גליון 1908

העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 2 | בעיה כ או ב ה א ל: נציב מאת: חייל. ה כי דון: עויבור תנאי העיירות. כחייל המשרת בשירות סדיר והמבלה חלק ניכר מזמנו במרחקים, אני פונה אליך בבקשה ובהצעה לבדוק בעייה
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 3 | — ממישנתו של מייסדו -- על חומותייך ירושלים הפחדתי שומרים ד״ר זוארץ (בלילה) ההצעה נתקבלה ברוב קולות מכתבי ם ל מע רכ ת איןל שמור על א סי רי ם בי ט חוניי ם
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 4 | ! 001 שפעון פרם חמור לאדם כלשהו• במיקרה זד, רשאי האיש להופיע בפני הוועדה בעצמו או באמצעות בא־כוח, לחקור עדים, לטעון, ולשמור על האינטרסים שלו בכל דרך אחרת.
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 5 | תענוג תות־שדה למשל... טעמו הרענן של תות־השדה ממלא את הפה מעדנות כשנוגסים משוקולד צ-ד. לבחירתכם: תענוג אננס... תענוג פטל... תענוג תפוז... תענוג דובדבנים...
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 6 | זנ שנ ץ העול הזה 1908 אורי אבכרי ישב בחדר־ד,ישיבות של המערבת והתכוגן לקראת הישיבה היומית. חברי ׳המערבת עמדו להגיע למישרדי המערבת ובמה מהם כבר יהיו ׳בחדריהם.
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 7 | סמל הטיב העליון מכרי! על מבצע עולמי ברט חיו . גגגיערעולנה נכדווגב במינכן(גרמניה) ועוד סם ו פרם׳ עידוד בום, הנאה כפולה עם מוצרי פשלון מוצרי ״פשלון״ — הידועים
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 8 | מכתבים • במיקרה שאתם מתכוננים לכתוב שוב על הנושא, אתם יכולים להשתמש בתמו נת הגמדים המצורפת, המסמלת גם היא את !אותו מצב. איחוד מיפלכות חשלום לפני קבוצת בשם
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 9 | איר פגעו השבוע בשר החיקשורח, האוצר והתעמולה החדש שר־התיקשורת אהרון אוזן, נפגע עד עימקי נישמתו. היה זה כאשר נפגש עם מנהל מדור הטלפונים נ ־ תל־אביב, אברהם בסכיץ.
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 שלו ושל רבים אחרים, דווקא בתנאי בל- יעבור עם הופעה מרושלת והזנחה כללית. מדוע צריך לקשור תיקון דברים רבים המחוייבים במציאות דווקא עם
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 11 | ב שקט, ב שקט, נכנס ה חזיד ל היכל -מיני ש טר מו התע מול ה שאין כדוג מתו ג שו ם מי שטר ד מו ק ר טי בעול ם התעמולה ך* שקט, בשקט ,׳נכנס החזיר להיכל. * 1המדונה
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 12 | 111111 11311 ה11 ווי א ו הז ת ס טו לישכת הנשיא הוציאה כבר סכום ענק זה, המהווה תוספת של כ־ס 507 מהתקציב ה שנתי, ואילו עתה היא מבקשת אישור רטרואקטיבי. כד-ככד
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 13 | הלירות הנותרות, אותה תחזיר בתשלומים בני 750 לירות לחודש. הנשיא נטה להיענות לבקשותיה, אולם אז קמו אנשי-הלישכה והתריעו כפניו על השערורייה הציבורית העלולה לפרוץ
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 14 | האסתחודדועדת אג דו מהמבהבמ דינ ה - ל מ רו ח בחב־ ה מינו ה מונע מ מנ ה לחקוראחה אירועי ם ה עי ק ר ״ עול ה מי לחמה תכן מאוד שבעוד כמד. חודשים נתחיל לחלק תת
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 15 | כיצד׳ נולדו תפיסות אלה, ומי טיפח אותן? מילחמת יום־הכיפורים התחילה כיום השביעי של מילחמת ששת-הימים. החקירה צריבה להתבסם על עובדה זו. (!וימה, עד לחנה־ת הנוחות **
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 16 | מוק שבדרך מד>1ורצה הנ שיא להתפטר לחלל, מגידור ההוצאות שי הנשיא אפריים קציר. (המשך מעמוד ) 13 קציר לשחקנים, אפנים ואנשי־רוח. נורית היתד. שחקנית מתחילה, אך בעלת
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 17 | למען שרון ושלום. מוטי אשכנזי עצמו לא נתן כל תשובה על שאיה זו. לחיפה היה נדמה שהוא מתרחק !מן התשובה. בראשית צעדיו היה ברור כי!אשכנזי בא ממחנה השלום, וכי הוא
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 18 | משה קסטל במחיר־מציאה נזנזש 10 :לירות בלבד .״איך קסטל עצמו כימעט שלא הספיק לראות את א חתימות .״לולא חיים גמזו ואשתו — לא היית נר השמנא־וסלתא באו ר תעווכה וחטפו
