועצת העירייה ב־.1935
מונה • לתפקיד ראש מחלקת ההדרכה
במטר,,הארצי של המישטרה, במקומו
של ניצב־מישנה מרדכי תבור שמונה למפקד
בית־הספר לקצינים בכירים, ניצב־מישנה
עמנואל ידידיה שכיהן כמפקד
בית־הספר לקצינים בכירים ומכהן גם כנשיא
הסניף הישראלי של אירגון השוטרים
הבינלאומי.
מצפיםלתינוק. שחקן הבימה
שדמה בר־שכיט ואשתו
שהיא מזכירתה של אורה נמיר באירגון־
אמהות־עובדות בתל־אביב. לבני הזוג בן
ובת.

דימה

מצפיםלתינוק • בעוד כחודש,
נעמי והארכיטקט שלמה עוז המתכנן
עתה את דירת הגג של המיליונר
משולם ריקליס בקריית־וולפסון בירושלים
שרוב הריהוט בה הוזמן במיוחד מאיטליה.
נולד. לבתו הבכורה של הרב של
כפר־שמריהו שמואל הכהן אבידור, רינה
ולבעלה יצחק נישיי, בן בכור.
עומדים לה נשא. זוכת תחרות
אירווויזיון הזמרת הצרפתיה־יהודיה
אן־מאיר דויד וידידה מזה שלוש שנים
המהנדס ז׳אן פייר קיסו.
מנהליםרומן. שחקן הקולנוע
ז׳אן־פוד בלמונדו שסיים את הרומן
שלו עם אורסולה אנדרם, והשחקנית ממוצא
רומני לאודה אנטונלי שנפרדה
לפני שבועיים מבעלה.
נפצעה. בתאונת־דרכים, השחקנית
ההוליבודית שדי ווינטרם, שהתנגשה
עם מכוניתה באוטובוס, שברה מספר עצמות.

פטר. בבית־ד,חולים ביילינסון ב־פתח־תיקווה,
בגיל -85 יו״ר המרכז החקלאי
ומי שכונה ״אבי ההתיישבות החדשה
בארץ־ישראל״ אברהם חרצפלד שהיה
מיספר פעמים חבר־כנסת מטעם מפא״י.
יליד אוקראינה, למד בחדרים ובישיבות,
הצטרף בגיל 18 למיפלגת הציונים הסוציאליסטיים,
נידון למאסר-עולם בסיביר,
היה ממארגני שביתת העובדים במיכרות
הזהב ב־ ,1913 ברח בתחילת מילחמת העולם
הראשונה מסיביר והגיע לארץ. עבד
בזיבול פרדסים בפתח-תיקווה, החל בפעילות
ציבורית ומונה למבקר לישכת ה-

אברהם הרצפלד
אבי ההתיישבות
עבודה, אירגן את קופת המילווה הראשונה
של הפועלים בארץ־ישראל, נבחר
לחבר המרכז של הסדרות פועלי יהודה,
היה חבר פועלי ציון וחבר מרכז אחדות
העבודה, ציר בכל הקונגרסים הציוניים
מהקונגרס ד,־ ,12 חבר הוועד הפועל הציוני,
חבר הוועד המנהל של הסוכנות
היהודית, שליח הסתדרות העובדים וה־וארצות־הברית,
קרן־הקיימת
באירופה
הקדיש את עיקר מירצו וזמנו לתפקיד
מנהל המרכז החקלאי, אליו מונה ב־.1919

ה חו ל ח

הז ה

1x70

זו הי המומחיות שלנו התמחינובהבמשךהרבה ־ הרבה
שנים>
עשינו זאת בעיתונות. עשיע זאת בכנסת. עשינו זאת בהסתדרות.

אין בארץבע לי -מי ק צו ע טו ביםמאית גו בשטח זה
הסתכל בפרצוף הימני: מוטי פרידמן, מנהל ״נתיבי נפט״.
השבוע הוא הועמד סיף״סוף לדין 17 .סעיפי־אישום. בין השאר: עבירות־מס
שבוצעו ״במירמה ובנסיבות מחמירות״ ,בסכום העולה על שני מיליון לירות. הברחת
מטבע־חוץ. קבלת טובות״הנאה מן הממשלה במירמה. החזקת חשבונות סודיים
בבנקים שווייציים.

ז הו מוטיפ רי ד מן. נער־ השע שו עי ם של הממשלה.
ה פ רו ט ק ציונ ר של פינחסס פי ר. דו גמהנאה של יזם המ שג שג
ב מי שטרהקייםבארץ.
אבל לפני שנתיים לא ידעת את שמו. היום אתה מכיר אותו.

בגללנו! ץ השבועון ״העולם הזה״ מילא תפקיד מכריע בחשיפת עולמו של מוטי פרידמן.
ביום 10.8.71 הוא פירסם את כתבת־הענק, שבה תוארו לראשונה הגניבות, השחיתות
והרמאויות של ״נתיבי נפט״.
אורי אבנרי בכנסת ואמנון זיכרוני בבית״המישפט לא נתנו מנוח, עד שבוררה
הפרשה עד תום — ועד להעמדתו לדין.של מוטי פרידמן.
הסתכל בפרצוף השמאלי: יצחק שובינסקי. מנהל ״אוטוקארס״ .
השבוע הועמד שובינסקי לדין 12 .סעיפי־אישום. מתן שוחד לקציני צה״ל,
פקידי״מכס, בוחנים ופקידי מישרד־הרישוי.

ז הו יצחק שו ב ינ ס קי. פאר ״ היוזמהה חו פ שי ת ״ .נער־ה
ש ע שו עי ם של הממשלה. ה פ רו טקצ יו נ ר של פינחסס פי ר.

ו 1ן!

ה אי ש שנ תן ״ תרומות ״ ל מי פ ל גו תורשם או תןב צו ר ה
כוז ב ת. ה אי ש שידע לי צו ר ״ ק ש רי ם ״ ולהפכםלכסף.
לא אנחנו חשפנו פרשה זו. היא התפוצצה בעיקבות פשיטת״הרגל של המיפעל
עצמו.
אבל מזה שניט אנחנו מתריעים נגד המישטר החברתי והכלכלי המבוסס על
צבירת רווחים אגדתיים, פרוטקציה מיפלגתית וקשרים אישיים, הנותן פרס לנוכלים
ולספסרים, הנותן לקומץ אנשים שילטון עצום על המיליארדים המתגלגלים במיס־דרונות
השילטון.

אנחנועמ דנו בראשהמילחמהבשחיתות
בכנסת /אלאגםבהסתדרות.

-לא רק

חשפנו את השערוריה המחפירה של ״קרן ספיר״ .אורי אבנרי היה חבר״הכנסת
היחידי שהעלה את קמ״ספיר לדיון בכנסת. קראנו לה ״ווטרגייט הישראלי״ ,והכרחנו
את ספיר לגלות לכנסת ולציבור לפחות חלק מפרשה זו — שהתנהלה עד כה
בחשאי, בהסכמת גח״ל.

גם בהסתד רו ת מ תג לג לי ם ה מי לי א ר די ם לל א בי קו ר ת
וללאפיקוחאמיתי.
נציגינו בוועד״הפועל לא נתנו מנוח. תבענו דו״חות על המיליונים של קרנות
ההסתדרות, שנוכו משכר העובדים — מבלי שנאמר לעובדים מעולם לאן הלך
הכסף. הכרחו אותם לפנס בפעם הראשונה את מוסדות הניהול והפיקוח. איימנו
בפנייה לבית״המישפט.

זו הי רקההתחלה.
המילחמה בשחיתות תתפוס גם להבא מקום מרכזי בפעולתנו בהסתדרות.
נשלח גם להבא למוסדות ההסתדרות מומחים למילחמה בשחיתות.

תן דלהגברת
האופוזיציה הלו חמת

להגביר את המלחמה

מרי וחזית השמאל מרי וחזית השמאל

יתרת!

הסתכלהיטבבתמונה זו.
היא צולמה לפני במה ימים, במופע שנקרא ״הצדעה
לישראל״.

הצדעה -
דא*זו ישראל* *
ל א לי שראל
ה עו בדת.

שלן.

לי שראל

ל א לישראל שבה נאלצים העובדים — בימעט כ ל
העובדים בחרושת, במישרד, במעבדה — לעבוד עבודה
שנייה בדי לפרנש את מישפחותיהם.
ל א לישראל שבה מתגוררים מאות אלפים בתנא
יםבלתי ־ אנושיים, שבה גדלים ילדים ללא
שימחה ונערים ללא חינוך.
ל א לישראל שבה אדם צעיר, שנתן שלוש שנים
לצה״ל, אינו יבול להשיג דירה ולהקים מישפחה.
ל א לישראל שעובדיה מבלים שעות בבל יום באוטובוסים
דחוסים, מלובלבים וללא מיזוג״אוויר, בדרך
לעבודה ובחזרה, ושבה אין גם עובד מיקצועי מעולה
יבול לחלום על מבונית פרטית קטנה.
ל א לישראל שעובדיה שואלים את עצמם באמצע
כל חודש :״ איךלגמוראתהחודש ! ״
ל א לישראל שבה יש פער עצום בין ברוטו
לנטו — פער המפרנס ביורוקרטיה מנופחת ומנגנונים
מושחתים.
לא. מי שחי בישראל זו — אין לו הבסף
כדי לבלות ערב בחברת החברה הגבוהה הבינלאומית.

גו לדה
אחרת.

מ אי ר

מ צ די ע ה

לי שראל

לי שראלשלה.
ישראל של המיליונרים. ישראל של המתעשרים .
ישראל אשר גולדה מאיר, פינחס ספיר וחבריהם,
אנשי ממשלת המערך והאופוזיציה הימנית, הפכו אותה
גן־עדו לבעלי-הון.
ישראל שבה משלם העובד חלק גדול משכרו
למס־ההבנסה — בעוד שהחוק משחרר מן המס את
המיליונרים המקימים בה ״מיפעלים מאושרים״.
ישראל שבה צמח וגדל מעמד חדש של פקידים
בכירים, ספסרים ומנכ״לים, המתעשרים במהרה, המטיילים
בל שני וחמישי לחו״ל על חשבון הציבור, הנוסעים
במבוניות״שרד, והגרים בבנייגי״פאר — בעוד שסתם־
אדם במוך חייב לשלם מס־ענק עבור נסיעת־נופש,
מכונית קטנה ובל דבר שעמיתך במדינה אחרת יבול
להשיגו בשכר״עמלו.
ישראל שבה מוקפא השבר בעזרת קנונייה בין
הממשלה, צמרת ההסתדרות והמעבידים הפרטיים —
בעוד שאין הקפאה לרווחים, לדיבידנדות, להכנסות
מרבוש.
ישראל המזמינה אליה את ספסרי בל העולם ,
והממטירה עליהם הענקות, הלוואות, קרקעות, שיחדור-
ממסים — בל זה מן הכסף המנובה משכר־עבודתך.
ישראל של ״ נתיבינפט ״ ,של ״ אוטו •
קארס ״ ,של ״ ורד ״ ,של ״ קרןספיר ״ .
ישראל של מיסעדות־פאר, בה מוציאים גדולי המדינה
ועשיריה, בארוחת״ערב אחת, סבום השווה לרבע
השכרהחודשי הממוצע של בעל״מישפחה.

ישראל שבה יש אינפלציהדוהרת, המעשירה
עוד יותר את העשירים והמדלדלת עוד יותר את הדלים.
ישראל שבה זוחל השכר בקושי, ובאיחור עצום,
אחרי האינדבסהמזוייף .
ישראל שבה מוגדרים עובדי נמל ודוורים, רופאים
וטכנאים, השובתים למען שבר הוגן, ב ״ חבלנים ״,
״סוכני הפתח״ ו״אויבי המדינה״ ,בעוד שספסרים
ומפקיעי־מחירים מתקבלים כאורחים רצויים במישרד
ראש־הממשלה.

לי שראלזומצ די ע ה גו לדה.
ובצדה. היא ו חברי ה ב שידט^
צרז י שר אל?.1
ישראל של אנשים מאושרים. מכוניות ״מאושרות״
,וילות ״מאושרות״ ,הוצאות ״מאושרות״.

זו הי האמת של ״ אמת ״ .וגםהטעם
של ח ל ־ טעם, ג ח ״ ל ו שו ת׳.

אאחה רוצה בי ש ר אל זאת -
ה צב ע בונדס.
אבלאםר צונ ך בי שראלאחרת -
אםר צונך בשינוירדיקלי -

עזוז־ לנו להקים אומזיציה
לותמת בהסתדרות!

מרי וחזית השמאל מרי וחזית השמאל

מחע 1ה חשעחם?

ך* מיייץ הגדיל נכנס לסיבובו האחרון, המכריע.
ן | נותרו שניות אחדות לסיום.
האצנים נושמים ונושפים, כאילו עומדות ריאותיו,ם
להתפוצץ. הם מגייסים את שארית כוחותיהם. מבטיהם
נעוצים בסרט הלבן שבקו הסיום. עוד מעט, עוד מעט
נדמה להם שהצופים ביציע מרותקים לכסאותיהם
ועוקבים אחרי רגליהם בנשימה עצורה. עוד מעט --

אכל הצופים הסתלקו מזמן. רק פה ושם
נשארו כמה אנשים כיציע. אלה הם קרוביהם
יכל האצנים, שיש להם עניין אישי כתוצאה.
וגם אלה מפהקים ומקשקשים.
המירוץ הגדול, מירוץ האלופים, משעמם .
* הו המצכ בשעה זו, בשבוע האחרון של מערכת(
הבחירות בהסתדרות.
סרטי התעמולה נשפכים מן הטלוויזיה. נאומי התעמולה
רוכבים על גלי האתר. חוגי הבית חוגגים. הפלא־קאטים
זועקים מן הלוחות. המיליונים של המיפלגות זורמים
ברחובות.

אל דוברי־המיפלגות כמו אל מוכרי מכונית
משומשת. אם הוא מבר לך כפעם האחרונה
מכונית מקולקלת, הוא יעשה זאת שוב. אם
הוא נראה כשקרן, היזהר.

מי שנהנה מן המצב הקיים, אינו אמין כשהוא מדבר
על שינוי. מי שליקק עד כה את פינכת השליטים (שלא
לדבר על מקומות אחרים) ,לא יהיה מחר מורד. מי שלא
עסק אף פעם במאבק פוליטי, לא יהיה בן לילה מומחה.
מי שלא דיבר מעולם על שבוע־עבודה של חמישה ימים,
אין להאמין שהוא מתכוון ברצינות להיאבק על כך
עכשיו. מי שמציג דרישות הסותרות זו את זו בעליל,
הוא רמאי. מי ׳שצועק בכנסת שהשובתים למען שכר
הוגן הם ״סוכני פתח״ ,לא יילחם מחר על שכר הוגן.
וכן הלאה.

אם תסמוך על השכל הישר שדך, תגיע לסי

וזה משעמם.

פה ושם יש קצת עניין. יש השמצות.
כשבגין אומר על תמיר שהוא .--כשתמיר
אומר על בגין שהוא .--כשהמערך אומר על גח״ל
כשמק״י אומרת על מרי ש

כשהפנתרים מרביצים לפנתרים והופכים זר, לזה את
המכוניות. כשמתפוצצים איחודים.

גם שאלה זו מהווה ניצחון גדול לכיורוק
רטיה.
בגללה ייעדרו מאות אלפים ביום הבחירות — אותם
מאות־אלפים שיכלו לשנות את הכל.

אולם השאלה עצמה מופרכת מיסודה.
נכון, מאז שסולק המזכ״ל הרציני האחרון, פינחס
לבון, ובא במקומו אהרון בקר, היתד, ההסתדרות לסרח־עודף
של השילטון במדינה. יצחק בן־אהרון, שבא אחריו,
אמנם הרעיד את אמות הסיפים, אבל שינה מעט מאד.

אך גם כיום גנוז כהסתדרות כוח עצום,
לטובה או לרעה. כוח שיש לו השפעה ישירה
על חייך היומיומיים.

במיקרה הרע ביותר, ההסתדרות היא מכשיר לשיטור
העובדים — מישטרת־עזר לענייני עבודה. באמצעותה
יכול שר־האוצר להחניק באיבה דרישה להגנה על השכר
הריאלי, כאשר האינפלציה דוהרת. בעזרת ההסתדרות
יכולה הממשלה לאסור שביתות, על פי החוק שנתקבל
בכנסת הנוכחית בקולות המערך והימין. בעזרת כוחה של
ההסתדרות היא יכולה לערוף את הראשים לציבורי-
עובדים, העלולים לגלות עצמאות רבה מדי. אפשר לאיים,
לשחד, להפחיד, לקנות, לבלבל.
זוהי ההסתדרות שאותה אנחנו מכירים.

זה מעניץ. אכל חוץ מזה — שיעמום אחד
גדול.

אם אינך יבול לנוח יומיים כשכוע, אם
אינך יבול להתקיים מעכודה אחת, אם אינך
יבול לפרנס מישפחה מכדי לרמות את מס־ההכנסה,
אם אתה עומד חסר־אונים מול טירון?
המחירים, אם אינך יכול להרשות לעצמך נופש
כחו׳׳ל — אתה יבול להאשים כבד את
מחדדי ההסתדרות.

היא, כמובן, שקשה מאד

אילו היתד, קיימת בארץ הסתדרות של עובדים —
להבדיל מהסתדרות של ביורוקרטים — כל זה לא יכול
היה להיות.

מדוע?

ך* סיכה הפשוטה כיותר

( 1להבדיל בין המיפלגות.
גם הקהל הספורטאי ביותר אינו יכול להתלהב מ־מירוץ־סוסים,
כאשר כל הסוסים לבנים, וכל הרוכבים
לבושים בחולצות אדומות זהות. אם כי־אפשר להבדיל
ביניהם אף במישקפת, איך אפשר לצעוק הידד ובוזז

ודם ההסתדרות יכולה להיות גם אחרת. מרוכזים
\ £בה כוחות עצומים, שיכלו לשנות את המצב מיסודו.

האגן? הכלכלי שד ההסתדרות (״חכרת
העובדים״) הוא גדוד התעשיינים כארץ. אילו
השתמש ככוחו בדי להוריד את המחירים,
תחת לעלות כתאוות־הכצע שדו על בל תעשיין
פרטי, ניתן היה להאט את האינפלציה.

בכחירות אלה בהסתדרות אומרים בולם
את אותו הדבר. את אותו הדבר כדיוק .

כולם נאבקים למען שינוי — אפילו המערך האחראי
למצב הקיים. דרוש שינוי. תן סיכוי לשינוי.
כולם נגד העוני. באמת. אף מיפלגד, אחת לא
הכריזה שהיא בעד העוני.
כולם בעד הנהגה חדשה, רעננה, טרייה, ישר מן
העץ. גולדה. בגין, רימלט. ספיר. ושההנהגה תהיה מנוסה,
ואחראית גם.
וכולם נגד הפער. את הפער צריכים לחסל. מאה
אחוז.
וכולם בעד שבוע עבודה של חמישה ימים. כן כן,
זה פתאום בא להם, חודש לפני הבחירות, ועכשיו הם

בטוחים. זה טוב.
ואת מישכנות״העוני צריכים לחסל. מה יש לדבר.
ואת המיסים צריכים להוריד, ואת תקציב־הביטחון
צריכים להגדיל, ואת השרותים הסוציאליים צריכים להרחיב,
ואת ההתנחלות צריכים להגביר. איך עושים את
כל זה ביחד ז אין בעייה. יהודי אחד מנצרת האכיל פעם
200 איש בכיכר־לחם אחת.

וכן הלאה. ימין ושמאל. מרכז וקצוות.
כולם רוצים כדיוק־בדיוק את אותו הדבר.
רק במיקרוסקופ אפשר לגלות את ההכדל הדק
כיותר.

אז אם כולם אומרים את אותו הדבר, איך להבדיל
ביניהם?
* והי שא,לה של עצלנים.
ן אפשר להכדיל, ואפיטר לבחור.
ארבעה אנשים אומרים :״אני קיסר סין.״ אחד יצחק
לוי. אחד ג׳ון סמית. אחד צ׳ין לין־ין. אחד מאו טסה־טונג.
יצחק לוי הוא חולדדרוח, והוא מאושפז בבאד־יעקוב.
ג׳ון סמית מופיע בקירקס נודד באירופה, והוא רמאי.
צ׳ין לין־ין הוא צאצא הקיסרית האחרונה, והוא מי-שהיה.
מאו טסה־טונג הוא הקיסר בפועל, אם כי הוא קורא
לעצמו יושב־ראש.

הארבעה אומרים כדיוק את אותו הדבר.
אכל רק אחד מהם אומר, פחות או יותר, את
האמת. השלושה האחרים מתחזים, מרמים
או סתם משוגעים.

לפי אותה שיטה, ניתן להבחין בין אומרי־אותדהדבר
בבחירות אלה.
מה הם אמרו לפני שנתיים, כשלא חשבו עדיין על
הבחירות? מה הם ע שו בהסתדרות בארבע השנים
האחרונות? מי מהם מתכוון להגשים את אשר הוא
מבטיח עכשיו? למי אפשר להאמין, ולמי לא?

זהו עניין של הגיון. עליך פשוט להתייחס

מז כ ״ לי םבקרו בן ־ א ה רון

עה הקרובה כיותר לדיעותיך ולשאיפותיו. ואז
תגלה שזה גס לא בל־כך משעמם.
כל, אומרים דכים
משנה, בעצם?
הנשיא רוזכדט אמר פעם :״אין לכם מפני
מה לפחד, אלא מפני הפחד עצמו.״ על אותו
מישקל אפשר לומר :״אין אוייכ גדול יותר
לשינוי מאיטה האמונה שאי־אפיטר דשנות.״
בין פיהוק לפיהוק, מה זה

נכון, בהסתדרות שולטת ביורוקרטיה היושבת על
ישבנה מאז שנת תרפפ״ו. היא מבוצרת מאחורי חפיר
וחומות כמו אביר־שודד בימי־הביניים. היא חולשת על
מיליארדים.

לא קל להזיז אותה, וזה לא יקרה כיום אחד.

בבחירות האחרונות בהסתדרות קיבל המערך, יחד
עם הזנב הדתי שלו 657 של הקולות. אין סיכוי לשינוי
שיוריד אותו, במכה אחת, אל מתחת ל־ס.507
אולם ירידה של כמה אחוזים תשבור לפחות את
השילטון המוחלט של מפא״י־רבתי, ותזקוף קצת־קצת
את הגב של מפ״ם המיסכנה והשפופה. בכך תימנע,
לפחות, החמרת הרודנות של הביורוקרטיה השלטת.

*״״וכעיקר ריכל׳ידידה משמעותית ׳של״יהצזע־רך,
ובל חיזוק שד גרעיני האופוזיציה הלוחמת,
יבהילו את השליטים.
זה יעודד את גילויי־העצמאות של העובדים. זה יפיח
רוח חדשה במורדים נגד הביורוקרטים. זה יחזק את ידי
הלוחמים בשחיתות, וימסור בידיהם נשק יעיל יותר.

בקיצור: אפשר דשנות. זהו תהליך. ובל
חבר בהסתדרות יכול לתרום לו את תרומתו —
תרומה קטנה אך משמעותית — כקלפי.
ך* אם זה חשוב י׳1
| | לעשות, בסך הכל?

מה בעצם יכולה ההסתדרות

הוא הדין לגבי מיפעלי־השיווק הגדולים של ההסתדרות•
מירוץ־המחירים היה נראה אחרת, לולא היו מיפי
עלים אלה אלופי־הריצה.
אילו נתנה ההסתדרות גיבוי לקואופרטיבים לתחבורה,
הקשורים בה, היו האוטובוסים מופעלים שבעה ימים
בשבוע, ושום כוח במדינה לא היה מסוגל למנוע זאת.
קופת־החולים של ההסתדרות יכלה לשמש בסיס ל-
שרות־בריאות ממלכתי מפואר — אידיאל שהוגשם כבר
לפני דור על־ידי המיפלגה הסוציאליסטית הבריטית, והמשיך
להתפתח תחת שילטון השמרנים.

וכעיקר: אילו היתה ההסתדרות ממלאה
את תפקידה כראוי, ומשתמשת ככוחה כצורה
נכונה ואחראית, היו נמנעים העיוותים המחרידים
כמערכת השכר והמיסים.
שיטת־שכר הגיונית יותר, מתקדמת יותר, המתחשבת
בהתייקרות ובעליית התוצר הלאומי, היתה מונעת את
הפערים המסוכנים ושומרת על חלוקה צודקת, ככל האפשר,
של ההכנסה הלאומית.
לכן יש חשיבות למה שיקרה בקלפיות ביום השלישי
הקרוב.

לרעה — או לטובה.

ך* כיורוקרטים עושים, כמובן, את הכל כדי לטשו
\ טש את חשיבותה של ההכרעה.

עצם קביעת מועד הכחידות, ערב הבחירות
לכנסת, נועדה לכלכל את מוחו שד חכרה
הסתדרות.
הבחירות להסתדרות נראות כחזרה כללית לכנסת,
כדבר שאין לו בעצם חשיבות בפני עצמו. תחרות של
קבוצות־נוער, לפני התחרות של אלופי הליגה הלאומית.
המערך מפרסם מודעות בנוסח :״מי ייפגש עם
קיסינג׳ר?״ מודעות אחרות מפארות את הנהגתה של
גולדה במדינה. רשימת הליכוד הימני (ז״ל) מפרסמת
מודעות על שלמות הארץ.
אולם ההנהגה הבאה בהסתדרות לא תיפגש עם קי־סינג׳ר,
וגם לא עם קדאפי. היא לא צריכה להיות שייכת
לגולדה, אלא להתמודד עם ממשלתה. השפעתה על ענייני
סיפוח תהיה קטנה מאד.

