גליון 1912

העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 2 | העורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 שיבושים בספירת העומר •
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 3 | פירו ש ה רזז ״ ל (רבי זו ארץז״ל) עוצבה — שתי אוגדות חיילים. וצ״ל: דמותנו הרוחנית — עוצ נכסי תרבות לאומיים ד כלל־אנושיים -ומה הם דברים שיש בהם גם נכסים, גם
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 4 | המוצב, פדי לבדוק אישית אם הוראותיו והנחיותיו אבן בוצעו. !קיימת השערה כי הביקוש ללירות ישראליות בקפריסין מיועד להברחה למדונות־ערב ולאידגוני־הח׳בלה. י | 1י 11ן *
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 5 | יזו י״תנוג מיאונו• גע־מ אחרי כל גילוח (תענוג ממש!) 1ו*/נתוו3וסו0ווממ!/ומוית ת׳׳א וח־ הירקון 52 פינת אלנב• 7 מער כו תסק רי או מקוב* הי צ רני ם ב עו ל ם • טייפים
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 6 | כאילו רצתה גולדה לאשר את התיזה של אורי אבינרי במאמרו האחרון (הנידון העולם הזה )1911 על הצורה בה הפכה גולדה את הפרימיטיביות לעיקרון מדיני בטענה כי נגזר עלינו
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 7 | נ 7 עוו 1 3־ 1וו 0 ספיר ח ווו זר? כשהוא מתחיל ל 1ש 3ילדים אחד מאלה שלא האמי נו להצהרותיו של שו—האוצר פינחס ספיר כי איו לו כל חשק להיות ראש־ממשלח, היה יצרן
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 8 | |1^ 1ו[1ו 11ח בונ״ד״ת 1ון י ^ 7ך זה היה רק 1ל פג 100 יום: שלט! להט 1נבחר לראש העירייה כדי לשים קץ למישטר השחיתות, ההסתאבות והפרוטקציה המיפלגתית ך 1ולא היה הפתק
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 9 | בקשה מובנה, להגשה לוועדה שאני עובד הודיתי להרמן, והבטחתי לבדוק את הצעתו. ת מונו ת מו כי חו ת ** אשר פניתי אל דובר־העירייה, עמי־קם שפירא, השתומם זה
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 10 | (המ שך מ ע מו ד )9 את מד. שמגדיר אברמוביץ כ״פירצות ב־חומת־השבת״ ,או כדבריו במועצת־העיר : ״אנו מלאי חרדה ודאגה להידרדרות שחלה בשטח *של שמירת השבת בעיר, על־ידי
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 11 | במדינה העם השלגהש חור מהמידחמח סכסו? הצפץ מרוויחים רק הסובייטים בעיני אזרחים רבים חמתה ישראל ה שבוע לרומא הבוערת, כ׳ששליטוז טירון קיסר, בתסוגן בבעירה !ופורט על
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 12 | יש לעזור לרבץ להקים ממשלה - בתנאי שיכריז לאלתר על בחירות חדשות * ה היה בחודש מארס. 1969 , 1מדעתה נפטר לוי אשכול. במיפלגת־העבודה הסתמנה הנטייה למנות במקומו את
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 13 | עד שלבסוף התחתנה זו עם ...הדוור!״ נראה היה שימיפלגת־ד,עבודה נושמת לרווחה, נהנית מהחופש שזכתה לו אחרי שהוסר מעליה מישטר־החטיבות ושילטיון הפטריאדכים הישישים
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 14 | למרות הפירסומים המוק־ דמים לא נכנס ראש עיריית חיפה יוסף אלמוגי, הנראה בתמונה עם איש ר 9״י יצחק פנאי, למירוץ על תפקיד ראש הממשלה. קרא מזכיר ההסתדרות לשעבר יצחק
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 15 | לבחירות קורא סגן ראש הממשלה יגאל אלון, אשר תמך בהליכה לבחירות במקום בניסיון להקים ממשלה ועל־ידי כך להשאיר לעוד חודשים רבים את ממשלת מאיר. באופן מפתיע זכתה
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 16 | בשבוע התרחשבא 93ת ההכרעה? הספוגה התחילה עד אשר נתברר, לפתע, שיש מועמד סביר לרשת את גולדה. ובין: האיש מהמידבו גי בוי או סכין בג ב: ספיר ורביו ** עולם לא נתגלו
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 17 | שלה אוזרת, ושהממשלד הנוכחיות תישאר בממשלת-מעכר. אויבו הגדול של דיין היה יצחק רבין. לפני חודש חזר דיין לממשלה, אחרי הת־פטרוהו, ברגע שנסתבר לו שרבין יירש את
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 18 | במטר של ש שה־ עשר כדורי עו 1יכאשר הקורבן: יוסף טולדז המישטרה למקום. גם משכנים, ששמעו את הידיזת, פחדו להיכנס לצריפי, של מישפחת ועקנין, חששו לטלפן למישטרה. חי סו