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 19 | אוטוגרף על־גבי קטלוג שהוצא במיוחד לכבוד .שמחירו הממשי 15ל״י, נמכר לאורחי־הפתיחה ו ה תנפלו עליהם סיפר ד״ר חיים גמזו. זיו. הוא היה מרוד מדי, למרות רצונו, במתן
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 20 | האשתשהציות את השונו ת א עד ותמונת ה\־בור רעייתו הצעירה של רוני קלדרון, אשר הביאה לו את השקט, השלווה ויישוב־הדעת ששינוהו והפכו אותו לאדם ולשחקן מבוגר ובשל יותר,
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 21 | הכרתי. פעם הוא היה משתולל מכל דבר. גם היום הוא עצבני, אבל היום הוא מבוגר יותר.״ העובדה שרוני התחתן הפכה אותו מחו שב יותר, עדין יותר, בחור שרבים מבק שים את
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 22 | ילו היה מישרד-הכריאות מתפנה לערוף כדיקה יסודית ומקפת בכתי־החולים, בדי דברר במה אנשים אושפזו בהם עקב אכילת בשר מורעל. היה הציבור נתקף הלם.״ ״מאז מילחמת ששת
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 23 | נד אדה מכרו בשו מזוהם או נ שו סוס וחמור! סוסים וחמורים עיקבותיהן של בהמות פסולוית־למאכל אלו נתגלו בבדיקת־מעבדה של בשר שניקרה ב ביוד החחשת אביב, פרוכטר פסח את
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 24 | חמור זה שאוו אוכלי (המשך מעמוד )23 שחיטה שחורה גירחכת. מזכרים כשר סוסים, חמורים, גמדים וחזירים, מדירים שאין עליהם פיקוח וטרינרי. יש להדגיש, כמובן, שלא נל בעלי-
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 25 | היה בסדר. נכנסתי לאורווה, מכל מבריק מנקיון, נמו בבית־מרקחת. בקצה עמד פריג׳ידר. פתחתי אותו, בפנים היו תפר זים, אבל אז בדקתי את הקאנטים של רד פריג׳ידר באצבעותי,
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 26 | קולנוע י שראל ה א הב ה התני׳כיח ביותר אחרי אבו אל־בנאת חוזר משה מזרחי אל אפוסי הנשים שלו, דוגמת הנער מרחוב שלוש. הפעם בחר באהבתו המפרכת של יעקב אבינו אל שתי
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 27 | מדלין סמית ג׳ין סימור נלוריה הנדרי עגלגל זה איטלקי בתולים זה נבואי שחור זה מיסתורי בכל מחיר. וכאשר המוסיקה שלו אינה עוזרת, הוא משתמש בנתונים הטבעיים של אשתו
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 28 | ח!€0׳77 אביבה עין־גיל צעירה תל־אביבית בת 22 טוענת שהגברים משע בדי ם את האשה בעזר ת אגד ה המחייבת אותה לחפש סיפ 1ק מיני בצורה בלתי אפ ש רי ת המיתוס 210 ף• אשר
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 29 | במדינה שירותים ה מכס הוא ה מסר אלפי הצירות מתגוללות הפקר במהסגי הסכם בגמל־התעופה לוד מדעי, כביכול, על טבע המיניות שלנו, גילה פרויד לפתע בעיר, עצומה של
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 30 | מגעי הדבר שקשרים חדשים מדחיקים את הזכרונות הישנים. אל תרגישי מוסר בליות על בך. תחיי את הרגע, עוד יותר מן הרגיל. דאג לפרנסתן ן בייחוד לטווח ארוך. אם אתה יבול׳
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 31 | תמרורים נחוג יום־הולדתו ד.־ 55 של ד״ר ישראל ג לז ר, הרופא הראשי של חברת אל־על וציוותי האוויר שלה, מנהל מח לקה בבית־החולים ^נל־שם שיבא בתל- השומר, יליד רומניה,
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 32 | 1ו1וווריו!1ות קוייולוי המכת״ות היחיווח אוו 16111 ( ח111:-1ו) 131 דארט. וליאנט או קו רונ ט ־ המכוניות האמריקניות הנמכרות ביותר בישראל. לקראת הקיץ מבטיחו ת לד
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 33 | ב ע לי העק בי ם הג בו הי ם קוראים ל פינ חסס פי ר טל!עליך! מוסיף לאישיות £ זמר :״אופנה מאוד לא נוחה, אבל ומחזלאישיות תורמות נעלי־עקב ביטחון זה 1נותן אותת ! קות
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 34 | תמונות אדה מסוט חסדוויץ יה השווייצית הושמת את שיטותיו שד אורי ג לו אלה הן תמונות מתוך סרט הטלוויזיה השווייצית. מגישים לאורי גלר כף, אך זו אינה מתכופפת. הוא
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 35 | כדי לשבור את המצקת על״ידי מגע קל, צריך גלר להסיר ממקום השבר. עוזרת־ההפקה, המחזיקה בידית המצקת, לשבר, קוראת :״משהו שבור כאן!״ אבל אורי מעמיד שומע. בשימחה הוא
העולם הזה - גליון 1908 - 27 במרץ 1974 - עמוד 36 |
חזרה לתחילת העמוד