אכל יבולה להיות דה השפעה רכה מאוד
עד חיי משפחתך, על השבר שתקבל ועל המחירים
שתשלם כחנות.
על כך כדאי לחשוב.

איו מאחים קועיס
שד ברון
שהתנוצץ בוע ש?

מקום ה־ ,38 תבע המרכז החופשי בצורה
אולטימטיבית את המקומות 35—29—16—6
ו־ 40 ברשימה. כלומר: שלושה מקומות
בטוחים אם תקבל רשימת הליכוד את
אותו מיספר המנדטים שיש למרכיביה
בכנסת הנוכחית, וחמישה מקומות אם
תקבל עד 40 מנדטים — שהוא גבול
החלומות הוורודים ביותר גם של האופטימיסטים
המושבעים ביותר בגח״ל. במילים
אחרות: תמיר תבע להשוות את מעמד
סיעתו למישקלה של סיעת הרשימה הממלכתית
עד המקום ה־ ,31 ולעבור אותה
במיספר המנדטים עד המקום ה־.40
שני חלקי גח״ל התנגדו לדרישה זו
בצורה תקיפה ביותר, דבר שהביא לפיצוץ
המשא־ומתן, ולאיומי פרישה של האלו פים
עזר וייצמן ואריק שרון.

תחו שות של
סלי ד ה

נפש חצו״ה

שמואל תמיר, האיש שבגלל שינאתם האישית של מנהיגי
גח״ל אליו, פוצץ המשא־ומתן על ליכוד הימין. כאשר
פוצץ רעיון הליכוד, נראה היה שדווקא תמיר שמח על כך יותר מכל האחרים.
* וצץ!״ נוהגים לצעוק בקולי-
קולות, חבלני צה״ל אחרי שהם
מפעילים הומרי־נפץ או מטעני חבלה, כדי
שהעומרים בתחום הסכנה יתפסו מחסה
וימנעו מפגיעות.
״פוצץ !״ צעקו השבוע גם השותפים
למגעים על הקמת הליכוד הימני, אחרי
שההתמקחות ביניהם על חלוקת הכיסאות
בכנסת השמינית, הגיעה למבוי סתום.
אלא שצעקתם של המיועדים להתלכד, לא
היתה צעקת אזהרה או זעקת שבר. היה
בה הרבה יותר משמץ של צהלה. גם
ראשי גח״ל וגם מנהיג המרכז החופשי,
נשמו לרווחה כאשר יכלו להשתחרר מ הליכוד
אליו הלכו כמי שקפאם השד, ומה
עוד שכל אחד מהם יכול היה להצביע על
שותפו להתמקחות כעל האחראי לפיצוץ.
כאשר שכב הליכוד המיועד בתחילת
השבוע גוסס על שולחן הניתוחים, נעשה
מאמץ אחרון להחיותו. שעה שכל מקימי
הליכוד כבר פרשו לפינותיהם והתאבלו
בשימחה רבה על מותו, עדיין ניסה יוזם
הרעיון, האלוף (מיל ).אריק שרון, להח יות
את הבר־מינן בעזרת הנשמה מלאכותית,
עיסויי לב ואיומי נטישה.
״מעולם לא החמיצה חבורת אנשים
הזדמנות כה גדולה!״ טען אריק שרון בלהט.
לא רק לו, אלא למרביתו של הציבור,
אפילו זה המסתייג ממיפלגות המערך
הימני ומתנגד להן, נראה מוזר כי
רעיון הליכוד פוצץ בגלל מאבק על מנדט
אחד בכנסת הבאה.
על מה היה נטוש הוויכוח שהביא לפיצוץ
הגדול?
לכאורה הוא נסב כולו על סדר הצבת
המועמדים ברשימה המלוכדת לכנסת. בעוד
שגח״ל היתה מוכנה להציע למרכז
החופשי שני מנדטים בלבד עד המקום
ה־ ,31 את המקום ה־ 32 ברשימה ואת ה

מי יצחק האחחן

תמיר לבין יו״ר הנהלת המיפלגה

ודם התמקחות על הכיסאות
היתה רק ביטוי לתהום עמוקה הרבה
יותר הפעורה בין המיועדים להתלכד. גם
אנשי חרות בגח״ל וגם אנשי המרכז
החופשי נקרעו בין שתי מגמות סותרות.
בעוד שמצד אחד היו להם אינטרסים ברורים
להתלכד, פעלו בתוכם מעצורים שמנעו
מהם להתפשר ולהגיע לליכוד.

אריק שרון (שני מימין)
מנסה לתווך בין שמואל
הליברלית שמחה אוזליך

ראשון מפוצלי האישיות היה מנהיג
חרות מנחם בגין. לבגין היה נוח מאוד
להופיע בבחירות הקרובות בראש מחנה
גדול, כשמאחוריו אלופי צה״ל מפורסמים,
וכשהוא מואר באור של המנהיג הסולח,
המאחד וחסר הפניות. אולם, מצד שני
קיננה בבגין חרדה נוראה מפני האפשרות
שמאחורי גבו מתגבשת בתוך מחנהו שלו
קואליציה של רודפי כיסאות ורודפי כסף,
העלולים להשאירו תוך זמן קצר במיעוט

(ראשון מימין) ,באחד המגעים הרבים שערך אריק השבוע כדי
לאחות מחדש את קרעי הליכוד. הצעיר המזוקן ליד שמואל
תמיר, הוא איש אמונו, הפרקליט־המלחין עקיבא נוף.

בתוך מיפלגתו שלו, והמייחלים רק לאפ לים אחרות: כדי להעביר ארבעה מנדטים,
שרית הראשונה להדיחו. בגין היה מוכן צריך המרכז החופשי להכפיל את כוחו פי
לקחת על עצמו את הסיכון שגח״ל לא שלוש ויותר לעומת כוחו בבחירות הקודרק
שלא תגביר את כוחה, אלא שאפילו מות• תופעה מעין זו היא בלתי סבירה
תפסיד מייצוגה, ובלבד שהוא ישאר ה במציאות הישראלית. גם כדי לקבל שני
שליט הבילבדי של מחנה הימין.
מנדטים בכנסת הבאה, ולשמור על ייצוגו
מלבד זאת פעלו בבגין, כמו בשאר אנ בכנסת הנוכחית, ייאלץ תמיר, בתנאים
שי גח״ל, תחושות סלידה עמוקות מאוד של חוק באדר—עופר, להכפיל את כוחו,
ובלתי ניתנות לשליטה, כלפי אישיותו של דבר שהוא הישג נכבד ואתגר רציני.
שמואל תמיר• לאדם מהצד קשה להבין
על רקע זה הרי בדרג המסחרי הפשוט
זאת. אבל כל אנשי גח״ל, כולל הליברלים של היצע וביקוש, נראה היה סירובם של
המתונים שבהם, שונאים את תמיר שמ מנהיגי גח״ל להעניק לתמיר את הייצוג
אה פיזית ממש, ההופכת את יחסם אליו שביקש, מוצדק והגיוני. השאלה היתה,
למשהו שמעבר ליריבות רגילה בין עס מדוע מוכנים היו להעניק לרשימה הממקנים
פוליטיים. להוציא את ח״כ בנימין לכתית מה שלא היו מוכנים לתת לתמירי
הלוי, הקשור לתמיר עוד מהימים בהם
אין איש חולק על כך שהרשימה ה שימש
שופט במישפט שזכה לתואר נזישפט ממלכתית זקוקה לנס גדול כדי להצליח
קסטנר, בו היה תמיר פרקליטו של מל -להעביר שני מנדטים בכנסת הבאה. למכיאל
גרינוואלד, הנאשם האמיתי במישפט, רות זאת, היה כדאי לגח״ל, להעניק לה
הרי לגבי שאר עסקני גח״ל כרוכה ה ייצוג של שלושה מקומות בטוחים, רק
השלמה עם הכנסת תמיר למחנם בהת כדי להתגבר על המחסום הפסיכולוגי ה גברות
על מעצורים פסיכולוגיים, נפשיים
ניצב בחלקים רבים ביישוב, והמונע מאנ ופיזיים
חזקים ביותר.
שים הרואים את עצמם כמשתייכים לתנולתמיר
עצמו היה צריך להיות עניין ב עת העבודה, להצביע בעד גח״ל.
ליכוד לא פחות מאשר לבגין. אומנם
כדאי היה לבגין ולגח״ל לשלם את
הוא היה הופך בכך למיספר 4במנהיגות המחיר לרשימה הממלכתית ובלבד שיוכ סיעה
גדולה במקום מנהיג בלעדי של לו ליצור לעצמם תדמית כמי שחסידי בן־
סיעה קטנה, אולם ההשתלבות בליכוד
גוריון ותומכי משה דיין מוכנים לשתף
היתר• נותנת לו סיכוי להגשים את שאי עימם פעולה.
פת חייו, ולהיות שר בממשלה, בקונאבל
האינטרס הגדול ביותר להקמת
סטלציה מסויימת כאשר תקום קואליציה הליכוד, לא היה של העסקנים הפוליטיים
בין המערך לבין הליכוד. רק כך ניתן משלוש מיפלגות הימין. כאשר פוצץ הלילהבין
שאחד הנושאים למיקוח האידיאו כוד, החל להתעורר המרד הגדול בקרב
לוגי בין מרכיבי הליכוד, שכל אחד בהם תומכי גח״ל, שהאשימו את מנהיגיהם במנסה
להתחרות בשותפו במידת האופו־ אחריות לפיצוץ. רק אז ניתן היה לראות
מי הם האינטרסנטים האמיתיים המעוניי־נים
בליכוד, ומי הם בעלי ההשפעה ב־גח״ל.
הסתבר
שוב כי המיפלגה המתיימרת
להיות מיפלגה עממית, המגינה על האינטרסים
של שיכבות המצוקה הנחשלות,
נמצאת תחת השפעתם הבלעדית של בעלי
ההון הגדול בישראל, אילי התעשייה וספ־סרי
הקרקעות. הם שהרימו את נס המרד
נגד מנהיגות גח״ל. היו אלה ראשי הת־

1 1 | 1ה 111ןןןן כך מוגדר יחסו של מנחם בגין כלפי שמואל תמיר. אנשים
^ 1י \ 11 3 - 1 111 שעקבו אחרי התנהגות בגין במגעים להקמת הליכוד טו־עניס,
כי למרות רצונו באיחוד, הוא מגלה סלידה פיזית, כשהוא נאלץ להזכיר את תמיר
אחדות התעשייה, היבואנים, נציגי הענפים
הכלכליים -או סוחר הקרקעות עובד בן־
עמי, ראש עיריית נתניה, שהפעילו את כל
כוח השפעתם כדי לשכנע את צמרת גח״ל
לחזור בה מהחלטותיה הקודמות וללכת
לקראת תמיר.
האינטרס שלהם היה ברור: הם היו
מעוניינים בליכוד שיצטרף לממשלה, יאפשר
להם להינות מחלקים גדולים יותר
מהעוגה הממלכתית המתחלקת על-ידי שלי-
טון המערך.

סקר שפורסם בשבוע שעבר הוכיח
בצורה בלתי מעורערת, שרבים מחסידי
מיפלגות הימין לא יצביעו בעד
הליכוד, אם יוקם. מבחינה זו ספק אם
מרכיבי הליכוד יזכו בתוספת כוח אם
יתייצבו לבחירות לכנסת ברשימה אחת.
מבחינה אובייקטיבית נראתה הברירה
שניצבה בפני מיפלגות הליכוד אחת:
ללכת לבחירות מפורדים ומסוכסכים, או
להתלכד לצורך הבחירות כדי להתפלג
ולהסתכסך לאחריהן.

זה היה צפו מראש
חןזן * 1ך יורס ארידור, מראשי
1 1 /המתנגדים לצירוף תמיר
לליכוד, נושא את ידיו כאילו בתפילה למניעת
הליכוד בין מיפלגתו למרכז החופשי.
זיציוניות שבו, היה חלוקת תיקי השרים,
במיקרה שתוקם קואליציה והליכוד יצ טרף
לממשלה.
אלא שמול סיכוי זה פעל בתמיר כוח
נגדי. הוא היה שיכור בתחושת ניצחון־
של־לפני־הניצחון. בעיקר העניקה לו תחושה
זו העיתונות היומית הימנית, שתמיר
הפך בן־התפנוקים שלה. מאחר שתמיר
רגיש לפירסומת ולמה שנכתב עליו בעיתונים
יותר מאשר כל פוליטיקאי אחר
בישראל, הוא השתכנע והלהיב את עצמו
ממה שנכתב בהשראתו בעיתונים אודותיו.
מבחינה אריתמטית פשוטה לא היה
לתחושת הניצחון של תמיר על מה
להסתמך.
מרד בעלי ההון
דאי פעם לנתח את מאזנו של תמיר,
כדי לבחון באיזו מידה יש רציונאליות
בתביעותיו ובאולטימאטום שהגיש
לגח״ל.
בבחירות לכנסת השביעית הסתכם כוחו
של המרכז החופשי במנדט אחד למעשה,
כאשר זכה בקצת יותר מ־ 16 אלף
קולות. במשך שעות ארוכות במהלך מנין
הקולות, היה ספק אם בכלל עבר תמיר
את אחוז החסימה. הוא קיבל לבסוף את
המנדט השני אחרי שבעודפי הקולות היה
לו יתרון של 114 קולות על רק״ח, ש־
200 מפעיליה נאסרו ערב הבחירות.
אם אומנם מאמין תמיר במה שמנבאים
לו הסקרים, לפיהם יזכה בכנסת הבאה ב־
4מנדטים אם יתמודד בצורה עצמאית,
פירוש הדבר שהוא מאמין כי יקבל למעלה
מ־ 50 אלף קולות, מכיוון שהמודד יהיה
כפי הנראה כ־ 13 אלף קול למנדט. במי
במשך
חמשת השבועות כהם התנהלו המגעים
בסופו של דבר, למרות שטרם החליט וטרם החל אפילו
והדיונים על הקמת הליכוד של מיפלגות הימין, יצאה בדיונים עם אנשי גח״ל, נראה כי האופציה האחרונה היא האפהעיתונות
הישראלית מכליה, על־מנת לעודד את שרות הסבירה ביותר.
הקמת הליכוד ולתאר את סיכויי הקמתו בצבעים
כעבור שבועיים, כאשר החלו המגעים בין מיפלגות הימין
ורודים. העיתון היחיד שקבע מראש, כיצד יתנהלו על הקמת הליכוד, חזה העולם הזה את תוצאותיהם בדייקנות
העניינים, מה יהיו המהלכים של הצדדים השונים (העולם הזה ,1874 מיום :) 1.8.73,
למו״ט, וכיצד יתחולל הפיצוץ, היה ,,העולם הזה״.
...התוכנית המקורית היתד, להטמין מלכודת לבגין בעזרתם
פירסומי ״העולם הזה״ בנושא זה לא היו תוצאה של של שני הגנרלים, עזר וייצמן ואריק שרון. שני האלופים נמנים
נכואה או ניחוש, אלא ניתוח של המידע שהצטבר על ידידיו האישיים של שמואל תמיר מזה שנים. לא רק שהם
בנושא זה כמערכת.
קרובים לו בהשקפותיהם הקיצוניות בנושאי חוץ וביטחון, אלא
עם פרישתו של האלוף אריק שרון מצרו״ל, ביום בו כינס 4שהם מדברים באותה שסד, שהוא מדבר, חושבים באותם תדרים.
אריק את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו, כתב העולם הזה שלושתם, כפי שהם מתבטאים בינם לבין עצמם ,״משדרים
על גל אחד.״
(: )1872
...בגין הבחין במלכודת שעה קלה לפני שעמד ליפול לתוכה.
...אריק חותר ליצירת מערך ימני גדול, שיכלול את גח״ל,
המרכז החופשי, ע״מ, אנשי ארץ-
הוא החליט להפיל את תמיר לאותו
ישראל השלמה, ובו ישתלב כבל פח
שטמן לו.
בגין שיכנע את מקורביו, כי ניתי
תלוי.
אופציה זו אינה באה בחש ולחשוף את צביעותם כלפי קהל הבוחתן
להדוף את התקפת תמיר וחבבון
נוכח יחסי האיבה האישיים רים. התסריט הנגדי היה כדלהלן:
ריו הגנרלים, ולחשוף את צביעותם
כלפי קהל הבוחרים. התסריט
ס גח״ל על כל אגפיו יתמוך בהתבין
מנהיגי הקבוצות הימניות.
הנגדי היה כדלהלן:
במצב כזה נותרה אופציה למערך להבות בהצעות האיחוד במסגרת המערך.
י• גח״ל על כל אגפיו יתמוך
מצומצם יותר, של הקבוצות ה•
גח״ל יחייב את אריק להצטרף ל-
בהתלהבות בהצעות האיחוד במיס־ימניות
הקטנות. מבחינת השפה
גרת המערך.
המשותפת והמנטאליות, קרוב אריק מיפלגה הליברלית ולפעול מטעמה.
• גח״ל יחייב את אריק להצ שרון
יותר מכל לשמואל תמיר,
• גח״ל יקבל את כל התנאים האידיטרף
למיפלגה הליברלית.
מנהיג המרכז החופשי. אולם הוא סיסמת בשם
הכל
לו, שיציבו אולוגיים
9גח״ל יקבל את כל התנאים
מודע כנראה לעובדה שהליכה עם
פוליטית. המערך הנגדי.
האידיאולוגיים שיציבו לו, הכל בתמיר,
כמוה כהתאבדות
שם סיסמת המערך הנגדי.
• הפיצוץ יהיה בשלב מאוחר, כאשר
לעומת זאת, אם יווצר מערך של
• הפיצוץ יהיה בשלב מאוחר,
המרכז החופשי, הרשימה הממלכ יגיעו לדיון בהרכב רשימת מועמדי ה כאשר
יגיעו לדיון בהרכב רשי תית
וארץ־ישראל השלמה,
עשוי מערך הימני לכנסת. גח״ל יכתיב אז תנ מת
מועמדי המערך הימני לכנסת.
אריק להצטרף לגוף כזה תוך תיק
ווה שגם עזר וייצמן יפרוש עם אים כאלה שתמיר וחבריו לא יוכלו לעמוד
גח״ל יכתיב אז תנאים כאלה שתמיר
וחבריו לא יוכלו לעמוד
אנשיו מחרות ויצטרף אליהם.
בהם. הם ייאלצו להיכנע אז כניעה מש בהם.
הם ייאלצו להיכנע אז כניאם
גם מערך כזה לא יקום —
מהמערך.
לפרוש או פילה
עה משפילה או לפרוש מהמערך.
נראה שדרכו של אריק תוביל אותו
• גח״ל תציג אז את תמיר וחבריו
6גח״ל תציג אז את תמיר
בסופו של דבר אל המיפלגה הליוחבריו
כאינטרסנטים צבועים, ש ברלית.
וזאת, לא משום שהוא רו כאינטרסנטים צבועים, שרק הכיסאות
רק הכיסאות מעניינים אותם, תהאה
את עצמו ליבראל יותר מ־ מעניינים אותם ׳,תהדוף את. התקפתם ואו־דוף
את התקפתם ואולי אף תגזול
הרות״ניק. בעת שניהל את המשא״
מהם מנדט או שניים, כשערוותם
ומתן להצטרפות לגח״ל לפני אר 1.8.73 מיום הזה״
״העולם
: התסריט תיחשף
ברבים.
בע שנים, הוא היה צריך להצטרף
...כל חלקי המערך הימני דחפו
כבלתי תלוי, ולא כמועמד אחת
החטיבות. מה שאירע לעזר וייצמן בשנה האחרונה לימד אותו את עצמם למצב בו תומכיהם מצפים מהם להפגין קפיצה לוליילקח.
ככל הנראה יעדיף אריק את המיפלגה הליברלית כמעוז, נית מסעירה. אף אחד מהם אינו שש לקפוץ. כולם מחפשים את
ממנו יוכל להתנגש גם עם מנחם בגין, מבלי שבגין יוכל להפ הדרך לרדת. אם בסוף, בצורה כלשהיא, הם אמנם יקפצו, תהיה
זו קרוב לוודאי נפילה הרבה יותר מאשר קפיצה.
עיל עליו סנקציות, כשם שעשה לוייצמן.

*הניוד

א ת 1ו

מכעלי־הטלוויזיה באה -בפני סכנת חיסול?
בעוד בישראל נפתחים מדי שנה מפעלים חדשים להרכבת טלוויזיות׳ מתחוללת
במולדת הטלוויזיה מהפכה, העלולה לגרום תוך כמה שנים לחיסול כל המפעלים בישראל.
יצרני הטלוויזיה הגדולים בעולם חיפשו בשנים האחרונות דרכים להוזלת הייצור,
הכרוך בעבודת־ידיים מסובכת של הרכבת החלקים הפנימיים. זאת הסיבה שכל החברות
הגדולות הקימו מפעלי־הרכבה בישראל, סינגאפור, פורמוזה ועוד, בהן עבודת־הידיים
זולה יחסית.
למדיניות הקמת המפעלים בישראל תרמו גם שיעורי המכס, המעניקים הנחה של

נשיא ״זניט״ נאכין ליד סרט־הייצור האוטומטי
״מכונה במקום אדם
600 לירות למכשיר המורכב בישראל. כל אלה גרמו להקמת כעשרה מפעלים ישראלים
להרכבת טלוויזיות. מפעלים אלה מעסיקים אלפי פועלי אלקטרוניקה — שמחסורם
מורגש בייצור מתוחכם אחר.
אלא שבינתיים מצאו היצרנים פיתרוו אחר: דגמי הטלוויזיות החדשים הם כבר
ללא השפופרת המפורסמת, אלא מורכבים מחלקים אחרים, זולים יותר.
אך חשוב יותר: המצאת המעגלים המודפסים איפשרה להפוך את ייצור הטלוויזיות
לאוטומאטי, לשחרר את הייצור מעבודת־ידיים.
בחודש שעבר חנכה חברת זניט, המובילה בתחום מכירות הטלוויזיות בארה״ב,
מיפעל־ענק חדש בשיקאגו, המייצר 7000מכשיריםלי ום .
המיפעל חוסך את מחצית כוח־האדם הדרוש לייצור טלוויזיה, לדברי נשיא זניט,
ג׳ון נאבין. הצלחת המיפעל היא סנסציונית, וחברות מתחרות, כסילבניה, הצהירו כי
התהליך של זניט הוא מהפכני.
ברי כיום כי תוך כמה שנים יהיה מחיר הטלוויזיה, המיוצרת בשיטה החדשה
בארה״ב, זול לאין־ערוך ממחיר ייצורה בישראל. כבר כיום מהווה הרכבות מכשירי
טלוויזיה בארץ ביזבוז כוח־אדם ואמצעים חיוניים — הכדאי למרכיבים רק בגלל
העדפות המכס.
בעוד כשנה צפוי השוק הישראלי להיות מוצף במכשירים זולים, ולמישרד המיסחר
והתעשייה לא תהיה ברירה אלא לאסור את היבוא ולהמשיך להגן על תעשיית החממה
הזו. זניט, מצידה, כבר צופה חיסול כל מפעליה מחוץ לארה״ב — מלבד אלה שימשיכו
לחיות באופן מלאכותי.

תיירים תופסים חדרי חברי הסתדרות
חבר ההסתדרות הכללית שניסה הקיץ
לקבל מקום בבית-ההבראה של קופת-
חולים, או של אחת מקרנות״חגמל ההסתדרותיות
— נענה קרוב לוודאי בשלילה.
באשר ניסה לברר את הסיבה, הוסבר
לו כי כל החדרים תפוסים, על־ידי
חברי הסתדרות כמותו.

־מבער נדור תדש
בבאד־שבע
מיפעלי תרכובות״ברום-ים־המלח, המצויים
בבאר־שבע, יקימו, בשותפות עם
מיפעל הכימיקלים של בור, מכתשים —
מיפעל־ענק לייצור כלור בבאר־שבע.
כיום צורכים שני מיפעלים אלה כלור
המיוצר במיפעל פרוטארום בחיפה, וקיים
ביזבוי רב בהובלת חומר־הגלם מדרום
לחיפה — והובלתו בחזרה של הכלור
לבאר־שבע.
שני המיפעלים יצרכו, בעוד שלוש
שנים 25 ,אלף טון כלור לשנה. המיס־על
החדש שלהם ייצר 30 אלף טון לשנה.
שני המיפעלים הציעו לפרוטארום
שותפות במיפעל החדש, אולם פרוטארום
אינה מודאגת מאובדן שני הלקוחות
האלה, כי קיים ביקוש רב בחו״ל לכלור.

היה זה שקר: ראשי בתי-ההבראה
של קופ״ח וקרנות־חגמל החליטו להיכנס
לענף חדש — מלונאות. מזה כמה חודשים
שסובני־הנסיעות בארץ מקבלים
הצעות מפתות ביותר מבתי-חהבראה של
ההסתדרות, המציעים חדר ליום בטבריה,
לדוגמה, ב־ 50—40 לירות ליום — לעומת
המחיר הרגיל של מלון בעיר, שהוא
סביב 70 לירות.

