גליון 1937

העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 2 | ח*ורך והמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל ווארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א: ב .מיכאל, קוגי ניב, אפרים שידון. מעשר: גני קלזמר כתובת המערכת: רחוב זוארץ 1 ז הי רו ת, לי בראל!
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי סדו — צור — משלנו אכל. ד״ר זוארץ __(במסעדת פועלי־אוו!) המתנחל-הצעיר ״ 200־הארץ — משחקים חינוכיים״ גאה להציג את המשחק החדש — ״המתנחל הצעיר״
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 4 | אדון מתכנן טיהור במ שרד־החוץ מיספר שינויים פרסונאליים עשויים להתחולל בעתיד הקרוב במישרד־החוץ, נוכח מסקנתו של שר־החוץ, יגאל אלון, כי הגיעה השעה ״לטהר״ את מיש־׳
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 5 | הנ ה מוצר חדש של עלית שיעשה לך ״תעניין׳׳ בפה, מ א חי ו ת של עליח ממל אז ת •פה | א ת הזמו שבין המילים 1ובעצם, 1כ ש את מגישה לאורחייך 1מלוחיות של עלית 1כתקרובת
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 6 | ״העולם חזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב. רחוב גורדה ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״דפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 7 | מכתבים אי8ה הייתם? אימפוטנטים ! זאת המילה היחידה •שאני יכול לזעוק נובח מחדלי מחנה השמאל בישראל, שניצב אדיש וחסר־אונים מול התקפת השוביניזם דומני, שהסתער על
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 8 | מ מ חי ־ ם ז * ייפג 1ל ^ / קז ל פ ״יי ן|ל רי־ נ ל׳ ם ; ל ג 1י ^ ח לשיעי * ה שי עי מפרי י העולם הזה
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 9 | מי נתג מכת בי ם מועדים?שימחה קראתי בהשתוממות את הידיעות המו־גאות בשבועונכם האחרון בדף תשקיף מיום ( 2.10.74 העולם הזה )1935 כאילו ״דולצ׳ין מואשם בכך שכגזבר
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 10 | 1ב ן א ה 1־ ו ן ר ו ; ג ה ? ־ התאבד בגלל פר צופ ה של הממ של ה י ח״כ משה דיין נפגש בשבוע שעבר עם אלוף (מיל). חיים (״ויוויאך) הרצוג, זד פרשן הצבאי, אשר קטעים
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 11 | גל ת ה ב מ שוכלל ת ו מו ד רני ת, והוסבר, מיד להיות מעבדת- השיניים של צה״ל במקום. עם החזרת פאיד למצרים נשארה במקום גם המעבדה. לפני כשבועיים יצא עודד לקונגרס
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 12 | אחד מכל ע שרה כרטיסים עו ק בי ם־זכ ה במחיר הכר טיס עכשיו שניי מכל ע שרה כרטיסי עוקבי ם-זוכי ם במחיר הכר טי ס קידם הזכיה הגדולה ייייי 250,000ל״• עכשיו 5 0 0 ,0
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 13 | ה ירקו בממ של ה, והיא מ תג אהבכך שהצליחה ל מ חו ת הרוק מפייה יריקה בפרצוף ך< אינו !אותם יורקים בחיילי צה״ל, שעמדו מולם 1מושפלים וחסרי־אונים, כבולים על־ידי
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 14 | 11111 (וזמשך מעמוד )13 של-נייר, דרך זולה להשגת הילה של גבורה וכתר של סופר-פטריוטיזם. ^ ס חי ה עו ד ספק כלשהו בלב מישהו לגבי הכור גות האמיתיות של ההתפרעות כלפי
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 15 | יו ד ביו ד יום ג׳ ,8.10 שימחודתורה גבאי בתי־הכנסת עוברים ממתפלל למתפלל .״המיבצע — הערב.״ בכל רחבי הארץ, מיישובי רמת־הגולן ועד אשדוד ואשקלון, מועברות מפה־לאוזן
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 16 | (המשך מעמוד )15 יותר מאשר בודדים מדם. המתנחלים הצועדים על הכביש ממהרים להסתתר בשוליו, ממש כפו בפעולת־קומנדו, בכל פעם שנראים אורות מכונית קרבה. כאשר החיילים
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 17 | שוטרים, וכמה מפגינים הלובשים חולצות כחולות עם שרוכים לבנים, ונושאים בידיהם שלטים. אחד השוטרים הרואה את המיספר הדל של המפגינים נגד המתנחלים אומר לשמעון אבידן׳
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 18 | 1ח ך: דךך דקות מיספר קודם שהחלה פעולת הפינוי, ערך רבה של קריית־ארבע, הרב לווינגר, תפילה, אשר | 1 111 11 1 .3 1 1 כונתה אחר־כך בלצון על־ידי החיילים שפינו אותו,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 19 | קומנדו מיזרוו המתנחלים בוואדי קלט, ליד מיחד סנט ג׳זרג׳ ,התכנסו מל ראש סלט, ממנו קשה היה להוריד אותם. לשם כך הובאו למקום על־ידי צה״ל מיזרני גומאוויר, אשר הונחו
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 20 | הנערות שדיוו את ה״מתנחליס׳ ריב! את יצדיהם והסיתו אותם למא2ס ונדים 0 1 0 2 2 1 0 ?ת ת״ילח זמן קצר לפני קרב הפינוי, ומסתערת פל חיילים (מימין) דקות מיספר אחר־כך,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 21 | מארצות־הברית, ג׳ודי, נלחמת בקרב־נזגע עס יילים אשר דלקה אחריה בהרים ולכדה אותה. יי לנסות למנוע מהם להרים אותה ולשאתה נחלת מילחמה אבודה כנגד החיילים. בתמונה בכל