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 19 | ׳מי יצליח לבגוד יותר בשני. זזס נפרדו 5שנים אחרי שהתחתנו.״ אך המישטרה זניחה בחקי׳רותיה את חש דותיה כלפי אברהם דיין. עמרם אשור הודה בפני ׳חוקריו כי אכן יצא עם
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )17 הביטחון, או לפחות אל תיק-החוץ. הוא ירש את דיין מכל הבחינות. ספיר: נשיקת אשדקויות ך* התנהגות המוזרה ביותר היתד, זו 1 1של פינחס ספיר — הבוס
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 21 | מה הריץ את 1ו 1ר וייצמן ליצור ״פרשת איגלטון״ ישראלית? ץ ה שבועיים, מאז התפטרה ראש־ 1הממשלה גולדה מאיר מתפקידה, ריחף מאחרי הקלעים •של החיים הפוליטיים בישראל
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 22 | ,מבקר ! 1111:1 חי ה ס ״ו ב קונ גו המוסבים וקובע: מאות איני בערי המכוניות בישראל הם קורבנות שר הונאה שיטתית ך* זדעזעתי. לא ידעתי מר. לעשות. הדגשתי כאילו [ 1מבקר
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 23 | באשר מופנית אל איגוד המוסכים תלונה כנגד מוסך החבר בו, היא מתבררת בפני ועדה טכנית המשותפת למישרד־התחבורה ולאיגוד !המוסכים. הוועדה יושבת בוועדת־בוררות, ושני
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 24 | במדינה מי שפ 6 1י 3ושדשדא דו ד ־ ה ב די חו ת חינוך נ>ר 3יונים תו ד ה המורה היכתה במין ל — השופט קבע :״מוצרי!״ תלמידי בתי־הספר שחזרו ללימודים ב תום חופשת
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 25 | בעבודות־גינה במישטות אוריהווה אור׳ זוהו מבלה את מאסון אורי זוהר, אשר נידון בכית־המישפט לשלושה חודשי מאסר על החזרות סמים, זובח ליחס מיוחד, על־פי הוראות מפקד
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 26 | הריסת הגירבוע ־ השחתת הסחנה ־ חיסול השמורה ־ ניצור צה״ר ־ הנוות חוק - אינטריגות מיפלגתיות־הלוחם: אברהם *פה ף פני שלושת אלפים שנד, בערך, נשא /דויד בן־יישי קינה
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 27 | רשות שמורות-הטבע רקצין־הנד- כה ראשי, ככל,שה שיודיעה אם עדיין יש צורך בחומר לשכפ״ץ. כעבור שבוע הודיע סגן־אלות חיים כשם קצין־הנדסה ראשי, כי ״אין מצידנו דרישה
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 28 | הפקולטה למדעי ה]שו4וין באוניברסיטת בארשנע ח״ם הסטודנטים והסטוחטיות בדירות משותפות ובחדרים זוגיים ־ ומנהלים ח״ משפחה המבינים אותם לנשואי! < אס, היום לא הורדת את
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 29 | פיסיקה. הרביעית בחגורה היא רעיה שקיורמן, סוליונית יפהפיוה בת 21 הלומדת ספרות אנגלית ופילוסופיה. רעיה טוענת יכי הרבה יותיר טוב ונוח לגור עם בנים !מאשר עם בנות
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 30 | תמרורים נחוג. יום־הולדתו ה־ 76 שיל אחד מוותיקי הבמה האהרון עברית !מסקין, יליד רוס יה הלבנה, שהצטרף הבימה ׳לתיאטרון עוד בהיותו ברוס יה, עלה לארץ עם בשנת
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 31 | במדינה תל־אביב 3׳ מו־דיוג תי פתחה טו ב ה איד לנצל גורם היהום א׳ לטיהור גורם־זיהום ב, ״אח, היו ימים בירקון ! היינו מסתובבים שם, בחורים ובחורות, והיה כל-כך
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 32 | גם לך בת מזל טלה יש יום אהבים — אבל הרבה יותר רבי־ני. היום שלך הוא יום ג׳ .דעי להפיק ממנו את המכסימום. צרות בעבודה. ליקוי בריאותי קל שבקלים. יהיה זה שבוע מלווה
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 33 | כ ד אהבות! שד איל דווקא, כאילו להכעיס, הלך והתחזק^ . ואחת השאלות החביבות על חוג־מכריהם 1 הרחב, היתד : ,מה יהיה הסוף? צחות ובינתיים ליוותה אותו רותי, בריקוד,
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 34 | ה מ קו ם היחיד* התפרסות ״באנו להתפרק קצת מנטל הנדלחמה; ולעשות חיים!״ הצהירו חיילים שניצלו את חופשתם כדי לפגוש חתיכות על חוף אילת. המיבחר שציפה להם היה גדול
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 35 | בריאות ישראלית יופי מאורוגוואי,ג ה״טופלס׳ פולש ״לאשה במצבו אסור ללבוש בגדיים כזה׳, נזפה בשולח חברתה. אך באילת סותר. גרושה דרוס־אמריקאית, אס לשלושה ילדים שהגדול
העולם הזה - גליון 1912 - 25 באפריל 1974 - עמוד 36 | כך מרמי מוסכי את כ עדי
חזרה לתחילת העמוד