ת מרוקי ״איבוך
יובאו לישראל
חברת התמרוקים האמריקאית המפורסמת
איבון תתחיל לשווק את מוצריה
בישראל — בעזרתו האדיבה של רפי
ללקין — בעל מוסך, מזכיר מחוז תל-
אביב של רשימת ע״מ, והמועמד להיות
הח״כ השלישי של הרשימה במערך הימני,
אם זה ייוולד.
איבון היא. חברת־התמרוקים מס׳ 1
בארצות־הברית בשיטת המכירות מדלת
לדלת. מחזור המכירות שלה מסתכם ברבע
מיליארד דולר לשנה, והמנייה שלה
נחשבת לחביבה ביותר על המשקיעים,
בגלל אחוז הרווחיות הגבוה של החברה.
החברה מרוויחה בממוצע 70 אחוז
ממחיר מוצריה. לדוגמה: שפתון הנמכר
ב־ 1.35 דולר, מכיל את חומר השפתון
עצמו, שמחירו חמישה סנט, אריזה
והוצאות — 60 סנט, ורווח 70 סנט.
תמחיר זה משתקף יפה במאזנים.
ואכן, תמרוקי איבון נחשבים ליקרים
ביותר. בישראל תעלה שפופרת שמן־אמ־בט,
לדוגמה 82 ,ל״י. נר ריחני, עם פמוט
מהודר + 77 ,ל״י. הנר עצמו 11ל״י.
מלבד שמנים ונירות ריחניים, מייצרת
איבון גם סבונים, מישחות-שיניים, וכמובן
את כל סידרת התמרוקים המקובלת
לאש ה.
כל מוצר בא בסידרה שלמה של ריחות,
כשלכל ריח ציבעו האופייני. אם
יחליט ללקין על קו־הפירסומת של איבון
באמריקה, ניתן יהיה בקרוב לשמוע
חתיכה בדיזנגוף מספרת לחברתה, על
כוס־קפה, כי החבר שלה הריח ירוק
אתמול בערב, וכי היא עצמה החליטה
להריח ורוד הבוקר.
בישראל ישווקו מוצרי איבון באמצעות
התמרוקיות, לא בשיטה האמריקאית.
ללקין הביא משלוח ראשון של מוצרים
בשווי מיליון ל״י, מקווה לשווקם עוד
לקראת החגים.

כספי קרנות-חגמל, בריבית של 6$בלבד,
ומכיוון שחפסדיהם תכסה ההסתדרות.
חשבונה של קופת-חולים — לאכסן
תיירים — חיה לנסות למלא את החדרים
בבתי-ההבראה בעונות בחן אין חב״
רי-ההסתדרות באים לחבריא. אולם,
כאשר מציעים לתיירים חדרים, יש לאפשר
להם מקום במשך כל השנה — גם אם
זה בא, בעונה, על חשבון חברי החס-
דרות.
בעלי בתי״המלונות בטבריה יצאו בזעם
נגד ההתחרות הלא־הוגנת וקיפוח
פרנסתם, מאחר שהם אינם יבולים
להתחרות במחירי ההפסד של ההסתדרות.
גם ראש עיריית טבריה, משח צחר
— בעצמו חבר הסתדרות — יצא להגנת
ענף המלונאות, עליו מתפרנסת עירו.
למעשה, עוברים בתי-חחבראח של קו־פת-חולים
על החוק, מאחר שבהציעם
חדרים לתיירים, הם פועלים כבתי-מלון
— בעוד שאין להם רשיון לכך.
אולם מישרד התיירות לא מצא לנכון,
עד עתה, לעשות מאימה בנידון.
במדינה העם
שתי גדו ת דירדן?
רעידת האדמה שהתחוללה
השבוע בישראל
שיקפה ;ם זעזוע פוליטי
בבוקר יום הראשון השבוע רעדה הארץ.
זעזוע סיסמולוגי, שמוקדו בנקודה מדרום
לכינרת, בביקעת הירח, הרעיד את אמות
הסיפים בנקודות שונות בארץ. בעוד שבמרכז
הארץ הוא הורגש כרעידת־אדמה
קלה, מהירה וחולפת, הרי בכמה מיישובי
הביקעה עצמה, הוא נמשך כעשרים שניות,
הגיע לדרגה בינונית בדירוג הזעזועים
התת־קרקעיים, השמיע רעשים, גרם נזקים
קלים ועורר בהלה.
מקור הזעזוע, כמקור הזעזועים האחרים
הפוקדים תכופות את האמור, הס בירו
הגיאולוגים, הוא בשוני שבמיבנה
התת״קרקעי של שתי גדות הירדן. לפי
אחת התיאוריות המקובלות, נגרם השבר
הסורי-אפריקאי, שביקעת הירדן היא חלק
ממנו, כתוצאה מהדינמיקה השונה של האמורים
משני עברי הירדן. השבר נחשב
כקו גבול, החוצץ בין שני חלקי ארץ, בעלי
מיבנה תת־קרקעי שונה. בעוד שביבשת
שממזרח לירדן מורגשות תנודות לפיהן
זזה היבשת צפונה, נשארת היבשת ממע רב
לירדן, בה נמצאת ישראל, יציבה.
אילו רצה סופר מדע בדיוני לתאר בלשון
הפרזה את התהליך, יכול היה לצייר
מצב, שמבחינה מעשית יכול להתחולל
אולי רק בעוד מיספר שנות אור, לפיו
תנוע למשל רבת־עמון ומיקומה יהיה אל
מול הכינרת.
ניפוץ הסיסמה. על רקע הסברים
אלה של הגיאולוגים, התחולל זעזוע נוסף
בארץ, אלא שהוא לא היה תת״קרקעי.
היה זה הזעזוע שנגרם במחנה האזרחי-
ימני׳ כאשר התברר כי תיקווח הליכוד
של מחנה זה התנפצה אל מול חומת האינטרסים
האישיים של מרכיביו.
נדמה היה כי אלוהים בעצמו נלחם ב־גח״ל.
לא די שהם, במו ידיהם, ניפצו את
תדמיתם כאנשים הנלחמים על עקרונות,
הנה בא הזעזוע הסיסמולוגי וניפץ גם את
הסיסמה של ״שתי גדות לירדן — זו
שלנו זו גם כן!״
הסכנה הפיזית שאיימה על שלמות
הארץ משני עברי הירדן, והסכנה של אובדן
האמינות שאיימה על מרכיבי הליכוד
הימני, הצטרפו יחד לזעזוע של ממש.
הממשלה אות?ן

החרמות צבועות מחפות
על מעשי צביעות גולדה מאיר הזדעזעה שוב. היה זה
כאשר ביקרה לפני כחודש בפיתחת רפיח,
על מנת לראות במו עיניה למה מתכוון
משה דיין כאשר הוא מדבר על חזון
העיר ימית בפיתחה. כאשר ביקרה במושבי
הפיתחה המשגשגים, נדהמה לגלות
כי תוך שנתיים התעשרו תושבי מושבים
אלה, לא מעט בזכות העבודה הזולה של
הבדואים שהם מעסיקים במשקיהם.
גולדה הבינה מייד כי משהו לא בסדר
בעניין, לפחות מבחינת ההיגיון הפשוט.
אם היה צריך בשעתו לנשל את הבדואים
המסוכנים מפיתחת רפיח, להקים גדר
במקום ולאסור עליהם את הכניסה אל
השסחים עליהם ישבו בשעתו — איך אפשר
עכשיו להחזירם לאותו מקום עצ מו
— אבל כאריסים של האפנדים היהודים
שהתיישבו על אדמותיהם?
הזעזוע של גולדה הבשיל השבוע פרי.
הממשלה קיבלה את הצעת שר הבי טחון,
לפיה יפקחו המושלים הצבאיים בשטחים
המוחזקים על כניסת ערבים לישובים
יהודיים שהוקמו שם ״מטעמי
ביטחון״ .במילים אחרות: המימשל הצבאי
יוכל לאסור להבא על מושבי פיתחת
רפיח, כמו על התנחלויות אחרות בשטחים,
להעסיק ערבים ביישוביהם. כמו בנושא
נישול הבדואים מהפיתחה, כך גם
הפעם, נוצל הנימוק הביטחוני כדי להצ דיק
מעשה עוול נוסף.
בכיסוי של סיסמת ה״עבודה עברית״,
החליטה הממשלה על כריתת מטה לחמם
(המשך בעמוד )18
העול ם הז ה 1879

נ עו׳ הקרקעות בעדם
היוון, שעליהן מוקמת
ההתנחלות -שנתו ועב
וקואו: ועודם וא שתו!
״למשפחה שלי היו 5,000 דונם,״ סיפר
אבו־האשם, שהוא אביו של מוכתר הכפר
טובאס הסמוך לשכם .״מאות אנשים התפרנסו
מהאדמה שלנו. הצבא לקח לי את
הכל, השאיר לי רק 700 דונם באיזור
ההרים. איננו יכולים להתפרנס מזה.״
ואחיד עומאר מאסרי ( )54 לבוש חליפה
אירופית, נראה כאיש־עסקים מערבי.
הוא בוגר בית־ם פר חקלאי בהולנד .״היתה
לי חוות־החלב הכי גדולה בירדן,״ סיפר.
ביושבו בין השובתים .״גזלו ממני 300
דונם, השאירו לי רק 200 דונם אדמה
לא טובה. עכשיו אני נאלץ לקנות תערובת
לפרות שלי בישראל — ולשלם על־ידי כך
סובסידיה לחקלאים היהודים, למה?״

1**0 111

אחמד — בן 70 מהכפר טובאס, לשעבר בעליו. של
* י י • י י 2000 דונם אשר נשאר ללא כלום .״היו שני מנועים
לנושאבת המים, והס נהרסו. נשארתי בלי אדמה ונהפכתי לפליט בפעם השנייה בחיי.״
^ אחר ארבעים ושמונה שעות של
/שביתת רעב, שכבו כבר רובם על
הריצפה, חלשים מכדי לשבת. היו אלה
אנשים מבוגרים, חלקם זקנים, וגם 48
שעות היו הרבה בשבילם.
למרות זאת, החליטו השובתים פה אחד:

מסויימים בהצעות מסויימות. דהיינו: אם
יחתמו על הסכמה להעביר את מחצית
אדמותיהם לרשות המדינה — תוחזר להם
המחצית השנייה. הם דחו את ההצעה
השפלה בבוז, יצאו למאבק. בשלב ראשון
— תוך ניצול ההליכים שהעמידו לדשד

״פוצצו 70
חדרים״

ך 1חאמד עכדאדדה אבו-סאלח ()60
/היו 370 דונם .״הישראלים פוצצו לי
את מערכת ההשקייה, את המנוע והצינורות.
היו לנו 18 בתים על השטח, של
׳העובדים. כולם פוצצו.״
לעדאל פאטאל מאסרי ( )57 היו 3000
דונם, עליהם התפרנסו 37 בני-המשפחה.
כל אדמתם נלקחה מהם.
לאסמאן אחמד עראפה ( )60 משכם היו

אסמאן אחמד ״3

אחד מחמשת בעליו של 600 דונם אדמה
שעליה היו גס למעלה מ־ 40 חדרים שפוצצו.

חורבנות הנדר
״אם הוא לא יבוא אלינו לשכם לשמוע
אותנו — נשבות 48 שעות נוספות.״
שכן קורט ולדהיים, מזכיר האדם ש הגיע
לביקור בארץ, היה תקוותם האח רונה
של ניגזלי נבלוס. הם ערכו את
שביתת־הרעב שלהם, בשבוע שעבר, בתקווה
להזעיק את תשומת־ליבו של מזכיר
האדם, לשטוח בפניו את טענותיהם
— לאחר שבישראל גופא נחסמו
בפניהם כל הדרכים.
וכאשר הוברר להם שוולדהיים לא ייפגש
עימם, לא נותר להם אלא הייאוש.
הייאוש, והפנייה לאלימות.

ה א חד
שלא ניכנע

^ 3היהודים רוצים, שייהרגו או־חנו.
אבל אנחנו על האדמות שלנו
לא נוותר. יום אחד, נאסוף מאה אלף איש
איתנו. את כל המשפחות ניקח, את היל דים
והנשים והסוסים והחמורים. נעלה
מחדש על האדמות שגזלו מאיתנו. נעלה
ולא נרד. אפילו שיהרגו אותנו עליהן.״
סולימאן סאלח אבו־האשם היה היחיד
מבין השובתים שלא ניכנע לחולשה, סירב
להשתרע על הבלטות. למרות שבעים
שנותיו, נשאר יושב זקוף, עיניו בורקות
מעל שפמו הכסוף .״כשלקחו לנו את האדמות,
הבטיחו שיחזירו אחרי זמן קצר.
אמרו שלקחו בגלל סיבות ביטחוניות. זה
היה זמן קצר אחרי המלחמה, והאמנו.
״אבל היום אנחנו יודעים שזה היה
שקר. לא היתר. שום סיבה ביטחונית.
לקחו לנו את האדמות רק בשביל לתת
אותן להתנחלויות של היהודים.״
החרמת השטח העצום של כמאה אלף
דונם מידי בעליו הערביים עברה בשקט
במשך שש שנים.
שביתת־הרעב של 45 החקלאים משכם
והסביבה בשבוע שעבר, היתד, הזעקה הציבורית
הראשונה שנשמעה מפיהם של
החמוסים. הראשונה — אולם לא האחרונה.
חקלאי שכם השתכנעו סופית כי אדמותיהם
נגזלו כדי לתיתם לחקלאים יהודים,
כאשר החלו פונים אליהם יהודים

תם אלה שגזלו מהם את רכושם.
היה זה בחודשים נובמבר ודצמבר
1967 כאשר כוח צה״ל פשט על שיט־חי
הגדה המערבית של הירדן, מזרחית
לשכם, כדי להקים את גדר הביטחון האלקטרונית
המפורסמת, ששמה קץ לחדירות
המחבלים.
היתד, שם ארץ פורייה, לפני הגדר. בעקבות
הפשיטה, היא הפכה לארץ שממה:
גני־הידק והמטעים הושמדו, למעלה מאלף
מימים נהרסו על־ידי הבולדוזרים.
קורבנות הגדר לא התקוממו נגד המעשה
הצבאי. הם ביקשו רק פיצויים.
אולם מישרד־הביטחון והמימשל הצבאי
דחו את בקשת הפיצויים, בטענה כי המדובר
בשטח־אש. החקלאים עברו דרך כל
הוועדות שהוקמו לצורך זה, חזרו מכולן
בידיים ריקות.
לעצמה ראש־הירשתה השבוע הממשלה
גולדה מאיר לדבר בגילוי־לב
על הנושא :״לא באנו לנשל ערבים,״
הכריזה בפני נציגי הקיבוץ הארצי .״אבל
אם מאה תושבים ערבים פרושים על עמק
גדול, איני רואה כל חטא אם נצופף אותם
ויהיה מקום להם וגם לנו. גם כאשר אנו
עושים זאת, אין אנו מנשלים.״
גולדה מאיר לא ידעה מעולם לדבר
עברית כהלכה, משום כך אולי אפשר
להאמין שהיא פלטה בכנות את דברי-
ההבל האלה: בעברית, כאשר מזיזים ־אדם
מעל אדמתו בניגוד לרצונו — פירוש
הדבר נישול. לא ציפוף, ולא מונח אחר.
אפשר היה גם לשאול את -ראש־הממ־שלה
מה זכותו של אדם אחד להזיז את
שכנו מעל אדמתו? או האם זכות זו,
לצופף מישהו אחר — שמורה גם כאשר
בעמק רחב־הידיים יושבים מאה יהודים?

600 דונם .״לקחו לי את הכל. פוצצו 40
בתים. היהודים עשו ממני פליט שנית.״
לזה בדיוק התכוונה גולדה מאיר באומרה
:״איני רואה כל חטא אם נצו־סף
אותם קצת.״

חמד עבדאלרה £

בן .60״הישראלים לקחו לי את האדמה !״

״גותרגו
בלא־כלום״

^ ולס אל ה הן שאלות תיאורטיות.
כדאי יותר לשמוע מה קודד, בפועל,
כאשד ״מצופפים מאה תושבים ערבים הפרושים
על עמק גדול.״ ליתר דיוק: מה
קרה לערביי שכם.

מחמוד אטעה

בן 65 מהכפר טובאס .״היו לי ולשני האחים של
300 דונם. היינו חיים מהאדמה הזו, עד שהיא נלקחה,
36 בני המשפחה שלנו. הישראלים פיצצו גם 8בתים שלנו. נשארנו ללא כלום.״

במדינה
ב ט לוויזי ה
מוצאי־שבת ,8.0 ,שעה 20.00

ב ר דיו
יום ה ,6.9 /שעה 13.45
ידבר אלכם מסים
יום א׳ ,9.9 ,שעה 7.30
ידבר אורי אבנרי

אסיפות !חוגי־־כית

• רביעי גגי יהודה, סביון

פלטינוביץ, הורדים ,10

21 00 פרץ קידרון.
ירושלים, אולם הכינו.

סים,
מועצת פועלי ירושלים,
רחוב שטראוס,
,20.30

ח ״ב אורי אבנרי,
אברהם הם, ד״ר גד
יציב, ד׳׳ר ישראל

אשדוד, אולם מועצת
הפועלים ,20.00 ,דני

פתר, אלכם מסים.

• חמישי

רחובות (לפרטים:
,20.00 ,)954344

דני פתר, אלכם
מסים, ראובן
מוסקוביץ.
קריית שלום,

בריטשטיין, דיק ,20.00 ,6

עו״ד שמואל סגל,
אסתר וילנסקה.
ירושלים, שליין 6א/
, 20.00 רב גופר.
קיבוץ עכרון, חטיבה
צעירה,20.30 ,

ד״ר ראובן קריץ.
פרדס כ״ץ (לפרטים:

טלפון ,19.00 ,)283288/9

אברהם הס.

• שישי

אילת, ביקור בתמנע,
בנמל, במיפעלים,

ה״כ אורי אכנרי,
מטי גלעדי.
יד אליהו, מיפגש
צעירים בדירת דרזנין,
יפתח ( ,14 פינת לה
גרדיה ,21.00 ,)60

דני פתר,
יעקב טימכרג.
• שבת

לוד, יצחק נידלקום,
שיכון נווה זית ,65

אסתר וילנסקה.
אילת, מלון ״מדיין״,
,18.00ח״ב אורי
אכנרי, ממי גלעדי,
רם סער.
• ראשון חיפה, אולם ״ביתנו׳/
שעה ,20.30ד״ר ראובן

קריץ, אלבס מסים,
אליעזר (״שומרניק״)
פיילר.

עיריית צפת, יוסף שיטרית, הוא גם סגן
״המצב הזה פוגע בילדים שלומדים
(המשך מעמוד )16
של הבדואים שנושלו מאדמותיהם, רק כדי אצלנו. זה יוצר אצלם הרגשת תיסכול. ד,ם ראש־העיר ונציג המפלגה הדתית־לאומית
מתביישים לומר כי הם לומדים כאן. הם בעיריה. הוא האחראי ישירות ליצירת הלהרגיע
את מצפונם הסלקטיבי של כמה
מרגישים כי הדבר כרוך בפחיתות כבוד. פערים בין שני בתי־הספר. העוקץ: הגורם
משרי הממשלה. היה זה מעשה צביעות
למה שהורי תלמידי ממלכתי ג׳ מכנים
שנועד לחפות על פרשה שמתחילתה הי־ זהו בהחלט מצב בלתי־נסבל.״
הרם ועזובה. בבית־הספר ג׳ דרום* ״קיפוח בני עדות המזרח ויצירת נחשלות
תה צבועה, ושנשאה את שם הביטחון
לשווא, כדי לגזול אדמות למטרות סיפוח כיסאות ישנים, שבורים בחלקם -לא נוחים. חברתית״ — הוא בעצמו בן עדות המזרח.
שיטרית עצמו סירב השבוע לדבר.
שמשות שבורות. לוחות קטנים. אין מגרש
ברורות.
הממשלה לא החליטה כמובן על מציאת משחקים. עשבי־פרא צומחים לצידי המיב־תחילה
הורה למזכירתו להודיע כי אינו
בבניין. לאחר מכן, כאשר נציגי ההורים
מקורות פרנסה אחרים לבדואים שנושלו נים.
בממלכתי א /לעומת זאת, חצר מטופחת, השובתים הצביעו עליו, נמלט מחדרו במאדמתם,
ועתה גם מפרנסתם ותעסוקתם.
היא גם לא מצאה פיתרון איך יקיימו שבאמצעה מיגרש כדורסל. ציוד עזר חדיש. חופזה :״אין תגובה,״ הגיב .״לא אשוחח
בענין זה.״
ישובי האיזור את עצמם ללא כוח העבו הרבה ירק.
דה הזול שניצלו עד כה.
טוען עמרם לוי, מנהל בית־הספר, גבר
החטא הקדמון של הנישול הוסיף להת צעיר ונמרץ :״אם אומנם יש בעיות בקשר עולים נוסס השבוע כאות קין על יישובי פיתחת לקבלת תלמידים — הרי אני איני הכתובת
רפיח ועל החלטות הממשלה.
לפיתרון הבעיות. מחלקודהחינוך של ה־ השיטה הגרוזינית
עיריה היא הקובעת איזה תלמידים לשלוח
ההתפרעות הבאה שד חינוך לאן.״
אני גאה. מדוע בני המישפחות המיועולי
גרוזיה באשדוד —
בי ת -סמר דמרוקאימ
חסות והעשירות בעיר לומדים בבית־ספרו
היא דר! שאלה של זמן
הורים היטביתו את הלימודים — גם כאשר לפי אזורי המגורים היו
צריכים ללמוד בבית־הספר האחר?
׳ יוסף טטרואשוילי, ממנהיגי העדה הבמחאה
נגד הפרדה
״אם רוצים ללמוד אצלי, סימן שהרמה גרוזינית המתגוררת באשדוד, הניף ידו
גזעית שהונהגה בבתייהספר גבוהה, ועל כך אני גאה,״ השיב המנהל. והצביע על בנייני השיכונים החדשים ה־
״איני בטוח שכל בני המיוחסים לומדים ניבנים עבור אנשי עדתו :״בונים כאן
״לא נסכים שילדינו יהיו אזרחים מדרגה כאן. ייתכן שיש חריגים.״
הרבה,״ אמר .״לאן שתסתכל, תראה בניישנייה.
לבית־ספר ממלכתי א׳ נשלחים ילדי
אם ישנם — הם מעטים מאוד. ההפרדה נים גדולים. אבל באחד הלילות נקום
המיוחסים, אלה שהוריהם עשירים ובעלי הגזעית בין שני בתי־הספר ברורה לעין. ונשרוף את כל הבניינים האלה.״
עמדות בעיר. אשכנזים רובם. לבית״הספר בראש ועד־ד,הורים של ממלכתי א׳ עמד
כיבוי שריפה. המרד הגרוזיני באש דוד
הפתיע והפחיד את המימסד, שגילה
לפתע מפגינים מסוג חדש. מפגינים המסוגלים
לשתק עיר שלמה, לגרום למהומות
דמים, להפעיל, גם תוך ייאוש, אלימות
מאורגנת ומתוכננת.
משום כך, כאשר ביטל שר־התחבורה
שמעון פרם את פיטוריהם של פועלי־הנמל
הגרוזינים ששבתו רעב, גרם בכך
להפסקת המהומות בעיר — נשם המימסד
לרווחה, בהאמינו שפתר את הבעייה.
אלא שהבעייה לא נפתרה. היה זה כיבוי-
שריפה לרגע. הבעייה היסודית של הגרוזינים
באשדוד נותרה לא פתורה — והיא
מאיימת לחזור ולהתפוצץ כל רגע.
וכשהגרוזינים יתפוצצו שוב, הם יהיו
מסוכנים שוב.
בית־משוגעים. רובעים ד׳ ,ה׳ ,ו׳ של
אשדוד מאוכלסים עולים מגרוזיה שהגיעו
ארצה ב־ 18 החודשים האחרונים. בשלושה
רובעים אלה — שזכו בעיר בשם נזיתחמי
גרוולאנד — גרות 900 משפחות גרוזיניות,
המונות ב־ 5000 איש.
סיפר ישראל טוראשוילי, כבן ,30 בעל
נציג ההורים מלול (משמאל) וסגן־המנהל כר
טנדר פולקסוואגן ירקרק :״לפעמים נדמה
אזרחים מדרגה שנייה —
לנו שאנו חיים בבית־משוגעים. עושים
שלנו, ממלכתי ג /נשלחים אלה שאין להם
ייחום או פרוטקציה.״
כאשר נפתחה ביום הראשון השבוע
שנת הלימודים החדשה, היא היתה מלווה,
כמדי שנה, באחוז התקלות הרגיל.
אולם תקלה אחת היתד, שלא כרגיל:
היתה זו השבתת הלימודים בבית־הספר
ממלכתי ג׳ דרום בצפת.
הכל שקר. את הלימודים השביתו
הוריהם של 450 הילדים, ובניגוד למקובל
בד,שבתות מעין אלה — זכו הפעם ד,משביתים
במלוא־תמיכתם של מורי בית־הספר.
סיפר דויד מלול, חבר ועד־ד,הורים,
על הסיבות להשבתה :
״אל בית־סיפרנו חייבים להישלח, בתיאוריה,
כל הילדים שגרים בסביבתו.
אך המציאות שונה: ילדי הרופאים, העשירים,
והפקידים הבכירים — נשלחים
לבית־הספר המרוחק מהשכונה, ממלכתי א׳.
״מדברים הרבה על חיסול פערים בחינוך,
על שילוב. הכל שקר. במציאות
— המצב שונה.״
כואב לי. מאשר אליעזר בר, סגן
מנהל ממלכתי ג׳ דרום :״ההורים צודקים.
זו גם הרגשת כל המורים.
״אנו מתערבים כי כואב לנו. אנחנו לא
רק מורים. אנחנו צריכים גם להיות מחנכים.