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 22 | במדינה העם סימן דרך אומות רבות יותר מכירות באירגון לשיחרור- פלסטין מאשר במדינת־ישראל *תחתון חינם התחת הצרפתיות בלי תפר ¥ מקסים ¥ זוטא 8 סקסי ¥ ב־ 7צבעים עם
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 23 | חושו גילויים חושית על שערוריות טיבוו ווזנבאוס ומיכאד צוו הל״ד נתנה לישראל ההסתדחת נסהו! 30 מידיו! דולו אה נסב׳ העובדיס - והאחים נווצנידד והשעיעה אותת דעהו אותה
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 24 | מ• ו מי — וכיצדקשוריםכולםבכולם ט יברר -דוז׳עאזם -מג- קשיים כספיים בארה״ב, נאלץ למכור את השקעותיו בבנק לפיתוח התעש יה, חברת אשדוד ועוד. ידיד אישי מקורב של פינחס
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 25 | .7האחים כלומפילד .13 אלפס הכהן .5סם יימכרג עמוס מנוד .24 גדעון האתגר .10 עמום כך־נוריון .26 יוחנן כדר מיגור רוזנכאום 2מיכאל צור .11 אכנך לס .12 שמואל תמיר .15
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 26 | במדינה מים _ צהובים? דליפה? אם להחליף, דוד עדיף! משטרה מכון העיסו״ם והפגישות הלקוח שבא 7קבד סיפור במכון־העיסוי — נתגלה כבלש של המישטרה, והמפץ — כבית־פגישות
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 27 | ולקבל מהקופאי חזרה את השובר כשהוא מאושר בחותמת !ובחתימה. כאשר מדובר בסכומים קטנים׳ ביתן הקופאי את השובר החתום ללקוח, החוזר עימו אל הפקיד ומקבל ממנו המחאה
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 28 | במדמה - בחירות שוד לאוד הי1ם של צבע מרי קוואנט. האופנאיח ד!בי; לאומית המכתיבה מה נלביש וכיצד נתאפר. אמנות האיפור היא אמנות עתיקה מאד וימיה כימי חווה אמנו.
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 29 | גילו מטמון הסמים בממניתו שד סמי שושנה חושך את הושת העצמאית של הברחת הסמים, המתתוה במאפיה הקווסיקאית של מארסיי׳ עולם התח תון של ישראל, ובעיקר סקציית הסמים (
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 30 | במדינה אותה ו 3*8י>״ ^ | ן | הגברת 1 | 1בשינוי? ס 1״ ! ד אדרת כך לא מובילים אנשים המימסד דרך־ה״סנר־ם לו־ימנ׳ח בחוד ישדאזי שגסע ללמוד ברומניה — הועמד רדין בשוכו
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 31 | בית־המישפט קיבל את העירעוד, והטיל על גחמה קנס של 200 ליידות׳ או חודש מאסיר תמורתו• הבורסה פשעים אוו 0המארחת הארבעה שאגסו את המארחת המתיגו דה?מחרת, מאותו מקום
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 32 | טבעי הדבר שקשרים חדשים מדחיקים את הזכרמות הישנים. אל תרגישי מוסר־כליותעל בך. תחיי את הרגע, עוד יותר מן הרגיל. דאג לפרנסתן ן בייחוד לטווח ארוך. אם אתה יבול,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 33 | סינווו האישי שר חשחקן־וושורן ש״העויו את העוני וחששו עו תששו וחניזסום־ דוו דו ו חאביו מאת דורי בן־ז אב ן• הימים ימי קיבוץ (מישמרות) ,ומן כיוון שאין לו דבר יותר
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 34 | רה {40 ?6£0101 עכשיו תמונות החבהיותר משי כ מו בחו״ל. קולנוע י שר אל סרטים מטאטאים אח החולות אין כאן שמות מפוצצים ויפהפיות !זווד רות. אין, מגרשי־שדים,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 35 | הבמאי הסירו •מהן כל סימן של ירק או ׳שיח מידברי. ועל הקרהות האלו מופקדים שני בידואים. שכל תפקידם לטאטא את החול, מבוקר עד ערב. הוא צריו להיות נקי• !וחלק.
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )32 אדם מאושר. היתד. לו אישה יפה, זמירה ( ,)22 ילד חמוד בן שנה, אב עשיר, והוא עצמו הרוויח לא רע. כמו כל זוג צעיר, התכוננו שמואל וזמירה לרכוש
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 37 | וז לתדחס־שהתגשם מי שמכיר, או אפילו רק שמע, על הזמרת רבקה׳לה זוהר ובעלה, טכנאי־הבמה האמריקאי במוצאו, כיל קדנסקי, לא יכול היה שלא להשתתף השבוע ב־שימחתם הגדולה,
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 38 | סטריפטיז נסוג ביצעה, לאכזבת החוגגים, חתיכה ירושלמית ידועה העונה לשם פנינה. כטוב ליבה ביין ובעידודם הסוער של החוגגים החלה פנינה להשיר מעליה את בגדיה לקצב
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 39 | נראו גם מעריצי ומעריצות בני־הזוג (כל אחד לחוד לשעבר. הזמר־שחקן ישראל גוריון נתן כמת- נת״חתונה לזוג הצעיר, הופעה של תוכניתו עומד לי על קצה הלשון. החתיכה
העולם הזה - גליון 1937 - 16 באוקטובר 1974 - עמוד 40 | 11 !1111171 ג 1נ בפרשת טיבור
חזרה לתחילת העמוד