גליון 1922

העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 1 | תו כוי ת הריסון״ -הקדמהל בי הו
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 2 | אחד־עשר המופלאים אלוהים גמר, כידוע, לברוא את העולם ביום שישי בצהרים. ונאלץ לשבת במשך כל השבת מול הטלוויזיה, לשחק קלפים ולקרוא מוספים. והנה, תון כדי
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 3 | --מ מי שנ תו של מייסדואין הביישן למ״ד ואין הקפדן מ״ם. רבי זוארץ (בוויכוח עם הלל הזקן) ״מטוסי ישראל זיהו והשמידו בדייקנות מפליאה מיפקדות המחבלים בלבנון״ ״ידיעות
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 4 | מילחמות האנזריקאים בוד* ב סב עד וערכות בירושלים שולמית אדוני: המילחמה הפנימית כקרב ממשלת ניב־פון, וכעיקר מילחמת שלזינג׳ר־קיסינג׳ר, מתחילה למצוא לה המשך
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 5 | פרסום ז״ר יעקבסון בתה פעמים )והה •בול??? בסבין הגילוה דיפלומט׳ ובתה בול להתבלה 1ע 1ד פעם ... 100.-
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 6 | שיחות עם עוב־ם בקו־ ל -המשך הדו׳ ח של עורך ״השד הוו!״ עי פגישותיו ״ העולםהזה ״ ,שכועדןהחדשותהישראלי. המערכת והמינהלה: תל־יאביכ, רחוב קרליגד ,12 טלפון .260134
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 7 | חידו ש־ מ הפכני לטיפול בעור הפני ם -״מירשם־לחות״ מו תאם לכל סוג־עור מערכת תכשירי -הטיפול המדעית היובש, הוא האוייב הגדול של היופי־הנשיי. ה ל חו ת -המר כי ב
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 8 | מכתבים אוי זעיכייס! אחה בול ל ק רו אלה ״נולווי1יד. עוניה״ אבל חו פ תו! לנ לו ח ש הי א הרבה וחד טובה מהטלוויזיה הרא שונה ש לן: ...עד מתי תימשך התעללותכם
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 9 | השר ברע מחא כפי,י לחליפתו של השר אלון כישיבת הכנסת סגן־מזכיר מיפלגת־הע־עבודה מטעם אחדות העבודה, אברהם גיכלכר, פנה אל עוזרו של שר־החוץ, חיים כראץ, וביקש ממנו
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 10 | תמרורים נולד בבית־החולים על־שס שיבא בתל־הש׳ומר, לאדריכל הרובע ׳היהודי 1־ ירושלים העתיקה, שלום גרדי!ולרעייתו הלינה, בן שני ושמו אהוד, נחוג יום הולדתו דד 50 של
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 11 | אוי ואתה והמילחמה הבאה הטירוף הפאטאלי ** ירוף חדש ירד על המדינה. 1/יושבים להם אנשים טובים במסיבה, ומדברים בקול שקט ותרבותי על המילחמר, הבאה. לא בפחד. לא בזעם.
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 12 | >1ורח מכתית הקו החדש שד ב ר ־ ל ב לכל עסקן שר־חמיסחר״והתעשיה חיים בר״לב מסתבן והילך. לפני שבוע הביא לפני חברי ועדת־הכספים של הכנסת הצעה לערבות המדינה בסכום של
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 13 | האס הו ר או ת ה מי סוי החד שו ת הן מסן־־ ע שן שכוונתו האמיתית להס תי רהחלטה על ביצוע ך* הלת הפיחות פרצה כמה פעמים * בשבועות האחרונים. מדי •מבוע, בהתקרב יום
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 14 | כתבה שניה בסיוות דיוקנות טריט״ם מנקודת מבט אישית שתי גדות ותמיר ^ יש־המן ןרך נשא את עיניו בהבעה של ליגלוג .״תמיר?״ הוא שאל .״מה זה, נופת־צופים ! שום יושב־דאש
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 15 | כך התחיל הזיג־זאג. הוא בלט במיפלגה החדשה, היה ילד־התפנוקים של בגין, נלקח על־ידו למסע־ניצחון בארצות־הברית. אולם חיש מהר מרד בביגין והציע לו לפרוש ליישוב־ספר,
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 16 | יוהנה פרנר. יוהנה היא דוגמה חותכת להרס שמשלים לורברבוים במט״ל. זוהי אחת ממורות ומורים רבים שהביא עימו לורברבוים ממישרד־החינוך, חסרים כל ידע בתחום הטלוויזיה.
העולם הזה - גליון 1922 - 2 ביולי 1974 - עמוד 17 | מהפעולה הצבאית עלולים להיהרג רק ״שנייפ-שלושה ילדים״. האם ניתן להעניש את משהו ״ ן ער מעלליו ביום הטבח במעלות? ך* אם ניתן להעמיד את משה דיין 1 1על מעשיו ומחדליו
חזרה לתחילת העמוד