ייתכן שבני מיוחסים מרחוב הרצל,
הגובל ממש בחצר בית־הספר — יישלחו
לבית־ספר מרוחק, רק כדי לא להיות
בחברת, המרוקאים׳.
״לא ייתכן שברחוב שפרינצק, בלב השכונה
הסמוכה לבית־הספר — יהיו בתים,
כמו ,302,304,301 שבהם ישנם בניהם של
אשכנזים הנשלחים לבית־הספר המרוחק —
ואילו הבנים האחרים, באותם בתים, נשלחים
אלינו. דווקא משום שאני יוצא רומניה,
ומחנך, כואב לי הדבר.

בית־הספר ״ממלכתי ג׳ דרום״
— בבית־ספר מדרגה שלישית
עד לפני זמן קצר רופא בכיר, מנהל בית-
החולים המקומי. לאחרונה, עקב עומס
עבודתו, התפטר. רופא אחר, חירורג בא
במקומו. ראש ועד־ההורים בממלכתי ג׳
וסגנו — הם פועלים.
בבית־הספר למיוחסים משלמים ההורים
עד 75ל״י לקודקוד לקרן השיפורים של
בית־הספר. בבית־הספר למארוקאים משלמים
ההורים חמש לירות לילד — ורבים
אינם מסוגלים לשלם אפילו סכום זה.
וכאשר אין משלמים — אין עזרי-לימוד,
אין שיפוצים, אין כלום.
לא אשוחח. מנהל מחלקת־החינוך של

הכל כדי להקשות עלינו את החיים. ברוסיה.
מי שהיה בונה בניינים בלי לבנות
לידם בתי־ספר, מרפאות, חנויות־מכולת,
גנונים ומגרשי־משחקים — היה נשפט כ־סבוטזאר.
היו יורים בו. פה בישראל
— עושים את הכל להיפך, ואין עם מי
לדבר.״
המשוטטים. בסביבה אין גנונים וגני-
ילדים. רוב האמהות עובדות במפעלים
סמוכים. בחודשי החופש הגדול בילו מאות
ילדים, עשר שעות מדי יום, בשוטטות
הסרת־תכלית על המדרכות שלפני בתיהם,
המתינו להוריהם שיחזרו מעבודתם. עם
ה עו ל ם הז ה 1879

התחדש הלימודים, עתידים אותם ילדים
להמתין שוב להוריהם ארבע־חמש שעות,
מרגע נעילת שערי בית־הספר ועד לבוא
הוריהם הביתה בתום עבודתם.
אין מרכזי קניות. התושבים העובדים
חייבים לכתת רגליהם קילומטרים כדי
לקנות מזון. את המצב ניצלו מספר סוחרים
זריזים, אשר הקימו בין עמודי הבתים
חנויות מאולתרות. בתנאים תברואתיים
מחרידים הם מוכרים מיצרכי יסוד
במחירים מופקעים.
תפילה כליפט. רבים מהגרוזינים
דתיים. אפילו ברוסיה הכירו השלטונות
בחובה להעמיד לרשותם מקומות־תפילה.
לא כן בישראל, והם הקימו לעצמם בתי-
תפילה משרידי הליפטים, שבהם הביאו
חפציהם ארצה.
אוטובוס עובר ברובעיהם פעם בשעה —
ולא תמיד בזמן. מועדוני־תרבות חסרים.
לצעיריהם אין מגרשי־ספורט.
והגרוע מכל — לתושבים אין כל קשר
עם סניף מישרד־הקליטה השוכן במרכז
אשדוד.
מצב דברים שערורייתי זה אינו מיוחד
לגרוזלאנד: אלפי שכונות אחרות בארץ,
שהוקמו באותה השיטה, מיבני הציבור
מוקמים בין שנתיים לחמש שנים לאחר
השלמת בנייני המגורים.
עולי ארצות־המזרח ניכנעו לשיטה. עולי
המערב המפונקים עקרו עד מהרה לשכונות
מבוססות — מה גם שלגביהם
היתד. הבעייה פחות חריפה: לרבים מהם
מכוניות פרטיות, ורק אחוז נמוך מנשותיהם
עובדות.
שינאה פומבית. ברובעי הגרוזינים ו־במעונותיהם
הגיעו גילויי התיסכול וההתמרמרות
לשיא. רבים מהם פיתחו שינאה
לוהטת למדינה ולמוסרותיזז. לפני חצי שנה
עוד חששו להביע בגלוי את הרגשתם. עדיין
היו אופטימיים.
כיום המצב שונה: חלק הארי מביו היורדים
המתגוררים כיום בווינה — הם
גרוזינים. רבים מישראל עומדים ללכת

בקשות להוצאת אישורי־בנייה, היינו בודקים
את הבקשות מבחינת גיוון הבנייה
וגודל היחידות. אך לאחר ההפגנה הגרוזינית
נפקחו עיניינו.
״כאשר מישרד־השיכון ביקש אישורי
בנייה ל־ 700 יחידות דיור ברובע — 8לא
הוצאנו אישורים. דרשנו כי יחד עם
התחלת בניית יחידות הדיור — יתחילו
גם בבניית השרותים.
״עד היום לא התחילו שם בבנייה, אבל
אני כלל לא מצטער. אם לא חושבים לספק
לתושבים תנאי־חיים אנושיים — מוטב
שלא יבנו כלל.
״בעוד חודשים מספר עומד מישרד־השיכון
לסיים את הבנייה בחלק הדרומי
של רובע ה׳ ,רובע הגרוזינים.
״אני יודע בדיוק מה יקרה שם: בלב
החולות הקימו גושי-בניינים ללא כל
שרותים. מאין תיקנה אשר. עובדת, שתגור
שם, את מזונה? מה יקרה אם תיזקק לטיפול
רפואי?
״הממשלה מזמינה שם, במו ידיה, התפרעות
חדשה.״
הווי מיסמד 8גמ 1ד ל 0ד ד
האינפלציה הדוהרת פוגעת
קשה בלקוחותיהן ש? הפרוצות
״לפני שנתיים, אם היה בא אלי איזה
חייל מיסכן ומבקש הנחה, הייתי הולכת
איתו בשביל עשר ל״י. למה עשר ל״י
עוד היה כסף אז.
״היום, יבוא אפילו מלאך מהשמיים —
פחות מחמישים אני לא זזה.״
שרד. היא פרוצה שחרחורת ונאה עדיין,
המוכרת יפה בשטח הנמל בחיפה. כשאר
חברותיה, ובדומה ליצרנים אחרים במשק,
מיהרה שרה להעביר את האינפלציה המש תוללת
מכתפיה לשכם הלקוחות, ומחי ריה
האמירו לשחקים, בייחוד בשנה האחרונה.
בעד שירות מעולה, שעלה בזמנו

העמודים הסתומים בגרוזדאנד
בית־כנסת בתוך ליפט

חנות בין עמודי השיכונים
תנאים תברואתיים מחרידים
בעקבותיהם. באשדוד מקללים את המדינה
בראש חוצות. האווירה מורעלת.
שיסכלו. האומנם כה קשה לתכנן את
הבנייה בצורה הגיונית, כך שבד״בבד עם
בניית הדירות יבנו גם מיבני־ציבור
חיוניים?
״זה כלל לא קשה,״ השיב צבי צילקר,
ראש עיריית אשדוד ,״אלא שהכל זה
תוהדובוהו אחד גדול ואין עם מי לדבר.
אין חוק ואין תיאום בין בניית הבתים
והשרותים. במישרדי הממשלה רווחת ההרגשה
כי זה כלל לא נורא אם האזרחים
יסבלו, עד אשר ייבנו השרותים.״
באופן תיאורטי, מישרד־השיכון חייב
לבנות דירות ומרכזי קניות. מישרד־הדתות
חייב לדאוג לבתי־כנסת. מישרד־הבריאות
לטיפת־חלב!? .ופת־חוליס למרפאות• .זרד
עיריה, בעזרה כספית ממישרד־החינוך,
חייבת לדאוג למיבני־חינוך.
באופן מעשי, המצב הוא שמישרדי הממשלה
הנוגעים בעניין מתחילים לנסות
להשיג תקציבים למיבני הציבור — רק
זמן רב אחר שמיבני המגורים כבר
קיימים.
״האמת היא שעד לזמן האחרון לא היינו
טובים יותר ממישרדי הממשלה,״ מודה
צילקר .״כאשר מישרד־השיכון היה מגיש
העו ל ם הזה 1879

חמישים ל״י. מקבלת כיום שרה פי ארבע.
גכרת טלפון. לשרה יש מדד פשוט
לקביעת מחיריה: מחירי הדירות. כיום היא
בת ,26 היא יודעת שלא תוכל להמשיך
לעמוד על הכביש שנים רבות, וחולמת
לרכוש לעצמה דירה משלה .״אני רוצה
להיות גברת טלפון,״ היא מגלה.
אולם, מאחר שמחירי הדירות מרקי-
עים שחקים — היא הצמידה את מחירה
למדד יוקר־הבנייה. חד וחלק.
התמונה דומה פחות או יותר בשאר
המקומות בארץ — בין אם מעניקת השירות
צריכה דירה או לפרנס סרסור.
יפה, קטינה בת ,16 העובדת בסמוך
לשרה, ונמצאת במיקצוע מזה שנתיים,
איננה מבינה הרבה בכלכלה, לא יודעת
אפילו מה פירוש המילה אינפלציה.
היא יודעת רק שהוראת הקבע הנו
כחית
שלה, מטעם הסרסור, היא שלא לשכב
עם גבר תמורת פחות מחמישים ל״י.
״הוא אמר לי שלא משתלם לו בפחות,״
היא מספרת.
לילה חדש. רותי וציונה הן אחיות.
אימן היתר. זונה, אביהן היה הסרסור שלה.
רותי, הבכורה, יצאה לכבי־ש בגיל .15
ציונה בגיל 13 וחצי. לגביהן, היתר. זו
דרך חיים רגילה ונורמלית.
כיום, הן עובדות בסימטות יפו. על
אינפלציה ויוקר־מחייה לא שמעו, אולם
את עובדות־החיים הן מכירות יפה .״פעם
הייתי עושה בלילה טוב 500—400ל״י,״
מספרת ציונה .״היום אני מגיעה לאלף
ל״י 400 .ל״י זה בשבילי לילה חלש,
היום.״
למה עלו מחיריהן? ״המחיר של הסמים
(המשך בעמוד )22

שיכון גרוזלאנד בלם ההולדת -מראה מן הכביש
״לילה אחד, נשרוף את הכל״

אין מקו לדאגה -

צומת חולון-יוושלים

כך יראה
צומת חו־לון—ירושלים
בכניסה הדרומית לתל־אביב, ליד שכונת קריית־

שלום, כאשר תושלם תוכנית נתיבי איילון. הצומת יהיה תלת
מיפלסי. המיפלס התחתון הוא הצומת הקייס. ההסתטפויות האח־רות
ישמשו לחיבור תל־אביב מס חולון והכביש המהיר לחולון.

תל -אביב של*
מ חו ת ״ ם
** רימית העפר הגדולות ההולכות
יב ונערמות בעזרת דחפורי ענק בפינות
שונות של תל־אביב, התעלות ה נחפרו ת ב־צפונה
ובדרומה ועמודי הבטון הענקיים
הנוצקים והולכים בשולי הדרכים. הפסיקו
מזמן להטריד את תושבי העיר הגדולה.
אלה, שהתייאשו כבר מזמן מפתרון אפשרי
של מצוקת התחבורה של העיר, אינם
מעלים כלל בדעתם, שמתחת לאפם ממש
הולך ומוקם עורק החיים החדש של תל*
אביב, המיועד להחליף ׳ בבוא היום את
העורקים המסויידים והסתומים שלה.
אין אזרח בתל־אביב שלא שמע על
תוכנית נתיבי איילון, שבהגשמתה הוחל

ג שו ההלכה

עוד לפני ארבע שנים. אבל רק אזרחים מעטים ו
גלים להתמצא בסבך התוכניות והמפות, לתאר ב
יונם כיצד תיראה התוכנית לכשתוגשם, מה עוד
קרוב לוודאי שהרבה מהם לא יזכו לראותה,
לסי התיכנון הנוכחי תושלם התוכנית במלואה
בשנת ,1987 בעוד 14 שנים, וגם זה רק אם
יתנהל לפי התוכנית ולא יהיה מחסור במלט או מ
מסוג אחר.
לאלה מאזרחי העיר שלא יכולים להתאפק עד
הכינו מהנדסי תוכנית נתיבי איילון, אמצעי המו
פנטסטי. על גבי צילומי אוויר של כל שטח ד
תל־אביב, הם בנו דגם מדוייק של הנתיבים,
שיראו כאשר תושלם בנייתם, על כל הגשרים, הב
לפים והנתיבים שייבנו ויסללו בהם.

המחבר את המשך רחוב פינקס בתל־אביב מס רמת־גן, הוא כ
גשר ביילי ממתכת (בתמונה לממלה) שהכביש המובר מליו חי
מתחת גשר אבן המשמש לממבר הרכבת. במחיר ייבנה הגשר לרכב ממל פסי הרכבת (ראה תמו
מימין) .התמונה ממחישה את נתיבי הכניסה המהירים לתל־אביב, הנבנים באפיק נחל איי?

כעוד 15 שנה ייפתרו בעיות התחבורה

11 0 ^ 1 1 11 אחד הצמתים הסואנים ביותר במבואות תל־אביב
י #י י ׳ כיום, הוא צומת בורסת־היהלומים, בגבול תל־אביב

רמת־גן. בתמונה משמאל נראית הצומת כפי שהיא כיוס, מצילום אווירי, מעל לבורסה.
התמונה למעלה מציגה איך תיראה הצומת בעתיד. המיספרים בתמונה משמשים להתמצאות:
)1מיגרש הכדורגל של הכוח ר״ג )2 .תחנת הרכבת ת״א צפון )3 .בורסת היהלומים.

הדגם, המוצג עתה לראווה נקומת מקרקע
של בניין עיריית תל-אביב, עשוי להוות
לצופים בו נחמה פורתא. הוא ממחיש
כיצד בעזרת טיפול קוסמטי יקר וממושך
עשויה תל־אביב לשנות את דמותה, ולהפוך
מעיר זקנה וסתומה לעיר מודרנית
שניתן לנוע דרכה, אם לא בתוכה, ב־במהירות
וללא הסתבכויות מיותרות.
לאורך 14 הקילומטרים של הדרך ייבנו
לא פחות מאשר 38 גשרים ומיחלפים
שונים, אשר יאפשרו כניסה אל הדרך,

;שרי הירקון

יציאה ממנה, או מעבר מעליה. מיחלפים
אלה עשויים לגנוב את ההצגה. הם מתוכננים
כסבך של לולאות, קשרים דמויי ה־סיפרה
שמונה, שייבנו בכמה מיפלסים,
ושמראיהם עלול כבר היום להבהיל כל
נהג. אלה החוששים שלא יצליחו לפענח
את הלבירינט המתוכנן עבורם, יכולים
להתחיל להתאמן על הדגם, שצילומיו
מופיעים בעמודים אלה, כבר עכשיו. זה
עשוי לחסוך להם הרבה כאב ראש בעוד
15 שנה.

כיום חוצים את הירקון באיזור וד׳א שלושה
(בתמונה למעלה) .בעתיד, כאשר יושלמו נתיבי
:נו עוד 4גשרים על הירקון לצורך הנתיבים בלבד. בתמונה מימין נראית
ול־אביב מצפון, כשבחלקה השמאלי העליון נראים הירקון ונחל
גשרים איילון, הכניסה איילון.

במדינה <׳
(המשך מעמוד )19
עלה. היום הסמים מוצצים לך את כל
הכסף.״ בנות 16ו־ ,18 מכורות השתיים
לסמים קשים זה למעלה משנה, מצמידות
את מחיר שירותיהן, מלבד למחירים
הכלליים הנהוגים בין עמיתותיהן, גם ל מחירי
הסמים.
משפט תכשיטי התכ שי ט
משפטן ואיש־עסקים מבריק
געצר כחשוד ברמאות
שד שני מיליון ד״י

(כולל העברה)

ע עו הזי דמב הג/ן בנ ע-

מ 7אטוט 1כל שב 1ע!

אמנון זקונ׳ט אהב תמיד כסף — כפי
שחזר והצהיר בכל הזדמנות בפני חבריו.
השבוע, כאשר נעצר על-ידי המישטרה,
היה זה באמת בגלל הרבה כסף: שני
מיליון ל״י.
חוקר המישטרה טען בפני השופט התורן
שזקונ׳ט השתמש במיסמכים כוזבים בקשר
ליצוא כלי־כסף, קיבל במירמה תמריצי־יצוא
בשיווי שני מיליון ל״י בקירוב. כן
חשוד זקונ׳ט בזיוף מיסמכים ושיווק סחורות
ללא סימוני מס־קנייה.
השופט נעתר לבקשת המישטרה, עצר
את הצעיר בן ה־ ,25 תלמיד מבריק של
הפקולטה למישפטים בירושלים, לשבעה
ימים.
עסקים לפני הכל. בגיל 22 החל
זקיונ׳ט את הקאריירה שלו ככתב היומון
הכלכלי שער בירושלים. היה זה לאחר
שסיים בהצטיינות את לימודי התואר הראשון
במישפטים, החל את לימודיו לקראת
התואר השני.
למרות הצטיינותו בלימודיו, נהג אמנון
לספר שאין בדעתו לעסוק במישפטים.
עולם העסקים עניין הרבה יותר את הצעיר
יפדדהתואר.
תוך כדי עבודתו בשער ולימודיו, החל
זקונ׳ט לשמש גם כסוכן־מכירות של חברת
אי.או.אס. המפורסמת של ברני קורנפלד.
עד מהרה הפך, למרות גילו הצעיר, לאחד
הסוכנים המצטיינים של החברה.
מכירה מפתיעה. בבוא הזמן, החל
ז׳קונט להציע למכירה את מניות אי.או.אס.
הפרטיות שלו. הכל הופתעו מהחלטתו.
המניות היו בשיא ערכן, והחלטתו של
אמנון נראתה טיפשית. מנהל אי.או.אס.
בישראל, ג׳ו מלמד, קנה אותן מידיו
בשמחה.
תוך זמן קצר, חלה ההתמוטטות, וכל מי
שהחזיק במניות הפסיד את כספו. אמנון
יצא ברווח גדול מהעסק.
שטח חדש. השלב הבא בקאריירה של
איש-העסקים המוכשר: תכשיטים. הוא
אסף כספים פה ושם, רכש חלק מעסקי־התכשיטים
של אלי ורחל גרא ביפו. אולם
הוא לא נשאר שם זמן רב -על רקע חילוקי-
דעות בדבר צורת ניהול העסק.
ז׳קונט עבר לנהל מיפעל לייצור תכשיטים
באשדוד, הקים רשת־מכירה ארצית,
ונראה היה שהוא מתבסס במסלול של איש־עסקים
מוצלח וסולידי.
עד שפלישת המישטרה לעסקיו הנוצצים
קטעה את התקדמותו.

הדייג הסר סור
חריע העסיק את
אשתו הקטינה כזנות
יו ם הב חירו ת
לו עיד תההסתד רו ת ה־2ו
כל קו ל הו א כל יכול!
השתתףבה צב ע ה,
קולך קו ב ע!

ש בועון מחד שות מי שראלי
מעולםמזח ״ ,
ממערכת והמינמלח: תל־אביב, רחוב קרליבו ,12 סלסון .260134
תזרדואר 136מ ק מברקי: עולמפרם •מדפוס מחדש״ בע״ם.
ת״א, רת׳ בך־אביגדור • חפצת: גד בע״מ גלופות: צינקוגרסיח
כספי בע״ם מעורר הראשי: אורי אבנרי הפדל: העולם הזח בע״ם.

העדות שביקשה יפה אלוני למסור ב־תחנת-המישטרה
היתה שיגרתית, לגבי החוקרים:
בעלה מעסיק אותה בזנות, הצהירה.
בנוסף לכך, היא גם קטינה. הוא
שלח אותה לפרנסתה זו עוד בטרם נשאה
לאשה, המשיך בכך גם אחרי החופה,
הפך את ביתם בכרם־התימנים לברדק שלם.
מה קרה שבאה להתלונן דווקא עכשיו?
הצעירה חשפה את גווה בפני החוקרים:
מסתבר שהבעל האוהב הגזים הפעם ב-
מכותיו, ולאשה נשבר ממנו.
הפתעה גדולה. בבית־המישפט לא
היה אדם מופתע יותר מאברהם אלוני,
צעיר ( )25 שחרחר וצנום. מעולם לא ידע
שאשתו זונה. מאיפה יכול היה לדעת?
מדי יום היד. יוצא לעבודתו כדייג, כדי
לפרנס את אשתו בכבוד, לא חלם כלל
על מעשיה הנלוזים מאחורי גבו. מאליו
מובן גם שלא התפרנס אף פעם על רווחיה.
רק לפני שנתיים שמע לראשונה שאשתו
זונה. שמע, אך לא האמין. חברה בשם
(המשך בטמוד )28

ךךך! ווןך הרב יעקב לנדא,
1 1111 . 1 1רבה של ק״ק דבני־ברק,
כפי שצולם בהסתר בחדר־עבודתו :
״אינני משוחח עס כותבי־הראיונות,׳׳ אמר.
ך* מו ככל ביזיון, גם כאן, צריך היה
^ לחפש את האשה. או, כפי שניסח
זאת הרב יעקב לנדא, רבה הראשי של
קהילת־קודש בני־ברק :״הגברות באות
לבושות בגדי-שחץ.״
ובגדי-שחץ בבני-ברק, זו כידוע עבירה
שלא תעבור בשקט. ואכן, הרעש הלך
וגבר, הרוחות הלכו והתלהטו — עד שרוח
העברה והזעם פשטה במקום החטא, הפכה
אותו לאודים עשנים.
אמנם, מכבי־האש שהוזעקו למקום קבעו
שהיה זה סתם גפרור שהצית את אולם־
החתונות בבניין בית־הכנסת הגדול בעיר
— מקרה פשוט ושיגרתי של הצתה זדונית.
אולם מכבי-האש הם כידוע סתם יהודים
פשוטים, רחוקים מלהיות תלמידי־חכמים,
וברור שאי־אפשר להם להבין שהיתד. זו
פשוט אצבע אלהים, שהצביעה לכיוון אולם
החטאים ושרפה אותו ציק-צ׳ק.

ריקודי ם יחד;
רחמנא ליצלן

ך* סערה החלה לפני כשלושה חוד!
1שים, כאשר הרב לנדא אסר לקיים
חתונות באולם ביהכ״נ הגדול, הורה לספקי
המזון בעיר שלא לספק לשם מזון.
נימוקו היד, שאין מקפידים שם על צניעות
:״מתקיימים ריקודים מעורבים,״ כתב
לשר-הדתות ,״הגברות באות לבושות בבגדי
שחץ והכניסה לאולם ולביהכ״ג שמעליו
אחת היא.״
״לא בגלל זה מתנגד לנו הרב,״ הסביר.
השבוע הגבאי אברהם פלדמן ,״החתונות
הנערכות במקום הן ברובן של בני-
ישיבות, המקפידים על צניעות.
״כשפתחנו בשנת 67׳ את ביהכ״נ, נתן
הרב לנדא הסכמתו וחתם על התוכנית
כולל האולם לשמחות. הוא גם עזר לנו
להכין את חדר האיחוד לחתן כלה, שמה
הם הולכים אחרי החופה לכמה דקות.
״אבל אחרי כמה שבועות אמר לי הרב
כי הוא רוצה להיות רב יחידי לבית-
הכנסת. אמרתי, :הדלתות פתוחים לכל
רבני העיר. לא יהיה זה ביכ״ג של רב אחד.׳
״מאז התחיל הרב להתנכל לנו, וסירב
לרשום נישואין לזוגות שעמדו להינשא
בביהכ״נ הגדול.״
ביזיון לרב

^ אשר החמירו הסנקציות של הרב,
^ פנה פלדמן לרב דולגין, לאדמו״ר
מגור, ולרב והנר, ביקש מהם שידברו אל
ליבו של הרב לנדא, כדי שלא יצטרך
להביא בזיון לכבוד הרב ולהגיש נגדו
בג״ץ, כפי שמסביר זאת פלדמן.
״,לא רוצים אנו להיכנס לענייני מחלוקת,׳
ענו לי. לא היתד, לי ברירה, ולפני
כחודש פניתי לביהמ״ש העליון, הוצאתי
צו־על־תנאי נגד הרב לנדא, שינמק מדוע
הוא מסרב לרשום נישואין, ומדוע הורה

טווו ומהו נגדי משתודזים נקיק -
ואוי לעיניים שנן־ רואות!

