גליון 1906

העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 2 | מותרון עם בי טולו של שבתון הרכב, פתח מישרד־התחבורה במיבצע ״ מו תרון רכב״, שבמיסגרתו יבוטל שבתון הרכב עד להו דעה חדשה. כל נהג שקיבל תווית להשבתת ריכ־בו באחד מי
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 3 | --ממישנתו של מייסדו --עתידו של אדם לפניו, עברו — מ א חוריו. ד״ר מלכיאל זוארץ (בעבר הרחוק) (המשך מעמוד ,2טור ) 1 הגב׳ תערוך האשה״ .את המדור מתוקה נופן־זוארץ,
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 4 | קציני מילואים יגישו תביעות אורחיות נגד ד ״ן * קיימת אפשרות שחלק ממערכת היחסים בין שר־הביטחון ל בין הקצונה הבכירה של צה״ל יגיע לבי רו ר !בבתי־מישפט אזרחיים.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 5 | כרטיסיות נסיעה בהנחה ניתן לרכוש במקומות הבאים: הירש וילהלם, רחוב כרודצקי ,14 רמת אביב.: שרעבני, רחוב דיזנגוף ,289 תל־־אביב. משיח שלמה, דיזכגדן ש ,280 תל־אביב.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 6 | ״נמאסתם כבר עם הטפיחות העצמיות שלכם על השכם. זה מרגיז לקרוא בל פעם את התשבחות העצמיות בנוסח ,אמרנו לבם או, אתם רואים ש צד קנו!׳ דווקא משום שזה נכון — זה מרגיז.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 7 | תכנית חסכון עממית רווחית ביותר. בתכנית יתרון 4000 הנך יכול להפקיד נלד 6,000ד״׳ וליהנות רוכל ההטבות שבתכנית: מענק של ־( 107 עד 600ל״י) החסכון בתוספת המענק
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 8 | מכתבים הנשמה והשטן מה קרה וקורה לאנשים במדינה הזאת? האם מכרו את נישמתם לשטן בגלל אינ טרסים מיפלגתיים? י. כ .א ,.רמת־ גן מתי המחילה השחיתות בצהיד? כל מי שחושב
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 9 | אצל גולדה עד הדשא דיין, פרם וגודדווטר על שערי ״העולם הזח״ הרבה צבע התמונה שנים. שפורסמה, שצולמה לפני חמש כסא משוחרר, לא יוחזר! אני מקווה כי בהצלבה על דיין, הש
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 10 | תמרורים חוג יום־הולדתו ר45-, פרופסור לפיסיקה בטכניון שהשתלם בצ׳וק־ריבר קנדה, ובמעבדות איי־בי־אם בסאן־חוזה ארצות־הברית, כתב 30 פירסומים מדעיים בינלאומיים. גדעון
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 11 | מעותי כלשהו במערכה זו. אמנם, בעצם קיומן הן עזרו לגולדה מאיר למנוע את הקמת ״ממשלת־ד,חירום״ — אך האם יש באמת הבדל גדול בין ממשלת •ממשלת גולד ה־דיין־גלילי לבין
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 12 | במדינה העם סורים או כיפורים האזרח גקדע כין חגיגות פורים ?שמות החזזים — ו7א ידע אם לבכות או לשמוח ״אני בא מהצבא, לפני כמה שעות, אפילו לא הספקתי להוריד את המדים
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 13 | משה דיין אדיש, חיים בו־לב נדהם, ב״ננס החרטה־ של מיפלגת העבודה לזרום לושראל ידיעות בצינורות שונים, לפיהם הוכרזה בצמא הסורי כו ננות תקיפה. פירושה של כוננות כזו
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 14 | בטלפון בביתי ואת הוצאות הרכב הפרטי שלי בסכום המסתכם בעוד 600ל״י בחודש. וושדומ ני אזרח מאושר. אני יודע שזה לא מאופנה להודות גבך היום, ובכל זאת אני חוזר ומוד ה:
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 15 | בחשבון החשמל האחרון שקיבלתי, ל משל׳ המסתכם בסך ׳של 269.36ל״י, עבור צריכת חשמל בחודשים ינו אר ופברואר ה שנה (כשהעלאת מחיר החשמל היתד. רק לגבי מחצית מתקופה זו,
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 16 | צריך לרמות (המשך מעמוד ) 15 להם לא איכפת כאב השמיים שלי. אז זו לא ר מאו ת? במיסגדת מגמת ׳משרדך ל״תיקון עיוו תים״ בתשלומי מס ההכנסה, הוכרז על ׳ביטול
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 17 | המדינה עסקה במשבר המגשרת׳ ודיין עסק בהתמקחות עד ספרו איך להצליח בעסקים, להנשך לנדליצד־ ולהישאר באותו זמן *וא יצא מדעתו •..הוא השתגע... / /ן |איזה סכומים שהוא
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 18 | שוס יוחד ך* רדז 1מפעמת בליבם של אויבי 1 1ניכסון — שמא ייאלץ להתפטר. אין זו שגיאת־דפוס. האנשים היחידים, המקווים שהנשיא ריצ׳ אדד ביכסיוך יישאר על כסאו עד גמר