הגבאי הנודר

אברחס פדדמז, הגבאי הנרדף על־יזי יריביו,
אוסף בקפדנות את כל הכרוזים שפורסמו נגדו.

על ישראל בערכאות של עובדי-כוכבים —
יש לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד עכו״ם
מעל חברו. ואם רצו הדיינים להכותו מכת-
מרדות — מכין אותו כמה שיראו, ועונשין
אותו כפי שהשעה צריכה.״
גהד1ג משיוף
ך* נאי כני״כרק הבינו יטה את הרמז :

1 1 1 ! 71 71 1
11111 ! 1 1 1 .11111ן
ברבבות ל״י .״לוא איחרנו
נמצאים אלפי סיפרי־קודש,״

71 *1השריפה באולנז־החתונות כילתה מאות כיסאות,
כלי־הגשה ואוכל, ושני מקררים. הנזק נאמד
במיספר דקות, היתה האש מגיעה לקומה השנייה, שם
גילה מפקד מכבי־האש. האש הציתה טרור בבני־ברק.

*111311

לספקים להחרימנו. גם נגד שר־הדתות,
שאינו נותן לו הוראה לבטל הגזרה, הוצאתי
הצו.״
רק זה היד. חסר גבני־ברק .״הוי בני־ברק
הזדעקי! אברהם פלדמן הגיש בג״ץ
לערכאות נגד רב העיר. אוי לאותה
בושה !״ זעקו הכרוזים שהומטרו על העיר.
ובשבת פרשת עקב, בשעה שמונה בבוקר,
נסגרו כל בתי־הכנסת והוצאה תיבה לרחובה
של עיר, לתפילת־שחרית המונית
תחת כיפת־השמיים.
משלא שוכנע הגבאי לבטל את ה״
בג״ץ הטרף, התכנס בי״ד־שדה של
שישה רבנים — ביניהם שמואל והנר

ונתן גשטענר — והחליט:
״אברהם פלדמן הגיש תביעה בערכאות
נגד המרו דאתרא הרה״ג יעקב לנדא
שליט״א. והרי אסור לדון בפני דייני
עכו״ם, וכל הבא. לידון בפניהם הרי זה
רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת
מרע״ה.
״נושא התביעה היא אפקרותא גדולה ו־פירצה
נוראה ואיומה, ובכגון דא מחוייבים
הבי״ד להענישו כמבואר בשו״ע חו״מ
סי׳ כ״ו ס״א, ועונשו חמור מאד כמבואר
ביור״ד ס״י רמ״ג של״ד. ובאם הלילה לא
יציית לפס״ד זה, יחולו עליו התוצאות.״
העונש לו התכוונו הרבנים :״המעיד

\ /השעה היתד. חצות׳ כשחזר פלדמן בן
ה־ 74 לביתו. שלושה אברכים התנפלו
עליו, היכוהו מכות נמרצות. מספר פלדמן :
״אח״כ קיבלתי גם קריאות בטלפון , :נחרוג
אותך ואת ביתד׳ נשרוף. שהדם שלך יהיה
כפרה לערבים.׳ פעמיים הזעיקו לחינם
מכבי־אש אלי הביתה.״
הבטיחו וקיימו: ימים ספורים לאחר מכן,
הוצת אולם־השמחות, באותה שיטה בד.
הוצת בזמנו בוטיק-חמין בתל-אביב בידי
אברכי־ישיבה.
הראשון שמיהר להסתייג מההצתה חיה
הרב לנדא עצמו, שהצהיר ברבים:
״מי האיש אשר ירים יד פושעת למעשה
מחריד כזה, ויחין לשלוח אש בבית-
הכנסת. חטא ועוון גדול מנשוא הוא, וכל
דרכי אלימות מגונים הם וזרים לרוחנו.
יש אומרים שהוצת בית־הכנסת הגדול.
שמעתי ותרגז בטני.״
על הפרשה עצמה לא ניאות חרב לשוחח
:״אינני משוחח עם כותבי-
הראיונות,״ הסביר .״דברו עם אשתי.״
האשח הלא היא הרבנית מינה לנדא,
אשד. רחבת־כתפיים ובעלת טון נמוד,
סיפרה :״איש אחד מגבאי בית-הכנסת

;בו מקיר תזו1ק

הגדול, במקום להישמע להוראות הרב מרן
יעקב לנדא שליט״א בכל העניינים הקשורים
לדיני ביודהכנסת והאולם, הגיש
בקשה בשם אגודת ביהכ״נ הגדול למשפט
חילוני׳ כדי לכפות ח״ו על הרב שיסטה
מדיני התורה הקדושה המסורה לנו מדור
דור. וזה קרה בעירנו, עיר מלאה ראשי-
ישיבות ותלמידי-חכמים, יהודים חרדים
מוקירי-תורה לאלפים, כן ירבו.״
הצהרה נוספת, בעקבות השריפה,
ראתה אור בכרוזים מאירי-עיניים, ש כיסו
בידלילד. את קירות העיר :״האולם
הוצת על-ידי שליחי הגבאי אברהם פלדמן,״
זעקו הכרוזים, שנחתמו בידי אלמוגים
שכינו עצמם ״ועד חוקרי ההצתה״.

פירטו החוקרים כדלהלן:

ההיגיון: הקול קול יעקב והידיים ידי
עשיו. אלימות והשתמשות בכוח היא מ-
איתנו והלאה.
כפי שניכר בעת הדליקה וכסי שהוברר
אחר כד, נעשתה ההצתה במתינות רבה
ובתיכנון מעולה ללא פחת מהזולת.
מר פלדמן שהוזעק למקום הגיע שליו
ורגוע בלי שום חולשה בכי או חלחלה
ורעדה וצער נפשי עמוק.
מר פלדמן בראותו את התנגדות הציבור
למעשהו המחפיר ותביעות מכל החוגים
לבטל את הבג״ץ החליט לעורר עליו רחמנות
הציבור בדרך זו של שריפת האולם.
ביותר היתר. כוונתו ...להפוך את המאבק
הישר למלחמת טירור...
יועמד האשם לדין!
עד כאן הכרוז. מי הסתתר מאחוריו?
״הלוואי והיינו יודעים,״ נאנח אליהו
לנדא, בנו של הרב .״הרי הם לא-
נורמלים.״

לא רק כרוזים פורסמו נגד פלדמן. יריביו לא
היססו גס למרוח סיסמאות מל סירות הבתים
:יר, כמו הסיסמה ״בוז לא. פלדמן ימ״ש1״ שנכתבה על קיר בית־הכנסת הגדול בק״ק
_ 1 23

קולנוע

קולך קובע!
במאים רקוו־אם ל ג !!,הג דו ל
שמו היה שון אלויזיום או־פרנה, הבן
וד 13 במישפחת מהגרים איריים שהתיישבה
במרילנד. בגיל 18 נראה היה שיעשה
קאריירה בעיסקי־עור. תקופה מסויימת עבד
כשולייה בבית־חרושת לנעליים׳ ואחר כך
עלה בדרגה, הצטרף אל מחלקת הפירסום
של המיפעל. אלא שבאותו זמן התארגנה
על החוף השני של ארצות־הברית תעשייה

תת־־אדמירל ג׳ץ פורד
נכסי צאן צלולויד

היו לו
בגפי

אילו חיו לאוטובוס שלנו כנפיים, כי אז היו פצי התחבורה
הציבורית שונים לגמרי
— האוטובוס היה מגיע חיש ליעדו ללא טרדות עומס התנועה
האיום של כבישי תל״אביב.
— הנהגים היו אדיבים וחייכנים מאין להם סיבה להתעצבן בכביש.
— הנוסעים היו שמחים וטובי לב, בהגיעם בנועם ובנוחיות אל
מחוז חפצם. אך בינתיים, עלינו להסתפק בקיים.
אנא, זכור: אנו משקיעים מאמצים עצומים לחנך את נחגינו לאדיבות
ולנימוס. ואם אתה, הנוסע תגלה סבלנות והבנת לתנאי עבודתו
הקשים של הנהג — תגלח כי זוהי דרך דו סיטרית. דרך בה משתמשים, תודה וממנה נהנים, שני הצדדים כאחד.

חדשה ומרתקת הרבה יותר, תעשייה ש ייצרה
סרטי צלולויד ארוכים, ועליהם
תמונות. שטח זה משך את שון הצעיר
הרבה יותר מן הנעליים.
מי יודע כמה? שון, שאהב מאד
תיאטרון והוקסם מן הרעיון הזה של תמונות
נעות על צלולויד, עבר לקליפורניה,
אימץ לעצמו את השם האמנותי של אחיו,
פורד, לא מעט בגלל הערצתו למחזאי ה-

מקלאגלן ב״המלשין״
הנשים הן קישוט
אליזבטני ג׳ון פורד. כשהוא מקושט באישיות
חדשה, ב״פרוטקציה״ של האח
המבוגר, שעשה לעצמו כבר שם בעסק החדש,
ובהמון סקרנות, ניגש במלוא המרץ
לקראת קאריירה בעולם הסרטים.
הוא היה נער שליח, עוזר לצלם, מביא-
תה לבמאי, שחקן־מישנה לעת מצוא, נפל
מסוסים במקום הכוכב הראשי, כשזה פחד
לעשות זאת. בקיצור, הכיר את התעשייה
החדשה על כל שלביה, מבפנים. ב־,1917
אחרי שהשתפשף בכל התפקידים האפשריים,
ניתנה לו ההזדמנות הראשונה —
הוא ביים סירטון קצר.
כך החלה דרכו של אחד הבמאים ה־

העולם הזה 1879

חשובים, הפוריים והמצליחים ביותר שידעה
תעשיית הקולנוע, ג׳ון פורה ש נפטר
השבוע בגיל .78 פורה שאיש אינו
יודע עדיין לקבוע בוודאות כמה סרטים
עשה, מאחר והוא ביים עשרות רבות
בתקופת הסרט האילם, עליהם לא טרח
לחתום, ואחרים שאבדו, זכה בחייו הארוכים
בפרסי אוסקר רבים יותר מכל במאי
אחר: ארבעה עבור סרטים עלילתיים
(המלשין, ענבי זעם, מה. יפית עמק נוי,
האדם־ השקט) ואחד על סרט תעודי
(הקרב על מידווי) ,וזאת מבלי לקחת
בחשבון את האוסקרים האחרים בהם זכתה
יחידת ההסרטה של צי ארה״ב, שהיתר,
בפיקודו במילחמת העולם השנייה.
בין סרטיו היו הצלחות מיסחריות מסחררות
כמו האדם השקט או מר רוברטס,
סרטים השייכים היום לנכסי־צאן־צלולויד
של כל ארכיון המכבד את עצמו, כמו
המסע הארוך הביתה או הסיור האחרון,
וסרטים קלאסיים, שהם חומר לימוד בכל
בית־ספר לקולנוע, כמו כירכרת הדואר,
או המלשין.
בכור של גברים. בימים טרופים
אלה של מאבקים לשיחרור האשד״ פורד
הוא נחלת העבר. כי, בסופו של דבר,
סרטיו היו סרטים על גברים, על יחסים
בין גברים ועל מוסר וכבוד בחברה גברית,
בה משמשות הנשים לעתים מניע, אבל
בדרך כלל רק קישוט נעים לעין, וכתף
עליה יכול הלוחם להישען לרגע לפני
שהוא יוצא שוב לקרב.
אולי יותר מכל במאי אחר, אחראי
סורד לרומנטיקה של המערב הפרוע, למוסכמות
של המוסר הגברי, לדמות האקדוחן
האלים שהוא בעצם רך ואנושי,
המשתמש בנשק שלוף כדי להשליט את
השלום.
מכות מונומנטליות. פורד היה גם
אחד המעטים שיכול היה להפוך סצינה
של מהלומות למעשה לא רק מבדח, אלא
מחמם את הלב ואנושי, כמו הסצינה הארוכה
באדם השקט, או בסרט מאוחר
יותר, כמו פונדק בטהיטי, בו כל פגישה
בין ג׳ון ויין ללי מארוון חייבת להתחיל
או להסתיים בקטטה מונומנטלית.
אולם פורה למרות שסרטיו היו תמיד
כפופים למוסכמות ההוליבודיות, ולמראית
עין לא היה בהם שום דבר מהפכני, העז
לנגוע בצורה חריפה בנושאים שתעשיית־החלומות
בדרך כלל הסתייגה מהם.
ענבי זעם היא תעודה מזעזעת, אולי
המזעזעת ביותר שיש בקולנוע, על השפל
הכלכלי באמריקה בשנות ה־ .30 המלשין
מעז להציג בוגד, מתוך השתתפות מלאה
בלבטיו וכאבו הפנימי. סמל רוטלדג׳ העמיד
במרכז העלילה סמל כושי (וודי
סטרוד) שהצטיין במילחמת הצפון נגד
הדרום, ונאשם באונם לבנה, עוד בתקופה
שבה הכושים לא היו כלל אופנה בקולנוע.
מתח, פשע והיסטוריה. נכון ש-
פורד אהב במייוחד את המערב. חלק
גדול מסרטיו(פורט אפאש, כירכרת הדואר,
סתיו השיין, הם רק כמה דוגמאות לכך)
צולמו בעמק מוניומנט באריזונה, עם צוקי
הסלע הענקיים ונופי הירח המוזרים שבו.
אולם טעות היה לחשוב שהסתפק רק
במערבונים. הוא עשה קומדיות מתח (כל
העיר מדברת) וסרטי פשע (גדעון חוקר),
סרטים היסטוריים (מרי, מלכת הסקוטים)
ודרמות שעובדו לקולנוע (המחרשה והכוכבים)
,מלודרמות מצליחות (לא הרגתי׳
את לינקולן) וביוגרפיות (מר לינקולן ה־ו

איפה בילי
הולידיי?
הגברת שרה גלוז (חן, תל־אגיב,
ארצות-חברית) — בילי
הוליידי, למי שאינו מתמצא בעולם
הג׳ז, היתה אחת הדמויות החשובות ביותר בסימון
הבלוז האמריקאי. תרומתה, כאישיות בלתי־מתפשרת,
כזמרת מחומת וכמחברת של שירי־קינה כושיים אלה, היתח
חשובה לאין ערוך בעיצוב הבלוז המודרני.
היא החלה חייה כבת בלתי-חוקית בפרבר כושי מזוהם.
בגיל רך היתה נערה״שליחה בבית־זונות בבולטימור,
ואחר״כך עלתה בדרגה והפכה לאחת ה״אטרקציות״ במוסד
דומה, בניו־יורק. המוסיקה חיוותה עבורה, בסופו של
דבר, מיפלט מן הזנות, והשירים שלח, שחיו כולם קשורים
לחוויותיה האישיות ביותר, העבירו רעד במיליוני מאזינים,
לבנים ושחורים גם יחד. יש אפילו המספרים שלאחר
״יום ראשון העגום״ שלה נשטפה אמריקה בגל של ניסיונות

דיאנה רום: מיפלט מהזנות
החיים הבלתי״מסודרים של זמרת הנעה ונדה על פני
כל ארצות״הברית באוטובוס, יחד עם תיזמורת מעורבת של
כושים ולבנים, המתחים הגזעיים הנוצרים במיקרים כאלה, כל רגע בחייה, כשחיתח מפוקחת.
הביאו אותה אל הסמים. היא ניסתה להיגמל מיספר פעכל
זה אבד. נשארה מלודרמה גדושה בדיאלוגים שדומים,
אבל בסופו של דבר נפלה קורבן למנח מוגזמת, פים, החולמים את סרטי הוליבוד נוסח ,1940 ושחקנית
ונפטרה בשנת ,1959 בת 44 בילבד.
(דיאנח רוס) המזדהה מאוד עם הדמות שהיא מגלמת, אם
סיפור עצוב, והבמאי סידני (תיק איפקרס) פיורי, כי מותר לתהות מה המשותף בין דמות זו לכילי האמיוהתסריטאים
שלו, מנצלים את כל העגמומיות שבו. מצד תית. כאשר תקליטיה של בילי הולידיי נמצאים עדיין
שני, קשה מאוד למצוא משחו מן הכוח היוצר של בילי בשפע, וכאשר כל חובב ג׳ז יודע שיש בהם איכות שאפילו
חולידיי, מן ההווי המוסיקלי בו צמחה, ושהיה חלק בל־ דיאנח רוס (עם כל הכבוד) אינה יכולה להגיע אליו,
תי־נפרד מחייה, מן האישיות שעליה מספרים שידעה למצות מוטב חיה להשתמש בהם.

מותר ה דג
מן האדם
1חרפ תק א ה במצולות (תלן
אביב, תל־אביב, ארצות־חברית)—,
** התאונות שקרו בזמן האחרון
בכמה צוללות־מחקר בפינות שונות של העולם, מעניקות
לסרט זח אקטואליות מסויימת. זהו סיפורה של מעבדה
תת-ימית, המתמוטטת ברעידת אדמה, ושל כלי־חצלילח
נפטון, היוצא לחפש ניצולים אפשריים מן האסון.
מבחינת הצד העלילתי של הסרט, המתח והדמויות, זו
בהחלט הפקה מישנית. הדמויות שטוחות ומדברות שפה
הוליבודית מזוייפת כרגיל. הקצב איטי למדי, בעיקר משום
שאין במעשה זה חומר מספיק, מבחינת התקריות שבו,
לסרט באורך מלא. אשר ליומרות הגבוהות שבתחילה, למוסיקה
דמויית כה אמר זאראטוסטרה של ריכארד שטראוס,
לשם מישנה של הסרט אודיסיאה במצולות המופיע בין
הכותרות, חצריכים כביכול לרמוז שמדובר בגירסה תת-ימית
של אודיסיאה בחלל — זח מוגזם ומיותר בהחלט.
בן גאזארח, הצועד בראש הרשימה, אינו מופיע אלא
לקראת אמצע הסרט, כמפקד חנפטון, הממונה על מיבצע
ההצלה. ארנסט בורגנין מסתפק בקולות נחמה אוהדים
ומלאי השתתפות, בתפקיד אחד מאנשי המעבדה שבמיקרח
לא חיה בה בשעת רעידת האדמה. ולטר פידג׳ון, מכוכביה
הזוהרים של הוליבוד בעבר, הוא פרופסור מודאג
עם גבות עבותות, ואילו איבט מימיה, שהחלה דרכה כיפה-
פייה מיקצועית, ואחר״כך גילתה סימנים של כישרון, חוזרת
כאן לשימוש ביופי בלבד.

בורגנין, מימייה וגזארה: דגים
אף על פי כן יש בסרט משחו. וזח חלקו האחרון, בו
חולף הנפטון על פני קרקעית הים, ומגלח שם נוף ועולם
חי, שקשה לזכור דוגמתו על בד הקולנוע. שלל הצבעים
של הדגים ושל צמחי-חים, צורתם וגודלם המדהים, כל
אלה יכולים לחוות חווייח לאוהבי הטבע למיניהם. עבורם
סרט זח הוא בבחינת חובה.

צעיר) ,אמנם, לגיבוריו, בכל תקופה בה,
מוקמו על ידו, היה בהתנהגותם משהו;
משותף במוסר, בהשקפת־העולם, בהתנהגות,
אולם זה מיה שהעניק ליצירתו של
פורד את ערכה. ואם, ביום מותו, היה
מת־אדמירל (מיל ).בחיל-הים שלי ארצות-
הברית, הרי שבקולנוע היה אדמירל מלא.

תדריך
ת ל ־ א בי ב

הנרי פונדה וג׳ין דרוואל כ״ענבי זעם״
הגברים הם אלימים
העולם הז ה 1879

* *+פריץ החתול(אורדן, ארצות־הברית)
;,פורנוגרפון פוליטי מצוייר למבוגרים
בילבד. מסעותיו של;,החתול ה־פסיבדו־אינטלקטואלי,
בתוך מיגוון ה-
שינאות ההדדיות שבחברה האמריקאית.
שונאים כאן את כולם: את החזוריס-השוט־רים,
את העורגים־ר,כושים• ,אח השפנים־
מלאכי־הגיהינום, אתי הפילגשרהסוסה, וכמובן
מעל ומעבר; לכל את הרכ§ ;$היהודיים.
מסקנת הבמאי היהודי; •ראלף. באי־שי:
שנא ככל שתרצה. דפוק ככל שתוכל.

י רו ש לי ם

***+הצגת הקולנוע האחרונה
(סמדר, ארצות־הברית) פיטר בוגדנוביץ/
מבקר־קולנוע, מוכיח כי ידע ובקיאות בנושא
אינם יכולים להכשיל אפילו איש-
קולנוע צעיר כמותו 27 הסרט הוא
רקוויאם נוסטלגי לעיירה הגוססת, בדרום
ארה״ב, כשהאנשים בעלי הלב הטוב נעלמים
יחד עם בית-הקולנוע האחרון, וכאשר
הרומנטיקה של הבד הגדול מפנה את
מקומה לתפקיד האינפורמטיבי המודרני
של המסך הקטן.

חי פ ה
המיטה המעופפת (אורלי,
ארצות־הברית) :אגדה מתוצרת אולפני
וולט דיסניי על מכשפה מתלמדת ומורה
לקוסמים, על ילדים חמודים, מיטות מעופפות,
כדורי בדולח, וצבא שלם. הצועד במדים
משוריינים ובכידונים מחודדים-,ש אין
מאחוריהם נפש חיה. מי שאיננו
מאמין — שיישאר בבית.

במדינה
שמעון עדן תשיא את בתו
ילד יחידי טוב נשאר ממיד ילד יחידי
טוב, אפילו כשחיא ילד יחידי רע. אפילו
פשחוא לא ילד, בעצם.
אני מדברת על שמעין עדן במובן.
נער־חשעשועים חמפורסם של ברלין, בעל
מועדוני״לילח, מפיק וכיכב סרטים, איש
החברח חגבוחח, כוכב חיי־חלילח, שעל

בא לעניינים שבלב — כמו למשל, כאשר
צריך לחשיא את חבת.
כאשר צריך לחשיא את חבת, חוזר
אפילו שובב כמו עדן למכורתו ולכורי־מחצבתו.
וכך,
חוא נטל את חבת, את עצמו,
את ידידתו חתורנית — אפילו את חבעל
חוא לא שכח — חסיע את בל חכבודח
לישראל, וישיא את בתו, חשבוע, כדת״
וכדין בארץ־חקודש.
זה מה שעשו בני־הזוג לשעבר, הדוגמנית
היפהפייה חני פרי העושה קאריירה
בינלאומית והצייר האופנתי מנחם גפן:

המפורסמת דיאנה דיג — באותו יום
קיבלה חני את הגט מבעלה, שממנו היא
נפרדה כבר לפני כן.
הרומן של מנחם ודיאנה החל, כאשר
השניים נפגשו במסיבה בלונדון, נמשך בארץ,
כמעט הסתיים, אבל אחרי שמנחם
גילה רוח גברית וזרק את מזוודותיה של
דיאנה מחלון חדרם במלון, הבינה הכוכבת
שהוא גבר חייה והחליטה להינשא לו.
הרומן בין חני ומנחם, שהתנהל ברוב
להט, הסתיים ביוזמתו של מנחם. חני לא
הסתירה את אהבתה לצייר הישראלי, היושב
ומצייר בלונדון. גם אחרי שנפרדו
היא המשיכה לצלצל אליו מארצוודהברית
— שלשם היא נסעה בעקבות חוזה דוגמנות
שמן שקיבלה.
אולם בימים אלה, מספרים לי, עושה
רושם שהיא השלימה ונגמלה מבעלה של

גירושין ונישואין ביום אחד
התחתנו והתגרשו באותו יום.
כל אחד לחוד, כמובן. עכשיו מתגלה,
שביום שמנחם התחתן עם כוכבת הגומלים

הגומלת: היא נראתה לאחרונה כמה פעמים
בחברת אמריקאי יפה־תואר.
אלמוני בינתיים, אך לא לזמן רב.

כ ו כב אחד פח ות
בצהרי יום א׳ בשבוע שעבר נעלם כוכב נוסף משמי-הזוהר הנוצצים של שוק
הרווקות המבוקשות בתל-אביב.
היתה זו העיתונאית וצלמת-העיתונות אלה זוהר, שבמשך שנים כיסתה את
עולם הזוהר — והיתר, חלק ממנו.
חסל, לא עוד. עמיקם לכיא )36( ,עורך־דין במעמדו ורווק במיקצועו, הצליח
להעמיד מעליה חופה, עשה מהעלמה אשת־איש.
אלד )29( ,היתה כבר אשת־איש פעם, אולם בעשר השנים האחרונות נהנתה ממעמד
של גרושה מבוקשת. היא אם לבן בן ,11 ואת בעלה החדש היא הכירה דרך חברה
שלה, המאפרת אוניקו, שהיא גרושתו של דני שיק.
זה היה לפני שלושה חודשים. אלה ועמיקם התחילו לצאת מייד ברצינות, תהו זה1

על קנקנו של זו עת ארוכה, ולפני חודש וחצי החליטו להתחתן.
החליטו, ועשו.
זרועו וזחטונוז נישאו מיטב בנות־חנוער
של חגזע חארי.
אז חכל טוב ויפח, כנראח, עד שזח
* משמאל, בחברת ידידתו הבלונדית
של אביה, השחקנית ברברה קאסל.

צא חופש -
ח!ר חופשי
שחקו״התיאטרון יומי גרבר חזר
בשבוע שעבר בדיוק במו שידידיו ניבאו
שיחזור — חופשי, עליז ומשוחרר.
האיום על שלומו — או לפחות על
רווקיותו — היה מצד ידידתו הוותיקה,
השחקנית עליזה יעחקי, שהמתינה
לו בארצות־הברית בטלפיים שלופות, אם
להתבטא בצורה ציורית, חיכתה להזדמנות
הראשונה לגודרו לחופה.
אלה, מכל מקום, היו השמועות. אולם
כשיוסי הגיע, התברר שהפחד חית
מיותר, לפחות הפעם: הוא מצא את
עליזח מאוהבת עד מעל הראש ביחודי
מקומי עשיר, בעל בית־ספר לשפות.
בענף אחר של המשפחה, לעומת זאת,
דווקא יש כן סיכויים לחופה.
אני מתכוונת לשחקנית יהודית קורן,
גרושתו הראשונה של יוסי.
יהודית התחתנה, אחרי גירושיח מיוסי,
עם יהודי גרמני עתיר-נבסים, נכנסה
למשך כמה שנים טובות לשיגרת
חיי-משפחח.
אולם לפני זמן מה היא התגרשה,
ובימים אלה מספרים לי שהיא עומדת
להתחתן בשלישית.
בר־חמזל הפעם הוא עורך־חדין הנודע
אדם פרוסט. אדם חיה גם הוא
נשוי, לבתו של שופט, התגרש ממנה,
ומוכן עתה לסיבוב נוסף.

לביא וזוהר

(המשך מעמוד )22
נינט גילתה את אוזנו .״אבל יפה הכחישה
את הסיפור, ואמרה לי שנינט רק רוצה
לסכסך בינינו,״ הסביר לשופט את עובדות
החיים.
זונה מס *2 .בית־המישפט לא השתכנע
ביותר. קבע השופט הרפז: הנאשם מוצאו
מכרם־התימנים. שם גרים הוריו וחבריו.
שם היה מוכר חלק משלל-הדיג שלו. מכל
העדויות — לרבות דבריהם של עדי־ההגנה
— נובע כי בכרם־התימנים מכירים כולם
זה את זה ויודעים הכל זה על זה. גם
דירת הזוג אלוני שכנה בכרם.
המסקנה: לא ייתכן שעיסוקה של יפה
בזנות לא היה ידוע לכל תושבי הכרם —
לרבות מישפחתו וידידיו של הבעל.
כאילו כל זה לא הספיק, שלפה המישטרה
גם זונה קודמת של אלוני, הוכיחה ש־סרסורות
הינד, תחביב ישן של הדייג.
השורה התחתונה: הדייג נמצא אשם
בכך שמ־ 1970 עד 1973 חי על רווחיה של
אשתו מזנות, וכן כי היכר, אותה וגרם
לה חבלה גופנית.
המחיר: ארבע שנות מאסר בפועל.
דת אלוהים אוהב גד^־ו־.
גער בן 15 מכלה
לפסיכולוגים, מדענים ואנשי
דת, כיצד לראות את אלוהים הפסיכולוגית מרים קרקובסקי ראתה את
אלוהים בעזרת ילד בן ,13 שנגע באצבעו
בשורש־אפה .״היום כבר ידוע, בעיק־בות
מחקרים רפואיים, שבמצח, בין שתי־העיניים,
מצוייר, בלוטה קטנה, שהיא ריכוז
פקעת עצבים,״ מסבירה הפסיכולוגית
ילידת ירושלים .״על־ידי גירוי מיוחד, חיצוני
או פנימי, ניתן להפעיל את הבלוטה
הזאת, לגרום לה לקלוט ויבראציות שהן
מעבר לתחום־הקליטד, של החושים הרגילים
של האדם.״
יהלום אלוהי. הילד שפקח את העין
השלישית של מרים היה הגורו מהראג׳י
ג׳י׳ כיום בן .15
״זה היה לפני שנתיים, נקלעתי במיקרה
להרצאה של הגורו בארצות־הברית.״
דבריו של הילד בן ד,־ 13 סחפו את הפסיכולוגית
המבוגרת והמנוסה .״למחרת
באתי לראותו באופן פרטי. במשך ארבע
שעות הוא דיבר איתי על ידע האלוהים,
שהוא האושר האמיתי. בסיום דבריו הוא
נגע באצבעו במרכז מיצחי. עיני היו עצומות׳
ולפתע ראיתי צבעים זוהרים, שלא
ניתן לתארם במילים. הצבעים הלכו והתרכזו
לזוהר יהלומים אלוהי. אז ידעתי
שראיתי את האמת בהתגלמותה — את
אלוהים.״
מיקדש כרמת־גן: בדיוק כמו ה-
גורו עצמו :״אני ראיתי את אלוהים, הרגשתי
אותו,״ טוען הגורו, נער שמנמן,
חייכני .״האמינו בעובדות ולא בתיאוריות•
אם אלוהים קיים — אתם חייבים
לראותו פנים־אל־פנים.״
חסידיו הישראליים של הגורו מתאס פים
בווילה מפוארת ברמת־גן, הקרוייה
מרכז האור האלוהי. הם מונים שמונה
חברים מארה״ב, אנגליה, דרום־אפריקה
ובלגיה, ומנהלים חיי־קומונה. המבוגר בחבורה
הוא הנרי ווינמן, מהנדס תת־ימי
בן 32 מניו־יורק. הנרי הצנום והשחרחר,
בעל הגבות הסבוכות, טוען גם הוא ש אלוהים
הוא האמת, והוא ראה אותה במו
עיניו.
כיצד ניתן לראות בעיני בשר־ודם דבר
מופשט כמו האמת ו ״זאת בדיוק הנקודה״
מצטחק הנרי .״האמת היא אנרגיה,
קרינה. איננו רואים אותה בעיני בשר-
ודם הרגילות, אלא בעין השלישית, הנק ראת
גם העין הפנימית.״
ארכע דרכים לאל. מסבירה מרים,
בת למשפחה דתית, שלמדה קבלה וזוהר
אצל פרופסור בובר — ורק אצל הגורו
מצאה את מה שחיפשה :״ידוע למשל
שהאוזן האנושית איננה מסוגלת לקלוט
גלי־קול מעבר ל־ 20 אלף תנודות לשנייה,
משום שעצבי־ד,שמיעה אינם מפותחים
לקלוט יותר מכך.
״הגורו מהרג׳י משתמש ב 4-טכניקות
שונות כדי להעביר את הידע־האלוהי. האחת
היא אותה טכניקה של הנחת אצבעו
על המצח. השנייה — הוא מביא להתגלות
(המשך בעמוד )28
ה עו ל ם הז ה 1879

1111

לרמר, הדוגמנית היפהפייה, שהיתה בת־לווייתו של פוקה
הירש, היתה אחת היפות בין האנשים היפים במסיבה.

בתיה-
הם ור
(לס־ ווו עזי)
חיא חיתה כאן רק שלושח שבועות — אולם הטביעה
חותמה כאילו חיה זה שלושת חודשים: בביקורת האחרון
בישראל, לא החמיצה אשת־החברה הזוהרת בתיה בנדיקט אף
אירוע, מסיבה, או טקס יחידי. בבל מקום בו התאספו אנשים
יפים — התאספה גם בתיה .״אני פשוט רוצח שיזכרו אותי,״
הסבירה בחיוך.
וכך בדיוק נראתה גם מסיבת״חפרידה שהיא ערכה לעצמה
בשבוע שעבר: היו בה כל האנשים היפים, ואפילו עוד כמה.

| | 11י ! ן ד הירש ובתיה בנדיקט במסיבת!
111/1 .הפרידה שערכה בתיה לעצמה, עם
שובה לארצוודהברית. פוקה, שהיתה זו לו אחת

מהופעותיו הפומביות הראשונות מאז מישפטו
המפורסם, נראה משובב־נפש בחליפה מקסימה.
בתיה הופיעה בבגד שהוכן ע״י איב סן־לורן.

הלוי(במרכז) ,הדוגמניות קארין דונסקי
1ה?1 *1
(משמאל) ופנינה רוזנבלום (מימין)

היו אחדות מהאורחות שהשתתפו במסיבה הפרידה.

במדינה
דנשבץה עו לדוה

ד־וו־ך
כ׳^׳ג) #כ ר /כלמה ששמעת
מפיהן של הנערות היותר
בוגרות היה מקוד ש. הן •דעו
היכן מנוגנתהמוסיקה
המסעירה ביותר. הן ל ב שו
את הבגדיםהאופנתיים
ביותר והיו להן ה תסרוקות
החרישות ביותר. זמן רב
לפני שתסרוקות אלו הפ כו
לנחלתהכלל. זה היה

(המשך בעמוד )22
מוסיקה קוסמית, שהיא נגינת חלילים
ונבל, רחש גלי־ים, ציוץ ציפורים.
״הצורה השלישית היא תחושת מתיקות,
הבאה מבלוטה הנמצאת במרכז הגרון, הנקראת
בלוטת פיניו, והמטפטפת צוף מתוק
כל אימת שהאדם חפץ בכך. האנרגיה ה רביעית
היא התנודה הקוסמית — זוהי
התחושה של אושר אלימותי — האנרגיה
הראשונית והטהורה ביותר הנמצאת בכל

התבלין -אהבה. כל שוכני הווילה
הרמת־גנית הגיעו לאור האלוהי לאחר
מסעות חיפושים מלאי־תלאות באמצעות
סמים מסוכנים .״גם בעלי, שהוא אדם
ריאלי — פסיכיאטר במיקצועו — נתפס
לתורה הזו, והוא מעריץ נלהב של הגורו״
— אומרת מרים.
אחד המחפשים לשעבר הוא יוחי גרים
בן ,22 בלונדי, בעל מראה נורדי, מבל גיה
.״תמיד חיפשתי משהו, אבל לא ידעתי
מה חסר לי,״ הוא מספר ,״לכאורה
היה לי הכל. הורי מיליונרים, ומעולם לא
חסר לי דבר מבחינה חומרית. נסעתי
לשוטט בעולם, חשבתי שאמצא את ה חסר
לי דרך סמים.
״אבל זה לא היה זה. לפני שלוש שנים
באתי ארצה לקיבוץ נבטים. לא מתוך
ציונות. חשבתי שהחברה הקיבוצית פחות
חמרנית. אבל התאכזבתי — כולם אגואיסטים.
״כאן
שמעתי לראשונה אודות מהראג׳י.
לא היה לי מה להפסיד. נסעתי אליו ל לונדון.
עכשיו הגעתי סוף־סוף אל ה שלווה
האמיתית.״
בין שומעי ההרצאות של חסידי הגורו
בולטים יהודים דתיים. אחד מהם, צנום
ומזוקן, בן ,35 שפיאותיו מקופלות מאחורי
אוזניו וכיסה שחורה גדולה מכסה את
פדחתו, טען שהוא מתעניין בכל הדתות.:
״אני נוסע בשבוע הבא ללונדון לפגוש
את הגורו,״ סיפר .״ההרצאות שלהם כאן

ג׳א׳ק #בר7/

אולם עכשיו תורך. את
גדל ת. עיצבת את דעותיך
שלך. את יודעת כי צ ד לנהוג
ביחס לדב רי ם רבים. כמו
ביחס למחזור החוד שי שלך.
לל א בעיות. ה חל מן הפעם
הראשונה. אח מ תגבר ת על
זה ב מ הירו ת ובקלו ת בעזר ת
סמפוני סמפקס.
טמפזניטמפלךס הם
הגנה סניטרית
ו ו * סינון! ופותחו ומודרנית
וו* וו חבושות
ע־ירופא. כ ך
וו* ח 1וווח
שאת •ודעת שהם

טובים. בטוחים
ונוחים יותר. טמפוני טמפקס
נישאים בפנים. כ ך שאין
כלטרחה עם חגורות
תפוחות וסיכות. טמסוני
טמפקס ארוזים ב שפופרות
ה חדר ה חלקו ת כמשי, העוז רות
ל ך להחזיר את הטמפון
בצור ה נכונה. טמפוני טמפקס
ניתנים ל רכי שהב־ 2דרגות
ספיגה: רגילהומיוחדת ,
באריזה ס טנ ד ר טי ת של 10
יחידות ובא ריז ה חס־

מאוזן :
)1פחד רב )4 .האל החדש )8 .תופעה
הגידי לנו כן״ )12 .יורד
סתוית)10 .
בחורף )15 .שיורד ממנו ריר )16 .המצביא
המוכשר ביותר של האנגלים במלחמת
העצמאות האמריקאית, אח״ב מושל הודו.
)20 איבר הטעם )22 .לא הופך עורו)24 .
לא מתוח, שלו )25 .ים הגליל )27 .מעממי
כנען )29 .סטנדרט )30 .מקצועה ה״אמיתי״
של גולדה )31 .נורא )33 .מסתכל מבלי
לראות אל תוך החלל )34 .מפרש התנ״ך.
)35 לבוש ערב גברי )36 .שור אבוס.
)39 לא בשל )42 .לשם הולכות הכלות
ביום נישואיהן )43 .היה לנבות היזרעאלי.
)45 לשון אש )47 .הוא ישראל )48 .אביזר
משרדי גמיש )50 .ענק )52 .משמש למאור.
)53 תורת הדם )56 .מביא בבריתו של
אברהם אבינו )57 .בית החרב )58 .עירום.
)61 כותל גבוה )63 .ההיפך ממעשה)64 .
מקלט.

מאונך :
)1מילת שלילה )2 .כעת )3 .סגן, משנה,
)5שנון )6 .משני בחשיבותו )7 .ענף.
)9מין מיטה להעביר בה חולים )11 .מעין.
)12 מחלת ילדות )13 .שינוי צבע)14 .
היום הבא )15 .צלול )16 .אלוף סקי צרפתי.
)17 שר )18 .רטוב )19 .סימנה — גולגולת
ועצמות צלובות )21 .קבוצת אנשים)23 .
פן )26 .גיבורת רומן של זולא, הנושא
את שמה )28 .מועצת האפיפיור )30 .מחזאי
רוסי (האדרת) )32 .נאום )33 .בור שפכין.
)36 קוף החי ביפאן )37 .כלי נשק)38 .
ממרח מתוק )40 .מצבר )41 .כתם)42 .
ביתו של האדם הקדמון )43 .אותו צריך
למצוא הנווט )44 .סיווג )46 .אל הנישיאים
במיתולוגיה היוונית והרומית )47 .מטבע
יפני )48 .כריתות )49 .בירה אירופית.
)51 עני )54 .יבוא רכוב על חמור לבן.
)55 הלוא היא ירושלים )59 .גבוה)60 .
בת קול )61 .שמים אותו באף בהמות.
)62 מילת שאלה.

כחית של * 40 חידות.

עלון קטן הנמצא בכל
קופסה. מ ס ביר ל ך בפירוט
כי צר להשתמש ב הם.

( 7ה /א 0X 07 ( /

ח שבץ $79ו
זוהי חידה חשבונית. כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותן הספרות יש אותם סימנים. בעזרתן
של פעולות חיבור וחיסור יש למצוא איזו סיפרה מציין כל סמל של ריבוע.

פו תחו ע ר ידי רז פ א
נשסושכעתעליר ׳ מילית, ושים

טמפוני טמפקס מיוצדיס רק
על יד• חבר ת טמפקס בעי׳מ.
הוונט. אנגלי ה.

ל ה שיו ב ב תי מרקח ת. בחמ רוקיו ת
ובסופרמרקטים. ה סעודוו ת
בקבלחדוגמאותוחומרהמברר,
שלחי 7 0אוי כבוליראראל
היבו אוי ם: איגזזסטאימפקס
ב ע ־ ם. ר ח ׳ ירמיהו . 38תיא

^£111

״גורו״ מהראג׳י

דרשות בליווי מוסיקת־פופ
עוררו את סקרנותי. אני רוצה לראות
ולבדוק את הפטנט הזה במו עיני. בכלל
כל תורות המזרח הרחוק קרובות ליהדות,
ואין ביניהן כל סתירה, כי הן אינן טיק-
סיות במהותן, כולן מדברות על אנרגיות
גבוהות — מה שנקרא בקבלה ספירות
עליונות.״
המשיח אוהב גלידה. הגורו מהרא-
ג׳י נולד במדינת בהרדבר בצפון הודו.
אביו, פאראם סנט גורודב שרי הנס הסט־גורו
— שפירושו בהודית ״המורה המוש לם
של האמת האלוהית״ — בילה את כל
חייו בהקניית ידע האלוהים למאמיניו בהודו.
הוא מת בהיות בנו בן שמונה, והבן
החל ממלא את מקומו. היה זה הבן שהביא
לראשונה את תורת אביו לעולם המערבי —
וזכה להצלחה פנטסטית ובלתי־מוסברת :
חסידיו מונים כיום 10 מיליון איש, רובם
בארה״ב ובאנגליה.
הדרשות של גורו מהראג׳י מלוות מוסיקת
פופ וריקודים, כשמאות־אלפי פרחים מונד
טרים אליו ע״י קהל האלפים הבא לשמוע
אותו. הופעותיו מזכירות מאוד את החסידים
הבאים לקבל את פני הרבי שלהם.
״אנחנו מאמינים שהוא התגלמות האלוהים,״
טוענת מרים קרקובסקי .״הוא כלבד
יפה וקורן,״ היא מצביעה בגאווה על
תמונתו של הצעיר הנראה יותר כג׳נטלמן
אנגלי צעיר מאשר כאלוהים.
לאלוהים המסדים הזה יש גם חולשות-
אנוש :״הוא מאוד אוהב גלידה עם קצפת.
זולל ממנה בכמויות,״ מעידים מאמיניו.

כאלה ה המועמדים שלנו לוועידת ההסתדרות

העיתונא-

פרץ קידרון, בן ,40 יליד וינה, חניד
תנועת ״הבונים״ ,כארץ מאז .1051
היה חבר קיבוץ זיקים קרוב ל20-
׳בנה. עבד כחקלאות וכהוראה,
שימש כשליח השומר הצעיר ב
אנגליה. בוגר אוניברסיטת תל
אביב, עיתונאי ומתרגם.

הצל

משה גלילי, יליד הארץ, כן ,25
נשוי. צלם סרטים כמיקצועו. יו״ר
אירגון הזוגות הצעירים שהוקם כשנה
האחרונה, שהקים מחנה
אוהלים סמלי לרגלי בנייני המיליונרים
בכיכר המדינה כתל־אכיב.

איש ״מקורות״

יצחק נדלקוס, פועל-כניין ותיק.
נשוי ואב לשלושה ילדים. חבר
ועד־העוכדים ב״מקורות — ביצוע
הדרום״ ,חבר מועצת פועלי הבניין
בלוד.

ה מכונ אי

מתי גלעדי, יליד הארץ, כן .25
מכונאי במיקצועו, יו״ר וער העובדים
החודשיים כמיפעל תימנע,
מראשי ציבור העובדים באיזור
אילת.

ה מו ר ה

פו ע ל הבניין

מוחמר נבולסי, ערכי תושב בפר
מאקר, פועל בניין כמיקצועו, נשוי
ואב לתשעה ילדים. גם אשתו,
אמיני נכולסי, היא כין המועמדות
לוועידת ההסתדרות ה־ .12 ייתכן
שתהיה האשה הערבייה הראשונה
בוועידת ההסתדרות.

מניצולי הג טו

ה סו פ ר

ראובן קריץ, יליד אוסטריה בן ,44
אב לחמישה ילדים. עלה לארץ כ*
.1038 בוגר המוסד לחינוך כמישמר
העמק. מורה ומרצה כביר לספרות
באוניברסיטה. כתב שורה של ספרים
על הווי הנוער כקיבוץ, וכמה
מחקרים ספרותיים.

ה קי בו צני ק

שרה אורן, ילידת הארץ, כת ,24
נשואה ואם לילד. עוסקת כהוראה
ולומדת באוניברסיטת תל-אכיב
(גיאורגפיה ואריכיאולוגיה) .חברת
השומר הצעיר לשעבר. אחת מקבוצת
הנשים •טכלטה כמאבק
למען התרת ההפלות המלאכותיות,
שפירסמה מינשר לשר
הבריאות עקב העלאת הצעת
החוק של אורי אכנרי ככנסת.

אברהם הס, עובד כענף המתכת,
כן .50 יליד רומניה, עלה לארץ
כ־ ,1048 מזכיר אירגון הלוחמים
האנטי־נאצים, פעיל שנים רבות
כקרב ציבור העובדים וחבר מועצת
פועלי תל־אכיב.

יוסי אמיתי, חכר קיבוץ גבולות בנגב,
נשוי ואב לשני ילדים. מזכיר
הקיבוץ. בוגר אוניכרסיטת תל־אביב
כמיזרחנות. עוסק כהוראה
ובמחקר, תוף כדי לימודיו לתואר
שני. מלמד בכית־הספר הקיבוצי
האיזורי מעלה״הכשור. חכר המיש-
לחת הישראלית בוועידת-השלום
בבולוניה, שם נשא נאום ציוני נלהב.
ממייסדי תנועת שי״ח.

פו ע ל הי ה לו מי ם

רו אההחש בון

ה חו ק ר

שלמה טיגר, יליד הארץ, כן ,25 יחיאל כונה, עלה לארץ כשנות ה• ד״ר ישראל לף, יליד צ׳בוסלובקיה,
נשוי ואב לילד. עובד בפועל מיק־ 30 מפולין, כן .57 התיישב כקיבוץ כן .44 עלה לארץ כ־ .1030 היה כין
צועי בכורסת היהלומים ברמת־גן. גכעת-כרנר והתגייס לצבא הברי יוזמיה ומקימיה של התנועה לטי.
היה קצין־מטה כצה״ל, עובד שלום וביטחון. עשה את הדוקטד
עתה במנהל־חשבונות כ״פרדס״ .רט שלו בכימיה פיסיקלית, וממשיך
כמחקר כשטח זה.

מרי וחזית השמאל מרי וחזית השמאל

השעה היתה 5אחרי הצהריים כיום ד׳ השכוע. שעת הישין הגיעה.
במשך שעה אחת הזכירו חכרו ההסתדרות — פעילי מרי וחזית השמאל
— דפר נשבח: ש״המשכיר״ שייף להסתדרות׳ ולחסרי ההסתדרות1
ציבור העובדים הקים את ״המשכיר״ בדי שימכור את מצרכיו במחירים
מוזלים. כמקום לצבור רווחים, היה ״המשכיר״ אמור לשרת את
הקונים ולאפשר להם לקינות כמחיר הממשי, ללא תוספות ! הקונים אינם
מעוניינים שהמאזן של ״המשכיר״ יראה רווחים — הם רוצים, לקנות
בחנויות ״המשכיר״ — כמחיר הוגן: מסיכה זו פתחו עשרות מפעילי
הרשימה כהפגנה שקטה בחנויות ״המשכיר״ כתל־אכיב ובירושלים,
הניפו סיסמאות ותבעו ש״המשכיד״ יילחם באינפלציה ־על־ידי כך שיו
ריד את המחירים ויכריח את הסוחרים הפרטיים ללכת כעיקבותיו,
ולוריד גם הם את המחירים. אבל .״המשכיר״ ההסתדרותי קרא
למישטרה —.ותשעה מהמפגינים, רובם חברי ההסתדרות, נעצרו.

א הד תהקהל ניכרת בפניי ה קוני ם ב״משביר לצרכו״ ,שהקשיבו כ שימחה בול ט ת
לדבריו של אחד המפגינים, הנו א ם בפניה ם מן היציע (למעלה, משמאל) ,בעוד חבריו
מניפים סי ס מ או ת ״המשביר לשכיר — ולא לעשיר שעת השין ל מי לחמה
ה מ חי ר! ״ 9מהמפגינים נעצרו.
ביוקר רווחי המשביר — להורדת

אנשי ״המשביר מ תנפלים על המישטרהמפגינרי לא, המפקח פרנקו מ חזי ק
אתזה5
אשהנדהמת עוברת על פני השלט׳ ״ריווחי ״ תורידו
המשכיר ־— ל הורד תהמ חיר ה מ תנו ס ס בידי שניים המפגינים, מנ סי ם לקרוע מידי הםאתה שלטים. המפגינים בידו שלטים שהחרים כמוצגים משפטיים, א חרי שתשעה
מהמפגינים. א ח רי םהת חילו ל שאול ול ה תווכ ח. השיבו :״אנחנו חברי ה ס תדרו ת, יש לנו זכות ל היו ת כאן מהמפגינים נעצרו. ה ם שוחררו כעבור מ ספר שעות.

יום הבחירות
תפקידים רכים לנו כיום הבהירות: לדאוג
לכד שכל ההכריס והאוהדים יצביעו, לשמור על
חשאיות הבחירות, על סידרי ההצבעה ועל ספי•,
רת הקולות.
לכל אלה דרושים לנו מתנדבים רבים וכלי
רכב הודיע לגו בהקדם על נכונותו להתנדב.
התקשר אל מטה הבהירות ( )03-283288/9או
למטות המקומיים.