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 19 | אורד וינגייט ויחידת־קחמנדו שברית מארץ־ ישראל, הומלך הנגוס שוב בארצו, והרוד נות האישית שלו נמשכה, כאילו לא קרה דפר. הכבישים ומ״פעלי־הפיתוח, שיבנו ה איטלקים,
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 20 | עכשיו יותר מתמיד 7ן ול סג 11ן ^ 1ן נותן את הט 1111/1 ין ךק^^?ך?6ך >0ס! // מונע נ שירת שער מחזק את השורשים י מחרי^ גידול השער עוד מוצר יוקרה של 3ד 1110/9 שבועון
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 21 | במדינה (המשך מעמוד ) 16 סיעת המערך ייצגו בוועידה ראשי המחל- קות בוועדה המרכזת, מזכירי האיגודים ה מקצועיים וכמה פוליטרוקים מההתיישבות העובדת. הבוסים המיפלגתיים
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 22 | והדירה חורבן הבית השני למנג״ל ומיישרז״האוצר 1אברהם -אגמון ריעות משונות על ד,נידרש ממנו בתוקף תפקידו! .מקובל לחשוב בי מנב״ל האוצר !מופקד על שמירת ניבסי האומה
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 23 | דרדנסקי כתפקיד פליט גרמני־ בניו־יורק כ״פסולת״ אולי. ב קרו ב בי שר א ל? שחקנים דדוווו המחודדת עול רודוס? ב־ 24 באוגוסט 1974 יחגוג שמואל רות ־ סקי מלאות 50 שנד׳
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 24 | במדינה דת רודו־הקודש בפעזדר. א כף ריפאה הדוח הקדושה סוגדיס ודואביס בבגייגי האומה ״אני מרגישה שאני מודרכת בכל מעשי על־ידי רוח־הקודש,״ כיפרה ראשל בתה־ ,28 שהגיעה
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 25 | זוהי סיסמתו של מנכ״ל מישרד־הת״רות: בלח וטייל -בחלונות ׳1x1111 אך פקיד אמיץ ניסה לשים קץ להוללות רד שאינו כפוף למנכ״ל או לשר* ,אלא לחשב הכללי ולשר־האוצר לבדם.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 26 | (המשך מעמוד 07 כו־ דדס!. ׳01 שני 150.000 אחה״צ המועד האחרון ולמסירת טופס ההשתתפות לידות נזיענזו פרס ראשון האמריקניות טל ק חיזלר 1ע סוידעסוסושק• זוו&ס 000£ם ז
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 27 | הזמרת הופיעה לירא ח1״ה וקילקלה את הצילומים לטלוויזיה 8לח״בית המערך נוזהת קצב, שהיא גם יו״ר המועצה סיבות שתי לצרכנות, היו לשמוח ביום החמישי האחרון. שראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 28 | בקר העול ה1ה בודק בציציותיו קודמו, אינה מרווחת אונטרמן, המיוחדים. חודשים אחדים לאחר היבחרו, ניצל הזדמנות, כאשר התפנה בהיכל שלווה אולם רחב־ידיים, ששימש י קודם
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 29 | שד הרב הראש• האשכנזי ־ ומגלה קופות שד שרצי לבצע את מלאכתם לדובר כל תגובה. מלישכתם שבירושלים, היתה הרבנים גם־ייחד. המזכיר הראשי היסס, אמר כי הוא חייב לשאול
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 30 | תעלומת חשסחות הניניפיויוע היא פרייליך, יחנה ׳עורכת־חדין שהזעיקה את הגבר במדים לבוא לעז רתה׳ כאשר היגיע לביתה כתב העולם הזה, לברר את פרטיה של פרשה מיסתורית.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 31 | ״אנחנו לא מושלמים לה שכר, אבל כשהיא תחזור הביתה, נעזור לה להמ שיך בלימודים בארצה.״ האם יודעת טרודי נויימן שהיא מחזי קה במשרתת בעלת נתינות זרה, בתנאי ניצול שהם
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 32 | היזהר מאש כמו מאש, במחיצתך השריפות הקרובה עלולות להיות יותר משוכנות מכל דבר אחר. גם תאונות בדרך אל עישוקך או ממנו אינן מן הנמנע. בת טל ה: תחשבי ש 11 3 הוא
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 33 | ^ ^ 11 בלה וטייל 0 (המשך מעמוד )25 379.50ל״י, וחיובים על נרטיס ה,דיינרמ־קלאב׳ שלי 404.35 ,ל״י. מחירים מיוחדים ׳ הסרן המפגין 15361432 ך• יצד ומדוע הוציא אדם אחד
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 34 | האם ׳1ע דו וגדיים חטובות, שיו:״ם צחות ועוו חדק? הא 11 את יודעת מיהו 1עו־השיסן ונמה ח־־כים י ש? אם נן את ינודה להיות: ב בד עם פתיחת הקורסים החדשים החזי רה אל־
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 35 | רונית נהן מטופחת׳ לבושה ל 3י צו האופ ׳ נה האחרונה, באה גס היא לג־סות את מזלה ולהתקבל לקורס אל־יעל, והתנאים הקשים אינם מרפים את החלטתה הנחושה לזכות ולהתקבל.
העולם הזה - גליון 1906 - 13 במרץ 1974 - עמוד 36 | המנכ״ל חי חיי מדכי כזמן המילחמה -הפקיד התפטר מפני ש סי ר ב ד א שר את החשבון סקנדל
חזרה לתחילת העמוד