רשימת המטות באיורי ובמחוזות
המטהמאר צי: בר־כוכבא ,71 תל־אביב ! 283288/9אי לתז מתי גלעדי ,354/5ת.ד ! 602 .או ם אל
פחםז אחמד סעיד מוסטפה ג׳ברין ; א ש דו ד ז אילן גולדשטיין 24483 055כאד -טכעז פולק, טלפון
6369־ ! 057ב ת לי ם: ברגמן, ת.ד ! 290 .הו דהש רון: יגאל זלמנסון, שרת ! 11הרצ לי ה: עמי שוורץ,
סוקולוב 983027 ,53־ ! 03חדרה: אליעזר פיילר, קיבוץ יד הנה ; חו ל ץ: לחמן, שרת ! 15ג׳ורי,
ז׳בוטינסקי 859503 ,29־ ! 03חיפה: יוסף דואק 531515 04 עמיר 251787 ,־642271 ,04־ ! 04 שרד׳ לוונברג,
חרמון 64181 ,35־ ,04 כתובת למכתבים: ת.ד ! 2273 .ק ריו ת: יוסי בלגלי, שיכון רסקו ,24 קריית מוצקין,
732535־ ! 04טכעץ: בנימין תמיר, אמנון ותמר 931194 ,8־ ! 04י רו ח ם־ די מונ ה: ישעיהו שולץ,642/1 .
כפר ירוחם! י רו ש לי ם: דפוס גיא, רוזנברג 231180 ,5־ ! 02 שליין 6כניסה א /בית הכרם! כ ר מי א ל :
יוסף מלר, הגליל ! 37 לוד: יצחק נדלקוף, שיכון חסכון ג׳ ! 46מקר: מוחמד נבולסי, מקר ! נוף־ים :
רות חוצן, הפרסה 938176 ,17־ ! 03נצרת: ראובן עמיאל, יזרעאל ,12 שכונה דרומית, נצרת עילית!
נ ת ני ה: דורה בן בסט, שמואל הנציב 24163 ,32־ ! 053ע פו ל ה: קרול איזנשטיין 16/402ח.ד! 541 .
ערד: יעקב רוזנבלום, אלעזר בן יאיר ! 53/6פתח ״ תקווה: אורן, איכילוב 912494 ,4־ ,03 רוטשילד
907887 ,115־ ! 03 משה גמה, נחלת צבי 916183 ,40 03רחובות, נ ם ־ ציונה, גדרה: קולי ברקוביץ,
אלקלעי 954344 ,4־ ; 03ראשץ ־ לציץ: ציון פארידיאן, יעקב כהן , 138 רמת אליהו 948164־ ! 03רמלה :
פריד בורשא, ביאליק ; 961297 ,20ת ל ־ מונד: צבי אברהמי, כפר הס ; 922174 ,ת ל ״ אבייב גוש דן):
מטה מחוזי: בר־כוכבא ( 283288/9 ,71 רכז המחוז: א .האם בקן עות 19.00 16.00קריית ־ שלום :
בריטשטין, דיק 822458 ,6־ ; 03רמת ־ ג ן: אינגריד לביא, כובשי עזה 741495. ,9־ ! 03עכרהירקון ורמת
חייל, מעוז אביב, אפקה׳ ,ידי המעביר, תל־ברוך, הדר יוסף) ,יחיאל בונה, הגולן 778921 ,132־ ; 03יפו :
נתן פרייזר, רחוב סהרון ,28 יפו ד866358 03

מרי וחזית השמאל מרי וחזית השמאל

הפרס

מינ>גוו 0פרםרא שון

.1 5 0 ,0 0 0
וגו צטרר 111

הזני הבפרס הרא/׳וו! דנ דנוו פ ס איור. ינידה י ע לו ת עד מנסינזו ם עיי , 250, 000
פרטים נדוכו• המנירוז [

המחלקה ליחסי ציבור

ל נ הו ג

ב ב בי עו

להב *

01311111X 3

מב!7ד [
05111131ו. ו ה [

בא לבי1!7ר
מדינת-ישראל מקציבה את
הסכומים הדרושים להענקת
מחסה. מזון וטיפול רפואי ל*
מטורפים שנשלחו. בהיעדר
מקום במוסדות ציבוריים, ל־כתי־חולים
פרטיים לחולי־נפש.
חולים אלה אינם מסוגלים להגן
על עצמם, אינם יודעים אפילו
לעיתים היבן הם נמצאים, כמו
החולה הערום כתמונה מימין,
הנזקק לעזרת אח להדריכו לחדרו.
התוצאה:
בעליהם של מרבית
כתי-החולים האלה מנצלים
זאת, משלשלים לכיסם חלק
מהסכומים שנועדו למזון ותרופות,
מתעשרים על חשבון האומללים
שהופקדו בידיהם.

מ׳ שנכנס ל אחו
מבח]־החולים
הנוו:וייס לחולי־נ
פ ש לא ייצא
משס לעולם
חנה, מוקף פרדסים ירוקים, בחזיתו חורשת
עצים עבותה. מבחוץ נראה המקום כבית־הבראה
כפרי.
רק מבחוץ: ביקרתי במקום בשעה 5.30
אחר־הצהרים, שעת ארוחודהערב במקום.
בחצר הפנימית הסתובבו עשרות חולי־נפש,
גברים ונשים, באפס־מעשה, שני
אחים לבושי-לבן נשאו בידיהם סיר ענק.

07171*1לוו״ בלב
10 ילדי גבעת־מיבאל יש שעשוע
/מיוחד במינו, שספק אם יש דומה לו
לילדים בכל מקום אחר בארץ:
מדי שבת, הם מבצעים הסתננות־יחידים
דרך פרדסי הסביבה, מתגנבים לצידו האחורי
של בית־החולים הפרטי לחולי־נפש

זאב יפת
נס־ציתה. בידיהם סיגריות זולות, ובליבם
הרצון להשתעשע.
השעשוע נמשך לעיתים במשך כל השבת:
חולי־הנפש הרעבים לסיגריה מוכנים
לעשות הכל למענה. הילדים מורים
להם לעמוד על הראש, לזחול על ארבע,
להתפשט ולתפוס זה במבושיו של זה.
בתום ההצגה, נזרקת לחולה סיגריה, כמו
בוטנים לקוף בכלוב.
לעומת שעשועי השבת, חייבים חולי־הנפש
לעמול קשה בימי החול.
בית־החולים נס ציונה שוכן במרחק
קילומטר מגבעת מיכאל, שכונה לא גדולה
הנמצאת בתחום שטח-שיפוטה של המועצה-
המקומית נס־ציונה. מוליד אליו שביל חול
טובעני, שאינו ניתן למעבר כלי־רכב קלים.
המוסד עצמו חבוי בין פרדסים, מבודד.

בשער־הכניסה מיספר כלבים מגודלים.
האם תפקידם למנוע בריחת חולים —
או כניסת מבקרים בלתי-רצוייטי
ביקרתי במקום ב־ 10.00 בבוקר, באמצע
השבוע. קבוצת חולים עסקה בתיעול ובניית
מדרכות סמוך לבית־החולים. על
הקבוצה השגיח מנהל המוסד, יוסף
שטינהרץ, גבר גבה־קומה ומשופם.
לפתע נידמה היה למנהל כי אחד העובדים
התרשל בעבודתו, והוא דירבנו בעזרת
סטירת־לחי מלווה באגרוף, שהדף את
החולה לאחור.
החולים מועסקים גם בעבודות אחרות.
מדי בוקר מעמיסה קבוצת חולים את האשפה
על טנדר. לאחר מכן מתיישבים החולים
בתוך ערימת הסחי, מובלים לנס-
ציונה כדי לפרוק שם את הזבל.
בבית־חולים זה מאושפזים 230 חולים.
לפי הוראות משרד־הבריאות, כל בית-
חולים שיש בו יותר מ־ 200 מיטות חייב
לקיים תורנות-לילה קבועה, שבראשה רופא.
כאן, אין רופא החל משעות הערב.

אוכל
ץ כעת נאה״ ,הוא בית־חולים
אחר לחולי־נפש. הוא שוכן בתחום
שיפוטה של המועצה המקומית פרדס־

ןדך | 1ך * ןןן שתי חולות אלה — השמאלית ערומה בחלקה — היו חלק מקבוצת
1 1 1 .1 1 1 111 החולות שלא ניגשו לקבל את ארוחת־הערב, בבית־החולים. איש לא
דאג להאכילן. תאוות־הבצע של בעלי בתי־החולים גורמת לקיצוץ גם בכוח־האדס.

חולה פסע בעקבותיהם, גרר על הקרקע
שק עם כיכרות־לחם.
׳ ״יאללה, ארוחת־ערב,״ צעק אחד האחים.
החולים ניגשו לנקודת חלוקת־המזון,
קיבלו נתח מכיכר־הלחם וצלחת פלסטיק
מלאה תפוחי־אדמה. הם התיישבו בשולי
החצר, ן זחלו לאכול. בידיהם. מי שצמא,
ניגש לברז.
לא כל החולים נחפזו לקבל את ארוחתם.
חמישה חולים, ערומים כביום היוולדם,
המשיכו להשתעשע זה בגופו של זה.
חולים אחרים ניגשו סמוך לחבריהם האוכלים,
הפשילו מכנסיהם ועשו צרכיהם.
במקום נייר־טואלט השתמשו בידיהם. לאחר
מכן קיבלו את ארוחתם.
שני האחים שחילקו את המזון לא התערבו.

אחד הספסלים שרועות שתי הו־

17.19ל״י דמי־אישפוז ליום בעד כל חולה־נפש.
מתוך סכום זה, אמור בית־החולים
להוציא לפחות חמש לירות להזנתו של
כל מאושפז. בפועל אין בית״החולים מוציא
אפילו כדי מחציתו של הסכום הזה.
התוצאה: חולי־הנפש בגבעת־ נאה מצויים
בתת־תזונה כרונית.

כורעים
תחתה עו מס
** ל פי החוק לטיפול בחולי־נפש חייב
י ג הפסיכיאטר הממשלתי המחוזי לפקח
על הנעשה בבתי־החולים הפרטיים לחולי-
נפש. גבעת נאה שייך לתחום הפיקוח
של איזור הצפון. אולם ד״ר זיגפריד
פליגלמן, הפסיכיאטר המחוזי, מת לפני

משתין בקיו

חולה־נפש קשיש משתין ליד גדר בית־החולים. החולים
סובלים מהיעדר פיקוח על נוהגיהס ההיגייניים, נתפסים
משום כך לזיהומים ומחלות. האחראים במישרד הבריאות ערים לכל התופעה הזאת,
אך טוענים שאין מה לעשות — כי אין תחליף לבתי־החוליס הפרטיים לחולי־נפש.
תפוסת־יתר. לכן, כל חולה־נפש אשר הטיפול
בו חייב להימשך שנים( ,בבתי־החולים
של קופת־חולים אין מחזיקים
חולים יותר משנתיים) או חולה אשר
סיכויי החלמתו קלושים — מועבר באישור
הוועדה לבתי־חולים פרטיים. כך
מתפנים מקומות לחולים חדשים במוסדות
הציבוריים.
משרד־הבריאות הוא הנושא בכל הוצאות
אישפוזם של חולי־הנפש בבתי־החולים הפרטיים.
לשם כך ייחד השנה למשל 25
מיליון ל״י במסגרת -,תקציב לאישפוז־חוץ״.
והשאלה
היא — מה מתקציב זה הולך
לאישפוז החולים, ומה לכיסי בעלי המוסדות?
דיוו

.תן סיגריה!

חולת־נפש, מאחורי סורג מעוטר בבית־החולים נס־ציונה,
מבקשת סיגריה. החולים והחולות רעביס לעי־שון,
וילדי הסביבה, מאלצים אוחס, תמורת סיגריה, לזחול, להתפשט ולעשות קירקס.
לות לבושות קרעים. הן מתעלמות מכל
המתרחש סביבן, אינן קמות לקבל את
הארוחה הדלה. הייתכן שלא שמעו את
קריאת האח לבוא לאכול? הייתכן שהן
חולות שיש לאלצן לאכול׳ אחרת ירעיבו
עצמן עד מוות? איש לא טרח לגשת אליהן.
תוך חצי שעה נסתיימה הארוחה. החולים
הצטוו לחזור לתאיהם הדחוסים.
בחצר הופיע אח ובידו צינור גומי. הוא
שטף בזרם מים חזק את שיירי המזון
וצואת־האדם, נטל את הסיר ושק־הלחם
הריקים, והסתלק מהמקום.
מישרד־הבריאות משלם לגבעת נאה

שלושה חודשים. לפני מותו היה מרותק
למיטתו במשך שנה תמימה. כל אותו זמן
לא היה כל פיקוח שהוא על בתי־החולים
לחולי־נפש באזור הצפון.
כיום מאושפזים 3500 חולי״נפש ב־21
בתי-חולים פרטיים בארץ. הם נשלחים
למוסדות אלה לפי קביעה של ועדה פסיכיאטרית,
שבראשד. עומד הפסיכיאטר המחוזי.

החולים, בלא יוצא־מהכלל, היו בטיפול
בבתי־החולים הממשלתיים לחולי-
נפש או בבתי־החולים של קופת־חולים.
בתי־חולים אלו כורעים תחת עומס של

ף* ית״החולים הפרטי מגדיאל שוכן
2ברחוב חנקין, במרכזה של המושבה
מגדיאל. בגוש בניינים ישנים מאושפזים
בצפיפות 120 חולי-נפש. חדריהם מזוהמים,
מצעיהם מוחלפים לעיתים רחוקות, לבושם
בלויי־סחבות.
בכניסה לביודהחולים מצוי צריף־עץ
נעול. הנהלת בית־החולים דיווחה כי בצריף
מתקיימות פעולות ריפוי־בעיסוק.
זהו דיווח כוזב. בית־חולים זה אינו
מעסיק כלל אחות לריפוי־בעיסוק. בין הארוחות
רובצים החולים באפס־מעשה בחדריהם
או ברחבת ביודהחולים.
בית־החולים מעסיק פסיכיאטר יחיד,

הנדלר — וגם זאת במישרה חלקית. הוא
מבקר במקום פעמיים בשבוע.
בכל המוסד אין צוות מיקצועי. אין רופא
שיבדוק אם חולה לקה בגופו, זקוק ל משקפיים,
סובל מכאב־שיניים.
כאשר חולה־נפש מתחיל להשתולל,
מלעיטים אותו בכדורי-הרגעה או זריקה.
מבצעים זאת אחים לא־מקצועיים, אשר
אסור להם כלל לגעת בתרופות.
עבור טיפול זה, מקבל מגדיאל ממשרד-
הבריאות 12.45ל״י ליום עבור כל חולה.

י ח סי ם
מעורערים
ך* תלן] של בית־חולים לחולים פסיכו|
1פטיים הוא כדלקמן:
בכל מחלקה בת 50 חולים חייבים
להיות -
• רופא פסיכיאטר הקובע את הדיאגנוזה
ואחראי לטיפול.
• פסיכולוג, בחצי מישרה, העוזר ל-
לפסיכיאטר בקביעת איבחון המחלה, וחייב
לפקח ולהפעיל את הטיפול הקבוצתי.
• רופא כללי החייב לקיים בדיקות
כלליות שיגרתיות.
• עובדת ריפוי־בעיסוק. ריפוי זה עוזר
רבות בשיקום החולים, מאפשר להם
להתבטא, לפרוק מתחים.
• עובדת פסיכיאטרית. עליה לקשר בין
(המשך בעמוד )34

? 11רהך ד 1ך ן משוגע אחד עוזר לחברו להתנגב — בביגדו, בחצר ביתן!
1 11 11 החולים. המשוגעים עלולים לעשות צרכיהס במקום בו
חבריהם אוכלים — ואיש אינו מונע זאת בעדם. משמאל: משוגע מדבר אל הקיר.

סימקה.1100 דגם 1971

קטנה במחיר־ אבל גדולה בנוחות.
5דלתות כולל דלת אחורית למטען 5 .מקומות ישיבה וששבים נשכבים
קטנה במידות־ אבל גדולה בבטיחות
זכתה בתואר: המכונית הבטוחה ביותר של השנה.
קטנה באחזקה -אבל גדולה בביצועים.
157 קמ־ש. מגיעה למהירות של 100 קם־ש תוך 12.2שניות.
סימקה 1100 קטנה אבל גדולה מאד

ל בזזי רתך: סי סקה 0131100 מנו ע 1118ס ם ׳ ק >
סי מקה 1100ו־ 0<;:ק 5ם נ 1ע 1294ס ם ־ ק

סי מקה 1100ת0ו$<31

* !.א סו ־ ס /אחש ־ ד או
\ 1ז \ 1משול פרג-גייוס אית מר.

•|>יץ י
וו ייוווו *ן 8ו;|| 1

—81ז11
־וי—1

!111׳ *וווי וו יי ו יין ן
— 111111 וווו

במדינה

דרכי־אדם
..אגדל 13 כפושעים״
תושב מזבס רוצה רגוד
במחגח?9יטי 0בעזה —
כדי רש8ד את רמת־חייו
״לעצמי אינני מבקש כלום. לא איכפת
לי להמשיך להיות רעב, להתקלח בגינות.
לישון במכונית של הבוס שלי. אבל אינני
מוכן שגם ילדי יחיו ככה.״
משה צברי ( )32 אכן עושה כל זאת:

לעצמי שבעצם חבל שניצלתי. אם הייתי
נהרג — הילדים שלי היו מקבלים דירה
כמו בני־אדם.״
אלא שהוא לא נהרג — ומצבו נשאר
כמות שהוא :״דבר אחד בטוח,״ אמר
השבוע במרירות .״הילדים שלי לא יילכו
למילואים, וגם לא לשירות סדיר. אחרי
שהמדינה ככה איכפת לד, מהם — אני
אתן להם להקריב את חייהם למענה?
יותר טוב שאגדל אותם כפושעים, כדי
שלא יגיעו לעולם לצה״ל.״

ג 18גלפפרדס
ישיש בודד נתון
בפכנתרמוות — והמישטרה
אינה יוצאת להכנתו
פישל מירארו גר במרחק דקות נסיעה
ספורות מהווילות המפוארות והבטוחות של
רמת־השרון. אך למרות זאת הוא חי ב־ג׳ונגל
מפחיד, נתון לסכנודמוות.
פישל בן ה־ 70 חי לבדו בצריף בודד
במרכזו של פרדס, בשטח שהיה פעם
מעברת רמת־השרון. עם השנים התחסלה
המעברה, ורק פישל נשאר במקום, מחוסר
אמצעים לעבור לדירה אחרת. שטח המעברה
נרכש על־ידי אנשי־עסקים, שנטעו
פרדס מסביב לפישל.
ראש פתוח. בודד בפרדסו, נתון פישל
זה זמן מה, להתקפות חוזרות ונישנות
של פורצים אלימים, החודרים לצריפו גם
בנוכחותו. לאחר שהוכה על ידם מספר
פעמים, פתחו לאחרונה הפושעים את ראשו
במכשיר חד, הבטיחו לרצוח אותו
בפעם הבאה.
לאחר ההתקפה הראשונה עליו פנה
פישל לעזרת המישטרה, ביקש להציב
מארב נגד הפושעים, נענה כי אין כוח-
אדם לכך.
כלי״ריק. סיפור־איוב של מירארו החל

חסר־כית צברי, אשתו וכת

שינוי לטובה במצבך הכלכלי המסובך
, לחשוב טורח אינך במיקצת. אתה תמצא ידידים במקום הפחות
מתקבל על האינך
מנ ת ח באופן נבון
דעת. עם זאת, דע שהם

א ת האינפורמציה ש־מתייחסים
אליך בחוסר
ט ס מלהתייעץ עם בן 8 1 3 * 0התחשבות. היזהר מ־הפכפכים,
ועוד יותר,
זוגן בענייני עבודה 7 1 1 1 ! .
כמובן, מנשים הפכפשמור
על ההישגים ה*
כות. נטייתך לחולמנות
גדולים א לי ה ם הגעת *ייח? 1| *0ד,־ 1ויזחד
תסבך אותך במריבה.
לאחרונ ה, ואל תפט־אזי,
אס כבר תכנים
פט. ב ת טל ה: זכרי
שאי־אפשר לרמות א ת כולם בל הזמן. עצמך לקלחת זאת —
הזהרי בדברייך ושקלי היטב א ת מעשיין. השתדל לצאת בכבוד.
בדאי שתתחילי לחשוב ברצינות על עתידן.

מישהו שחשבת אותו כל
השנים לידידו הטוב,
יתגלה השבוע כאוייב
בנפש, המסוגל לכל על־מנת
להשמיץ אותך בעיני
הממונים על שניכם.
התאפקות מצידך
תקדם את עניינך, לכן
היזהר מכניעה לדחפים
בלתי מרוסנים. הרבו
בנסיעות מחוץ לעיר
ובילוי יותר מהרגיל. בת ״שור״ — הישמרי
מפני זה הנראה לך מבריק ונוצץ.
זיכרי, לאאליך הוא מתכוון, אלא לכספך !

השבוע צפוייה לך פעי-
ממש כמו בשבוע ש־

את כל כיחיתיד׳ הפי״

מצבך הנפשי מוסיף לה שתפר — וז א ת,
בזבות היברויות חדשות, ועל־יסוד במה
התפת חויו ת ה מו כי חו ת
לן, בי יש ל ן בל ה סיכויי
ם לפענח אתהק
שרים שקשרו אותן
למצב סטא טי. בישרונן
יתגלה ברבים, למבו-
כ תן, ול שי מ ח תן. אל
ת היו שוטים, בני עק רב:
נצלו זאת לפרנס ה.
והתאפ קו ת שתיקה שלוותן. את יביאו

סוף השבוע יחייב זהירות במה שנוגע
לעסקים או לבריאות. משהו הקשור באש
עלול להעיב על שימחתך. מזלך מצוי בשבוע
זה בסימן של
להבה. יהיו לך גם הסתבכויות
עם ילדים במשפחתך,
שיולידו ויכוח
חריף בין ההורים.
ייתכן וייראה לך כאילו
נשקף לך מקור הכנסה
מבטיח יותר מאשר
עבודתך־הנוכחית. שקול
י; 2גנובסבי
היטב את מעשיך ואל
20ד ד כי־תסמוך
על אחרים.

01111! 118

וייס והנפשיים׳ כדי
לעמוד במ שימות ש*
יוטל עליך לבצען. א ם
11* 1 3
תדע להתגבר על חול•

שות ק טנו ת שלך —
תצליח. נסהל אנוס עצמך לא לבזבז בסף.

נחשים במיטות
מחוסר מקלחת בביתו — הוא מתקלח
בגינות, בתום יום עבודתו כגנן. בהיעדר
מיטה — הוא ישן במכונית מעבידו. בהעדר
כסף — ביחוד בסוף החודש — הוא
פשוט לא אוכל.
נחשים בבית. משה צברי גר זה
שלוש שנים בדירה זמנית, שנועדה ל מספר
שבועות בלבד. אלה הם בעצם
שני מחסנים רעועים, מחוברים יחדיו. הקירות
סדוקים, החלונות פרוצים לרוח.
נחשים ועכברושים מסתובבים בשטח.
הדבר שמשה דורש — זו דירה שסה
יוכלו הוא, אשתו וחמשת ילדיהם לחיות
כבני־אדם.
ומאחר שהיתה זו מדינת־ישראל שגרמה
לו להיוותר ללא דירה, לדבריו — מוכן
כיום צברי, תלמיד־ישיבה לשעבר ונצר
למישפחת רבנים — לפנות אף למיסיון
בבקשת עזרה.
באלטרנטיבה, הוא מוכן לקבל מגורים
במחנה־הפליסים בעזה. לגביו, יחיה בכך
משום שיפור ברמת חייו, הוא אומר.
,קללה. משה, שעלה ארצה מתימן ב־
,1949 חי כל שנותיו במושב נוחם בפרוז דור
ירושלים, עד ששניים מילדיו מתו,
בזה אחר זה. המישפחה החליטה לעזוב את
:המקום :״באה קללה על הבית שלנו,״
:מספר משה ,״ולא רצינו להישאר בו.״
בהמלצת מישרד־הסעד עקרה המישפחה
לפתודתיקווה. הלישכה הסוציאלית הבטיחה
לו עזרה ברכישת דירה תוך כמה שבועות.
השבועות התמשכו לשלוש שנים —
והלישכה ושאר המוסדות עדיין לא קיימו
את הבטחתם.
להפוך שולחנות. משה יודע בדיוק
מה עליו לעשות :״להפוך כמה שולחנות
במישרדים המתאימים.״ הוא ראה כיצד
השיגו שכנים רווקים, בשיטה זו, דירות
כאילו היו בעלי מישפחות.
אלא שצברי פשוט אינו מסוגל לכך.
במקום זאת, בייאושו, הוא מוכן לשמוע
עתה לעצת ידידים, ששלחו אותו לקבל את
עזרת המיסיון.
הצלה בנס .״כשהייתי במילואים בפעם
האחרונה,״ סיפר השבוע ,״זרקו עלינו
רימון וניצלתי בנס. אחר כך, חשבתי
העולם הז ה 1879

לא. הדרך הנכונה אינה
להניד את הכל בפרצוף.
אף לא למקורבות
אליו ביותר• עם חברות
את חייבת לנהוג בדיפ־לומאסיה.
על אף שזה
שנוא על בני־סרטן,
שינאת־מוות, גס עם
זרים: בייחוד הבוסים
והמספקים את העבודות,
חייבים להבין לרוחו,
ולעדנת חושייך, אבל את צריכה להבינם.

אתם מחפ שים אתגר שיתן לב םאתה הזדמנות
ל הוכי חאת

בם תשרה השבוע

אלה ה סובבי ם אותבם,

2 5 5 2 5

ג אוו תן חרבח מונעת
מ מן לבקש טובו ת או
בקנוניו ת;3 ₪ .יל׳^} 0
לחסת בן
זביר בי השביע מיל ת-

הקסם היא טיפוח-

קשרים. לבן, גם א 0
ע ל ! זעי וי י
תתק שה ל ה תגבר
נ אוו תן, למד לפ חו ת ן 1
להייייק א ת פיז נעול•
טיב?6 !158ו׳?[ 1ז ף >ז

להי ^
רוצים ^
עיגידה ם _ ^

קורבן מירא רו
רוצחים בלילות
כאשר נפגע בתאונודדרכים, נזקק מאז ל קביים.
הוא זכה אמנם בתביעתו המישם־
טית, אך עורך־דין נוכל הציגו ככלי־ריק.
הוא הגיש נגדו תלונה, ולישכת עורכי*
הדין אכן הישעתה את הנופל. אך מירארו
נשאר למרות זאת נכה קשה חסר פרוטה.
כיום, מהווה צריפו הבודד בפרדם מעד
שול רציני לתוכניות־הפיתוח של בעלי
הפרדס. לדברי פישל, מפעילים עליו לחצים
כבדים לפנות את צריפו — מבלי
שיוצעו לו פיצויים.
״מה פתאום התחילו לבוא אלי פורצים?״
הוא שואל .״הלא הם יודעים שאין
לי כלום. ולמה הם מאיימים לרצוח אותי?
מה ייצא להם מזה?״

שות זא ת, ואל תיד ח ה הצעות העשויות
ל היו ת מכריעות עבורן ועגור לני בי תן.

זהו שבוע הממזג את
המיסתורין על חייך ה־רוחנים
עם כמה וכמה
הישגים מוחשיים ביותר.
שבוע טוב, במה
שנוגע להימורי־טוטו ו־פיס,
לעיסקי־מניות או
להימורי־אהבה. זהו השבוע
בו מוטב להיפגש
עם זרות מאשר עם
ידידות מוכרות, בו
כדאי ללכת בשבילים לא ידועים, ולטייל
במקומות לא כל־כך מוכרים. אלה הפגיעים
בליבם ; יזהרו נא במיוחד, השבוע. אתה
יכול לצפות בקרוב למתנה קטנה ולבבית.

אווי

212213

בדאי להזכיר שהשנה,
היא שנה טובה לבני
מזל גדי החו שבים ל- מוטב הינשא. לכן,
אולי להזדרז, לפני שהשנה
תגיע ל סיו מ ה.

כדאי שתרבה קצת יותר לעסוק בספורט,
ושתפסיק להתהולל בלילות. קרוב משפחה
הגורם לך לדאגה מזה זמן רב יפסיק להדאיג
אותך. אתה עלול
להסתכסך עם אדם שתוכניותיו
אינן כמו תו״
כניותיך. אתה מפזר
מאמציך לריק. בת
״דלי״ ,עתיד ורוד נשקף
לעתיד ביהוד אס
הנך בת־זוגו של מזל
״שור״ .התאמצי מעט
יותר מהרגיל כי זה
עלול להניב פירות.

א ם תפ ק ח עין ותתבונן הי טב באנ שים
ובאירועים ה סובבי ם או תן, צפויים סי כויי
ם לקידו ם הקריי רה
והמעמד החברתי.
משא ומתן שה תחל ת
בו לפני זמן מ ה, וש נראה
ל ן בשלביו ה ב
הרפ תק ה ראשונים פזיזה, עשוי ל ה תגלו ת
השבוע בצעד נבון מ אד,
מלהיב ו מר תק. נ סי
לפתור א ת תבעיו תין
ה מ ציקו תלן עכשיו.

117111־ 171 ״ 117 0
(המשך מעמוד )31
החולד. למשפחתו, אשר לא פעם מתנכרת
לו. לעיתים כאשר רקע המחלה קשור
דווקא ביחסים מעורערים בתוך המשפחה,
ולטובת החולה נאסר על בני־המשפחה לבקרו
— על האחות לעמוד בקשר עימה.
אם החולה משתחרר מבית־החולים — עליה
לעזור לו להשתלב מחדש.
• צוות אחים ואחיות, לטיפולים ה־שיגרתיים.

״איו

לעשות ,׳
צורף השוואה ביקרתי בשני בתי/חולים
לחולי־נפש של קופת־חולים,
גהה ושלותה.
הם מנוהלים למופת: בשלותה למשל
מועסקים שלושה פסיכיאטרים בתקו מלא
בכל מחלקה. לצידם פועלים פסיכולוג בחצי
מישרה, עובדת סוציאלית ושני עובדי
ריפוי־בעיסוק.
צוות רפואי דומה מועסק בגהה.
שום דבר דומה לא קיים בשום בית־חולים
פרטי.
ד״ר מאיר מאייר, הפסיכיאטר המחוזי
של אזור המרכז ומנהל בידדהחולים האשכנזי,
מרכז הפיקוח הארצי מטעם
משרד־הבריאות, לא ניסו להכחיש או
לייפות את המצב:
אומר ד״ר מאייר :״כל מה שאמרת

״לוא היינו מעלים לו את דמי־האישפוז
בחמש לירות ליום — פשוט היה משלשל
גם סכום זה לכיסו, ושום שינוי לא היה
מתרחש בבית־החולים.״
אשכנזי הוא האיש שאיתו מתמקחים
בעלי בתי-החולים הפרטיים בענין גובה
דמי-האישפוז.
לבעלי בתי־החולים הפרטיים גירסה
שונה. אומרת שרה יפה, מנהלת בית-
החולים יפה דן נחום :
״זה לא נכון שאני סוגרת את בית-
החולים מפני שאני חולה וזקנה. אני
סוגרת אותו משום שאיני מקבלת מספיק
דמי״אישפוז ממשרד־הבריאות.
״מצד אחד תוקפים אותנו שהשרותים
לא על רמה גבוהה, ומצד שני אין באפשרותנו
לספק שרותים טובים יותר בכסף
שאנו מקבלים. אני לא יודעת מה
דעתו של ד״ר מאייר על בית־החולים.
לדעתי הוא בין הטובים שבבתי־ד,חולים
הפרטיים.״

ה 3ס ף לבאר
ללא ת ח תי ת

מנון אקרלינג ומאיר חסקל הם
^ 1הבעלים והמנהלים של בית־החולים
הפרטי נווה־יעקב בפתח־תקווה. אקרלינג
אינו מאשים את משרד־הבריאות, אלא
דווקא את עמיתיו בעלי בתי־החולים האחרים.
״הצרה
היא שאין לנו איגוד משלנו

מאוות־הנחשים

שתי חולות פוסעות הלוו ושוב, כחיות,בסוגר,
באחת החצרות הפנימיים של בית־החולים מגדיאל
— הנחשב לגרוע במוסדות הפרטי ם. החולים אינם מקבלים ריפוי בעיסוק, מתנוונים.
ידוע לי ונכון. ביודהחולים מגדיאל גרוע.
לוא היה לי לאן להעביר את חוליו, הייתי
סוגר אותו כבר היום.
״אני מקבל מצוות-הפיקוח שלי דר׳חות
קשים על המקום. אבל מה עלי לעשותן
אנחנו חנוקים, מוצפים בקשות אישפוז
שאין לנו לאן להפנותן.
״בימים אלה עומד להיסגר בית־החולים
הפרטי יפה דן נחום. בני-הזוג המנהלים
אותו קשישים וחולים. זהו בית־חולים רע
מבחינת הצוות הרפואי — אבל לוא היה
באפשרותי הייתי עושה הכל כדי שיישאר
פתוח. לאן אעביר את 90 החולות המאושפזות

משלשל א ת
הכסף ל כי ס
* ש לנו מלחמה בלתי-פוסקת עם
בית־חולים מגדיאל״ אומר אשכנזי.

״הם מקבלים 12.45ל״י ליום דמי-אישפוז
עבור כל חולה. זה פחות מדמי־האישפוז
הממוצעים. הבטחנו לו העלאה אם יקח לפחות
אח מקצועי אחד כמרכז. שום דבר
לא עוזר.
״בתחילת כל שבח הוא מגיש לי רשימה
ארוכה של צוות מיקצועי שהוא עומד
לשכור, ודורש העלאה של דמי־האישפוז.
כאשר אני שואל אותו כעבור זמן איפה
אפילו אחד מכל הצוות שהתחייב להעסיק
— הוא מושך בכתפיו וטוען שאין להשיגם
בשוק.

עם הנהלה חזקה. זה לא סוד שיש הרבה
בתי־חולים פרטיים שהמצב שם נורא.
משרד-הבריאות יודע שאם יזרים להם
כסף, זה יהיה לבאר ללא תחתית. אך
בגלל מצב זה סובלים כולנו.
״אם היה לנו איגוד, היינו יכולים לזרוק
מתוכינו את הלא־רציניים, אז היינו מתייצבים
בפני אשכנזי ואומרים — עכשיו
דפוק את הארטיסטים, אבל לאחרים תן
אפשרות לנהל את המוסדות בצורה הולמת
ומכובדת.״
תגובתו של אשכנזי :״דיבורים יפים —
אבל לא מציאותיים. הפיתרון לבעיה יבוא
רק כאשר יוקמו מוסדות ציבוריים נוספים,
והלחץ על בתי-החולים הפרטיים יופחת.
אז אפשר יהיה לסגור את הגרועים שבהם,
וממילא רמת השאר תשתפר.״
ובינתיים?
״עד אז המצב יהיה גרוע.״

השר נ שחק
והזניח
6.ילה פקיד ככיר במשרד-הבריאות :
^ ״ח״כ יצחק רפאל — הוא האחראי
למצב זה.
״בשעתו, כאשר כיהן כסגן שר־הבריאות,
היו למשרד תקציבים׳ שבעזרתם ניתן היה
לחסל את בתי-החולים הפרטיים אחת ו
במקומם

בתי-חולים

לתמיד,
ולהקים
ממשלתיים.
״רפאל לא נקף אצבע. אדרבא, להפתעת
הצוות הבכיר של המשרד הוא החליט
לעודד את הקמת בתי-החולים הפרטיים,
תמך בהם בצורה נדיבה.
״אותו זמן פשטו כל מיני שמועות בדבר
מניעיו — אבל איני ערב להן, ולכן איני
רוצה לנגוע בכך.
״כאשר שר-הבריאות הנוכחי, ויקטור
שבדטוב, נכנס לתפקידו, הוגש לו דו״ח
בעניין מצב בתי־החולים הפרטיים לחולי־נפש.
הוא הזדעזע, הצהיר כי חיסולם ההדרגתי
תהיה משימה ראשונה של משרדו.
״הוא התחיל לבקר אישית בבתי-החולים
הפרטיים, כדי לעקוב אחר הנעשה בהם.
״אך עד מהרה החלו מציקות לו בעיות
היום־יום של מישרדו: פרצה מגפת החולירע,
נתברר שאין מספיק מיטות בבתי־החולים
הכללים. השר נשחק. הוא זנח
את הטיפול בבתי־החולים הפרטיים, הקדיש
כל זמנו לכיבוי שריפות.
״מאותו רגע, הפך גם הוא, לדעתי,
להיות אחראי להזנחה.״
מצב מזעזע
^ ומר ד״ר מאייר בגילוי-לב :״את
^ 4ביודהחולים מגדיאל הייתי סוגר
ראשון. את נס ציונה הייתי סוגר מיד
אחריו.
״לפני ארבע שנים היה שם המצב עוד
יותר מזעזע. נתנו להם התראה חמורה.
אחריה, הם השתפרו במיקצת. אך עד
היום לא הצלחנו לאלץ אותם להציב
רופא בתורנות־לילה. אך לפחות הצלחנו
לחייבם לסידור בו הם מסוגלים להזעיק
טלפונית, במקרה חירום, רופא שיגיע למקום
תוך עשרים דקות.
״לנס ציונה אנו שולחים חולים שעברו
טיפול במיטב בתי־החולים הממשלתיים
בארץ, ואין כבר כל תקווה לרפא אותם.
הם זקוקים לטיפול אנושי יותר מאשר
לטיפול תרופתי״.
דיעה שונה השמיעו שני פסיכיאטרים
אחרים — האחד עובד באותו בית־חולים
אשר ד״ר מאייר הוא מנהלו:
״בשנים האחרונות, בעזרת תרופות חדישות,
נפתחו אפשרויות חדשות, נרחבות,
בריפוי חולי־נפש. הסטאטיסטיקה הרפואית
בארצות־הברית מצביעה כי בעשר השנים
האחרונות הוכפל מספר חולי־הנפש ש שוחררו
מבתי-החולים ושוקמו. אי-אפשר
להגיד כיום כי ישנו חולה־נפש שאפסו
סיכויי הצלתו.״
אולם נס־ציונה אינו מספק אף את
הטיפול האנושי המבוקש: אינו מעסיק
אפילו מרפא בעיסוק אחד, והחולים מתנוונים
באפס מעשה. כמובן שאין שם
פסיכולוג.
סיקורת תיאטרון
בקי וסל אדף המניס
היא היתר שחקנית מרוצה: קיבלה תפקידים
טובים ולא היו לה תלונות.
עד שיום אחד הגיע אורח ממרחקים,
במאי מצ׳כוסלובקיה. הבמאי והשחקנית
נפגשו ובמקום לעלות על המטוס בחזרה
לפראג, עלה הבמאי על האוטובוס לתל-
אביב. התוצאה: בקי סוזין, דור 24בישראל
הפכה לבקי פריישטט, אשתו של
במאי־הסרטים פטר פרייישטט ואימם של
שני ילדים. ושוב היא היתד, מרוצה, ולא
היו לה תלונות.
עברו שש שנים. הילדים גדלו, ובקי
החליטה שצריך לחזור למקצוע.
מי שמבין ללב שחקניות יודע ששש
שנות־פרידה מן הבמה דומות לקופסת-
שימורים כמעט ניצחית. בקי החליטה
להתנפל על הקהל במרץ׳ ולבשר לו שהיא
קיימת.
היא החליטה להפיק, לביים ולהופיע
בערב של תוכנית־יחיד בטעמה, בבחירתה
ובתוך הדגמת כל סגולותיה הבימתיות.
היא תעמוד לבדה ערב שלם, תשחק,
תתבדח, תחליף כובעים, תרקוד ותשיר.
ואם כי בקי היא, לפי עדותה שלה ,״דבר
די טרי בתור זמרת״ — הרי בחרה לעצמה
רפרטואר לא מחייב, ואף אחד
לא יחשוד בה שלמדה זימרה אופראית.
מי שראה את תוכניתה שירי מחאה, שהוקדשה
בזמנו לאביב הצ׳כי, זוכר שהיא
ניחנה בקול אלט צרוד, שיש בו רמזים
מוחלטים לנטיות נשיות. מתבקש משום
כך מאליו הנושא בו בחרה :״חתך רחב
ומגוון של כל הקפריזות הנשיות בכל
הגילים.״
ואם כי לקפריזות נשיות אין התחלה
ואין סוף, הרי בעייתה של בקי תהיה
בוודאי, בעיקרה, בעייה של מיון: כי
כבר בשלב ההכנות יש לה קרוב לעשרים
פזמונים ולמעלה מתריסר קיטעי ׳מלל.
לפי טיב המחברים, כך גם הקושי שב־

מ טורפי ם —
לנצח
< ה תהליך שיחרור החולים, באותם

!ג /מקרים מועטים בהם החלימו? שליחתם
למוסד נעשית באישור הוועדה. אך
מי המחליט להוציאם?
״בשטח זה המצב מאד קשה,״ מודה ד״ר
מאייר .״למעשר, אין מי שיחליט מתי יש
לשחרר חולה־נפש. לפני זמן־מה עמדו
להקים ועדה לצורך זה.״ הוא פונה אל
אשכנזי :״מה ידוע לך בעניין זה?״
אשכנזי מושך בכתפיו בחוסר-אונים :
״שום דבר לא יצא מזה. אין עם מי לדבר.
אומרים שחסר כוח־אדם.״
והוא מוסיף., :אנו עושים כמיטב יכולתנו
לשיפור המצב. ברור שהמצב גרוע,
אבל לכל חולי־הנפש במוסדות הפרטיים
יש לפחות את המינימום הדרוש. המצב
היה יכול להיות הרבה יותר גרוע.״
מסכם ד״ר מאייר :״בכל מדינה מתוקנת
היו כל בתי-החולים הפרטיים האלה נסג רים
על־ידי השלטונות. אני תמיד טוען
כי רמת־התרבות של עם נמדדת לפי רמת-
השרותים הניתנים לחולי־הנפש שלו.
״אצלנו, המצב הוא בכי רע.״

שחקנית פריישטט
מעשים חושמיים
בחירה: שיריה לקוחים מרבים וטובים,
זרים וישראלים. בראשם מישר, סגל, ש יהיה
גם המנהל המוסיקלי והמעבד של
התוכנית כולה.
עוד בגיבורים: שלמה גרוניך, נורית
הירש, תיאודורקיס, ברכט, ליאונרד כהן,
קט סטיבנס, גילברט אדסאליבאן, דפנה
אילת ותום לרר. את אחד השירים כבר
הקליטה בקי ככרטיס־כניסה לתקליטיית־הרדיו.
זהו השיר היפה מתוך ד,סידרה
ליאונרדו דא וינצ׳י, שתורגם למענד, על״
ידי תירצה אתר.
העו ל ם הזה 1879

סיקור־ ת
בין קיטעי המישחק יהיו קיטעי־נשמה
כמו שירים של המשוררת זלדה, של ש.
שפרה, ושל שקספיר. אך נקודת־הכובד
תהיה על הגל הקל: פארודיה של איליין
מאי ומייק ניקולס על האשד. והפסיכיאטר
הפרטי שלה. מונולוג של תמר מרוז המוקדש
לאשה מסוממת. תיאור מאקאברי
של אשה היפוכונדרית הרוכשת בית-מרקחת
שלם במכירה כללית. מונולוג של שולמית
לפיד על אשר. המתמחה במעשים חוש-
מיים, אבל מתחננת לבעלה שלא יטרח
לומר לה את כל האמת בפרצופה.

ס פרי ם

רכב ערבי ססער־הגיא
7המיז׳רה 4״^^הוצאהרבנטם
׳/ 11111( 101

10־ £ 1

ץ נ1

116ז .

״הרבי יצא ביום ב ״ /הוצאת פוסט

צח וענוג
>ה>ה עור גופך
בעזרת

דפילטור

סופר אמבלר

הקרם הקוסמטי ה מו של ם
להסר ת שיער מיותר

טיפוסים פתולוגיים
1110 1131(1( 1 10010ץ) £ 3 \ ¥0611 011013
£011101111311ץ 11311 ץ נ. 011 1

אילולא היה סופר בריטי ידוע, רב־אמן
של מעשיות־מרגלים ותסריטן מומחה,
אפשר היה לחשוד באריק אמבלר, אחרי
המיזחזן, כי אינו אלא תועמלן של הליגה
להגנה יהודית. אמנם הדמות הראשית בספר
והנבל העיקרי הוא בן־תעדובת
לאב בריטי ואם קפריסאית, נישמת לוואנט
טהורה מעורבת בצביעות בריטית טיפוסית,
בעל חברת ספנות ואימפריה תעשייתית
קטנה, המוכר את כישרונותיו למרבה
במחיר.
אולם אם טיפוס זה, מייקל האואל, הוא
צאצא ישיר של נחש גן־העדן, המרמה
את סביבתו עד כדי־כך שיד־ימינו אינה
יודעת מה שלום שמאלו — הרי שהערבים
הסובבים אותו הם פושעים, רוצחים, סרסורים,
סאדיסטים ושפלי־רוח כולם. שריהם
מושחתים — בעיקר בסוריה, בה מתרחש
מרבית הסיפור — שעה שמנהיגי
המחבלים הם ספק מקרים פאתולוגיים,
ספק גנגסטרים מטורפיים.
מה שמרגיז בכל העניין הוא שאמבלר
הוא באמת רב-אמן בסיפורי-מתח —
ולכן זה מותח גם כשזה גיזעני עד כדי
טיפשות.
אגב, למי שמשלה את עצמו שאמבלר
הוא פרו־ישראלי: הישראלים המעטים ב־מיזרחן
הם סוחרים קטני־אמונה וחשדנים,
המחסלים מחבלים בכך שהם מפוצצים
אותם על חומרי־הנפץ שבאמתחתם. נחמד
מאד.
בלהיט ספרותי אחר, הרבי יצא ביום
ב׳ ,ניתן פרק נוסף בהרפתקאותיו של רב
צעיר נוסח אמריקה, איש־דת אינדיבידו־אליסטי,
המסוגל להרגיז באותה מידה
שמרנים ורפורמיים גם יחד.
הרבי, דויד סמול׳ זועם הפעם על צאן
מרעיתו האמריקאי על שאינו מחדש את
חוזהו בזמן, יוצא לחופשה ממושכת בארץ-
הקודש.
בחופשתו הוא עורך טיולים ארוכים
בדגל בירושלים, לוכד את האשמים ב־סידרת
חבלות בהן מעורב בנו האובד של
איש־טלוויזיה אמריקאי.
על תעלומה או מתח קשה לדבר בסי פורו
זה של הארי קמלמן. אשר למהימנותו
— מספיק לציין את הידענות ההיסטורית,
בה נקבע ׳שהשריוניות השרופות
בשער־הגיא אינם אלא רכב ערבי שנפגע
במלחמת הקוממיות.
העול ם הז ה 1879

נוח ל שמו ש ה שבע תו א רוכ ת טווח
אינו מכ איב
דבילטור מוצר צמרת נוסף של ״וולה״
וזזיח למען

צעירים
תל -אביב

ת.ד34053 .

ה שתתף בבחירות
לועידת ההסתדרות ה־2ו

נשך בחירת מנדבתהמים 1975
ב הי בלהתר בו ת 1 8 , 9 . 7 3
בשעה 8 .3 0בערב
בתנכנית האדנותית

אילנה דובינא

צ בי ק ה פי ק
ש שי קשת
ג בי שושן
אי לו ה רוביו א
יעקב בודו
שלי שיי תשבר ענן
מנ ח ה: פוט גלווד
ח אוג ת איסנה בגד• יו!ד
חול צ 1ת

אומן,

אנ טי

מ 11ה,

0091

*״1ס ליי

תנינה רוביגעוט״ן

טיבול בעויער: יי 11ל ה ״

מום׳ גלעד

ה כו ההבמה :

פ ר חי פץ

ברט׳ ׳ ב״לאן״ ובמשר די

אל ה כ הנ ר

ע דנ ה גלעד

כוכב המחס

ההועסחח הס1פי1ת 7תואו 70 נת הסיס 1973

נערות אדה תתחרינה בעוד שבווו״ם בהיכר התרבות בתל־אביב

ס חו ק ח

ר>בה קורצ ה

מי מ היפ הפיו ת המופיעות בעמודים
אלה תזכה בפרס הגדול — הפלגה לאירופה

שכן השנה, תזכה מלב ת־ ה מי ם במסע-
פאר ב אוניי ת צים, תסייר בשורה ארוכה
של ערים באירופ ה.
אול ם לשם כך, היא תצטרך קו ד ם
לה ת מודד עם שאר המועמדו ת הסופיו ת,
בנשף ה מפו אר שייערך ב היכל־ ה תרבו ת
בתל־אביב בערב ה־ 18 לספ טמבר.
על הבמ ה ה מר היב ה, ה מ קו שטת על-
ידי פירחי־כץ, יעמידו המועמדו ת עצמן
לשיפוט הקהל. ב תו ם הערב, הגדוש הו פעות
א מני ם ידועים, ישלשלו הצופים א ת
פי תקי -הב חיר ה שלהם, הצמודים לכר-
טי ס־ הכני ס ה, ל קלפיו ת מיו חדו ת. המועמדת
שתזכה ב מי ספר הגדול ביותר של
קולו ת — תוכ תר ל מ לכ ת־ ה מי ם . 1973
יהיה ז ה השלב הסופי ב סידר תהתח רויות
שהתחילה השנה ב היכל־ הספור ט
בתל״אביב, בו נבחרה, ב מיסגר ת מופע
הלהקה בל ט על ה קר ח, נ סיכ ת הים־
התיכון.

7זופ> מ>זרדז>

הסידרה תימשך בתח רו ת מלכת״שבא,
ש ת תקיי ם ב אי ל ת בשביעי לספ ט מבר,
ונסיכ ת ים־סוף, ש ת תקיי םלמחרת היו ם.

1X107 0370 01*9100 01700100ה 0י1973 0

תמ> כהן

נו ע ה הראל

זעה ארזה

תר צ ה בן־זכאי

רונית בלנ ק

רינה פאר

ההשמדות השפיות לתואר סלנת הסיס 1973

ח׳ אלול תשל״ג5.9.73 ,

טווו דתי
מ שתולל

בבני בוק

המחיר 2.50 :ל״י

1 ?1! 1ת
ד*ג נ#

071*3

*11311י

13ו מ !

מרעוע־ס י?גא רשע

3לדג ;
ועמד

ה אוד
א ׳ לד האשס

מספר 1879

חזרה לתחילת העמוד